Profil ústavu

Ústav sociálnej práce a sociálnej politiky FSV UCM je moderný, atraktívny a dynamicky sa rozvíjajúci ústav fakulty sociálnych vied, ktorý spĺňa všetky relevantné národné štandardy. V rámci študijného programu SOCIÁLNE SLUŽBY A PORADENSTVO sa naši študenti efektívne pripravujú pre prax s cieľom aplikovať získané vedomosti, schopnosti a zručnosti z oblasti sociálnych služieb a poradenstva, a i zo sociálnej politiky.

Tento študijný program je špecifický tým, že je určený pre tých záujemcov, ktorým nie je ľahostajný osud iných ľudí a svojimi vedomosťami a skúsenosťami dokážu, po skončení štúdia i počas neho, pomáhať tým, ktorí to potrebujú.

Na ústave môžete študovať bakalársky, magisterský i doktorandský stupeň štúdia v dennej i externej forme, môžete u nás absolvovať i rigorózne konanie.

Ponúkame možnosť pokračovania štúdia v treťom stupni v dennej aj externej forme PhD. v študijnom programe Sociálna politika. Štúdium prebieha v priateľskej a tvorivej atmosfére. Pripravujeme poslucháčov pre prax s cieľom aplikovať nadobudnuté vedomosti, schopnosti a zručnosti z oblasti sociálnej práce, sociálnych služieb a poradenstva, sociálnej politiky.

Ste pripravený pôsobiť v praxi ako vysoko kvalifikovaný odborník pre sociálnu oblasť v zariadeniach sociálnych služieb, manažér v inštitúciách súkromného, verejného a tretieho sektora, v sociálnych a zdravotných poisťovniach, v ústredných orgánoch štátnej správy, samosprávy, ale aj medzinárodných inštitúciách.

Študuješ na našich partnerských univerzitách ako sú Portugalsko, Fínsko, Turecko, Chorvátsko, Taliansko a mnoho ďalších. Podporujeme tvoje ďalšie vzdelávanie prostredníctvom stáží: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Sociálna poisťovňa, regionálne a miestne samosprávy, zariadenia sociálnych služieb, tretí sektor.

Počas štúdia sa stretneš s tímom odborníkov z oblasti teórie a praxe, zameraných na sociálnu prácu, sociálne služby a sociálne poradenstvo, sociálnu politiku.  Spoznáš aktívnych ľudí, ktorí majú skúsenosti zo sociálnej oblasti.

 

Na Ústave sociálnej práce a sociálnej politiky študuješ so skúseným a odborným tímom. Študuješ na modernej a progresívnej fakulte. V meste Trnava s bohatou históriou a s možnosťami kultúrneho a športového vyžitia.

Zatvoriť sekciu Detailnejšie o ústave

Členovia Ústavu sociálnej práce a sociálnej politiky

PhDr. Michal Imrovič, PhD.

Funkčné zaradenie: Riaditeľ Ústavu sociálnej práce a sociálnej politiky, univerzitný docent

Email: michal.imrovic@ucm.sk

Kancelária: 204

Telefón: 033 5565 560

Konzultačné hodiny: štvrtok 9:00 – 10:00 hod. | štvrtok 11:00 – 12:00 hod. po dohode e-mailom

VÚPCH: ONLINE

Portál VŠ

PaedDr. Monika Orlíková, PhD.

Funkčné zaradenie: Zástupkyňa riaditeľa pre študijné záležitosti, odborný asistent

Email: monika.orlikova@ucm.sk

Kancelária: 206

Telefón: 033 5565 552

Konzultačné hodiny: štvrtok 10:15 – 12:15 hod. po dohode e-mailom

VÚPCH: ONLINE

Portal VŠ

doc.  PhDr. Peter Slovák, PhD.     

Funkčné zaradenie: Zástupca riaditeľa pre vedecko-výskumnú činnosť, docent

Email: peter.slovak@ucm.sk

Kancelária: 206

Telefón: 033 5565 552

Konzultačné hodiny: pondelok 8:30 – 9:30 hod. | streda 10:15 – 11:15 hod. po dohode e-mailom

VÚPCH: ONLINE

Portal VŠ

Mgr. Michaela Vaceková, PhD. 

Funkčné zaradenie: Tajomníčka ústavu, odborná asistentka

Email: michaela.vacekova@ucm.sk

Kancelária: 206

Telefón: 033 5565 552

Konzultačné hodiny: štvrtok 10:30 – 12:30 hod. po dohode e-mailom

VÚPCH: ONLINE

Portal VŠ

prof. PhDr. Jana Levická, PhD.

Funkčné zaradenie: Profesorka

Email: jana.levicka@ucm.sk

Kancelária: 205

Telefón: 033 5565 551

Konzultačné hodiny: streda 10:30 – 11:30 hod. | štvrtok 13:30 – 14:30 hod. po dohode e-mailom

VÚPCH: ONLINE

Portal VŠ

doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD.

Funkčné zaradenie: Univerzitná profesorka

Email: olga.bocakova@ucm.sk

Kancelária: 207

Telefón: 033 5565 553

Konzultačné hodiny: pondelok 12:30 – 14:00 hod. po dohode e-mailom

VÚPCH: ONLINE

Portál VŠ

doc. ThDr. Juraj Sedláček, PhD., DiS.

Funkčné zaradenie: Docent

Email: juraj.sedlacek@ucm.sk

Kancelária: 206

Telefón: 033 5565 552

Konzultačné hodiny: pondelok 14:00 – 16:00 hod. po dohode e-mailom

VÚPCH: ONLINE

Portal VŠ

PhDr. Darina Kubíčková, PhD.

Funkčné zaradenie: Univerzitná docentka, koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami

Email: darina.kubickova@ucm.sk

Kancelária: 207

Telefón: 033 5565 553

Konzultačné hodiny: pondelok 13:00 – 14:00 hod. | utorok 13:00 – 14:00 hod. po dohode e-mailom

VÚPCH: ONLINE

Portal VŠ

PhDr. Mgr. Andrej Hrnčárik, PhD. 

Funkčné zaradenie: Odborný asistent 

Email: andrej.hrncarik@ucm.sk

Kancelária: 207

Telefón: 033 5565 553

Konzultačné hodiny: štvrtok 10:00 – 12:00 hod. po dohode e-mailom

VÚPCH: ONLINE

Portál VŠ

PhDr. Zuzana Draková, PhD.  

Funkčné zaradenie: Odborný asistent

Prodekanka pre rodovú rovnosť a sociálne otázky

Email: zuzana.drakova@ucm.sk

Kancelária: 506

Telefón: 033 5565 547

Konzultačné hodiny: utorok 10:30 – 12:30 hod. po dohode e-mailom

VÚPCH: ONLINE

Portál VŠ

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať