Výskumné centrum sociálnej izolácie a sociálneho rozvoja

RESEARCH CENTER FOR SOCIAL INSULATION AND SOCIAL DEVELOPMENT (RCSIaSD)

Pandémia COVID-19 zasiahla celé spektrum sociálneho života globálnej spoločnosti. Ako upozornil Amadsun (2020) táto pandémia ešte viac narušila sociálnu solidaritu a sociálnu spravodlivosť a negatívne ovplyvnila tiež oblasť sociálneho rozvoja krajín a jednotlivcov. Snaha zastaviť šírenie pandémie vo veľkom počte krajín viedla k nariadenej sociálnej izolácii. Dopad pandémie sa tak nepreniesol len do medicínskej oblasti, ale pod tlak sa dostali aj ekonomika, hospodárstvo, obchod, služby atď. (de Jonge, Kloppenburg, Hendriks, 2020). Sociálna práca a oblasť sociálnych služieb počas pandémie čelili množstvu krízových situácií, ktoré ich často stavali pred etické dilemy. Sociálni pracovníci a pracovníci v sociálnych službách sa museli rozhodovať či budú rešpektovať a obhajovať ľudské práva svojich klientov, alebo či sa priklonia k opatreniam, ktorými štát tieto práva porušuje ( de Jonge, Kloppenburg, Hendriks, 2020, Sama, Matulic, Pascual, de Vincente, 2020). Etické problémy vyvolané zmenou správania sa spoločnosti boli natoľko závažné, že IFSW na základe poznatkov z 54 krajín sveta, identifikovala 6 etických výziev pre sociálnu prácu počas pandémie (IFSW, 2020). WHO (2021) upozorňuje v tejto súvislosti na stúpajúci počet pacientov s psychickým ochoreniam, suicidálneho konania, PTSP, zatiaľ neidentifikovaných dopadov tzv. dlhého covidu a pod. Táto situácia nás stavia pred povinnosť vedecky skúmať tie aspekty dopadov pandémie Covid-19, s ktorými sa vo svojej praxi stretávajú sociálni pracovníci a pracovníci v sociálnych službách. Musíme tiež hľadať účinné stratégie a efektívne intervencie, ktoré prispejú ku kvalite sociálnych služieb a sociálnej práce. V oblasti krízového riadenia sociálnych služieb, copingových stratégií, rozvoja resilienčného potenciálu, či manažmentu dobrovoľníctva sa veľa môžeme naučiť prostredníctvom spolupráce s našimi zahraničnými kolegami.  Výskumno-vývojová aktivita reagujúc na tieto výzvy  je zameraná na vybudovanie Výskumného centra sociálnej izolácie a sociálneho rozvoja, ktorého cieľom bude bádať ako v oblasti následkov pandémie COVID 19, tak i v oblasti eliminácie týchto dopadov na jednotlivcov, rodiny a komunity.  Tento vedecký zámer VCSIaSR/ RCSIaSD chcem dosiahnuť aj prostredníctvom medzinárodnej spolupráce

VCSIaSR/ RCSIaSD je budované ako pracovisko s medzinárodným presahom, pričom bazálnou jednotkou Centra je Katedra sociálnych služieb a poradenstvo FSV UCM v Trnave. Takto budovaným Centrom zároveň zabezpečíme aj udržateľnosť Centra po skončení projektu. Aktivity zahraničných partnerov participujúcich na činnosti  VCSIaSR/ RCSIaSD budú realizované na báze dobrovoľnej vedeckej spolupráce, bez nárokov na čerpanie finančných prostriedkov zo zdrojov UCM v Trnave.

Personálne obsadenie

Osoby vyplývajúce priamo z projektu NFP313010ASN4: Riešenie spoločenských ohrození v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 

Prof. PhDr. Mgr. Jana Levická, PhD.

Doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD.

PhDr. Andrej Hrnčárik, PhD.

PhDr. Zuzana Draková, PhD.

Ďalšie osoby participujúce na činnosti centra:

Doc. ThDr. Juraj Sedláček, PhD.

PhDr. Lenka Stanová, PhD.

PhDr. Darina Kubíčková, PhD.

PhDr. Monika Orlíková, PhD.

PhDr. Michal Imrovič, PhD.

Doktorandi Katedry sociálnych služieb a poradenstva

Domáci a zahraniční partneri

Inštitút edukológie a sociálnej práce FF PU v Prešove

Ústav sociální práce FF UHK Hradec Králové

Faculty of Education (Pedagogická fakulta), Near East University of Nicosia, Cyprus. Prof. Dr. Fahriye Altinay – Email: fahriye.altinay@neu.edu.tr  (v septembri  sme na rektorát UCM predložili žiadosť o uzavretie Erasmus zmluvy s touto inštitúciou)

National Pingtung University of Science and Technology – Department of Social Work, Neipu Pingtung  – zmenilo sa vedenie katedry, aktuálne potrebujeme potvrdiť záujem o spoluprácu

Aktivity centra

1) Vypracovanie Štatútu  VCSIaSR/ RCSIaSD  a iných dokumentov upravujúcich jeho činnosť– v spolupráci s dekanom FSV UCM, doc. PhDr. Jaroslavom Mihálikom, PhD.

2) Analýza dopadov sociálnej odlúčenosti ako významných aspektov dobrovoľníctva v čase pandémie COVID-19 a vnímania prínosu aktivít  a prácu dobrovoľníkov pri  riešení  krízovej situácie slovenskou verejnosťou – hlavná výskumná úloha až do roku 2023

3) Vypracovanie plánu úloh VCSIaSR/ RCSIaSD na roky 2022- 2023

4) Publikovanie výstupov z výskumu zameraného na analýzu dopadov sociálnej odlúčenosti etc.

5) Plánovanie, príprava aktivít focusovaných na túto oblasť realizovaných v rámci medzinárodnej spolupráce,

6) Nadviazanie spolupráce s ďalšími zahraničnými pracoviskami

7) Vypracovanie ročnej správy o činnosti VCSIaSR/ RCSIaSD

Činnosť centra

  • Činnosť VCSIaSR je úzko previazaná s projektom NFP313010ASN4: Riešenie spoločenských ohrození v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19, keďže zriadenie  VCSIaSR bolo jednou z kľúčových aktivít tohto projektu.

Činnosť  VCSIaSR je možné rozdeliť do oblasti:

  1. Výskumných aktivít
  2. Publikačných aktivít
  3. Iné aktivity

Výskumné aktivity centra boli zamerané na analyzovanie dopadov pandémie COVID -19 a s tým spojených obmedzení na život jednotlivcov a rodín.

V tejto súvislosti bolo na našej katedre/a tým aj v VCSIaSR realizovaných viacero menších výskumov, ktoré boli následne publikované v zborníkoch:

  • COVID-19 pandemic in the European region [print] : scientific studies / Oľga Bočáková, Jana Levická, Zuzana Draková (Eds.). – 1. vyd. – Brno : Tribun EU, 2021. – 158 s. [print]. – ISBN 978-80-263-1654-1.
  • The impact of COVID 19 pandemic on the quality of life [print] : (scientific studies) / Oľga Bočáková Jana Levická Peter Horváth (Eds.). – 1. vyd. – Brno : Tribun EU, 2021. – 146 s. [print]. – ISBN 978-80-263-1660-2

Okrem publikácií uvedených v zborníkoch boli publikované v časopisoch nasledovné výstupy:

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať