Konferencia Férová akadémia 2024

Dňa 9. mája 2024 sa prodekanka pre rodovú rovnosť a sociálne otázky FSV UCM v Trnave PhDr. Zuzana Draková, PhD. aktívne zúčastnila prestížnej konferencie s medzinárodnou účasťou „Férová akadémia 2024“, ktorú organizovalo Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky. Konferencia bola venovaná všetkým, ktorým záleží na tom, aké prostredie spolu vytvárame v slovenskej akadémii.

Počas dňa prebiehalo viacero panelových diskusií na rôzne dôležité témy. Prvá panelová diskusia sa niesla v duchu „Výskumnej kariéry žien a grantovej podpore“, v ktorej účastníci diskutovali o dôležitosti podpory žien vo výskumnej oblasti a možnostiach získavania grantov.

Druhá téma „Reforma systémov hodnotenia vedy“ rozoberala súčasný stav hodnotenia vedy a výzvy súvisiace s nedostatkom relevantných dát z hľadiska rodu. V tretej panelovej diskusii s témou „Rodovo podmienené násilie v akademickom prostredí“ sa účastníci zamerali na problematiku násilia založeného na rodovej príslušnosti v akademickom prostredí a hľadanie spôsobov, ako mu čeliť. Nasledoval príklad z Českej republiky na tému „Podpory rodovej rovnosti vo výskumných inštitúciách“. Prodekanka PhDr. Zuzana Draková, PhD. aktívne vystúpila v štvrtej panelovej diskusii na tému „Udržateľnosť plánov rodovej rovnosti na Slovensku“, kde zdieľala skúsenosti a názory na dôležitosť trvalej a efektívnej implementácie plánov rodovej rovnosti v akademických inštitúciách z pohľadu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Jej angažovanosť v tejto oblasti prispieva k pozitívnym zmenám v našom akademickom prostredí.

Veríme, že nám aj takéto iniciatívy pomôžu budovať inkluzívnejšie a spravodlivejšie akademické prostredie pre všetkých.

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať