Rigorózne konanie

FSV UCM v Trnave v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vnútorným predpisom  Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave č. 23/2020 realizuje rigorózne konanie (rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác) v tých študijných odboroch a študijných programoch, ktoré má fakulta akreditované:

  • politické vedy (študijné programy verejná správaeurópske štúdiá a politiky)
  • sociálna práca (študijný program sociálne služby a poradenstvo)

Uchádzačom o rigoróznu skúšku môže byť absolvent v niektorom z vyššie uvedených magisterských študijných odboroch, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie, alebo v príbuznom študijnom odbore.

Smernica o rigoróznom konaní Univerzity sv. Cyrila a Metoda

 

Príbuznými študijnými odbormi k študijnému programu verejná správa sú:

  • odbor 30. právo
  • odbor 8. ekonómia a manažment
  • odbor 26. politické vedy

 

Príbuznými študijnými odbormi k študijnému programu sociálne služby a poradenstvo je:

  • odbor 33. sociálna práca

 

V súlade s pravidlami Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave je potrebné poslať poštou v spoločnej listovej zásielke:

  1. kompletne vyplnenú prihlášku na rigoróznu skúšku, ktorá je súčasťou Smernice o rigoróznom konaní
  2. všetky požadované prílohy, ktoré sú v tlačive prihlášky uvedené, a ktoré sa na Vašu osobu vzťahujú (t.j. tam, kde je potrebné doložiť úradne overené kópie, musia byť tieto skutočne úradne overené)
  3. kópiu Vášho rodného listu, na adresu UCM v Trnave, Organizačné oddelenie, Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava, Vladimíra Mikulková – vladimira.mikulkova@ucm.sk,

 

Uchádzač/-ka obdrží následne oficiálne schválenie/neschválenie témy a bude vyzvaný/-á uhradiť poplatok súvisiaci s rigoróznym konaním. Poplatok za rigorózne konanie je 500 €.

 

Po obhájení rigoróznej práce a vykonaní rigoróznej skúšky sa absolventom udeľuje akademický titul „doktor filozofie“ (v skratke „PhDr“.)

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať