Erasmus+

Erasmus+ je program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe.

17

Štátov na vycestovanie

60

Partnerských univerzít

Čo je Erasmus+?

Jeho rozpočet je približne 26,2 miliardy EUR. V porovnaní s predchádzajúcim programom (2014 – 2020) ide o takmer dvojnásobok finančných prostriedkov.

Program na roky 2021 – 2027 kladie silný dôraz na sociálne začlenenie, zelenú a digitálnu transformáciu a podporu účasti mladých ľudí na demokratickom živote.

Podporujú sa ním priority a činnosti stanovené v európskom vzdelávacom priestore, akčnom pláne digitálneho vzdelávania a v programe v oblasti zručností pre Európu. Program ďalej slúži na

 • podporu európskeho piliera sociálnych práv,
 • výkon stratégie EÚ pre mládež na roky 2019 – 2027 a
 • rozvoj európskeho rozmeru v športe.

Príležitosti

Erasmus+ ponúka príležitosti v oblasti mobility a spolupráce, pokiaľ ide o

 • • vysokoškolské vzdelávanie,
 • • odborné vzdelávanie a prípravu,
 • • školské vzdelávanie (vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve),
 • • vzdelávanie dospelých,
 • mládež
 • • šport

Program je určený pre:

 • • študentov– štúdium a stáže v zahraničí;
 • • vysokoškolských pedagógov a zamestnancov z podnikov – výučba v zahraničí;
 • • vysokoškolských pracovníkov – školenia v zahraničí.

​Podrobnejšie informácie nájdete na https://www.ucm.sk/sk/erasmus-01/

Nomination deadlines

Mandatory mention of the following data for every student:

 • Name of the Institution;
 • Erasmus Code;
 • Family name of the student;
 • Given names;
 • Gender;
 • Valid e-mail address of the student;
 • Erasmus subject area;
 • Period of stay (winter term, all Academic Year, spring term).

All nominated students will receive information on the application process.
Students who need to apply for a visa are recommended to deal with the application as quickly as possible.

The list of your nominated students has to be send to nikoleta.vankova@ucm.sk. (International Relations Office).

Štúdium v zahraničí – komplexný postup

Pred pobytom:

 • Prvotnú informáciu študent získa na webe, u katedrového koordinátora alebo na OMV UCM.
 • Prihlášku na výberové konanie odovzdá na fakulte do daného termínu (obvykle obdobie koncom kalendárneho roka).
 •  
 • Výberové konanie vyhlási a zrealizuje fakulta, môže k nemu prizvať zástupcov OMV
 • Výsledok výberového konania spolu so zápisnicou zasiela fakulta na OMV, študent je vyrozumený zverejnením výsledku výberového konania na webe fakulty, príp. mailom
 • Nomináciu vybraných študentov zasiela fakultný/katedrový koordinátor na partnerskú univerzitu, študent si podáva Application form,  akceptáciu potvrdzuje IRO prijímajúcej univerzity.
 •  
 • Príprava na mobilitu (dokumenty, poistenie, ubytovanie atď.) –  študent si s pomocou katedrového/fakultného koordinátora vyberie predmety, o štúdium ktorých má záujem a ktoré uvedie v OLA. Po akceptácii študenta IRO z prijímajúcej univerzity spravidla kontaktuje študenta, zašle mu informácie k príprave mobility (dĺžka mobility, ubytovanie, nástup na ubytovanie, harmonogram štúdia, potrebné dokumenty atď.). Študent postupuje v súlade s požiadavkami prijímajúcej univerzity. Na základe informácie z OMV alebo z webu UCM si študent zabezpečí vhodné poistenie. Všetky údaje potrebné pre pobyt študent uvedie v požadovaných dokumentoch,  ktoré doručí na ŠO (ich zoznam sa nachádza na https://www.ucm.sk/sk/dolezite-dokumenty-studenti-studium/https://www.ucm.sk/sk/dolezite-dokumenty-studenti-staz/).
 •  
 • Medzičasom je študent vyzvaný aj OMV UCM e-mailom, aby záväzne potvrdil svoj odchod na mobilitu, kompletizoval dokumenty uvedené v predchádzajúcom bode, a absolvoval OLS test, ktorého výsledok je povinný zaslať na OMV.
 • OMV zabezpečí ohlásenie mobility vedúcej ŠD: v júli pre mobility v ZS, v januári  pred mobilitami v LS (zámerom je vytvoriť prehľad o kapacitách ŠD)
 • Ohlásenie mobility na ŠO UCM: študent vyplní a  odovzdá formulár Potvrdenie o účasti na Erasmus mobilite, na základe ktorého bude jeho mobilita evidovaná v AIS.  
 •  
 • OMV vystaví študentovi grantovú zmluvu a zasiela pokyn na vyplatenie grantu spolu s platobným príkazom na OEČ UCM, ktoré študentovi vyplatí v stanovenej výške 80% z celkovej sumy grantu (Prax ukazuje, že študenti nemajú dostatočné informácie o tom, ako nahlasovať dĺžku pobytu na mobilite. Pre výpočet výšky grantu OMV vychádza z informácie o termíne mobility od študenta a z oficiálnej informácie o dĺžke semestra na prijímajúcej univerzite, a to v záujme minimalizovania rizika preplatku grantu po návrate z mobility. Študent je upozornený, že grant mu prináleží len na tie dni pobytu, ktoré sú oficiálne odsúhlasené resp. potvrdené v záverečnom potvrdení mobility vystavenom zahraničnou univerzitou (Confirmation).
 • Grantová zmluva podpísaná študentom ako aj všetky predpísané dokumenty je potrebné kompletne odovzdať najneskôr týždeň pred samotnou mobilitou

Počas pobytu:

 • Študent absolvuje aktivity na zahraničnej inštitúcii v zmysle OLA
 • V prípade zmeny predmetov tieto musí vopred schváliť fakulta na UCM aj prijímajúca univerzita
 • Študent môže požiadať o predĺženie mobility, a  to najneskôr mesiac pred plánovaným ukončením mobility. V prípade záujmu o predĺženie mobility podá študent žiadosť na prijímajúcej inštitúcii (dokument – Application for Extension
 •  
 • https://www.ucm.sk/sk/dolezite-dokumenty-studenti-studium/
 •  
 • Žiadosť o predĺženie pobytu zasiela študent fakultnému koordinátorovi (mailom, v praxi často priamo na OMV) a to na domovskej aj hosťujúcej inštitúcii. V prípade schválenia si študent v spolupráci s fakultným koordinátorom zaobstará nový OLA podpísaný všetkými stranami. V prípade, že žiadosť o predĺženie nebola schválená, študent ukončí mobilitu predpísaným spôsobom (viď nižšie).
 • Detailné postupy ohľadom predĺženia mobility sú uvedené v internom Usmernení k predlžovaniu študentských mobilít – link:
 •  
 • https://www.ucm.sk/docs/medzinarodne_vztahy/erasmus_dokumenty/2021/Usmernenie_k_predlzovanu_mobilit_studentov_2021.pdf
 •  
 • Na konci mobility študent vyžiada na zahraničnej univerzite potvrdenie o absolvovaných predmetoch (Transcript of Records).
 •  
 • Študent si vytlačí a dá podpísať potvrdenie o dĺžke absolvovaného pobytu
 • https://www.ucm.sk/sk/dolezite-dokumenty-studenti-studium/
 • Tieto dokumenty sú esenciálne z pohľadu OMV v zmysle ukončenia mobility a vyplatenia zvyšnej 20%-nej čiastky grantu, prípadne odpočítanie časti grantu, ktorú musí študent vrátiť.

Po pobyte:

 • Doplatenie grantu zabezpečí OMV UCM po obdržaní všetkých požadovaných dokumentov zo strany študenta. OMV zašle na OEČ písomný pokyn, na základe ktorého bude študentovi doplatený zvyšok grantu. Informácie o doplatení zvyšku grantu po mobilite je obsiahnutá priamo v zmluve, ktorú študent podpisoval v úvode mobility. Študentovi je čiastka vyplatená na rovnaký účet, na ktorý mu bola poukázaná pôvodná čiastka 80% grantu spravidla do niekoľkých dní od odovzdania podkladov pre OEČ.
 • Uznanie výsledkov mobility po návrate realizuje ŠO príslušnej fakulty na UCM na základe žiadosti študenta (nachádza sa: https://www.ucm.sk/sk/tlaciva-a-formulare-studenti/), ktoré študent odovzdá spolu s Transcript of Records.
PRODEKAN

Prodekan pre zahraničné vzťahy a mobilitu

PhDr. Dalibor Mikuš, PhD.

Funkčné zaradenie: odborný asistent

E-mail: dalibor.mikus@ucm.sk

Kancelária: 508

Telefón: 033 5565 528

Koordinátor pre mobilitu zabezpečuje konzultácie, dokumentáciu a proces vyslania ako aj prijímania.

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať