Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Verejná správa

 

PROFIL BAKALÁRSKEHO ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU VEREJNÁ SPRÁVA

 

Aké je zameranie študijného programu?

 - Zámerom študijného programu „Verejná správa“ je pripraviť poslucháčov pre prax takým spôsobom, aby dokázali na primeranej úrovni aplikovať vedomosti z odborných disciplín a uplatniť ich jazykovú vybavenosť pre vstup a odborné pôsobenie na rôznych úrovniach špecializovaných spoločenských oblastí (v orgánoch verejnej správy, inštitúciách mimovládneho sektora, v masmédiách a pod.)

- odbor sa študuje v prvom stupni vysokoškolského vzdelávania (Bc.) so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky v dennej forme a 4 roky v externej forme štúdia

 

Aké predmety absolvujete?

-  Počas štúdia študent nadobudne rozsiahle teoretické i praktické vedomosti prostredníctvom povinných a povinne voliteľných predmetov. Výučba sa zameriava na manažment v sociálnej oblasti a sociálnych službách.

 • V rámci povinných predmetov absolvujete
 • Základy práva
 • Politický systém SR
 • Dejiny verejnej správy na Slovensku a v Európe
 • Verejná správa v krajinách strednej a západnej Európy
 • Správne právo
 • Regionálny rozvoj
 • V rámci povinne voliteľných predmetov absolvujete
 • Cudzí jazyk (anglický, nemecký, ruský a pod.)
 • V rámci voliteľných predmetov absolvujete
 • Športové aktivity

 

Čo štúdiom získate?

- Študent študijného odboru Verejná správa získa základné poznatky v manažmente, politológii, sociológii, fungovaní a dejinách verejnej správy v komparatívnej perspektíve, problematike organizácie a riadenia spoločnosti, ako aj celej škále ekonomických a právnych disciplín, ktoré sú nevyhnutné pre jeho ďalšie uplatnenie v praxi. Špeciálne zameranie študijného programu sa sústredí na získanie vedomostí o ekonomickom fungovaní verejnej politiky a verejnej správy na Slovensku. Po absolvovaní bakalárskeho stupňa štúdia si môžu študenti zvoliť pokračovanie štúdia v magisterskom, prípadne neskôr doktorandskom štúdiu v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore.

 

Kde sa uplatníte?

- Absolventi bakalárskeho štúdia odboru Verejná správa získavajú vedomosti a zručnosti, ktoré im umožnia efektívne pôsobiť v oblasti verejnej politiky a verejnej správy - vykonávať požadované pracovné úkony, riešiť problémy a prijímať rozhodnutia, spolupracovať s predstaviteľmi iných zložiek verejného života (sektora), spolupôsobiť pri príprave koncepčných materiálov a regulatívov vo verejnej politike, analyzovať efektívnosť verejnej politiky na úrovni národnej, regionálnej i miestnej, aktívne sa podieľať na reforme a modernizácii verejnej správy (štátnej správy, územnej samosprávy a verejnoprávnych korporácií)

- Absolventi odboru Verejná správa sú oprávnení na prácu profesionálneho, resp. odborného pracovníka v oblasti verejnej správy a verejnej politiky.