Výskumné projekty

Projektová aktivita fakulty v rámci domácich a medzinárodných výskumných projektov.

Domáce výskumné projekty

Inovácie v rozpočtovaní miestnych samospráv na Slovensku (APVV-19-0108)

Konzorcium: Univerzita Komenského v Bratislave (koordinátor), Ekonomická univerzita v Bratislave, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD. (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2960-4759)

Koordinátor projektu za FSV UCM:  doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD.  (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5951-1281, Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203917110, ResearchersID: https://publons.com/researcher/3055065/andrea-cajkova/)

Projektový tím: doc. Ivana Butoradová Šindleryová, PhD., PhDr. Jakub Bardovič, PhD., Mgr. Matúš Novák, Mgr. Anežka Borošová

Dĺžka trvania: 2020 – 2023

Web / publikácie:

Anotácia: Rozpočtovanie samospráv je oblasťou, ktorej je v poslednom čase venovaná zvýšené pozornosť. Táto súvisí nielen s rozsiahlymi decentralizačnými trendmi (napr. zavádzaním nástrojov fiškálnej decentralizácie), ale tiež s nedávnou skúsenosťou s globálnou finančnou krízou, ktorá bola veľkou výzvou tak pre centrálne vlády, ako aj pre samosprávy pôsobiace na lokálnej i regionálnej úrovni. Ale miestne rozpočty nemôžu byť vnímané iba ako ekonomické nástroje. Naopak, ide o programy, ktoré vypovedajú o hodnotách a prioritách príslušných samospráv. V tomto kontexte neprekvapuje, že v tejto oblasti sa objavujú rôzne inovácie ekonomického ako aj širšieho spoločensko-politického charakteru. Náš výskumný zámer je spojený s troma výraznými inováciami, ktoré zasiahli rozpočtovanie samospráv vo všetkých hospodársky vyspelých krajinách. Konkrétne ide o programové rozpočtovanie, rodovo citlivé rozpočtovanie a participatívne rozpočtovanie. Aj keď ich dôvody zavádzania i ekonomicko-politická povaha sú odlišné, každý z nich má za cieľ nielen skvalitniť rozpočtovací proces, ale tiež priniesť pozitívne efekty do oblasti poskytovaných verejných služieb. Nanešťastie, v slovenských pomeroch zatiaľ nedošlo ku komplexnej analýze týchto inovácií a ich účinkov. Naším hlavným výskumným cieľom je teda vyplniť túto výskumnú medzeru a identifikovať nielen mieru ich využívania, ale tiež analyzovať ich rôzne modely, podporné prvky i bariéry ich zavádzania a očakávané i neočakávané efekty. Za týmto účelom interdisciplinárny výskumný tím využije nástroje teoretického výskumu, ako aj terénneho výskumu. Výskumný tím očakáva, že prinesie nielen nové výskumné poznanie týkajúce sa využívania týchto rozpočtových inovácií v praxi slovenských samospráv, ale má tiež ambíciu významne prispieť k aktuálnej medzinárodnej vedeckej diskusii v tejto oblasti.

 

Mládežnícke organizácie v systémoch politických strán: národná a nadnárodná dimenzia (1/0458/20)

Vedúci projektu: doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. (ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8438-1861, Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56274716000)

Zástupkyňa vedúceho projektu: doc. PhDr. Karen Henderson, PhD.

Spoluriešitelia na projekte: Mgr. Michal Garaj, PhD., PhDr. Jakub Bardovič, PhD.,  Mgr. Denisa Karabová, PhD., Mgr. Tomáš Džačovský.

Dĺžka trvania: 2020 – 2022

Publikácie: Zoznam publikačnej činnosti projektu v CREPČ

Anotácia: Výskumný́ projekt skúma vzťah politických strán a mládežníckej politiky. Analyzujeme vybrané aspekty mládežníckych organizácií politických strán na úrovni Slovenska a tiež na úrovni EÚ. Systematicky mapujeme historický vznik a vývoj politických mládežníckych organizácií. Identifikujeme myšlienkové základy mládežníckych organizácií, ich ideové prepojenie na domácej a medzinárodnej úrovni a tiež rozsah tohto prepojenia. Realizujeme výskum v cieľovej skupine mladých ľudí, pričom skúmame ich aktuálnu úroveň participácie na politickom dianí prostredníctvom členstva v mládežníckych organizáciách politických strán v kontexte dosahovania úspechu v oblasti politiky, resp. na ceste k budúcej kariére. Cieľom projektu je identifikovať postavenie mládežníckych organizácií v straníckom systéme v rámci štátu ako aj európskych štruktúr a ich význam v súvislosti s participáciou mládeže, respektíve pri smerovaní ďalšej kariéry ich členov.

Inovačné stratégie v regionálnej politike so zameraním na rozvoj kultúrnych inštitúcií (1/0720/19)

Hlavný riešiteľ: PhDr. Michal Lukáč, PhD. (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9053-1689)

Zástupkyňa vedúceho projektu: doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD. (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5951-1281, Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203917110, ResearchersID: https://publons.com/researcher/3055065/andrea-cajkova/)

Spoluriešitelia na projekte: Ing. Beáta Adamkovičová, PhD., Ing. Eva Čapošová, PhD., Ing. Júlia Karasová, PhD., doc. Ing. Juraj Rákoš, PhD., doc. Ing. Ivana Butoracová-Šindleryová, PhD., PhDr. Martin Halmo, PhD., PhDr. Michal Imrovič, PhD., Mgr. Matúš Novák, PhDr. Vladimír Kováčik, PhD., PhDr. Kristína Hoghová

Dĺžka trvania: 2018 – 2020
Publikácie: Zoznam publikačnej činnosti projektu v CREPČ

Anotácia: Projekt je zameraný́ na definovanie a identifikáciu potenciálnych možností implementácie novodobých intuitívnych manažérskych trendov ako i osvedčených, overených postupov do riadenia kultúrnych inštitúcií v podmienkach Slovenskej republiky, a to v priamej väzbe na identifikáciu kľúčových faktorov regionálneho rozvoja v porovnaní s východiskovými kritériami a charakteristikami predmetného skúmaného kultúrneho prostredia. Cieľom výskumu realizovaného pod záštitou FSV UCM je prostredníctvom realizovaných analýz a podľa vopred stanovených špecifických kritérií a rešerše teoretických pohľadov domácej i medzinárodnej odbornej verejnosti navrhnúť modelový́ koncept implementácie strategického riadenia a inovačných teórií do manažmentu vybraných kultúrnych inštitúcií s cieľom zabezpečenia preukázateľného možného dopadu na rozvoj danej oblasti z pohľadu regionálnych teórií.

Sexizmus v pomáhajúcich profesiách? (1/0708/19)

Hlavná riešiteľka: Mgr. Ivana Lyócsa, PhD. (ResearcherID: https://publons.com/researcher/1210122/ivana-lyocsa) / PhDr. Lenka Stanová (Machyniaková), PhD.

Zástupkyňa vedúceho projektu: doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD. (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4537-3607)

Spoluriešitelia na projekte: PhDr. Darina Kubíčková, PhD., PhDr. Tomáš Habánik, PhD., PhDr. Monika Orlíková, PhD., Mgr. Ivana Klimentová, PhD., PhDr. Maroš Potočný, PhD., Mgr. Martin Vavruš.

Dĺžka trvania: 2018 – 2020

Publikácie: Zoznam publikačnej činnosti projektu v CREPČ

Anotácia: Hlavným cieľom projektu je skúmanie ambivalentného sexizmu a jeho determinantov u pomáhajúcich profesionálov. Domáce aj zahraničné štúdie naznačujú, že pomáhajúci profesionáli majú rodovo stereotypné očakávania voči klientom. Automatické uplatňovanie rodových stereotypov môže viesť k rodovo necitlivej praxi a tá k posilneniu už existujúcej opresii resp. k jej vyvolaniu. V projekte budeme skúmať sexistické postoje prítomné v slovenskej spoločnosti, verifikujeme dotazník ASI (Ambivalent Sexism Inventory), ktorý́ bol vytvorený́ s cieľom merať sexistické postoje voči ženám a prípadne ho upravíme pre potreby použitia na Slovensku a zmeriame sa aj na výskum vzťahu medzi ambivalentným sexizmom a vybranými sociodemografickými charakteristikami a rôznymi aspektmi religiozity. Prínos projektu spočíva v rozšírení doterajších poznatkov o rodových aspektoch v pomáhajúcich profesiách a v komparácií výsledkov so závermi výskumov z iných krajín.

Analýza kvality lokálneho environmentálneho governance z pohľadu užívateľov verejných služieb a zamestnancov lokálnej samosprávy (1/0196/18)

Hlavná riešiteľka / hlavný riešiteľ:  prof. PhDr. Ľudmila Malíková, PhD. / Mgr. Martin Daško, PhD. (RESEARCHERID: https://publons.com/researcher/3484858/martin-dasko/)

Zástupca vedúceho / vedúcej projektu: doc. Dr. Ing. Jaroslav Šálka, PhD. (Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene) / doc. PhDr. Peter Horváth, PhD.

Spoluriešitelia na projekte: Mgr. Alexandra Suchalová, PhD., PhDr. Daniela Drobná, PhD., Mgr. Martina Chrenová, PhDr. Ján Machyniak, PhD., PhDr. Monika Práznovská, Ing. Júlia Karasová, PhD.

Dĺžka trvania: 2018 – 2020

Publikácie: Zoznam publikačnej činnosti projektu v CREPČ

Anotácia: Projekt analýzy kvality lokálneho environmentálneho governance z pohľadu užívateľov verejných služieb a zamestnancov lokálnej samosprávy má za cieľ identifikovať faktory úspešnosti dobrej praxe v oblasti zelenej infraštruktúry a odpadového hospodárstva na lokálnej úrovni. Teoretický základ je založený́ na teórii governance a analýze verejnej politiky. Metodologický prístup je založený́ na uskutočnení ôsmych prípadových štúdií „best practice“ a identifikácii „success factors“. Využívané metódy výskumu sú analýza primárnych a sekundárnych dokumentov, pološtruktúrované interview a workshop s aktérmi prípadových štúdií. Výsledky projektu spočívajú v zistení faktorov úspešnosti lokálneho environmentálneho governance, ktoré budú zverejnené v publikáciách a záverečnej správe. Výsledky budú zverejnené aj formou publikácie všetkých prípadových štúdií a výsledkov workshopu zainteresovaných aktérov.

Komparácia dynamiky inštitucionálnej konsolidácie krajne pravicových strán a hnutí v Českej republike a na Slovensku (1/0339/17)

Hlavný riešiteľ:  doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. (ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8438-1861, Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56274716000)

Zástupkyňa / zástupca vedúceho projektu: PhDr. Viera Žúborová, PhD. (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8555-2394, Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56274462000)  / Mgr. et Mgr. Ondřej Filipec, Ph.D. (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9046-1577)

Spoluriešiteľka na projekte: Mgr. Ingrid Borárošová.

Dĺžka trvania: 2017 – 2019

Publikácie: Zoznam publikačnej činnosti projektu v CREPČ


Anotácia: Výskumný projekt porovnáva dynamiku inštitucionálnej konsolidácie krajne pravicových strán a hnutí v podmienkach Českej a Slovenskej republiky – pôsobenie alternatívnych, radikálnych a extrémistických politických aktérov v rámci straníckych systémov v oboch krajinách a ich súčasný vplyv na voličov a potenciál získania politickej moci. Cieľom je skúmať a identifikovať základné faktory radikalizácie politických subjektov a spoločenských nálad z hľadiska systematickej podpory krajnej pravice, napr. dlhodobo neriešené spoločensko-ekonomické problémy, mediálny diskurz a vnútrostranícke štiepenie konvenčných politických strán, protimigračná a antieurópska rétorika o odklon, najmä mladých ľudí, od formálnej politiky a záujmu o stav európskej demokratickej spoločnosti. Projekt koreluje vzťah medzi postojmi občanov voči ultrapravicovým, populistických ideológiám a poskytuje vysvetlenia aj voči rodovej rovnosti, xenofóbii, rasizmu a indoktrinácii nedemokratických hodnôt, vrátane sociálnej a politickej exklúzie.

 

Mládežnícka politika ako súčasť občianskej spoločnosti (026UCM-4/2020)

Vedúci projektu: PhDr. Michal Imrovič, PhD.

Zástupca vedúceho projektu: doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. (ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8438-1861, Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56274716000)

Členovia riešiteľského kolektívu: doc. Ing. Ivana Butoracová – Šindleryová, PhD., PhDr. Michal Lukáč, PhD. (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9053-1689),  PhDr. Jakub Bardovič, PhD., Mgr. Denisa Karabová, PhD.

Dĺžka trvania: 2020 – 2021

Anotácia: Projektu sa viaže na tvorbu inovatívnej a interaktívnej učebnice z predmetu Občianska spoločnosť a mládežnícka politika. Učebnica bude vychádzať z najnovších trendov a požiadaviek pre tvorbu inovatívnych vysokoškolských učebníc. Okrem odborného textu budeme pracovať aj s praktickými príkladmi z tretieho sektora a prípadovými štúdiami mládežníckej politiky v kontexte občianskej spoločnosti. Našim cieľom je čo najtesnejšie a najintenzívnejšie prepojenie teoretických vedomostí s praktickými skúsenosťami a zručnosťami. Vysokoškolská učebnica bude pripravené v slovenskej verzii s možnosťou anglickej mutácie. Pre študentov je tu možnosti osvojiť si odbornú terminológiu a nadobudnúť požadované kompetencie v oblasti mládežníckej politiky, občianskej spoločnosti so zameraním na tretí sektor. Takto ponúkneme študentom možnosť lepšie sa pripraviť na vstup do pracovného prostredia a byť konkurencieschopnejšími s využitím zručností v predmetnej oblasti.

Relaxačné techniky a pohybové aktivity ako východisko pre skvalitnenie foriem odbornej praxe študentov v zariadeniach sociálnych služieb (019UCM-4/2020)

Vedúca projektu: doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD. (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4537-3607)

Zástupkyňa vedúcej projektu: doc. PhDr. Mária Dávideková, PhD.

Členovia riešiteľského kolektívu: PhDr. Darina Kubíčková, PhD., PaedDr. Monika Orlíková, PhD., PhDr. Lenka Stanová (Machyniaková), PhD., PhDr. Maroš Potočný.

Dĺžka trvania: 2020 – 2021

Anotácia: Projekt sa zameriava na podporu zdravého a aktívneho starnutia a zvýšenie kvality života seniorov cez skvalitnenie foriem odbornej praxe študentov v zariadeniach sociálnych služieb, najmä obohatenie o relaxačné techniky a pohybové aktivity. S pribúdajúcim vekom dochádza v organizme k zmenám, ktoré sú príznakom telesného aj psychického opotrebovania. Procesy starnutia je možné významne ovplyvniť správnou výživou a najmä primeranou fyzickou aktivitou, dôležitým faktorom sú aj sociálne väzby seniorov a kvalita ich kontaktov s okolím. Viaceré zdravotné problémy pohybového aparátu u seniorov je možné zmierniť a často úplne odstrániť prostredníctvom vhodných relaxačných techník a pohybovej aktivity. Hmotným výstupom projektu bude séria učebných pomôcok, textov a metodiky nacvičovania relaxačných techník a vybraných pohybových aktivít využiteľných počas výkonu odbornej praxe študentov v zariadeniach sociálnych služieb v študijnom odbore Sociálne služby a poradenstvo.

Dynamika premien verejnej správy v Slovenskej republike (001/UCM-4/2019)

Vedúci projektu: doc. PhDr. Peter Horváth, PhD.

Zástupca vedúceho projektu: PhDr. Marin Švikruha, PhD.

Členovia riešiteľského kolektívu: PhDr. Richard Brix, PhD., PhDr. Ján Machyniak, PhD., PhDr. Lukáš Cíbik, PhD., JUDr. Bystrík Šramel, PhD., PhDr. Matúš Meluš, PhD., Ing. Beáta Adamkovičová, PhD., PhDr. Dalibor Mikuš, PhD.

Dĺžka trvania: 2019 – 2021

Publikácie: Zoznam publikačnej činnosti projektu v CREPČ

Anotácia: Projekt sa zameriava na premeny podôb verejnej správy na Slovensku po roku 1989, predovšetkým na tie sféry, u ktorých chýba komplexnejší pohľad na danú tému. Zacieľuje sa ústavné, politické a legislatívne opatrenia, ktoré vyústili do postupného zavádzania viacerých reforiem – od vytvárania lokálnej a regionálnej samosprávy a kreovanie samotného systému štátnej verejnej správy. Projekt bude nielen zhodnocovať a analyzovať ich priebeh, ale načrtne aj ďalšie možné modely usporiadania efektívneho a funkčného štátu. Hlavným hmotným výstupom projektu bude komplexná vysokoškolská učebnica z oblasti verejnej správy na Slovensku vhodná pre študentov študijných odborov verejná politika a verejná správa, regionálny rozvoj a ostatné blízke odbory politických a spoločenských vied.

Čína v súčasných medzinárodných vzťahoch  (004/UCM-4/2018)

Vedúci / vedúca projektu:  doc. PhDr. Milan Čáky, CSc., / doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD. (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5951-1281, Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203917110, ResearchersID: https://publons.com/researcher/3055065/andrea-cajkova/)

Zástupca vedúceho / vedúcej projektu: PhDr. Michal Imrovič, PhD.

Členovia riešiteľského kolektívu: Mgr. Monika Práznovská, PhDr. Michal Lukáč, PhD. (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9053-1689),  PhDr. PhDr. Vladimír Kováčik, PhD.

Dĺžka trvania: 2017 – 2020

Anotácia: Čínska ľudová republika (ČĽR) je v súčasnosti druhou najvýznamnejšou ekonomikou sveta, dlhodobo je stálym členom Bezpečnostnej rady a významne ovplyvňuje medzinárodnú politiku. Je dôležitým partnerom (obchodným i politickým) Európskej únie. Bez spolupráce s Čínou nie je možné riešiť zásadné problémy medzinárodných vzťahov. Mnoho rokov sa v Európe, i u nás sa nevenovala bližšia pozornosť čínskym politickým reáliám a z tohto dôvodu existuje značný deficit v poznaní tejto problematiky a jej možnej implementácii do univerzitného politologického kurikula. V ostatnom období vláda ČĽR prejavuje otvorený́ záujem o spoluprácu aj v oblasti vysokého školstva, udeľuje štipendiá a podporuje štúdium čínskeho jazyka prostredníctvom Konfuciovho inštitútu. Aj z tohto dôvodu je potrebné  problematiku čínskych politických reálií bližšie preskúmať. Na Slovensku je len zanedbateľný počet politických analytikov, ktorí sa venujú týmto otázkam. Predkladaný projekt má ambíciu vyplniť deficit v poznaní a komparácii čínskych politických reálií.

Dynamika premien politického systému (017/UCM-4/2017)

Vedúci projektu: doc. PhDr. Peter Horváth, PhD.

Zástupca vedúceho projektu: doc. Mgr. Peter Juza, CSc., PhD. MBA

Členovia riešiteľského kolektívu: PhDr. Viera Žúborová, PhD. (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8555-2394, Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56274462000) , PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. (ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8438-1861, Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56274716000),  PhDr. Michal Lukáč, PhD. (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9053-1689),  doc. JUDr. Jana Reschová, CSc., PhDr. Michal Imrovič, PhD., JUDr. Bystrík Šramel, PhD., PhDr. Matúš Meluš, PhDr. Ján Machyniak, PhD., PhDr. Martin Švikruha, PhD., PhDr. Lukáš Cíbik, PhD., PhDr. Richard Brix, PhD.,

Dĺžka trvania: 2017 – 2019

Publikácie: Zoznam publikačnej činnosti projektu v CREPČ

Anotácia: Projekt Dynamika premien politického systému sa zameriava na premeny politického systému Slovenskej republiky po roku 1989 (resp. 1993), kladie dôraz najmä na tie sféry, u ktorých absentuje komplety pohľad na skúmanú problematiku. Zacieľuje sa na problémy, ktoré predstavujú viaceré zmeny v oblasti ústavných a legislatívnych opatrení, vstup nových strán, politická mobilizácia a politická súťaživosť. Ide o výskum politických rutín, ktoré boli narušované vznikom nových subjektov alebo zlyhaním legislatívnych a konštitučných nástrojov a mechanizmov, ktorých životnosť bola veľmi krátka a to najmä z pohľadu mladosti demokratického systému krajiny.

Školská samospráva a občianska aktivitzácia mládeže (Žiacke školské rady ako školy robenia demokracie

Koordinátor projektu na FSV UCM: prof. Mgr. Ladislav Macháček, CSc.

Dĺžka trvania: 2011 – 2012

Web: https://www.iuventa.sk/sk/Vyskum-mladeze/Vyskumy-katalog-dat/2012/Skolska-samosprava-a-obcianska-aktivizacia-mladeze-Ziacke-skolske-rady-ako-skoly-robenia-demokr.alej

Anotácia: Skutočnou nádejou na reálne zvýšenie záujmu mladých ľudí o veci verejné, o participáciu v zastupiteľskej demokracii (napr. účasť na voľbách všetkých úrovní) je predovšetkým nová štruktúrna príležitosť – žiacke a študentské rady na školách. Rozhodnutia žiackej školskej rady na strednej škole alebo aj študentskej rady či akademického senátu na vysokej škole sa dotýkajú všetkých žiakov a študentov bez rozdielu. Ide o zásadne odlišnú situáciu v porovnaní s dopadom rozhodnutí, ktoré prijíma občianske združenie mládeže a ktoré majú dopad predovšetkým iba na jej členov. Výsledky sociologického výskumu (1999 – 2005) a analýza práce s mládežou v Európe odštartovali intenzívnejšiu pozornosť štátnej politiky mládeže na Slovensku na oblasť edukácie mládeže k demokratickému občianstvu Na škole sa „neformálna škola demokracie“ v školskej samospráve formou ŽŠR spája aj s formálnym občianskym vzdelávaním v predmete občianska náuka. Projekt v prvej rovine výskumu (Nitra) experimentálne overil, že zážitkové vyučovanie dokáže pozdvihnúť úroveň vedomostí a kompetencií žiakov. Pozitívny vplyv na úspech experimentálnej skupiny určite zohrala dôležitú úlohu aj špecifická „ústretovo-demokratická atmosféra“ v triede. V druhej rovine výskumný projekt vychádzal z tendencie, že v školskom roku 2010/2011 potvrdilo existenciu žiackej samosprávy až 58,4% (431) stredných škôl (v roku 2004 ich bolo iba 32,8%). Pritom najvyššie percentuálne zastúpenie žiackych samosprávnych orgánov vykazovali stredné školy v Žilinskom kraji (z 96 stredných škôl 73 škôl -76,0%) a v Nitrianskom kraji ( z 90 stredných škôl 66 škôl – 73,3%). Individuálne rozhovory potvrdili, že kľúčový význam pre rozvoj žiackej participácii na školskej samospráve má vedenie školy.

PARTNERSTVO V RÁMCI OPERAČNÉHO PROGRAMU TECHNICKÁ POMOC, VÝZVA Č. OPTP_PO1_SC1_2016-11

 

Koordinátor projektu na FSV UCM: doc. PhDr. Peter Horváth, PhD.

Dĺžka trvania:  2018 – 2019

Anotácia: Hlavným cieľom projektu je obohatenie vzdelávacieho obsahu študijných programov o problematiku EÚ na posilnenie odborných kompetencie študentov (absolventov) a prispieť k budovaniu kapacít schopných zastávať odborné pozície a zabezpečiť stabilizáciu pracovníkov zapojených do systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF (európskych štrukturálnych a investičných fondov) prostredníctvom prípravy nových administratívnych kapacít.

Inštitucionálna podpora vedy a výskumu

Pridelené finančné prostriedky z FPPV na rok 2023 spolu: 5.200 €

 

Vedúci projektu: Orosz Peter, Mgr.

Generácia Z: Výskum politických a sociálnych dopadov na súčasnú generáciu mladých ľudí a ich postojov k demokratickému vládnutiu

 

Vedúci projektu: Janči Tomáš, Mgr.

E-voting v slovenskom prostredí

 

Vedúci projektu: Olejárová Stela, Mgr.

Národná identita v demokratizačných procesoch

 

Vedúci projektu: Kmeťová Monika, Mgr.

Mládežnícke politické organizácie a mládežnícka participácia na Slovensku

 

Vedúci projektu: Turčan Kamil, Mgr.

Inovačný manažment vo verejných inštitúciách

 

Vedúci projektu: Šamalík Peter, PhDr.

Analýza pôsobnosti a organizácie miestnej štátnej správy v podmienkach Slovenskej republiky

 

Vedúci projektu: Michal Stanislav, JUDr.

Ústavnosť a zákonnosť správnych aktov v podmienkach samosprávy

 

Vedúci projektu: Chovanec Marek, Mgr.

Výskum správania sa aktérov verejnej politiky na komunálnej úrovni riadenia štátu

 

Vedúci projektu: Urc Erik, PhDr.

Komunálne a regionálne voľby na Slovensku

 

Vedúci projektu: Strculová Zuzana, Mgr.

Využívanie princípov environmentálnej sociálnej práce pri práci s marginalizovanými rómskymi komunitami

 

Pridelené finančné prostriedky z FPPV v roku 2022 spolu: 4.800 €

 

Vedúci projektu: Dzureková Kristína, Mgr.

Inteligentné samosprávy Smart city

 

Vedúci projektu: Stanislav Michal, JUDr.

Aktéri verejnej politiky na komunálnej úrovni riadenia štátu

 

Vedúci projektu: Urc Erik, PhDr. , Koaličné stratégie v kontexte spojených komunálnych a regionálnych volieb 2022

 

Vedúci projektu: Peter Šamalík, Mgr.

Analýza aktérov verejnej politiky v oblasti športu v podmienkach Slovenskej republiky

 

Vedúci projektu: Ganobčík Ján, Mgr.

Analýza riadenia výkonnosti cloudových služieb

 

Vedúci projektu: Helešiová Sabína, Mgr.

Dozor prokuratúry nad dodržiavaním zákonnosti v oblasti verejnej správy

 

Vedúci projektu: Janči Tomáš, Mgr.

Digitálna demokracia a jej dopady

 

Vedúci projektu: Kmeťová Monika, Mgr.

Mládežnícke organizácie v systémoch politických strán na národnej a nadnárodnej úrovni

 

Vedúci projektu: Hynek Ondřej, MA

Arctic Security through Arctic states lens

 

Vedúci projektu: Olejárová Stela, Mgr.

Národná identita v demokratizačných procesoch

 

Vedúci projektu: Ochabová Erika, Mgr.

Využívanie etického kódexu sociálnej práce v priamej praxi s klientom II.

 

Vedúci projektu: Vaceková Michaela, Mgr.

Analýza odborných činností sociálnych pracovníkov a sociálnych pracovníčok vykonávaných v praxi

 

Vedúci projektu: Štangová Erika, Mgr.

Vnímanie inklúzie v kontexte športu

 

Pridelené finančné prostriedky z FPPV na rok 2021 spolu: 4.600 €

 

Vedúci projektu: Vaceková Michaela, Mgr.

Pracovné metódy a postupy sociálnych pracovníkov v zariadeniach pre seniorov

 

Vedúci projektu: Štangová Erika, Mgr.

Význam športu boccia u ľudí so zdravotným znevýhodnením

 

Vedúci projektu: Valigurská Emma, Mgr.

Sociálna práca v armáde II.

 

Vedúci projektu: Ochabová Erika, Mgr.

Využívanie etického kódexu sociálnej práce v priamej praxi s klientom

 

Vedúci projektu: Hrdlička Peter, Mgr.

Dobrovoľníctvo v kontexte ľudí bez domova

 

Vedúci projektu: Mackuľáková Markéta, Mgr., Brexit v kontexte vnútropolitickej diskusie v UK

 

Vedúci projektu: Hynek Ondrej, MA, Borošová Anežka, Mgr.

Evropská Unie optikou studentů: Komparativní studie Česká republika a Slovensko

 

Vedúci projektu: Mulinová Natália, Mgr.

Kvalita života mladých ľudí: Duševné zdravie a politiky na národnej a vysokoškolskej úrovni

 

Vedúci projektu: Koštial Lukáš, Mgr.

Aplikácia programov participatívneho rozpočtovania na lokálnej úrovni

 

Vedúci projektu: Blašková Barbora, Mgr.

K otázkam motivácie študentov pre vysokoškolské štúdium

 

Vedúci projektu: Dzureková Kristína, Mgr.

Inteligentné samosprávy Smart city

 

Vedúci projektu: Urc Erik, Mgr.

Komparácia komunálnych a parlamentných volieb – porovnanie úspešnosti jednotlivých volebných koalícií

 

Vedúci projektu: Helešiová Sabína, Mgr.

Dozor prokuratúry nad dodržiavaním zákonnosti v oblasti verejnej správy

 

Vedúci projektu: Novák Matúš, Mgr.

Uplatňovanie moderných metód riadenia a plánovania v praxi miestnej samosprávy na Slovensku

Využitie moderných metód v miestnej samospráve v rámci vybraných miest a obcí na Slovensku

Vedúci projektu: Mgr. Matúš Novák

Dĺžka trvania: 2020

 

Motivačné aspekty rozhodovania pre vysokoškolské štúdium

Vedúca projektu: Mgr. Barbora Blašková

Dĺžka trvania: 2020

 

Formy participatívneho rozpočtovania na lokálnej úrovni

Vedúci projektu: Mgr. Lukáš Koštiaľ

Dĺžka trvania: 2020

 

Dynamika vývoja občianskych združení na Slovensku so zameraním na okres Piešťany

Vedúci projektu: PhDr. León Richvalský

Dĺžka trvania: 2020

 

Postoj študentov vysokých škôl so zameraním na sociálnu prácu k dobrovoľníctvu

Vedúca projektu: Mgr. Erika Štangová

Dĺžka trvania: 2020

 

Brexit v kontexte diskusie v UK

Vedúca projektu: Mgr. Markéta Mackuľáková

Dĺžka trvania: 2020

 

Sociálna práca v armáde

Vedúca projektu: Mgr. Emma Valigulská

Dĺžka trvania: 2020

 

Europeizácia v oblasti mládežníckej politiky: prípadová štúdia Slovenskej republiky II.

Vedúci projektu: Mgr. Tomáš Džačovský

Dĺžka trvania: 2020

 

Financovanie politiky zamestnanosti v Slovenskej republike

Vedúca projektu: Mgr. Zuzana Jurgová

Dĺžka trvania: 2020

 

Sektor Turistických informačných centier ako predpoklad marketingovej propagácie samosprávnych krajov na Slovensku

Vedúca projektu: PhDr. Kristína Hoghová

Dĺžka trvania: 2020

 

Súčasné výzvy v oblasti mládeže so zreteľom na duševné zdravie mladých ľudí v podmienkach Slovenskej republiky

Vedúca projektu: Mgr. Natália Mulinová

Dĺžka trvania: 2020

 

Politické etablovanie a ideová profilácia ĽSNS

Vedúci projektu: Mgr. Boris Kolman

Dĺžka trvania: 2020

Manažment inovácií na úrovni miestnej samosprávy

Vedúci projektu: PhDr. Martin Halmo

Dĺžka trvania: 2019

 

Finančná situácia miest v Trnavskom a Trenčianskom kraji v rokoch 2013 – 2017

Vedúci projektu: PhDr. Lukáš Cíbik, PhD.

Dĺžka trvania: 2019

 

Europeizácia v oblasti mládežníckej politiky: prípadová štúdia Slovenskej republiky

Vedúci projektu: Mgr. Tomáš Džačovský

Dĺžka trvania: 2019

 

Marketingové riadenie územia ako predpoklad regionálneho rozvoja a budovanie konkurencieschopnosti

Vedúca projektu: Mgr. Kristína Hoghová

Dĺžka trvania: 2019

 

Kríza inštitucionalizmu politických strán na Slovensku II.

Vedúci projektu: Mgr. Matúš Jankoľa

Dĺžka trvania: 2019

 

Súčasná krajná pravica na Slovensku v európskom kontexte

Vedúci projektu: Mgr. Boris Kolman

Dĺžka trvania: 2019

 

Umelá inteligencia ako prostriedok komunikácie vo verejnej správe

Vedúci projektu: Mgr. Andrej Kóňa, PhD.

Dĺžka trvania: 2019

 

Ľudia bez domova v kontexte sociálnej exklúzie a inklúzie v podmienkach Slovenskej republiky

Vedúca projektu: PhDr. Lenka Machyniaková, PhD.

Dĺžka trvania: 2019

 

Socializácia zdravotne znevýhodnených osôb v dimenziách občianskych združení zdravotne znevýhodnených osôb v Trenčianskom samosprávnom kraji

Vedúci projektu: PhDr. Maroš Potočný,PhD.

Dĺžka trvania: 2019

 

Supranacionálny princíp riadenia v Európskej únii: Komparatívna prípadová štúdia na príklade menovej politiky a spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky

Vedúca projektu: PhDr. Monika Práznovská

Dĺžka trvania: 2019

 

Daňová asignácia ako faktor rozvoja občianskej spoločnosti

Vedúci projektu: PhDr. León Richvalský

Dĺžka trvania: 2019

Dopad rozdrobenej sídelnej štruktúry na výkon miestnej politiky na Slovensku

Vedúci projektu: PhDr. Richard Brix, PhD.

Dĺžka trvania: 2018

 

Marketingovo-strategicky riadená verejná vzdelávacia inštitúcia ako objekt vplývajúci na regionálny rozvoj

Vedúci projektu: Mgr. Martin Halmo

Dĺžka trvania: 2018

 

Kríza inštitucionalizmu politických strán na Slovensku?

Vedúci projektu: Mgr. Matúš Jankoľa

Dĺžka trvania: 2018

 

Kríza inštitucionalizmu politických strán na Slovensku? Fungovanie verejnej správy v podmienkach 1. Československej republiky (1918-1939) – prípadová štúdia, región Spiš, komparácia so súčasným stavom, návrhom na komunálnu reformu

Vedúca projektu: Mgr. Katarína Kúkoľová

Dĺžka trvania: 2018

 

Comparison of the referendum institute in terms of selected European countries

Vedúci projektu: Mgr. Matúš Meluš

Dĺžka trvania: 2018

 

Kríza inštitucionalizmu politických strán na Slovensku? Supranacionálny princíp v Európskej únii

Vedúca projektu: Mgr. Monika Práznovská

Dĺžka trvania: 2018

 

Kríza inštitucionalizmu politických strán na Slovensku? Participácia občanov na miestnej samospráve vo vybraných obciach Trnavského kraja

Vedúci projektu: Mgr. León Richvalský

Dĺžka trvania: 2018

 

Obraz migranta a utečenca v medialnom prostredí

Vedúca projektu: Mgr. Nikola Šimuneková

Dĺžka trvania: 2018

Voľby a volebné právo: stav, kontexty a perspektívy

Vedúci projektu: Mgr. Jakub Bardovič, PhD. / PhDr. Ján Machyniak, PhD.

Dĺžka trvania: 2017

 

Global Jihad: Case Studies of Terrorist Organizations

Vedúci projektu: Mgr. et Mgr. Ondřej Filipec, PhD. / Aaron T. Walter, Ph.D. / Mgr. Ingrid Borárošová, PhD.

Dĺžka trvania: 2017

 

Analýza postojov slovenskej verejnosti k azylantom a k azylovej politike v podmienkach Sloveneskej republiky

Vedúci projektu: PhDr. Róbert Frimmel

Dĺžka trvania: 2017

 

Vplyv decentralizácie na nezávislosť regionálnej samosprávy v podmienkach SR

Vedúci projektu: PhDr. Martin Švikruha, PhD., Ing. Júlia Karasová, PhD.

Dĺžka trvania: 2017

 

Zmapovanie a analýza poskytovaných sociálnych služieb autistom v Bratislavskom a Trnavskom kraji

Vedúca projektu: Mgr. Renáta Kocúrová

Dĺžka trvania: 2017

 

Marketing – kľúčový pilier rozvoja eGovernmentu

Vedúci projektu: PhDr. Michal Lukáč, PhD.

Dĺžka trvania: 2017

 

“Každý chce mať domov” – “Everybody wants a home!”

Vedúca projektu: PhDr. Lenka Machyniaková, PhD.

Dĺžka trvania: 2017

 

25 rokov existencie samosprávy mesta Trnava – hodnotenie a súčasné výzvy

Vedúci projektu: PhDr. Dalibor Mikuš

Dĺžka trvania: 2017

 

Získavanie finančných zdrojov pre rozvoj samosprávy

Vedúci projektu: Ing. Matej Paľo

Dĺžka trvania: 2017

 

Mediatizácia témy migračnej krízy vo vybraných krajinách Európskej únie

Vedúca projektu: Mgr. Nikola Šimuneková

Dĺžka trvania: 2017

Miera finančnej samostatnosti rozpočtov vyšších územných celkov na Slovensku v rokoch 2005-2015

Vedúci projektu: PhDr. Martin Švikruha

Dĺžka trvania: 2016

 

Príprava a vypracovanie učebnice: Orgány ochrany práva

Vedúci projektu: JUDr. Bystrík Šramel, PhD.

Dĺžka trvania: 2016

 

Aktívne a pasívne volebné právo v komunálnych voľbách v ére samostatnosti SR

Vedúci projektu: Mgr. Martin Daško

Dĺžka trvania: 2016

 

Miera relatívnej závislosti obecných rozpočtov v rokoch 2010 – 2014 v TTSK

Vedúca projektu: Mgr. Miroslava Dujičová

Dĺžka trvania: 2016

 

Analýza modelu verejnej správy vo Veľkej Británii a možná aplikácia niektorých prvkov tohto modelu v podmienkach SR

Vedúci projektu: Mgr. Matúš Meluš

Dĺžka trvania: 2016

 

Európska identita na Slovensku

Vedúca projektu: Mgr. Denisa Karabová

Dĺžka trvania: 2016

 

Medzinárodné organizácie ako aktéri pri riešení konfliktu o Náhorný Karabach

Vedúca projektu: Mgr. Lenka Čurillová

Dĺžka trvania: 2016

Volebné kampane na Slovensku (vývoj, zmena a dynamika vpred)

Vedúca projektu: PhDr. Viera Žúborová, PhD.

Dĺžka trvania: 2015

 

Podpora radikalizmu a extrémizmu v EÚ – nové trendy v modernej Európe

Vedúci projektu: PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD.

Dĺžka trvania: 2015

Mládežnícka politika na miestnej úrovni v podmienkach Slovenskej republiky

Vedúci projektu: PhDr. Michal Imrovič

Dĺžka trvania: 2014

 

Politické aspekty transformácie verejnej správy na Slovensku v kontexte inštitucionalizácie druhej úrovne územnej samosprávy

Vedúci projektu: PhDr. Ján Machyniak / PhDr. Peter Horváth, PhD.

Dĺžka trvania: 2014

 

Reforma verejnej správy v kontexte vstupu do Európskej únie v krajinách V4

Vedúci projektu: PhDr. Filip Sekan

Dĺžka trvania: 2014

 

Sieťové vládnutie a jeho využiteľnosť v podmienkach SR

Vedúci projektu: PhDr. Karol Šebík

Dĺžka trvania: 2014

Medzinárodné výskumné projekty

Pochopiť ekonomiku znamená pochopiť svet okolo nás! Len tí, ktorí sú ekonomicky gramotní, jasne vidia svoje úlohy a povinnosti v spoločnosti, čo z nich robí lepších a aktívnych občanov.

Projekt CETERIS Paribus (Citizenship Engagement through Economic Literacy Gamification in Adolescents) kladie dôraz na pochopenie ekonómie a jej vplyvu na vnímanie sveta okolo nás a nášho miesta v ňom v roli aktívnych občanov. Jeho názov je skratkou, ale aj latinskou frázou, ktorá je populárna v ekonómii a znamená -”za rovnakých/nezmenených podmienok”

Partnermi projektu sú University of Peloponnese Tripolis, Európsky dialóg, Celjski mladinski center, Javni zavod za mladinsko kulturno, izobrazevanje informiranje in sport, Sdruzhenie badeshteto sega.

Webové sídlo projektu: https://www.ceteris-paribus.eu/sk

Vzdelávacie materiály pripravili v spolupráci partneri projektu. Vytvorili rôzne interaktívne vzdelávacie materiály zamerané na všetky dôležité témy, o ktorých musíme vedieť viac, aby sme boli dostatočne ekonomicky gramotní. Prostredníctvom nich sa dozviete viac o daniach, sociálnom a zdravotnom zabezpečení, princípoch mikro a makroekonómie, ekonometrii, úlohe peňazí v spoločnosti, verejnej správe súvisiacej s ekonomikou, rôznych grantoch, nových finančných produktoch a rôznych ekonomických pojmoch a teóriách. Materiály majú rôzne podoby, ako sú infografiky, videá, podcasty, Kahoot kvízy, informačné karty, kvízy alebo multimediálne prezentácie. Vzdelávacie materiály sú dostupné tu: https://www.ceteris-paribus.eu/sk/educational-materials

Online vzdelávacia hra CETERIS Paribus vás určite dostane! Zapojí hráča do inovatívneho viacúrovňového historického dobrodružstva s konečným cieľom – naučiť sa a pochopiť ekonómiu. Aj keď hlavnou cieľovou skupinou hry sú mladí ľudia, sme si celkom istí, že sa bude páčiť každému! Online vzdelávacia hra je dostupná tu: https://www.ceteris-paribus.eu/sk/simulation-game

Manuál CETERIS Paribus ponúka pracovníkom s mládežou a pedagógom osvedčené metódy a prístupy, ktoré môžu použiť, aby maximalizovali svoju efektivitu pri vzdelávaní mladých ľudí v rôznych čiastkových témach ekonómie. Manuál je dostupný vo všetkých partnerských jazykoch a je dostupný tu: https://www.ceteris-paribus.eu/sk/manual

 

Sledujte nás na Facebooku Ceteris Paribus https://www.facebook.com/cpproject2022

Sledujte nás na Instagrame project.ceterisparibus

Zároveň nás nájdete aj na youtube pod názvom Ceteris Paribus

SIEDMY RÁMCOVÝ PROGRAM – SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME

MY WEB: Measuring Youth Well-Being (ID: 613368)

Konzorcium: The Manchester Metropolitan University (koordinátor), University of Bremen, Pompeu Fabra University, The Institute of Social Sciences Ivo Pilar, University of Debrecen, Daugavpils University, Panteion University of Social Sciences, Tallinn University, University of Ss. Cyril a Methodius in Trnava, ISCTE – Lisbon University Institute, CRRC Georgia non-entrepreneurial, University of Essex, The Chancellor Masters and Scholars of the University of Cambridge, Catalan Youth Agency.

Koordinátor projektu na FSV UCM: doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. (ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8438-1861, Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56274716000)

Dĺžka trvania: marec 2014 – september 2016

Web: https://cordis.europa.eu/project/id/613368

Cordis EU research results: https://cordis.europa.eu/project/id/613368

Publikácia: https://www.springer.com/gp/book/9783319760629#aboutBook

Anotácia: Projekt skúmal možnosti realizácie longitudinálnej štúdie, ktorá by pomohla zachytiť ucelený obraz procesu dospievania detí, vrátane aspektov spojených s prechodom k práci a k rodičovstvu. Longitudiálna multidisciplinárna metodika je nevyhnutná pre pochopenie rôznych dimenzií a dynamiky procesov. Kľúčovými faktormi priechodnosti takejto štúdie sú prehľady o súčasných relevantných politikách pre deti a mládež, zber dát, rozvíjanie možností pre aplikáciu takejto štúdie a hodnotenie možností jej aplikácie na základe technickej, politickej a finančnej spôsobilosti. Projekt pristupuje k hodnoteniu priechodnosti štúdie rovnovážne a to prostredníctvom vymedzenia priorít vo vedeckých a politických imperatívoch. Hľadanie vhodnej rovnováhy medzi vedeckosťou a politickými aspektami je zaručené prostredníctvom zhodnotenia metodológie, ktorá zabezpečí, že výstupy budú metodologicky dostatočné, technicky priechodné a finančne rentabilné.

MY PLACE: Democracy and the shadows of totalitarian and populism: the European experience (ID: 266831)

Konzorcium: The University of Manchester (koordinátor), The University of Warwick, The Manchester Metropolitan University, Tallinn University, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, University of Bremen, Friedrich Schiller University of Jena, University of Eastern Finland, University of Southern Denmark, Centre for Research and Studies in Sociology – Lisbon University Institute, Research Centre Region” Ulianovsk State University, Daugavpils University, Caucasus Research Resource Centers Program, Ivo Pilar Institute of Social Sciences, Pompeu Fabra University, University of Debrecen, Panteion University of Athens.

Koordinátor projektu na FSV UCM: prof. Mgr. Ladislav Macháček, CSc. / doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. (ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8438-1861, Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56274716000)

Dĺžka trvania: 2011 – 2014

Web: https://myplaceresearch.wordpress.com / http://www.fp7-myplace.eu/index.php

Cordis EU research results: https://cordis.europa.eu/project/id/266831

Publikácie: https://www.palgrave.com/gp/book/9781137590060

Anotácia: Cieľom projektu MY PLACE: Democracy and the shadows of totalitarism and populism: the European experience bolo preskúmane konštrukcie a prenosu historickej pamäte cez využitie kombinácie výskumných metód – hĺbkových rozhovorov, etnografického výskumu na poskytnutie aktuálnych údajov v rámci Európy. Šlo o realizáciu viac ako 30 medzigeneračných rozhovorov v 14 krajinách za účasti viac ako 18 000 respondentov a realizácie 900 následných hĺbkových rozhovorov interpretácie aktivitzmu mladých ľudí v rámci viac ako 40 prípadových štúdií. Projekt poskytuje unikátny súbor údajov pokrývajúci postoje a dôveru mladých ľudí vo vzťahu ku krajne pravicovým a populistickým ideológiám, triedneho rozdelenia, xenofóbie, rasizmu, sociálneho a politického vylúčenia, ale aj dôvery v demokratické procesy.

European Cohort Development Project (ECDP) (ID: 777449)

Konzorcium: Manchester Metropolitan University (koordinátor), Ivo Pilat Institute of Social Science, Tallin University, The University of Bremen, The Catalan Youth Agency, Panteion University of Social and Political Sciences, The University of Debrecen, University of Essex,  University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Daugavpils University, University Institute of Lisbon, University of Jyvaskyla, University of Bologna, University College London, Generations and Gender Programme, European Social Survey European Research Infrastructure Consortium.

Koordinátor projektu na FSV UCM: doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. (ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8438-1861, Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56274716000)

Dĺžka trvania: 2018 – 2019

Web: https://www.eurocohort.eu/home

Výsledky výskumu publikované v databáze CORDIS: https://cordis.europa.eu/project/id/777449

Publikácie: https://www.eurocohort.eu/publications/

Anotácia: ECDP projekt je komplexná štúdia zameraná na posilnenie európskej výskumnej infraštruktúry, ide o vytvorenie dizajnu európskeho prieskumu pod názvom EuroCohort pre deti a mladých ľudí do 25 rokov. Cieľom projektu je poskytnúť údaje, ktoré by pomohli tvorcom politík v celej Európe prijímať lepšie a adresnejšie rozhodnutia na zabezpečenie ich blahobytu a zvyšovanie kvality života. Projekt zároveň poukazuje na skutočnosť, že tvorcovia politík nie sú schopné čerpať z údajov potrebných na riešenie zložitých sociálnych problémov, ktoré majú negatívny dopad na kvalitu života detí a adolescentov. V priebehu implementácie projektu budú vypracované požiadavky na prieskum, ktorý poskytne databázu údajov o pokroku v oblasti zdravia a blahobytu detí.

KA2020-YOU – Kooperačné partnerstvá v oblasti mládeže. ID: KA220-YOU-E9801EBC

Citizenship Engagement Through Economic Literacy Gamification in Adolescents (CETERIS PARIBUS)

Konzorcium: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (koordinátor), University of Peloponnese Tripolis, Európsky dialóg, Celjski mladinski center, Javni zavod za mladinsko kulturno, izobrazevanje informiranje in sport, Sdruzhenie badeshteto sega.

Koordinátor projektu: PhDr. Monika Práznovská, PhD. (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4528-5030)

Projektový tím: doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. (ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8438-1861, Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56274716000), Mgr. Michal Garaj, PhD., (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6103-9879),  PhDr. Jakub Bardovič, PhD. (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4364-0353, ScopusID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57223345556), doc. PhDr. Tatiana Tökölyová, PhD., (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3367-7379) Mgr. Marta Kuhnová, PhD. (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6105-9853)

Dĺžka trvania: 2022 – 2023

Anotácia: Projekt CETERIS PARIBUS sa zameriava na tvorbu videohry, modernej príručky ekonomického vzdelávania a vzdelávacích materiálov podporujúcich ekonomickú gramotnosť mladých ľudí. Na ich tvorbe budú spolupracovať pracovníci s mládežou, výskumníci, pedagógovia a ekonómovia. Realizácia tohto projektu prispieva k implementácii politických stratégií Európskej komisie a upevňuje vzťahy v rámci EÚ cez vzdelávanie mladých ľudí a posilňuje ich postavenie v spoločnosti tak, aby boli aktívnymi a angažovanými občanmi, bojovali proti diskriminácii a ekonomickým rozdielom cez vzdelávanie v oblasti práce s mládežou.

Špecifickými cieľmi projektu je budovanie kapacít a zvyšovanie zručností, vedomostí, dosahu a motivácie pre prácu s mládežou v partnerských organizáciách, zlepšenie prístupu mladých ľudí k porozumeniu, vedomostiam a zručnostiam v oblasti ekonómie, podpora organizácii zameraných na aktívneho občianstva medzi mladými ľuďmi prostredníctvom materiálov a nástrojov pre ekonomické vzdelávanie. Zároveň plánujeme vytvoriť pútavú, zábavnú a modernú videohru, pomocou ktorej bude možné zvýšiť povedomie a vzdelávať mladých ľudí o mikroekonomických a makroekonomických otázkach.

 

KA107: Mobilita študentov a zamestnancov VŠ medzi krajinami programu a partnerskými krajinami ID: 2020-1-SK01-KA107-077790 (projekt spolupráce s Fakultou masmediálnej komunikácie a Filozofickou fakultou Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave)

Konzorcium: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (koordinátor), Marin Barleti SHI, Université de Sidi Bel-Abbes,Tbilisi State Medical University, Al-Aqsa University, University if Dar es Salaam, National University of Ostroh Academy, Academian Stepan Demianchuk International University of Economics and Humanities.

Koordinátor projektu na FSV UCM: doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD. (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5951-1281, Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203917110, ResearchersID: https://publons.com/researcher/3055065/andrea-cajkova/)

Dĺžka trvania: 2020 – 2023

Anotácia: Hlavným cieľom projektu je posilnenie pedagogicko-vedeckej spolupráce medzi Univerzitou sv. Cyrila a Metoda (FSV, FMK, FF) a vybranými univerzitami v krajinách programu a v partnerských krajinách cez realizáciu mobilít jednotlivcov – študentov ako aj zamestnancov.

 

KA107: Mobilita študentov a zamestnancov VŠ medzi krajinami programu a partnerskými krajinami ID: KA2017-F20C7343 (projekt spolupráce s Fakultou masmediálnej komunikácie a Filozofickou fakultou Univerzity sv. Cyri-la a Metoda v Trnave)

Konzorcium: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (koordinátor), University of Das Es Salaam, Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education Belgorod National University, Ural State Pedagogical University, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Volga State University of Technology, Taras Shevcenko National University of Kyiv, Lviv State University of Physical Culture, Kriovohrad Volodymyr Vynniychenko State Pedagogical University, State Higher Educational Establishment Zaporizhzhya National University of Ministry of Education and Sciences of Ukraine, Salahaddin University-Erbil, Cihan University-Erbil, Paro College of Education, Universities Negeri Semarang, University I Prishtines, Universidad Nacional Autonoma de Mexico, Universidad de Guadalajara, Gori State Teaching University, University of Malaya, Central South University, Univesite de Sidi Bel-Abbes Dillali Liabes University, Konstanay State Pedagogical Institut, Hong Kong Baptist University, Tarbiat Modares University.

Koordinátor projektu na FSV UCM: doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD. (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5951-1281, Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203917110, ResearchersID: https://publons.com/researcher/3055065/andrea-cajkova/)

Dĺžka trvania: 2019 – 2022

Anotácia: Hlavným cieľom projektu je posilnenie pedagogicko-vedeckej spolupráce medzi Univerzitou sv. Cyrila a Metoda (FSV, FMK, FF) a vybranými univerzitami v krajinách programu a v partnerských krajinách cez realizáciu mobilít jednotlivcov – študentov ako aj zamestnancov.

 

Akcie Jean Monnet Chair

Migration: The Challenge go European States (ID: 575520)

Chair: prof. Valeriu Mosneaga, DrSc.

Koordinátor projektu na FSV UCM:  PhDr. Viera Žúborová, PhD. (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8555-2394, Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56274462000)  / Mgr. et Mgr. Ondřej Filipec, Ph.D. (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9046-1577)

Dĺžka trvania: 2016 – 2019

Web: http://jmch.fsvucm.sk

Publikácie: http://jmch.fsvucm.sk/publications/

Anotácia: Cieľom projektu bolo cez formálne aj neformálne vzdelávanie otvárať tému migrácie rešpektujúc jej interdisciplinárny charakter, spoločenskú a politickú dôležitosť. V priebehu implementácie boli realizované viaceré workshopy, semináre, diskusie, filmové kluby, ktoré rozoberali a približovali  migráciu s rôznych uhlov pohľadu. Hlavným zámerov projektu bolo vytvorenie autentického priestoru, ktorý bude slúžiť nielen študentom vysokých škôl (zameraných  prednostne na sociálne vedy), ale aj organizáciám a inštitúciám neziskovej sféry, ale predovšetkým verejnosti, ktorá sa o danú tému zaujíma.

Digi-Ville

Konzorcium: Danube University Krems (koordinátor),  Regionalmanagement Burgenland GmbH, Slovak technical university in Bratislava, University of Ss. Cyril and Methodius, Accent Inkubator GmbH Wiener Neustadt, Bratislava Staré Mesto, Dunajská Streda, Svätý Jur.

Koordinátor projektu na FSV UCM:  doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD. (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5951-1281, Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203917110, ResearchersID: https://publons.com/researcher/3055065/andrea-cajkova/) / Mgr. Marta Kuhnová, PhD. (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6105-9853 ResearcherID: https://publons.com/researcher/2710646/marta-kuhnova/)

Dĺžka trvania: 2020-2022

Web: https://digivil.eu/

Anotácia: DigiVil sleduje nadradený projektový cieľ zlepšenia spolupráce medzi kľúčovými aktérmi v oblasti regionálnych inovačných systémov, pomocou nových foriem spolupráce (modelové mestá a obce) a transferu vedomostí medzi partnermi, ale aj transferu vedomostí z univerzít priamo do regiónov. Zámerom projektu DigiVil je podchytenie potenciálov, ktoré umožňuje digitalizácia a prostredníctvom cezhraničnej spolupráce v rámci hodnotiacich a vývojových workshopov so zapojením regionálnych riadiacich subjektov vytvorenie príručky a z nej odvodeného katalógu opatrení, ďalej tiež preskúmanie možností realizácie jednotlivých nápadov vo forme štyroch pilotných projektov z rôznych oblastí. Výsledky by mali prispieť k lepšiemu naplneniu potrieb vidieckych, ako aj periurbánnych mestských oblastí prostredníctvom nových informačných a komunikačných technológií a zároveň uplatniteľné aj v ďalších regiónoch. Poznatky z projektu by mali prispieť k rozvoju ďalších možností v súvislosti s digitalizáciou v celom programovom regióne SKAT, pričom zapojené mestá a obce sa majú možnosť vyprofilovať ako inovatívne hospodárske lokality, a tým trvalo zvýšiť kvalitu života svojich obyvateľov.

Visegrad+

Názov projektu: Ukrainian refugees in Central Europe and the Balkans – lessons learned and policy recommendations

Číslo projektu: 22310070

Trvanie projektu:  01/06/2023–31/05/2024

Anotácia:

The project is aimed at connecting academics of the Border and Regional Studies Network (CEEPUS) from 7 countries who are going towork together on comparative study of the position of Ukrainian refugees. The conference will be organized in Skopje in order to discusstheir findings and form policy recommendations. The report will be published and disseminated among relevant stakeholders.

Partneri projektu:

University of Opole, University American College Skopje, University of Montenegro, University of Pécs, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, University of Ostrava, Adam Mickiewicz University Poznan, Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Babeș-Bolyai University, Silesian University in Opava

Riešitelia za FSV UCM:

Doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD.

Doc. Mgr. Michal Garaj, PhD.

Výstupy projektu:

Situation of Ukrainian refugees in Central Europe and the Balkans – comparative analysis and lessons learned

 

Adopting good practices to improve regional environmental or climate plans in an innovative way

Visegrad Grant project No. 22030020

Konzorcium:

Bács-Kiskun County Government, Faculty of Social Sciences University of Ss. Cyrila and Methodius in Trnava,

Faculty of Regional Development and International Studies Mendel University Brno

Anotácia:

The project combined with a site visit of environmentally significant (industrial/ agricultural/ nature conservation) sites and a workshop study visit, provides an opportunity to get to know the different innovative, environmentally conscious technologies used in different Visegrad countries in practice. These meetings provide an opportunity to share our experiences and gain new knowledge. The methods and technologies and different ways of thinking that have already been successfully used in practice by other countries provide a good basis for the technologies defined in an environmental plan to be methods that can be successfully implemented in practice. For regional plans and developments, such as the preparation of a county environmental program, we must first know in which areas it is necessary to develop. This requires a spatial situation analysis and an assessment of the situation. In this way, municipalities can most effectively apply the good practices they have learned to the visions set for 2030 and 2050. The learned good practices and innovative solutions will be made available to the population and small and medium-sized enterprises in the form of prints and presentations, thus improving society’s environmental awareness. We place great emphasis on publications and social programs because long-term results can be achieved by making the importance of sustainable development in individuals morally important. In addition, the program provides an opportunity for future international partnerships to create joint innovative developments and technological innovations.

Aktivity:

Expert partner meeting I.

Prvé stretnutie riešiteľského tímu a externých expertov prebehlo v Maďarsku a bolo zamerané na prezentáciu Regionálneho environmentálneho plánu župy Bács-Kiskun a jeho praktickú implementáciu.

Expert partner meeting II.

Druhé partnerské stretnutie riešiteľského tímu a externých expertov organizovala naša fakulta v dňoch 12. a 13. apríla 2022 a bolo zamerané na viaceré významné témy. Partneri získali podrobné informácie a diskutovali témy ako Ekologický čin roka 2021, Stratégia dekarbonizácie TTSK, či Lokálne environmentálne governance. V rámci študijnej návštevy sme partnerom prezentovali plánované enviro aktivity v oblasti obce Tomášikovo a navštívili tiež krásnu lokalitu Vodného mlyna v Tomášikove. Oboznámili sa s projektom výstavby návštevníckeho centra a jeho budúcim potenciálom.

Urban Policy System in the Strategic Perspective – from V4 to Ukraine (21920304)

Konzorcium: Univerzita Wroclaw (koordinátor), Lviv Regional Institute for Public Administration of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Univerzita Szeged, Metropolitan university Prague, Masaryk University in Brno, University of Ss. Cyrila and Methodius in Trnava
Koordinátor projektu na FSV UCM: PhDr. Richard Brix, PhD. / PhDr. Dalibor Mikuš, PhD.

Dĺžka trvania: 2019 – 2020

Web: https://politologia.uni.wroc.pl/Projekty/Urban-Policy-System-in-the-Strategic-Perspective-from-V4-to-Ukraine

Anotácia: Projekt sa zameriava na  analýzu systému mestskej politiky zo strategickej perspektívy, ide o spoluprácu vedcov z krajín V4 a Ukrajiny (vrátane predstaviteľov verejných inštitúcií a mimovládnych organizácií). Projekt umožňuje diagnostiku podmienok a mechanizmov vytvorenia administratívneho systému mestskej politiky na centrálnej, regionálnej a miestnej úrovni. Ide o strategický prístup s aktívnou účasťou občianskej spoločnosti (najmä na Ukrajine). Doteraz bolo realizovaných viacero projektov zameraných na analýzu mestských politík, avšak myšlienka sústrediť sa na krajiny V4 a Ukrajinu vrátane využitia odporúčaní odborníkov – predstaviteľov verejných inštitúcií, mimovládnych organizácií a občanov je unikátna. Projekt zároveň umožní Ukrajine, ako štátu Východného partnerstva čerpať zo skúseností krajín V4 a odporúčaní zakladajúcich členov EÚ.

Civic budget in V4 Countries (21910257)

Konzorcium: Maria Curie Skłodowka University (leader), Charles University in Prague, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Gazeta Samorządu i Administracji, e-Democracy Workshop Association.

Koordinátor projektu na FSV UCM: doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. (ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8438-1861, Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56274716000)

Dĺžka trvania: 2019 – 2020

Web: https://www.umcs.pl/en/civic-budget-in-v4-countries,16723.htm

Anotácia:  Krajiny V4 zdieľajú podobné historické skúsenosti, najmä v období po druhej svetovej vojne, čelia podobným ekonomickým problémom a takmer súbežne realizovali reformu decentralizácie miestnej samosprávy. V týchto súvislostiach je práve participatívny rozpočet čoraz populárnejšou formou účasti občanov na priamom rozdeľovaní verejných prostriedkov, oživovaniu participatívnej demokracie, posilneniu občianskej spoločnosti a modernizácii verejnej správy. Hlavným cieľom projektu je diagnostika stavu a zhodnotenie vyhliadok rozvoja participatívneho rozpočtu v krajinách V4. Nevyhnutnou súčasťou je aj porovnanie právnych systémov krajín V4 a verejných diskusií o úlohách, rozsahu a využívania participatívneho rozpočtu.

Practical Aspects of Civic Participation and Referendum in the Visegrad Group Countries after 1989 (21710077)

Konzorcium: Maria Curie Skłodowka University (koordinátor), Charles University in Prague, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava,  Pázmány Peter Catholic University, Gazeta Samorządu i Administracji.

Koordinátor projektu na FSV UCM: doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. (ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8438-1861, Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56274716000)

Dĺžka trvania: 2017 – 2018

Web: https://www.umcs.pl/en/referendum.htm, https://www.umcs.pl/en/documents,12968.htm

Publikácie: Zoznam publikačnej činnosti projektu

Anotácia: Aktívne zapojenie občanov do procesu politického rozhodovania je základným predpokladom stabilnej demokracie. Zahŕňa nielen tradičné formy reprezentatívnej demokracie, ale aj inštitúcie priamej občianskej účasti ako je napríklad referendum. Takmer tridsať rokov po páde komunizmu v strednej Európe sa chceme zamerať na krajiny V4  a zhodnotiť využívanie a implementáciu referenda v politickej praxi a zistiť, aké sú vyhliadky na zlepšenie kvality občianskej účasti v tomto regióne.  Cieľom projektu je posilnenie spolupráce expertov z oblasti sociálnych vied vo V4 a identifikovať silné a slabé stránky využitia referenda po roku 1989. Hmotným výstupom projektu bude vypracovanie publikácie primárne určenej mimovládnym organizáciám, think-thankom, novinárom, orgánom miestnej samosprávy (primárne v krajinách V4), ktoré majú záujem o posilnenie občianskej spoločnosti a aktívne budovanie demokracie. Súčasťou projektu budú workshopy zamerané na podporu aktívneho občianstva v krajinách V4.

Migration and its impact in V4 countries (11540103)

Konzorcium: University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, (koordinátor), Charles University in Prague, University of Debrecen, University of Zielona Góra.

Koordinátor projektu na FSV UCM: prof. PhDr. Monika Mačkinová, PhD. (ResearcherID: https://publons.com/researcher/3737071/monika-mackinova/)

Dĺžka trvania: 2016

Anotácia: Cieľom predkladaného projektu je poukázanie na problém nelegálnej migrácie  najmä do krajín strednej a západnej Európy s akcentom na krajiny V4. Niet pochýb o tom, že  súčasná migračná kríza v Európe si vyžaduje integrovaný prístup. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli zorganizovať dvojdňové pracovné stretnutie vybraných expertov krajín V4 zložené z workshopu a konferencie. Cieľom bude porovnanie aktuálnych prístupov, politík a štatistických ukazovateľov jednotlivých krajín V4a vytvorenie odporúčaní jej vládam a zároveň by malo určiť spoločné ciele budúcich rozsiahlejších výskumných projektov.

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať