Kolégium dekana

Kolégium je stálym poradným orgánom dekana fakulty, ktorého členmi sú prodekani fakulty, vedúci katedier, tajomník fakulty, vedúci sekretariátu dekana, predseda  akademického senátu FSV UCM, predseda akademického senátu za študentskú časť FSV UCM a študentský ombudsman FSV UCM. Na práci kolégia sa môžu podieľať aj iní pracovníci, ktorých dekan poverí riešením konkrétnych úloh.

Dekan FSV UCM:

doc. PhDr. Peter Horváth, PhD.

 

Prodekani FSV UCM:

doc. PhDr. Ján Machyniak, PhD.

doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD.

PhDr. Jakub Bardovič, PhD.

Mgr. Andrej Kóňa, PhD.

PhDr. Dalibor Mikuš, PhD.

 

 

Vedúci katedier FSV UCM:

doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD.

doc. PhDr. Martin Švikruha, PhD.

Tajomník FSV UCM:

Ing. Mária Kucharovičová

Vedúci kancelárie dekana:

Ing. Jana Osuská  

Predseda AS FSV UCM:

doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD.

Podpredseda AS FSV UCM za študentskú časť:

PhDr. Peter Šamalík

Študentský ombudsman:

PhDr. Erik Urc 

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať