Ako a prečo vznikla myšlienka založiť klub?

Samotná myšlienka založenia klubu vznikla na podnet viacerých absolventov. Práve z tohto dôvodu sme sa rozhodli založiť klub absolventov a priateľov Fakulty sociálnych vied, ktorého ambíciou je poskytnúť Vám – absolventom, priestor nielen na návrat do študentských čias, ale chce byť nápomocný pri rozvíjaní a udržiavaní kontaktov s bývalými spolužiakmi, priateľmi a akademickými funkcionármi.

Prečo sa stať členom?

 Na túto otázku existuje jednoduchá odpoveď: Klub ponúka svojim členom zaujímavé benefity akými sú napríklad: lístky na rozličné spoločenské a kultúrne podujatia konané pod záštitou fakulty, vytváranie dôležitých kontaktov, sprostredkovanie ponúk na rozličné odborné stáže, informovanie o dianí zo života fakulty a možnostiach ďalšieho vzdelávania v rámci zaujímavých študijných programov.

Základné ciele Klubu absolventov a priateľov FSV môžeme vymedziť ako:

• Na báze dobrovoľnosti združovať absolventov a priateľov Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave

• Združovať absolventov a priateľov FSV UCM do jednej aktívnej skupiny a tak udržiavať vzájomné vzťahy a kontakty.

• Podporovať aktivity a činnosti, ktoré vedú k udržiavaniu väzieb medzi absolventmi navzájom a medzi absolventmi a fakultou.

• Vytvárať priestor a podmienky pre vzájomnú pomoc, výmenu odborných poznatkov a informácií.

• Rozširovať spoločenský, vzdelanostný a kultúrny rozhľad členov klubu.

• Uspokojovať záujmy členov klubu v spoločenskej, kultúrnej, umeleckej a športovej oblasti.

• Aktívne podporovať vzdelanostný rozvoj fakulty prostredníctvom vytvárania užších vzťahov medzi absolventmi a študentmi fakulty.

• Organizovanie odborných prednášok a seminárov, zameraných predovšetkým na aktuálne problémy   spoločnosti, organizovanie neformálnych absolventských stretnutí nielen na akademickej pôde, ale aj mimo nej

• Informovanie o možnostiach absolvovania rozličných stáží a o aktuálnych pracovných ponukách.

• Umožniť participáciu absolventov a priateľov fakulty pri realizácií najrozličnejších projektov.

• Poskytovať informácie o školských a mimoškolských aktivitách fakulty.

• Vytvárať podmienky pre doplnenie nadobudnutého vzdelania, najmä vo forme rigorózneho konania a doktorandského štúdia.

Vážená absolventka, vážený absolvent,

Klub absolventov a priateľov Fakulty sociálnych vied si Vás dovoľuje pozvať do svojich radov.

Ak máte záujem stať sa členok klubu a získavať potrebné informácie, prosím vyplňte bezplatnú registráciiu.

Po odoslaní prihlasovacieho formuláru Vám bude zaslaný akceptačný list/e-mail.

Tešíme sa na Vás !

Kontakt

Klub absolventov a priateľov FSV UCM
Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave
Bučianska 4/A
Trnava 917 01
Email: alumniklub.fsv@gmail.com

Prihláška

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať