Podľa stupňa štúdia

Vyber si, čo by si chcel/a u na našej fakulte študovať podľa stupňa vysokoškolského štúdia.

Rigorózne konanie

Tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania so získaním titulu PhD.

Bakalársky stupeň štúdia

Podľa programu / zamerania štúdia

Vyber si, čo by si chcel/a u na našej fakulte študovať podľa programu štúdia, na čo sa chceš zamerať.

Verejná správa

Prečo verejná správa?

Pretože verejná správa nie je nuda. Cool vyučujúci, zapájanie sa do projektov, zaujímavé prednášky, vychytávky z praxe, možnosti vycestovať.... okrem iného maximálny priestor na diskusiu. A to všetko v najmodernejších priestoroch s nadštandardným vybavením a  s pešou dostupnosťou do centra mesta. Ak to nebaví študentov, nebaví to ani prednášajúcich, takže...verejná správa nie je nuda! Pridáš sa? Poď študovať verejnú správu na FSV UCM.

Bakalárske štúdium

Odbor sa študuje v prvom stupni vysokoškolského vzdelávania (Bc.) so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky v dennej forme a 3 roky v externej forme štúdia.

Aké predmety absolvujete?     

Okrem samotnej verejnej správy a politických vied môžete študovať i manažment, marketing a komunikáciu vo verejnej správe, politický marketing a iné atraktívne predmety, ktoré u nás prednášajú nie len vážení akademici, ale i odborníci z praxe. Študijný program VEREJNÁ SPRÁVA tak poskytuje starostlivo poprepájané študijné smery a dáva študentom komplexný balík informácií a praktických skúseností.

Medzi profilové predmety patria:

 • Verejná politika
 • Regionálny rozvoj
 • Politická geografia
 • Aktéri verejnej politiky
 • Organizácia volieb
 • Financovanie verejnej správy a iné.

Medzi voliteľné predmety, a teda tie, ktorými si sami dotvoríte smerovanie Vášho štúdia patria:

 • Manažment organizácií
 • Kreatívny marketing
 • Manažérska komunikácia
 • Marketing ľudských zdrojov
 • PR aktivity
 • Propagačná taktika a iné.

Magisterské štúdium

Magisterské štúdium predstavuje druhý stupeň vysokoškolského vzdelania, nasleduje po ukončení bakalárskeho štúdia so štandardnou dĺžkou štúdia 2 roky v dennej forme a 3 roky v externej forme. Po ukončení druhého stupňa vysokoškolského štúdia môžete získať titul Mgr.

Aké predmety absolvujete?

Podobne ako na bakalárskom stupni štúdia máte k dispozícii množstvo zaujímavých a vysoko atraktívnych profilových predmetov, ktoré Vám umožnia stať sa odborníkom na problematiku teórie verejnej politiky a verejnej správy s možnosťou ďalšieho vedeckého rastu. Okrem povinných predmetov máte opäť k dispozícii ponuku nadštandardne príťažlivých voliteľných predmetov, ktorými si sami dotvoríte profil Vášho štúdia.

Medzi profilové predmety patria:

 • E-Government
 • Verejné financie
 • Dynamika verejnej správy v SR
 • Verejná správa v kontexte EÚ
 • Strategický manažment a iné.

Medzi voliteľné predmety patria:

 • Manažment inteligentných miest
 • Marketingové stratégie verejnej správy
 • Občianska participácia
 • Financovanie neziskového sektora
 • Manažment značky vo verejnej správe a iné.

Doktorandské štúdium

Doktorandské štúdium predstavuje tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania so získaním titulu PhD.

Podmienky prijatia na doktorandské štúdium

O prijatie na doktorandské štúdium môžu žiadať absolventi domácich alebo zahraničných vysokých škôl, ak majú ukončené magisterské alebo inžinierske štúdium. Pre doktorandské štúdium je súčasťou prihlášky overený vysokoškolský diplom v totožnom, alebo príbuznom odbore a programe, vysvedčenie zo štátnej skúšky, stručný životopis spolu so súpisom publikovaných i nepublikovaných prác, doklad o absolvovanej praxi (nie je povinné) a potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie a dvakrát vytlačený dizertačný projekt.

V odôvodnených prípadoch (napr. dlhodobé pôsobenie v praxi v oblasti výskumu príslušného študijného odboru) sa môže o štúdium uchádzať aj absolventi študijných programov  iných študijných odborov.

Uchádzači sa prihlasujú na témy vypísané fakultou zverejnené na web stránke fakulty, alebo si môžu navrhnúť aj vlastnú tému. Témy dizertačných prác vypisujú školitelia s príslušným vedeckým titulom (prof., doc.) schválení Vedeckou radou Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave.

Pri prijímaní na doktorandské štúdium bude prebiehať výberové konanie, kde uchádzač prezentuje svoje motívy a predpoklady na štúdium, prezentuje vypracovaný rámcový dizertačný projekt  na vybranú dizertačnú tému, ktorý by mal obsahovať stanovený výskumný problém, výskumné ciele, výskumné metódy riešenia danej problematiky a použitú literatúru.

Základným predpokladom pre prijatie uchádzača na tretí stupeň vysokoškolského štúdia je prezentácia a obhajoba dizertačného projektu, ktorého úspešnosť posúdi komisia pre prijímanie na doktorandské štúdium podľa ustanovení Smernice o doktorandskom štúdiu UCM v Trnave.

Zavri Zisti viac

Európske štúdiá a politiky

Prečo európske štúdiá a politiky?

 

 • Ponúkame unikátne interdisciplinárne prepojenie európskych štúdií a politológie
 • Porozumieš tomu, ako funguje spoločnosť, politika, inštitúcie EÚ a medzinárodné vzťahy
 • Naučíš sa kriticky myslieť, analyticky pracovať a kreatívne pristupovať k riešeniu problémov
 • Staneš sa odborníkom na jednotlivé oblasti politiky nielen v rámci Slovenska ale aj EÚ
 • Spoznáš politiku nielen z teórie, ale predovšetkým z praxe
 • Vylepšíš si svoje jazykové skills

Moderne, atraktívne, mladistvo a s medzinárodnými skúsenosťami do politiky, štátnej správy, mimovládnych organizácií alebo agentúr a inštitúcií v EÚ i na Slovensku. Stretneš  sa s medzinárodným tímom odborníkov z oblasti teórie a hlavne praxe, s osobnosťami domácej a zahraničnej politiky, médií, kultúry. Spoznáš aktívnych ľudí, ktorí majú skúsenosti s tvorbou inovatívnych a kreatívnych projektov. Štúdium bolo pre mňa naozaj zážitkom a úžasným odborným štartom!

Bakalárske štúdium

Odbor sa študuje v prvom stupni vysokoškolského vzdelávania (Bc.) so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky v dennej forme a 3 roky v externej forme štúdia.

Aké predmety absolvujete?

Medzi profilové predmety patria:

 • Teórie medzinárodných vzťahov
 • Národná a občianska identita
 • Politiky EÚ
 • Európska verejná správa
 • Dejiny politického myslenia na Slovensku a pod.

Medzi voliteľné predmety patria:

 • Slovenský jazyk pre cudzincov
 • Anglický jazyk
 • Ruský jazyk a pod.

Magisterské štúdium

Magisterské štúdium predstavuje druhý stupeň vysokoškolského vzdelania, nasleduje po ukončení bakalárskeho štúdia so štandardnou dĺžkou štúdia 2 roky v dennej forme a 3 roky v externej forme. Po ukončení druhého stupňa vysokoškolského štúdia môžete získať titul Mgr.

Aké predmety absolvujete?

Podobne ako na bakalárskom stupni štúdia máte k dispozícii množstvo zaujímavých a vysoko atraktívnych profilových predmetov, ktoré Vám umožnia stať sa odborníkom na problematiku teórie národnej i európskej politiky a s doplnkovými aktivitami reagovať na potreby modernej praxe.

Medzi profilové predmety patria:

 • Moderné politologické teórie
 • Politický systém EÚ
 • Ústavné inžinierstvo
 • Charakter a podoby europeizácie
 • Migrácia a migračná politika
 • Zahraničná politika SR

Medzi voliteľné predmety patria:

 • Komparatívna verejná politika v EÚ
 • Európska susedská politika a východné partnerstvo
 • Nástroje verejnej politiky
 • Anglický jazyk
 • Výskumný seminár

Doktorandské štúdium

Doktorandské štúdium predstavuje tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania so získaním titulu PhD.

Podmienky prijatia na doktorandské štúdium

O prijatie na doktorandské štúdium môžu žiadať absolventi domácich alebo zahraničných vysokých škôl, ak majú ukončené magisterské alebo inžinierske štúdium. Pre doktorandské štúdium je súčasťou prihlášky overený vysokoškolský diplom v totožnom, alebo príbuznom odbore a programe, vysvedčenie zo štátnej skúšky, stručný životopis spolu so súpisom publikovaných i nepublikovaných prác, doklad o absolvovanej praxi (nie je povinné) a potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie a dvakrát vytlačený dizertačný projekt.

V odôvodnených prípadoch (napr. dlhodobé pôsobenie v praxi v oblasti výskumu príslušného študijného odboru) sa môže o štúdium uchádzať aj absolventi študijných programov  iných študijných odborov.

Uchádzači sa prihlasujú na témy vypísané fakultou zverejnené na web stránke fakulty, alebo si môžu navrhnúť aj vlastnú tému. Témy dizertačných prác vypisujú školitelia s príslušným vedeckým titulom (prof., doc.) schválení Vedeckou radou Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave.

Pri prijímaní na doktorandské štúdium bude prebiehať výberové konanie, kde uchádzač prezentuje svoje motívy a predpoklady na štúdium, prezentuje vypracovaný rámcový dizertačný projekt  na vybranú dizertačnú tému, ktorý by mal obsahovať stanovený výskumný problém, výskumné ciele, výskumné metódy riešenia danej problematiky a použitú literatúru.

Základným predpokladom pre prijatie uchádzača na tretí stupeň vysokoškolského štúdia je prezentácia a obhajoba dizertačného projektu, ktorého úspešnosť posúdi komisia pre prijímanie na doktorandské štúdium podľa ustanovení Smernice o doktorandskom štúdiu UCM v Trnave.

Zavri Zisti viac

Sociálne služby a poradenstvo

Prečo sociálne služby a poradenstvo?

 • Ponúkame
Zavri Zisti viac