Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Politológia

Absolvent politológie u nás získa prehľad vo viacerých spoločensko – vedných disciplínach (novodobá slovenská história, politická teória a filozofia, porovnávacia politológia, teória medzinárodných vzťahov, teória volebných systémov a pod.). Okrem teoretických predmetov katedra ponúka praktické predmety, medzi ktoré patrí napr. výskum verejnej mienky či volebné manažérstvo. Špecifické zameranie našej politológie spočíva najmä v štúdiu moderných predmetov, medzi ktoré patrí politická komunikácia a politický marketing. Študenti tak získavajú schopnosti pre samostatnú aj tímovú analytickú prácu, dôraz je však kladený aj na posilnenie metodologických vedomostí. Absolvent je vybavený vysokou znalosťou minimálne jedného svetového jazyka, vďaka účasti na medzinárodných vzdelávacích programoch (Erasmus+, SAIA) a kvalitnému systému výučby jazyka v rámci predmetov.

Absolvent magisterského stupňa študijného programu politológia sa môže uplatniť v nasledujúcich sektoroch:

  - politický manažment a politické poradenstvo

  - vedecká sféra

  - lokálna, regionálna, národná a európska politika

  - vyššie pozície v štátnej správe a samospráve

  - nadnárodné štruktúry a štruktúry EU

  - neziskové organizácie (na národnej aj medzinárodnej úrovni)

  - médiá – spravodajstvo a publicistika

  - školstvo

 

Absolvent získa uvedené vedomosti a zručnosti na základe absolvovania teoretických a praktických predmetov:

Úvod do politológie, Politická geografia, Základy práva, Politický systém SR, Dejiny Slovenska, Dejiny Európy, Politické systémy krajín strednej  Európy, Politické strany, Národná a občianska identita, Politické systémy krajín západnej Európy, Teórie demokracie, Voľby a volebné systémy, Tradičné politologické ideológie, Moderné politologické teórie, Bezpečnostná politika a medzinárodné vzťahy, Politický marketing, Volebný marketing, Politický systém EÚ, Charakter a podoby europeizácie, Politická kultúra