Profil ústavu

Ústav politických vied a verejnej správy FSV UCM je vyhľadávaný a moderný ústav uznávanej univerzity a ako jediná katedra na Slovensku, ktorá má v rámci odboru Verejná politika a Verejná správa právo udeľovať tituly docent a profesor chce pokračovať v trende a stať sa neohrozeným lídrom medzi katedrami so zameraním na verejnú správu a politické vedy na Slovensku.

Na ústave môžete študovať bakalársky, magisterský i doktorandský stupeň štúdia v dennej i externej forme, môžete u nás absolvovať i rigorózne konanie.

Okrem samotnej verejnej správy a politických vied môžete študovať i manažment, marketing a komunikáciu vo verejnej správe, politický marketing a iné atraktívne predmety, ktoré u nás prednášajú nie len vážení akademici, ale i odborníci z praxe. Katedra tak poskytuje starostlivo poprepájané študijné smery a dáva študentom komplexný balík informácií a praktických skúseností.

Náš ústav je moderná, dynamicky sa rozvíjajúca vedecko-výskumná a vzdelávacia inštitúcia, ktorá spĺňa všetky relevantné národné štandardy.  Naši študenti dokážu identifikovať možnosti rozvoja obce, mesta, kraja a štátu. Dokážu navrhnúť kreatívne riešenia, starať sa o ich organizačné a finančné zabezpečenie, spolupracujú na zaujímavých projektoch a získajú viac ako len vedomosti a skúsenosti.

Ústav politických vied a verejnej správy na Fakulte sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave je vedecko-výskumným a vzdelávacím pracoviskom, ktoré realizuje výskum v oblasti politológie, európskych štúdií, verejnej politiky a verejnej správy a zabezpečuje podobne zameranú výučbu pre študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa štúdia v dennej a externej forme a rovnako poskytuje aj rigorózne konanie.

Ústav politických vied FSV UCM v Trnave je jediným ústavom na Slovensku, ktorý má v rámci odboru Verejná politika a verejná správa právo uskutočňovať habilitačné a vymenúvacie konanie, udeľovať tituly docent a profesor.

Pracovisko vzniklo v roku 2022 spojením Katedry verejnej správy a Katedry politických vied, ktoré boli súčasťou fakulty od jej vzniku v roku 2011. Svojim študentom ústav ponúka štúdium orientované na prax. Súčasťou štúdia sú prednášky a workshopy vedené odborníkmi nielen z akademického prostredia, ale aj praxe z domáceho prostredia a zo zahraničia. Ústav umožňuje svojim študentom realizovať odborné stáže v národných a nadnárodných inštitúciách, v orgánoch štátnej správy a samosprávy, v súkromnom sektore, v organizáciách tretieho sektora, v mimovládnych organizáciách alebo v agentúrach a inštitúciách pôsobiacich v Európskej únii a na Slovensku.

Predmety vyučované v rámci odboru Verejná správa a odboru Európske štúdia zasahujú do celej rady nielen spoločensko-vedných oblastí, v dôsledku čoho študenti získajú rozhľad umožňujúci im uplatniť sa na súčasnom trhu práce. Dôraz je kladený na výučbu v súlade s aktuálnymi medzinárodnými trendami. Študenti majú možnosť využiť širokú ponuku zahraničných študijných stáží na partnerských univerzitách v Európe (napr. v Portugalsku, Španielsku, Nemecku, Fínsku, Litve, Estónsku, Poľsku či Česku) s bohatou grantovou podporou. Na Ústavu politických vied a verejnej správy nechýbajú ani inovatívne metódy výučby a kurzy zamerané na zvyšovanie zručností, projektový manažment alebo využívanie informačno-komunikačných technológií vrátane sociálnych sietí. Študentom sú k dispozícií moderné a kvalitne vybavené učebne.

Zatvoriť sekciu Detailnejšie o ústave

Členovia ústavu politických vied a verejnej správy

martinsvikruha

doc. PhDr. Martin Švikruha, PhD.

Funkčné zaradenie: docent, riaditeľ Ústavu politických vied a verejnej správy,

Email: martin.svikruha@ucm.sk

Kancelária: 333

Telefón: 033 5565 563

Konzultačné hodiny: streda 13.00 – 14.00 hod.

VÚPCH: ONLINE

Portal VŠ

doc. PhDr. Lukáš Cíbik, PhD.

Funkčné zaradenie: docent, zástupca riaditeľa pre vedecko-výskumnú činnosť

Email: lukas.cibik@ucm.sk

Kancelária: 334

Telefón: 033 5565 567

Konzultačné hodiny: utorok 13:00 – 14:00

VÚPCH: ONLINE

Portál VŠ

doc. Mgr. Michal Garaj, PhD.

Funkčné zaradenie: docent, zástupca riaditeľa pre študijné záležitosti

Email: michal.garaj@ucm.sk

Kancelária: 330

Telefón: 033 5565 557

Konzultačné hodiny: štvrtok – 10:00 – 11:00

VÚPCH:  ONLINE

Portál VŠ

Mgr. Simona Galfyová

Funkčné zaradenie: tajomníčka ústavu

Email: simona.galfyova@ucm.sk

Kancelária: 329

Telefón: 033 5565 542

prof. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD.

Funkčné zaradenie: profesorka

Email: ivana.butoracova@ucm.sk

Kancelária: 331

Telefón: 033 5565 556

Konzultačné hodiny: individuálne podľa dohody e-mailom

VÚPCH: ONLINE

Portál VŠ

Dr.h.c. prof. Dr. MA Ing. Július Horváth, PhD.

Funkčné zaradenie: profesor

Email: julius.horvath@ucm.sk

Kancelária: 334

Telefón: 033 5565 567

Konzultačné hodiny: individuálne podľa dohody e-mailom

VÚPCH: ONLINE

Portál VŠ

prof. Ing. Roman Horváth, Ph.D.

Funkčné zaradenie: profesor

Email: roman.horvath@ucm.sk

Kancelária: 334

Telefón: 033 5565 567

Konzultačné hodiny: individuálne podľa dohody e-mailom

VÚPCH: ONLINE

Portál VŠ

prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Funkčné zaradenie: profesor

Email: vaclav.vybihal@ucm.sk

Kancelária: 331

Telefón: 033 5565 556

Konzultačné hodiny: 16.2.; 17.2.; 8.3.;15.3.;22.3.;19.4.; vždy 14,00 až 15,00 , alebo podľa osobného dohovoru.

VÚPCH: ONLINE

Portal VŠ

doc. PhDr. Peter Horváth, PhD.

Funkčné zaradenie: univerzitný profesor

Email: peter.horvath@ucm.sk

Kancelária: 505

Telefón: 033 5565 524

Konzultačné hodiny: Streda 11,45 – 12,30  alebo podla dohody – nutnosť sa vopred ohlásiť na maria.ondrejickova@ucm.sk 

VÚPCH: ONLINE

Portál VŠ

doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD.

Funkčné zaradenie: univerzitný profesor

Email: jaroslav.mihalik@ucm.sk

Kancelária: 506

Telefón: 033 5565 547

Konzultačné hodiny: štvrtok 12:00-13:00

VÚPCH:  ONLINE

Portal VŠ

doc. PhDr. Tatiana Tökölyová, PhD.

Funkčné zaradenie: docentka, vedúca Európskeho centra občianskej excelentnosti

Email: tatiana.tokolyova@ucm.sk

Kancelária: 326

Telefón: 033 5565 555

Konzultačné hodiny: pondelok od 13.00 – 14.00

VÚPCH: ONLINE

Portal VŠ

doc. Josette Baer Hill, PhD.

Funkčné zaradenie: docentka

Email: josette.baer.hill@ucm.sk 

Kancelária: 326

Telefón: 033 5565 555

Portál VŠ

Konzultačné hodiny: podľa dohody e-mailom

VÚPCH: ONLINE

doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD.

Funkčné zaradenie: docentka, vedúca Výskumného centra krízového riadenia v čase pandémie

Email: andrea.cajkova@ucm.sk

Kancelária: 331

Telefón: 033 5565 556

Konzultačné hodiny: štvrtok od 10.00 do 11.00 hod.

VÚPCH: ONLINE

Portál VŠ

doc. PhDr. Ján Machyniak, PhD.

Funkčné zaradenie: docent

Email: jan.machyniak@ucm.sk

Kancelária: 508

Telefón: 033 5565 528

Konzultačné hodiny: štvrtok 15.00 – 16.00

VÚPCH: ONLINE

Portal VŠ

doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD.

Funkčné zaradenie: docent

Email: bystrik.sramel@ucm.sk

Kancelária: 331

Telefón: 033 5565 556

Konzultačné hodiny: štvrtok 11.45 – 12.45

VÚPCH: ONLINE

Portal VŠ

doc. PhDr. Richard Brix, PhD.

Funkčné zaradenie: docent

Email: richard.brix@ucm.sk

Kancelária: 334

Telefón: 033 5565 567

Konzultačné hodiny: štvrtok 14.00 -15.00 hod.

VÚPCH:  ONLINE

Portál VŠ

doc. PhDr. Jakub Bardovič, PhD.

Funkčné zaradenie: docent

Email: jakub.bardovic@ucm.sk

Kancelária: 506

Telefón: 033 5565 547

Konzultačné hodiny: pondelok – 13.00 – 14.00 hod.

Portál VŠ

VÚPCH:  ONLINE

doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD.

Funkčné zaradenie: docent

Email: zdenkostacho@ucm.sk 

Kancelária: 334

Telefón: 033 5565 567

Konzultačné hodiny: podľa dohody e-mailom 

Portál VŠ

VÚPCH:

PhDr. Martin Daško, PhD.

Funkčné zaradenie: odborný asistent, vedúci centra pre podporu participácie

Email: martin.dasko@ucm.sk

Kancelária: 325

Telefón: 033 5565 549

Konzultačné hodiny: streda – 12:30-13:30

VÚPCH:  ONLINE

Portál VŠ

PhDr. Sandra Kotlebová, Ph.D.

Funkčné zaradenie: odborný asistent

Email: sandra.kotlebova@ucm.sk

Kancelária: 327

Telefón: 033 5565 526

Konzultačné hodiny: štvrtok – 13.00 – 14.00 hod.

VÚPCH: ONLINE

Portál VŠ

Mgr. Andrej Kóňa, PhD.

Funkčné zaradenie: odborný asistent, vedúci Centra excelentnosti pre inteligentné mestské a regionálne riadenie

Email: andrej.kona@ucm.sk

Kancelária: 325

Telefón: 033 5565 549

Konzultačné hodiny: Pondelok 14:30 – 15:30

VÚPCH:  ONLINE

Portál VŠ

PhDr. Dalibor Mikuš, PhD.

Funkčné zaradenie: odborný asistent

Email: dalibor.mikus@ucm.sk

Kancelária: 508

Telefón: 033 5565 528

Konzultačné hodiny: utorok 14:30-15:30

VÚPCH:  ONLINE

Portal VŠ

PhDr. Edita Poórová, Ph.D.

Funkčné zaradenie: odborný asistent

Email: edita.poorova@ucm.sk

Kancelária: 327

Telefón: 033 5565 526

Konzultačné hodiny: štvrtok od 13.00 – 14.00 hod.

VÚPCH:  ONLINE

Portal VŠ

PhDr. Monika Práznovská, Ph.D.

Funkčné zaradenie: odborný asistent

Email: monika.praznovska@ucm.sk

Kancelária: 330

Telefón: 033 5565 557

Konzultačné hodiny: po dohode e-mailom

VÚPCH: ONLINE

PhDr. León Richvalský, PhD.

Funkčné zaradenie: odborný asistent

Email: leon.richvalsky@ucm.sk

Kancelária: 325

Telefón: 033 5565 549

Konzultačné hodiny: štvrtok 14.00 – 15.00

VÚPCH:  ONLINE

Portal VŠ

PhDr. Erik Urc, PhD.

Funkčné zaradenie: odborný asistent

Email: erik@urc.sk

Kancelária: 508

Telefón: 033 5565 528

Konzultačné hodiny: streda 10:00 – 11:00

VÚPCH: ONLINE

Portál VŠ

Doktorandi na ústave politických vied a verejnej správy

Mgr. Tomáš Janči

Študijný program: Verejná politika a verejná správa

Email: janci1@ucm.sk

Kancelária: 232

Telefón: 033 5565 561

Konzultačné hodiny: utorok: 10.15 – 11.15

Mgr. Stela Olejárová

Študijný program: Verejná politika a verejná správa

Email: olejarova1@ucm.sk

Kancelária: 232

Telefón: 033 5565 561

Konzultačné hodiny: štvrtok od 9.00 do 10.00 hod.

Mgr. Peter Orosz

Študijný program: Verejná politika a verejná správa

Email: orosz1@ucm.sk

Kancelária: 232

Telefón: 033 5565 561

Konzultačné hodiny: utorok o 13:00 – 14:00

PhDr. Peter Šamalík

Študijný program: Verejná politika a verejná správa

Email: samalik1@ucm.sk

Kancelária: 232

Telefón: 033 5565 561

Konzultačné hodiny: streda 11:00 -12:00

PhDr. Kamil Turčan

Študijný program: Verejná politika a verejná správa

Email: turcan3@ucm.sk

Kancelária: 232

Telefón: 033 5565 561

Konzultačné hodiny: streda od 10.00 – 11.00 hod.

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať