Vnútorný systém kvality

Rýchle linky:

Rada kvality

Rada pre študijný program

Výsledky hodnotenia kvality

Politika rodovej rovnosti

Univerzitná úroveň: UCM systém kvality
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Rada kvality

Dekanom FSV UCM bola vymenovaná Rada pre kvalitu FSV UCM, ktorá je permanentným poradným orgánom dekana. Rada pre kvalitu najmä pripravuje, kontroluje, hodnotí a koordinuje tvorbu, implementáciu a používanie vnútorného systému kvality vzdelávania, koordinuje zavedenie, používanie, funkčnosť a implementáciu systému manažérstva kvality, čo vyplýva z poslania Národného programu kvality ako programu podpory rozvoja kvality práce, kvality produkcie, služieb a propagácie pre trvalo udržateľnú kvalitu života a konkurencieschopnosti vo všetkých oblastiach spoločnosti na Slovensku.

Predseda Rady kvality FSV UCM:

doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD.

Podpredseda:

PhDr. Edita Poórová, Ph.D.

Členovia:

doc. PhDr. Michal Lukáč, PhD.

PhDr. Michal Imrovič, PhD.

Ing. Klaudia Čirčová

Politické vedy

Interní:

PhDr. Martin Švikruha, PhD.

PhDr. Jakub Bardovič, PhD.

Prax + absolvent:

Mgr. Miroslava Dujičová, PhD.

Študenti:

Mgr. Tomáš Janči

Sociálna práca

Interní:

doc. ThDr. Sedláček Juraj, PhD. DiS.

Prax:

PhDr. Katarína Levická, PhD.

Študenti:

Mgr. Michaela Vaceková

Dokumenty

Rada pre študijný program

Rada pre študijný program verejná politika a verejná správa / študijný program verejná správa

Zamestnanci:

prof. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD., predsedníčka

doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD.

doc. PhDr. Ján Machyniak, PhD.      

Študent:

PhDr. Erik Urc, študent

Absolvent:

PhDr. Karol Zachar, PhD.

Zamestnávatelia:

PhDr. David Ivanovič,  PhD. – starosta OÚ Naháč

Rada pre študijný program európske štúdiá a politiky

Zamestnanci:

doc. PhDr. Tatiana Tökölyová, PhD., predsedníčka   

prof. Valeriu Mosneaga, DrSc. 

doc. Karen Henderson, Ph.D. 

Študenti:

Mgr. Monika Kmeťová

Mgr. Natália Brovina Mulinová    

Bc. Peter Orosz

Absolventi:

Mgr. Denisa Karabová, PhD. 

Mgr. Boris Kolman, PhD.

Zamestnávatelia:

PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD. – starostka MČ Bratislava Rusovce

Rada pre študijný program sociálna politika /  študijný program sociálne služby a poradenstvo

Zamestnanci:

doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD., mim. prof., predsedníčka

prof. PhDr. Mgr. Jana Levická, PhD. 

PhDr. Zuzana Draková, PhD. 

Študenti:

Mgr. Erika Štangová

Mgr. Emma Valigurská

Mgr. et Mgr. Erik Hrabovský

Absolventi:

PhDr. Martin Halaksa, PhD.

Zamestnávatelia:

Mgr. Tomáš Kramár – absolvent, riaditeľ  ZpS a DSS Humanus n.o. Hlohovec

Mgr. Michaela Bistáková  (rod. Košiarčíková) – riaditeľka komunitného domova ESTHER v Hlohovci

PhDr. Martin Vavruš, PhD.,  štatutárny zástupca  n.o. Domov pomocnej ruky, Žilina

Mgr. Martina Bošeľová, ÚPSVR SR Bratislava, riaditeľka Odboru vykonávania opatrení v sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele 

PhDr. Peter Papšo, PhD – MŠVVaŠ SR Bratislava, Útvar neformálneho vzdelávania mládeže, hlavný štátny radca 

Politika rodovej rovnosti

Členovia pracovnej skupiny pre rodovú rovnosť FSV UCM:

PhDr. Zuzana Draková, PhD.

JUDr. Stanislav Michal

PhDr. Monika Práznovská, PhD.

 

Politika rodovej rovnosti – Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (ucm.sk)