Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Manažment a ekonómia verejnej správy

 

PROFIL BAKALÁRSKEHO ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU MANAŽMENT A EKONÓMIA VEREJNEJ SPRÁVY

 

Aké je zameranie študijného programu?

 - Zámerom študijného programu „Manažment a ekonómia verejnej správy“ je poskytnúť študentom také vedomosti, ktoré im umožnia pochopiť verejnú politiku a verejnú správu ako interdisciplinárne vedné disciplíny na základe osvojenia si poznatkov z vedných odborov súvisiacich s verejnou politikou a verejnou správou - osobitne poznatkov z politológie, sociológie, práva a ekonómie. Následne absolventi nadobudnú prehľad o mieste a význame verejnej politiky a verejnej správy v demokratickom štáte z hľadiska ich legislatívnych základov a praktického uplatňovania (fungovania) s osobitným zreteľom na miesto a pozíciu Slovenska v politicko-administratívnom priestore Európskej únie. Špeciálna pozornosť je zameraná na fungovanie ekonomických a manažérskych súvislostí verejnej politiky a verejnej správy.

- odbor sa študuje v prvom stupni vysokoškolského vzdelávania (Bc.) so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky v dennej forme a 4 roky v externej forme štúdia.

 

Aké predmety absolvujete?

-  Počas štúdia študent nadobudne rozsiahle teoretické i praktické vedomosti prostredníctvom povinných a povinne voliteľných predmetov. Výučba sa zameriava na manažment v sociálnej oblasti a sociálnych službách.

 • V rámci povinných predmetov absolvujete
 • Základy manažmentu
 • Informačné systémy
 • Kreatívny manažment
 • Manažment neziskových organizácií
 • Manažment vzťahov s verejnosťou
 • Aktéri verejnej politiky
 • Ústavné inštitúcie v politickom systéme SR 
 • V rámci povinne voliteľných predmetov absolvujete
 • Cudzí jazyk (anglický, nemecký, ruský a pod.)
 • V rámci voliteľných predmetov absolvujete
 • Športové aktivity

 

Čo štúdiom získate?

- Študent študijného odboru Manažment a ekonómia verejnej správy získava poznatky so zameraním na ekonomiku verejnej politiky a verejnej správy, manažment verejnej správy a  informatizáciu verejnej správy v praxi.

- Študent študijného odboru Manažment a ekonómia verejnej správy získajú  vedomosti, ktoré im umožnia pochopiť verejnú politiku a verejnú správu ako interdisciplinárne vedné disciplíny na základe osvojenia si poznatkov z vedných odborov súvisiacich s verejnou politikou a verejnou správou - osobitne poznatkov z politológie, sociológie, práva a ekonómie. Následne absolventi nadobudnú prehľad o mieste a význame verejnej politiky a verejnej správy v demokratickom štáte z hľadiska ich legislatívnych základov a praktického uplatňovania (fungovania) s osobitným zreteľom na miesto a pozíciu Slovenska v politicko-administratívnom priestore Európskej únie. Špeciálna pozornosť je zameraná na fungovanie ekonomických súvislostí verejnej politiky.

 

Kde sa uplatníte?

- Absolventi bakalárskeho štúdia odboru Manažment a ekonómia verejnej správy získavajú vedomosti a zručnosti, ktoré im umožnia efektívne pôsobiť v oblasti verejnej politiky a verejnej správy - vykonávať požadované pracovné úkony, riešiť problémy a prijímať rozhodnutia, spolupracovať s predstaviteľmi iných zložiek verejného života (sektora), spolupôsobiť pri príprave koncepčných materiálov a regulatívov vo verejnej politike, analyzovať efektívnosť verejnej politiky na úrovni národnej, regionálnej i miestnej, aktívne sa podieľať na reforme a modernizácii verejnej správy (štátnej správy, územnej samosprávy a verejnoprávnych korporácií).

- Absolventi odboru Manažment a ekonómia verejnej správy sú oprávnení na prácu profesionálneho manažéra v oblasti verejnej politiky (verejného sektora), resp. odborného pracovníka v oblasti verejnej správy.

- Po absolvovaní bakalárskeho stupňa štúdia si môžu študenti zvoliť pokračovanie štúdia v magisterskom, prípadne neskôr v doktorandskom štúdiu v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore.