Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Ukončené projekty

 

 

Migration and it´s impact on V4 countries

Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Monika Mačkinová, PhD.
Financovanie projektu: Visegrad Fund
Doba riešenia projektu: 2016

Zahraniční partneri: Karlova univerzita v Prahe, University of Zielona Góra, University of Debrecen

 

Hlavným cieľom projektu bolo porovnanie súčasných prístupov, politík a štatistických ukazovateľov jednotlivých krajín V4 zameraných na súčasnú migračnú krízu v Európe s rešpektovaním integrovaného interdisciplinárneho prístupu. Zámerom workshopu, na ktorom sa stretli významní vybraní odborníci z danej oblasti bola najmä príprava odporúčaní pre vlády jednotlivých krajín V4 ako sa vysporiadať s problémom nelegálnej migrácie. Súčasťou projektu bola medzinárodná vedecká konferencia, na ktorej boli prezentované zámery výskumov a bolo vytvorené vhodné tvorivé prostredie na určenie spoločného smeru pre rozsiahlejšie výskumné projekty. 

 

MY PLACE – Democracy and the shadows of totalitarianism and populism: the European experience

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Jaroslav Mihalik, PhD.
Financovanie projektu: 7. FP
Doba riešenia projektu: 2011 - 2015

Web: www.fp7-myplace.eu

Zahraniční partneri: The University of Manchester (koordinátor), The University of Warwick, Manchester Metropolitan University, Tallinn University, University of Ss. Cyril and Methodius Trnava, University of  Bremen, Friedrich Schiller University of Jena, University of Eastern Finland, University of Southern Denmark, Centre for Research and Studies in Sociology, Lisbon University Institute, Research Centre Region Uľianovsk State University , Daugavpils University, Caucasus Research Resource Centres Program, Ivo Pilar Institute of Social Sciences, Pompeu Fabra University, University of Debrecen, Panteion University of Athens.
 

Projekt sa zameriava na totalitarizmus a populizmus v Európe v súvislosti so sociálnou participáciou mladých ľudí. Využíva kombináciu prieskumu, rozhovoru a etnografického výskumu s cieľom získať nové údaje o výstavbe a prenose historickej pamäte. Výskumu sa zúčastnilo viac ako 18000 respondentov v 14 krajinách a bolo realizovaných viac ako 900 hĺbkových rozhovorov a spracovaných 42 etnografických štúdií. Projekt poskytuje multidimenzionálny súbor údajov o presvedčeniach mladých ľudí  nie len vo vzťahu k pravicovým a populistickým ideológiám, xenofóbii a rasizmu, ale aj o dôvere v demokratické procesy a sociálne vylúčenie.

 

MY WEB – Measuring youth well-being

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Jaroslav Mihalik, PhD.
Financovanie projektu: 7. FP
Doba riešenia projektu: 2014-2016

Web: https://www.fp7-myweb.eu/index.html

Zahraniční partneri: Manchester Metropolitan University (koordinátor), University of Bremen, Pompeu Fabra University, Ivo Pilar Institute of Social Sciences, University of Debrecen, Daugavpils University, Panteion University of Athens, Tallin University, University of Ss. Cyril and Methodius, Centre for Research and Studies in Sociology, Lisbon University Institute, The Caucasus Research Resource Centres, Catalan Youth Agency, The Institute for Social and Economic Research at the University of Essex, The Chancellor, Masters and Scholars of The University of Cambridge.

Projekt MYWEB skúma možnosti realizácie longitudinálnej štúdie – dotazníka, ktorý by pomohol zachytiť ucelený obraz procesu dospievania detí prakticky od narodenia až po ukončenie vzdelávania, vrátane aspektov spojených s prechodom k práci a rodičovstvu. Longitudinálna multidisciplinárna metodika je nevyhnutná pre pochopenie rôznych dimenzií a dynamiky procesov. Kľúčové faktory priechodnosti takejto štúdie predstavujú: prehľad o súčasných relevantných politikách pre deti a mládež, zber dát, rozvíjanie možností pre aplikáciu longitudinálnej štúdie, hodnotenie týchto možností na základe technickej, politickej a finančnej spôsobilosti.