Sociálne služby a poradenstvo

Menu sekcie:

Balakárske štúdium

Magisterské štúdium

Doktorandské štúdium

Zámerom študijného programu ústavu sociálnej práce a sociálnej politiky „Sociálne služby a poradenstvo“ je pripraviť poslucháčov pre prax s cieľom aplikovať nadobudnuté vedomosti, schopnosti a zručnosti z oblasti sociálnej práce, sociálnych služieb a poradenstva, sociálnej politiky.

Bakalárske štúdium

Profil absolventa

Absolvent bakalárskeho študijného programu sociálne služby a poradenstvo ovláda základy teórie a praxe sociálnych služieb a poraden­stva, má fundamentálne znalosti o úlohách subjektov sociálnej politiky. Dokáže mapovať životné situácie jednotlivcov, rodín či skupín, plánovať, realizovať a vyhodnocovať postupy vedúce k riešeniu alebo zmierneniu ich sociálnych problémov. Je schopný metódami sociálnej práce podpo­rovať jednotlivcov, rodiny, skupiny, aby využívali svoje kompetencie na zvýšenie kvality vlastného života.

Študijný program Sociálne služby a poradenstvo pripravuje odborníkov pre výkon profesie sociálna práca. Študijný program je koncipovaný tak, aby poskytoval dostatok príležitostí pre rozvoj teoretického poznania, rozširovanie zručností a kompetencií potrebných pre výkon praxe, k čomu prispieva aj odborná prax realizovaná vo vybraných inštitúciách a organizáciách, doplnené supervíziou. Po absolvovaní študijného programu bude študent disponovať vedomosťami z oblasti teórie, metód a foriem sociálnej práce, poznatkami potrebnými pre prácu s jednotlivými klientskymi skupinami. Študijný program pripravuje absolventov na poznanie a porozumenie interdisciplinárnym súvislostiam profesie sociálna práca a preto na úrovni syntézy absolvent získa poznatky zo základov filozofie, etiky, psychológie, sociológie, pedagogiky a práva a nadobudne zručnosť aplikovať tieto poznatky v rámci praktického výkonu profesie. Počas štúdia študent nadobudne tiež poznatky zo základov výskumu v sociálnej práci. Nadobudnuté poznatky uplatní v procese tvorby bakalárskej práce, v ktorej preukáže poznanie nových trendov teórie sociálnej práce, porozumenie sociálnym kontextom profesie, tvorivosť a zručnosť pri plánovaní, realizácii vlastnej výskumnej práce.

Absolvent ovláda základy teórie a praxe sociálnej práce, má znalosti o úlohách štátnej správy, verejnoprávnych inštitúcií, samosprávnych orgánov a neštátnych subjektov v oblasti sociálnej politiky a práce. Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu sociálne služby a poradenstvo vie využiť získané poznatky pri analýze sociálnych systémov a sociálnych javov, dokáže generalizovať získané poznatky.

Absolvent bakalárskeho stupňa nájde svoje uplatnenie pri výkone odborných činností v oblasti nemocenských a dôchodkových dávok, príspevkov štátnej sociálnej podpory, sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, pomoci v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, posudzovaní odkázanosti na sociálnu službu, v oblasti služieb zamestnanosti, pri realizácii odborných činností v oblasti sociálnej prevencie, sociálno-právnej ochrany. Absolvent bakalárskeho študijného programu sociálne služby a poradenstvo je kompetentný na výkon nasledovných pracovných pozícií:

 • asistent sociálnej práce,
 • komunitný pracovník,
 • poradca,
 • preventista,
 • plánovač kvality sociálnych služieb,
 • kontrolór kvality sociálnych služieb,
 • profesionálny rodič,
 • radca – v oblasti verejnej správy.

Profilové predmety študijného programu

 • • Úvod do sociálnej práce
 • • Základy etiky
 • • Úvod do sociálnych služieb
 • • Metódy a formy sociálnej práce
 • • Ľudské práva v pomáhajúcich profesiách
 • • Sociálna politika
 • • Základy sociálneho poradenstva
 • • Sociálne služby
 • • Metodológia sociálneho výskumu
 • • Politika zamestnanosti
 • • SP so skupinou a komunitou
 • • Manažment pre sociálnych pracovníkov

Magisterské štúdium

Profil absolventa

Absolvent magisterského študijného programu sociálne služby a poradenstvo je schopný pracovať ako špecializovaný pracovník v štátnej a verejnej správe, ako aj samostatný špecializovaný sociálny poradca v manželskom, rodinnom, kariérnom, azylovom či terapeutickom pora­denstve. Je schopný pracovať aj ako odborný riadiaci pracovník v zari­adeniach sociálnych služieb, detských domovoch, domovoch dôchodcov, inštitúciách azylového typu a v neziskových organizáciách vykonávajú­cich činnosť v sociálnej oblasti a poradenskej činnosti, ako aj odborný garant vzdelávacích a rekvalifikačných kurzov a projektov v sociálnej oblasti.

Študijný program Sociálne služby a poradenstvo pripravuje odborníkov pre výkon profesie sociálna práca. Študijný program je koncipovaný tak, aby poskytoval dostatok príležitostí pre rozvoj teoretického poznania, rozširovanie zručností a kompetencií potrebných pre výkon praxe, k čomu prispieva aj odborná prax realizovaná vo vybraných inštitúciách a organizáciách, doplnené supervíziou. Po absolvovaní študijného programu bude študent disponovať vedomosťami z oblasti teórie, metód a foriem sociálnej práce, poznatkami potrebnými pre prácu s jednotlivými klientskymi skupinami. Študijný program pripravuje absolventov na poznanie a porozumenie interdisciplinárnym súvislostiam profesie sociálna práca a preto na úrovni syntézy absolvent získa poznatky zo základov filozofie, etiky, psychológie, sociológie, pedagogiky a práva a nadobudne zručnosť aplikovať tieto poznatky v rámci praktického výkonu profesie. Počas štúdia študent nadobudne tiež poznatky zo základov výskumu v sociálnej práci. Nadobudnuté poznatky uplatní v procese tvorby diplomovej práce, v ktorej preukáže poznanie nových trendov teórie sociálnej práce, porozumenie sociálnym kontextom profesie, tvorivosť a zručnosť pri plánovaní, realizácii vlastnej výskumnej práce.

Absolvent má vedomosti z oblasti teórie a metód a foriem sociálnej práce, má znalosti z teoretických konceptoch sociálnej politiky, rozumie špecifickému vplyvu globálneho aj lokálneho prostredia na výkon profesie. Absolvent magisterského stupňa študijného programu Sociálne služby a poradenstvo disponuje inovatívnym myslením.

Štúdiom získa tiež:

 • vedomosti teórie a metód a foriem sociálnej práce
 • rozumie špecifickému vzťahu sociálnej práce a sociálnej politiky
 • poznatky z oblasti sociálnej inklúzie a exklúzie v kontexte profesijnej etiky,
 • vedomosti potrebnú pre priamu sociálnu prácu s jednotlivými cieľovými skupinami,
 • vedomosti potrebné pre prácu v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí,
 • vedomosti z oblasti kompenzácií ťažkého zdravotného postihnutia,
 • poznatky z oblasti kvality sociálnych služieb,
 • poznatky z oblasti sociálneho zabezpečenia,
 • vedomosti z plánovania, projektovania v sociálnych službách
 • prehĺbi si porozumenie kultúrnym, etnickým a spirituálnym kontextom sociálnej práce,
 • ovláda metodológiu sociálneho výskumu,
 • prehĺbi si kritické myslenie
 • prehĺbi si schopnosť samostatnej, tvorivej práce.

Absolvent magisterského stupňa študijného programu Sociálne služby a poradenstvo vie využívať získané poznatky pri analýze sociálnych systémov a sociálnych javov, dokáže generalizovať získané poznatky a vhodne ich aplikovať v praktickom výkone sociálnej práce v rôznych oblastiach spoločenskej praxe.

Absolvent tohto študijného programu má možnosť rozšíriť svoje vzdelanie o rigorózne konanie v študijnom odbore Sociálna práca a získať tak titul „PhDr.“

Profilové predmety študijného programu

 • • Sociálne zabezpečenie
 • • Metódy práce s vybranými klientskymi skupinami
 • • Vybrané teórie sociálnej práce
 • • Kvalita v sociálnych službách
 • • Výskum v sociálnej práci
 • • Sociálnoprávna ochrana detí
 • • Profesijná etika
 • • Sociálna rehabilitácia
 • • Sociálna práca v paliatívnej starostlivosti

Doktorandské štúdium

Absolvent doktorandského štúdia v programe sociálna politika získa hlboké teoretické a praktické vedomosti z oblasti sociálnej politiky Slovenskej republiky, Európskej únie a sveta. Je schopný samostatne riešiť a kriticky reflektovať na situácie v sociálnej a spoločenskej sfére. Absolvent je ako odborník pripravený na pôsobenie v inštitúciách, ktoré sú špecializované v sociálnej sfére. Možnosti uplatnenia má vo verejnom, súkromnom a treťom sektore, v národných, ako aj medzinárodných inštitúciách a organizáciách.

Študijný program Sociálna politika pripravuje odborníkov pre vedu a výskum fokusovanú na oblasť sociálna práca. Študijný program je koncipovaný tak, aby poskytoval dostatok príležitostí pre osvojenie rozvoj vedeckej epistemológie a metodológie prepojených s etickými otázkami vedeckého bádania. Absolvent získa teoretické poznatky, ktoré mu umožňujú podieľať sa na vedeckom výskume zameranom na oblasť sociálnych problémov, ktorým čelia klienti sociálnej práce. Zároveň je cieľom vzdelávania v ŠP Sociálna politika na III. stupni VŠ štúdia pripraviť absolventov tak, aby svoju vedeckú prácu vedeli aplikovať aj pri tvorbe metód a techník sociálnej práce, pri procese štandardizácie metodického konania, pri kritickej reflexii sociálno-politického kontextu, aby sa vedeli zapojiť do aktuálneho vedeckého diskurzu zameraného na úlohy a ciele profesie sociálna práca ako aj na aktuálnosť a vhodnosť paradigmatických modelov sociálnej práce.

Absolvent III. stupňa VŠ štúdia v odbore sociálna práca je pripravení spolupracovať v interdisciplinárnych tímoch zameraných na systémové riešenie problémov spojených s problémami každodenného života. Absolventi sú pripravení tiež pre oblasť evaluácie sociálnych služieb, výkonov v oblasti SPODaSK, ako aj pre oblasť hodnotenia kvality poskytovanej starostlivosti a služby. Absolventi získajú tiež zručnosti potrebné pre analytické činnosti a tvorbu koncepčných dokumentov realizovanej na makrorovine sociálnej práce (ministerstvá, UPSVaR, samosprávne kraje a pod.). Nadobudnuté poznatky môžu absolventi uplatniť v edukačnej praxi, ako aj v rámci vedecko-výskumných tímov focusovaných na oblasť sociálnej práce a sociálnych služieb.

Absolvent si štúdiom na III. stupni VŠ štúdia rozšíri škálu svojich poznatkov a zručností získaných na predchádzajúcich stupňoch. Štúdiom získa tiež:

 • vedomosti z oblasti súčasných trendov pri tvorbe modelov sociálnych služieb,
 • rozumie vplyvu globalizácie na oblasť sociálnej práce a sociálnych služieb,
 • poznatky z oblasti sociálnej inklúzie a exklúzie v kontexte antiopresívnych a antidiskriminačných prístupov,
 • vedomosti zo sociálnej práce orientovanej na kritickú paradigmu a jej úloh a cieľov súvisiacich s poradenskou intervenciou,
 • vedomosti z teórie etiky starostlivosti a z oblasti humanistických východísk sociálnej práce,
 • vedomosti potrebné pre prácu v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí,
 • vedomosti z oblasti európskej sociálnej politiky a jej vplyvu na oblasť sociálnej práce v SR,
 • vedomosti zamerané na oblasť sociálnej spravodlivosti
 • vedomosti z oblasti epistemológie,
 • vedomosti z oblasti metodológie zameranej na skúmanie sociálnej reality,
 • prehĺbi si schopnosť samostatnej, tvorivej práce.

Absolvent doktorandského stupňa študijného programu Sociálna politika vie využívať získané poznatky pri analýze sociálnych systémov a sociálnych javov, dokáže generalizovať získané poznatky a vhodne ich aplikovať vo vedeckej aj praktickej rovine sociálnej práce a sociálnych služieb.

Profilové predmety študijného programu

 • • Teoretické modely sociálnych služieb
 • • Epistemológia a metodológia vedy
 • • Sociálna politika v globálnom priestore
 • • Kritická sociálna práca
Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať