EURÓPSKE CENTRUM PRE OBČIANSKU EXCELENTNOSŤ (ECCE)

EUROPEAN CENTRE FOR CIVIC EXCELLENCE (ECCE)

Návrh na zriadenie Centra je v súlade s § 13 Štatútu FSV UCM a predstavuje kľúčovú aktivitu v rámci projektu 101085665 – ECCE (Jean Monnet Actions in the field of Higher Education Teaching and Research): EUROPEAN CENTRE FOR CITIZENSHIP EXCELLENCE (ECCE).

Zdôvodnenie vzniku:

EÚ čelí problémom s vnímaním európskej demokracie a z toho dôvodu vzniká na i Slovensku potreba predstaviť EÚ ako jedinečné zoskupenie viacerých členských štátov a zdôvodniť jej legitimitu. V súlade s cieľmi programu E+ a v súlade so študijným programom Európske štúdiá a politiky má tento projekt za cieľ prispieť k podpore rozvoja mladých ľudí a učiteľov spoločenskovedných predmetov v tejto oblasti, a to prostredníctvom vzdelávania ako hlavného nástoja na posilnenie európskej identity a aktívneho občianstva. Dôležitou skupinou pre výchovu k občianskemu a demokratickému uvedomeniu, európskej identite a aktívnemu občianstvu je mládež.

Na túto potrebu reaguje výskumný tím projektu prostredníctvom činnosti JMCoE pod názvom European Centre for Civic Excellence („Európskeho centra pre občiansku excelentnosť“; v rámci schváleného projektu; ďalej ako ECCE). Hlavným výstupom projektu je zriadené a spustené „European Centre for Civic Excellence“ (ECCE), ktorého cieľom je odovzdať odbornosť riešiteľov projektu/členov výskumného tímu Centra učiteľom stredných škôl a prispieť tak k dlhodobému zvyšovaniu vedomostí, čím sa pochopenie problematiky EÚ odrazí na vyššej kvalite a odbornosti ich výučby.

ECCE tak zabezpečí prenos vedomostí riešiteľov projektu/členov výskumného tímu z európskej demokracie do vzdelávacieho procesu na stredných školách a následne do ich budúceho života aktívnych občanov na Slovensku a v prostredí EÚ. Výskumný tím centra ECCE na základe svojej akademickej a výskumnej činnosti vníma požiadavku učiteľov stredných škôl odborne ich vzdelávať v aktuálnych problémoch európskej demokracie, politiky a poskytnúť im odbornú štruktúru.

Hlavným cieľom činnosti „European Centre for Civic Excellence“, hlavného výstupu projektu, je posilniť kompetencie mladých ľudí v oblasti európskej demokracie prostredníctvom podpory stredoškolského vzdelávania o EÚ a otázkach demokracie, čím reflektuje jednu z priorít programu Erasmus +, a to podpora aktívneho občianstva v rámci celoživotného vzdelávania a tým posilniť európsku identitu a aktívne občianstvo už od útleho veku.

Hlavnou metódou aplikovanou na naplnenie tohto cieľa v rámci činnosti centra ECCE prostredníctvom projektových aktivít je prenos a šírenie odborných znalostí členov výskumného tímu stredoškolským učiteľom predmetov zameraných o.i. na problematiku EÚ a demokracie, aby takto získané poznatky začlenili do svojich osnov. Tým Centrum prispeje k pozdvihnutiu európskej identity a občianskej účasti mladých ľudí. Z toho dôvodu je cieľom ECCE primárne podporovať učiteľov pri rozvíjaní ich odbornosti a kompetencií v oblasti EÚ, a tým odovzdávať získané poznatky prostredníctvom vyučovacieho procesu svojim študentom, a tak prispievať k zvýšenej kvalite ich budúcich životov ako občanov EÚ.

Témy obsiahnuté v aktivitách projektu preto pokrývajú najkritickejšie otázky súčasnej politiky a demokracie EÚ a zameriavajú sa na posilnenie kompetencií mladých ľudí v oblasti európskej demokracie prostredníctvom podpory stredoškolského vzdelávania v EÚ a otázkach demokracie.

Centrum ako JMCoE je budované ako pracovisko s medzinárodným presahom, a to ako platforma kľúčovej aktivity Jean Monnet – Centrá excelentnosti (JMCoE) zameranej na vytvorenie výskumného centra pre výskum a následné nastavenie nástrojov pre prepojenie expertízy EÚ (JMCoE) a vedeckých poznatkov členov výskumného tímu v oblasti výskumu a výučby zameranej na posilňovanie kompetencií mladých ľudí v otázkach európskej demokracie. Činnosť ECCE sa tak považuje za hlavný nástroj v rámci projektu, ktorým bude Centrum prispievať k posilneniu participácie mládeže na demokratickom živote a zvýšeniu občianskej angažovanosti mládeže. ECCE ako JMCoE prispieva k riešeniu špecifických problémov súvisiacich s podporou vzdelávacieho, profesionálneho a osobného rozvoja ľudí pracujúcich v oblasti vzdelávania a mládeže.

Zastrešujúcim pracoviskom Centra je Katedra politických vied FSV UCM v Trnave. Takýmto nastavením Centra zároveň zabezpečíme aj jeho udržateľnosť po skončení projektu.

Personálne obsadenie Centra „European Centre for Civic Excellence“ (ECCE):

Osoby vyplývajúce priamo z projektu podaného v rámci výzvy ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH (Jean Monnet Actions in the field of Higher Education Teaching and Research): EUROPEAN CENTRE FOR CITIZENSHIP EXCELLENCE (ECCE):

 • • Doc. Karen Henderson, PhD., mim.prof.
 • • Doc. PhDr. Tatiana Tökölyová, PhD.
 • • Doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD.
 • • Doc. Josette Baer – Hill, PhD.
 • • PhDr. Jakub Bardovič, PhD.
 • • Mgr. Michal Garaj, PhD.
 • • Mgr. Ondřej Filipec, PhD.
 • • Mgr. Marta Kuhnová, PhD.

Na čele Centra stojí riaditeľ, ktorý je v rámci projektu v pozícii hlavného riešiteľa (senior expert, a to Doc. PhDr. Tatiana Tökölyová, PhD.).

Pracovnými povinnosťami riaditeľa centra sú najmä:

 • • plánovanie a organizovanie vedecko-výskumných aktivít,
 • • pravidelné podávanie ročných a iných správ,
 • • koordinácia projektu,
 • • realizácia výučbových aktivít, tvorba učebných osnov,
 • • príprava a organizácia realizácie jednotlivých výstupov projektu,
 • • udržiavanie komunikácie s partnerskými pracoviskami.

Náplň práce Centra a výstupy:

• Vypracovanie náplne práce Centra a iných dokumentov upravujúcich jeho činnosť– v spolupráci s vedením FSV UCM v Trnave.

• Zabezpečiť vizuálnu informáciu o existencii, činnosti a personálnom obsadení Centra na FSV UCM v Trnave v priestoroch fakulty, vrátane webového sídla fakulty a realizačného pracoviska (t.j. žiadateľa projektu – Katedry politických vied FSV UCM v Trnave).

• Spustenie webovej stránky Európskeho centra občianskej excelentnosti, ktorá bude (a) poskytovať aktuálne informácie o aktivitách projektu a (b) sprístupní výstupy verejnosti.

• Poskytovať komunikačnú platformu zainteresovaným stranám (vrátane poskytovania konzultácií) v oblasti odborných otázok alebo v metodických záležitostiach (online)

• Organizácia plánovaných seminárov, prednášok, workshopov a záverečnej konferencie.

• Tvorba edukačných materiálov, prezenčného/on-line kurzu.

• Publikovať vedecké a odborné publikácie v oblasti výsledkov empirického výskumu.

• Tvorba učebných materiálov, materiálov pre workshopy a semináre vrátane didaktických materiálov.

• Vypracovať modul odbornej prípravy a budovania kapacít v oblasti.

• Realizovať výskum zameraný na fokusovú skupinu medzi stredoškolskými študentmi na aktuálne témy EÚ;

• Realizovať v rámci vlastného výskumu rôzne dotazníkové prieskumy, a to primárne medzi študentmi študijného programu Európske štúdiá a politiky a v rámci jednotlivých aktivít a ich vyhodnocovanie v kontexte cieľov a aktivít projektu.

• Podpora osvedčených postupov – nadviazanie pevného spojenia medzi rôznymi zainteresovanými stranami, ako je občianska spoločnosť a širšia verejnosť, pokiaľ ide o úlohu vedy pri zlepšovaní vzdelávacieho procesu v oblasti zamerania projektu.

• Nadviazanie spolupráce s podobne zameranými zahraničnými pracoviskami.

• Ďalšie výskumné aktivity v kontexte riešenej problematiky.

Kontakt:

Európske centrum pre občiansku excelentnosť (ECCE)

Katedra politických vied, Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave

Bučianska 4/A

Trnava, 917 01

Vedúci ECCE: doc. PhDr. Tatiana Tökölyová, PhD.

Kancelária: č. 326

Email: tatiana.tokolyova@ucm.sk

Tel. číslo: 033 5565 555

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať