Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Projektová činnosť

Názov projektu:  PRÍPRAVA NOVÝCH KAPACÍT PRE EURÓPSKE ŠTRUKTURÁLNE A INVESTIČNÉ FONDY

Hlavným cieľom projektu je príprava a realizácia vzdelávania zameraného na posilnenie kompetencií v oblasti európskych štrukturálnych a investičných fondov cez zabezpečenie intenzívnejšieho prepojenie univerzitného vzdelávania a praktických skúsenosti. Na vzdelávaní sa budú podieľať okrem univerzitných pedagógov aj externí odborníci z praxe, ktorí obohatia predkladanú problematiku o praktické skúsenosti a pomôžu tak študentom pochopiť problematiku v širšom kontexte. Súčasťou projektu sú interaktívne učebné texty v nadväznosti na jednotlivé predmety vo forme ebook. Ich výhodou je interaktivita, študenti môžu aktívne pracovať s textom, vyznačiť si dôležité časti, vpisovať poznámky a zdieľať ich online. Zároveň je tak zabezpečená personalizácia obsahu vzdelávania, keď si študent môže upraviť predkladaný pracovný text na mieru. Vzdelávanie je realizované prostredníctvom voliteľného dvojsemestrálneho predmetu: Európske štrukturálne a investičné fondy I. a  Európske štrukturálne a investičné fondy II.

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Peter Horváth, PhD.

Spoluriešitelia: doc. Ing. Ivana Butoracová-Šindleryová, PhD., Ondřej Filipec, JUDr. Bystrík Šramel, PhD., Ing. Júlia Karasová, PhD., Mgr Marta Kuhnová, PhD., PhDr. Michal Lukáč, PhD., PhDr. Jakub Bardovič, PhD., PhDr. Michal Imrovič, PhD., PhDr. Martin Švikruha, PhD.

Financovanie projektu: OP Technická pomoc, vyzvanie č. OPTP-PO1-SC1-2016-11

Doba riešenia projektu: 2017-2018

 

 

Názov projektu:  REFERENDUM IN THE STATES OF THE VISEGRAD GROUP AFTER 1989: FORMAL LEGAL AND PRACTICAL ASPECTS. THE POLITICAL ANALYSIS

Cieľom projektu je dôkladná, rozsiahla komparatívna analýza využívania inštitútu referenda v krajinách V4 na národnej a lokálnej úrovni po roku 1989. Zameriava sa na nové výzvy v participatívnej politike a prehodnotenie používania tradičných nástrojov priamej demokracie. V posledných rokoch je možné pozorovať rastúcu popularitu populizmu v krajinách západnej Európy a práve z tohto dôvodu by malo byť referendum využívané veľmi opatrne. Najviditeľnejšie je to práve v krajinách V4, kde je občianska spoločnosť stále relatívne mladá a zraniteľnejšia voči populizmu a zneužívaniu politickej moci. V projekte ide o širšiu spoluprácu univerzít, novinárov, orgánov miestnej demokracie, think-tankov a študentov.

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD.

Spoluriešitelia: doc. PhDr. Peter Horváth,  PhD., PhDr. Ján Machyniak, PhD., JUDr. Bystrík Šramel, PhD.

Financovanie projektu: Visegrad Fund

Doba riešenia projektu: 2017-2018

Zahraniční partneri: Maria Curie Sklodowska University Lublin, Karlova Univerzita v Prahe, Pázmány Peter Catholic University Budapest

 

 

Názov projektu:  DYNAMIKA PREMIEN POLITICKÉHO SYSTÉMU

Projekt je zameraný na premeny politického systému Slovenskej republiky po roku 1989 (1993). Výskum kladie dôraz na tie sféry, u ktorých absentuje ucelená forma a komplexný pohľad na danú problematiku. Zaoberá sa problémami, ktoré predstavujú viaceré zmeny nielen v oblasti ústavných a legislatívnych opatrení, ale aj z pohľadu vstupu nových strán, či politickej mobilizácie a politickej súťaživosti. Niektoré politické rutiny boli narušované, či už vznikom nových subjektov, alebo zlyhaním legislatívnych alebo konštitučných nástrojov a mechanizmov, ktorých životnosť bola veľmi krátka to najmä z pohľadu mladosti demokratického systému krajiny.

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Peter Horváth, PhD.

Financovanie projektu: KEGA - Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR

Doba riešenia projektu: 2017-2019