Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Verejná správa

 

PROFIL MAGISTERSKÉHO ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU VEREJNÁ SPRÁVA 

 

Aké je zameranie študijného programu?

 - Zámerom študijného programu „Verejná správa“ poskytuje prehlbujúce a rozširujúce poznatky prejavujúce sa v schopnosti absolventov rozvíjať a precizovať teóriu verejnej správy a verejnej politiky

- zameriava sa  na analýzu súčasných princípov uplatňujúcich sa vo verejnej správe a tieto sa následne snaží tvorivo uplatňovať v praxi

- zameriava sa na navrhovanie riešení a formulovanie trendov vývoja vo verejnej správe

- sústreďuje sa  na prípravu na prijímanie rozhodnutí pri riadení pracovných tímov

- zameriava sa na prípravu projektu organizácie, jej organizačnej štruktúry, hľadanie alternatívnych zdrojov (ľudské, materiálne, finančné) na fungovanie organizácie

- sústreďuje sa na poznanie politického, administratívneho, právneho a ekonomického priestoru v rámci EÚ, vrátane fungovania jej orgánov a inštitúcií

 

Aké predmety absolvujete?

-  Počas štúdia študent nadobudne rozsiahle teoretické vedomosti prostredníctvom povinných a povinne voliteľných predmetov. Výučba sa zameriava na sociálnu oblasť, ktorá je stimulujúcim prvkom sociálneho rozvoja štátu. 

 • V rámci povinných predmetov absolvujete
 • Proces tvorby verejnej politiky
 • Daňový systém
 • Teória regionálneho rozvoja
 • Aplikovaný manažment
 • Verejné financie
 • Manažérstvo kvality vo verejnej správe
 • Projektový manažment
 • Hospodárska a sociálna súdržnosť krajín EÚ
 • V rámci povinne voliteľných predmetov absolvujete
 • Manažment značky vo verejnej správe
 • Modely verejnej správy v európskych krajinách
 • Občiansky sektor a mládežnícka politika

 

Čo štúdiom získate?

- najnovšie poznatky z oblasti verejnej politiky a verejnej správy a priamo súvisiacich disciplín (politológie, sociológie, práva, ekonómie a manažmentu)

- schopnosť kritického myslenia, bude vedieť pomenovať a tematizovať aktuálne problémy a sám nachádzať tvorivé riešenia

- stanete sa odborníkom na problematiku teórie verejnej politiky a verejnej správy s možnosťou ďalšieho vedeckého rastu

- profesionálne rozhodovanie (koncepčné verzus reaktívne rozhodovanie, schopnosť účinného prevodu rozhodnutí do vecných riešení, lokalizácia rozhodovania o vybraných problémoch)

- schopnosť strategického plánovania a manažmentu

- odborný rast v oblasti teórie a praxi verejnej politiky a verejnej správy

schopnosť aktívne sa podieľať na vzdelávaní pracovníkov verejnej správy s osobitným zameraním na volených funkcionárov miestnej samosprávy

možnosť získavať nové životné skúsenosti prostredníctvom výmenných študijných pobytov v zahraničí 

množstvo priateľov a známych a nezabudnuteľné zážitky

 

 

Kde sa uplatníte?

- absolvent magisterského štúdia je odborne pripravený plniť úlohy praxe v súlade s aktuálnymi potrebami spoločenského vývoja v SR 

- Absolvent magisterského štúdia získa základné poznatky z manažmentu, politológie, o fungovaní a dejinách verejnej správy v komparatívnej perspektíve, problematike organizácie a riadenia spoločnosti, ako aj celej škály ekonomických a právnych disciplín, ktoré sú nevyhnutné pre jeho ďalšie uplatnenie v praxi.