Admisson procedure

Get information
Admisson procedure

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

Отримати інформацію
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

Podľa stupňa štúdia

Vyber si, čo by si chcel/a u na našej fakulte študovať podľa stupňa vysokoškolského štúdia.

Podaj prihlášku

Akceptujeme aj čisto elektronické prihlášky

Bakalársky stupeň štúdia

Magisterský stupeň štúdia
Doktorandské štúdium
Rigorózne konanie

Tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania so získaním titulu PhDr. Študijné odbory:

 • politické vedy,
 • sociálna práca.

Informácie k podmienkam prijatia nájdete tu.

Podľa programu / zamerania štúdia

Vyber si, čo by si chcel/a u na našej fakulte študovať podľa programu štúdia, na čo sa chceš zamerať.

Verejná správa

Prečo verejná správa?

Pretože verejná správa nie je nuda. Cool vyučujúci, zapájanie sa do projektov, zaujímavé prednášky, vychytávky z praxe, možnosti vycestovať.... okrem iného maximálny priestor na diskusiu. A to všetko v najmodernejších priestoroch s nadštandardným vybavením a  s pešou dostupnosťou do centra mesta. Ak to nebaví študentov, nebaví to ani prednášajúcich, takže...verejná správa nie je nuda! Pridáš sa? Poď študovať verejnú správu na FSV UCM.

Bakalárske štúdium

Odbor sa študuje v prvom stupni vysokoškolského vzdelávania (Bc.) so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky v dennej forme a 3 roky v externej forme štúdia.

Aké predmety absolvujete?     

Okrem samotnej verejnej správy a politických vied môžete študovať i manažment, marketingkomunikáciu vo verejnej správe, politický marketing a iné atraktívne predmety, ktoré u nás prednášajú nie len vážení akademici, ale i odborníci z praxe. Študijný program VEREJNÁ SPRÁVA tak poskytuje starostlivo poprepájané študijné smery a dáva študentom komplexný balík informácií a praktických skúseností.

Medzi profilové predmety patria:

 • Verejná politika
 • Regionálny rozvoj
 • Politická geografia
 • Aktéri verejnej politiky
 • Organizácia volieb
 • Financovanie verejnej správy a iné.

Medzi voliteľné predmety, a teda tie, ktorými si sami dotvoríte smerovanie Vášho štúdia patria:

 • Manažment organizácií
 • Kreatívny marketing
 • Manažérska komunikácia
 • Marketing ľudských zdrojov
 • PR aktivity
 • Propagačná taktika a iné.

Magisterské štúdium

Magisterské štúdium predstavuje druhý stupeň vysokoškolského vzdelania, nasleduje po ukončení bakalárskeho štúdia so štandardnou dĺžkou štúdia 2 roky v dennej forme a 3 roky v externej forme. Po ukončení druhého stupňa vysokoškolského štúdia môžete získať titul Mgr.

Aké predmety absolvujete?

Podobne ako na bakalárskom stupni štúdia máte k dispozícii množstvo zaujímavých a vysoko atraktívnych profilových predmetov, ktoré Vám umožnia stať sa odborníkom na problematiku teórie verejnej politiky a verejnej správy s možnosťou ďalšieho vedeckého rastu. Okrem povinných predmetov máte opäť k dispozícii ponuku nadštandardne príťažlivých voliteľných predmetov, ktorými si sami dotvoríte profil Vášho štúdia.

Medzi profilové predmety patria:

 • E-Government
 • Verejné financie
 • Dynamika verejnej správy v SR
 • Verejná správa v kontexte EÚ
 • Strategický manažment a iné.

Medzi voliteľné predmety patria:

 • Manažment inteligentných miest
 • Marketingové stratégie verejnej správy
 • Občianska participácia
 • Financovanie neziskového sektora
 • Manažment značky vo verejnej správe a iné.

Doktorandské štúdium

Doktorandské štúdium predstavuje tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania so získaním titulu PhD.

Podmienky prijatia na doktorandské štúdium

O prijatie na doktorandské štúdium môžu žiadať absolventi domácich alebo zahraničných vysokých škôl, ak majú ukončené magisterské alebo inžinierske štúdium. Pre doktorandské štúdium je súčasťou prihlášky overený vysokoškolský diplom v totožnom, alebo príbuznom odbore a programe, vysvedčenie zo štátnej skúšky, stručný životopis spolu so súpisom publikovaných i nepublikovaných prác, doklad o absolvovanej praxi (nie je povinné) a potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie a dvakrát vytlačený dizertačný projekt.

V odôvodnených prípadoch (napr. dlhodobé pôsobenie v praxi v oblasti výskumu príslušného študijného odboru) sa môže o štúdium uchádzať aj absolventi študijných programov  iných študijných odborov.

Uchádzači sa prihlasujú na témy vypísané fakultou zverejnené na web stránke fakulty, alebo si môžu navrhnúť aj vlastnú tému. Témy dizertačných prác vypisujú školitelia s príslušným vedeckým titulom (prof., doc.) schválení Vedeckou radou Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave.

Pri prijímaní na doktorandské štúdium bude prebiehať výberové konanie, kde uchádzač prezentuje svoje motívy a predpoklady na štúdium, prezentuje vypracovaný rámcový dizertačný projekt  na vybranú dizertačnú tému, ktorý by mal obsahovať stanovený výskumný problém, výskumné ciele, výskumné metódy riešenia danej problematiky a použitú literatúru.

Základným predpokladom pre prijatie uchádzača na tretí stupeň vysokoškolského štúdia je prezentácia a obhajoba dizertačného projektu, ktorého úspešnosť posúdi komisia pre prijímanie na doktorandské štúdium podľa ustanovení Smernice o doktorandskom štúdiu UCM v Trnave.

Zavri Zisti viac

Európske štúdiá a politiky

Prečo európske štúdiá a politiky?

 

 • Ponúkame unikátne interdisciplinárne prepojenie európskych štúdií a politológie
 • Porozumieš tomu, ako funguje spoločnosť, politika, inštitúcie EÚ a medzinárodné vzťahy
 • Naučíš sa kriticky myslieť, analyticky pracovať a kreatívne pristupovať k riešeniu problémov
 • Staneš sa odborníkom na jednotlivé oblasti politiky nielen v rámci Slovenska ale aj EÚ
 • Spoznáš politiku nielen z teórie, ale predovšetkým z praxe
 • Vylepšíš si svoje jazykové skills

Moderne, atraktívne, mladistvo a s medzinárodnými skúsenosťami do politiky, štátnej správy, mimovládnych organizácií alebo agentúr a inštitúcií v EÚ i na Slovensku. Stretneš  sa s medzinárodným tímom odborníkov z oblasti teórie a hlavne praxe, s osobnosťami domácej a zahraničnej politiky, médií, kultúry. Spoznáš aktívnych ľudí, ktorí majú skúsenosti s tvorbou inovatívnych a kreatívnych projektov. Štúdium bolo pre mňa naozaj zážitkom a úžasným odborným štartom!

Bakalárske štúdium

Odbor sa študuje v prvom stupni vysokoškolského vzdelávania (Bc.) so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky v dennej forme a 3 roky v externej forme štúdia.

Aké predmety absolvujete?

Medzi profilové predmety patria:

 • Teórie medzinárodných vzťahov
 • Národná a občianska identita
 • Politiky EÚ
 • Európska verejná správa
 • Dejiny politického myslenia na Slovensku a pod.

Medzi voliteľné predmety patria:

 • Slovenský jazyk pre cudzincov
 • Anglický jazyk
 • Ruský jazyk a pod.

Magisterské štúdium

Magisterské štúdium predstavuje druhý stupeň vysokoškolského vzdelania, nasleduje po ukončení bakalárskeho štúdia so štandardnou dĺžkou štúdia 2 roky v dennej forme a 3 roky v externej forme. Po ukončení druhého stupňa vysokoškolského štúdia môžete získať titul Mgr.

Aké predmety absolvujete?

Podobne ako na bakalárskom stupni štúdia máte k dispozícii množstvo zaujímavých a vysoko atraktívnych profilových predmetov, ktoré Vám umožnia stať sa odborníkom na problematiku teórie národnej i európskej politiky a s doplnkovými aktivitami reagovať na potreby modernej praxe.

Medzi profilové predmety patria:

 • Moderné politologické teórie
 • Politický systém EÚ
 • Ústavné inžinierstvo
 • Charakter a podoby europeizácie
 • Migrácia a migračná politika
 • Zahraničná politika SR

Medzi voliteľné predmety patria:

 • Komparatívna verejná politika v EÚ
 • Európska susedská politika a východné partnerstvo
 • Nástroje verejnej politiky
 • Anglický jazyk
 • Výskumný seminár

Doktorandské štúdium

Doktorandské štúdium predstavuje tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania so získaním titulu PhD.

Podmienky prijatia na doktorandské štúdium

O prijatie na doktorandské štúdium môžu žiadať absolventi domácich alebo zahraničných vysokých škôl, ak majú ukončené magisterské alebo inžinierske štúdium. Pre doktorandské štúdium je súčasťou prihlášky overený vysokoškolský diplom v totožnom, alebo príbuznom odbore a programe, vysvedčenie zo štátnej skúšky, stručný životopis spolu so súpisom publikovaných i nepublikovaných prác, doklad o absolvovanej praxi (nie je povinné) a potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie a dvakrát vytlačený dizertačný projekt.

V odôvodnených prípadoch (napr. dlhodobé pôsobenie v praxi v oblasti výskumu príslušného študijného odboru) sa môže o štúdium uchádzať aj absolventi študijných programov  iných študijných odborov.

Uchádzači sa prihlasujú na témy vypísané fakultou zverejnené na web stránke fakulty, alebo si môžu navrhnúť aj vlastnú tému. Témy dizertačných prác vypisujú školitelia s príslušným vedeckým titulom (prof., doc.) schválení Vedeckou radou Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave.

Pri prijímaní na doktorandské štúdium bude prebiehať výberové konanie, kde uchádzač prezentuje svoje motívy a predpoklady na štúdium, prezentuje vypracovaný rámcový dizertačný projekt  na vybranú dizertačnú tému, ktorý by mal obsahovať stanovený výskumný problém, výskumné ciele, výskumné metódy riešenia danej problematiky a použitú literatúru.

Základným predpokladom pre prijatie uchádzača na tretí stupeň vysokoškolského štúdia je prezentácia a obhajoba dizertačného projektu, ktorého úspešnosť posúdi komisia pre prijímanie na doktorandské štúdium podľa ustanovení Smernice o doktorandskom štúdiu UCM v Trnave.

Zavri Zisti viac

Sociálne služby a poradenstvo

Prečo sociálne služby a poradenstvo?

 • Naučíš sa kriticky myslieť, analyticky pracovať a kreatívne pristupovať k riešeniu problémov nie len zo sociálnej oblasti
 • Zlepšíš si svoje jazykové a komunikačné skills
 • Ponúkame exkluzívne prepojenie teórie s praxou a môžeš si na vlastnej koži vyskúšať pomoc druhým
 • Podporujeme tvoje ďalšie vzdelávanie prostredníctvom stáží: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Sociálna poisťovňa a pod.
 • Môžeš sa stať manažérom v sociálnych a zdravotníckych poisťovniach, pôsobiť v ústredných orgánoch štátnej správy, samosprávy, ale i medzinárodných inštitúciách
 • Chceš byť odborným garantom vzdelávacích a rekvalifikačných kurzov a projektov v sociálnej oblasti? S nami sa Ti to podarí.

Bakalárske štúdium

Odbor sa študuje v prvom stupni vysokoškolského vzdelávania (Bc.) so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky v dennej forme a 3 roky v externej forme štúdia.

Aké predmety absolvujete?     

Medzi profilové predmety patria:

 • Úvod do sociálnej práce
 • Základy etiky
 • Ľudské práva v pomáhajúcich profesiách
 • Sociálne politika
 • Manažment pre sociálnych pracovníkov a pod.

Medzi voliteľné predmety patria:

 • Sociálna práca s minoritami
 • Cudzí jazyk
 • Misijná a charitatívna činnosť
 • Sociálna práca s mládežou a pod.

Magisterské štúdium

Magisterské štúdium predstavuje druhý stupeň vysokoškolského vzdelania, nasleduje po ukončení bakalárskeho štúdia so štandardnou dĺžkou štúdia 2 roky v dennej forme a 3 roky v externej forme. Po ukončení druhého stupňa vysokoškolského štúdia môžete získať titul Mgr.

Podobne ako na bakalárskom stupni štúdia máte k dispozícii množstvo zaujímavých a vysoko atraktívnych profilových predmetov, ktoré Vám umožnia stať sa odborníkom na problematiku sociálnej politiky a sociálnej práce.

Medzi profilové predmety patria:

 • Metódy práce s vybranými klientskymi skupinami
 • Kvalita v sociálnych službách
 • Profesijná etika
 • Sociálna práca v paliatívnej starostlivosti
 • Sociálnoprávna ochrana detí a pod.

Medzi voliteľné predmety patria:

 • Služba včasnej intervencie
 • Forenzná sociálna práca
 • Aktívne dobrovoľníctvo a pod.
Zavri Zisti viac

Opisy študijných proramov

Študijný program Kód programu Študijný odbor Stupeň štúdia Udelený akademický titul Úroveň národného kvalifikačného rámca Slovenskej republiky Forma štúdia Štandardná dĺžka štúdia (rokov) Jazyk poskytovania Opis ŠP ILP
európske štúdiá a politiky 183645 politické vedy 1 bakalár, Bc. Úroveň 6 denná 3 slovenský jazyk Opis ŠP ILP
európske štúdiá a politiky 183644 politické vedy 1 bakalár, Bc. Úroveň 6 externá 4 slovenský jazyk Opis ŠP ILP
verejná správa 100076 politické vedy 1 bakalár, Bc. Úroveň 6 denná 3 slovenský jazyk Opis ŠP ILP
verejná správa 106995 politické vedy 1 bakalár, Bc. Úroveň 6 externá 4 slovenský jazyk Opis ŠP ILP
sociálne služby a poradenstvo 107032 sociálna práca 1 bakalár, Bc. Úroveň 6 denná 3 slovenský jazyk Opis ŠP ILP
sociálne služby a poradenstvo 107031 sociálna práca 1 bakalár, Bc. Úroveň 6 externá 4 slovenský jazyk Opis ŠP ILP
Študijný program Kód programu Študijný odbor Stupeň štúdia Udelený akademický titul Úroveň národného kvalifikačného rámca Slovenskej republiky Forma štúdia Štandardná dĺžka štúdia (rokov) Jazyk poskytovania Opis ŠP ILP
európske štúdiá a politiky 183711 politické vedy 2 magister, Mgr. Úroveň 7 denná 2 slovenský jazyk Opis ŠP ILP
európske štúdiá a politiky 183709 politické vedy 2 magister, Mgr. Úroveň 7 externá 3 slovenský jazyk Opis ŠP ILP
verejná správa 100078 politické vedy 2 magister, Mgr. Úroveň 7 denná 2 slovenský jazyk Opis ŠP ILP
verejná správa 106993 politické vedy 2 magister, Mgr. Úroveň 7 externá 3 slovenský jazyk Opis ŠP ILP
sociálne služby a poradenstvo 100958 sociálna práca 2 magister, Mgr. Úroveň 7 denná 2 slovenský jazyk Opis ŠP ILP
sociálne služby a poradenstvo 100959 sociálna práca 2 magister, Mgr. Úroveň 7 externá 3 slovenský jazyk Opis ŠP ILP
Študijný program Kód programu Študijný odbor Stupeň štúdia Udelený akademický titul Úroveň národného kvalifikačného rámca Slovenskej republiky Forma štúdia Štandardná dĺžka štúdia (rokov) Jazyk poskytovania Opis ŠP ILP
európske štúdiá a politiky 183706 politické vedy 3 doktor (philosophiae doctor), PhD. Úroveň SKKR 8 denná 3 anglický jazyk Opis ŠP ILP
európske štúdiá a politiky 183707 politické vedy 3 doktor (philosophiae doctor), PhD. Úroveň SKKR 8 denná 3 slovenský jazyk Opis ŠP ILP
európske štúdiá a politiky 183719 politické vedy 3 doktor (philosophiae doctor), PhD. Úroveň SKKR 8 externá 4 anglický jazyk Opis ŠP ILP
európske štúdiá a politiky 183705 politické vedy 3 doktor (philosophiae doctor), PhD. Úroveň SKKR 8 externá 4 slovenský jazyk Opis ŠP ILP
verejná politika  a verejná správa 106997 politické vedy 3 doktor (philosophiae doctor), PhD. Úroveň SKKR 8 externá 4 „anglický jazyk slovenský jazyk“ Opis ŠP ILP
sociálna politika 183966 sociálna práca 3 doktor (philosophiae doctor), PhD. Úroveň 9 denná 3 slovenský jazyk Opis ŠP ILP
sociálna politika 101022 sociálna práca 3 doktor (philosophiae doctor), PhD. Úroveň 9 externá 4 slovenský jazyk Opis ŠP ILP
verejná politika  a verejná správa 100357 politické vedy 3 doktor (philosophiae doctor), PhD. Úroveň SKKR 8 denná 3 „anglický jazyk slovenský jazyk“ Opis ŠP ILP

Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v študijnom programe umožňujú dosahovanie výstupov vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov a ich potrieb. Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v ŠP, ktoré umožňujú dosahovať výstupy vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov a ich potrieb sú ukotvené v Interných predpisoch UCM a FSV UCM v Trnave.

Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM v Trnave:

 • Previazanie vzdelávania a tvorivých činností, pričom úroveň a zameranie tvorivej činnosti zodpovedá stupňu vysokoškolského vzdelávania a výstupom vzdelávania, sa zabezpečuje výberom učiteľov zodpovedných za študijný program a učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety s kvalitnými vedeckými výstupmi
 • Podpora internacionalizácie vzdelávacích, tvorivých a ďalších súvisiacich činností, aby jej miera zodpovedala poslaniu a strategickým cieľom vysokej školy, cieľom a výstupom vzdelávania a potrebám zainteresovaných strán sa realizuje prostredníctvom angažovania hosťujúcich profesorov zo zahraničia, prostredníctvom programov ERASMUS a iných mobilitných programov, ako aj prostredníctvom stáží učiteľov na zahraničných univerzitách
 • Ochrana proti akémukoľvek druhu intolerancie a diskriminácie študentov, zamestnancov a uchádzačov, najmä na základe pohlavia/rodu, rasy, farby pleti, jazyka, veku, sexuálnej orientácie, viery alebo náboženstva, zdravotného znevýhodnenia, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku a pôvodu sa realizuje dodržiavaním smernice o GDPR a Etického kódexu.
 • Obsah a úroveň kvalifikácie napĺňa sektorovo-špecifické očakávania zamestnávateľov a iných externých zainteresovaných strán za zabezpečuje prihliadnutím: k názorom, poznatkom a skúsenostiam študentov a absolventov fakulty, k úrovni poznania vo vede a praxi, k vymedzeniu cieľov a výstupov vzdelávania, k rozboru osobnostného rozvoja a tvorivosti, k rozboru uplatniteľnosti absolventa na trhu práce, požiadavkám príslušnej úrovne Národného kvalifikačného rámca, Kvalifikačného rámca európskeho vysokoškolského priestoru a sektorovo-špecifickým očakávaniam, k zaťaženosti v podobe materiálnych a ľudských kapacít
 • Študijné programy majú jasne špecifikovaný profil absolventa a v tomto rámci jasne vymedzené a komunikované ciele a výstupy vzdelávania, ktoré sú overiteľné a zodpovedajú poslaniu vysokej školy, príslušnému stupňu kvalifikačného rámca a oblasti poznania podľa príslušného študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov, v ktorých ich absolventi získajú vysokoškolské vzdelanie
 • V študijných programoch je jednoznačne previazané vzdelávanie s tvorivými činnosťami, pričom úroveň a zameranie tvorivej činnosti zodpovedá stupňu vysokoškolského vzdelávania a výstupom vzdelávania
 • Študijné programy poskytujú študentom prenositeľné spôsobilosti, ktoré ovplyvňujú osobný rozvoj študentov a môžu byť využité v ich budúcom kariérnom uplatnení a v živote ako aktívnych občanov v demokratických spoločnostiach

Učenie sa, vyučovanie a hodnotenie orientované na študenta

 • Priebeh štúdia na UCM upravuje Študijný poriadok UCM Umožňuje študentom zvoliť si vlastné tempo štúdia, prináša im flexibilitu vzdelávacieho procesu s prihliadnutím na kreditový systém. Zároveň je Študijný poriadok UCM predmetom administratívneho overovania a kontroly jednotlivých etáp štúdia. Pri zabezpečovaní kvalitného vzdelania študenta má zásadný význam učiteľ, ktorý študentovi umožňuje získať vedomosti, schopnosti a zručnosti. Rôznorodosť študentskej obce a väčší dôraz na výsledky vzdelávania si vyžaduje, aby sa uplatňovalo učenie a vyučovanie orientované na študenta, čím sa mení aj rola učiteľa. Učiteľ študenta motivuje, vedie študenta, ale zároveň mu dáva dostatočný priestor na jeho realizáciu
 • Výchovno-vzdelávací proces na UCM poskytuje rôzne formy vzdelávania (denná forma, externá forma) a metódy vzdelávania (prezenčná metóda, dištančná metóda, kombinovaná metóda), vymedzuje vedomosti, schopnosti, kompetencie, ktoré by mal študent ovládať, ak chce vykonávať povolanie, na ktoré sa v rámci štúdia pripravuje. Jednotlivé študijné programy majú v akreditačných spisoch presne kvantifikovateľne vymedzené jadro vedomostí, ktoré vychádza z konkrétneho študijného odboru a sú v súlade s Národným kvalifikačným rámcom SR
 • Podmienky pre absolvovanie jednotlivých predmetov definujú Informačné listy predmetov. Tento dokument okrem definovania samostatných podmienok absolvovania predmetu obsahuje aj ciele predmetu, výsledky vzdelávania, harmonogram výučby, literatúru k predmetu a stupnicu hodnotenia k absolvovaniu predmetu
 • Pri uskutočňovaní študijných programov je povzbudzovaná aktívna úloha, autonómia, tvorivosť a samostatnosť študentov vo vzdelávaní a v procese učenia sa a tento prístup sa odzrkadľuje aj v hodnotení študentov

Je umožnená flexibilita trajektórií učenia sa a dosahovania výstupov vzdelávania. Študijný program umožňuje zodpovedajúce vzdelávanie sa mimo vysokej školy v domácich a zahraničných inštitúciách, najmä prostredníctvom podpory mobilít. Výsledky tohto vzdelávania sú uznávané vysokou školou.

 

 • Pri uskutočňovaní študijných programov je povzbudzovaná aktívna úloha, autonómia, tvorivosť a samostatnosť študentov vo vzdelávaní a v procese učenia sa a tento prístup sa odzrkadľuje aj v hodnotení študentov
 • Pri uskutočňovaní študijných programov je rešpektovaná rozmanitosť študentov a ich potrieb a je umožňovaná flexibilita trajektórií v štúdiu aj s ohľadom na možnosť zosúladenia pracovného/rodinného života so štúdiom na vysokej škole
 • Pri uskutočňovaní študijných programov sa pružne využíva spektrum pedagogických metód, foriem a koncepcií, metód hodnotenia a ich aplikácia sa pravidelne hodnotí a zdokonaľuje. Medzi metódy hodnotenia vedomostí a schopností študentov na UCM patria: písomné skúšky, projekty, protokoly z laboratórnych cvičení, prezentácie, eseje, prípadové štúdie, príklady, kombinované skúšky (písomná a ústna forma) a pod. Hodnotenie študentov sa vykonáva v súlade s postupmi definovanými v Študijnom poriadku UCM
 • Študentom je poskytované primerané vedenie a podpora zo strany učiteľov a je podporovaný vzájomný rešpekt vo vzťahu študent – učiteľ
 • Skúšajúci sú dôkladne oboznámení s existujúcimi metódami verifikácie dosahovania výstupov vzdelávania, metódami testovania, skúšania a posudzovania výkonov študentov a majú podporu vysokej školy na ďalšie zdokonaľovanie svojich vedomostí a zručností v tejto oblasti
 • Hodnotenie umožňuje študentom preukázať rozsah a úroveň, do akej sa im podarilo dosiahnuť očakávané výstupy vzdelávania a študentom poskytuje spätnú väzbu, ktorá môže byť v nevyhnutných prípadoch spojená s odporúčaniami a usmerneniami týkajúcimi sa procesu učenia sa
 • Hodnotenie je konzistentné a spravodlivo aplikované vo vzťahu k všetkým študentom, vykonávané v súlade s vopred schválenými postupmi a prinášajúce spoľahlivé závery, ktoré v podobných prípadoch nevedú k neodôvodneným rozdielom
 • Pri hodnotení študentov a uchádzačov sa primerane zohľadňujú okolnosti týkajúce sa študentov so špecifickými potrebami (napr. znevýhodnenie v dôsledku imobilnosti, zrakovej slabosti, dyslexie, dysgrafie, dyskalkúlie)
 • Študenti majú k dispozícii prostriedky nápravy voči výsledkom hodnotenia, pričom je zaručené spravodlivé zaobchádzanie so žiadateľmi o nápravu. Študent má možnosť požiadať o komisionálne skúšanie za účasti aspoň dvoch skúšajúcich učiteľov, ktorých určí vedúci Pri hodnotení študenta sa má zohľadniť aj jeho aktivita, samostatnosť a prípadne aj kreativita. Pri hodnotení študenta sa v primeranej miere môžu zohľadniť poľahčujúce okolnosti (napr. úraz, choroba, tehotenstvo). Študent má možnosť sťažovať sa v súlade s osobitným vnútorným predpisom. Študenti majú k dispozícii formálne odvolacie konanie, majú zaručenú možnosť participácie na preskúmavaní podnetov a riešení a majú zaručenú spätnú väzbu týkajúcu sa výsledkov ich preskúmavania a prijatých opatrení. V prípade závažných okolností sťažnosti rieši kontrolór  univerzity.  Študent  má  možnosť obrátiť sa aj na Etickú komisiu v prípade domnienky o porušení etického kódexu univerzity
 • Ako súčasť hodnotiaceho procesu univerzity sa každoročné vypracováva „Správa o výsledkoch vo výchovno-vzdelávacej činnosti“ 21, ktorá sa predkladá na rokovanie Vedeckej rady UCM ako aj jej fakúlt. V nej sa analyzujú najvýznamnejšie kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele vzdelávacieho procesu v súlade s Dlhodobým zámerom UCM

Podpora mobilít:

Rozvoj medzinárodnej spolupráce na Univerzite sv. Cyrila a Metoda sa realizuje predovšetkým formou bilaterálnych a multilaterálnych dohôd zameraných na vzájomnú výmenu študentov, pedagogických a nepedagogických pracovníkov, ako aj prostredníctvom realizácie medzinárodných vedeckých projektov, organizovaní spoločných vedeckých podujatí a prezentácií výsledkov práce vo forme spoločných publikácií. Naši študenti a zamestnanci, ktorí majú záujem o zahraničný pobyt, môžu využiť pestrú ponuku mobilít prostredníctvom programu Erasmus+ alebo môžu absolvovať zahraničný pobyt na základe medzinárodných bilaterálnych dohôd, poprípade využiť možnosti v rámci iných mobilitných a štipendijných schém a programov. Súčasťou podpory rozvoja medzinárodných vzťahov je aj prijímanie zahraničných návštev, delegácii a odborníkov, ktoré obohacujú výučbový proces a prispievajú k internacionalizácii vedy, výskumu a vzdelávania na našej univerzite.

Univerzita získala projekt v rámci programu Erasmus+ „Mobility študentov a zamestnancov vysokých škôl medzi krajinami programu a partnerskými krajinami“, tzv. International Credit Mobility (ICM) v rámci programu Erasmus+, Kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov.

Tento projekt umožňuje realizáciu mobilít študentov a zamestnancov univerzity v rámci podpísaných inter-inštitucionálnych zmlúv medzi krajinami programu (Slovensko) a partnerskými krajinami, t.j krajinami mimo EU.

Mobility študentov mimo program Erasmus:

FSV UCM v rámci svojho zapojenia do siete CEEPUS umožňuje svojim študentom a pedagógom taktiež mobility na partnerské univerzity zapojené v tejto sieti.

Mobility študentov mimo program Erasmus+ a CEEPUS sa môžu realizovať cez SAIA programy, iné grantové programy (napr. Fulbrightove štipendiá) alebo na základe medziuniverzitnej spolupráce.

SAIA programy: Národný štipendijný program, Akcia Rakúsko – Slovensko, CEEPUS, medzivládne dohody.

Medziuniverzitná spolupráca:

 

UCM má uzavreté zmluvy o spolupráci s mnohými zahraničnými univerzitami a partnerskými inštitúciami. Výmenné pobyty študentov príp. zamestnancov UCM na základe medziuniverzitnej spolupráce si koordinujú jednotlivé fakulty resp. katedry. Študent si môže takýto pobyt financovať aj tak, že si požiada o grant napr. z Národného štipendijného programu alebo grant poskytovaný na základe medzivládnej dohody.

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora

Zoznam  a charakteristika  učební  študijného  programu  a  ich  technického  vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologic ké parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno – výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Realizácia študijné programu si z hľadiska jeho zamerania vyžaduje učebne vybavené bežnou technikou používanou pri modernej výučbe na vysokej škole, a to počítač s aktívnym pripojením na internet, dataprojektor a ozvučenie. Pracovisko disponuje takýmto vybavením vo všetkých učebniach, vrátane študovne v Knižnici FSV UCM.

Fakulta každoročne investuje do materiálneho a technického vybavenia i do priestorov určených na výučbu. Všetky priestory určené na výučbu sú vybavené počítačovou technikou, dataprojektorom, plátnom a ozvučením.

Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave disponuje vynikajúcim technickým vybavením a zázemím, ktoré študentom prináša komfort počas štúdia. Študenti môžu využívať špecializovanú fakultnú knižnicu, multimediálnu učebňu, veľkú či malú aulu, laboratórium pre výskum marketingu a komunikácie vo verejnej správe, multimediálnu konferenčnú miestnosť, zasadacie miestnosti a špeciálne učebne. Všetky priestory fakulty sú pokryté wifi signálom, prostredníctvom ktorých môže byť študent a zamestnanec pripojený na internet. Počítačovou technikou s pripojením na internet vrátane tlačiarní sú vybavené aj kancelárie zamestnancov.

Priestorové vybavenie fakulty odzrkadľujú moderné prednáškové miestnosti s dostatočnou kapacitou väčších aj menších skupín študentov. Študenti môžu využívať oddychové zóny, telocvičňu či posilňovňu.

Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov je zabezpečený viacerými spôsobmi, a to najmä prostredníctvom Knižnice na FSV UCM, Univerzitnej knižnice, prostredníctvom individuálnych vyučujúcich a prostredníctvom internetových databáz (v prípade nutnosti registrácie do databázy, študijnú literatúru poskytuje vyučujúci).

V rámci FSV majú študenti k dispozícii špecializovanú fakultnú knižnicu nachádzajúcej sa priamo v budove fakulty. Ku dňu 31.12.2020 tvorilo knižničný fond fakultnej knižnice 9 348 knižničných jednotiek. Z toho bolo kníh a zviazaných periodík 7 136, audiovizuálnych a elektronických dokumentov 82, záverečných prác 2 130. Do nákupu knižničného fondu za rok 2020 fakulta investovala čiastku 1 750,61 EUR. Knižničné jednotky sú priebežne dopĺňané z fakultných prostriedkov, grantových prostriedkov a darov. Členovia akademického pracoviska aktívne prispievajú k tvorbe učebných textov, skrípt a monografií potrebných pre zvyšovanie kvality výučby. Literatúra pokrýva najmä oblasť politológie, verejnej správy a politiky, sociálnych služieb, no obsahuje aj širokú ponuku z ostatných vedných odborov.

Študenti počas štúdia môžu využívať rôzne online databázy, ktoré im uľahčujú plniť študentské povinnosti pri písaní semestrálnych prác ako aj pri samo- štúdiu. Študenti majú dispozícii zadarmo aj využívanie balíka aplikácii Microsoft Office 365 .

Fakulta má k dispozícií na webe pre študentov ja virtuálnu knižnicu, ktorá obsahuje E- publikácie k jednotlivým predmetom študijného programu.

Charakteristika  a rozsah  dištančného  vzdelávania  uplatňovaná  v študijnom  programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

Dištančné vzdelávanie sa realizuje v plnom rozsahu v porovnaním s rozsahom prezenčného štúdia a za dodržania všetkých náležitostí študijného programu.

Dištančné vzdelávanie sa zabezpečuje prostredníctvom univerzitne aplikovanej platformy, ktorá je prístupná všetkým študentom, vyučujúcim a spolupracujúcim partnerom, a to bezplatne a výlučne na študijné účely. Táto platforma slúži i na zdieľanie ťažšie dostupných študijných materiálov a podkladov, na komunikáciu so študentmi ako i na skúšanie ústnou alebo testovou formou Touto formou sa realizujú i všetky podporné a doplnkové aktivity zo strany našich partnerov, a to v rozsahu zodpovedajúcom rozsahu prezenčnej formy.

Dištančné štúdium na FSV UCM v Trnave upravuje

Na úplné dištančné vzdelávanie prešla FSV ešte počas prvej vlny pandémie. Je nutné konštatovať, že prechod na dištančné vzdelávanie bol plynulý a napriek nepripravenosti na takúto situáciu aj relatívne rýchly:

Celá výuka bola do online systému prenesená v prvých týždňoch v marci 2020

V prvých týždňoch bolo umožnené využívať na výuku viaceré platformy. Využívaná bola platforma ZOOM, Google Meet, Moodle

UCM neskôr prešla aj  k využívaniu služby Microsoft 365: https://www.ucm.sk/sk/microsoft365/ a v rámci nej aj službu Microsoft Teams. Inštruktážne videá od Microsoftu sú dostupné: odkaz1, odkaz2, odkaz3

Krátko pred prechodom na online výuku sa na úrovni jednotlivých katedier FSV realizovali inštruktážne školenia zamerané na výuku v online priestore

Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.

 • OZ Európsky dialóg, Učiaca sa Trnava, GROW WITH GOOGLE, Slovenská asociácia koučov, Zastúpenie SR pri EK, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Národná rada SR, Mi- nisterstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, Organizácia pre bezpečnosť a spolu- prácu v Európe, Poľnohospodárska platobná agentúra, Slovenský inštitút pre bez- pečnostnú politiku

Partneri sa pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu zapájajú viacerými spôsobmi, a to:

 • formou poskytovania krátkodobých odborných stáží pre študentov s dôrazom na aplikáciu získaných teoretických vedomostí a zručností v praxi;
 • ďalej sa zapájajú formou prípravy a organizácie odborných diskusií, workshopov a tréningov špecializovaných na rozvoj získaných vedomostí a zručností v rámci zadanej témy previazanej na obsah vzdelávania;
 • formou zapojenia študentov do projektovej a osvetovej činnosti, ktorú partneri vy- konávajú, čo zahŕňa i možnosť účasti študentov na realizácii ich aktivít doma i v zahraniční, čím umožňujú študentov verifikáciu svojich nadobudnutých vedo- mostí a zručností, ako i získanie prenositeľných kompetencií v odbore;
 • poskytovaní poradenstva a asistencie pri aktivitách pracoviska orientovaných na osobnostný rozvoj študentov v rámci ich prípravy na budúce profesijné zameranie.
 • charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.

Fakulta organizuje množstvo podujatí v troch hlavných podobách:

 • podujatia nepriamo naviazané na obsah štúdia, a to podujatia sociálneho, športo- vého, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia, ktorých hlavnou úlohou je upevnenie vzťahu vzdelávacej inštitúcie so študentmi, rozvoj ich soft skills a pod- pora tímovej práce (napríklad Futbalový turnaj o pohár dekana, Športový deň FSV UCM, Valentínsky volejbalový turnaj, Grilovačka a iné aktivity ako Olympiáda o EÚ 2019 pre študentov stredných škôl – v prípade záujmu majú možnosť participovať pri jej priebehu aj samotní študenti študijného programu)
 • podujatia priamo naviazané na obsah štúdia ale vo forme neformálnej súčasti vzdelávacieho procesu (napr. rôzne diskusie s odborníkmi, filmový klub, tréningy zamerané na verejný prejav ako osobnú značku, kultúru verejného prejavu, pravidlá dobrej prezentácie ako asertivitu z pohľadu komunikačných zručností, a ďalšie)
 • podujatia ako reálna a priama súčasť výučby (ako tréningy a workshopy priamo naviazané na tematické zameranie pred- metu a priamo prepájajúce získavané vedomosti s ich praktickou aplikáciou, ako napríklad tvorivé workshopy pri tvorbe brandingu SR, pri stanovovaní národnej identity, workshopy o úlohe SR v rámci tzv. green deal-u, tréningy a workshopy zamerané na občiansku participáciu v prostredí EÚ, a pod. zameraných na disku- siu, reflexiu a navrhovanie konkrétnych riešení pre budúcnosť Európy)
 • možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stá- žach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Možnosti: SAIA, ERASMUS+, OZ Európsky dialóg, Učiaca sa Trnava, Zastúpenie SR pri EK, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európ- skych záležitostí SR, Národná rada SR, Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, Poľnohospodárska platobná agentúra, Slo- venský inštitút pre bezpečnostnú politiku.

Podmienky: prihlasovať sa môžu všetci študenti dennej formy štúdia po ukončení aspoň pr- vého ročníka. Vo výberovom konaní sa zohľadňujú nielen študijné výsledky záujemcu o stáž, ale i jeho účasť na aktivitách realizovaných v rámci i mimo výučbového procesu, jeho jazy- kové a komunikačné zručnosti. Mimoriadne sa zohľadňuje záujem daného študenta o odbor, na ktorom by prax/stáž vykonával.

Pravidlá uznávania tohto vzdelávania: Po dobu praxe pracuje študent v zmysle predchádzajúcej dohody s vyučujúcimi v móde tzv. individuálneho študijného plánu a riadne prechádza skúškovým procesom. Pri zahraničných mobilitách prostredníctvom programov agentúry SAIA alebo programu ERASMUS+ sa vysoká škola riadi všeobecne platnými pravidlami prihlasovania a uznávania kreditov.

Pokyny na prihlasovanie: Študenti sa prihlasujú na základe aktuálne vyhlásených platných podmienok na prihlasovanie sa, ktoré pravidelne vyhlasujú samotní partneri. Pracovisko následne tieto podmienky zverejňuje študentom rôznymi komunikačnými spôsobmi.

Fakulta komunikuje s viacerými partnermi univerzitami, či inštitúciami medzi ktorými prebiehajú vzájomné mobility študentov a pedagógov. Agenda je v kompetencii prodekanky pre                        zahraničné  vzťahy PhDr. Edita Poórová, Ph.D. edita.poorova@ucm.sk  http://fsvucm.sk/150_127/prodekanka-prezahra , http://fsvucm.sk/150_520/erasmus a taktiež vytvorenú pozíciu fakultného koordinátora  Erasmu:  kontakt  na  fakultného  koordinátora: PhDr.  Dalibor Mikuš dalibor.mikus@ucm.sk

Všetky informácie sú dostupné na: http://fsvucm.sk/150/press

Pravidelne sa uskutočňuje výberové konanie na mobility, Uznávanie predmetov je v súlade s vnútornými predpismi.

POVOLANIA

Bakalárske študijné programy – denná forma štúdia Verejná správa

Výber povolaní absolventa bakalárskeho študijného programu Verejná správa:

 • Zamestnanec štátnej správy, samosprávy, verejného sektora, v oblasti dobrovoľníctva a neziskového sektora
 • Odborný pracovník štátnej správy v jednotlivých sektorových politikách
 • Odborný pracovník komunálnej samosprávy v jednotlivých sektorových politikách
 • Odborný pracovník regionálnej samosprávy v jednotlivých sektorových politikách
 • Štátny a hlavný štátny radca v jednotlivých sektorových politikách
 • Hlavný kontrolór v orgánoch samosprávy
 • Odborný pracovník vo vedeckovýskumných a pedagogických inštitúciách,
 • Odborný pracovník v médiách,
 • Odborný lektor – lektor ďalšieho vzdelávania,
 • Odborný pracovník štátnej správy pre školstvo,
 • Odborný pracovník pre regionálny rozvoj a rozvoj vidieka,
 • Odborný pracovník samosprávy pre oblasť školstva a športu,
 • Pracovník (manažér) výskumu a vývoja,
 • Odborný pracovník štátnej správy pre všeobecnú vnútornú správu,
 • Všeobecný administratívny pracovník,
 • Manažér ďalšieho vzdelávania,
 • Manažér pre oblasť vzdelávania a rozvoja pracovníkov,
 • Manažér pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov,
 • Manažér rozvoja ľudských
 • Manažér vzdelávania a prípravy zamestnancov

 

Európske štúdiá a politiky

Výber povolaní absolventa bakalárskeho študijného programu Európske štúdiá a politiky:

 • Zamestnanec štátnej správy, samosprávy, verejného sektora, v oblasti dobrovoľníctva a neziskového sektora,
 • Odborný pracovník vo vedeckovýskumných a pedagogických inštitúciách,
 • Samostatný analytik v nadnárodných inštitúciách, analytických organizáciách, think- tankoch,
 • Odborný asistent pre potreby špecializovaných povolaní na úrovni Európskej únie a jej inštitúciách,
 • Politický analytik,
 • Odborný pracovník v médiách,
 • Odborný lektor – lektor ďalšieho vzdelávania,
 • Odborný pracovník Európskych služieb zamestnanosti (EURES),
 • Odborný pracovník štátnej správy pre školstvo,
 • Špecialista pre regionálny rozvoj a rozvoj vidieka,
 • Odborný pracovník v oblasti medzinárodných vzťahov,
 • Špecialista (manažér) pre metodiku fondov EÚ,
 • Špecialista (manažér) programovania fondov EÚ,
 • Špecialista kontroly fondov EÚ,
 • Špecialista v oblasti rozvoja vedy, výskumu a inovácií,
 • Špecialista v oblasti tvorby legislatívy,
 • Odborný pracovník samosprávy pre oblasť školstva a športu,
 • Odborný pracovník v oblasti parlamentnej a vládnej agendy,
 • Odborný pracovník pre zahraničnopolitickú a obchodnoekonomickú diplomatickú a konzulárnu činnosť,
 • Manažér fondov EÚ,
 • Pracovník (manažér) výskumu a vývoja,
 • Odborný pracovník štátnej správy pre všeobecnú vnútornú správu,
 • Manažér parlamentnej a vládnej agendy,
 • Špecialista overovania podnetov fondov EÚ,
 • Špecialista (manažér) pre nezrovnalosti fondov EÚ,
 • Špecialista monitorovania operačných programov fondov EÚ,
 • Špecialista v oblasti parlamentnej a vládnej agendy
 • Všeobecný administratívny pracovník,
 • Manažér ďalšieho vzdelávania,
 • Manažér pre oblasť vzdelávania a rozvoja pracovníkov,
 • Manažér pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov,
 • Manažér rozvoja ľudských zdrojov,
 • Manažér vzdelávania a prípravy zamestnancov,
 • Training & Development Manager,
 • Training & Human Resources Development Manager,
 • Supervízor administratívnych pracovníkov.

 

Sociálne služby a poradenstvo

Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov. Absolvent bakalárskeho stupňa nájde svoje uplatnenie pri výkone odborných činností v oblasti nemocenských a dôchodkových dávok, príspevkov štátnej sociálnej podpory, sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, pomoci v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu ťaž kého zdravotného postihnutia, posudzovaní odkázanosti na sociálnu službu, v oblasti služieb zamestnanosti, pri realizácii odborných činností v oblasti sociálnej prevencie, sociálno-právnej ochrany. Absolvent bakalárskeho študijného programu sociálne služby a poradenstvo je kompetentný na výkon nasledovných pracovných pozícií:

 • asistent sociálnej práce,
 • komunitný pracovník,
 • poradca,
 • preventista,
 • plánovač kvality sociálnych služieb,
 • kontrolór kvality sociálnych služieb,
 • profesionálny rodič,
 • radca – v oblasti verejnej správy,

 

Bakalárske študijné programy – externá forma štúdia Verejná správa

Výber povolaní absolventa bakalárskeho študijného programu Verejná správa:

 • Zamestnanec štátnej správy, samosprávy, verejného sektora, v oblasti dobrovoľníctva a neziskového sektora
 • Odborný pracovník štátnej správy v jednotlivých sektorových politikách
 • Odborný pracovník komunálnej samosprávy v jednotlivých sektorových politikách
 • Odborný pracovník regionálnej samosprávy v jednotlivých sektorových politikách
 • Štátny a hlavný štátny radca v jednotlivých sektorových politikách
 • Hlavný kontrolór v orgánoch samosprávy
 • Odborný pracovník vo vedeckovýskumných a pedagogických inštitúciách,
 • Odborný pracovník v médiách,
 • Odborný lektor – lektor ďalšieho vzdelávania,
 • Odborný pracovník štátnej správy pre školstvo,
 • Odborný pracovník pre regionálny rozvoj a rozvoj vidieka,
 • Odborný pracovník samosprávy pre oblasť školstva a športu,
 • Pracovník (manažér) výskumu a vývoja,
 • Odborný pracovník štátnej správy pre všeobecnú vnútornú správu,
 • Všeobecný administratívny pracovník,
 • Manažér ďalšieho vzdelávania,
 • Manažér pre oblasť vzdelávania a rozvoja pracovníkov,
 • Manažér pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov,
 • Manažér rozvoja ľudských zdrojov,
 • Manažér vzdelávania a prípravy zamestnancov

 

Európske štúdiá a politiky

Výber povolaní absolventa bakalárskeho študijného programu Európske štúdiá a politiky:

 • Zamestnanec štátnej správy, samosprávy, verejného sektora, v oblasti dobrovoľníctva a neziskového sektora,
 • Odborný pracovník vo vedeckovýskumných a pedagogických inštitúciách,
 • Samostatný analytik v nadnárodných inštitúciách, analytických organizáciách, think- tankoch,
 • Odborný asistent pre potreby špecializovaných povolaní na úrovni Európskej únie a jej inštitúciách,
 • Politický analytik,
 • Odborný pracovník v médiách,
 • Odborný lektor – lektor ďalšieho vzdelávania,
 • Odborný pracovník Európskych služieb zamestnanosti (EURES),
 • Odborný pracovník štátnej správy pre školstvo,
 • Špecialista pre regionálny rozvoj a rozvoj vidieka,
 • Odborný pracovník v oblasti medzinárodných vzťahov,
 • Špecialista (manažér) pre metodiku fondov EÚ,
 • Špecialista (manažér) programovania fondov EÚ,
 • Špecialista kontroly fondov EÚ,
 • Špecialista v oblasti rozvoja vedy, výskumu a inovácií,
 • Špecialista v oblasti tvorby legislatívy,
 • Odborný pracovník samosprávy pre oblasť školstva a športu,
 • Odborný pracovník v oblasti parlamentnej a vládnej agendy,
 • Odborný pracovník pre zahraničnopolitickú a obchodnoekonomickú diplomatickú a konzulárnu činnosť,
 • Manažér fondov EÚ,
 • Pracovník (manažér) výskumu a vývoja,
 • Odborný pracovník štátnej správy pre všeobecnú vnútornú správu,
 • Manažér parlamentnej a vládnej agendy,
 • Špecialista overovania podnetov fondov EÚ,
 • Špecialista (manažér) pre nezrovnalosti fondov EÚ,
 • Špecialista monitorovania operačných programov fondov EÚ,
 • Špecialista v oblasti parlamentnej a vládnej agendy
 • Všeobecný administratívny pracovník,
 • Manažér ďalšieho vzdelávania,
 • Manažér pre oblasť vzdelávania a rozvoja pracovníkov,
 • Manažér pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov,
 • Manažér rozvoja ľudských zdrojov,
 • Manažér vzdelávania a prípravy zamestnancov,
 • Training & Development Manager,
 • Training & Human Resources Development Manager
 • Supervízor administratívnych pracovníkov.

 

Sociálne služby a poradenstvo

Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov. Absolvent bakalárskeho stupňa nájde svoje uplatnenie pri výkone odborných činností v oblasti nemocenských a dôchodkových dávok, príspevkov štátnej sociálnej podpory, sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, pomoci v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu ťaž kého zdravotného postihnutia, posudzovaní odkázanosti na sociálnu službu, v oblasti služieb zamestnanosti, pri realizácii odborných činností v oblasti sociálnej prevencie, sociálno-právnej ochrany. Absolvent bakalárskeho študijného programu sociálne služby a poradenstvo je kompetentný na výkon nasledovných pracovných pozícií:

 • asistent sociálnej práce,
 • komunitný pracovník,
 • poradca,
 • preventista,
 • plánovač kvality sociálnych služieb,
 • kontrolór kvality sociálnych služieb,
 • profesionálny rodič,
 • radca – v oblasti verejnej správy,

 

Magisterské študijné programy – denná forma štúdia Verejná správa

Výber povolaní absolventa magisterského študijného programu verejná správa:

 • Zamestnanec štátnej správy, samosprávy, verejného sektora, v oblasti dobrovoľníctva a neziskového sektora,
 • Odborný pracovník štátnej správy v jednotlivých sektorových politikách
 • Odborný pracovník komunálnej samosprávy v jednotlivých sektorových politikách
 • Odborný pracovník regionálnej samosprávy v jednotlivých sektorových politikách
 • Štátny a hlavný štátny radca v jednotlivých sektorových politikách
 • Špecialista v oblasti parlamentnej a vládnej agendy
 • Špecialista (manažér) pre metodiku fondov EÚ
 • Hlavný kontrolór v orgánoch samosprávy
 • Riadiaci pracovník (manažér) výskumu a vývoja
 • Odborný pracovník vo vedeckovýskumných a pedagogických inštitúciách,
 • Odborný pracovník v médiách,
 • Odborný lektor – lektor ďalšieho vzdelávania,
 • Odborný pracovník štátnej správy pre školstvo,
 • Špecialista pre regionálny rozvoj a rozvoj vidieka,
 • Odborný pracovník samosprávy pre oblasť školstva a športu,
 • Pracovník (manažér) výskumu a vývoja,
 • Odborný pracovník štátnej správy pre všeobecnú vnútornú správu,
 • Všeobecný administratívny pracovník,
 • Manažér ďalšieho vzdelávania,
 • Manažér pre oblasť vzdelávania a rozvoja pracovníkov,
 • Manažér pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov,
 • Manažér rozvoja ľudských zdrojov,
 • Manažér vzdelávania a prípravy

 

Európske štúdiá a politiky

Výber povolaní absolventa magisterského študijného programu Európske štúdiá a politiky:

 • Riadiaci zamestnanec štátnej správy, samosprávy, verejného sektora, v oblasti dobrovoľníctva a neziskového sektora,
 • Samostatný odborný/riadiaci pracovník vo vedeckovýskumných a pedagogických inštitúciách,
 • Samostatný analytik v nadnárodných inštitúciách, analytických organizáciách, think- tankoch,
 • Samostatný odborný/riadiaci pracovník pre potreby špecializovaných povolaní na úrovni Európskej únie a jej inštitúciách,
 • Politický analytik,
 • Samostatný odborný/riadiaci pracovník v médiách,
 • Odborný lektor/špecialista – lektor ďalšieho vzdelávania,
 • Samostatný odborný/riadiaci pracovník Európskych služieb zamestnanosti (EURES),
 • Samostatný odborný/riadiaci pracovník štátnej správy pre školstvo,
 • Špecialista/ riadiaci pracovník pre regionálny rozvoj a rozvoj vidieka,
 • Samostatný odborný pracovník/ špecialista v oblasti medzinárodných vzťahov,
 • Špecialista (manažér) pre metodiku fondov EÚ,
 • Špecialista (manažér) programovania fondov EÚ,
 • Špecialista kontroly fondov EÚ,
 • Špecialista v oblasti rozvoja vedy, výskumu a inovácií,
 • Špecialista v oblasti tvorby legislatívy,
 • Samostatný odborný/riadiaci pracovník samosprávy pre oblasť školstva a športu,
 • Samostatný odborný/riadiaci pracovník v oblasti parlamentnej a vládnej agendy,
 • Samostatný odborný/riadiaci pracovník pre zahraničnopolitickú a obchodnoekonomickú diplomatickú a konzulárnu činnosť,
 • Manažér fondov EÚ,
 • Samostatný odborný/riadiaci pracovník výskumu a vývoja,
 • Samostatný odborný/riadiaci pracovník štátnej správy pre všeobecnú vnútornú správu,
 • Samostatný odborný/riadiaci pracovník parlamentnej a vládnej agendy,
 • Samostatný odborný/riadiaci pracovník/ špecialista overovania podnetov fondov EÚ,
 • Samostatný odborný/riadiaci pracovník/ špecialista pre nezrovnalosti fondov EÚ,
 • Samostatný odborný/riadiaci pracovník/ špecialista monitorovania operačných programov fondov EÚ,
 • Samostatný odborný/riadiaci pracovník/ špecialista v oblasti parlamentnej a vládnej agendy
 • Samostatný odborný/riadiaci administratívny pracovník,
 • Manažér/ špecialista ďalšieho vzdelávania,
 • Manažér/ špecialista pre oblasť vzdelávania a rozvoja pracovníkov,
 • Manažér/ špecialista pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov,
 • Manažér/ špecialista rozvoja ľudských zdrojov,
 • Manažér/ špecialista vzdelávania a prípravy zamestnancov,
 • Training & Development Manager,
 • Training & Human Resources Development Manager,
 • Supervízor administratívnych pracovníkov.

 

Sociálne služby a poradenstvo

Absolvent magisterského stupňa nájde svoje uplatnenie pri výkone odborných činností v oblasti nemocenských a dôchodkových dávok, príspevkov štátnej sociálnej podpory, sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, pomoci v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, posudzovaní odkázanosti na sociálnu službu, v oblasti služieb zamestnanosti, pri realizácii odborných činností v oblasti sociálnej prevencie, sociálnoprávnej ochrany. Absolvent magisterského študijného programu Sociálne služby a poradenstvo je kompetentný na výkon nasledovných pracovných pozícií:

 • Sociálny pracovník,
 • Sociálny kurátor,
 • Probačný a mediačný pracovník
 • Inšpektor kvality sociálnych služieb
 • Komunitný sociálny pracovník,
 • Sociálny poradca,
 • Sociálny terapeut,
 • Kolízny opatrovník,
 • Profesionálny rodič
 • Terénny sociálny pracovník
 • Odborný radca – v oblasti verejnej správy
 • Samostatný radca – v oblasti verejnej správy
 • Odborný referent – v oblasti verejnej správy
 • Vedúci odboru – v oblasti verejnej správy
 • Manažér kvality sociálnych služieb,
 • Sociálny pracovník v zdravotníctve
 • Riaditeľ zariadenia sociálnych služieb

 

Magisterské študijné programy – externá forma štúdia Verejná správa

Výber povolaní absolventa magisterského študijného programu verejná správa:

 • Zamestnanec štátnej správy, samosprávy, verejného sektora, v oblasti dobrovoľníctva a neziskového sektora,
 • Odborný pracovník štátnej správy v jednotlivých sektorových politikách
 • Odborný pracovník komunálnej samosprávy v jednotlivých sektorových politikách
 • Odborný pracovník regionálnej samosprávy v jednotlivých sektorových politikách
 • Štátny a hlavný štátny radca v jednotlivých sektorových politikách
 • Špecialista v oblasti parlamentnej a vládnej agendy
 • Špecialista (manažér) pre metodiku fondov EÚ
 • Hlavný kontrolór v orgánoch samosprávy
 • Riadiaci pracovník (manažér) výskumu a vývoja
 • Odborný pracovník vo vedeckovýskumných a pedagogických inštitúciách,
 • Odborný pracovník v médiách,
 • Odborný lektor – lektor ďalšieho vzdelávania,
 • Odborný pracovník štátnej správy pre školstvo,
 • Špecialista pre regionálny rozvoj a rozvoj vidieka,
 • Odborný pracovník samosprávy pre oblasť školstva a športu,
 • Pracovník (manažér) výskumu a vývoja,
 • Odborný pracovník štátnej správy pre všeobecnú vnútornú správu,
 • Všeobecný administratívny pracovník,
 • Manažér ďalšieho vzdelávania,
 • Manažér pre oblasť vzdelávania a rozvoja pracovníkov,
 • Manažér pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov,
 • Manažér rozvoja ľudských zdrojov,
 • Manažér vzdelávania a prípravy zamestnancov

 

Európske štúdiá a politiky

Výber povolaní absolventa magisterského študijného programu Európske štúdiá a politiky:

 • Riadiaci zamestnanec štátnej správy, samosprávy, verejného sektora, v oblasti dobrovoľníctva a neziskového sektora,
 • Samostatný odborný/riadiaci pracovník vo vedeckovýskumných a pedagogických inštitúciách,
 • Samostatný analytik v nadnárodných inštitúciách, analytických organizáciách, think- tankoch,
 • Samostatný odborný/riadiaci pracovník pre potreby špecializovaných povolaní na úrovni Európskej únie a jej inštitúciách,
 • Politický analytik,
 • Samostatný odborný/riadiaci pracovník v médiách,
 • Odborný lektor/špecialista – lektor ďalšieho vzdelávania,
 • Samostatný odborný/riadiaci pracovník Európskych služieb zamestnanosti (EURES),
 • Samostatný odborný/riadiaci pracovník štátnej správy pre školstvo,
 • Špecialista/ riadiaci pracovník pre regionálny rozvoj a rozvoj vidieka,
 • Samostatný odborný pracovník/ špecialista v oblasti medzinárodných vzťahov,
 • Špecialista (manažér) pre metodiku fondov EÚ,
 • Špecialista (manažér) programovania fondov EÚ,
 • Špecialista kontroly fondov EÚ,
 • Špecialista v oblasti rozvoja vedy, výskumu a inovácií,
 • Špecialista v oblasti tvorby legislatívy,
 • Samostatný odborný/riadiaci pracovník samosprávy pre oblasť školstva a športu,
 • Samostatný odborný/riadiaci pracovník v oblasti parlamentnej a vládnej agendy,
 • Samostatný odborný/riadiaci pracovník pre zahraničnopolitickú a obchodnoekonomickú diplomatickú a konzulárnu činnosť,
 • Manažér fondov EÚ,
 • Samostatný odborný/riadiaci pracovník výskumu a vývoja,
 • Samostatný odborný/riadiaci pracovník štátnej správy pre všeobecnú vnútornú správu,
 • Samostatný odborný/riadiaci pracovník parlamentnej a vládnej agendy,
 • Samostatný odborný/riadiaci pracovník/ špecialista overovania podnetov fondov EÚ,
 • Samostatný odborný/riadiaci pracovník/ špecialista pre nezrovnalosti fondov EÚ,
 • Samostatný odborný/riadiaci pracovník/ špecialista monitorovania operačných programov fondov EÚ,
 • Samostatný odborný/riadiaci pracovník/ špecialista v oblasti parlamentnej a vládnej agendy
 • Samostatný odborný/riadiaci administratívny pracovník,
 • Manažér/ špecialista ďalšieho vzdelávania,
 • Manažér/ špecialista pre oblasť vzdelávania a rozvoja pracovníkov,
 • Manažér/ špecialista pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov,
 • Manažér/ špecialista rozvoja ľudských zdrojov,
 • Manažér/ špecialista vzdelávania a prípravy zamestnancov,
 • Training & Development Manager,
 • Training & Human Resources Development Manager,
 • Supervízor administratívnych pracovníkov

 

Sociálne služby a poradenstvo

Absolvent magisterského stupňa nájde svoje uplatnenie pri výkone odborných činností v oblasti nemocenských a dôchodkových dávok, príspevkov štátnej sociálnej podpory, sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, pomoci v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, posudzovaní odkázanosti na sociálnu službu, v oblasti služieb zamestnanosti, pri realizácii odborných činností v oblasti sociálnej prevencie, sociálnoprávnej ochrany. Absolvent magisterského študijného programu Sociálne služby a poradenstvo je kompetentný na výkon nasledovných pracovných pozícií:

 • Sociálny pracovník,
 • Sociálny kurátor,
 • Probačný a mediačný pracovník
 • Inšpektor kvality sociálnych služieb
 • Komunitný sociálny pracovník,
 • Sociálny poradca,
 • Sociálny terapeut,
 • Kolízny opatrovník,
 • Profesionálny rodič
 • Terénny sociálny pracovník
 • Odborný radca – v oblasti verejnej správy
 • Samostatný radca – v oblasti verejnej správy
 • Odborný referent – v oblasti verejnej správy
 • Vedúci odboru – v oblasti verejnej správy
 • Manažér kvality sociálnych služieb,
 • Sociálny pracovník v zdravotníctve
 • Riaditeľ zariadenia sociálnych služieb

 

Doktorandské študijné programy – denná forma štúdia Verejná politika a verejná správa

Výber povolaní absolventa doktorandského študijného programu Verejná politika a verejná správa:

 • Odborný pracovník štátnej správy v jednotlivých sektorových politikách
 • Odborný pracovník komunálnej samosprávy v jednotlivých sektorových politikách
 • Odborný pracovník regionálnej samosprávy v jednotlivých sektorových politikách
 • Štátny a hlavný štátny radca v jednotlivých sektorových politikách
 • Špecialista v oblasti parlamentnej a vládnej agendy
 • Špecialista (manažér) pre metodiku fondov EÚ
 • Hlavný kontrolór v orgánoch samosprávy
 • Špecialista pre oblasť výskumu a vývoja
 • Špecialista vo vedeckovýskumných a pedagogických inštitúciách
 • Špecialista pre regionálny rozvoj a rozvoj vidieka
 • Odborný asistent vysokej školy
 • Generálny štátny radca
 • Riadiaci pracovník (manažér) výskumu a vývoja
 • Špecialista v oblasti rozvoja vedy, výskumu a inovácií

 

Európske štúdiá a politiky SJ

Výber povolaní absolventa doktorandského študijného programu Európske štúdiá a politiky:

 • Riadiaci zamestnanec/ generálny štátny radca štátnej správy, samosprávy, verejného sektora, v oblasti dobrovoľníctva a neziskového sektora,
 • Riadiaci pracovník vo vedeckovýskumných a pedagogických inštitúciách,
 • Samostatný analytik v nadnárodných inštitúciách, analytických organizáciách, think- tankoch,
 • Riadiaci pracovník pre potreby špecializovaných povolaní na úrovni Európskej únie a jej inštitúciách,
 • Politický analytik,
 • Riadiaci pracovník v médiách,
 • Odborný lektor/špecialista – lektor ďalšieho vzdelávania,
 • Riadiaci pracovník Európskych služieb zamestnanosti (EURES),
 • Riadiaci pracovník štátnej správy pre školstvo,
 • Riadiaci pracovník pre regionálny rozvoj a rozvoj vidieka,
 • Expert/ špecialista v oblasti medzinárodných vzťahov,
 • Špecialista (manažér)/ riadiaci pracovník pre metodiku fondov EÚ,
 • Špecialista (manažér)/ riadiaci pracovník programovania fondov EÚ,
 • Špecialista/ riadiaci pracovník kontroly fondov EÚ,
 • Špecialista/ riadiaci pracovník v oblasti rozvoja vedy, výskumu a inovácií,
 • Špecialista/ riadiaci pracovník v oblasti tvorby legislatívy,
 • Špecialista/ riadiaci pracovník samosprávy pre oblasť školstva a športu,
 • Špecialista/ riadiaci pracovník pre zahraničnopolitickú a obchodnoekonomickú diplomatickú a konzulárnu činnosť,
 • Manažér fondov EÚ,
 • Špecialista/ riadiaci pracovník výskumu a vývoja,
 • Špecialista/ riadiaci pracovník štátnej správy pre všeobecnú vnútornú správu,
 • Špecialista/ riadiaci pracovník parlamentnej a vládnej agendy,
 • Špecialista/ riadiaci pracovník overovania podnetov fondov EÚ,
 • Špecialista/ riadiaci pracovník pre nezrovnalosti fondov EÚ,
 • Špecialista/ riadiaci pracovník monitorovania operačných programov fondov EÚ,
 • Špecialista/ riadiaci pracovník administratívny pracovník,
 • Manažér/ špecialista ďalšieho vzdelávania,
 • Manažér/ špecialista pre oblasť vzdelávania a rozvoja pracovníkov,
 • Manažér/ špecialista pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov,
 • Manažér/ špecialista rozvoja ľudských zdrojov,
 • Manažér/ špecialista vzdelávania a prípravy zamestnancov,
 • Training & Development Manager,
 • Training & Human Resources Development Manager,
 • Supervízor administratívnych pracovníkov.

 

Európske štúdiá a politiky EN

Professions of the graduate of the doctoral study program European Studies and Policies, as selected:

 • Executive / General Counsel of the State

Administration, Self-Government, Public Sector, Volunteering and the Non-Profit Sector;

 • Manager in scientific research and pedagogical institutions;
 • Independent analyst in multinational institutions, analytical organizations, think tanks;
 • Executive for specialized professions at European Union level and its institutions;
 • Political Analyst;
 • Media manager;
 • Professional lecturer / specialist – lecturer of further education;
 • European Employment Services (EURES) Manager;
 • State Administration Officer for Education;
 • Regional and Rural Development Manager;
 • Expert / specialist in the field of international relations;
 • Specialist / manager for EU funds methodology;
 • Specialist / manager of EU funds programming;
 • EU funds control specialist / manager;
 • Specialist / manager in the field of science, research and innovation development;
 • Legislation specialist / manager;
 • Local government specialist / manager for education and sports;
 • Specialist / manager for foreign policy and trade, diplomatic and consular activities;
 • EU Funds Manager;
 • R&D specialist / manager;
 • Specialist / manager of state administration for general internal administration;
 • Specialist / manager of the parliamentary and governmental agenda;
 • EU Funds Initiative Specialist / Manager;
 • EU Funds Irregularities Specialist / Manager;
 • Specialist / manager of monitoring EU operational programs;
 • Specialist / manager of administrative issues;
 • Continuing education manager / specialist;
 • Manager / specialist for staff training and development;
 • Manager / specialist for training and human resources development;
 • Human Resources Development Manager / Specialist;
 • Employee education and training manager / specialist;
 • Training & Development Manager;
 • Training & Human Resources Development Manager;
 • Supervisor of administrative

 

Sociálna politika

Absolvent doktorandského stupňa nájde svoje uplatnenie v organizáciách ako je napr. Sociálna poisťovňa, Úrad práce sociálnych vecí a rodina, Ministerstvo práce sociálnych veci a rodiny SR, Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny SR, Výskumný ústav práce, sociálnych vecí a rodiny, mestský, alebo obecný úrad, samosprávny kraj, ale tiež v rezorte zdravotníctva, školstva či vnútra.

Absolvent doktorandského stupňa študijného programu Sociálna politika je kompetentný na výkon nasledovných pracovných pozícií:

 • Analytik a tvorca koncepcií v oblasti sociálnej práce a sociálnych služieb
 • Hlavný radca – v oblasti verejnej správy
 • Samostatný odborný radca – v oblasti verejnej správy
 • Vedúci odboru – v oblasti verejnej správy
 • Riaditeľ ZSS , DSS alebo ZpS,
 • Riaditeľ sociálnych inštitúcií,
 • Manažér v organizáciách orientovaných na oblasť sociálnych služieb
 • Sociálny pracovník,
 • Sociálny kurátor,
 • Probačný a mediačný pracovník
 • Inšpektor kvality sociálnych služieb
 • Sociálny poradca,
 • Sociálny terapeut,
 • Kolízny opatrovník,
 • Tvorca metodík pre oblasť sociálnej práce a sociálnych služieb.

 

Doktorandské študijné programy – externá forma štúdia Verejná politika a verejná správa

Výber povolaní absolventa doktorandského študijného programu Verejná politika a verejná správa:

 • Odborný pracovník štátnej správy v jednotlivých sektorových politikách
 • Odborný pracovník komunálnej samosprávy v jednotlivých sektorových politikách
 • Odborný pracovník regionálnej samosprávy v jednotlivých sektorových politikách
 • Štátny a hlavný štátny radca v jednotlivých sektorových politikách
 • Špecialista v oblasti parlamentnej a vládnej agendy
 • Špecialista (manažér) pre metodiku fondov EÚ
 • Hlavný kontrolór v orgánoch samosprávy
 • Špecialista pre oblasť výskumu a vývoja
 • Špecialista vo vedeckovýskumných a pedagogických inštitúciách
 • Špecialista pre regionálny rozvoj a rozvoj vidieka
 • Odborný asistent vysokej školy
 • Generálny štátny radca
 • Riadiaci pracovník (manažér) výskumu a vývoja
 • Špecialista v oblasti rozvoja vedy, výskumu a inovácií

 

Európske štúdiá a politiky SJ

Výber povolaní absolventa doktorandského študijného programu Európske štúdiá a politiky:

 • Riadiaci zamestnanec/ generálny štátny radca štátnej správy, samosprávy, verejného sektora, v oblasti dobrovoľníctva a neziskového sektora,
 • Riadiaci pracovník vo vedeckovýskumných a pedagogických inštitúciách,
 • Samostatný analytik v nadnárodných inštitúciách, analytických organizáciách, think- tankoch,
 • Riadiaci pracovník pre potreby špecializovaných povolaní na úrovni Európskej únie a jej inštitúciách,
 • Politický analytik,
 • Riadiaci pracovník v médiách,
 • Odborný lektor/špecialista – lektor ďalšieho vzdelávania,
 • Riadiaci pracovník Európskych služieb zamestnanosti (EURES),
 • Riadiaci pracovník štátnej správy pre školstvo,
 • Riadiaci pracovník pre regionálny rozvoj a rozvoj vidieka,
 • Expert/ špecialista v oblasti medzinárodných vzťahov,
 • Špecialista (manažér)/ riadiaci pracovník pre metodiku fondov EÚ,
 • Špecialista (manažér)/ riadiaci pracovník programovania fondov EÚ,
 • Špecialista/ riadiaci pracovník kontroly fondov EÚ,
 • Špecialista/ riadiaci pracovník v oblasti rozvoja vedy, výskumu a inovácií,
 • Špecialista/ riadiaci pracovník v oblasti tvorby legislatívy,
 • Špecialista/ riadiaci pracovník samosprávy pre oblasť školstva a športu,
 • Špecialista/ riadiaci pracovník pre zahraničnopolitickú a obchodnoekonomickú diplomatickú a konzulárnu činnosť,
 • Manažér fondov EÚ,
 • Špecialista/ riadiaci pracovník výskumu a vývoja,
 • Špecialista/ riadiaci pracovník štátnej správy pre všeobecnú vnútornú správu,
 • Špecialista/ riadiaci pracovník parlamentnej a vládnej agendy,
 • Špecialista/ riadiaci pracovník overovania podnetov fondov EÚ,
 • Špecialista/ riadiaci pracovník pre nezrovnalosti fondov EÚ,
 • Špecialista/ riadiaci pracovník monitorovania operačných programov fondov EÚ,
 • Špecialista/ riadiaci pracovník administratívny pracovník,
 • Manažér/ špecialista ďalšieho vzdelávania,
 • Manažér/ špecialista pre oblasť vzdelávania a rozvoja pracovníkov,
 • Manažér/ špecialista pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov,
 • Manažér/ špecialista rozvoja ľudských zdrojov,
 • Manažér/ špecialista vzdelávania a prípravy zamestnancov,
 • Training & Development Manager,
 • Training & Human Resources Development Manager,
 • Supervízor administratívnych pracovníkov.

 

Európske štúdiá a politiky EN

Professions of the graduate of the doctoral study program European Studies and Policies, as selected:

 • Executive / General Counsel of the State Administration, Self-Government, Public Sector, Volunteering and the Non-Profit Sector;
 • Manager in scientific research and pedagogical institutions;
 • Independent analyst in multinational institutions, analytical organizations, think tanks;
 • Executive for specialized professions at European Union level and its institutions;
 • Political Analyst;
 • Media manager;
 • Professional lecturer / specialist – lecturer of further education;
 • European Employment Services (EURES) Manager;
 • State Administration Officer for Education;
 • Regional and Rural Development Manager;
 • Expert / specialist in the field of international relations;
 • Specialist / manager for EU funds methodology;
 • Specialist / manager of EU funds programming;
 • EU funds control specialist / manager;
 • Specialist / manager in the field of science, research and innovation development;
 • Legislation specialist / manager;
 • Local government specialist / manager for education and sports;
 • Specialist / manager for foreign policy and trade, diplomatic and consular activities;
 • EU Funds Manager;
 • R&D specialist / manager;
 • Specialist / manager of state administration for general internal administration;
 • Specialist / manager of the parliamentary and governmental agenda;
 • EU Funds Initiative Specialist / Manager;
 • EU Funds Irregularities Specialist / Manager;
 • Specialist / manager of monitoring EU operational programs;
 • Specialist / manager of administrative issues;
 • Continuing education manager / specialist;
 • Manager / specialist for staff training and development;
 • Manager / specialist for training and human resources development;
 • Human Resources Development Manager / Specialist;
 • Employee education and training manager / specialist;
 • Training & Development Manager;
 • Training & Human Resources Development Manager;
 • Supervisor of administrative

 

Sociálna politika

Absolvent doktorandského stupňa nájde svoje uplatnenie v organizáciách ako je napr. Sociálna poisťovňa, Úrad práce sociálnych vecí a rodina, Ministerstvo práce sociálnych veci a rodiny SR, Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny SR, Výskumný ústav práce, sociálnych vecí a rodiny, mestský, alebo obecný úrad, samosprávny kraj, ale tiež v rezorte zdravotníctva, školstva či vnútra.

Absolvent doktorandského stupňa študijného programu Sociálna politika je kompetentný na výkon nasledovných pracovných pozícií:

 • Analytik a tvorca koncepcií v oblasti sociálnej práce a sociálnych služieb
 • Hlavný radca – v oblasti verejnej správy
 • Samostatný odborný radca – v oblasti verejnej správy
 • Vedúci odboru – v oblasti verejnej správy
 • Riaditeľ ZSS , DSS alebo ZpS,
 • Riaditeľ sociálnych inštitúcií,
 • Manažér v organizáciách orientovaných na oblasť sociálnych služieb
 • Sociálny pracovník,
 • Sociálny kurátor,
 • Probačný a mediačný pracovník
 • Inšpektor kvality sociálnych služieb
 • Sociálny poradca,
 • Sociálny terapeut,
 • Kolízny opatrovník,
 • Tvorca metodík pre oblasť sociálnej práce a sociálnych služieb.

Bakalárske študijné programy – denná forma štúdia Verejná správa

1. rok-ak.rok 2020/2021

do 2.roka

miera úspešnosti v %

30

15

50,00

2.rok

do 3.roka

miera úspešnosti

14

12

85,71

3.rok

absolventi

miera úspešnosti

12

6

50,00

priemerná miera úspešnosti VES/BcD 50%+85,71%+50% : 3 = 61,90 %

 

 

Európske štúdiá a politiky

1. rok-ak.rok 2020/2021

do 2.roka

miera úspešnosti v %

16

15

93,75

2.rok

do 3.roka

miera úspešnosti

10

9

90,00

3.rok

absolventi

miera úspešnosti

9

5

55,50

priemerná miera úspešnosti ESPO/BcD

93,75%+90%+55,5%  : 3 = 79,75 %

 

 

Sociálne služby a poradenstvo

1. rok-ak.rok 2020/2021

do 2.roka

miera úspešnosti v %

28

18

64,28

2.rok

do 3.roka

miera úspešnosti

18

15

83,33%

3.rok

absolventi

miera úspešnosti v %

15

10

66,66

priemerná miera úspešnosti SOSL/BcD

64,28%+83,33%+66,66%  : 3 = 71,42 %

 

 

Bakalárske študijné programy – externá forma štúdia Verejná správa

1. rok-ak.rok 2020/2021

do 2.roka

miera úspešnosti v %

14

9

64,28

2.rok

do 3.roka

miera úspešnosti

9

9

100,00

3.rok

do 4.roka

miera úspešnosti

4.rok

absolventi

miera úspešnosti

9

9

100,00

priemerná miera úspešnosti VES/BcE 64,28% + 100% +100%+100% = 91,07%

 

 

Európske štúdiá a politiky

1. rok-ak.rok 2020/2021

do 2.roka

miera úspešnosti v %

6

1

16,66

2.rok

do 3.roka

miera úspešnosti

0

0

 

3.rok

absolventi

miera úspešnosti

0

0

 

priemerná miera úspešnosti ESPO/BcE

16,66%

 

 

Sociálne služby a poradenstvo

1. rok-ak.rok 2020/2021

do 2.roka

miera úspešnosti v %

11

11

100,00

2.rok

do 3.roka

miera úspešnosti

6

5

83,33%

3.rok

do 4.roka

miera úspešnosti v %

4.rok

absolventi

miera úspešnosti

5

4

80,00

priemerná miera úspešnosti SOSL/BcE 100% + 83,33% + 100% + 80% : 4 = 90,83%

 

 

 

Magisterské študijné programy – denná forma štúdia Verejná správa

1. rok-ak.rok 2020/2021

do 2.roka

miera úspešnosti v %

25

23

92,00

2.rok

absolventi

miera úspešnosti

23

18

78,26

priemerná miera úspešnosti VES/MgD

92% + 78,26%  : 2 = 85,13 %

 

 

Európske štúdiá a politiky

1. rok-ak.rok 2020/2021

do 2.roka

miera úspešnosti v %

9

6

66,66

2.rok

absolventi

miera úspešnosti

6

6

100,00

priemerná miera úspešnosti ESPO/MgD 66,66% + + 100% : 2 = 83,33 %

 

 

Sociálne služby a poradenstvo

1. rok-ak.rok 2020/2021

do 2.roka

miera úspešnosti v %

17

13

76,47

2.rok

absolventi

miera úspešnosti

13

13

100,00%

priemerná miera úspešnosti SOSL/MgD

76,47% + 100%  : 2 =  88,23 %

 

 

Magisterské študijné programy – externá forma štúdia

Verejná správa

1. rok-ak.rok 2020/2021

do 2.roka

miera úspešnosti v %

8

6

75,00

2.rok

do 3.roka

miera úspešnosti

23

19

82,60

3.rok

absolventi

miera úspešnosti

19

13

68,42

priemerná miera úspešnosti VES/MgE

75% + 82,60% + 68,42% : 3  = 75,34 %

 

 

Európske štúdiá a politiky

1. rok-ak.rok 2020/2021

do 2.roka

miera úspešnosti v %

7

5

71,42

2.rok

do 3.roka

miera úspešnosti

0

0

 

3.rok

absolventi

miera úspešnosti

0

0

 

priemerná miera úspešnosti ESPO/MgE

71,42%

 

 

Sociálne služby a poradenstvo

1. rok-ak.rok 2020/2021

do 2.roka

miera úspešnosti v %

7

4

57,14

2.rok

do 3.roka

miera úspešnosti

14

14

100,00%

3.rok

absolventi

miera úspešnosti v %

14

14

100,00

priemerná miera úspešnosti

SOSL/MgE

57,14 % + 100 % + 100%    : 3    = 85,71 %

 

 

Doktorandské študijné programy – denná forma štúdia

Verejná politika a verejná správa

miera úspešnosti z 1. do 2. ročníka:

VPVS 100%

miera úspešnosti z 2. do 3. ročníka:

VPVS 67%

úspešnosť absolventov

VPVS 100%

priemerná miera úspešnosti /denní/

VPVS 89%

 

Európske štúdiá a politiky

miera úspešnosti z 1. do 2. ročníka:

ESPO 50%

miera úspešnosti z 2. do 3. ročníka:

ESPO 67%

úspešnosť absolventov

ESPO 67%

priemerná miera úspešnosti /denní/

ESPO 61%

 

Sociálna politika

miera úspešnosti z 1. do 2. ročníka:

SOPO 67%

miera úspešnosti z 2. do 3. ročníka:

SOPO 100%

úspešnosť absolventov

SOPO 0 /nemali v 2020/2021 denných tretiakov/

priemerná miera úspešnosti /denní/

SOPO 84%

 

Doktorandské študijné programy – externá forma štúdia Verejná politika a verejná správa

úspešnosť z 1. do 2. ročníka

VPVS 100%

z 2. do 3. ročníka

VPVS 100%

úspešnosť absolventov

VPVS 50%

priemerná miera úspešnosti /externí/

VPVS 88%

 

Európske štúdiá a politiky

úspešnosť z 1. do 2. ročníka

ESPO 50%

z 2. do 3. ročníka

ESPO 100%

úspešnosť absolventov

ESPO 0%

priemerná miera úspešnosti /externí/

ESPO 50%

 

Sociálna politika

miera úspešnosti z 1. do 2. ročníka:

SOPO 100%

miera úspešnosti z 2. do 3. ročníka:

SOPO 100%

úspešnosť absolventov

SOPO 100%

priemerná miera úspešnosti /denní/

SOPO 100%

 

Verejná správa – Bc., Mgr.

Študijný odbor vychoval viacero úspešných odborníkov. Úspešní absolventi Bc. a Mgr. stupňa študijného programu Verejná správa

 • Marcel Štrbo – Okresný úrad Trnava (Doprava a pozemné komunikácie)
 • Karol Zachar – starosta obce Dechtice
 • František Klinovský – starosta obce Trakovice
 • Peter Flamík – starosta obce Prietržka
 • Marek Marcinkech – referent pre prípravu a implementáciu projektov, Mest- ský úrad Hlohovec
 • Róbert Frimmel – Informačná kancelária pre obete trestných činov Okresný úrad Trnava, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
 • Miroslava Dujičová, PhD. – hlavný štátny radca, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
 • Kristína Melušová, PhD. – referentka pre stratégie, dáta a participáciu, Mestský úrad Hlohovec
 • Anežka Borošová – Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
 • Lukáš Koštial – Ministerstvo financií Slovenskej republiky
 • Andrea Šprochová, moderátorka súkromnej televízie
 • Matúš Meluš, PhD. – štátny radca, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
 • Dominika Šályová – generálny štátny radca, Ministerstvo vnútra SR
 • Klaudia Cocuľová – referent UPSVaR Bardejov
 • Zuzana Bielichová – referent personalista Mestský úrad Topoľčany
 • Petra Pokorná – sekretariát starostu obce Lehota pod Vtáčnikom
 • Martina Bohušová – starostka obce Ďurčiná
 • Lukáš Lorenc – referent na ekonomickom oddelení, mestský úrad Skalica
 • Peter Šteňko – referent na oddelení dôchodkového poistenia, Sociálna poisťovňa Humenné
 • Matej Vavrovič – odborný referent na oddelení infraštruktúry, odboru dopravnej politiky na úrade TTSK
 • Barbora Jurkemíková – referentka na ekonomickom oddelení, mestský úrad Galanta

 

Sociálne služby a poradenstvo – Bc., Mgr.

Medzi úspešných absolventov študijného programu sociálne služby a poradenstvo patria:

 • Tomáš Kramár – výkonný riaditeľ ZPS a DSS Humanus, n. o., Hlohovec, riaditeľ
 • Mgr. Martin Vavruš, PhD. – Domov pomocnej ruky, n.o. – riaditeľ, manažér sociálnych služieb, odborný garant
 • Tomáš Bečár, PhD. – ZSS Pod hradom – vedúci úseku sociálnej práce
 • Peter Máťoš, PhD. – Mesto Považská Bystrica – 1. zástupca primátora mesta Považská Bystrica
 • Eva Vaská, PhD., MPH – Špecializované zariadenie Seniordom Vajnory – štatutárna zástupkyňa
 • Zuzana Petričková – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava – oddelenie hmotnej núdze,
 • náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok – koordinácia rodinných dávok a príspevku na starostlivosť EÚ
 • Mgr. Tomáš Habánik, PhD. – Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o. – manažér kvality sociálnych služieb
 • Zuzana Sláviková – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dubnica nad Váhom – oddelenie služieb pre občana – štátne sociálne dávky
 • Helena Klempa, PhD. – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín – odbor služieb zamestnanosti, oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF – referent AOTP a ESF – NP Prvá pomoc
 • Róberta Humenová – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • Anna Suchá, PhD. – Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“ v Prešove – riaditeľka
 • Michal Molnár – Dom tretieho veku v Bratislave – sociálny pracovník na zdravotnom úseku
 • Martin Halaksa, PhD. – starosta obce Košolná
 • Michaela Bistáková – riaditeľka komunitného domova ESTHER v Hlohovci,
 • Emma Valigurská – interná doktorandka Katedry sociálnych služieb a poradenstva
 • Erika Štangová – interná doktorandka Katedry sociálnych služieb a poradenstva
 • Erika Ochabová – interná doktorandka Katedry sociálnych služieb a poradenstva
 • Michaela Vaceková – interná doktorandka Katedry sociálnych služieb a pora- denstva

K úspešným absolventom študijného programu patria aj interní pedagógovia Katedry sociálnych služieb a poradenstva:

 • Zuzana Draková, PhD.
 • Andrej Hrnčárik, PhD.
 • Lenka Stanová, PhD.

 

Európske štúdiá a politiky – Bc., Mgr.

Napriek krátkej implementácii vzdelávacieho procesu v rámci študijného programu (od r. 2018), študijný odbor vychoval viacero úspešných odborníkov.

Úspešní absolventi študijného programu Politológia, Európske štúdiá, resp. Európske štúdiá a politiky:

 • Martina Bohušová – starostka obce Ďurčiná
 • Róbert Hlaváč – starosta obce Honce
 • Natália Brovina Mulinová – predsedníčka ŠR VŠ, odborný referent (mládežnícke výmeny, mobilita pracovníkov s mládežou)
 • Denisa Karabová, PhD. – predsedníčka OZ Európsky dialóg
 • Mgr. et Mgr. Marcel Krivošík – Tím pre integráciu síl NATO
 • Monika Práznovská, PhD. – poslankyňa, predsedníčka komisií, Rada školy, obec Šoporňa
 • Stanislava Šteiningerová- referentka OÚ Nová Bystrica, referát pozemkov, vý- stavby životného prostredia a sociálnych vecí, Local Representative ESN (Erasmus Student Network Trnava do r.2019)
 • Natália Pék – ŽSR, odborná referentka verejného obstarávania, členka tímu volebnej kampane politickej strany SMER-SD v parlamentných voľbách 2020
 • Nikola Šimuneková, PhD. – hlavný štátny radca, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Ministerstvo dopravy a výstavby SR
 • Matúš Jankoľa- strana Hlas-SD
 • Martina Gaggi Hudcovičová- Občianske združenie Lifestarter – projektová a komunikačná manažérka
 • Monika Kmeťová- projektová asistentka OZ Európsky dialóg
 • Martina Lopatková- tajomníčka poslaneckého klubu SaS, asistentka poslanca za stranu SaS v NRSR Mariána Viskupiča
 • Veronika Doležalová – Hlavný radca, Organizačný odbor NRSR- Odborná a koordinačno-metodická činnosť pri zabezpečovaní kreačnej a kontrolnej pôsobnosti NRSR Mgr. Ingrid Borárosová, Ph.D – projektová manažérka v Think tanku Bratislava Policy Institut
 • por. Libor Boháček -oddelenie bojovej prípravy 14. pluku logistickej podpory v Pardubiciach

 

Európske štúdiá a politiky –PhD.

Úspešní absolventi III. stupňa študijného programu Európske štúdiá a politiky:

 • Denisa Karabová, PhD. – predsedníčka OZ Európsky dialóg
 • Monika Práznovská, PhD. – poslankyňa, predsedníčka komisií, Rada školy, obec Šoporňa
 • Nikola Šimuneková, PhD. – hlavný štátny radca, sekcia cestnej dopravy a po- zemných komunikácií, Ministerstvo dopravy a výstavby SR
 • Ingrid Borárosová, PhD – projektová manažérka v Think tanku Bratislava Policy Institute
 • Boris Kolman, PhD. – odborný referent pre Erasmus+, IUVENTA, Národná agen- túra
 • Alexandra Matejková, PhD., Sociologický ústav SAV

 

Verejná politika a verejná správa – PhD.

Študijný program Verejná politika a verejná správa v treťom stupni vysokoškolského štúdia, teda doktorandský študijný program, sa zameriava na získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého poznania a najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy a techniky. Doktorandský stupeň štúdia v programe Verejná politika a verejná správa má za cieľ pripraviť absolventa v odbornej rovine zmysluplne fungovať v značne diverzifikovanom a rozvetvenom systéme orgánov a inštitúcií verejnej správy so schopnosťou pochopiť v tomto systéme realizované procesy a činnosti. V praktickej rovine absolvent študijného programu Verejná politika a verejná správa nájde uplatnenie v orgánoch štátnej správy, územnej a regionálnej samosprávy, vo verejnoprávnych korporáciách, v subjektoch verejného i súkromného sektora, vo vedeckovýskumných a pedagogických inštitúciách, v nadnárodných inštitúciách, analytických organizáciách, resp. v oblasti tretieho sektora a dobrovoľníctva, a to na rôznych pozíciách. Prax preukazuje, že na trhu práce dopyt po absolventoch predmetného študijného programu narastá a náročnosť úloh súvisiacich s obsahovým zameraním verejnej správy a verejnej politiky vyžaduje stupeň špecializácie, ktorý priamo súvisí s absolvovaním aspoň magisterského stupňa štúdia a schopnosťou uplatniť „naučené“ v praxi. Študijný program ponúka priestor pre vzdelávanie odborníkov pripravených zapojiť sa do verejného života, aktívne sa podieľať na tvorbe verejných politík v jednotlivých sektoroch, iniciovať a implementovať procesné zmeny na úrovni štátnej správy, územnej a regionálnej samosprávy, ale zároveň vnímať potrebu vývoja verejnej správy v súlade s dynamikou potreby zmien plynúcich z jej vnútorných štruktúr ako i vonkajších podnetov. Absolvent tretieho stupňa študijného programu nájde, okrem vyššie uvedeného, uplatnenie aj v oblasti vedy, výskumu, vysokoškolského vzdelávania, ako aj v oblastiach teoretickej analýzy podstaty politických vied, rozvoja teórie verejnej politiky a verejnej správy. Vzhľadom na zameranie študijného programu získa absolvent relevantné predpoklady pre samostatné pôsobenie a uplatnenie sa v oblasti sociálnej, ekonomickej, právnej a politologickej.

 

Študijný odbor vychoval viacero úspešných odborníkov. Úspešní absolventi študijného programu Verejná politika a verejná správa

 • Eva Čapošová, PhD. – odborná asistentka, Fakulta sociálnych vied UCM
 • Jozef Ružarovský, PhD. – súdny exekútor, Exekútorský úrad Trnava
 • Michal Greguška, PhD. – projektový manažér, mesto Černošice (okres Praha2)
 • Karol Šebík, PhD. – Sola Switzerland EU Ltd
 • Jakub Feranec, PhD. – Neoreal, Realitná kancelária
 • PhDr. Ján Machyniak, PhD. – funkčné miesto docenta, Fakulta sociálnych vied UCM
 • Martin Švikruha, PhD. – odborný asistent, Fakulta sociálnych vied UCM
 • Patrik Gabura, PhD. – referát dopravy, mestský úrad Bratislava-Petržalka
 • León Richvalský, PhD. – odborný asistent, Fakulta sociálnych vied UCM
 • Miroslava Dujičová, PhD. – hlavný štátny radca, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
 • Adrian Gabura, PhD. – člen predstavenstva, Broker Service Group a.s.
 • Martin Halmo, PhD. – odborný asistent, Fakulta sociálnych vied UCM
 • Katarína Baničová, PhD. kontrolór, Najvyšší kontrolný úrad SR
 • Richard Brix, PhD. – odborný asistent, Fakulta sociálnych vied UCM
 • Michal Imrovič, PhD. – prodekan, Fakulta sociálnych vied UCM
 • Karol Zachar, PhD. – Neoreal, Realitná kancelária
 • Lukáš Cíbik, PhD. – odborný asistent, Fakulta sociálnych vied UCM
 • Peter Nemec, PhD. – právnik, Kooperativa Bratislava
 • Dalibor Mikuš, PhD. – odborný asistent, Fakulta sociálnych vied UCM
 • Martin Daško, PhD. – odborný asistent, Fakulta sociálnych vied UCM
 • Michal Garaj, PhD. – odborný asistent, Fakulta sociálnych vied UCM
 • Peter Lukáč, PhD. generálny riaditeľ NZCI, Bratislava
 • Vladimír Kováčik, PhD. – odborný asistent, Fakulta sociálnych vied UCM
 • Matúš Meluš, PhD. – štátny radca,

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

 • Mgr. Petr Janíček, PhD- riaditeľ, Cosmopolitan Institute of Education, Liberec
 • Peter Černý, PhD. – riaditeľ, Gymnázium Janka Matušku Galanta
 • Mária Nováková, PhD., kvestor Prešovská univerzita
 • Ing. Jitka Mlynarčíková, PhD. LL.M. konateľ, advokátska kancelária, Zvolen
 • Kristína Melušová, PhD. – referentka pre stratégie, dáta a participáciu, Mestský úrad Hlohovec

 

Sociálna politika – PhD.

Absolventi doktorandského štúdia majú široké spektrum pracovných príležitostí. Pracovná pozícia „sociálny pracovník“ sa nachádza vo výkone práce v oblasti štátnej správy a samosprávy, v rezortoch zdravotníctva, v ústavoch pre výkon trestu odňatia slobody, nachádzajú v oblasti sociálnych služieb a v oblasti výkonov činností sociálnoprávnej ochrany. Vo väčšine týchto organizácií sa uplatňujú na pozíciách stredného manažmentu, alebo ako samostatní odborní/vedeckí pracovníci, či riadiaci pracovníci.

Medzi úspešných absolventov študijného programu Sociálna politika patria:

 • Mgr. Martin Vavruš, PhD. – Domov pomocnej ruky, n.o. – riaditeľ, manažér so- ciálnych služieb, odborný garant
 • Tomáš Bečár, PhD. – ZSS Pod hradom – vedúci úseku sociálnej práce
 • Peter Máťoš, PhD. – Mesto Považská Bystrica – 1. zástupca primátora mesta Považská Bystrica
 • Eva Vaská, PhD., MPH – Špecializované zariadenie Senior dom Vajnory – štatutárna zástupkyňa
 • Mgr. Tomáš Habánik, PhD. – Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o. – manažér kvality sociálnych služieb
 • Helena Klempa, PhD. – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín – odbor slu- žieb zamestnanosti, oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF – referent AOTP a ESF – NP Prvá pomoc
 • Anna Suchá, PhD. – Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“ v Prešove – riaditeľka
 • Martin Halaksa, PhD. – starosta obce Košolná
 • Soňa Svetlíková, PhD. – referentka pre doktorandské štúdium na UCM v Trnave

K úspešným absolventom študijného programu patria aj interní pedagógovia Katedry sociálnych služieb a poradenstva:

 • Zuzana Draková, PhD.,
 • Andrej Hrnčárik, PhD.,
 • Lenka Stanová, PhD.

Bárske študijné programy – denná forma štúdia Verejná správa

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie študijného programu:

Prof. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD., profesor, VUPCH

 

Osoby zabezpečujúce výučbu profilových predmetov:

Prof. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD., VUPCH

Doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD., VUPCH

Doc. PhDr. Peter Horváth, PhD., VUPCH

Doc. PhDr. Ján Machyniak, PhD., VUPCH

Doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD., VUPCH

 

Európske štúdiá a politiky

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie študijného programu:

doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. docent, VUPCH

 

Osoby zabezpečujúce výučbu profilových predmetov:

Prof. Valeriu Mosneaga, DrSc., VUPCH

Doc. Josette Baer-Hill, PhD., VUPCH

Doc. Karen Henderson, PhD., VUPCH

Doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD., VUPCH

Doc. PhDr. Tatiana Tökölyová, PhD., VUPCH

 

Sociálne služby a poradenstvo

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie študijného programu:

Doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD., mim. prof., funkčné miesto profesor, VUPCH

 

Osoby zabezpečujúce výučbu profilových predmetov:

Doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD., mim. prof., VUPCH

Prof. PhDr. Mgr. Jana Levická, PhD., VUPCH

Doc. ThDr. Juraj Sedláček, PhD., VUPCH

PhDr. Darina Kubíčková, PhD., VUPCH

PhDr. Michal Imrovič, PhD., VUPCH

 

Bakalárske študijné programy – externá forma štúdia Verejná správa

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie študijného programu:

Prof. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD., profesor, VUPCH

 

Osoby zabezpečujúce výučbu profilových predmetov:

Prof. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD., VUPCH

Doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD., VUPCH

Doc. PhDr. Peter Horváth, PhD., VUPCH

Doc. PhDr. Ján Machyniak, PhD., VUPCH

Doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD., VUPCH

 

Európske štúdiá a politiky

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie študijného programu:

doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. docent, VUPCH

 

Osoby zabezpečujúce výučbu profilových predmetov:

Prof. Valeriu Mosneaga, DrSc., VUPCH

Doc. Josette Baer-Hill, PhD., VUPCH

Doc. Karen Henderson, PhD., VUPCH

Doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD., VUPCH

Doc. PhDr. Tatiana Tökölyová, PhD., VUPCH

 

Sociálne služby a poradenstvo

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie študijného programu:

Doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD., mim. prof., funkčné miesto profesor, VUPCH

 

Osoby zabezpečujúce výučbu profilových predmetov:

Doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD., mim. prof., VUPCH

Prof. PhDr. Mgr. Jana Levická, PhD., VUPCH

Doc. ThDr. Juraj Sedláček, PhD., VUPCH

PhDr. Darina Kubíčková, PhD., VUPCH PhDr. Michal Imrovič, PhD., VUPCH

 

Magisterské študijné programy – denná forma štúdia Verejná správa

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie študijného programu:

Prof. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD., profesor, VUPCH

 

Osoby zabezpečujúce výučbu profilových predmetov:

Prof. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD., VUPCH

Doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD., VUPCH

Doc. PhDr. Peter Horváth, PhD., VUPCH

Doc. PhDr. Ján Machyniak, PhD., VUPCH

Doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD., VUPCH

 

Európske štúdiá a politiky

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie študijného programu:

Prof. Valeriu Mosneaga, DrSc., funkčné miesto profesor, VUPCH

 

Osoby zabezpečujúce výučbu profilových predmetov:

Prof. Valeriu Mosneaga, DrSc., VUPCH

Doc. Josette Baer-Hill, PhD., VUPCH

Doc. Karen Henderson, PhD., VUPCH

Doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD., VUPCH

Doc. PhDr. Tatiana Tökölyová, PhD., VUPCH

 

Sociálne služby a poradenstvo

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie študijného programu:

Prof. PhDr. Mgr. Jana Levická, PhD., profesor VUPCH

 

Osoby zabezpečujúce výučbu profilových predmetov:

Doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD., mim. prof., VUPCH

Prof. PhDr. Mgr. Jana Levická, PhD., VUPCH

Doc. ThDr. Juraj Sedláček, PhD., VUPCH

 

PhDr. Darina Kubíčková, PhD., VUPCH

PhDr. Michal Imrovič, PhD., VUPCH

 

Magisterské študijné programy – externá forma štúdia

Verejná správa

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie študijného programu:

Prof. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD., profesor, VUPCH

 

Osoby zabezpečujúce výučbu profilových predmetov:

Prof. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD., VUPCH

Doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD., VUPCH

Doc. PhDr. Peter Horváth, PhD., VUPCH

Doc. PhDr. Ján Machyniak, PhD., VUPCH

Doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD., VUPCH

 

Európske štúdiá a politiky

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie študijného programu:

Prof. Valeriu Mosneaga, DrSc., funkčné miesto profesor, VUPCH

 

Osoby zabezpečujúce výučbu profilových predmetov:

Prof. Valeriu Mosneaga, DrSc., VUPCH

Doc. Josette Baer-Hill, PhD., VUPCH

Doc. Karen Henderson, PhD., VUPCH

Doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD., VUPCH

Doc. PhDr. Tatiana Tökölyová, PhD., VUPCH

 

Sociálne služby a poradenstvo

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie študijného programu:

Prof. PhDr. Mgr. Jana Levická, PhD., profesor VUPCH

 

Osoby zabezpečujúce výučbu profilových predmetov:

Doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD., mim. prof., VUPCH

Prof. PhDr. Mgr. Jana Levická, PhD., VUPCH

Doc. ThDr. Juraj Sedláček, PhD., VUPCH

PhDr. Darina Kubíčková, PhD., VUPCH

PhDr. Michal Imrovič, PhD., VUPCH

 

Doktorandské študijné programy – denná forma štúdia Verejná politika a verejná správa

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie študijného programu:

Prof. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD., profesor, VUPCH

 

Osoby zabezpečujúce výučbu profilových predmetov:

Prof. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD., VUPCH

Doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD., VUPCH

Doc. PhDr. Peter Horváth, PhD., VUPCH

Doc. PhDr. Ján Machyniak, PhD., VUPCH

Doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD., VUPCH

 

Európske štúdiá a politiky SJ/EN

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie študijného programu:

Prof. Valeriu Mosneaga, DrSc., funkčné miesto profesor, VUPCH

 

Osoby zabezpečujúce výučbu profilových predmetov:

Prof. Valeriu Mosneaga, DrSc., VUPCH

Doc. Josette Baer-Hill, PhD., VUPCH

Doc. Karen Henderson, PhD., VUPCH

Doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD., VUPCH

Doc. PhDr. Tatiana Tökölyová, PhD., VUPCH

 

Sociálna politika

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie študijného programu:

Prof. PhDr. Mgr. Jana Levická, PhD., profesor VUPCH

 

Osoby zabezpečujúce výučbu profilových predmetov:

Doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD., mim. prof., VUPCH

Prof. PhDr. Mgr. Jana Levická, PhD., VUPCH

Doc. ThDr. Juraj Sedláček, PhD., VUPCH

PhDr. Darina Kubíčková, PhD., VUPCH

PhDr. Michal Imrovič, PhD., VUPCH

 

Doktorandské študijné programy – externá forma štúdia Verejná politika a verejná správa

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie študijného programu:

Prof. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD., profesor, VUPCH

 

Osoby zabezpečujúce výučbu profilových predmetov:

Prof. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD., VUPCH

Doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD., VUPCH

Doc. PhDr. Peter Horváth, PhD., VUPCH

Doc. PhDr. Ján Machyniak, PhD., VUPCH

Doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD., VUPCH

 

Európske štúdiá a politiky SJ/EN

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie študijného programu:

Prof. Valeriu Mosneaga, DrSc., funkčné miesto profesor, VUPCH

 

Osoby zabezpečujúce výučbu profilových predmetov:

Prof. Valeriu Mosneaga, DrSc., VUPCH

Doc. Josette Baer-Hill, PhD., VUPCH

Doc. Karen Henderson, PhD., VUPCH

Doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD., VUPCH

Doc. PhDr. Tatiana Tökölyová, PhD., VUPCH

 

Sociálna politika

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie študijného programu:

Prof. PhDr. Mgr. Jana Levická, PhD., profesor VUPCH

 

Osoby zabezpečujúce výučbu profilových predmetov:

Doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD., mim. prof., VUPCH

Prof. PhDr. Mgr. Jana Levická, PhD., VUPCH

Doc. ThDr. Juraj Sedláček, PhD., VUPCH

PhDr. Darina Kubíčková, PhD., VUPCH

PhDr. Michal Imrovič, PhD., VUPCH

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať