Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Sociálna politika

 

 

 

PROFIL DOKTORANDSKÉHO ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU SOCIÁLNA  POLITIKA

 

Aké je zameranie študijného programu?

 - zámerom študijného programu je príprava študentov pre prax s cieľom aplikovať nadobudnuté vedomosti, schopnosti z oblasti sociálnej politiky a sociálnych služieb

- študijný program Sociálna politika prebieha v dennej forme štúdia, ktorej dĺžka trvá 3 roky a v externej forme štúdia, ktorej dĺžka trvá 4 roky

 

Aké predmety absolvujete?

- počas štúdia nadobudnete rozsiahle teoretické vedomosti prostredníctvom povinných a povinne voliteľných predmetov

- výučba sa zameriava na oblasť sociálnej politiky, ktorá je stimulujúcim prvkom sociálneho rozvoja štátu

 

  • V rámci povinných predmetov absolvujete
  • Sociálna politika
  • Metodológia výskumu a Výskumný projekt
  • Európsky sociálny model
  • V rámci povinne voliteľných predmetov absolvujete
  • Aplikovaná sociálna politika
  • Koncepcie rozvoja sociálnych služieb
  • Filozofické východiská sociálnej politiky

 

Čo štúdiom získate?

- absolvent doktorandského štúdia v študijnom programe Sociálna politika nadobudne rozsiahle teoretické a hlavne praktické vedomosti z oblasti sociálnej politiky

- ste schopní samostatne riešiť, riadiť a kriticky reflektovať situácie v sociálnej a spoločenskej oblasti

- absolvent dokáže manažovať prácu na úseku sociálnej politiky vo všetkých jej oblastiach (zdravotná politika, bytová politika, politika sociálneho zabezpečenia, politika zamestnanosti, rodinná politika, rodová politika, vzdelávacia politika).

 

Kde sa uplatníte?

- absolventi sú pripravení pôsobiť v praxi  ako odborníci pre sociálnu politiku v inštitúciách verejného i súkromného sektora, vo verejno-právnych inštitúciách – sociálne poisťovne, v ústredných orgánoch štátnej správy, samosprávy, ako i medzinárodných inštitúciách a v mimovládnych organizáciách

- uplatnenie nájdete aj ako vedeckí pracovníci a projektoví manažéri vo všetkých subsystémoch sociálnej politiky