Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Katedra sociálnych služieb a poradenstva

 

 

 

Profil katedry

Katedra sociálnych služieb a poradenstva sa zameriava na osvojenie si teoretických vedomostí v súlade s najnovšími stratégiami sociálnej práce ako aj ich praktického využitia za účelom zlepšovania kvality sociálneho života obyvateľstva. Ako samostatná katedra vznikla v roku 2014, odčlenením sa od Katedry verejnej politiky a verejnej správy.

Cieľom katedry je pripraviť odborných pracovníkov pre výkon povolania zameraním sa na užšiu interakciu s klientom, získaním vedomostí a osvojenie si zručností, ktoré oprávňujú absolventa vykonávať túto profesiu. Nadobudnuté poznatky sa už počas štúdia overujú v praxi prostredníctvom interaktívnych exkurzií a dobrovoľníckych stáží študentov.

V súčasnosti ponúka katedra dva študijné programy v rámci bakalárskeho stupňa štúdia - Sociálne služby a poradenstvo; Manažment sociálnych služieb a jeden odbor magisterského stupňa štúdia - Sociálne služby a poradenstvo. Katedra tiež ponúka rigorózne konanie v študijnom programe Sociálne služby a poradenstvo a doktorandské štúdium v programe Sociálna politika.