Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Centrum pre výskum regionálnej a komunálnej politiky

Centrum sa zameriava na výskum komunálnej a regionálnej samosprávy, pričom si kladie za cieľ svojou činnosťou odborne prispievať k rozvíjaniu týchto zložiek. Práca centra sa opiera o konkrétne nastavenie aktivít, ktoré majú rôznorodý charakter. V prvom rade vytvára priestor pre spoluprácu  odborných kruhov so zapojením širšej odbornej verejnosti, ktorá vedie k riešeniu teoretických aj praktických záležitostí komunálnej a regionálnej sféry. Výsledkom tohto druhu činnosti je vznik nových odborných publikácií riešiac jednotlivé aspekty predostretej problematiky. Centrum zároveň zabezpečuje prípravu, predkladanie a realizáciu domácich aj zahraničných projektov.

Dôležitou súčasťou je aj rozvíjanie spolupráce s predstaviteľmi obcí, miest a VÚC pri napĺňaní spoločného cieľa optimalizovať súčasnú podobu samosprávy prostredníctvom organizovania spoločných diskusií  v priestoroch Fakulty sociálnych vied prístupných pre odborné kruhy, študentov aj širšiu verejnosť. Okrem toho centrum zabezpečuje zameraním svojej činnosti odborný servis pre študentov fakulty, v rámci čoho majú priestor rozšíriť svoje odborné schopnosti. Súhrnne tak môžeme aktivity centra rozdeliť do štyroch prepojených a na seba nadväzujúcich oblastí:

  1. Publikačná činnosť v oblasti komunálnej a regionálnej politiky
  2. Predkladanie a riešenie projektov v rámci centra
  3. Rozvíjanie spolupráce s vedúcimi predstaviteľmi samospráv
  4. Činnosť centra smerom k verejnosti, študentom a uchádzačom