Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Doktorandské študijné programy

 

  DOKTORANDSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
 

 

 

Verejná politika a verejná správa - PhD. (denná a externá forma)


Európske štúdiá a politiky - PhD. (denná a externá forma)


Sociálna politika - PhD. (denná a externá forma)

 

 

Podmienky prijatia na doktorandské štúdium

O prijatie na doktorandské štúdium môžu žiadať absolventi domácich alebo zahraničných vysokých škôl, ak majú ukončené magisterské alebo inžinierske štúdium. Pre doktorandské štúdium je súčasťou prihlášky overený vysokoškolský diplom v totožnom, alebo príbuznom odbore a programe, vysvedčenie zo štátnej skúšky, stručný životopis spolu so súpisom publikovaných i nepublikovaných prác, doklad o absolvovanej praxi (nie je povinné) a potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie a dvakrát vytlačený dizertačný projekt. 

V odôvodnených prípadoch (napr. dlhodobé pôsobenie v praxi v oblasti výskumu príslušného študijného odboru) sa môže o štúdium uchádzať aj absolventi študijných programov  iných študijných odborov.

Uchádzači sa prihlasujú na témy vypísané fakultou zverejnené na web stránke fakulty, alebo si môžu navrhnúť aj vlastnú tému.

Témy dizertačných prác vypisujú školitelia s príslušným vedeckým titulom (prof., doc.) schválení Vedeckou radou Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave.

Pri prijímaní na doktorandské štúdium bude prebiehať výberové konanie, kde uchádzač prezentuje svoje motívy a predpoklady na štúdium, prezentuje vypracovaný rámcový dizertačný projekt  na vybranú dizertačnú tému, ktorý by mal obsahovať stanovený výskumný problém, výskumné ciele, výskumné metódy riešenia danej problematiky a použitú literatúru.

Základným predpokladom pre prijatie uchádzača na tretí stupeň vysokoškolského štúdia je prezentácia a obhajoba dizertačného projektu, ktorého úspešnosť posúdi komisia pre prijímanie na doktorandské štúdium podľa ustanovení Smernice o doktorandskom štúdiu UCM v Trnave.

 

 

 

  E - PRIHLÁŠKA
 

 

 

 

 

 

Prihlášky posielajte na adresu:

Fakulta sociálnych vied

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2

917 01 Trnava