Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Centrum výskumných projektov

Jedným z poslaní Centra výskumných projektov (CVP) je koordinácia úsilia vedecko–pedagogických pracovníkov Fakulty sociálnych vied v Trnave (ďalej len FSV) v oblasti vedecko–výskumnej činnosti , tak aby voľba tém výskumných projektov bola v súlade s profilom rozhodujúcich študijných programov a v záujme ich rozvoja. CVP by malo zabezpečiť nielen  spoluprácu v danej oblasti medzi jednotlivými pracoviskami, ale malo byť aj ich poradným orgánom.

CVP, ako poradný orgán, by malo vystupovať aj vo vzťahu k dekanovi FSV a tým zabezpečiť efektívnu a vzájomnú kooperáciu medzi všetkými súčasťami fakulty v rámci vedecko–výskumných činností v záujme ich rozvoja.

CVP realizuje toto poslanie prostredníctvom:

a) expertných konzultácií:

- pripravovaných výskumných projektov predkladaných na schválenie každoročnej finančnej dotácie z Fondu UCM v Trnave pre mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov.

- projektov vedecko-pedagogických pracovníkov, ktoré sa budú uchádzať o pridelenie finančného grantu v projektových schémach VEGA a KEGA.

- všetkých ďalších výskumných projektov, ktoré predkladajú vedecko-pedagogickí pracovníci FSV UCM v Trnave do ďalších grantových schém na Slovensku, ako napr. APVV.

- aktuálnych výziev výskumných projektov v rámci grantových schém EK, ako napr. HORIZON 2020.

b) metodickej pomoci pri príprave výskumných projektov s prihliadnutím na:

- zloženie výskumného konzorcia z interných a externých členov;

- na rozpočet výskumného projektu z hľadiska jeho štruktúry a primeranosti stanoveným cieľom.

c) organizačnej spolupráce pri zabezpečení všetkých potrebných náležitostí pre kompletizáciu výskumného projektu v potrebnom časovom predstihu.

d) expertných konzultácií pri riešení problémov zberu výskumných údajov, ich spracovaní.

 

Medzi ďalšie dôležité činnosti CVP patrí:

- priebežná archivácia podaných projektov,

- vytvorenie dostatočného priestoru pre mladých začínajúcich pracovníkov FSV (najmä doktorandov FSV) na možnosť sa podieľať pri spracovávaní jednotlivých projektov, ich vyhľadávaní, spracúvaní požiadaviek ktoré im CVP zadá a to hlavne v záujme ich vlastného rozvoja , ako aj rozvoja samotnej fakulty a jej súčastí,

- tvorba databázy kontaktov a obsahový monitoring možnej bližšej spolupráce s univerzitnými inštitúciami, s ktorými máme uzatvorené bilaterálne zmluvy o spolupráci.