Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Zahraničná spolupráca

Fakulta sociálnych vied UCM participuje na výmennom programe Erasmus a spolupracuje s viac ako štyridsiatimi univerzitami v rámci Európy. Fakulta participuje na medzinárodnej spolupráci s organizáciami ako ESN, AISEC a pod.

Medzi významné univerzity, s ktorými FSV UCM spolupracuje patria:
Karlova univerzita Praha, Fakulta sociálních věd,
University of Bremen, Nemecko,
Univsersidad Carlos III de Madrid, Španielsko
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Poľsko,
Univerzita Mikuláša Koperníka, Poľsko,
Univerzita v Novom Sade, Fakulta ekonomická, Subotica,
Bogazici University, Istanbul, Turecko,
Vytautas Magnus University, Litva,
Euroázijská štátna univerzita L.N. Gumilyova, Astana, Kazachstan,
Karagandská štátna univerzita akademika E. A. Buketova, Kazachstan,
Velikoturnovski Universitet sv. Kiril i Metodii, Veliko Turnovo,
Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem,
Masarykova univerzita, Brno,
Univerzita T. Bati, Zlín,
University of Tartu, Tartu, Estónsko,
University of Tallinn, Tallinn, Estónsko,
Itä-Suomen Yliopisto / University of Eastern Finland, Kuopio,
Sveučilište u Zadru, Zadar
Mykolas Romeris University, Vilnius
Vytautas Magnus University, Kaunas
Riga Stradins Universitäte, Riga
University of Debrecen, Debrecín
Andrássy Universität Budapest, Budapešť
Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszow
Jagiellonian Univbersity, Krakow
University of Gdansk, Poľsko
University of Bialystok, Bialystok, Poľsko
Universidade Católica Portuguesa, Lisabon
Faculty of Organization Studies in Novo Mesto, Novo Mesto
Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt
Universität Bremen, Brémy
Linnaeus University, Vaxjo, Švédsko
Cukurova University, Adana, Turecko
Yalova University, Yalova, Turecko
Turgut Ozal University, Ankara, Turecko
Hitit University, Corum, Turecko
Zirve University, Gaziantep, Turecko
Ekonomická fakulta, Univerzita F.M. Dostojevského v Omsku, Ruská federácia
Sociálna humanitná fakulta, Univerzita F.M. Dostojevského v Omsku, Ruská federácia
Uralská federálna univerzita v Jekaterinburgu, Ruská federácia
University of Belgrade, Technická fakulta, Bor
Jan Grodek Hihger Vocational School, Sanok, Poľsko
​Univerzita Volodymira Vynničenka Kirovohrad, Ukrajina
Caucasus University, Grécko

 

V rámci podpísaných zmlúv sa budú pravidelne vymieňať informácie ako aj publikácie a vedecko-metodické materiály, rovnako bude realizovaná výmena vedeckých a pedagogických pracovníkov a ich vedeckých prác. Vytvárať sa budú aj možnosti pre výmenu študentov a skúseností v oblasti rozvoja metodiky a podmienky pre rozvoj spolupráce v oblasti dištančného vzdelávania.

Na základe záujmu vyjadreného čínskou Univerzitou Wenzhou sme pripravili návrh spolupráce v oblasti výmeny študentov a pedagógov, ktorej začiatok je plánovaný na rok 2016.

Kazašská republika prejavila záujem o naše študijné programy pre svojich študentov na druhom a treťom stupni štúdia. Z toho dôvodu sme sa zúčastnili veľtrhu vyššieho vzdelávania, ktoré bolo organizované pod záštitou EU a Kazašskej republiky.

V oblasti spolupráce za najaktívnejšiu možno považovať spoluprácu so Srbskom. Slovenskí pedagógovia sa pravidelne zúčastňujú so svojimi príspevkami konferencie v Subotici, ktorú organizuje ekonomická fakulta pravidelne v máji.

Na fotografii zľava:
prof. Nenad Vunjak - dekan fakulty v Subotici, PhDr. Mária Igazová, PhD - prodekanka pre zahraničné vzťahy, vzťahy s verejnosťou a externé prostredie, JUDr. Marcel Vysocký, PhD – prorektorpre rozvoj univerzity a sociálne otázky, prof. Elena Birovljeva – prodekanka, PhDr. Pavol Juhás.

 

V roku 2015 sme účasť na konferencii spojili s návštevou slovenského gymnázia v Kovačici. Pre študentov tretieho a štvrtého ročníka sme pripravili prezentáciu našej fakulty a študijných programov.

                            

Prehlbujeme aj spoluprácu s Univerzitou FM Dostojevskeho v Ruskej federácii, kde budú publikované príspevky pedagógov fakulty FSV UCM.

Prodekanka pre zahraničné vzťahy organizuje každoročne pre Westsachsische Universtität v Zwickau pre študentov programu MBA exkurzie v slovenských firmách. Na základe dobrých vzájomných vzťahov a spokojnosti začala tento rok na našej fakulte študovať na treťom stupni verejnej správy poslucháčka z kurzu.

Na fakulte pôsobí koordinátor programu Erasmus, ktorý koordinuje zahraničné pobyty.

V rámci nadväzovania a udržiavania zahraničných vzťahov pôsobí na fakulte prodekan pre zahraničné vzťahy, vzťahy s verejnosťou a externé prostredie. Ďalšie informácie a kontakty nájdete na našej webovej stránke fakulty www.fsvucm.sk.

Každý akademický rok sa organizujú na fakulte rôzne odborné prednášky, semináre a exkurzie, na ktorých sa zúčastňujú tak slovenskí, ako i zahraniční študenti.

V rámci programu Erasmus nás najčastejšie navštevujú študenti z tureckých univerzít a z Poľska.

Naši študenti využívajú možnosť štúdia najmä v Turecku, v Nemecku v meste Bremen a Ingolstadt, v Poľsku – Krakow, v španielskej Seville, v Litve, Lotyšsku, Estónsku, chorvátskom Zadare, v Prahe, ale aj v Portugalsku, Rumunsku, Fínsku, Belgicku a ďalších krajinách.