Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave
Garantujeme odbornosť, k úspechom Vám pomôžeme

11 rokov

FSV UCM je stabilná fakulta, ktorá má zázemie v Trnave a niekoľkoročné skúsenosti vo vzdelávaní.

Nové zázemie

Fakulta má nové zázemie, nové učebne a výpočtovú techniku vo vysokej kvalite.

Vzdelávacie programy

Vo troch úrovniach štúdia má fakulta programy vzdelávania zamerané na rôzne oblasti.

Akreditované programy

Verejná správa, európske štúdiá alebo sociálna práca je k dispozícii na Bc., Mgr. a PhD. stupni štúdia.

Veda a výskum

Okrem projektovej činnosti, rovnako aj publikačná činnosť je na vysokej úrovni.

Na jednom mieste

výučba prebieha na jednom mieste. Pred fakultou je aj parkovisko pre študentov.

Fakulta sociálnych vied vznikla 1. decembra 2011 ako štvrtá fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Fakulta sociálnych vied sa  stala  integrálnou  súčasťou  univerzity a jednou z popredných vzdelávacích a vedeckých inštitúcií nielen v trnavskom akademickom priestore. Poslaním fakulty sociálnych vied je poskytovať vysokoškolské vzdelávanie v oblasti sociálnych vied zamerané na odborný, vedecký a praktický rozvoj vedomostí a schopností nielen študentov, ale aj zamestnancov v domácom i zahraničnom prostredí. 

Fakulta sociálnych vied sa zameriava na výučbu a výskum v sociálnych vedách s dôrazom na oblasti politických vied, európskych štúdií, verejnej správy, verejnej politiky a sociálnych služieb a poradenstva. Fakulta disponuje modernými priestormi s vynikajúcim technickým vybavením. Poskytuje komplexné štúdium vo všetkých troch stupňoch, štúdium aj v cudzom jazyku, prednášky renomovaných domácich aj zahraničných odborníkov, odborné stáže a workshopy, prepojenie teoretických poznatkov s praxouŠtudijné programy fakulty efektívne reagujú na požiadavky spoločnosti v zmysle prípravy kvalifikovaných odborníkov pre súčasný trh práce. Absolventi fakulty môžu pôsobiť v orgánoch štátnej správy a samosprávy, v rôznych národných aj medzinárodných organizáciách alebo inštitúciách.

V súčasnosti na fakulte prebieha výučba širokej škály študijných programov v  dennej  a  externej forme v bakalárskom stupni štúdia: verejná správa, európske štúdiá a politiky, sociálne služby a poradenstvo  v magisterskom stupni štúdia:  verejná  správa, európske štúdiá a politiky,  sociálne  služby  a  poradenstvo a v doktorandskom stupni štúdia: európske štúdiá a politiky, verejná politika a verejná správa, sociálna politika. Fakulta má právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore verejná politika a verejná správa, ktoré získala ako vôbec prvé pracovisko na Slovensku.

Fakulta sociálnych vied pozostáva z troch katedier. Vzdelávaciu a odbornú činnosť fakulty dopĺňajú  tri špecializované centrá, ktoré sa snažia svojou aktívnou činnosťou pomôcť nielen študentom ale aj predstaviteľom miest a obcí Slovenska prekonávať najrozličnejšie problémy verejného charakteru. Fakulta sociálnych vied vydáva recenzované vedecké časopisy Slovenská revue pre verejnú politiku a verejnú správu a Slovenská politologická revue a spoluvydáva časopis European Journal of Transformation Studies.

Katedry aj centrá participujú na riešení mnohých domácich a zahraničných projektov. Medzi najvýznamnejšie úspešne riešené projekty patria 7. RP EK  MYPLACE Democracy and the shadows of totalitarism and populism: the European experience a MYWEB Measuring Youth Well-Being. V súčasnosti je fakulta riešiteľom jedinečného projektu  Európskej únie zameraného na vzdelávanie Erasmus+ /Jean Monnet Chair na tému Migrácia: Výzva európskych štátov.

Fakulta sociálnych vied je členom najprestížnejšej medzinárodnej politologickej asociácie IPSA, v rámci ktorej sa aktívne podieľa na rozvoji vedeckej a medzinárodnej spolupráce. V novembri 2016 fakulta uzavrela partnerstvo (memorandum o porozumení) s Európskou organizáciou pre verejné právo (European Public Law Organization), ktorého cieľom je rozvoj vedeckých, akademických a iných foriem spolupráce ako je napr. mobilita študentov a pedagógov, publikačná činnosť, organizácia konferencií a seminárov.

Fakulta sociálnych vied participuje na projekte Univerzita tretieho veku, prostredníctvom ktorého ponúka občanom  príležitosť pre ďalšie vzdelávanie a tým možnosti pre kvalitné využitie voľného času a pozitívne sociálne zaradenie.

Veľmi obľúbený je aj letný prázdninový projekt Detská univerzita, ktorého obsahový a tematický rámec je prispôsobený záujmom a požiadavkám detí s cieľom priblížiť im život na univerzite a jednotlivých fakultách. 

Fakulta participuje na výmennom programe Erasmus+ a spolupracuje s mnohými európskymi a svetovými univerzitami, vedeckými inštitúciami a medzinárodnými organizáciami.

Študenti na Fakulte sociálnych vied žijú bohatým študentským životom. Každoročne sa môžu zúčastniť zaujímavých odborných, kultúrnych i športových podujatí, ktoré organizuje fakulta v duchu dávnej myšlienky Kalokagatie  vyjadrujúcej spojenie vzdelávania so športom a kultúrou.

Fakulta sociálnych vied verejne prezentuje odvážne ambície stať sa lídrom v odbore s cieľom poukázať na možnosti a perspektívy zlepšenia sa v prospech vlastných aktivít v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu s dôrazom na rozvoj regiónu a rast vzdelanostnej úrovne ako aj vedecko-technického pokroku.

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať