Sociálne služby a poradenstvo

Menu sekcie:

Balakárske štúdium

Magisterské štúdium

Doktorandské štúdium

Bakalárske štúdium

Profil absolventa

Absolvent bakalárskeho študijného programu sociálne služby a pora­denstvo ovláda základy teórie a praxe sociálnych služieb a poraden­stva, má fundamentálne znalosti o úlohách subjektov sociálnej politiky. Dokáže mapovať životné situácie jednotlivcov, rodín či skupín, plánovať, realizovať a vyhodnocovať postupy vedúce k riešeniu alebo zmierneniu ich sociálnych problémov. Je schopný metódami sociálnej práce podpo­rovať jednotlivcov, rodiny, skupiny, aby využívali svoje kompetencie na zvýšenie kvality vlastného života.

Profilové predmety študijného programu

Povinné predmety

 

Voliteľné predmety:

 

Magisterské štúdium

Profil absolventa

Absolvent magisterského študijného programu sociálne služby a pora­denstvo je schopný pracovať ako špecializovaný pracovník v štátnej a verejnej správe, ako aj samostatný špecializovaný sociálny poradca v manželskom, rodinnom, kariérnom, azylovom či terapeutickom pora­denstve. Je schopný pracovať aj ako odborný riadiaci pracovník v zari­adeniach sociálnych služieb, detských domovoch, domovoch dôchodcov, inštitúciách azylového typu a v neziskových organizáciách vykonávajú­cich činnosť v sociálnej oblasti a poradenskej činnosti, ako aj odborný garant vzdelávacích a rekvalifikačných kurzov a projektov v sociálnej oblasti.

Absolvent tohto študijného programu má možnosť rozšíriť svoje vzdelanie o rigorózne konanie v študijnom odbore Sociálna práca a získať tak titul „PhDr.“

Profilové predmety študijného programu

Povinné predmety:

 

Voliteľné predmety:

 

Doktorandské štúdium

Absolvent doktorandského štúdia v programe sociálna politika získa hlboké teoretické a praktické vedomosti z oblasti sociálnej politiky Slovenskej republiky, Európskej únie a sveta. Je schopný samostatne riešiť a kriticky reflektovať na situácie v sociálnej a spoločenskej sfére. Absolvent je ako odborník pripravený na pôsobenie v inštitúciách, ktoré sú špecializované v sociálnej sfére. Možnosti uplatnenia má vo verejnom, súkromnom a treťom sektore, v národných, ako aj medzinárodných inštitúciách a organizáciách.

Profilové predmety študijného programu

Povinné predmety:

 

Povinne voliteľné predmety: