Európske štúdiá a politiky

Menu sekcie:

Balakárske štúdium

Magisterské štúdium

Doktorandské štúdium

Bakalárske štúdium

Profil absolventa

Absolvent 1. stupňa vysokoškolského štúdia (bakalár) programu Európske štúdiá a politiky získava široké spektrum teoretických poznatkov, čo mu umožňuje orientovať sa v oblasti fungovania politík v medzinárodnom rámci, špeciálne v Európskej únii.  Študijný program v rámci svojho jadra vychováva odborníkov pripravených zapojiť sa do tvorby politík a procesov na úrovni štátnej správy, medzinárodných organizácií, resp. v súkromnom sektore a pripravuje ich i na pozície moderných lídrov. Tento program sa pripája k snahám vytvárať odborníkov pre európsku politiku, ktorí vedia získané vedomosti prepojiť s praxou, a to aj vďaka možnosti nadobudnúť praktické skúsenosti pre svoju budúcu kariéru už počas štúdia. Absolventi by sa mali stať nestrannými profesionálmi v oblasti analýzy politiky, európskych štúdií a procesov, ktorí by mohli nájsť zamestnanie v analytických jednotkách, alebo im podobných útvaroch na ministerstvách alebo európskych inštitúciách.  Absolvent študijného programu Európske štúdiá a politiky nájde uplatnenie v orgánoch štátnej správy, samosprávy, v subjektoch verejného sektora, vo vedeckovýskumných a pedagogických inštitúciách, v nadnárodných inštitúciách, analytických organizáciách,  ale aj v súkromných sektore, resp. v oblasti dobrovoľníctva, a to na rôznych pozíciách viacerých povolaní.

Vzdelávacie výstupy za oblasť vedomostí

Bakalárske štúdium programu Európske štúdiá a politiky je koncipované tak, aby jeho absolvent bol odborne pripravený plniť úlohy teórie a praxe v súlade s aktuálnymi potrebami spoločenského vývoja nielen na Slovensku, ale v rámci celej Európskej únii a jej inštitúciách. Absolvent získa dostatočné teoretické, ale aj praktické vedomosti o fungovaní štátov a ich častí, teórií demokracie, základov diplomatického protokolu, praktické  jazykové zručnosti a prierezový prehľad v oblasti medzinárodného práva, všeobecnej ekonomickej teórie, geografie a politického myslenia. Rozsah vedomostí mu umožní pokračovať v druhom stupni štúdia, alebo mu umožní vstúpiť do praktického života.

Vzdelávacie výstupy za oblasť zručností

Súčasťou študijného programu je aj účasť na viacerých odborných študentských podujatiach, diskusiách a workshopoch, absolvent je schopný komunikovať na domácich i medzinárodných fórach. Absolvent si osvojí odborný jazyk a pojmy vzťahujúce sa na tvorbu a implementácie európskej politiky, ako ich použiť pri tvorbe nových politík tak, aby preukázal pochopenie súvislostí a dôsledkov problému i alternatívnych rozhodnutí pri navrhovaní riešenia. Absolvent naučí porovnávať fungovanie politík v medzinárodnom rámci, špeciálne v Európskej únii a tak dokáže navrhnúť postupy a nástroje na riešenie jednotlivých praktických problémov.

Vzdelávacie výstupy za oblasť kompetencií

Absolvent bude spôsobilý organizovať prácu v pracovných skupinách, spolupracovať pri príprave verejnej politiky na európskej, národnej i lokálnej úrovni, analyzovať potreby, navrhovať, vytvárať, realizovať, monitorovať a vyhodnocovať politiky. Uskutočňovať empirický výskum a interpretovať jeho výsledky a aplikovať odporúčania výskumu v praxi.

Profilové predmety študijného programu

Profilové predmety študijného programu

 • • Úvod do politológie
 • • Základy európskej integrácie
 • • Politický systém SR
 • • Dejiny Európy
 • • Techniky vedeckého písania
 • • Inštitúcie a rozhodovacie mechanizmy EÚ
 • • Politické strany a stranícke systémy
 • • Národná a občianska identita
 • • Politické systémy krajín západnej Európy
 • • Politiky EÚ
 • • Dejiny politického myslenia na Slovensku
 • • Metodológia sociálnych vied
 • • Teórie demokracie
 • • Medzinárodné organizácie
 • • Politické systémy krajín strednej Európy
 • • Ústavné inštitúcie v politickom systéme SR
 • • Voľby a volebné systémy
 • • Európska integračná politika
 • • Autoritárske a totalitné režimy

Magisterské štúdium

Profil absolventa

Študijný program Európske štúdiá a politiky je zameraný na poskytnutie komplexného rámca vedomostí, zručností i kompetencií v oblasti národnej i európskej politiky v adekvátnom rozsahu II. stupňa vysokoškolského štúdia. Predkladaný študijný program svojim obsahovým zameraním a doplnkovými aktivitami reaguje na potreby modernej praxe, ktorá  v čoraz väčšej miere vyžaduje komplexnú prípravu absolventov v oblasti tvorby európskej verejnej politiky. Študijný program je preto vypracovaný i na základe komunikácie s odborníkmi z praxe ako i zamestnávateľmi a doplnený aktivitami na celkový rozvoj a prípravu národných a európskych lídrov. Z tohto dôvodu sa reálne výsledky vzdelávacieho procesu zameriavajú na prípravu absolventov s komplexnými zručnosťami i kompetenciami s praktickým zameraním, ktorí sú pripravení na samostatnú analytickú prácu.

Vzdelávacie výstupy za oblasť vedomostí

Študijný program vychováva odborníkov pripravených zapojiť sa do tvorby politík a procesov na úrovni štátnej správy, medzinárodných organizácií, resp. v súkromnom sektore a pripravuje ich i na pozície moderných lídrov. Absolvent  získa dostatočný základ teoretických poznatkov z odborných politologických disciplín, predovšetkým európskych policies a teórií europeizácie a histórie integračných trendov Európskej únie a jazykovú výbavu na to, aby mohol vstúpiť a odborne sa uplatniť vo viacerých oblastiach života spoločnosti (pedagogická činnosť, verejná správa, občianske združenia, masmédia, medzinárodné organizácie apod.). Významnou sférou uplatnenia absolventov odboru Európske štúdiá a politiky sú štruktúry štátu a verejnej správy (štátne a samosprávne inštitúcie celoslovenskej, regionálnej i lokálnej úrovne), ako aj subjekty tretieho sektoru, občianske združenia a nadácie. Študenti absolvujú aj potrebnú jazykovú prípravu. Svoje jazykové vedomosti a zručnosti študenti prehlbujú aj formou absolvovania odborných stáží na zahraničných inštitúciách a na základe absolvovania výmenných študijných pobytov Erasmus+ na európskych univerzitách. Absolventi tak majú predpoklady stať sa nestrannými profesionálmi v oblasti analýzy politiky, európskych štúdií a procesov, ktorí by mohli nájsť zamestnanie v analytických jednotkách, alebo im podobných útvaroch na ministerstvách alebo európskych inštitúciách.

Vzdelávacie výstupy za oblasť zručností

Nakoľko súčasťou študijného programu je aj účasť na viacerých odborných študentských podujatiach, diskusiách a workshopoch, absolvent je schopný komunikovať na domácich i medzinárodných fórach. Absolvent si prehĺbi osvojený odborný jazyk a pojmy vzťahujúce sa na tvorbu a implementácie európskej politiky, ako ich použiť pri tvorbe nových politík tak, aby preukázal pochopenie súvislostí a dôsledkov problému i alternatívnych rozhodnutí pri navrhovaní riešenia.

Vzdelávacie výstupy za oblasť kompetencií

Absolvent disponuje prehĺbenými znalosťami a kompetenciami dôležitými pre porovnávanie fungovania politík v medzinárodnom rámci, špeciálne v Európskej únii a tak dokáže navrhnúť postupy a nástroje na riešenie jednotlivých praktických problémov. Zároveň je absolvent spôsobilý organizovať prácu v pracovných skupinách, spolupracovať pri príprave verejnej politiky na európskej, národnej i lokálnej úrovni, analyzovať potreby, identifikovať a pomenovať problémy, navrhovať, vytvárať, realizovať, monitorovať a vyhodnocovať politiky, uskutočňovať empirický výskum a interpretovať jeho výsledky a aplikovať odporúčania výskumu v praxi.

Profilové predmety študijného programu

 • • Bezpečnostná politika a medzinárodné vzťahy
 • • Moderné politologické teórie I.
 • • Krajná pravica EÚ
 • • Moderné politologické teórie II.
 • • Politický systém EÚ
 • • Manažment politických organizácií
 • • Charakter a podoby europeizácie
 • • Politická komunikácia a médiá
 • • EÚ v procese globalizácie
 • • Migrácia a migračná politika
 • • Zahraničná politika SR
 • • Európska mládežnícka politika

Doktorandské štúdium

Študijný program Európske štúdiá a politiky je zameraný na poskytnutie komplexného rámca vedomostí, zručností i kompetencií v oblasti národnej i európskej politiky v adekvátnom rozsahu III. stupňa vysokoškolského štúdia. Tento študijný program svojim obsahovým zameraním a doplnkovými aktivitami reaguje na potreby modernej praxe, ktorá  v čoraz väčšej miere vyžaduje komplexnú prípravu absolventov – doktorov v oblasti tvorby európskej verejnej politiky. Študijný program je preto vypracovaný i na základe komunikácie s odborníkmi z praxe ako i zamestnávateľmi a doplnený aktivitami na celkový rozvoj a prípravu národných a európskych lídrov. Z tohto dôvodu sa reálne výsledky vzdelávacieho procesu zameriavajú na prípravu absolventov na úrovni PhD. s komplexnými zručnosťami i kompetenciami s praktickým zameraním, ktorí sú pripravení na samostatnú analytickú, vedeckú a výskumnú prácu.

Vzdelávacie výstupy za oblasť vedomostí:

Študenti v rámci študijného programu európske štúdiá a politiky tieto zručnosti a kompetencie nadobudnú vďaka jeho interdisciplinárnemu charakteru zameraného na komplex poznatkov z oblastí fungovania štátu a jeho častí, Európskej únie, medzinárodných vzťahov, rodových otázok a bezpečnosti, ktoré sú doplnené o vysoko odborné vedomosti spojené s politickými a spoločenskými procesmi prebiehajúcimi na jednotlivých úrovniach vládnutia. Absolvent tretieho stupňa študijného programu európske štúdiá a politiky tak v procese vzdelávania získava vysokú odbornosť, ale navyše vo vzdelávacom procese využíva získané široké spektrum teoretických poznatkov, čo mu umožňuje orientovať sa v procesoch vnútroštátnej a nadnárodnej politiky, realizovať špecializované vzdelávanie a školenia ako i pracovať vo vede a výskume. Absolvent je pripravený na chápanie interdisciplinárnych súvislostí fungovania moderných politických systémov a režimov. A nakoľko je európska dimenzia tvorby politiky založená na synergii a konvergencii, absolventi sú pripravení hľadať riešenia pre modernú Európu, k čomu slúži viacero prakticky zameraných aktivít realizovaných priamo v procese výučby.

Vzdelávacie výstupy za oblasť zručností

Vďaka realizovanej výskumnej praxe, vie absolvent aplikovať jednotlivé medzinárodno-politické teórie k analyzovaniu vybraných procesov prebiehajúcich v rámci štátu alebo aj mimo neho. V rámci svojho štúdia ako i praxe získanej na pracovisku, študenti PhD štúdia môžu získané vedomosti prepojiť s praxou, a to aj vďaka možnosti nadobudnúť praktické skúsenosti pre svoju budúcu kariéru už počas štúdia. Teoretické vedomosti, získané zručnosti môže študent priamo aplikovať počas jednotlivých aktivít výučby, ako i aplikovať na viacerých možnostiach odbornej praxe doma i v zahraničí, čím si ich overuje a prehlbuje do formy praktických kompetencií. Počas štúdia študenti rozvíjajú svoje zručnosti v oblasti písania odborných textov ako i grantov, čím získavajú potrebné zručnosti pre uplatnenie v praxi v budúcnosti.

Vzdelávacie výstupy za oblasť kompetencií:

Absolvent disponuje prehĺbenými znalosťami a kompetenciami dôležitými pre porovnávanie fungovania politík v medzinárodnom rámci, špeciálne v Európskej únii a tak dokáže navrhnúť postupy a nástroje na riešenie jednotlivých praktických problémov. Má schopnosť vystupovať ako odborník, ktorý pristupuje k aktuálnym spoločensko-politickým javom a fenoménom s kritickým myslením, so schopnosťou identifikovať, pomenovať, analyzovať vedecký problém, následne na základe relevantných dát a s ohľadom na aktuálne poznanie realizovať výskum / prieskum určeného javu. Vďaka nastaveniu štúdia a pracovných aktivít počas neho, absolvent je spôsobilý organizovať prácu v pracovných skupinách, spolupracovať pri príprave verejnej politiky na európskej, národnej i lokálnej úrovni, analyzovať potreby, identifikovať a pomenovať problémy, navrhovať, vytvárať, realizovať, monitorovať a vyhodnocovať politiky, uskutočňovať empirický výskum a interpretovať jeho výsledky a aplikovať odporúčania výskumu v praxi.

Profilové predmety študijného programu

 • • Metodológia vedeckej práce
 • • EÚ a jej politiky
 • • EÚ ako aktér medzinárodnej politiky
 • • Perspektívy vývoja parlamentnej demokracie
 • • Feministické koncepcie politiky
Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať