Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Komunikácia a marketing vo verejnej politike a verejnej správe

 

PROFIL BAKALÁRSKEHO ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU KOMUNIKÁCIA A MARKETING VO VEREJNEJ POLITIKE A VEREJNEJ SPRÁVE

 

Aké je zameranie študijného programu?

 - Zámerom študijného programu „Komunikácia a marketing vo verejnej politike a verejnej správe“ je pripraviť poslucháčov pre prax takým spôsobom, aby dokázali na primeranej úrovni aplikovať vedomosti z odborných disciplín a uplatniť ich jazykovú vybavenosť pri vstupe a odbornom pôsobení vo viacerých oblastiach života spoločnosti (verejná správa, občianske združenia, masmédiá a pod.).

- odbor sa študuje v prvom stupni vysokoškolského vzdelávania (Bc.) so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky v dennej forme a 4 roky v externej forme štúdia

 

Aké predmety absolvujete?

-  Počas štúdia študent nadobudne rozsiahle teoretické i praktické vedomosti prostredníctvom povinných a povinne voliteľných predmetov. Výučba sa zameriava na manažment v sociálnej oblasti a sociálnych službách.

  • V rámci povinných predmetov absolvujete
  • Úvod do verejnej správy
  • Základy marketingu
  • Politický systém SR
  • Marketingová komunikácia
  • Kreatívny manažment
  • Personálny marketing
  • V rámci povinne voliteľných predmetov absolvujete
  • Prácu s odborným textom
  • Cudzí jazyk (anglický, nemecký, ruský a pod.)

 

Čo štúdiom získate?

- Študent študijného odboru Komunikácia a marketing vo verejnej politike a verejnej správe získa okrem základných poznatkov v komunikácii, marketingu, politológii, ekonomike, fungovaní a dejinách verejnej správy v komparatívnej perspektíve, súčasných trendoch v marketingovej sfére, problematike organizácie a riadenia spoločnosti aj celú škálu vedomostí z ekonomických a právnych disciplín, ktoré sú nevyhnutné pre jeho ďalšie uplatnenie v praxi.

- Študent študijného odboru Komunikácia a marketing vo verejnej politike a verejnej správe získajú  okrem vedomostí z opisu študijného odboru aj schopnosti ktoré im umožnia pochopiť verejnú politiku a verejnú správu ako interdisciplinárne vedné disciplíny na základe osvojenia si poznatkov z vedných odborov súvisiacich s verejnou politikou a verejnou správou - osobitne poznatkov z politológie, sociológie, komunikácie, marketingu, manažmentu, práva a ekonómie. Následne absolventi nadobudnú prehľad o mieste a význame verejnej politiky a verejnej správy v demokratickom štáte z hľadiska ich legislatívnych základov a praktického uplatňovania (fungovania) s osobitným zreteľom na miesto a pozíciu Slovenska v politicko-administratívnom priestore Európskej únie. Špeciálna pozornosť je zameraná na schopnosť prezentovať, komunikovať a marketingovo orientovať sa v celej oblasti verejnej politiky a verejnej správy a tak im dať možnosť aktívne meniť a podieľať sa na zlepšení vnímania výsledkov aktérov z oblasti verejnej politiky a verejnej správy.

 

Kde sa uplatníte?

- Absolventi bakalárskeho štúdia odboru Komunikácia a marketing vo verejnej politike a verejnej správe získavajú vedomosti a zručnosti, ktoré im umožnia efektívne pôsobiť v oblasti verejnej politiky a verejnej správy - vykonávať požadované pracovné úkony, riešiť problémy a prijímať rozhodnutia, spolupracovať s predstaviteľmi iných zložiek verejného života (sektora), spolupôsobiť pri príprave koncepčných materiálov a regulatívov vo verejnej politike, analyzovať efektívnosť verejnej politiky na úrovni národnej, regionálnej i miestnej, aktívne sa podieľať na reforme a modernizácii verejnej správy (štátnej správy, územnej samosprávy a verejnoprávnych korporácií.

- Absolvent študijného dboru Komunikácia a marketing  verejnej  politiky  a verejnej  správy sú oprávnení na prácu profesionálneho manažéra v oblasti verejnej politiky (verejného sektora), resp. odborného pracovníka v oblasti verejnej správy.