Centrum pre podporu participácie (CPP) 

Centrum pre podporu participácie (CPP) je výskumno-vzdelávacím centrom pre podporu verejnej participácie s výhradnou orientáciou na samosprávnu úroveň na Slovensku (obecná a regionálna úroveň).

CPP vzniklo 1. októbra 2022 so sídlom na pôde Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Vznik CPP korešponduje s cieľmi Ministerstva vnútra SR a Úradu splnomocnenca vlády SR pre Rozvoj občianskej spoločnosti MV SR v podpore participatívnej tvorby verejných politík s dôrazom na potrebu zapojenia vysokého školstva do vedecko-výskumných aktivít v oblasti participácie. CPP podporuje rozvoj participácie cez vysokoškolské prostredie, ponúka výskumnú, vedeckú, metodickú a aplikačnú pomoc pre samosprávy na Slovensku rôznymi aktivitami, ktoré zvýrazňujú potrebu participácie širšej verejnosti pri tvorbe verejných politík. Verejná participácia sa často v praxi stretáva s rôznymi problémami, ktoré CPP cez priamych samosprávnych aktérov pravidelne sleduje, monitoruje, analyzuje a navrhuje riešenia v spolupráci s obcami a regiónmi.

CPP predstavuje koordinačné centrum pre samosprávy na Slovensku a cez výskumno-vzdelávacie aktivity buduje povedomie o potrebe verejnej participácie, ktorá prináša pre fungovanie samospráv praktické výhody (lepšie lokálne vedomosti o samosprávnych problémoch, participatívne vzdelávanie, podpora diskusie o participatívnych tvorbách verejných politík a konkrétne návrhy riešení pre obce a kraje na Slovensku).

Aktivity

O nás:

Centrum pre podporu participácie (CPP) ponúka cez kolektív odborníkov v oblasti verejnej správy v rôznych oblastiach (rozpočtovanie, tvorba verejných politík, sieťovanie aktérov atď.) poskytovanie vedecko-výskumnej pomoci pre samosprávy na Slovensku v rozvoji participatívnych modelov na ich území. Participácia pri jej správnom pochopení a využití prináša značné výhody pre územnú samosprávu. Zapojenie čo najširšieho spektra aktérov a vzbudenie záujmu o tvorbu verejných politík na samosprávnej úrovni vie obciam a krajom na Slovensku pomôcť vo všeobecnom rozvoji.
CPP pravidelne kvantitatívne (štatisticky) a kvalitatívne (hlavne cez rozhovory a fokusové skupiny) analyzuje potreby obcí/ krajov, diskutuje a ponúka reálne riešenia pre samosprávy v podpore participatívnych modelov. CPP na pravidelnej báze ponúka pre samosprávy na Slovensku dostupné dáta, analýzy, publikácie, organizuje konferencie, workshopy, semináre, súťaže a iné aktivity pre praktický rozvoj participatívnych procesov na úrovni obcí a krajov.
CPP má ambíciu dlhodobejšie spolupracovať so ZMOS, obcami/ mestami, samosprávnymi krajmi a ostatnými orgánmi verejnej správy v problematike participácie a neustále rozvíjať spoluprácu a vedecko-výskumnú činnosť v spomenutej oblasti.

K hlavným aktivitám CPP patrí:

 • vedecko-výskumná činnosť v analýze participatívnych procesov na samosprávnej úrovni na Slovensku;
 • koordinácia pomoci pre obce/ kraje v podpore kvalitnej participácie;
 • pravidelná komunikácia a kontaktovanie obcí/ krajov s podporou sieťovania (spolupráce) v ďalších aktivitách CPP;
 • podpora dialógu v téme participácie v spolupráci vysokoškolského prostredia so samosprávami;
 • usporiadanie konferencií, workshopov, prednášok a seminárov s predstaviteľmi samospráv (verejný aj neverejný sektor) k paricipácii (výmena skúseností, best practices, odporúčania, diskusie, problémy a pod.);
 • pravidelné ,,participatívne súťaže“ pre študentov na školách k podpore vnímania potreby participácie na samosprávnej úrovni;
 • podpora memoránd s Ministerstvom vnútra SR, obcami/ mestami, samosprávnymi krajmi a inými inštitúciami a orgánmi verejnej správy v podpore participatívnej tvorby verejných politík;
 • tvorba analytických a metodických príručiek pre podporu participácie na samosprávnej úrovni;
 • zverejňovanie dostupných dát z výskumov, konferencií, workshopov a aktivít centra pre obce/ kraje a širšiu verejnosť;
 • rozširovanie spolupráce do ďalších oblastí súvisiacich s participáciou;
 • tvorba publikačných vedecko-výskumných výstupov a podpora projektov v téme verejnej participácie na samosprávnej úrovni;
 • podpora vzdelávania k participácii cez diskusie s priamymi aktérmi samospráv a výstupy z činnosti CPP;
 • iné aktivity vyplývajúce zo stanov CPP.
Centrum pre podporu participácie

Kontakt:

Centrum pre podporu participácie (CPP)
Katedru politických vied, Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave
Bučianska 4/A
Trnava, 917 01
Vedúci CPP: PhDr. Martin Daško, PhD.
kancelária: č. 325
Email: martin.dasko@ucm.sk
Tel. číslo: +421 33 5565 549

Ako sa možno obrátiť na CPP:

Na Centrum pre podporu participácie (CPP) sa možno so svojou žiadosťou o pomoc alebo radu obrátiť osobne, emailovo alebo telefonicky každý pracovný deň v čase od 9:00 do 16:00 hod.

Podpísané Memorandum o spolupráci medzi CPP FSV UCM a ÚSV ROS MV SR

 Dňa 10. novembra 2022 podpísal dekan Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave doc. PhDr. Peter Horváth, PhD. ,,Memorandum o spolupráci“ medzi Úradom splnomocnenca vlády SR, ktoré zastupuje Filip Vagač a Centrom pre podporu participácie FSV UCM v Trnave, ktorej vedúcim je PhDr. Martin Daško, PhD. Memorandum je oficiálnym dokumentom prehlbujúcim spoluprácu v oblasti výskumu, organizácie rôznych konferencií, workshopov, prednášok, projektov, vyučovania a ďalších aktivít v téme participácie. 

Memorandum o spolupráci-MV SR rozvoj obč. spol.dr.Daško

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať