Prodekanka pre rodovú rovnosť a sociálne otázky

PhDr. Zuzana Draková, PhD.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda považuje rovnakú hodnotu všetkých ľudí a rovnosť príležitostí jednotlivcov za fundamentálny princíp pre rozvoj moderného vzdelávania aj vedeckého poznania. V záujme plného využitia tvorivého potenciálu žien a mužov, ako aj rozvíjania ich osobných ambícií, záujmov a talentov, sa zasadzuje za poskytnutie rovnakých príležitostí na vzdelanie, pracovné podmienky aj ocenenie práce.

V akých oblastiach sa obrátiť na prodekanku:

• Oblasť diskriminácie

• Oblasť sociálneho zabezpečenia (sociálne dávky, štipendiá, finančná pomoc…)

• Oblasť sexuálneho obťažovania

• Oblasť potreby poradenia sa so psychológom

• Oblasť potreby poradenia sa s duchovným

 

Témy rodovej rovnosti:

Konferencia Férová akadémia 2024 – Odkaz tu

Účasť na vzdelávacom podujatí o ľudských právach – Odkaz tu

Dotazník o rodovej rovnosti – Odkaz tu

Konferencia s názvom „Ako ďalej s podporou rodovej rovnosti nielen na UK?“ 1. december 2023 – Odkaz tu

Diskusia na tému „Zastavme ticho: spoločne proti násiliu na ženách“ 28. november 2023 Odkaz tu

Návšteva psychologickej poradne IPčko počas Dňa otvorených dverí 26. október 2023 – Odkaz tu

Účasť na podujatí na tému „Rodové audity v štátnych inštitúciách: prečo a ako?“ 26. október 2023 – Odkaz tu

Prednáška o rodovej rovnosti na Fakulte sociálnych vied 17. októbra 2023 – Odkaz tu

Účasť na divadelnom predstavení „Opatruj sa, Júlia!“ 29. september 2023 – Odkaz tu

Medzinárodná konferencia „Na ceste k rodovej rovnosti“ Slovenského národného strediska pre ľudské práva  26.-27. september 2023 – Odkaz tu

Vzdelávací seminár „Mechanizmy a princípy uplatňovania rodovej rovnosti na univerzite“ 24. máj 2023: Odkaz tu

Beseda pre študentov „Suplement rodovej rovnosti a akvizície riešení“ 24. apríl 2023: Odkaz na UCM tu

Beseda pre študentov „Suplement rodovej rovnosti a akvizície riešení“ 24. apríl 2023: Odkaz na FSV UCM tu

Smernica o rovnakom zaobchádzaní a ochrane pred diskrimináciou – rodová rovnosť: Odkaz tu

Štatút ombudsmanky / ombudsmana pre rodovú rovnosť na UCM: Odkaz tu

Plán implementácie rodovej rovnosti na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave: Odkaz tu

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať