Centrum pre podporu participácie (CPP) je výskumno-vzdelávacím centrom pre podporu verejnej participácie s výhradnou orientáciou na samosprávnu úroveň na Slovensku (obecná a regionálna úroveň).

CPP vzniklo 1. októbra 2022 so sídlom na pôde Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Vznik CPP korešponduje s cieľmi Ministerstva vnútra SR a Úradu splnomocnenca vlády SR pre Rozvoj občianskej spoločnosti MV SR v podpore participatívnej tvorby verejných politík s dôrazom na potrebu zapojenia vysokého školstva do vedecko-výskumných aktivít v oblasti participácie.

CPP podporuje rozvoj participácie cez vysokoškolské prostredie, ponúka výskumnú, vedeckú, metodickú a aplikačnú pomoc pre samosprávy na Slovensku rôznymi aktivitami, ktoré zvýrazňujú potrebu participácie širšej verejnosti pri tvorbe verejných politík. Verejná participácia sa často v praxi stretáva s rôznymi problémami, ktoré CPP cez priamych samosprávnych aktérov pravidelne sleduje, monitoruje, analyzuje a navrhuje riešenia v spolupráci s obcami a regiónmi.

CPP predstavuje koordinačné centrum pre samosprávy na Slovensku a cez výskumno-vzdelávacie aktivity buduje povedomie o potrebe verejnej participácie, ktorá prináša pre fungovanie samospráv praktické výhody (lepšie lokálne vedomosti o samosprávnych problémoch, participatívne vzdelávanie, podpora diskusie o participatívnych tvorbách verejných politík a konkrétne návrhy riešení pre obce a kraje na Slovensku).

O nás:

Centrum pre podporu participácie (CPP) ponúka cez kolektív odborníkov v oblasti verejnej správy v rôznych oblastiach (rozpočtovanie, tvorba verejných politík, sieťovanie aktérov atď.) poskytovanie vedecko-výskumnej pomoci pre samosprávy na Slovensku v rozvoji participatívnych modelov na ich území.

Participácia pri jej správnom pochopení a využití prináša značné výhody pre územnú samosprávu. Zapojenie čo najširšieho spektra aktérov a vzbudenie záujmu o tvorbu verejných politík na samosprávnej úrovni vie obciam a krajom na Slovensku pomôcť vo všeobecnom rozvoji.

CPP pravidelne kvantitatívne (štatisticky) a kvalitatívne (hlavne cez rozhovory a fokusové skupiny) analyzuje potreby obcí/ krajov, diskutuje a ponúka reálne riešenia pre samosprávy v podpore participatívnych modelov. CPP na pravidelnej báze ponúka pre samosprávy na Slovensku dostupné dáta, analýzy, publikácie, organizuje konferencie, workshopy, semináre, súťaže a iné aktivity pre praktický rozvoj participatívnych procesov na úrovni obcí a krajov.

Aktivity, správy a udalosti z CPP:

Ako sa možno obrátiť na CPP?

Ústav politických vied a verejnej správy, Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave

Bučianska 4/A, Trnava, 917 01

Vedúci CPP: PhDr. Martin Daško, PhD.

Kancelária: č. 325

Email: martin.dasko@ucm.sk

Tel. číslo: +421 33 5565 549

Na Centrum pre podporu participácie (CPP) sa možno so svojou žiadosťou o pomoc alebo radu obrátiť osobne, emailovo alebo telefonicky každý pracovný deň v čase od 9:00 do 16:00 hod.

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať