Kolégium dekana

Kolégium je stálym poradným orgánom dekana fakulty, ktorého členmi sú prodekani fakulty, riaditelia ústavov, tajomník fakulty, vedúci sekretariátu dekana, predseda  akademického senátu FSV UCM, predseda akademického senátu za študentskú časť FSV UCM a študentský ombudsman FSV UCM. Na práci kolégia sa môžu podieľať aj iní pracovníci, ktorých dekan poverí riešením konkrétnych úloh.

Dekan FSV UCM:

doc. PhDr. Peter Horváth, PhD.

 

Prodekani FSV UCM:

doc. PhDr. Ján Machyniak, PhD.

doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD.

doc. PhDr. Jakub Bardovič, PhD.

PhDr. Zuzana Draková, PhD.

PhDr. Dalibor Mikuš, PhD.

PhDr. Erik Urc, PhD.

Riaditelia ústavov FSV UCM:

doc. PhDr. Martin Švikruha, PhD.

PhDr. Michal Imrovič, PhD.

Tajomník FSV UCM:

Ing. Mária Kucharovičová

Vedúci kancelárie dekana:

Ing. Jana Osuská  

Predseda AS FSV UCM:

doc. PhDr. Richard Brix, PhD.

Podpredseda AS FSV UCM za študentskú časť:

PhDr. Peter Šamalík

Študentský ombudsman:

PhDr. Kamil Turčan

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať