Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Manažment sociálnych služieb

 

PROFIL BAKALÁRSKEHO ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU MANAŽMENT SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

 

Aké je zameranie študijného programu?

 - Zámerom študijného programu „Manažment sociálnych služieb“ je príprava študentov pre teóriu a prax s cieľom aplikovať získané vedomosti a schopnosti z oblasti manažmentu sociálnych služieb a riešenia sociálnych problémov jednotlivcov, rodín, skupín a komunít.

- Študijný program zahŕňa aktivity špecializujúce sa na manažovanie a koordinovanie činností ľudí, ktorí pôsobia v oblasti sociálnych služieb, sociálnej pomoci, sociálneho poradenstva a prevencie.

- odbor sa študuje v prvom stupni vysokoškolského vzdelávania (Bc.) so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky v dennej forme a 4 roky v externej forme štúdia

- Počas štúdia študent získa základy teórie a odbornej praxe v sociálnych službách, v oblasti práce a manažmentu s cieľovými skupinami sociálnych služieb a poradenstva.

 

Aké predmety absolvujete?

-  Počas štúdia študent nadobudne rozsiahle teoretické vedomosti prostredníctvom povinných a povinne voliteľných predmetov. Výučba sa zameriava na manažment v sociálnej oblasti a sociálnych službách.

 • V rámci povinných predmetov absolvujete
 • organizáciu sociálnych služieb
 • základy manažmentu
 • sociálnu komunikáciu
 • sociálne poradenstvo
 • organizáciu sociálnych služieb 
 • projektový manažment
 • V rámci povinne voliteľných predmetov absolvujete
 • manažment vzťahov s verejnosťou
 • regionálny rozvoj
 • manažérske zručnosti v sociálnom poradenstve

 

Čo štúdiom získate?

- Študent študijného programu „Manažment sociálnych služieb“ nadobudne teoretické a praktické vedomosti z oblasti sociálnych služieb a manažmentu. Je spôsobilý vykonávať akúkoľvek riadiacu funkciu v sociálnych zariadeniach a inštitúciách venujúcich sa pomoci občanom v rámci napĺňania základných úloh nielen verejného, ale aj súkromného sektora.

- Cieľom štúdia je teoreticky a prakticky pripraviť študentov na vedúce pozície v sociálnych subjektoch a aplikovanie manažérskych zručností.

 

Kde sa uplatníte?

- Po skončení štúdia je študent pripravený pre trh práce:

- je spôsobilý vykonávať riadiacu funkciu v zariadeniach sociálnych služieb a inštitúciách, ktoré sa zaoberajú sociálnou pomocou občanov pri riešení nepriaznivých sociálnych situácií,

- je schopný pracovať s legislatívou v oblasti sociálnych služieb a manažmentu,

- dokáže manažovať subjekty v oblasti sociálnych služieb.

- Absolvent je pripravený pôsobiť v praxi  ako manažér a odborník pre sociálnu oblasť v inštitúciách verejného i súkromného sektora (sociálne poisťovne, ústredné orgány štátnej správy, samosprávy, medzinárodné inštitúcie a v mimovládne organizácie).