Tretí utorok v marci je už tradične venovaný Svetovému dňu sociálnej práce. Za organizáciou tohto významného dňa stojí IFSW, ktorá 21.3.2023 vyhlásila už 16. ročník. Tohtoročná iniciatíva IFSW oslavy Svetového dňa sociálnej práce je: „Rešpektovanie rozmanitosti prostredníctvom spoločnej sociálnej činnosti“. Katedra sociálnej práce FSV UCM v Trnave sa zaslúžila o preklad plagátu do slovenského jazyka a plánuje tiež aktívne osláviť tento deň rôznymi aktivitami, o ktorých Vás budeme včas informovať na webovej stránke fakulty. Viac informácií zároveň nájdete na webovej stránke IFSW:
 
 
Pozývame Vás k oslave Svetového dňa sociálnej práce 2023!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The third Tuesday in March is traditionally devoted to World Social Work Day. From behind the organization of this important day is IFSW, which on March 21, 2023 announced its 16th year. This year’s IFSW initiative to celebrate World Social Work Day is: „Respecting diversity through joint social action“. The Department of Social Work Faculty of Social Sciences UCM in Trnava was responsible for the translation of the poster into the Slovak language, and it is also planning to celebrate this day with various activities, which we will inform you about on the faculty’s website in time. You can also find more information on the IFSW website:
 
 
We invite you to celebrate World Social Work Day 2023!

Podobné oznamy