PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2024/2025

Tel.: 033/5565 516, 517

E-mail: studijne_fsv@ucm.sk

Web: http://www.fsv.ucm.sk

Admisson procedure

Get information
Admisson procedure

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

Отримати інформацію
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

Dní

Hodín

Minút

Termín podania prihlášky

 • Bc. a Mgr. programy – do 20. augusta 2024 (II. kolo)
 • PhD. programy – do 20. augusta 2024 (II. kolo)

Termín výberového konania na PhD. stupeň štúdia: 16. – 20. septembra 2024

 

Všeobecné údaje o prijímacom konaní

Uchádzač si môže podať prihlášky na štúdium viacerých študijných programov, na jednej prihláške uvedie iba jeden študijný program. Poplatok uhradí uchádzač za každú podanú prihlášku osobitne na číslo účtu fakulty bankovým prevodom.

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami: PhDr. Darina Kubíčková, PhD.

Školné v študijných programoch externého štúdia

 • Bc. študijné programy:
  • trojročné študijné programy – 900 € ročne
 • Mgr. študijné programy:
  • dvojročné študijné programy – 1 000 € ročne
 • PhD. študijné programy: 1200 € ročne

Ročné školné ŠP uskutočňovaného výlučne v inom ako štátnom jazyku (povinnosť uhradiť školné vznikne, len   ak   niektorá   verejná  vysoká  škola  v akademickom  roku, v ktorom  začal študent študovať  tento  študijný program, prijímala  na  štúdium v tom  istom  študijnom  odbore a stupni v študijnom programe, ktorý sa uskutočňuje aj v štátnom jazyku): 1 000 €

Ročné  školné ŠP uskutočňovaného výlučne v inom ako štátnom jazyku pre študenta, ktorý nie je občanom členského štátu, ani nemá trvalý pobyt v členskom štáte: 2 500 € ročne.

Poplatok za rigorózne konanie: 700 €

Poplatok za prijímacie konanie

Podanie prihlášky v tlačenej podobe (papierovej): 35 € bakalárske štúdium* a magisterské štúdium, 50 € doktorandské štúdium.

Elektronické podanie prihlášky: 35 € bakalárske štúdium* a magisterské štúdium, 50 € doktorandské štúdium.

AKCEPTUJEME AJ ČISTO ELEKTRONICKÉ PRIHLÁŠKY!

Prihlášku možno podať

a) poštou na adresu: Študijné oddelenie FSV UCM, Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava,

b) osobne: v podateľni UCM v Trnave

c) elektronicky https://e-prihlaska.ucm.sk/ais/eprihlas/#!/home (Elektronickú prihlášku vyplňte, stlačte tlačidlo „potvrdiť“, následne vytlačte a pošlite na adresu: Študijné oddelenie FSV UCM)

Poznámka : K elektronickej prihláške je potrebné nahrať požadované prílohy a to životopis, potvrdenie o poplatku, lekárske potvrdenie (len študijný program Sociálne služby a poradenstvo). Elektronickú prihlášku je uchádzač povinný uviesť do stavu uložená, stav evidovaná nie je dostačujúci!

Banka:  Štátna pokladnica
IBAN:  SK59 8180 0000 0070 0007 1919
SWIFT:  SPSRSKBAXXX
Účet:  7000071919/8180
Variabilný symbol:  52407
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača bez lomky

Poplatok je nutné uhrádzať výlučne bankovým prevodom !

 

* Podať prihlášku bez poplatku za prijímacie konanie je možné v rámci promo podujatí FSV UCM

Akreditované študijné programy – výučba v slovenskom jazyku

 • Bakalárske jednoodborové štúdium
  • verejná správa Denné / Externé
  • európske štúdiá a politiky Denné / Externé
  • sociálne služby a poradenstvo Denné / Externé
 • Magisterské jednoodborové štúdium
  • verejná správa Denné / Externé
  • európske štúdiá a politiky Denné / Externé
  • sociálne služby a poradenstvo Denné / Externé
 • Doktorandské štúdium
  • verejná politika a verejná správa Denné / Externé
  • sociálna politika Denné / Externé

Rigorózne konanie

 • verejná správa
 • európske štúdiá a politiky
 • sociálne služby a poradenstvo

Podmienky prijatia na bakalárske štúdium:

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania ukončené maturitnou skúškou.

Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, bude smerodajné:

 • známky z predmetov na maturitnej skúške,
 • lekárske potvrdenie (študijný program sociálne služby a poradenstvo) – uchádzači doručia najneskôr v deň zápisu lekárske potvrdenie o schopnosti uchádzača vykonávať odbornú prax počas štúdia.

Súčasťou prihlášky na bakalárske vysokoškolské štúdium je životopis, potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, overená kópia maturitného vysvedčenia. Uchádzačom, ktorí maturujú v akademickom roku 2023/2024, potvrdí výsledky štúdia stredná škola. Maturitné vysvedčenie (overenú kópiu) pošlú uchádzači po vykonaní maturitnej skúšky, prípadne doručia na zápis.

Uchádzači o štúdium budú zoradení na základe výsledku maturitnej skúšky.

Uchádzači o štúdium budú podmienečne prijatí na štúdium s tým, že maturitné vysvedčenie musia dodatočne predložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium.

Podmienky prijatia na magisterské študijné programy :

Úspešné absolvovanie Bc. študijného programu.

Uchádzači doručia najneskôr v deň zápisu lekárske potvrdenie o schopnosti uchádzača vykonávať  odbornú  prax  počas  štúdia  (platí  pre  študijný  program  Sociálne  služby a poradenstvo). Uchádzači predložia ako povinnú súčasť prihlášky na magisterské vysokoškolské štúdium vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu u absolventov študijných programov, u absolventov študijných odborov doklad o absolvovaných skúškach a zápočtoch (overené kópie), potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie a životopis. O štúdium sa môžu uchádzať aj absolventi iných študijných odborov.

Podmienky prijatia na doktorandské študijné programy:

O prijatie na štúdium môžu žiadať absolventi domácich alebo zahraničných vysokých škôl, ktorí majú ukončené magisterské alebo inžinierske štúdium. Pre doktorandské štúdium je súčasťou prihlášky overený vysokoškolský diplom, vysvedčenie zo štátnej skúšky, stručný životopis spolu so súpisom publikovaných i nepublikovaných prác, doklad o absolvovanej praxi (nie je povinné), potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie  a projekt dizertačnej práce. Uchádzači sa prihlasujú na témy vypísané fakultou. Pri prijímaní na doktorandské štúdium bude prebiehať prijímacie konanie, kde uchádzač prezentuje svoje motívy a predpoklady na štúdium. Základným predpokladom pre prijatie uchádzača na tretí stupeň vysokoškolského štúdia je prezentácia a obhajoba dizertačného projektu, ktorého úspešnosť posúdi komisia pre prijímanie na doktorandské  štúdium podľa ustanovení Smernice o doktorandskom štúdiu UCM v Trnave.

U uchádzačov, ktorí sú absolventmi UCM sa nevyžadujú overené kópie vysokoškolského diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške, kópie môžu byť aj neoverené.

Uchádzači sa prihlasujú na vypísané témy, ktoré sú zverejnené na webovej stránke www.fsvucm.sk sekcia doktorandské študijné programy.

Prijímacie konanie má charakter výberového konania, a to formou rozhovoru, kde uchádzač prezentuje svoje motívy, predpoklady na štúdium, projekt dizertačnej práce ako aj znalosti cudzieho jazyka. Uchádzač sa stáva študentom doktorandského štúdia po úspešnom absolvovaní výberového konania a po zápise na doktorandské štúdium na základe prijímacieho dekrétu dekana fakulty.

Témy dizertačných prác v odbore politické vedy a sociálna práca nájdeš tu.

Prijimacie konanie AR - 2024-2025

Stiahnuť dokument
Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať