Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Verejná politika a verejná správa

 

PROFIL DOKTORANDSKÉHO ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU VEREJNÁ POLITIKA A VEREJNÁ SPRÁVA

 

Aké je zameranie študijného programu?

 - verejná politika a verejná správa ako súčasť verejnej moci si vyžaduje ľudí odborne pripravených, kreatívnych a zručných, schopných plniť úlohy súvisiace s budovaním právneho štátu a občianskej spoločnosti a to na úrovni národnej, regionálnej i miestnej

- osobitnú pozíciu má v tomto systéme územná samospráva, na ktorú v procese decentralizácie verejnej správy prešla veľká časť kompetencií štátu, ktorých realizácia si nutne vyžaduje prvok odbornosti a pracovnej profesionality

- cieľom doktorandského programu verejná politika a verejná správa je pripraviť generáciu absolventov, ktorých nadobudnuté vedomosti a zručnosti bude charakterizovať univerzálnosť ako východisková báza pre ich pôsobenie v oblasti verejnej politiky a verejnej správy všeobecne a v jednotlivých súčastiach, zložkách a inštitúciách verejnej politiky a verejnej správy

- štúdium programu verejná politika a verejná správa je určené pre graduovaných absolventov, ktorí sú schopní samostatnej vedeckej práce a preukázali pre ňu predpoklady

- doktorandské štúdium sa skladá zo študijnej, pedagogickej a vedeckej časti, avšak neoddeliteľnou súčasťou doktorandského štúdia je individuálny prístup a profesijná sloboda

 

Aké predmety absolvujete?

- počas štúdia nadobudnete rozsiahle teoretické vedomosti prostredníctvom povinných a povinne voliteľných predmetov

 

  • V rámci povinných predmetov absolvujete
  • Výskumný projekt
  • Teória verejnej politiky a verejnej správy
  • Metodológia vedeckej práce
  • Formy práva vo verejnej správe
  • V rámci povinne voliteľných predmetov absolvujete
  • Manažment ľudských zdrojov
  • Ekonomika a riadenie verejnej správy
  • Komunálna politika

 

Čo štúdiom získate?

- absolvent nadobudne najnovšie vedecké poznatky z oblasti verejnej politiky a verejnej správy a priamo súvisiacich disciplín (politológie, sociológie, práva, ekonómie a manažmentu)

- absolvent získa vedomosti o zásadách vedeckej práce a aplikácie vedeckých poznatkov do praxe, o spôsobe prezentácie vedeckých poznatkov

- absolvent si osvojí zručnosť kritického myslenia, bude schopný pomenovať a tematizovať aktuálne problémy a sám nachádzať tvorivé riešenia

- absolvent sa stane odborníkom na problematiku teórie verejnej politiky a verejnej správy s možnosťou ďalšieho vedeckého rastu

-  absolvent nadobudne možnosť získavať nové životné skúsenosti prostredníctvom výmenných študijných pobytov v zahraničí alebo domácich a zahraničných vedeckých konferencií

-  absolvent získa prostredníctvom finančného štipendia viaceré možnosti sebarealizácie

 

Kde sa uplatníte?

- absolvent doktorandského štúdia si otvára získaním titulu „PhD.“ možnosti k viacerým zaujímavým pracovným pozíciám

- absolvent doktorandského štúdia je predurčený na pôsobenie vo vedúcich pracovných pozíciách v ústredných, regionálnych a miestnych orgánoch a inštitúciách verejnej správy, vo verejnoprávnych inštitúciách a organizáciách neziskového sektora

- absolvent doktorandského štúdia sa uplatní tiež aj v manažérskych pozíciách a pozíciách špecialistu v podnikateľskom sektore, keďže má rozvinuté riadiace schopnosti a disponuje interpersonálnymi zručnosťami, čo mu umožňuje pracovať ako člen alebo vedúci tímu