Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Sociálne služby a poradenstvo

PROFIL MAGISTERSKÉHO ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU SOCIÁLNE SLUŽBY A PORADENSTVO

 

Aké je zameranie študijného programu?

 - Zámerom študijného programu „Sociálne služby a poradenstvo“ je príprava študentov pre prax s cieľom aplikovať získané vedomosti, schopnosti z oblasti sociálnych služieb a poradenstva. 

- odbor sa študuje v druhom stupni vysokoškolského vzdelávania (Mgr.) so štandardnou dĺžkou 2 roky v dennej forme a 3 roky v externej forme štúdia

- Počas štúdia študent získa základy teórie a odbornej praxe v sociálnych službách a poradenstve, získa fundamentálne znalosti z príbuzných vedných disciplín (sociálna práca, psychológia, pedagogika, sociálna politika), ktoré predstavujú pevný základ pre prácu s cieľovými skupinami sociálnych služieb a poradenstva.

 

Aké predmety absolvujete?

-  Počas štúdia študent nadobudne rozsiahle teoretické vedomosti prostredníctvom povinných a povinne voliteľných predmetov. Výučba sa zameriava na sociálnu oblasť, ktorá je stimulujúcim prvkom sociálneho rozvoja štátu. 

 • V rámci povinných predmetov absolvujete
 • sociálne služby 
 • sociálna práca, 
 • sociálne poradenstvo
 • poradenský proces
 • sociálna politika
 • verejná správa
 • odborná prax
 • V rámci povinne voliteľných predmetov absolvujete
 • dobrovoľníctvo
 • misijná a charitatívna práca
 • sociálne služby pre vybrané cieľové skupiny

 

Čo štúdiom získate?

- študent študijného programu „Sociálne služby a poradenstvo“ získa základy teórie a odbornej praxe v sociálnych službách a poradenstve, dokáže mapovať životné situácie jednotlivcov, skupín a rodín. Študent dokáže plánovať, realizovať a vyhodnocovať postupy vedúce k riešeniu a zmierneniu nepriaznivých sociálnych situácií v živote človeka, resp. klienta sociálnych služieb. Študent prostredníctvom širokého spektra povinných a povinne voliteľných predmetov dokáže disponovať manažérskymi zručnosťami v oblasti poskytovania sociálnych služieb. Študent získa vedomosti a predpoklady pre  zriaďovanie a manažovanie zariadení sociálnych služieb.

- Študent získa poznatky z oblasti fungovania verejnej správy – štátnej správy, samosprávnych orgánov, ako aj neštátnych subjektov a neziskových organizácií z oblasti sociálnej politiky, sociálnych služieb a sociálnej práce.

 

Kde sa uplatníte?

- po skončení štúdia je  študent adekvátne pripravený na otvorený trh práce, nakoľko dokáže:

- vykonávať základné a špecializované sociálne poradenstvo v závislosti od rôznych sociálnych problémov klienta,

- plánovať, organizovať a realizovať potrebné aktivity/činnosti v oblasti sociálnych služieb,

- participovať/ spolupracovať so zainteresovanými subjektmi štátnej správy,  samosprávy a s neziskovými organizáciami,

- participovať na tvorbe koncepcií rozvoja sociálnych služieb,

- pracovať s právnymi predpismi / legislatívou v oblasti sociálnej politiky, sociálnej práce a sociálnych služieb,

- uplatňovať legislatívou dané kompetencie.

- Absolventi sú pripravení pôsobiť v praxi  ako odborníci: v inštitúciách súkromného sektora, vo verejno-právnych inštitúciách (sociálne poisťovne, úrad práce sociálnych vecí a rodiny), v samospráve (na úradoch v obci a v meste), v medzinárodných inštitúciách a v mimovládnych organizáciách.