Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Aktivity centra

 

Dynamika premien politického systému

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Peter Horváth, PhD.
Zástupca vedúceho projektu:
Spoluriešitelia: doc. Mgr. Peter Juza, PhD., CSc., PhDr. Viera Žúborová, Ph.D., PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD., PhDr. Michal Imrovič, PhD., doc. JUDr. Jana Reschová, CSc., PhDr. Michal Lukáč, PhD.
Financovanie projektu: Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR
Doba riešenia projektu: 2017 - 2019

Projekt sa zameriava na premeny politického systému Slovenskej republiky po roku 1989 (1993). Výskum kladie dôraz na tie sféry, u ktorých absentuje ucelená forma a komplexný pohľad na danú problematiku. Zaoberá problémami, ktoré predstavujú viaceré zmeny nielen v oblasti ústavných a legislatívnych opatrení, ale aj z pohľadu vstupu nových strán, či politickej mobilizácie a politickej súťaživosti. Niektoré politické rutiny boli narušované, či už vznikom nových subjektov, alebo zlyhaním legislatívnych alebo konštitučných nástrojov a mechanizmov, ktorých životnosť bola veľmi krátka a to najmä z pohľadu mladosti demokratického systému krajiny.

 

Komparácia dynamiky inštitucionálnej konsolidácie krajne pravicových strán a hnutí v Českej republike a na Slovensku

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD.
Zástupca vedúceho projektu:
Spoluriešitelia: PhDr. Viera Žúborová, Ph.D., Mgr. et Mgr. Ondřej Filipec, Ph.D., Mgr. Ingrid Borárošová, PhD.
Financovanie projektu: Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV,
Doba riešenia projektu: 2017 - 2020

Výskumný projekt porovnáva pôsobenie alternatívnych, radikálnych a extrémistických politických aktérov v rámci straníckych systémov v Českej a Slovenskej republike a ich súčasný vplyv na voličov a potenciál získania politickej moci. Cieľom je skúmať a identifikovať zásadné faktory radikalizácie politických subjektov a spoločenských nálad z hľadiska systematickej podpory krajnej pravice, napr. dlhodobo neriešené spoločensko-ekonomické problémy, mediálny diskurz a vnútrostranícke štiepenie konvenčných politických strán, proti imigračná a anti-európska rétorika a odklon, najmä mladých ľudí, od formálnej politiky a záujmu o stav európskej demokratickej spoločnosti. Projekt koreluje vzťah medzi postojmi občanov voči ultra-pravicovým, populistickým ideológiám a poskytuje vysvetlenia aj voči rodovej rovnosti, xenofóbii, rasizmu a indoktrinácii nedemokratických hodnôt, vrátane sociálnej a politickej exklúzie.

 

Referendum in the states of the Visegrad Group after 1989: Formal Legal and Practical Aspects. The Political Analysis 

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD.
Spoluriešitelia: doc. PhDr. Peter Horváth,  PhD., PhDr. Ján Machyniak, PhD., JUDr. Bystrík Šramel, PhD.
Financovanie projektu: Visegrad Fund
Doba riešenia projektu: 2017 - 2018

Zahraniční partneri: Maria Curie Sklodowska University Lublin, Karlova Univerzita v Prahe, Pázmány Peter Catholic University Budapest

 

Projekt sa zameriava na analýzu referenda v krajinách V4 na národnej a lokálnej úrovni. Zameriava sa na nové výzvy v participatívnej politike a prehodnotenie používania tradičných nástrojov priamej demokracie. V posledných rokoch je možné pozorovať rastúcu popularitu populizmu v krajinách západnej Európy a práve z tohto dôvodu by malo byť referendum využívané veľmi opatrne. Najviditeľnejšie je to práve v krajinách V4, kde je občianska spoločnosť stále relatívne mladá a zraniteľnejšia voči populizmu a zneužívanou politickej moci. V projekte ide o širšiu spoluprácu univerzít, novinárov, orgánov miestnej demokracie, think-tankov a študentov. Cieľom je dôkladná, rozsiahla komparatívna analýza využívania referenda v krajinách V4 po roku 1989.

 

Príprava nových kapacít pre Európske štrukturálne a investičné fondy

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Peter Horváth, PhD.
Spoluriešitelia: PhDr. Martin Švikruha, PhD., doc. Ing. Ivana Butoracová-Šindleryová, PhD., Mgr. et Mgr. Ondřej Filipec, Ph.D.,  JUDr. Bystrík Šramel, PhD., Ing. Júlia Karasová, PhD., Mgr Marta Kuhnová, PhD., PhDr. Michal Lukáč, PhD., PhDr. Jakub Bardovič, PhD., PhDr. Michal Imrovič, PhD.
Financovanie projektu: OP Technická pomoc, vyzvanie č. OPTP-PO1-SC1-2016-11

Doba riešenia projektu: 2017 - 2018

 

Hlavným cieľom projektu je  príprava a realizácia vzdelávania zameraného na posilnenie kompetencií v oblasti európskych štrukturálnych a investičných fondov cez zabezpečenie tesnejšieho prepojenie univerzitného vzdelávania a praktických skúseností. Na vzdelávaní sa okrem univerzitných pedagógov budú podieľať aj externí odborníci z praxe, ktorí obohatia predkladanú problematiku o praktické skúsenosti a pomôžu tak študentom pochopiť problematiku v širšom kontexte. Súčasťou projektu sú interaktívne učebné texty v nadväznosti na jednotlivé predmety vo forme ebook. Ich výhodou je interaktivita, študenti môže aktívne pracovať s textom, vyznačiť si dôležité časti, vpisovať poznámky a zdieľať ich online. Zároveň je tak zabezpečená personalizácia obsahu vzdelávania, keď si študent môže upraviť predkladaný pracovný text na mieru. Vzdelávanie je realizované prostredníctvom voliteľného dvojsemestrálneho predmetu: Európske štrukturálne a investičné fondy I. a  Európske štrukturálne a investičné fondy II.

 

Migration: The Challenge of European States

Koordinátor projektu: Mgr. et Mgr. Ondřej Filipec, Ph.D., PhDr. Viera Žúborová, Ph.D.
Jean Monnet Chair: prof. Valeriu Mosneaga, DrSc.

Spoluriešitelia: doc. PhDr. Jozef Klavec, PhD., JUDr. Marcel Vysocký, PhD.
Financovanie projektu: Erasmus+ Jean Monnet Chair

Doba riešenia projektu: 2016 - 2018

Web: http://jmchkpes.fsvucm.sk/

 

 

Projekt sa zameriava na migráciu ako jednu z najväčších spoločenských výziev v rámci Európy. Súčasťou aktivít sú workshopy, semináre, filmové kluby a diskusie, ktoré budú postupne rozoberať jednotlivé dimenzie migrácie, ide o plošnú a hĺbkovú implementáciu skúmanej problematiky využijúc metódy formálneho aj neformálneho vzdelávania. Hlavným zámerom je poskytnúť priestor pre študentov, neziskové organizácie, odborníkov, nie len zo Slovenska, ale aj zahraničia a najmä širokej verejnosti na konštruktívnu diskusiou o migrácii.