CENTRUM ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT

Centrum športových aktivít je  pracovisko, ktoré sa zameriava na činnosť prezentujúcu filozofiu starogréckej „kalokagathie“, hlásajúcej ideál harmonického rozvoja tela a duše.

Opodstatnenosť CŠA

Šport je po stáročia neoddeliteľnou súčasťou ľudskej kultúry a spoločnosti a prekračuje geografické a kultúrne hranice.  Šport je veľmi dôležitý pre život každého človeka, udržiava ho v kondícii a fyzickej sile.  Má veľký význam v každej fáze života a zlepšuje osobnosť človeka. Pohyb patrí do telesnej kultúry, kde plní niekoľko funkcií: výchovnú, zdravotnú, sociálnu, psychologickú a reprezentačnú. Nedostatkom pohybovej aktivity dochádza postupne k rôznym zdravotným problémom. Význam športu ďaleko presahuje hracie pole a ovplyvňuje jednotlivcov, komunity a spoločnosť na viacerých úrovniach.

Univerzita by mala pripravovať študenta nielen po stránke odbornej, ale  mala by  poskytovať aj základné vedomosti starostlivosti o svoje zdravie, telesnú zdatnosť, o metódach aktívneho odpočinku, o životospráve a možnostiach pohybového sebazdokonaľovania. 

Práve vysoká škola je akousi „poslednou zastávkou“, kedy sa dá pozitívne vplývať na študenta aj v oblasti vplyvu na zdravý životný štýl, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je pohyb. Počas štúdia na vysokej škole prispieva pohybová a športová činnosť k udržaniu alebo zlepšeniu zdravia, ale umožňuje aj sociálnu integráciu, ako aj účelné využitie voľného času študentov. Stáva sa tak jedným z najúčelnejších prostriedkov boja proti závislostiam od drog, alkoholu, proti intolerancii, agresivite a neznášanlivosti.

CŠA by malo byť dynamicky sa rozvíjajúcim pracoviskom s množstvom aktivít, ktoré sa špecificky podieľajú na formovaní profilu absolventa FSV a na humanizácii vzdelávania na UCM v Trnave.

Pohybová aktivita a šport predstavujú významný faktor ľudského rozvoja v oblasti telesných, psychických a sociálnych kvalít mladého človeka  každej spoločnosti. Životný štýl obyvateľov takmer všetkých sociálnych vrstiev v našej spoločnosti sa za posledné roky výrazne zmenil. Týka sa to samozrejme aj vysokoškolákov, ktorí navštevujú našu Alma mater.

K prevažne hypokinetickému spôsobu života študentov na vysokej škole pribudli ďalšie hodiny strávené v hypodynamickom stave. Mnohí študenti strávia množstvo hodín nad počítačom,  venujú sa zamestnaniu na čiastočný alebo celý úväzok,  študujú jazyky, či presedia celé hodiny pred televíznou obrazovkou alebo v rôznych  podnikoch. Je samozrejmé, že pri všetkých týchto aktivitách chýba výrazná pohybová činnosť. Deficit pohybovej činnosti sa negatívne odrazí na mladom organizme.

Personálne obsadenie Centra športových aktivít

 • • Ing. Mária Kucharovičová
 • • PhDr. Michal Imrovič, PhD., un.doc.
 • • Doc. Phdr. Peter Slovák, PhD.
 • • PhDr. Erik Urc, PhD.
 • • doc. PhDr. Michal Garaj, PhD.
 • • PhDr. Martin Daško, PhD.
 • • PhDr. León Richvalský, PhD.
 • • PhDr. Kamil Turčan

Na čele Centra stojí vedúca PaedDr. Monika Orliková, PhD.

Pracovnými povinnosťami riaditeľa centra sú najmä:

 • • plánovanie a organizovanie športových aktivít pre študentov FSV 
 • • plánovanie a organizovanie športových aktivít pre zamestnancov FSV
 • • pravidelné podávanie ročných a iných správ,
 • • koordinácia spolupráce
 • • udržiavanie komunikácie s partnerskými pracoviskami

Náplň CŠA

• zabezpečenie pohybových a športových aktivít pre študentov podľa ich výberu na základe ponuky 1x týždenne

• organizovanie športových súťaží a športového dňa pre študentov a zamestnancov FSV

• organizovanie cvičení pre zamestnancov FSV

• organizovanie pravidelnej turistiky

• organizovanie lyžiarskeho výcviku/lyžiarskeho výjazdu (študenti, zamestnanci)

• bloková organizácia plaveckého výcviku pre neplavcov FSV

• poskytnúť študentom možnosť, aby si sami pod vedením pedagóga organizovali ďalšie rekreačno-športové aktivity podľa ich záujmu a predstáv, čím by získali základy športového manažmentu a manažmentu voľnočasových aktivít

Kontakt:

Centrum športových aktivít

Ústav sociálnej práce a sociálnej politiky,  Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave

Bučianska 4/A, Trnava, 917 01

Vedúca CŠA: PaedDr. Monika Orliková, PhD.

Kancelária: č. 206

Email: monika.orlikova@ucm.sk

Tel. číslo: +421 33 5565 549

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať