Účasť na vzdelávacom podujatí v oblasti ľudských práv

V uplynulých dňoch sa prodekanka pre rodovú rovnosť a sociálne otázky PhDr. Zuzana Draková, PhD. Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave zúčastnila neformálneho vzdelávania v oblasti ľudských práv. Vzdelávanie v tejto oblasti je kľúčové pre budovanie spravodlivej a inkluzívnej spoločnosti. Toto vzdelávacie podujatie prinieslo cenné poznatky a nástroje na to, aby sme sa aktívne zapojili do diskusií a iniciatív týkajúcich sa tejto dôležitej témy. Vzdelávanie tiež prodekanke umožnilo hlbšie pochopenie súčasných výziev a problémov v tejto oblasti, ako aj získanie užitočných zručností na riešenie týchto otázok v akademickom prostredí.
 
Nadobudnuté poznatky bude prodekanka implementovať pri stretnutiach so študentmi, či už v rámci besied, prednášok, diskusií alebo praktických nácvikov. Vzdelávanie mladých ľudí v oblasti ľudských práv je dôležité pre budovanie budúcej generácie aktívnych občanov, ktorí budú mať vedomosti, hodnoty a zručnosti potrebné na podporu spravodlivosti a rovnosti vo svojom okolí a vo svete.
Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať