POKYNY PRE ŠTUDENTOV

bakalárskeho a magisterského štúdia

štátne skúšky Máj/Jún 2023 a Štátne skúšky August 2023

 

Do 26.4.2023 je potrebné záverečnú prácu vložiť do AIS –  termín štátnych skúšok – máj/jún

Do 06.6.2023 je potrebné záverečnú prácu vložiť do AIS – termín štátnych skúšok – august

postup vloženia záverečnej práce nájdete na http://www.ucm.sk/sk/manualy-k-ais/ – postup č. 18

  • záverečnú prácu študent vloží do AISu až po emailovom súhlase od svojho školiteľa. Zároveň upozorňujeme, že súhlas je potrebné odkonzultovať so školiteľom najneskôr do 14.4.2023 (termín štátnych skúšok – máj/jún), do 26.5.2023 (termín štátnych skúšok – august) v opačnom prípade vám školiteľ nemusí súhlas udeliť !

Nahratie práce do systému AIS bez súhlasu školiteľa je považované za hrubé porušenie študijného poriadku. Takéto konanie študenta bude predmetom rokovania disciplinárnej komisie.

Uvedené dokumenty a CD pošle každý študent do 15.5.2023 (termín štátnych skúšok – máj/jún), do 30.6.2023 (termín štátnych skúšok – august) na adresu:

FSV UCM v Trnave, PhDr. Oľga Molnárová, Bučianska 4/A, 917 01 Trnava

  • 1x CD nosič (musí byť potlačený podľa vzoru na 2. strane týchto pokynov)
  • Licenčnú zmluvu pre CRZP (2 x) podpísanú študentom
  • Protokol originality (1 x) podpísaný študentom
  • Analytický list (1 x)
  • Súhlas školiteľa s odovzdaním záverečnej práce ( vytlačený potvrdzujúci email)

Každý študent je povinný priniesť v deň konania štátnych skúšok 1 ks záverečnú prácu zviazanú v hrebeňovej väzbe, ktorú  odovzdá tajomníkovi štátnicovej komisie pred začiatkom štátnej skúšky.

  • Prihlásiť sa na štátne skúšky v AIS – http://www.ucm.sk/sk/manualy-k-ais/, postup č. 15 do 10.5.2023 (termín štátnych skúšok – máj/jún), do 27.6.2023 (termín štátnych skúšok – august)
  • Študenti, ktorí už záverečnú prácu obhájili sa prihlasujú  na štátnu skúšku v AIS len z predmetov tiež do 10.5.2023 (termín štátnych skúšok – máj/jún), do 27.6.2023 (termín štátnych skúšok – august)
  • Tlačivo prihlášky na štátnu skúšku nie je potrebné vypisovať ani posielať na fakultu, stačí elektronické prihlásenie

Záverečné práce sa fyzicky   n e o d o v z d á v a j ú !

Podobné oznamy