Názov študijného programu verejná správa

Udeľovaný akademický titul  bakalár, Bc.

Forma štúdia denná

Číslo a názov študijného odboru 6718 politické vedy

Stupeň štúdia  1

Kód programu – číslo študijného programu 100076

Úroveň národného kvalifikačného rámca úroveň 6

Štandardná dĺžka štúdia v rokoch  3

Jazyk poskytovania  slovenský jazyk

Vzdelávacie ciele a výstupy študijného programu 2. Profil absolventa a ciele vzdelávania a) Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania6. Profil absolventa, ciele a výstupy vzdelávania: Študijný program Verejná správa je zameraný na poskytnutie komplexného rámca vedomostí, zručností i kompetencií v oblasti verejnej správy a verejnej politiky v adekvátnom rozsahu I. stupňa vysokoškolského štúdia. Napriek tomu, že vo všeobecnosti je bakalársky stupeň štúdia vnímaný ako príprava na ďalšie štúdium a zároveň ako priestor pre získanie základných teoretických vedomostí pre pochopenie danej vednej či odbornej oblasti, predkladaný študijný program svojim obsahovým zameraním a doplnkovými aktivitami reaguje na potreby modernej praxe, ktorá v čoraz väčšej miere vyžaduje komplexnú prípravu absolventov v oblasti tvorby verejnej politiky, schopných samostatne pôsobiť vo sfére verejnej. Študijný program je preto vypracovaný i na základe komunikácie s odborníkmi z praxe ako i zamestnávateľmi a doplnený aktivitami na celkový rozvoj a prípravu lídrov života verejného, ako aj tvorcov a aktérov verejného diania či správy vecí verejných. Výsledky vzdelávacieho procesu sa zameriavajú na prípravu absolventov s komplexnými zručnosťami i kompetenciami s praktickým zameraním, ktorí sú pripravení samostatne analyzovať súčasné princípy verejnej správy ako aj proces fungovania verejnej politiky. Predpokladom na získanie takýchto prenositeľných kompetencií je skutočnosť, že študenti disponujú relevantným množstvom poznatkov z oblastí priamo i nepriamo súvisiacich so sférou verejnou (politológia, právo, sociológia, ekonómia a ekonomika, znalosť vedeckej metodológie, manažment, marketing, práca s informáciami, história). Študenti v rámci študijného programu verejná správa získajú základné i prehĺbené poznatky v zmysle prípravy pre výkon nimi uvažovaných profesií v oblasti verejnej správy na úrovni štátnej správy a územnosprávnej samosprávy, prípadne v štruktúrach verejnoprávnych korporácií, zároveň majú možnosť zužitkovať získaní vedomosti v sektore verejnej politiky a inštitúciách jej zložky riadiacich. Teoretické a praktické vedomosti absolventov Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu verejná správa v procese vzdelávania získava široké spektrum teoretických poznatkov, čo mu umožňuje orientovať sa v procesoch verejnej politiky a riadení verejnej správy. Študent zároveň dokáže uvažovať v interdisciplinárnom kontexte, práve vďaka teoretickému poznaniu získanému štúdiom odborných predmetov súvisiacich vedných disciplín ako aj schopnosťou riešiť vybrané problémy z praxe získanou počas analýzy prípadových štúdií z rôznych oblastí (ako súčasť praktickej formy výučby v rámci jednotlivých predmetov). Študent dokáže identifikovať problémy verejnej správy a verejnej politiky a následne analytickým prístupom uvažuje o možných riešeniach, pričom komplexné získané vedomosti vie prepojiť s praxou, a to aj vďaka možnosti nadobudnúť praktické skúsenosti pre svoju budúcu kariéru už počas štúdia. Teoretické vedomosti, získané zručnosti môže študent aplikovať na viacerých možnostiach odbornej praxe, čím si ich overuje a prehlbuje do formy praktických kompetencií, využívajúc pritom najnovšie vedecko-technické poznatky z praxe verejnej správy a verejnej politiky, a to nielen v slovenských podmienkach. Absolvent 1. stupňa vysokoškolského štúdia (bakalár) študijného programu verejná správa získa východiskové vedomosti a znalosti v rozsahu a úrovni adekvátnej k stupňu štúdia podľa Kvalifikačného rámca v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania. Tento základ absolventovi determinuje pripravenosť k analytickým úlohám v agende vecí verejných a organizácií v tejto sfére pôsobiacich, za garancie poznania politického, právneho, ekonomického, spoločenského i administratívneho priestoru v rámci Slovenskej republiky ako aj Európy. Doplňujúce schopnosti a zručnosti : Absolvovaním študijného programu študent získa schopnosť tímovej práce a zdokonalí svoje komunikačné techniky, keďže súčasťou študijného programu je aj možná účasť na odborných študentských podujatiach, diskusiách a workshopoch. Absolvent študijného programu je schopný komunikovať na domácich i medzinárodných fórach využitím odborného jazyka na úrovni písomnej i ústnej, pričom rozvíja zároveň svoju schopnosť komunikovať v svetovo uznávanom jazyku – anglickom, osvojením si pojmoslovia vzťahujúceho sa k obsahu štúdia. Absolvent preukazuje finančnú, ekonomickú a mediálnu gramotnosť. Absolvent je spôsobilý kooperácie a organizácie práce v pracovných skupinách, dokáže spolupracovať a prijímať rozhodnutia, je schopný kreatívne a pružne myslieť, je schopný analyzovať potreby, identifikovať a pomenovať problémy, navrhovať riešenia založené na relevantnej práci s informáciami, dokáže vytvárať, realizovať, monitorovať a vyhodnocovať jednotlivé zložky verejnej politiky, je schopný uskutočňovať empirický výskum a interpretovať jeho výsledky a aplikovať odporúčania výskumu v praxi. Absolvent je pripravený na chápanie interdisciplinárnych súvislostí fungovania moderných systémov verejnej správy a vníma neustálu potrebu rozvoja a dynamiky. Absolvent v neposlednom rade získava schopnosť vysvetliť a sprístupniť odborné poznatky i laickej verejnosti, čím sa spolupodieľa na rozvoji povedomia o fungovaní „dobrej“ verejnej správy. Rozsah vedomostí absolventovi umožní pokračovať v druhom stupni štúdia, alebo mu umožní vstúpiť do praktického života (viď nižšie). Kvalifikácie študentov, ktoré znamenajú ukončenie prvého cyklu kvalifikačného rámca Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania, a to: – Študent preukazuje vedomosti a porozumenie v oblasti študijného odboru, ktorý v tomto cykle nadväzuje na jeho všeobecné stredoškolské vzdelanie a následne ho rozvíja a prehlbuje v súlade so zameraním ich študijného odboru; – Študent dokáže uplatniť svoje vedomosti a porozumenie spôsobom, ktorý naznačuje profesionálny prístup k jeho budúcej práci alebo povolaniu, t.j. študent vykazuje kompetencie, ktoré sa zvyčajne prejavujú prostredníctvom prípravy a realizácie odbornej diskusie za použitia relevantnej argumentácie v súlade s pravidlami vedenia slušnej a odbornej diskusie, a to pri riešení problémov v rámci svojho študijného odboru; – Študent vykazuje schopnosť zhromažďovať a interpretovať relevantné údaje a informácie s cieľom vytvorenia si vlastného odborného postoja a úsudku, t.j. disponuje kompetenciami v oblasti relevantných sociálnych, vedeckých alebo etických otázok; – Študent vie adekvátnym spôsobom zdieľať získané informácie, svoje námety a nápady na riešenie problémov, a to odbornej i laickej verejnosti; – Študent disponuje uceleným rámcom vedomostí, osobných i vzdelávacích zručností (vrátane soft-skills) ako i kompetencií, ktoré sú potrebné na to, aby pokračoval v ďalšom štúdiu na II. stupni vzdelávania

Požiadavky na uchádzačov o štúdium, spôsob ich výberu a odporúčané osobnostné predpoklady  Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu a) Podmienky prijímacieho konania sú inkluzívne a zaručujú rovnaké príležitosti každému uchádzačovi, ktorý preukáže potrebné predpoklady na absolvovanie štúdia. UCM môže prijímať uchádzačov len na štúdium akreditovaných študijných programov, ktoré má uvedené v registri študijných programov. 1)Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium alebo na štúdium študijného programu podľa § 53 ods. 3 zákona je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. 2) Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa podľa § 53 ods. 1 zákona je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, pričom súčet počtu získaných kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu druhého stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov. 3) Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. b) Postupy prijímania na štúdium. Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania ukončené maturitnou skúškou. Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program sú smerodajné známky z predmetov na maturitnej skúške. Súčasťou prihlášky na bakalárske vysokoškolské štúdium je životopis, potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, overená kópia maturitného vysvedčenia. Uchádzačom, ktorí maturujú v akademickom roku 2020/2021, potvrdí výsledky štúdia stredná škola. Maturitné vysvedčenie (overenú kópiu) pošlú uchádzači po vykonaní maturitnej skúšky, prípadne doručia na zápis. Uchádzači o štúdium budú zoradení na základe výsledku maturitnej skúšky. Uchádzači o štúdium budú podmienečne prijatí na štúdium s tým, že maturitné vysvedčenie musia dodatočne predložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium.

Pravidlá vyučovania sa a učenia sa SP 4.1. Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v študijnom programe umožňujú dosahovanie výstupov vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov a ich potrieb. Samohodnotenie plnenia Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v ŠP, ktoré umožňujú dosahovať výstupy vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov a ich potrieb sú ukotvené v Interných predpisoch UCM a FSV UCM v Trnave. Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM v Trnave: ● Previazanie vzdelávania a tvorivých činností, pričom úroveň a zameranie tvorivej činnosti zodpovedá stupňu vysokoškolského vzdelávania a výstupom vzdelávania, sa zabezpečuje výberom učiteľov zodpovedných za študijný program a učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety s kvalitnými vedeckými výstupmi ● Podpora internacionalizácie vzdelávacích, tvorivých a ďalších súvisiacich činností, aby jej miera zodpovedala poslaniu a strategickým cieľom vysokej školy, cieľom a výstupom vzdelávania a potrebám zainteresovaných strán sa realizuje prostredníctvom angažovania hosťujúcich profesorov zo zahraničia, prostredníctvom programov ERASMUS a iných mobilitných programov, ako aj prostredníctvom stáží učiteľov na zahraničných univerzitách ● Ochrana proti akémukoľvek druhu intolerancie a diskriminácie študentov, zamestnancov a uchádzačov, najmä na základe pohlavia/rodu, rasy, farby pleti, jazyka, veku, sexuálnej orientácie, viery alebo náboženstva, zdravotného znevýhodnenia, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku a pôvodu sa realizuje dodržiavaním smernice o GDPR a Etického kódexu. ● Obsah a úroveň kvalifikácie napĺňa sektorovo-špecifické očakávania zamestnávateľov a iných externých zainteresovaných strán za zabezpečuje prihliadnutím: k názorom, poznatkom a skúsenostiam študentov a absolventov fakulty, k úrovni poznania vo vede a praxi, k vymedzeniu cieľov a výstupov vzdelávania, k rozboru osobnostného rozvoja a tvorivosti, k rozboru uplatniteľnosti absolventa na trhu práce, požiadavkám príslušnej úrovne Národného kvalifikačného rámca, Kvalifikačného rámca európskeho vysokoškolského priestoru a sektorovo-špecifickým očakávaniam, k zaťaženosti v podobe materiálnych a ľudských kapacít ● Študijné programy majú jasne špecifikovaný profil absolventa a v tomto rámci jasne vymedzené a komunikované ciele a výstupy vzdelávania, ktoré sú overiteľné a zodpovedajú poslaniu vysokej školy, príslušnému stupňu kvalifikačného rámca a oblasti poznania podľa príslušného študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov, v ktorých ich absolventi získajú vysokoškolské vzdelanie ● V študijných programoch je jednoznačne previazané vzdelávanie s tvorivými činnosťami, pričom úroveň a zameranie tvorivej činnosti zodpovedá stupňu vysokoškolského vzdelávania a výstupom vzdelávania ● Študijné programy poskytujú študentom prenositeľné spôsobilosti, ktoré ovplyvňujú osobný rozvoj študentov a môžu byť využité v ich budúcom kariérnom uplatnení a v živote ako aktívnych občanov v demokratických spoločnostiach Učenie sa, vyučovanie a hodnotenie orientované na študenta ● Priebeh štúdia na UCM upravuje Študijný poriadok UCM 15. Umožňuje študentom zvoliť si vlastné tempo štúdia, prináša im flexibilitu vzdelávacieho procesu s prihliadnutím na kreditový systém. Zároveň je Študijný poriadok UCM predmetom administratívneho overovania a kontroly jednotlivých etáp štúdia. Pri zabezpečovaní kvalitného vzdelania študenta má zásadný význam učiteľ, ktorý študentovi umožňuje získať vedomosti, schopnosti a zručnosti. Rôznorodosť študentskej obce a väčší dôraz na výsledky vzdelávania si vyžaduje, aby sa uplatňovalo učenie a vyučovanie orientované na študenta, čím sa mení aj rola učiteľa. Učiteľ študenta motivuje, vedie študenta, ale zároveň mu dáva dostatočný priestor na jeho realizáciu ● Výchovno-vzdelávací proces na UCM poskytuje formy vzdelávania (denná forma, externá forma) a metódy vzdelávania (prezenčná metóda, dištančná metóda, kombinovaná metóda), vymedzuje vedomosti, schopnosti, kompetencie, ktoré by mal študent ovládať, ak chce vykonávať povolanie, na ktoré sa v rámci štúdia pripravuje. Jednotlivé študijné programy majú v akreditačných spisoch presne kvantifikovateľne vymedzené jadro vedomostí, ktoré vychádza z konkrétneho študijného odboru a sú v súlade s Národným kvalifikačným rámcom SR ● Podmienky pre absolvovanie jednotlivých predmetov definujú Informačné listy predmetov. Tento dokument okrem definovania samostatných podmienok absolvovania predmetu obsahuje aj ciele predmetu, výsledky vzdelávania, harmonogram výučby, literatúru k predmetu a stupnicu hodnotenia k absolvovaniu predmetu ● Pri uskutočňovaní študijných programov je povzbudzovaná aktívna úloha, autonómia, tvorivosť a samostatnosť študentov vo vzdelávaní a v procese učenia sa a tento prístup sa odzrkadľuje aj v hodnotení študentov

Podmienky absolvovania študijného programu  Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia. Podmienkou riadneho skončenia štúdia v bakalárskom študijnom programe Verejná správa je dosiahnutie 180 kreditov. Z toho je potrebné získať 160 kreditov formou povinných, povinne voliteľných, resp. voliteľných predmetov a 20 kreditov získava študent úspešnou obhajobou záverečnej práce (10 kreditov), resp. štátnou skúškou z verejnej správy (5 kreditov) a Štátnou skúškou z verejnej politiky (5 kreditov). Konkrétne náležitosti štúdia sú definované vo Vnútornom predpise UCM 8/2020 Študijný poriadok UCM (https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf): – § 7 Harmonogram štúdia – § 8 Kreditový systém štúdia – § 9 Študijný program a študijný plán – § 10 Predmety študijného programu – § 11 Zápis a absolvovanie predmetov – § 12 Súbor vzdelávacích činností – § 13 Individuálny harmonogram štúdia – § 14 Absolvovanie študijných predmetov – § 15 Hodnotenie výsledkov štúdia – § 16 Kontrolné etapy štúdia – § 17 Záverečná práca – § 18 Štátna skúška – § 19 Celkové hodnotenie štúdia – § 20 Skončenie štúdia – § 22 Prerušenie štúdia – § 23 Zanechanie štúdia e) Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre: – počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia – 180 kreditov; Uvedené informácie sú obsiahnuté v Prílohe 1 Opis študijného programu a v jednotlivých informačných listoch. – počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia – Uvedené informácie sú obsiahnuté v Prílohe 1 Opis študijného programu a v jednotlivých informačných listoch. – počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia- Uvedené informácie sú obsiahnuté v Prílohe 1 Opis študijného programu. – počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program, – počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia – Uvedené informácie sú obsiahnuté v Prílohe 1 Opis študijného programu a v jednotlivých informačných listoch. – počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia – Uvedené informácie sú obsiahnuté v Prílohe 1 Opis študijného programu a v jednotlivých informačných listoch. – počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za projektovú prácu s uvedením príslušných predmetov v inžinierskych študijných programoch, – počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za umelecké výkony okrem záverečnej práce v umeleckých študijných programoch.

Postupy a kritériá hodnotenia http://www.fsvucm.sk/files/zos%C3%BA%C4%BEa%C4%8Fovanie/ILP%20SOSL%20BcD/Priloha_11a_ILP_Bc._VS_D.pdf

Zdroje študijného programu  Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora • • Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská). • • Realizácia študijné programu si z hľadiska jeho zamerania vyžaduje učebne vybavené bežnou technikou používanou pri modernej výučbe na vysokej škole, a to počítač s aktívnym pripojením na internet, dataprojektor a ozvučenie. Pracovisko disponuje takýmto vybavením vo všetkých učebniach, vrátane študovne v Knižnici FSV UCM. • • Fakulta každoročne investuje do materiálneho a technického vybavenia i do priestorov určených na výučbu. Všetky priestory určené na výučbu sú vybavené počítačovou technikou, dataprojektorom, plátnom a ozvučením. • • Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave disponuje vynikajúcim technickým vybavením a zázemím, ktoré študentom prináša komfort počas štúdia. Študenti môžu využívať špecializovanú fakultnú knižnicu, multimediálnu učebňu, veľkú či malú aulu, laboratórium pre výskum marketingu a komunikácie vo verejnej správe, multimediálnu konferenčnú miestnosť, zasadacie miestnosti a špeciálne učebne. • Všetky priestory fakulty sú pokryté wifi signálom, prostredníctvom ktorých môže byť študent a zamestnanec pripojený na internet. Počítačovou technikou s pripojením na internet vrátane tlačiarní sú vybavené aj kancelárie zamestnancov. • • Priestorové vybavenie fakulty odzrkadľujú moderné prednáškové miestnosti s dostatočnou kapacitou väčších aj menších skupín študentov. Študenti môžu využívať oddychové zóny, telocvičňu či posilňovňu. • • Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne). • • prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov je zabezpečený viacerými spôsobmi, a to najmä prostredníctvom Knižnice na FSV UCM, Univerzitnej knižnice, prostredníctvom individuálnych vyučujúcich a prostredníctvom internetových databáz (v prípade nutnosti registrácie do databázy, študijnú literatúru poskytuje vyučujúci). • • V rámci FSV majú študenti k dispozícii špecializovanú fakultnú knižnicu nachádzajúcej sa priamo v budove fakulty. • • Ku dňu 31.12.2020 tvorilo knižničný fond fakultnej knižnice 9 348 knižničných jednotiek. Z toho bolo kníh a zviazaných periodík 7 136, audiovizuálnych a elektronických dokumentov 82, záverečných prác 2 130. Do nákupu knižničného fondu za rok 2020 fakulta investovala čiastku 1 750,61 EUR. Knižničné jednotky sú priebežne dopĺňané z fakultných prostriedkov, grantových prostriedkov a darov. Členovia akademického pracoviska aktívne prispievajú k tvorbe učebných textov, skrípt a monografií potrebných pre zvyšovanie kvality výučby. Literatúra pokrýva najmä oblasť politológie, verejnej správy a politiky, sociálnych služieb, no obsahuje aj širokú ponuku z ostatných vedných odborov. • • Študenti počas štúdia môžu využívať rôzne online databázy, ktoré im uľahčujú plniť študentské povinnosti pri písaní semestrálnych prác ako aj pri samo- štúdiu. Študenti majú dispozícii zadarmo aj využívanie balíka aplikácii Microsoft Office 365 . • • Fakulta má k dispozícií na webe pre študentov ja virtuálnu knižnicu, ktorá obsahuje E-publikácie k jednotlivým predmetom študijného programu. Link: http://fsvucm.sk/12_133_247/e-publikacie Referentka pre knižničné systémy: Katarína Procházková katrina.prochazkova@ucm.sk • • Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie. • • Dištančné vzdelávanie sa realizuje v plnom rozsahu v porovnaním s rozsahom prezenčného štúdia a za dodržania všetkých náležitostí študijného programu. • • Dištančné vzdelávanie sa zabezpečuje prostredníctvom univerzitne aplikovanej platformy, ktorá je prístupná všetkým študentom, vyučujúcim a spolupracujúcim partnerom, a to bezplatne a výlučne na študijné účely. Táto platforma slúži i na zdieľanie ťažšie dostupných študijných materiálov a podkladov, na komunikáciu so študentmi ako i na skúšanie ústnou alebo testovou formou. • • Touto formou sa realizujú i všetky podporné a doplnkové aktivity zo strany našich partnerov, a to v rozsahu zodpovedajúcom rozsahu prezenčnej formy. • • Dištančné štúdium na FSV UCM v Trnave upravuje „Smernica o dištančnej metóde výučby“ https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/8_21_distancna_vyucba.pdf http://fsvucm.sk/files/%C5%A1t%C3%BAdium/dokumenty/Smernica%20o%20distancnej%20forme%20statnych%20skusok%203_2021.docx Usmernenie dekana o zásadách dištančnej výučby na FSV UCM http://fsvucm.sk/files/rozvrhy/2021_2022/Usmernenie%20dekana_%20Z%C3%81SADY%20DI%C5%A0TAN%C4%8CNEJ%20V%C3%9DU%C4%8CBY%20NA%20FSV%20UCM%20(2).pdf • • Na úplné dištančné vzdelávanie prešla FSV ešte počas prvej vlny pandémie. Je nutné konštatovať, že prechod na dištančné vzdelávanie bol plynulý a napriek nepripravenosti na takúto situáciu aj relatívne rýchly: • • Celá výuka bola do online systému prenesená v prvých týždňoch v marci 2020 • • V prvých týždňoch bolo umožnené využívať na výuku viaceré platformy. Využívaná bola platforma ZOOM, Google Meet, Moodle • • UCM neskôr prešla aj k využívaniu služby Microsoft 365: https://www.ucm.sk/sk/microsoft365/ a v rámci nej aj službu Microsoft Teams. Inštruktážne videá od Microsoftu sú dostupné: odkaz1, odkaz2, odkaz3 • • Krátko pred prechodom na online výuku sa na úrovni jednotlivých katedier FSV realizovali inštruktážne školenia zamerané na výuku v online priestore Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie. • • OZ Európsky dialóg, Učiaca sa Trnava, GROW WITH GOOGLE, Slovenská asociácia koučov, Zastúpenie SR pri EK, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Národná rada SR, Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, Poľnohospodárska platobná agentúra, Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku • • Partneri sa pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu zapájajú viacerými spôsobmi, a to: • • formou poskytovania krátkodobých odborných stáží pre študentov s dôrazom na aplikáciu získaných teoretických vedomostí a zručností v praxi; • • ďalej sa zapájajú formou prípravy a organizácie odborných diskusií, workshopov a tréningov špecializovaných na rozvoj získaných vedomostí a zručností v rámci zadanej témy previazanej na obsah vzdelávania; • • formou zapojenia študentov do projektovej a osvetovej činnosti, ktorú partneri vykonávajú, čo zahŕňa i možnosť účasti študentov na realizácii ich aktivít doma i v zahraniční, čím umožňujú študentov verifikáciu svojich nadobudnutých vedomostí a zručností, ako i získanie prenositeľných kompetencií v odbore; • • poskytovaní poradenstva a asistencie pri aktivitách pracoviska orientovaných na osobnostný rozvoj študentov v rámci ich prípravy na budúce profesijné zameranie. • • Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia. Fakulta organizuje množstvo podujatí v troch hlavných podobách: • • Podujatia nepriamo naviazané na obsah štúdia, a to podujatia sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia, ktorých hlavnou úlohou je upevnenie vzťahu vzdelávacej inštitúcie so študentmi, rozvoj ich soft skills a podpora tímovej práce (napríklad Futbalový turnaj • o pohár dekana, Športový deň FSV UCM, Valentínsky volejbalový turnaj, Grilovačka a iné aktivity ako Olympiáda o EÚ 2019 pre študentov stredných škôl – v prípade záujmu majú možnosť participovať pri jej priebehu aj samotní študenti študijného programu) • • Podujatia priamo naviazané na obsah štúdia ale vo forme neformálnej súčasti vzdelávacieho procesu (napr. rôzne diskusie s odborníkmi, filmový klub, tréningy zamerané na verejný prejav ako osobnú značku, kultúru verejného prejavu, pravidlá dobrej prezentácie ako asertivitu z pohľadu komunikačných zručností, a ďalšie) • • Podujatia ako reálna a priama súčasť výučby (ako tréningy a workshopy priamo naviazané na tematické zameranie predmetu a priamo prepájajúce získavané vedomosti s ich praktickou aplikáciou, ako napríklad tvorivé workshopy pri tvorbe brandingu SR, pri stanovovaní národnej identity, workshopy o úlohe SR v rámci tzv. green deal-u, tréningy a workshopy zamerané na občiansku participáciu v prostredí EÚ, a pod. zameraných na diskusiu, reflexiu a navrhovanie konkrétnych riešení pre budúcnosť Európy) • • Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania. Možnosti: SAIA, ERASMUS+, OZ Európsky dialóg, Učiaca sa Trnava, Zastúpenie SR pri EK, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Národná rada SR, Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, Poľnohospodárska platobná agentúra, Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku. Podmienky: prihlasovať sa môžu všetci študenti dennej formy štúdia po ukončení aspoň prvého ročníka. Vo výberovom konaní sa zohľadňujú nielen študijné výsledky záujemcu o stáž, ale i jeho účasť na aktivitách realizovaných v rámci i mimo výučbového procesu, jeho jazykové a komunikačné zručnosti. Mimoriadne sa zohľadňuje záujem daného študenta o odbor, na ktorom by prax/stáž vykonával. Pravidlá uznávania tohto vzdelávania: Po dobu praxe pracuje študent v zmysle predchádzajúcej dohody s vyučujúcimi v móde tzv. individuálneho študijného plánu a riadne prechádza skúškovým procesom. Pri zahraničných mobilitách prostredníctvom programov agentúry SAIA alebo programu ERASMUS+ sa vysoká škola riadi všeobecne platnými pravidlami prihlasovania a uznávania kreditov. Pokyny na prihlasovanie: Študenti sa prihlasujú na základe aktuálne vyhlásených platných podmienok na prihlasovanie sa, ktoré pravidelne vyhlasujú samotní partneri. Pracovisko následne tieto podmienky zverejňuje študentom rôznymi komunikačnými spôsobmi. Univerzita má Oddelenie vonkajších vzťahov: https://www.ucm.sk/sk/medzinarodne-vztahy/, https://www.ucm.sk/sk/oddelenie-vonkajsich-vztahov/, Podmienky upravuje Smernica o administrácii Erasmus+: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/24_2021_administracia_erasmus+.pdf Fakulta komunikuje s viacerými partnermi univerzitami, či inštitúciami medzi ktorými prebiehajú vzájomné mobility študentov a pedagógov. Agenda je v kompetencii prodekanky pre zahraničné vzťahy PhDr. Edita Poórová, Ph.D. edita.poorova@ucm.sk http://fsvucm.sk/150_127/prodekanka-pre-zahra , http://fsvucm.sk/150_520/erasmus a taktiež vytvorenú pozíciu fakultného koordinátora Erasmu: kontakt na fakultného koordinátora: PhDr. Dalibor Mikuš dalibor.mikus@ucm.sk Všetky informácie sú dostupné na: http://fsvucm.sk/150/press Pravidelne sa uskutočňuje výberové konanie na mobility, Uznávanie predmetov je v súlade s vnútornými predpismi

Možnosti učenia sa študentov  SP 4.1. Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v študijnom programe umožňujú dosahovanie výstupov vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov a ich potrieb. Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v ŠP, ktoré umožňujú dosahovať výstupy vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov a ich potrieb sú ukotvené v Interných predpisoch UCM a FSV UCM v Trnave. Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM v Trnave: ● Previazanie vzdelávania a tvorivých činností, pričom úroveň a zameranie tvorivej činnosti zodpovedá stupňu vysokoškolského vzdelávania a výstupom vzdelávania, sa zabezpečuje výberom učiteľov zodpovedných za študijný program a učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety s kvalitnými vedeckými výstupmi ● Podpora internacionalizácie vzdelávacích, tvorivých a ďalších súvisiacich činností, aby jej miera zodpovedala poslaniu a strategickým cieľom vysokej školy, cieľom a výstupom vzdelávania a potrebám zainteresovaných strán sa realizuje prostredníctvom angažovania hosťujúcich profesorov zo zahraničia, prostredníctvom programov ERASMUS a iných mobilitných programov, ako aj prostredníctvom stáží učiteľov na zahraničných univerzitách ● Ochrana proti akémukoľvek druhu intolerancie a diskriminácie študentov, zamestnancov a uchádzačov, najmä na základe pohlavia/rodu, rasy, farby pleti, jazyka, veku, sexuálnej orientácie, viery alebo náboženstva, zdravotného znevýhodnenia, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku a pôvodu sa realizuje dodržiavaním smernice o GDPR a Etického kódexu. ● Obsah a úroveň kvalifikácie napĺňa sektorovo-špecifické očakávania zamestnávateľov a iných externých zainteresovaných strán za zabezpečuje prihliadnutím: k názorom, poznatkom a skúsenostiam študentov a absolventov fakulty, k úrovni poznania vo vede a praxi, k vymedzeniu cieľov a výstupov vzdelávania, k rozboru osobnostného rozvoja a tvorivosti, k rozboru uplatniteľnosti absolventa na trhu práce, požiadavkám príslušnej úrovne Národného kvalifikačného rámca, Kvalifikačného rámca európskeho vysokoškolského priestoru a sektorovo-špecifickým očakávaniam, k zaťaženosti v podobe materiálnych a ľudských kapacít ● Študijné programy majú jasne špecifikovaný profil absolventa a v tomto rámci jasne vymedzené a komunikované ciele a výstupy vzdelávania, ktoré sú overiteľné a zodpovedajú poslaniu vysokej školy, príslušnému stupňu kvalifikačného rámca a oblasti poznania podľa príslušného študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov, v ktorých ich absolventi získajú vysokoškolské vzdelanie ● V študijných programoch je jednoznačne previazané vzdelávanie s tvorivými činnosťami, pričom úroveň a zameranie tvorivej činnosti zodpovedá stupňu vysokoškolského vzdelávania a výstupom vzdelávania ● Študijné programy poskytujú študentom prenositeľné spôsobilosti, ktoré ovplyvňujú osobný rozvoj študentov a môžu byť využité v ich budúcom kariérnom uplatnení a v živote ako aktívnych občanov v demokratických spoločnostiach Učenie sa, vyučovanie a hodnotenie orientované na študenta ● Priebeh štúdia na UCM upravuje Študijný poriadok UCM 15. Umožňuje študentom zvoliť si vlastné tempo štúdia, prináša im flexibilitu vzdelávacieho procesu s prihliadnutím na kreditový systém. Zároveň je Študijný poriadok UCM predmetom administratívneho overovania a kontroly jednotlivých etáp štúdia. Pri zabezpečovaní kvalitného vzdelania študenta má zásadný význam učiteľ, ktorý študentovi umožňuje získať vedomosti, schopnosti a zručnosti. Rôznorodosť študentskej obce a väčší dôraz na výsledky vzdelávania si vyžaduje, aby sa uplatňovalo učenie a vyučovanie orientované na študenta, čím sa mení aj rola učiteľa. Učiteľ študenta motivuje, vedie študenta, ale zároveň mu dáva dostatočný priestor na jeho realizáciu ● Výchovno-vzdelávací proces na UCM poskytuje rôzne formy vzdelávania (prezenčná metóda, dištančná metóda, kombinovaná metóda), vymedzuje vedomosti, schopnosti, kompetencie, ktoré by mal študent ovládať, ak chce vykonávať povolanie, na ktoré sa v rámci štúdia pripravuje. Jednotlivé študijné programy majú v akreditačných spisoch presne kvantifikovateľne vymedzené jadro vedomostí, ktoré vychádza z konkrétneho študijného odboru a sú v súlade s Národným kvalifikačným rámcom SR ● Podmienky pre absolvovanie jednotlivých predmetov definujú Informačné listy predmetov. Tento dokument okrem definovania samostatných podmienok absolvovania predmetu obsahuje aj ciele predmetu, výsledky vzdelávania, harmonogram výučby, literatúru k predmetu a stupnicu hodnotenia k absolvovaniu predmetu ● Pri uskutočňovaní študijných programov je povzbudzovaná aktívna úloha, autonómia, tvorivosť a samostatnosť študentov vo vzdelávaní a v procese učenia sa a tento prístup sa odzrkadľuje aj v hodnotení študentov SP 4.2. Je umožnená flexibilita trajektórií učenia sa a dosahovania výstupov vzdelávania. Študijný program umožňuje zodpovedajúce vzdelávanie sa mimo vysokej školy v domácich a zahraničných inštitúciách, najmä prostredníctvom podpory mobilít. Výsledky tohto vzdelávania sú uznávané vysokou školou. Pri uskutočňovaní študijných programov je povzbudzovaná aktívna úloha, autonómia, tvorivosť a samostatnosť študentov vo vzdelávaní a v procese učenia sa a tento prístup sa odzrkadľuje aj v hodnotení študentov ● Pri uskutočňovaní študijných programov je rešpektovaná rozmanitosť študentov a ich potrieb a je umožňovaná flexibilita trajektórií v štúdiu aj s ohľadom na možnosť zosúladenia pracovného/rodinného života so štúdiom na vysokej škole ● Pri uskutočňovaní študijných programov sa pružne využíva spektrum pedagogických metód, foriem a koncepcií, metód hodnotenia a ich aplikácia sa pravidelne hodnotí a zdokonaľuje. Medzi metódy hodnotenia vedomostí a schopností študentov na UCM patria: písomné skúšky, projekty, protokoly z laboratórnych cvičení, prezentácie, eseje, prípadové štúdie, príklady, kombinované skúšky (písomná a ústna forma) a pod. Hodnotenie študentov sa vykonáva v súlade s postupmi definovanými v Študijnom poriadku UCM ● Študentom je poskytované primerané vedenie a podpora zo strany učiteľov a je podporovaný vzájomný rešpekt vo vzťahu študent – učiteľ ● Skúšajúci sú dôkladne oboznámení s existujúcimi metódami verifikácie dosahovania výstupov vzdelávania, metódami testovania, skúšania a posudzovania výkonov študentov a majú podporu vysokej školy na ďalšie zdokonaľovanie svojich vedomostí a zručností v tejto oblasti ● Hodnotenie umožňuje študentom preukázať rozsah a úroveň, do akej sa im podarilo dosiahnuť očakávané výstupy vzdelávania a študentom poskytuje spätnú väzbu, ktorá môže byť v nevyhnutných prípadoch spojená s odporúčaniami a usmerneniami týkajúcimi sa procesu učenia sa ● Hodnotenie je konzistentné a spravodlivo aplikované vo vzťahu k všetkým študentom, vykonávané v súlade s vopred schválenými postupmi a prinášajúce spoľahlivé závery, ktoré v podobných prípadoch nevedú k neodôvodneným rozdielom ● Pri hodnotení študentov a uchádzačov sa primerane zohľadňujú okolnosti týkajúce sa študentov so špecifickými potrebami (napr. znevýhodnenie v dôsledku imobilnosti, zrakovej slabosti, dyslexie, dysgrafie, dyskalkúlie) ● Študenti majú k dispozícii prostriedky nápravy voči výsledkom hodnotenia, pričom je zaručené spravodlivé zaobchádzanie so žiadateľmi o nápravu. Študent má možnosť požiadať o komisionálne skúšanie za účasti aspoň dvoch skúšajúcich učiteľov, ktorých určí vedúci katedry. Pri hodnotení študenta sa má zohľadniť aj jeho aktivita, samostatnosť a prípadne aj kreativita. Pri hodnotení študenta sa v primeranej miere môžu zohľadniť poľahčujúce okolnosti (napr. úraz, choroba, tehotenstvo). Študent má možnosť sťažovať sa v súlade s osobitným vnútorným predpisom. Študenti majú k dispozícii formálne odvolacie konanie, majú zaručenú možnosť participácie na preskúmavaní podnetov a riešení a majú zaručenú spätnú väzbu týkajúcu sa výsledkov ich preskúmavania a prijatých opatrení. V prípade závažných okolností sťažnosti rieši kontrolór univerzity. Študent má možnosť obrátiť sa aj na Etickú komisiu v prípade domnienky o porušení etického kódexu univerzity ● Ako súčasť hodnotiaceho procesu univerzity sa každoročné vypracováva „Správa o výsledkoch vo výchovno-vzdelávacej činnosti“ 21, ktorá sa predkladá na rokovanie Vedeckej rady UCM ako aj jej fakúlt. V nej sa analyzujú najvýznamnejšie kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele vzdelávacieho procesu v súlade s Dlhodobým zámerom UCM Podpora mobilít: Rozvoj medzinárodnej spolupráce na Univerzite sv. Cyrila a Metoda sa realizuje predovšetkým formou bilaterálnych a multilaterálnych dohôd zameraných na vzájomnú výmenu študentov, pedagogických a nepedagogických pracovníkov, ako aj prostredníctvom realizácie medzinárodných vedeckých projektov, organizovaní spoločných vedeckých podujatí a prezentácií výsledkov práce vo forme spoločných publikácií. Naši študenti a zamestnanci, ktorí majú záujem o zahraničný pobyt, môžu využiť pestrú ponuku mobilít prostredníctvom programu Erasmus+ alebo môžu absolvovať zahraničný pobyt na základe medzinárodných bilaterálnych dohôd, poprípade využiť možnosti v rámci iných mobilitných a štipendijných schém a programov. Súčasťou podpory rozvoja medzinárodných vzťahov je aj prijímanie zahraničných návštev, delegácii a odborníkov, ktoré obohacujú výučbový proces a prispievajú k internacionalizácii vedy, výskumu a vzdelávania na našej univerzite. Univerzita získala projekt v rámci programu Erasmus+ „Mobility študentov a zamestnancov vysokých škôl medzi krajinami programu a partnerskými krajinami“, tzv. International Credit Mobility (ICM) v rámci programu Erasmus+, Kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov. Tento projekt umožňuje realizáciu mobilít študentov a zamestnancov univerzity v rámci podpísaných inter-inštitucionálnych zmlúv medzi krajinami programu (Slovensko) a partnerskými krajinami, t.j krajinami mimo EU. Mobility študentov mimo program Erasmus: FSV UCM v rámci svojho zapojenia do siete CEEPUS umožňuje svojim študentom a pedagógom taktiež mobility na partnerské univerzity zapojené v tejto sieti. Mobility študentov mimo program Erasmus+ a CEEPUS sa môžu realizovať cez SAIA programy, iné grantové programy (napr. Fulbrightove štipendiá) alebo na základe medziuniverzitnej spolupráce. SAIA programy: Národný štipendijný program, Akcia Rakúsko – Slovensko, CEEPUS, medzivládne dohody. Medziuniverzitná spolupráca: UCM má uzavreté zmluvy o spolupráci s mnohými zahraničnými univerzitami a partnerskými inštitúciami. Výmenné pobyty študentov príp. zamestnancov UCM na základe medziuniverzitnej spolupráce si koordinujú jednotlivé fakulty resp. katedry. Študent si môže takýto pobyt financovať aj tak, že si požiada o grant napr. z Národného štipendijného programu alebo grant poskytovaný na základe medzivládnej dohody

Povolania úspešného absolventa študijného programu  . Profil absolventa a ciele vzdelávania a) Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania6. Profil absolventa, ciele a výstupy vzdelávania: Študijný program Verejná správa je zameraný na poskytnutie komplexného rámca vedomostí, zručností i kompetencií v oblasti verejnej správy a verejnej politiky v adekvátnom rozsahu I. stupňa vysokoškolského štúdia. Napriek tomu, že vo všeobecnosti je bakalársky stupeň štúdia vnímaný ako príprava na ďalšie štúdium a zároveň ako priestor pre získanie základných teoretických vedomostí pre pochopenie danej vednej či odbornej oblasti, predkladaný študijný program svojim obsahovým zameraním a doplnkovými aktivitami reaguje na potreby modernej praxe, ktorá v čoraz väčšej miere vyžaduje komplexnú prípravu absolventov v oblasti tvorby verejnej politiky, schopných samostatne pôsobiť vo sfére verejnej. Študijný program je preto vypracovaný i na základe komunikácie s odborníkmi z praxe ako i zamestnávateľmi a doplnený aktivitami na celkový rozvoj a prípravu lídrov života verejného, ako aj tvorcov a aktérov verejného diania či správy vecí verejných. Výsledky vzdelávacieho procesu sa zameriavajú na prípravu absolventov s komplexnými zručnosťami i kompetenciami s praktickým zameraním, ktorí sú pripravení samostatne analyzovať súčasné princípy verejnej správy ako aj proces fungovania verejnej politiky. Predpokladom na získanie takýchto prenositeľných kompetencií je skutočnosť, že študenti disponujú relevantným množstvom poznatkov z oblastí priamo i nepriamo súvisiacich so sférou verejnou (politológia, právo, sociológia, ekonómia a ekonomika, znalosť vedeckej metodológie, manažment, marketing, práca s informáciami, história). Študenti v rámci študijného programu verejná správa získajú základné i prehĺbené poznatky v zmysle prípravy pre výkon nimi uvažovaných profesií v oblasti verejnej správy na úrovni štátnej správy a územnosprávnej samosprávy, prípadne v štruktúrach verejnoprávnych korporácií, zároveň majú možnosť zužitkovať získaní vedomosti v sektore verejnej politiky a inštitúciách jej zložky riadiacich. Teoretické a praktické vedomosti absolventov Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu verejná správa v procese vzdelávania získava široké spektrum teoretických poznatkov, čo mu umožňuje orientovať sa v procesoch verejnej politiky a riadení verejnej správy. Študent zároveň dokáže uvažovať v interdisciplinárnom kontexte, práve vďaka teoretickému poznaniu získanému štúdiom odborných predmetov súvisiacich vedných disciplín ako aj schopnosťou riešiť vybrané problémy z praxe získanou počas analýzy prípadových štúdií z rôznych oblastí (ako súčasť praktickej formy výučby v rámci jednotlivých predmetov). Študent dokáže identifikovať problémy verejnej správy a verejnej politiky a následne analytickým prístupom uvažuje o možných riešeniach, pričom komplexné získané vedomosti vie prepojiť s praxou, a to aj vďaka možnosti nadobudnúť praktické skúsenosti pre svoju budúcu kariéru už počas štúdia. Teoretické vedomosti, získané zručnosti môže študent aplikovať na viacerých možnostiach odbornej praxe, čím si ich overuje a prehlbuje do formy praktických kompetencií, využívajúc pritom najnovšie vedecko-technické poznatky z praxe verejnej správy a verejnej politiky, a to nielen v slovenských podmienkach. Absolvent 1. stupňa vysokoškolského štúdia (bakalár) študijného programu verejná správa získa východiskové vedomosti a znalosti v rozsahu a úrovni adekvátnej k stupňu štúdia podľa Kvalifikačného rámca v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania. Tento základ absolventovi determinuje pripravenosť k analytickým úlohám v agende vecí verejných a organizácií v tejto sfére pôsobiacich, za garancie poznania politického, právneho, ekonomického, spoločenského i administratívneho priestoru v rámci Slovenskej republiky ako aj Európy. Doplňujúce schopnosti a zručnosti : Absolvovaním študijného programu študent získa získa schopnosť tímovej práce a zdokonalí svoje komunikačné techniky, keďže súčasťou študijného programu je aj možná účasť na odborných študentských podujatiach, diskusiách a workshopoch. Absolvent študijného programu je schopný komunikovať na domácich i medzinárodných fórach využitím odborného jazyka na úrovni písomnej i ústnej, pričom rozvíja zároveň svoju schopnosť komunikovať v svetovo uznávanom jazyku – anglickom, osvojením si pojmoslovia vzťahujúceho sa k obsahu štúdia. Absolvent preukazuje finančnú, ekonomickú a mediálnu gramotnosť. Absolvent je spôsobilý kooperácie a organizácie práce v pracovných skupinách, dokáže spolupracovať a prijímať rozhodnutia, je schopný kreatívne a pružne myslieť, je schopný analyzovať potreby, identifikovať a pomenovať problémy, navrhovať riešenia založené na relevantnej práci s informáciami, dokáže vytvárať, realizovať, monitorovať a vyhodnocovať jednotlivé zložky verejnej politiky, je schopný uskutočňovať empirický výskum a interpretovať jeho výsledky a aplikovať odporúčania výskumu v praxi. Absolvent je pripravený na chápanie interdisciplinárnych súvislostí fungovania moderných systémov verejnej správy a vníma neustálu potrebu rozvoja a dynamiky. Absolvent v neposlednom rade získava schopnosť vysvetliť a sprístupniť odborné poznatky i laickej verejnosti, čím sa spolupodieľa na rozvoji povedomia o fungovaní „dobrej“ verejnej správy. Rozsah vedomostí absolventovi umožní pokračovať v druhom stupni štúdia, alebo mu umožní vstúpiť do praktického života (viď nižšie). Kvalifikácie študentov, ktoré znamenajú ukončenie prvého cyklu kvalifikačného rámca Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania, a to: – Študent preukazuje vedomosti a porozumenie v oblasti študijného odboru, ktorý v tomto cykle nadväzuje na jeho všeobecné stredoškolské vzdelanie a následne ho rozvíja a prehlbuje v súlade so zameraním ich študijného odboru; – Študent dokáže uplatniť svoje vedomosti a porozumenie spôsobom, ktorý naznačuje profesionálny prístup k jeho budúcej práci alebo povolaniu, t.j. študent vykazuje kompetencie, ktoré sa zvyčajne prejavujú prostredníctvom prípravy a realizácie odbornej diskusie za použitia relevantnej argumentácie v súlade s pravidlami vedenia slušnej a odbornej diskusie, a to pri riešení problémov v rámci svojho študijného odboru; – Študent vykazuje schopnosť zhromažďovať a interpretovať relevantné údaje a informácie s cieľom vytvorenia si vlastného odborného postoja a úsudku, t.j. disponuje kompetenciami v oblasti relevantných sociálnych, vedeckých alebo etických otázok; – Študent vie adekvátnym spôsobom zdieľať získané informácie, svoje námety a nápady na riešenie problémov, a to odbornej i laickej verejnosti; – Študent disponuje uceleným rámcom vedomostí, osobných i vzdelávacích zručností (vrátane soft-skills) ako i kompetencií, ktoré sú potrebné na to, aby pokračoval v ďalšom štúdiu na II. stupni vzdelávania.

Uplatnenie absolventov študijného programu  Uplatniteľnosť • • Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu. Bakalársky študijný program ako študijný program prvého stupňa sa zameriava na získanie teoretických poznatkov a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy a zvládnutí použitia týchto poznatkov absolventom programu pri výkone povolania. Bakalársky stupeň štúdia v programe verejná správa má za cieľ pripraviť absolventa v odbornej rovine zmysluplne fungovať v značne diverzifikovanom a rozvetvenom systéme orgánov a inštitúcií verejnej správy so schopnosťou pochopiť v tomto systéme realizované procesy a činnosti. Absolvent študijného programu verejná správa nájde uplatnenie v orgánoch štátnej správy, miestnej a regionálnej samosprávy, vo verejnoprávnych korporáciách, v subjektoch verejného i súkromného sektora, vo vedeckovýskumných a pedagogických inštitúciách, v nadnárodných inštitúciách, analytických organizáciách, resp. v oblasti tretieho sektora a dobrovoľníctva, a to na rôznych pozíciách. Avšak, prax vysokoškolského vzdelávania v podmienkach Slovenskej republiky ako aj realizácia bakalárskeho študijného programu naznačuje trend snahy absolventov bakalárskych študijných programov o pokračovanie štúdia v nadväzujúcom magisterskom stupni. Tiež možnosť uplatnenia sa absolventov bakalárskeho stupňa štúdia v programe verejná správa je proces v realite ovplyvnený mnohými faktormi. Dominantne sa ako indikátory pokračovania vo vyššom stupni štúdia javia aktuálne podmienky trhu práce, osobné preferencie absolventa bakalárskeho programu, externé politické činitele, odbornosť absolventa ako predispozícia pre výkon povolania a viera v svoje schopnosti, cena práce a podobne. Z pohľadu praxe Slovenskej republiky sa ako ideálny model pre študenta vysokej školy javí absolvovanie bakalárskeho aj magisterského stupňa štúdia a následné začlenenie sa do pracovného života, keďže touto formou získava predpoklad pre ním vnímanú vhodnejšiu pozíciu a zároveň nadobúda úplné vysokoškolské vzdelania pre prácu vo zvolenom sektore. Bakalárske štúdium programu verejná správa je koncipované tak, aby jeho absolvent bol odborne pripravený plniť úlohy teórie a praxe nielen v súlade s aktuálnymi potrebami verejnoprávneho prostredia na Slovensku, ale v rámci celej Európskej únie. Študijný program ponúka priestor pre vzdelávania odborníkov pripravených zapojiť sa do verejného života, aktívne sa podieľať na tvorbe verejných politík v jednotlivých sektoroch, iniciovať a implementovať procesné zmeny na úrovni štátnej správy, miestnej a regionálnej samosprávy, ale zároveň vnímať potrebu vývoja verejnej správy v súlade s dynamikou potreby zmien plynúcich z jej vnútorných štruktúr ako i vonkajších podnetov. Prenositeľné kľúčové kompetencie absolventov študijného programu kladené podľa zamestnávateľov na kvalifikovaný výkon uvedených zamestnaní: • • Organizovanie a plánovanie práce • • Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť • • Strategické a koncepčné myslenie • • Analytické myslenie • • Kreativita • • Komunikačné kompetencie • • Mediálna, ekonomická a finančná gramotnosť • • Občianske kompetencie • • Digitálna gramotnosť • • Tímová práca • • Analyzovanie a riešenie problémov • • Kultivovaný a odborný písomný i ústny prejav • • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti). • • Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu. Študijný odbor vychoval viacero úspešných odborníkov. Úspešní absolventi Bc. a Mgr. stupňa študijného programu Verejná správa • • Bc. Marcel Štrbo – Okresný úrad Trnava (Doprava a pozemné komunikácie) • • PhDr. Karol Zachar – starosta obce Dechtice • • PhDr. František Klinovský – starosta obce Trakovice • • Mgr. Peter Flamík – starosta obce Prietržka • • Mgr. Marek Marcinkech – referent pre prípravu a implementáciu projektov, Mestský úrad Hlohovec • • PhDr. Róbert Frimmel – Informačná kancelária pre obete trestných činov Okresný úrad Trnava, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mgr. Miroslava Dujičová, PhD. – hlavný štátny radca, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti • • PhDr. Kristína Melušová, PhD. – referentka pre stratégie, dáta a participáciu, Mestský úrad Hlohovec • • Mgr. Anežka Borošová – Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky • • Mgr. Lukáš Koštial – Ministerstvo financií Slovenskej republiky • • Mgr. Andrea Šprochová, moderátorka súkromnej televízie • • PhDr. Matúš Meluš, PhD. – štátny radca, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky • • Mgr. Dominika Šályová – generálny štátny radca, Ministerstvo vnútra SR • • Mgr. Klaudia Cocuľová – referent UPSVaR Bardejov • • Bc. Zuzana Bielichová – referent personalista Mestský úrad Topoľčany • • Mgr. Petra Pokorná – sekretariát starostu obce Lehota pod Vtáčnikom • • Mgr. Martina Bohušová – starostka obce Ďurčiná • • Mgr. Lukáš Lorenc – referent na ekonomickom oddelení, mestský úrad Skalica • • Mgr. Peter Šteňko – referent na oddelení dôchodkového poistenia, Sociálna poisťovňa Humenné • • Mgr. Matej Vavrovič – odborný referent na oddelení infraštruktúry, odboru dopravnej politiky na úrade TTSK • • Mgr. Barbora Jurkemíková – referentka na ekonomickom oddelení, mestský úrad Galanta

Miera úspešnosti študentov: 1. rok-ak.rok 2020/2021 do 2.roka miera úspešnosti v % 30 15 50,00 2.rok do 3.roka miera úspešnosti 14 12 85,71 3.rok absolventi miera úspešnosti 12 6 50,00 priemerná miera úspešnosti VES/BcD 50%+85,71%+50% : 3 = 61,90 %

Osoba majúca hlavnú zodpovednosť za zabezpečenie kvality a rozvoja študijného programu Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu). • Prof. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD., profesor, ivana.butoracova@ucm.sk

Názov študijného programu Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu. VUPCH osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu sú súčasťou žiadosti. • • Prof. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD. http://www.fsvucm.sk/files/veda%20a%20v%C3%BDskum/VUPCH/Butoracova%20Sindleryova%20Ivana.pdf • • Doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD. http://www.fsvucm.sk/files/veda%20a%20v%C3%BDskum/VUPCH/Cajkova%20-%20VUPCH%20FSV%20UCM_n.docx • • Doc. PhDr. Peter Horváth, PhD. http://www.fsvucm.sk/files/veda%20a%20v%C3%BDskum/VUPCH/Horvath%20%20Peter-%20VUPCH%20FSV%20UCM.pdf • • Doc. PhDr. Ján Machyniak, PhD. http://www.fsvucm.sk/files/veda%20a%20v%C3%BDskum/VUPCH/Machyniak%20Jan.pdf • • Doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD. http://www.fsvucm.sk/files/veda%20a%20v%C3%BDskum/VUPCH/Sramel%20Bystrik.pdf

Personálne zabezpečenie študijného programu Prof. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD., profesor, ivana.butoracova@ucm.sk Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu. VUPCH osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu sú súčasťou žiadosti. • • Prof. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD. http://www.fsvucm.sk/files/veda%20a%20v%C3%BDskum/VUPCH/Butoracova%20Sindleryova%20Ivana.pdf • • Doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD. http://www.fsvucm.sk/files/veda%20a%20v%C3%BDskum/VUPCH/Cajkova%20-%20VUPCH%20FSV%20UCM_n.docx • • Doc. PhDr. Peter Horváth, PhD. http://www.fsvucm.sk/files/veda%20a%20v%C3%BDskum/VUPCH/Horvath%20%20Peter-%20VUPCH%20FSV%20UCM.pdf • • Doc. PhDr. Ján Machyniak, PhD. http://www.fsvucm.sk/files/veda%20a%20v%C3%BDskum/VUPCH/Machyniak%20Jan.pdf • • Doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD. http://www.fsvucm.sk/files/veda%20a%20v%C3%BDskum/VUPCH/Sramel%20Bystrik.pdf PhDr. Richard Brix, PhD. http://www.fsvucm.sk/files/veda%20a%20v%C3%BDskum/VUPCH/Brix%20Richard.pdf PhDr. Martin Švikruha, PhD. http://www.fsvucm.sk/files/veda%20a%20v%C3%BDskum/VUPCH/Svikruha%20Martin.pdf PhDr. Martin Halmo, PhD. http://www.fsvucm.sk/files/veda%20a%20v%C3%BDskum/VUPCH/Halmo%20Martin.pdf PhDr. Martin Daško, PhD. http://www.fsvucm.sk/files/veda%20a%20v%C3%BDskum/VUPCH/Dasko%20Martin.pdf PhDr. Dalibor Mikuš, PhD. http://www.fsvucm.sk/files/veda%20a%20v%C3%BDskum/VUPCH/Mikus%20Dalibor.pdf doc. PhDr. Ján Machyniak, PhD. http://www.fsvucm.sk/files/veda%20a%20v%C3%BDskum/VUPCH/Machyniak%20Jan.pdf doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD. http://www.fsvucm.sk/files/veda%20a%20v%C3%BDskum/VUPCH/Sramel%20Bystrik.pdf Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt). Mgr. Kristína Dzureková, 2. PhD. VES, email: dzurekova1@ucm.sk PhDr. Erik Urc, 2. PhD. VES, email: urc1@ucm.sk

Doplňujúce informácie o študijnom programe napr. úspešní absolventi – známe osobnosti, významný projekt, mobility alebo niečo výnimočné o študijnom programe (prednášateľ, spolupracujúca firma, atď.) Úspešní absolventi Bc. a Mgr. stupňa študijného programu Verejná správa • • Bc. Marcel Štrbo – Okresný úrad Trnava (Doprava a pozemné komunikácie) • • PhDr. Karol Zachar – starosta obce Dechtice • • PhDr. František Klinovský – starosta obce Trakovice • • Mgr. Peter Flamík – starosta obce Prietržka • • Mgr. Marek Marcinkech – referent pre prípravu a implementáciu projektov, Mestský úrad Hlohovec • • PhDr. Róbert Frimmel – Informačná kancelária pre obete trestných činov Okresný úrad Trnava, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky • • Mgr. Miroslava Dujičová, PhD. – hlavný štátny radca, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti • • PhDr. Kristína Melušová, PhD. – referentka pre stratégie, dáta a participáciu, Mestský úrad Hlohovec • • Mgr. Anežka Borošová – Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky • • Mgr. Lukáš Koštial – Ministerstvo financií Slovenskej republiky • • Mgr. Andrea Šprochová, moderátorka súkromnej televízie • • PhDr. Matúš Meluš, PhD. – štátny radca, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky • • Mgr. Dominika Šályová – generálny štátny radca, Ministerstvo vnútra SR • Mgr. Klaudia Cocuľová – referent UPSVaR Bardejov • • Bc. Zuzana Bielichová – referent personalista Mestský úrad Topoľčany • • Mgr. Petra Pokorná – sekretariát starostu obce Lehota pod Vtáčnikom • • Mgr. Martina Bohušová – starostka obce Ďurčiná • • Mgr. Lukáš Lorenc – referent na ekonomickom oddelení, mestský úrad Skalica • • Mgr. Peter Šteňko – referent na oddelení dôchodkového poistenia, Sociálna poisťovňa Humenné • • Mgr. Matej Vavrovič – odborný referent na oddelení infraštruktúry, odboru dopravnej politiky na úrade TTSK • • Mgr. Barbora Jurkemíková – referentka na ekonomickom oddelení, mestský úrad Galanta

Názov študijného programu verejná správa

Udeľovaný akademický titul  magister, Mgr.

Forma štúdia denná

Číslo a názov študijného odboru 6718 politické vedy

Stupeň štúdia  2

Kód programu – číslo študijného programu 100078

Úroveň národného kvalifikačného rámca úroveň 7

Štandardná dĺžka štúdia v rokoch  2

Jazyk poskytovania  slovenský jazyk

Vzdelávacie ciele a výstupy študijného programu Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania6. Profil absolventa, ciele a výstupy vzdelávania: Študijný program verejná správa v druhom, teda magisterskom stupni vysokoškolského štúdia, je zameraný na poskytnutie komplexného rámca vedomostí, zručností i kompetencií v oblasti verejnej správy a verejnej politiky v adekvátnom rozsahu zodpovedajúcom profilu absolventa vysokoškolského štúdia zodpovedne a adekvátne pripraveného čeliť potrebám praxe a vlastnej sebarealizácii. I napriek tomu, že po absolvovaní magisterského stupňa štúdia sa pred absolventom otvára možnosť pokračovať vo vysokoškolskom vzdelávaní na doktorandskom štúdiu, vnímame v rámci podmienok Slovenskej republiky skôr vôľu absolventov preraziť do praxe, a to niekedy už po absolvovaní bakalárskeho stupňa štúdia a následnom pokračovaní v štúdiu na vyššom stupni v externej forme. Práve z toho dôvodu predkladaný študijný program svojim obsahovým zameraním a doplnkovými aktivitami reaguje na potreby modernej praxe a zároveň reflektuje kľúčový princíp vzdelávacej politiky realizovanej v krajinách Európskej únie, teda rozvoj výmeny informácií a skúseností v otázkach, ktoré sú spoločné vzdelávacím systémom. Realizácia študijného programu je v súlade s princípmi európskeho spoločenstva zameraná na rozvoj európskej dimenzie vo vzdelávaní (napríklad výučbou terminologických pojmov a odborných poznatkov aj v anglickom jazyku), podporu mobility študentov (okrem iného aj podporou akademického uznávania diplomov a započítaním času štúdia), podporu spolupráce medzi vzdelávacími inštitúciami a kooperáciou študentov pri príprave odborno-vedeckých aktivít, rozvoj výmeny informácií a skúseností z praxe (realizáciou pozvaných prednášok odborníkov) a podobne. Cieľom študijného programu je pripraviť absolventa komplexne schopného samostatne pôsobiť vo sfére verejnej. Študijný program je preto vypracovaný i na základe komunikácie s odborníkmi z praxe ako i zamestnávateľmi a doplnený podpornými aktivitami na celkový rozvoj a prípravu lídrov života verejného, ako aj tvorcov a aktérov verejného diania či správy vecí verejných. Výsledky vzdelávacieho procesu sa zameriavajú na prípravu absolventov s komplexnými zručnosťami i kompetenciami s praktickým zameraním, ktorí sú pripravení samostatne analyzovať súčasné princípy verejnej správy ako aj proces fungovania verejnej politiky. Predpokladom na získanie takýchto prenositeľných kompetencií je skutočnosť, že študenti disponujú relevantným množstvom poznatkov z oblastí priamo i nepriamo súvisiacich so sférou verejnou (politológia, právo, sociológia, ekonómia a ekonomika, znalosť vedeckej metodológie, manažment, marketing, práca s informáciami, história). Absolventi študijného programu verejná správa získajú základné i prehĺbené poznatky v zmysle prípravy pre výkon nimi uvažovaných profesií v oblasti verejnej správy na úrovni štátnej správy a územnosprávnej samosprávy, prípadne v štruktúrach verejnoprávnych korporácií, zároveň majú možnosť zužitkovať získaní vedomosti v sektore verejnej politiky a inštitúciách jej zložky riadiacich. Teoretické a praktické vedomosti absolventov Absolvent magisterského stupňa študijného programu verejná správa v procese vzdelávania získava široké spektrum teoretických poznatkov, čo mu umožňuje orientovať sa v procesoch verejnej politiky a riadení verejnej správy. Študent zároveň dokáže uvažovať v interdisciplinárnom kontexte, práve vďaka teoretickému poznaniu získanému štúdiom odborných predmetov súvisiacich vedných disciplín ako aj schopnosťou riešiť vybrané problémy z praxe získanou počas analýzy prípadových štúdií z rôznych oblastí (ako súčasť praktickej formy výučby v rámci jednotlivých predmetov). Študent dokáže identifikovať problémy verejnej správy a verejnej politiky a následne analytickým prístupom uvažuje o možných riešeniach, pričom komplexné získané vedomosti vie prepojiť s praxou, a to aj vďaka a to aj vďaka možnosti nadobudnúť praktické skúsenosti pre svoju budúcu kariéru už počas štúdia. Teoretické vedomosti a nadobudnuté zručnosti môže študent aplikovať na viacerých postoch v rámci odbornej praxe, čím si ich overuje a prehlbuje do formy praktických kompetencií, využívajúc pritom najnovšie vedecko-technické poznatky z praxe verejnej správy a verejnej politiky, a to nielen v slovenských podmienkach. Absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia (bakalár) študijného programu verejná správa získa východiskové vedomosti a znalosti v rozsahu a úrovni adekvátnej k stupňu štúdia podľa Kvalifikačného rámca v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania. Tento základ u absolventa determinuje pripravenosť k analytickým úlohám v agende vecí verejných a organizácií v tejto sfére pôsobiacich, za garancie poznania politického, právneho, ekonomického, spoločenského i administratívneho priestoru v rámci Slovenskej republiky ako aj Európy. Doplňujúce schopnosti a zručnosti Absolvovaním študijného programu študent získa schopnosť tímovej práce a zdokonalí svoje komunikačné techniky, keďže súčasťou študijného programu je aj možná účasť na odborných študentských podujatiach, diskusiách a workshopoch. Absolvent študijného programu je schopný komunikovať na domácich i medzinárodných fórach využitím odborného jazyka na úrovni písomnej i ústnej, pričom rozvíja zároveň svoju schopnosť komunikovať v svetovo uznávanom jazyku – anglickom, osvojením si pojmoslovia vzťahujúceho sa k obsahu štúdia. Absolvent preukazuje finančnú, ekonomickú a mediálnu gramotnosť. Absolvent je spôsobilý kooperácie a organizácie práce v pracovných skupinách, dokáže spolupracovať a prijímať rozhodnutia, je schopný kreatívne a pružne myslieť, je schopný analyzovať potreby, identifikovať a pomenovať problémy, navrhovať riešenia založené na relevantnej práci s informáciami, dokáže vytvárať, realizovať, monitorovať a vyhodnocovať jednotlivé zložky verejnej politiky, je schopný uskutočňovať empirický výskum a interpretovať jeho výsledky a aplikovať odporúčania výskumu v praxi. Absolvent je pripravený na chápanie interdisciplinárnych súvislostí fungovania moderných systémov verejnej správy a vníma neustálu potrebu rozvoja a dynamiky. Absolvent v neposlednom rade získava schopnosť vysvetliť a sprístupniť odborné poznatky i laickej verejnosti, čím sa spolupodieľa na rozvoji povedomia o fungovaní „dobrej“ verejnej správy. Rozsah vedomostí a nadobudnuté zručnosti vrátane získaných profesných kompetencií absolventovi umožní pokračovať v treťom stupni štúdia, alebo mu umožní vstúpiť do praktického života (viď nižšie). Kvalifikácie študentov, ktoré znamenajú ukončenie druhého cyklu kvalifikačného rámca Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania, a to: – Študent preukazuje vedomosti a porozumenie, ktoré sú v tomto cykle založené na vedomostiach a porozumení dosiahnutých v prvom cykle, rozširujú a obohacujú ich a poskytujú základ alebo príležitosť pre originálnosť pri rozvíjaní a/alebo uplatňovaní konceptov; – Študent dokáže uplatniť svoje vedomosti a porozumenie ako aj schopnosti tvorivo riešiť problémy v nových alebo neznámych prostrediach, v širších kontextoch súvisiacich so študijným odborom; – Študent vykazuje schopnosť integrovať vedomosti, zvládať zložitosť a formulovať rozhodnutia pri neúplných alebo obmedzených informáciách, zároveň si uvedomuje spoločenskú a etickú zodpovednosť spojenú s uplatňovaním svojich vedomostí a rozhodnutí; – Študent vie jasne a jednoznačne komunikovať závery, ich poznatky a zdôvodnenia odborníkom aj laickým adresátom; – Študent disponuje rozvinutými vzdelávacími zručnosťami , ktoré mu dovoľujú pokračovať v ďalšom štúdiu s vysokým stupňom samostatnosti a autonómie.

Požiadavky na uchádzačov o štúdium, spôsob ich výberu a odporúčané osobnostné predpoklady  Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu a) Podmienky prijímacieho konania sú inkluzívne a zaručujú rovnaké príležitosti každému uchádzačovi, ktorý preukáže potrebné predpoklady na absolvovanie štúdia. UCM môže prijímať uchádzačov len na štúdium akreditovaných študijných programov, ktoré má uvedené v registri študijných programov. 1)Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium alebo na štúdium študijného programu podľa § 53 ods. 3 zákona je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. 2) Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa podľa § 53 ods. 1 zákona je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, pričom súčet počtu získaných kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu druhého stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov. 3) Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. b) Postupy prijímania na štúdium. Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania ukončené maturitnou skúškou. Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program sú smerodajné známky z predmetov na maturitnej skúške. Súčasťou prihlášky na bakalárske vysokoškolské štúdium je životopis, potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, overená kópia maturitného vysvedčenia. Uchádzačom, ktorí maturujú v akademickom roku 2020/2021, potvrdí výsledky štúdia stredná škola. Maturitné vysvedčenie (overenú kópiu) pošlú uchádzači po vykonaní maturitnej skúšky, prípadne doručia na zápis. Uchádzači o štúdium budú zoradení na základe výsledku maturitnej skúšky. Uchádzači o štúdium budú podmienečne prijatí na štúdium s tým, že maturitné vysvedčenie musia dodatočne predložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium.

Pravidlá vyučovania sa a učenia sa SP 4.1. Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v študijnom programe umožňujú dosahovanie výstupov vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov a ich potrieb. Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v ŠP, ktoré umožňujú dosahovať výstupy vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov a ich potrieb sú ukotvené v Interných predpisoch UCM a FSV UCM v Trnave. Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM v Trnave: ● Previazanie vzdelávania a tvorivých činností, pričom úroveň a zameranie tvorivej činnosti zodpovedá stupňu vysokoškolského vzdelávania a výstupom vzdelávania, sa zabezpečuje výberom učiteľov zodpovedných za študijný program a učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety s kvalitnými vedeckými výstupmi ● Podpora internacionalizácie vzdelávacích, tvorivých a ďalších súvisiacich činností, aby jej miera zodpovedala poslaniu a strategickým cieľom vysokej školy, cieľom a výstupom vzdelávania a potrebám zainteresovaných strán sa realizuje prostredníctvom angažovania hosťujúcich profesorov zo zahraničia, prostredníctvom programov ERASMUS a iných mobilitných programov, ako aj prostredníctvom stáží učiteľov na zahraničných univerzitách Ochrana proti akémukoľvek druhu intolerancie a diskriminácie študentov, zamestnancov a uchádzačov, najmä na základe pohlavia/rodu, rasy, farby pleti, jazyka, veku, sexuálnej orientácie, viery alebo náboženstva, zdravotného znevýhodnenia, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku a pôvodu sa realizuje dodržiavaním smernice o GDPR a Etického kódexu. ● Obsah a úroveň kvalifikácie napĺňa sektorovo-špecifické očakávania zamestnávateľov a iných externých zainteresovaných strán za zabezpečuje prihliadnutím: k názorom, poznatkom a skúsenostiam študentov a absolventov fakulty, k úrovni poznania vo vede a praxi, k vymedzeniu cieľov a výstupov vzdelávania, k rozboru osobnostného rozvoja a tvorivosti, k rozboru uplatniteľnosti absolventa na trhu práce, požiadavkám príslušnej úrovne Národného kvalifikačného rámca, Kvalifikačného rámca európskeho vysokoškolského priestoru a sektorovo-špecifickým očakávaniam, k zaťaženosti v podobe materiálnych a ľudských kapacít ● Študijné programy majú jasne špecifikovaný profil absolventa a v tomto rámci jasne vymedzené a komunikované ciele a výstupy vzdelávania, ktoré sú overiteľné a zodpovedajú poslaniu vysokej školy, príslušnému stupňu kvalifikačného rámca a oblasti poznania podľa príslušného študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov, v ktorých ich absolventi získajú vysokoškolské vzdelanie ● V študijných programoch je jednoznačne previazané vzdelávanie s tvorivými činnosťami, pričom úroveň a zameranie tvorivej činnosti zodpovedá stupňu vysokoškolského vzdelávania a výstupom vzdelávania ● Študijné programy poskytujú študentom prenositeľné spôsobilosti, ktoré ovplyvňujú osobný rozvoj študentov a môžu byť využité v ich budúcom kariérnom uplatnení a v živote ako aktívnych občanov v demokratických spoločnostiach Učenie sa, vyučovanie a hodnotenie orientované na študenta ● Priebeh štúdia na UCM upravuje Študijný poriadok UCM 15. Umožňuje študentom zvoliť si vlastné tempo štúdia, prináša im flexibilitu vzdelávacieho procesu s prihliadnutím na kreditový systém. Zároveň je Študijný poriadok UCM predmetom administratívneho overovania a kontroly jednotlivých etáp štúdia. Pri zabezpečovaní kvalitného vzdelania študenta má zásadný význam učiteľ, ktorý študentovi umožňuje získať vedomosti, schopnosti a zručnosti. Rôznorodosť študentskej obce a väčší dôraz na výsledky vzdelávania si vyžaduje, aby sa uplatňovalo učenie a vyučovanie orientované na študenta, čím sa mení aj rola učiteľa. Učiteľ študenta motivuje, vedie študenta, ale zároveň mu dáva dostatočný priestor na jeho realizáciu ● Výchovno-vzdelávací proces na UCM poskytuje rôzne formy vzdelávania (denná forma, externá forma) a metódy vzdelávania (prezenčná metóda, dištančná metóda, kombinovaná metóda), vymedzuje vedomosti, schopnosti, kompetencie, ktoré by mal študent ovládať, ak chce vykonávať povolanie, na ktoré sa v rámci štúdia pripravuje. Jednotlivé študijné programy majú v akreditačných spisoch presne kvantifikovateľne vymedzené jadro vedomostí, ktoré vychádza z konkrétneho študijného odboru a sú v súlade s Národným kvalifikačným rámcom SR ● Podmienky pre absolvovanie jednotlivých predmetov definujú Informačné listy predmetov. Tento dokument okrem definovania samostatných podmienok absolvovania predmetu obsahuje aj ciele predmetu, výsledky vzdelávania, harmonogram výučby, literatúru k predmetu a stupnicu hodnotenia k absolvovaniu predmetu ● Pri uskutočňovaní študijných programov je povzbudzovaná aktívna úloha, autonómia, tvorivosť a samostatnosť študentov vo vzdelávaní a v procese učenia sa a tento prístup sa odzrkadľuje aj v hodnotení študentov

Podmienky absolvovania študijného programu  Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia. Podmienkou riadneho skončenia štúdia v magisterskom študijnom programe verejná správa je dosiahnutie 180 kreditov. Z toho je potrebné získať 160 kreditov formou povinných, povinne voliteľných, resp. voliteľných predmetov a 20 kreditov získava študent úspešnou obhajobou záverečnej práce (10 kreditov), resp. štátnou skúškou z verejnej správy (5 kreditov) a Štátnou skúškou z verejnej politiky (5 kreditov). Konkrétne náležitosti štúdia sú definované vo Vnútornom predpise UCM 8/2020 Študijný poriadok UCM (https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf): – § 7 Harmonogram štúdia – § 8 Kreditový systém štúdia – § 9 Študijný program a študijný plán – § 10 Predmety študijného programu – § 11 Zápis a absolvovanie predmetov – § 12 Súbor vzdelávacích činností – § 13 Individuálny harmonogram štúdia – § 14 Absolvovanie študijných predmetov – § 15 Hodnotenie výsledkov štúdia – § 16 Kontrolné etapy štúdia – § 17 Záverečná práca – § 18 Štátna skúška – § 19 Celkové hodnotenie štúdia – § 20 Skončenie štúdia – § 22 Prerušenie štúdia – § 23 Zanechanie štúdia e) Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre: – počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia – 180 kreditov; Uvedené informácie sú obsiahnuté v Prílohe 1 Opis študijného programu a v jednotlivých informačných listoch. – počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia – Uvedené informácie sú obsiahnuté v Prílohe 1 Opis študijného programu a v jednotlivých informačných listoch. – počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia- Uvedené informácie sú obsiahnuté v Prílohe 1 Opis študijného programu. – počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program, – počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia – Uvedené informácie sú obsiahnuté v Prílohe 1 Opis študijného programu a v jednotlivých informačných listoch. – počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia – Uvedené informácie sú obsiahnuté v Prílohe 1 Opis študijného programu a v jednotlivých informačných listoch. – počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za projektovú prácu s uvedením príslušných predmetov v inžinierskych študijných programoch, – počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za umelecké výkony okrem záverečnej práce v umeleckých študijných programoch.

Postupy a kritériá hodnotenia http://www.fsvucm.sk/files/zos%C3%BA%C4%BEa%C4%8Fovanie/ILP%20SOSL%20BcD/Priloha_11a_ILP_Mgr._VS_D.pdf

Zdroje študijného programu  . Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora • • Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská). • • Realizácia študijné programu si z hľadiska jeho zamerania vyžaduje učebne vybavené bežnou technikou používanou pri modernej výučbe na vysokej škole, a to počítač s aktívnym pripojením na internet, dataprojektor a ozvučenie. Pracovisko disponuje takýmto vybavením vo všetkých učebniach, vrátane študovne v Knižnici FSV UCM. • Fakulta každoročne investuje do materiálneho a technického vybavenia i do priestorov určených na výučbu. Všetky priestory určené na výučbu sú vybavené počítačovou technikou, dataprojektorom, plátnom a ozvučením. • • Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave disponuje vynikajúcim technickým vybavením a zázemím, ktoré študentom prináša komfort počas štúdia. Študenti môžu využívať špecializovanú fakultnú knižnicu, multimediálnu učebňu, veľkú či malú aulu, laboratórium pre výskum marketingu a komunikácie vo verejnej správe, multimediálnu konferenčnú miestnosť, zasadacie miestnosti a špeciálne učebne. Všetky priestory fakulty sú pokryté wifi signálom, prostredníctvom ktorých môže byť študent a zamestnanec pripojený na internet. Počítačovou technikou s pripojením na internet vrátane tlačiarní sú vybavené aj kancelárie zamestnancov. • • Priestorové vybavenie fakulty odzrkadľujú moderné prednáškové miestnosti s dostatočnou kapacitou väčších aj menších skupín študentov. Študenti môžu využívať oddychové zóny, telocvičňu či posilňovňu. • • Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne). • • prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov je zabezpečený viacerými spôsobmi, a to najmä prostredníctvom Knižnice na FSV UCM, Univerzitnej knižnice, prostredníctvom individuálnych vyučujúcich a prostredníctvom internetových databáz (v prípade nutnosti registrácie do databázy, študijnú literatúru poskytuje vyučujúci). • • V rámci FSV majú študenti k dispozícii špecializovanú fakultnú knižnicu nachádzajúcej sa priamo v budove fakulty. • • Ku dňu 31.12.2020 tvorilo knižničný fond fakultnej knižnice 9 348 knižničných jednotiek. Z toho bolo kníh a zviazaných periodík 7 136, audiovizuálnych a elektronických dokumentov 82, záverečných prác 2 130. Do nákupu knižničného fondu za rok 2020 fakulta investovala čiastku 1 750,61 EUR. Knižničné jednotky sú priebežne dopĺňané z fakultných prostriedkov, grantových prostriedkov a darov. Členovia akademického pracoviska aktívne prispievajú k tvorbe učebných textov, skrípt a monografií potrebných pre zvyšovanie kvality výučby. Literatúra pokrýva najmä oblasť politológie, verejnej správy a politiky, sociálnych služieb, no obsahuje aj širokú ponuku z ostatných vedných odborov. • • Študenti počas štúdia môžu využívať rôzne online databázy, ktoré im uľahčujú plniť študentské povinnosti pri písaní semestrálnych prác ako aj pri samo- štúdiu. Študenti majú dispozícii zadarmo aj využívanie balíka aplikácii Microsoft Office 365 . • • Fakulta má k dispozícií na webe pre študentov ja virtuálnu knižnicu, ktorá obsahuje E-publikácie k jednotlivým predmetom študijného programu. Link: http://fsvucm.sk/12_133_247/e-publikacie Referentka pre knižničné systémy: Katarína Procházková katrina.prochazkova@ucm.sk Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie. • Dištančné vzdelávanie sa zabezpečuje prostredníctvom univerzitne aplikovanej platformy, ktorá je prístupná všetkým študentom, vyučujúcim a spolupracujúcim partnerom, a to bezplatne a výlučne na študijné účely. Táto platforma slúži i na zdieľanie ťažšie dostupných študijných materiálov a podkladov, na komunikáciu so študentmi ako i na skúšanie ústnou alebo testovou formou. • • Touto formou sa realizujú i všetky podporné a doplnkové aktivity zo strany našich partnerov, a to v rozsahu zodpovedajúcom rozsahu prezenčnej formy. • • Dištančné štúdium na FSV UCM v Trnave upravuje „Smernica o dištančnej metóde výučby“ https://ww.ucm.sk/docs/legislativa/2021/8_21_distancna_vyucba.pdf. http://fsvucm.sk/files/%C5%A1t%C3%BAdium/dokumenty/Smernica%20o%20distancnej%20forme%20statnych%20skusok%203_2021.docx Usmernenie dekana o zásadách dištančnej výučby na FSV UCM http://fsvucm.sk/files/rozvrhy/2021_2022/Usmernenie%20dekana_%20Z%C3%81SADY%20DI%C5%A0TAN%C4%8CNEJ%20V%C3%9DU%C4%8CBY%20NA%20FSV%20UCM%20(2).pdf • • Na úplné dištančné vzdelávanie prešla FSV ešte počas prvej vlny pandémie. Je nutné konštatovať, že prechod na dištančné vzdelávanie bol plynulý a napriek nepripravenosti na takúto situáciu aj relatívne rýchly: • • Celá výuka bola do online systému prenesená v prvých týždňoch v marci 2020 • • V prvých týždňoch bolo umožnené využívať na výuku viaceré platformy. Využívaná bola platforma ZOOM, Google Meet, Moodle • • UCM neskôr prešla aj k využívaniu služby Microsoft 365: https://www.ucm.sk/sk/microsoft365/ a v rámci nej aj službu Microsoft Teams. Inštruktážne videá od Microsoftu sú dostupné: odkaz1, odkaz2, odkaz3 • • Krátko pred prechodom na online výuku sa na úrovni jednotlivých katedier FSV realizovali inštruktážne školenia zamerané na výuku v online priestore Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie. • • OZ Európsky dialóg, Učiaca sa Trnava, GROW WITH GOOGLE, Slovenská asociácia koučov, Zastúpenie SR pri EK, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Národná rada SR, Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, Poľnohospodárska platobná agentúra, Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku • • Partneri sa pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu zapájajú viacerými spôsobmi, a to: • • formou poskytovania krátkodobých odborných stáží pre študentov s dôrazom na aplikáciu získaných teoretických vedomostí a zručností v praxi; • • ďalej sa zapájajú formou prípravy a organizácie odborných diskusií, workshopov a tréningov špecializovaných na rozvoj získaných vedomostí a zručností v rámci zadanej témy previazanej na obsah vzdelávania; • • formou zapojenia študentov do projektovej a osvetovej činnosti, ktorú partneri vykonávajú, čo zahŕňa i možnosť účasti študentov na realizácii ich aktivít doma i v zahraniční, čím umožňujú študentov verifikáciu svojich nadobudnutých vedomostí a zručností, ako i získanie prenositeľných kompetencií v odbore; • • poskytovaní poradenstva a asistencie pri aktivitách pracoviska orientovaných na osobnostný rozvoj študentov v rámci ich prípravy na budúce profesijné zameranie. • • Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia. Fakulta organuje množstvo podujatí v troch hlavných podobách: • • Podujatia nepriamo naviazané na obsah štúdia, a to podujatia sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia, ktorých hlavnou úlohou je upevnenie vzťahu vzdelávacej inštitúcie so študentmi, rozvoj ich soft skills a podpora tímovej práce (napríklad Futbalový turnaj o pohár dekana, Športový deň FSV UCM, Valentínsky volejbalový turnaj, Grilovačka a iné aktivity ako Olympiáda o EÚ 2019 pre študentov stredných škôl – v prípade záujmu majú možnosť participovať pri jej priebehu aj samotní študenti študijného programu) • • Podujatia priamo naviazané na obsah štúdia ale vo forme neformálnej súčasti vzdelávacieho procesu (napr. rôzne diskusie s odborníkmi, filmový klub, tréningy zamerané na verejný prejav ako osobnú značku, kultúru verejného prejavu, pravidlá dobrej prezentácie ako asertivitu z pohľadu komunikačných zručností, a ďalšie) • • Podujatia ako reálna a priama súčasť výučby (ako tréningy a workshopy priamo naviazané na tematické zameranie predmetu a priamo prepájajúce získavané vedomosti s ich praktickou aplikáciou, ako napríklad tvorivé workshopy pri tvorbe brandingu SR, pri stanovovaní národnej identity, workshopy o úlohe SR v rámci tzv. green deal-u, tréningy a workshopy zamerané na občiansku participáciu v prostredí EÚ, a pod. zameraných na diskusiu, reflexiu a navrhovanie konkrétnych riešení pre budúcnosť Európy) • • Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania. Možnosti: SAIA, ERASMUS+, OZ Európsky dialóg, Učiaca sa Trnava, Zastúpenie SR pri EK, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Národná rada SR, Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, Poľnohospodárska platobná agentúra, Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku. Podmienky: prihlasovať sa môžu všetci študenti dennej formy štúdia po ukončení aspoň prvého ročníka. Vo výberovom konaní sa zohľadňujú nielen študijné výsledky záujemcu o stáž, ale i jeho účasť na aktivitách realizovaných v rámci i mimo výučbového procesu, jeho jazykové a komunikačné zručnosti. Mimoriadne sa zohľadňuje záujem daného študenta o odbor, na ktorom by prax/stáž vykonával. Pravidlá uznávania tohto vzdelávania: Po dobu praxe pracuje študent v zmysle predchádzajúcej dohody s vyučujúcimi v móde tzv. individuálneho študijného plánu a riadne prechádza skúškovým procesom. Pri zahraničných mobilitách prostredníctvom programov agentúry SAIA alebo programu ERASMUS+ sa vysoká škola riadi všeobecne platnými pravidlami prihlasovania a uznávania kreditov. Pokyny na prihlasovanie: Študenti sa prihlasujú na základe aktuálne vyhlásených platných podmienok na prihlasovanie sa, ktoré pravidelne vyhlasujú samotní partneri. Pracovisko následne tieto podmienky zverejňuje študentom rôznymi komunikačnými spôsobmi. Univerzita má Oddelenie vonkajších vzťahov: https://www.ucm.sk/sk/medzinarodne-vztahy/, https://www.ucm.sk/sk/oddelenie-vonkajsich-vztahov/, Podmienky upravuje Smernica o administrácii Erasmus+: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/24_2021_administracia_erasmus+.pdf Fakulta komunikuje s viacerými partnermi univerzitami, či inštitúciami medzi ktorými prebiehajú vzájomné mobility študentov a pedagógov. Agenda je v kompetencii prodekanky pre zahraničné vzťahy PhDr. Edita Poórová, Ph.D. edita.poorova@ucm.sk http://fsvucm.sk/150_127/prodekanka-pre- zahra , http://fsvucm.sk/150_520/erasmus a taktiež vytvorenú pozíciu fakultného koordinátora Erasmu: kontakt na fakultného koordinátora: PhDr. Dalibor Mikuš dalibor.mikus@ucm.sk Všetky informácie sú dostupné na: http://fsvucm.sk/150/press Pravidelne sa uskutočňuje výberové konanie na mobility, Uznávanie predmetov je v súlade s vnútornými predpismi .

Možnosti učenia sa študentov  SP 4.1. Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v študijnom programe umožňujú dosahovanie výstupov vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov a ich potrieb. Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v ŠP, ktoré umožňujú dosahovať výstupy vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov a ich potrieb sú ukotvené v Interných predpisoch UCM a FSV UCM v Trnave. Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM v Trnave: ● Previazanie vzdelávania a tvorivých činností, pričom úroveň a zameranie tvorivej činnosti zodpovedá stupňu vysokoškolského vzdelávania a výstupom vzdelávania, sa zabezpečuje výberom učiteľov zodpovedných za študijný program a učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety s kvalitnými vedeckými výstupmi ● Podpora internacionalizácie vzdelávacích, tvorivých a ďalších súvisiacich činností, aby jej miera zodpovedala poslaniu a strategickým cieľom vysokej školy, cieľom a výstupom vzdelávania a potrebám zainteresovaných strán sa realizuje prostredníctvom angažovania hosťujúcich profesorov zo zahraničia, prostredníctvom programov ERASMUS a iných mobilitných programov, ako aj prostredníctvom stáží učiteľov na zahraničných univerzitách Ochrana proti akémukoľvek druhu intolerancie a diskriminácie študentov, zamestnancov a uchádzačov, najmä na základe pohlavia/rodu, rasy, farby pleti, jazyka, veku, sexuálnej orientácie, viery alebo náboženstva, zdravotného znevýhodnenia, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku a pôvodu sa realizuje dodržiavaním smernice o GDPR a Etického kódexu. ● Obsah a úroveň kvalifikácie napĺňa sektorovo-špecifické očakávania zamestnávateľov a iných externých zainteresovaných strán za zabezpečuje prihliadnutím: k názorom, poznatkom a skúsenostiam študentov a absolventov fakulty, k úrovni poznania vo vede a praxi, k vymedzeniu cieľov a výstupov vzdelávania, k rozboru osobnostného rozvoja a tvorivosti, k rozboru uplatniteľnosti absolventa na trhu práce, požiadavkám príslušnej úrovne Národného kvalifikačného rámca, Kvalifikačného rámca európskeho vysokoškolského priestoru a sektorovo-špecifickým očakávaniam, k zaťaženosti v podobe materiálnych a ľudských kapacít ● Študijné programy majú jasne špecifikovaný profil absolventa a v tomto rámci jasne vymedzené a komunikované ciele a výstupy vzdelávania, ktoré sú overiteľné a zodpovedajú poslaniu vysokej školy, príslušnému stupňu kvalifikačného rámca a oblasti poznania podľa príslušného študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov, v ktorých ich absolventi získajú vysokoškolské vzdelanie ● V študijných programoch je jednoznačne previazané vzdelávanie s tvorivými činnosťami, pričom úroveň a zameranie tvorivej činnosti zodpovedá stupňu vysokoškolského vzdelávania a výstupom vzdelávania ● Študijné programy poskytujú študentom prenositeľné spôsobilosti, ktoré ovplyvňujú osobný rozvoj študentov a môžu byť využité v ich budúcom kariérnom uplatnení a v živote ako aktívnych občanov v demokratických spoločnostiach Učenie sa, vyučovanie a hodnotenie orientované na študenta ● Priebeh štúdia na UCM upravuje Študijný poriadok UCM 15. Umožňuje študentom zvoliť si vlastné tempo štúdia, prináša im flexibilitu vzdelávacieho procesu s prihliadnutím na kreditový systém. Zároveň je Študijný poriadok UCM predmetom administratívneho overovania a kontroly jednotlivých etáp štúdia. Pri zabezpečovaní kvalitného vzdelania študenta má zásadný význam učiteľ, ktorý študentovi umožňuje získať vedomosti, schopnosti a zručnosti. Rôznorodosť študentskej obce a väčší dôraz na výsledky vzdelávania si vyžaduje, aby sa uplatňovalo učenie a vyučovanie orientované na študenta, čím sa mení aj rola učiteľa. Učiteľ študenta motivuje, vedie študenta, ale zároveň mu dáva dostatočný priestor na jeho realizáciu Výchovno-vzdelávací proces na UCM poskytuje rôzne formy vzdelávania (denná forma, externá forma) a metódy vzdelávania (prezenčná metóda, dištančná metóda, kombinovaná metóda), vymedzuje vedomosti, schopnosti, kompetencie, ktoré by mal študent ovládať, ak chce vykonávať povolanie, na ktoré sa v rámci štúdia pripravuje. Jednotlivé študijné programy majú v akreditačných spisoch presne kvantifikovateľne vymedzené jadro vedomostí, ktoré vychádza z konkrétneho študijného odboru a sú v súlade s Národným kvalifikačným rámcom SR ● Podmienky pre absolvovanie jednotlivých predmetov definujú Informačné listy predmetov. Tento dokument okrem definovania samostatných podmienok absolvovania predmetu obsahuje aj ciele predmetu, výsledky vzdelávania, harmonogram výučby, literatúru k predmetu a stupnicu hodnotenia k absolvovaniu predmetu ● Pri uskutočňovaní študijných programov je povzbudzovaná aktívna úloha, autonómia, tvorivosť a samostatnosť študentov vo vzdelávaní a v procese učenia sa a tento prístup sa odzrkadľuje aj v hodnotení študentov SP 4.2. Je umožnená flexibilita trajektórií učenia sa a dosahovania výstupov vzdelávania. Študijný program umožňuje zodpovedajúce vzdelávanie sa mimo vysokej školy v domácich a zahraničných inštitúciách, najmä prostredníctvom podpory mobilít. Výsledky tohto vzdelávania sú uznávané vysokou školou. Pri uskutočňovaní študijných programov je povzbudzovaná aktívna úloha, autonómia, tvorivosť a samostatnosť študentov vo vzdelávaní a v procese učenia sa a tento prístup sa odzrkadľuje aj v hodnotení študentov ● Pri uskutočňovaní študijných programov je rešpektovaná rozmanitosť študentov a ich potrieb a je umožňovaná flexibilita trajektórií v štúdiu aj s ohľadom na možnosť zosúladenia pracovného/rodinného života so štúdiom na vysokej škole ● Pri uskutočňovaní študijných programov sa pružne využíva spektrum pedagogických metód, foriem a koncepcií, metód hodnotenia a ich aplikácia sa pravidelne hodnotí a zdokonaľuje. Medzi metódy hodnotenia vedomostí a schopností študentov na UCM patria: písomné skúšky, projekty, protokoly z laboratórnych cvičení, prezentácie, eseje, prípadové štúdie, príklady, kombinované skúšky (písomná a ústna forma) a pod. Hodnotenie študentov sa vykonáva v súlade s postupmi definovanými v Študijnom poriadku UCM ● Študentom je poskytované primerané vedenie a podpora zo strany učiteľov a je podporovaný vzájomný rešpekt vo vzťahu študent – učiteľ ● Skúšajúci sú dôkladne oboznámení s existujúcimi metódami verifikácie dosahovania výstupov vzdelávania, metódami testovania, skúšania a posudzovania výkonov študentov a majú podporu vysokej školy na ďalšie zdokonaľovanie svojich vedomostí a zručností v tejto oblasti ● Hodnotenie umožňuje študentom preukázať rozsah a úroveň, do akej sa im podarilo dosiahnuť očakávané výstupy vzdelávania a študentom poskytuje spätnú väzbu, ktorá môže byť v nevyhnutných prípadoch spojená s odporúčaniami a usmerneniami týkajúcimi sa procesu učenia sa ● Hodnotenie je konzistentné a spravodlivo aplikované vo vzťahu k všetkým študentom, vykonávané v súlade s vopred schválenými postupmi a prinášajúce spoľahlivé závery, ktoré v podobných prípadoch nevedú k neodôvodneným rozdielom ● Pri hodnotení študentov a uchádzačov sa primerane zohľadňujú okolnosti týkajúce sa študentov so špecifickými potrebami (napr. znevýhodnenie v dôsledku imobilnosti, zrakovej slabosti, dyslexie, dysgrafie, dyskalkúlie) Študenti majú k dispozícii prostriedky nápravy voči výsledkom hodnotenia, pričom je zaručené spravodlivé zaobchádzanie so žiadateľmi o nápravu. Študent má možnosť požiadať o komisionálne skúšanie za účasti aspoň dvoch skúšajúcich učiteľov, ktorých určí vedúci katedry. Pri hodnotení študenta sa má zohľadniť aj jeho aktivita, samostatnosť a prípadne aj kreativita. Pri hodnotení študenta sa v primeranej miere môžu zohľadniť poľahčujúce okolnosti (napr. úraz, choroba, tehotenstvo). Študent má možnosť sťažovať sa v súlade s osobitným vnútorným predpisom. Študenti majú k dispozícii formálne odvolacie konanie, majú zaručenú možnosť participácie na preskúmavaní podnetov a riešení a majú zaručenú spätnú väzbu týkajúcu sa výsledkov ich preskúmavania a prijatých opatrení. V prípade závažných okolností sťažnosti rieši kontrolór univerzity. Študent má možnosť obrátiť sa aj na Etickú komisiu v prípade domnienky o porušení etického kódexu univerzity ● Ako súčasť hodnotiaceho procesu univerzity sa každoročné vypracováva „Správa o výsledkoch vo výchovno-vzdelávacej činnosti“ 21, ktorá sa predkladá na rokovanie Vedeckej rady UCM ako aj jej fakúlt. V nej sa analyzujú najvýznamnejšie kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele vzdelávacieho procesu v súlade s Dlhodobým zámerom UCM Podpora mobilít: Rozvoj medzinárodnej spolupráce na Univerzite sv. Cyrila a Metoda sa realizuje predovšetkým formou bilaterálnych a multilaterálnych dohôd zameraných na vzájomnú výmenu študentov, pedagogických a nepedagogických pracovníkov, ako aj prostredníctvom realizácie medzinárodných vedeckých projektov, organizovaní spoločných vedeckých podujatí a prezentácií výsledkov práce vo forme spoločných publikácií. Naši študenti a zamestnanci, ktorí majú záujem o zahraničný pobyt, môžu využiť pestrú ponuku mobilít prostredníctvom programu Erasmus+ alebo môžu absolvovať zahraničný pobyt na základe medzinárodných bilaterálnych dohôd, poprípade využiť možnosti v rámci iných mobilitných a štipendijných schém a programov. Súčasťou podpory rozvoja medzinárodných vzťahov je aj prijímanie zahraničných návštev, delegácii a odborníkov, ktoré obohacujú výučbový proces a prispievajú k internacionalizácii vedy, výskumu a vzdelávania na našej univerzite. Univerzita získala projekt v rámci programu Erasmus+ „Mobility študentov a zamestnancov vysokých škôl medzi krajinami programu a partnerskými krajinami“, tzv. International Credit Mobility (ICM) v rámci programu Erasmus+, Kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov. Tento projekt umožňuje realizáciu mobilít študentov a zamestnancov univerzity v rámci podpísaných inter-inštitucionálnych zmlúv medzi krajinami programu (Slovensko) a partnerskými krajinami, t.j krajinami mimo EU. Mobility študentov mimo program Erasmus: FSV UCM v rámci svojho zapojenia do siete CEEPUS umožňuje svojim študentom a pedagógom taktiež mobility na partnerské univerzity zapojené v tejto sieti. Mobility študentov mimo program Erasmus+ a CEEPUS sa môžu realizovať cez SAIA programy, iné grantové programy (napr. Fulbrightove štipendiá) alebo na základe medziuniverzitnej spolupráce. SAIA programy: Národný štipendijný program, Akcia Rakúsko – Slovensko, CEEPUS, medzivládne dohody. Medziuniverzitná spolupráca: UCM má uzavreté zmluvy o spolupráci s mnohými zahraničnými univerzitami a partnerskými inštitúciami. Výmenné pobyty študentov príp. zamestnancov UCM na základe medziuniverzitnej spolupráce si koordinujú jednotlivé fakulty resp. katedry. Študent si môže takýto pobyt financovať aj tak, že si požiada o grant napr. z Národného štipendijného programu alebo grant poskytovaný na základe medzivládnej dohody.

Povolania úspešného absolventa študijného programu  . Profil absolventa a ciele vzdelávania a) Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania6. Profil absolventa, ciele a výstupy vzdelávania: Študijný program verejná správa v druhom, teda magisterskom stupni vysokoškolského štúdia, je zameraný na poskytnutie komplexného rámca vedomostí, zručností i kompetencií v oblasti verejnej správy a verejnej politiky v adekvátnom rozsahu zodpovedajúcom profilu absolventa vysokoškolského štúdia zodpovedne a adekvátne pripraveného čeliť potrebám praxe a vlastnej sebarealizácii. I napriek tomu, že po absolvovaní magisterského stupňa štúdia sa pred absolventom otvára možnosť pokračovať vo vysokoškolskom vzdelávaní na doktorandskom štúdiu, vnímame v rámci podmienok Slovenskej republiky skôr vôľu absolventov preraziť do praxe, a to niekedy už po absolvovaní bakalárskeho stupňa štúdia a následnom pokračovaní v štúdiu na vyššom stupni v externej forme. Práve z toho dôvodu predkladaný študijný program svojim obsahovým zameraním a doplnkovými aktivitami reaguje na potreby modernej praxe a zároveň reflektuje kľúčový princíp vzdelávacej politiky realizovanej v krajinách Európskej únie, teda rozvoj výmeny informácií a skúseností v otázkach, ktoré sú spoločné vzdelávacím systémom. Realizácia študijného programu je v súlade s princípmi európskeho spoločenstva zameraná na rozvoj európskej dimenzie vo vzdelávaní (napríklad výučbou terminologických pojmov a odborných poznatkov aj v anglickom jazyku), podporu mobility študentov (okrem iného aj podporou akademického uznávania diplomov a započítaním času štúdia), podporu spolupráce medzi vzdelávacími inštitúciami a kooperáciou študentov pri príprave odborno-vedeckých aktivít, rozvoj výmeny informácií a skúseností z praxe (realizáciou pozvaných prednášok odborníkov) a podobne. Cieľom študijného programu je pripraviť absolventa komplexne schopného samostatne pôsobiť vo sfére verejnej. Študijný program je preto vypracovaný i na základe komunikácie s odborníkmi z praxe ako i zamestnávateľmi a doplnený podpornými aktivitami na celkový rozvoj a prípravu lídrov života verejného, ako aj tvorcov a aktérov verejného diania či správy vecí verejných. Výsledky vzdelávacieho procesu sa zameriavajú na prípravu absolventov s komplexnými zručnosťami i kompetenciami s praktickým zameraním, ktorí sú pripravení samostatne analyzovať súčasné princípy verejnej správy ako aj proces fungovania verejnej politiky. Predpokladom na získanie takýchto prenositeľných kompetencií je skutočnosť, že študenti disponujú relevantným množstvom poznatkov z oblastí priamo i nepriamo súvisiacich so sférou verejnou (politológia, právo, sociológia, ekonómia a ekonomika, znalosť vedeckej metodológie, manažment, marketing, práca s informáciami, história). Absolventi študijného programu verejná správa získajú základné i prehĺbené poznatky v zmysle prípravy pre výkon nimi uvažovaných profesií v oblasti verejnej správy na úrovni štátnej správy a územnosprávnej samosprávy, prípadne v štruktúrach verejnoprávnych korporácií, zároveň majú možnosť zužitkovať získaní vedomosti v sektore verejnej politiky a inštitúciách jej zložky riadiacich. Teoretické a praktické vedomosti absolventov Absolvent magisterského stupňa študijného programu verejná správa v procese vzdelávania získava široké spektrum teoretických poznatkov, čo mu umožňuje orientovať sa v procesoch verejnej politiky a riadení verejnej správy. Študent zároveň dokáže uvažovať v interdisciplinárnom kontexte, práve vďaka teoretickému poznaniu získanému štúdiom odborných predmetov súvisiacich vedných disciplín ako aj schopnosťou riešiť vybrané problémy z praxe získanou počas analýzy prípadových štúdií z rôznych oblastí (ako súčasť praktickej formy výučby v rámci jednotlivých predmetov). Študent dokáže identifikovať problémy verejnej správy a verejnej politiky a následne analytickým prístupom uvažuje o možných riešeniach, pričom komplexné získané vedomosti vie prepojiť s praxou, a to aj vďaka možnosti nadobudnúť praktické skúsenosti pre svoju budúcu kariéru už počas štúdia. Teoretické vedomosti a nadobudnuté zručnosti môže študent aplikovať na viacerých postoch v rámci odbornej praxe, čím si ich overuje a prehlbuje do formy praktických kompetencií, využívajúc pritom najnovšie vedecko-technické poznatky z praxe verejnej správy a verejnej politiky, a to nielen v slovenských podmienkach. Absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia (bakalár) študijného programu verejná správa získa východiskové vedomosti a znalosti v rozsahu a úrovni adekvátnej k stupňu štúdia podľa Kvalifikačného rámca v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania. Tento základ u absolventa determinuje pripravenosť k analytickým úlohám v agende vecí verejných a organizácií v tejto sfére pôsobiacich, za garancie poznania politického, právneho, ekonomického, spoločenského i administratívneho priestoru v rámci Slovenskej republiky ako aj Európy. Doplňujúce schopnosti a zručnosti Absolvovaním študijného programu študent získa schopnosť tímovej práce a zdokonalí svoje komunikačné techniky, keďže súčasťou študijného programu je aj možná účasť na odborných študentských podujatiach, diskusiách a workshopoch. Absolvent študijného programu je schopný komunikovať na domácich i medzinárodných fórach využitím odborného jazyka na úrovni písomnej i ústnej, pričom rozvíja zároveň svoju schopnosť komunikovať v svetovo uznávanom jazyku – anglickom, osvojením si pojmoslovia vzťahujúceho sa k obsahu štúdia. Absolvent preukazuje finančnú, ekonomickú a mediálnu gramotnosť. Absolvent je spôsobilý kooperácie a organizácie práce v pracovných skupinách, dokáže spolupracovať a prijímať rozhodnutia, je schopný kreatívne a pružne myslieť, je schopný analyzovať potreby, identifikovať a pomenovať problémy, navrhovať riešenia založené na relevantnej práci s informáciami, dokáže vytvárať, realizovať, monitorovať a vyhodnocovať jednotlivé zložky verejnej politiky, je schopný uskutočňovať empirický výskum a interpretovať jeho výsledky a aplikovať odporúčania výskumu v praxi. Absolvent je pripravený na chápanie interdisciplinárnych súvislostí fungovania moderných systémov verejnej správy a vníma neustálu potrebu rozvoja a dynamiky. Absolvent v neposlednom rade získava schopnosť vysvetliť a sprístupniť odborné poznatky i laickej verejnosti, čím sa spolupodieľa na rozvoji povedomia o fungovaní „dobrej“ verejnej správy. Rozsah vedomostí a nadobudnuté zručnosti vrátane získaných profesných kompetencií absolventovi umožní pokračovať v treťom stupni štúdia, alebo mu umožní vstúpiť do praktického života (viď nižšie). Kvalifikácie študentov, ktoré znamenajú ukončenie druhého cyklu kvalifikačného rámca Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania, a to: – Študent preukazuje vedomosti a porozumenie, ktoré sú v tomto cykle založené na vedomostiach a porozumení dosiahnutých v prvom cykle, rozširujú a obohacujú ich a poskytujú základ alebo príležitosť pre originálnosť pri rozvíjaní a/alebo uplatňovaní konceptov; – Študent dokáže uplatniť svoje vedomosti a porozumenie ako aj schopnosti tvorivo riešiť problémy v nových alebo neznámych prostrediach, v širších kontextoch súvisiacich so študijným odborom; – Študent vykazuje schopnosť integrovať vedomosti, zvládať zložitosť a formulovať rozhodnutia pri neúplných alebo obmedzených informáciách, zároveň si uvedomuje spoločenskú a etickú zodpovednosť spojenú s uplatňovaním svojich vedomostí a rozhodnutí; – Študent vie jasne a jednoznačne komunikovať závery, ich poznatky a zdôvodnenia odborníkom aj laickým adresátom; – Študent disponuje rozvinutými vzdelávacími zručnosťami , ktoré mu dovoľujú pokračovať v ďalšom štúdiu s vysokým stupňom samostatnosti a autonómie.

Uplatnenie absolventov študijného programu  Uplatniteľnosť • • Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu. Študijný program druhého stupňa sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy, techniky alebo umenia a na rozvíjanie schopnosti ich tvorivého uplatňovania pri výkone povolania alebo pri pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu podľa doktorandského študijného programu. Magisterský stupeň štúdia v programe verejná správa má za cieľ pripraviť absolventa v odbornej rovine zmysluplne fungovať v značne diverzifikovanom a rozvetvenom systéme orgánov a inštitúcií verejnej správy so schopnosťou pochopiť v tomto systéme realizované procesy a činnosti. V praktickej rovine absolvent študijného programu verejná správa nájde uplatnenie v orgánoch štátnej správy, územnej a regionálnej samosprávy, vo verejnoprávnych korporáciách, v subjektoch verejného i súkromného sektora, vo vedeckovýskumných a pedagogických inštitúciách, v nadnárodných inštitúciách, analytických organizáciách, resp. v oblasti tretieho sektora a dobrovoľníctva, a to na rôznych pozíciách. Prax preukazuje, že na trhu práce dopyt po absolventoch predmetného študijného programu narastá a náročnosť úloh súvisiacich s obsahovým zameraním verejnej správy a verejnej politiky vyžaduje stupeň špecializácie, ktorý priamo súvisí s absolvovaním magisterského stupňa štúdia a uplatnením „naučeného“ v praxi. Magisterské štúdium programu verejná správa je koncipované tak, aby jeho absolvent bol odborne pripravený plniť úlohy teórie a praxe v súlade s aktuálnymi potrebami verejnoprávneho prostredia na Slovensku, ale v rámci celej Európskej únie. Študijný program ponúka priestor pre vzdelávanie odborníkov pripravených zapojiť sa do verejného života, aktívne sa podieľať na tvorbe verejných politík v jednotlivých sektoroch, iniciovať a implementovať procesné zmeny na úrovni štátnej správy, územnej a regionálnej samosprávy, ale zároveň vnímať potrebu vývoja verejnej správy v súlade s dynamikou potreby zmien plynúcich z jej vnútorných štruktúr ako i vonkajších podnetov. Prenositeľné kľúčové kompetencie absolventov študijného programu kladené podľa zamestnávateľov na kvalifikovaný výkon uvedených zamestnaní: • • Organizovanie a plánovanie práce • • Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť • • Strategické a koncepčné myslenie • • Analytické myslenie • • Kreativita • • Komunikačné kompetencie • • Mediálna, ekonomická a finančná gramotnosť • • Občianske kompetencie • • Digitálna gramotnosť • • Tímová práca • • Analyzovanie a riešenie problémov • • Kultivovaný a odborný písomný i ústny prejav • • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti). • • Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu. Študijný odbor vychoval viacero úspešných odborníkov. Úspešní absolventi Bc. a Mgr. stupňa študijného programu Verejná správa • • PhDr. Karol Zachar – starosta obce Dechtice • • PhDr. František Klinovský – starosta obce Trakovice • • Mgr. Peter Flamík – starosta obce Prietržka • • Mgr. Marek Marcinkech – referent pre prípravu a implementáciu projektov, Mestský úrad Hlohovec • • PhDr. Róbert Frimmel – Informačná kancelária pre obete trestných činov Okresný úrad Trnava, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mgr. Miroslava Dujičová, PhD. – hlavný štátny radca, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti • • PhDr. Kristína Melušová, PhD. – referentka pre stratégie, dáta a participáciu, Mestský úrad Hlohovec • • Mgr. Anežka Borošová – Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky • • Mgr. Lukáš Koštial – Ministerstvo financií Slovenskej republiky • • Mgr. Andrea Šprochová, moderátorka súkromnej televízie • • PhDr. Matúš Meluš, PhD. – štátny radca, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky • • Mgr. Dominika Šályová – generálny štátny radca, Ministerstvo vnútra SR • • Mgr. Klaudia Cocuľová – referent UPSVaR Bardejov • • Mgr. Petra Pokorná – sekretariát starostu obce Lehota pod Vtáčnikom • • Mgr. Martina Bohušová – starostka obce Ďurčiná (neviem či tu môže byť, keď už je uvedená medzi zamestnávateľmi) • • Mgr. Lukáš Lorenc – referent na ekonomickom oddelení, mestský úrad Skalica • • Mgr. Peter Šteňko – referent na oddelení dôchodkového poistenia, Sociálna poisťovňa Humenné • • Mgr. Matej Vavrovič – odborný referent na oddelení infraštruktúry, odboru dopravnej politiky na úrade TTSK • • Mgr. Barbora Jurkemíková – referentka na ekonomickom oddelení, mestský úrad Galanta

Miera úspešnosti študentov: 1. rok-ak.rok 2020/2021 do 2.roka miera úspešnosti v % 25 23 92,00 2.rok absolventi miera úspešnosti 23 18 78,26 priemerná miera úspešnosti VES/MgD 92% + 78,26% : 2 = 85,13 %

Osoba majúca hlavnú zodpovednosť za zabezpečenie kvality a rozvoja študijného programu Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu). • Prof. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD., profesor, ivana.butoracova@ucm.sk

Názov študijného programu Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu. VUPCH osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu sú súčasťou žiadosti. • • Prof. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD. http://www.fsvucm.sk/files/veda%20a%20v%C3%BDskum/VUPCH/Butoracova%20Sindleryova%20Ivana.pdf • • Doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD. http://www.fsvucm.sk/files/veda%20a%20v%C3%BDskum/VUPCH/Cajkova%20-%20VUPCH%20FSV%20UCM_n.docx • • Doc. PhDr. Peter Horváth, PhD. http://www.fsvucm.sk/files/veda%20a%20v%C3%BDskum/VUPCH/Horvath%20%20Peter-%20VUPCH%20FSV%20UCM.pdf • • Doc. PhDr. Ján Machyniak, PhD. http://www.fsvucm.sk/files/veda%20a%20v%C3%BDskum/VUPCH/Machyniak%20Jan.pdf • • Doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD. http://www.fsvucm.sk/files/veda%20a%20v%C3%BDskum/VUPCH/Sramel%20Bystrik.pdf

Personálne zabezpečenie študijného programu Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu). • Prof. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD., profesor, ivana.butoracova@ucm.sk Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu. VUPCH osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu sú súčasťou žiadosti. • • Prof. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD. http://www.fsvucm.sk/files/veda%20a%20v%C3%BDskum/VUPCH/Butoracova%20Sindleryova%20Ivana.pdf • • Doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD. http://www.fsvucm.sk/files/veda%20a%20v%C3%BDskum/VUPCH/Cajkova%20-%20VUPCH%20FSV%20UCM_n.docx • • Doc. PhDr. Peter Horváth, PhD. http://www.fsvucm.sk/files/veda%20a%20v%C3%BDskum/VUPCH/Horvath%20%20Peter-%20VUPCH%20FSV%20UCM.pdf • • Doc. PhDr. Ján Machyniak, PhD. http://www.fsvucm.sk/files/veda%20a%20v%C3%BDskum/VUPCH/Machyniak%20Jan.pdf • • Doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD. http://www.fsvucm.sk/files/veda%20a%20v%C3%BDskum/VUPCH/Sramel%20Bystrik.pdf

Doplňujúce informácie o študijnom programe napr. úspešní absolventi – známe osobnosti, významný projekt, mobility alebo niečo výnimočné o študijnom programe (prednášateľ, spolupracujúca firma, atď.) Úspešní absolventi Bc. a Mgr. stupňa študijného programu Verejná správa • • PhDr. Karol Zachar – starosta obce Dechtice • • PhDr. František Klinovský – starosta obce Trakovice • • Mgr. Peter Flamík – starosta obce Prietržka • • Mgr. Marek Marcinkech – referent pre prípravu a implementáciu projektov, Mestský úrad Hlohovec • • PhDr. Róbert Frimmel – Informačná kancelária pre obete trestných činov Okresný úrad Trnava, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky • • Mgr. Miroslava Dujičová, PhD. – hlavný štátny radca, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti • • PhDr. Kristína Melušová, PhD. – referentka pre stratégie, dáta a participáciu, Mestský úrad Hlohovec • • Mgr. Anežka Borošová – Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky • • Mgr. Lukáš Koštial – Ministerstvo financií Slovenskej republiky • • Mgr. Andrea Šprochová, moderátorka súkromnej televízie • • PhDr. Matúš Meluš, PhD. – štátny radca, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky • • Mgr. Dominika Šályová – generálny štátny radca, Ministerstvo vnútra SR • • Mgr. Klaudia Cocuľová – referent UPSVaR Bardejov • • Mgr. Petra Pokorná – sekretariát starostu obce Lehota pod Vtáčnikom • • Mgr. Martina Bohušová – starostka obce Ďurčiná (neviem či tu môže byť, keď už je uvedená medzi zamestnávateľmi) • • Mgr. Lukáš Lorenc – referent na ekonomickom oddelení, mestský úrad Skalica • • Mgr. Peter Šteňko – referent na oddelení dôchodkového poistenia, Sociálna poisťovňa Humenné • • Mgr. Matej Vavrovič – odborný referent na oddelení infraštruktúry, odboru dopravnej politiky na úrade TTSK • • Mgr. Barbora Jurkemíková – referentka na ekonomickom oddelení, mestský úrad Galanta

Názov študijného programu verejná politika a verejná správa

Udeľovaný akademický titul  doktor (philosophiae doctor), PhD.

Forma štúdia denná

Číslo a názov študijného odboru 6718 politické vedy

Stupeň štúdia  3

Kód programu – číslo študijného programu 100357

Úroveň národného kvalifikačného rámca úroveň 8

Štandardná dĺžka štúdia v rokoch  3

Jazyk poskytovania  slovenský jazyk

Vzdelávacie ciele a výstupy študijného programu Profil absolventa, ciele a výstupy vzdelávania: Absolvent študijného programu Verejná politika a verejná správa na treťom stupni vysokoškolského štúdia získa širokú škálu teoretických poznatkov, a to nielen z daného odboru, ale aj z príbuzných odborov a súvisiacich multidisciplinárnych oblastí. Toto poznanie je nevyhnutným predpokladom pre spôsobilosť absolventa svojim osobným vedeckým prínosom formulovať tendencie ďalšieho rozvíjania verejnej politiky a verejnej správy a ich zložiek (súčastí) v intenciách spoločensko-politického, ekonomického a spoločensko-sociálneho rozvoja Slovenskej republiky, a to pri využití poznatkov a skúseností z iných krajín Európskej únie. Absolvent si osvojí analytické myslenie a naučí sa ovládať vedecké spôsoby získavania a interpretácie najnovších poznatkov vo verejnej politike a verejnej správe a v oblastiach vedných disciplín bezprostredne s nimi súvisiacich: politológia, regionálny rozvoj, sociológia, právo, ekonómia, ekonomika a ich vzájomné súvislosti, dokáže vykonávať ich kritickú analýzu a aplikovať ich v praxi so znalosťou výberu alternatívnych riešení. Absolvent spozná najnovšie teórie a vedecké poznatky z oblasti verejnej politiky a verejnej správy ako aj z vyššie uvádzaných ostatných vedných disciplín a je schopný na základe relevantnej analýzy situácie navrhnúť vlastné riešenia v praxi indikovaných problémov. Na základe získaných poznatkov z riešenia modelových štúdií viažucich sa k aktuálnym problémom a výzvam vo sfére života verejného je absolvent schopný čeliť kritickým, preňho doposiaľ neznámym situáciám a viesť konštruktívny dialóg s odbornou verejnosťou. Absolvent získa vedomosti o zásadách vedeckej práce a aplikácii vedeckých poznatkov do praxe, o spôsobe prezentácie vedeckých poznatkov v kontexte rozvoja verejnej politiky a verejnej správy ako samostatnej vednej disciplíny. Absolvent sa oboznámi s metodológiou vedeckej práce, získa najnovšie poznatky o súčasnom stave vedeckého poznania a samostatnou vedecko-výskumnou prácou prispieva k rozšíreniu aktuálnej úrovne vedeckého poznania v teórii a praxi verejnej politiky a verejnej správy. Teoretické vedomosti Absolvent doktorandského študijného programu Verejná politika a verejná správa ovláda teóriu a dejiny vlastného odboru a študijného programu, ovláda teoretické a metodologické aspekty viažuce sa k verejnej politike a verejnej správe, ako aj k súvisiacim odborom (ekonomika a ekonómia, právo, politológia, sociológia, regionálny rozvoj). Absolvent doktorandského študijného programu Verejná politika a verejná správa je zároveň schopný orientovať sa v širokom spoločensko-vednom základe a má prehľad o súčasných trendoch odborne diskutovaných na domácich, ale aj celosvetových vedeckých fórach, v súvislosti s rozvojom odbornej teórie i vedeckých postupov v kontexte aktuálnych výziev verejnej politiky a verejnej správy. Absolvent na vysokej úrovni ovláda metodologickú stránku spracovania vedeckej práce a je samostatne schopný definovať rešerš najnovších poznatkov v ním vymedzených vedných oblastiach, je zdatný v identifikovaní výskumných problémov, cieľov ako aj vo formovaní a overovaní vedeckých hypotéz, ovláda jednotlivé deskriptívne, analytické, interpretačné a iné súvisiace výskumné metódy využívané v odbore a príbuzných odboroch, ktoré vie adekvátnym spôsobom aplikovať a uplatňovať pri skúmaní danej problematiky, pričom má schopnosť medziodborovo pracovať. Praktické schopnosti a zručnosti Absolvent 3. stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu Verejná politika a verejná správa získa východiskové vedomosti a znalosti v rozsahu a úrovni adekvátnej k stupňu štúdia podľa Kvalifikačného rámca v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania. Tento základ u absolventa determinuje pripravenosť k analytickým úlohám v agende vecí verejných a organizácií v tejto sfére pôsobiacich, za garancie poznania politického, právneho, ekonomického, spoločenského i administratívneho priestoru v rámci Slovenskej republiky ako aj Európy. Absolvent je schopný viesť výskumné kolektívy, je spôsobilý vyučovať špecializované predmety na vysokej škole, vie selektovať, tematizovať a pomenovať aktuálne výskumné problémy a nachádzať konštruktívne riešenia. Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti Absolvovaním doktorandského študijného programu Verejná politika a verejná správa študent získa schopnosť tímovej práce a zdokonalí svoje komunikačné techniky, keďže súčasťou študijného programu je aj predpokladaná účasť na odborných študentských podujatiach, vedeckých konferenciách, diskusiách a workshopoch. Absolvent študijného programu je schopný komunikovať na domácich i medzinárodných fórach využitím odborného jazyka na úrovni písomnej i ústnej, pričom rozvíja zároveň svoju schopnosť komunikovať vo svetovo uznávanom jazyku – anglickom, osvojením si pojmoslovia vzťahujúceho sa k obsahu štúdia. Absolvent preukazuje finančnú, ekonomickú a mediálnu gramotnosť. Absolvent je spôsobilý kooperácie a organizácie práce v pracovných skupinách, dokáže spolupracovať a prijímať rozhodnutia, je schopný kreatívne a pružne myslieť, je schopný analyzovať potreby, identifikovať a pomenovať problémy, navrhovať riešenia založené na relevantnej práci s informáciami, dokáže vytvárať, realizovať, monitorovať a vyhodnocovať jednotlivé zložky verejnej politiky, je schopný uskutočňovať empirický výskum a interpretovať jeho výsledky a aplikovať odporúčania výskumu v praxi. Absolvent je pripravený na chápanie interdisciplinárnych súvislostí fungovania moderných systémov verejnej správy a vníma neustálu potrebu rozvoja a dynamiky teórie verejnej politiky vnímanej ako samostatnej modernej vednej disciplíny. Absolvent si počas štúdia osvojil zásady vedeckej práce so schopnosťou aplikovania výsledkov výskumu do praxe, metódy vedeckého formulovania problémov, etické princípy a zásady vedeckej činnosti, schopnosť vedecky tvoriť a prinášať nové myšlienky a zároveň schopnosť prezentovať výsledky vlastnej a kolektívnej bádateľskej činnosti doma ako aj v zahraničí. Ciele vzdelávania Výučba poslucháčov v študijnom programe Verejná politika a verejná správa v 3. stupni štúdia sa zameriava na rozvoj samostatného vedeckého myslenia, ktorého súčasťou je zvládnutie výskumných metód v tomto odbore. Doktorand sa učí vedecky reflektovať nové fenomény verejnej politiky a verejnej správy v multidisciplinárnom kontexte súvisiacich vedných odborov – ekonómie, politológie, ekonomiky, práva, sociológie a pod. Doktorand si hlbšie osvojí a vo vlastnom výskume uplatní poznatkové a metodologické jadro teórie predmetných oblastí a súvisiacich vedných disciplín, zorientuje sa v najnovšej teoretickej a výskumnej problematike, čo mu umožní zúčastniť sa na riešení vedecko-výskumných projektov a prezentovať ním vyvodené závery a inovatívne poznatky odbornej verejnosti. Doktorandské štúdium pozostáva zo študijnej, vedeckej a pedagogickej časti. Doktorand v zmysle metodologickej reflexie: 1. Osvojí si teóriu verejnej politiky a verejnej správy a všetky jej základné oblasti výskumu (výskum inštitúcií, výskum obsahov, výskum účinkov). 2. Získa prehľad o najnovších poznatkoch, hypotézach, konceptoch, problémoch a nevyriešených otázkach v oblasti verejnej politiky a verejnej správy. Bude poznať pozíciu verejnej politiky a verejnej správy v systéme vied, preukáže znalosť problematiky interdisciplinárneho výskumu a oboznámi sa s jednotlivými analytickými, interpretačnými a inými výskumnými metódami svojho odboru a príbuzných odborov, rovnako ako so spôsobom ich využitia. 4. Osvojí si zručnosť kritického myslenia, bude schopný pomenovať a tematizovať aktuálne problémy a sám nachádzať tvorivé riešenia. 5. Naznačený všeobecný cieľ študijného programu, nadobudnuté poznatky, metódy, metodické a tvorivé zručnosti uplatňuje v procese tvorby dizertačnej práce a s ňou súvisiaceho výskumu a riešení. 6. Stane sa odborníkom na problematiku teórie verejnej politiky a verejnej správy s predpokladom ďalšieho vedeckého rastu v ním preferovane oblasti skúmania. Kvalifikácie študentov, ktoré znamenajú ukončenie tretieho cyklu kvalifikačného rámca Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania, a to: – Študent preukazuje systematické porozumenie študijného odboru a má osvojené zručnosti a metódy vedeckého výskumu spojené s odborom zodpovedajúce súčasnému stavu poznania v odbore; – Študent preukazuje schopnosť koncipovať, konštruovať, realizovať a upravovať podstatnú časť výskumu s vedeckou integritou; – Študent prispieva pôvodným výskumom k rozšíreniu hraníc vedeckého poznania prostredníctvom realizácie rozsiahleho súboru prác, z ktorých niektoré sú hodné recenzného publikovania na národnej alebo medzinárodnej úrovni; – Študent je schopný kritickej analýzy, hodnotenia a syntézy nových a zložitých konceptov; – Študent dokáže komunikovať s kolegami, širšou vedeckou komunitou aj laickou verejnosťou svoju oblasť expertízy.

Požiadavky na uchádzačov o štúdium, spôsob ich výberu a odporúčané osobnostné predpoklady  Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu a) Podmienky prijímacieho konania sú inkluzívne a zaručujú rovnaké príležitosti každému uchádzačovi, ktorý preukáže potrebné predpoklady na absolvovanie štúdia. UCM môže prijímať uchádzačov len na štúdium akreditovaných študijných programov, ktoré má uvedené v registri študijných programov O prijatie na štúdium môžu žiadať absolventi domácich alebo zahraničných vysokých škôl, ak majú ukončené magisterské alebo inžinierske štúdium. Pre doktorandské štúdium je súčasťou prihlášky overený vysokoškolský diplom, vysvedčenie zo štátnej skúšky, stručný životopis spolu so súpisom publikovaných i nepublikovaných prác, doklad o absolvovanej praxi (nie je povinné), potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie a projekt dizertačnej práce. Uchádzači sa prihlasujú na témy vypísané fakultou. b) Postupy prijímania na štúdium. Pri prijímaní na doktorandské štúdium bude prebiehať prijímacie konanie, kde uchádzač prezentuje svoje motívy a predpoklady na štúdium. Základným predpokladom pre prijatie uchádzača na tretí stupeň vysokoškolského štúdia je prezentácia a obhajoba dizertačného projektu, ktorého úspešnosť posúdi komisia pre prijímanie na doktorandské štúdium podľa ustanovení Smernice o doktorandskom štúdiu UCM v Trnave

Pravidlá vyučovania sa a učenia sa SP 4.1. Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v študijnom programe umožňujú dosahovanie výstupov vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov a ich potrieb Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v ŠP, ktoré umožňujú dosahovať výstupy vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov a ich potrieb sú ukotvené v Interných predpisoch UCM a FSV UCM v Trnave. Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM v Trnave: ● Previazanie vzdelávania a tvorivých činností, pričom úroveň a zameranie tvorivej činnosti zodpovedá stupňu vysokoškolského vzdelávania a výstupom vzdelávania, sa zabezpečuje výberom učiteľov zodpovedných za študijný program a učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety s kvalitnými vedeckými výstupmi ● Podpora internacionalizácie vzdelávacích, tvorivých a ďalších súvisiacich činností, aby jej miera zodpovedala poslaniu a strategickým cieľom vysokej školy, cieľom a výstupom vzdelávania a potrebám zainteresovaných strán sa realizuje prostredníctvom angažovania hosťujúcich profesorov zo zahraničia, prostredníctvom programov ERASMUS a iných mobilitných programov, ako aj prostredníctvom stáží učiteľov na zahraničných univerzitách ● Ochrana proti akémukoľvek druhu intolerancie a diskriminácie študentov, zamestnancov a uchádzačov, najmä na základe pohlavia/rodu, rasy, farby pleti, jazyka, veku, sexuálnej orientácie, viery alebo náboženstva, zdravotného znevýhodnenia, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku a pôvodu sa realizuje dodržiavaním smernice o GDPR a Etického kódexu. ● Obsah a úroveň kvalifikácie napĺňa sektorovo-špecifické očakávania zamestnávateľov a iných externých zainteresovaných strán za zabezpečuje prihliadnutím: k názorom, poznatkom a skúsenostiam študentov a absolventov fakulty, k úrovni poznania vo vede a praxi, k vymedzeniu cieľov a výstupov vzdelávania, k rozboru osobnostného rozvoja a tvorivosti, k rozboru uplatniteľnosti absolventa na trhu práce, požiadavkám príslušnej úrovne Národného kvalifikačného rámca, Kvalifikačného rámca európskeho vysokoškolského priestoru a sektorovo-špecifickým očakávaniam, k zaťaženosti v podobe materiálnych a ľudských kapacít ● Študijné programy majú jasne špecifikovaný profil absolventa a v tomto rámci jasne vymedzené a komunikované ciele a výstupy vzdelávania, ktoré sú overiteľné a zodpovedajú poslaniu vysokej školy, príslušnému stupňu kvalifikačného rámca a oblasti poznania podľa príslušného študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov, v ktorých ich absolventi získajú vysokoškolské vzdelanie ● V študijných programoch je jednoznačne previazané vzdelávanie s tvorivými činnosťami, pričom úroveň a zameranie tvorivej činnosti zodpovedá stupňu vysokoškolského vzdelávania a výstupom vzdelávania Študijné programy poskytujú študentom prenositeľné spôsobilosti, ktoré ovplyvňujú osobný rozvoj študentov a môžu byť využité v ich budúcom kariérnom uplatnení a v živote ako aktívnych občanov v demokratických spoločnostiach Učenie sa, vyučovanie a hodnotenie orientované na študenta ● Priebeh štúdia na UCM upravuje Študijný poriadok UCM 15. Umožňuje študentom zvoliť si vlastné tempo štúdia, prináša im flexibilitu vzdelávacieho procesu s prihliadnutím na kreditový systém. Zároveň je Študijný poriadok UCM predmetom administratívneho overovania a kontroly jednotlivých etáp štúdia. Pri zabezpečovaní kvalitného vzdelania študenta má zásadný význam učiteľ, ktorý študentovi umožňuje získať vedomosti, schopnosti a zručnosti. Rôznorodosť študentskej obce a väčší dôraz na výsledky vzdelávania si vyžaduje, aby sa uplatňovalo učenie a vyučovanie orientované na študenta, čím sa mení aj rola učiteľa. Učiteľ študenta motivuje, vedie študenta, ale zároveň mu dáva dostatočný priestor na jeho realizáciu. Výchovno-vzdelávací proces na UCM poskytuje rôzne formy vzdelávania (denná forma, externá forma) a metódy vzdelávania (prezenčná metóda, dištančná metóda, kombinovaná metóda), vymedzuje vedomosti, schopnosti, kompetencie, ktoré by mal študent ovládať, ak chce vykonávať povolanie, na ktoré sa v rámci štúdia pripravuje. Jednotlivé študijné programy majú v akreditačných spisoch presne kvantifikovateľne vymedzené jadro vedomostí, ktoré vychádza z konkrétneho študijného odboru a sú v súlade s Národným kvalifikačným rámcom SR ● Podmienky pre absolvovanie jednotlivých predmetov definujú Informačné listy predmetov. Tento dokument okrem definovania samostatných podmienok absolvovania predmetu obsahuje aj ciele predmetu, výsledky vzdelávania, harmonogram výučby, literatúru k predmetu a stupnicu hodnotenia k absolvovaniu predmetu ● Pri uskutočňovaní študijných programov je povzbudzovaná aktívna úloha, autonómia, tvorivosť a samostatnosť študentov vo vzdelávaní a v procese učenia sa a tento prístup sa odzrkadľuje aj v hodnotení študentov

Podmienky absolvovania študijného programu  Štruktúra a obsah študijného programu8 a) Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe. Pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe stanovuje Vnútorný predpis Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 8/2020 Študijný poriadok UCM, konkrétne Druhá časť – Organizácia štúdia, § 9 Študijný program a študijný plán (https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf): 4) Študijný plán študenta určuje časovú a obsahovú postupnosť predmetov a formy hodnotenia študijných výsledkov. Študijný plán si okrem formy hodnotenia študijných výsledkov zostavuje v rámci určených pravidiel a v súlade s týmto študijným poriadkom študent sám alebo v spolupráci so študijným poradcom. 5) Študent si zostavuje študijný plán sám alebo za pomoci študijného poradcu z ponuky predmetov študijného programu tak, aby splnil pravidlá študijného programu a podmienky tohto poriadku. 6) Študijný plán študenta určuje, ktoré predmety v rámci štúdia študent absolvuje, určuje ich časovú postupnosť a stanovuje formy hodnotenia študijných výsledkov. 7) Súčasťou každého študijného programu je odporúčaný študijný plán, ktorý je zostavený tak, aby študent jeho absolvovaním splnil všetky podmienky študijného programu na úspešné absolvovanie v štandardnej dĺžke štúdia. 8) Odporúčaný študijný plán jednotlivých študijných programov sa zverejňuje v AIS-e UCM. 9) Informácie o štúdiu, študijnom programe, o odporúčanom študijnom pláne, o obsahu jednotlivých jednotiek študijného programu, o spôsobe ich ukončenia a o požiadavkách na ich úspešné absolvovanie sú súčasťou akademického informačného systému (ďalej ,,AIS“). AIS sústreďuje aj informácie o študijných výsledkoch štúdia študentov všetkých súčastí univerzity. b) Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu9. Zostavený odporúčaný študijný plán bakalárskeho študijného programu Verejná politika a verejná správa je súčasťou žiadosti a vychádza z ostatnej platnej akreditácie. Všetky zmeny a úpravy sú dostupné v príslušnej časti žiadosti – Návrh na úpravu študijného programu. c) V študijnom pláne spravidla uvedie: – jednotlivé časti študijného programu (moduly, predmety a iné relevantné školské a mimoškolské činnosti za predpokladu, že prispievajú k dosahovaniu želaných výstupov vzdelávania a prinášajú kredity) v štruktúre povinné, povinne voliteľné a výberové predmety, – v študijnom programe vyznačí profilové predmety príslušnej cesty v štúdiu (špecializácie), – pre každú vzdelávaciu časť/ predmet definuje výstupy vzdelávania a súvisiace kritériá a pravidlá ich hodnotenia tak, aby boli naplnené všetky vzdelávacie ciele študijného programu (môžu byť uvedené len v Informačných listoch predmetov v časti Výsledky vzdelávania a v časti Podmienky absolvovania predmetu), prerekvizity, korekvizity a odporúčania pri tvorbe študijného plánu (uvedené v informačných listoch predmetov), – pre každú vzdelávaciu časť študijného plánu/predmet stanoví používané vzdelávacie činnosti (prednáška, seminár, cvičenie, záverečná práca, projektová práca, laboratórne práce, stáž, exkurzia, terénne praktikum, odborná prax, štátna skúška a ďalšie, prípadne ich kombinácie) vhodné na dosahovanie výstupov vzdelávania, metódy, akými sa vzdelávacia činnosť uskutočňuje – prezenčná, dištančná, kombinovaná (v súlade s Informačnými listami predmetov), – osnovu/ sylaby predmetu10, – pracovné zaťaženie študenta („rozsah“ pre jednotlivé predmety a vzdelávacie činnosti samostatne)11, kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia, – osobu zabezpečujúcu predmet (alebo partnerskú organizáciu a osobu12) s uvedením kontaktu, učiteľov predmetu (alebo podieľajúce sa partnerské organizácie a osoby) (môžu byť uvedené aj v IL predmetov), – miesto uskutočňovania predmetu (ak sa študijný programu uskutočňuje na viacerých pracoviskách). Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia. Podmienkou riadneho skončenia štúdia v doktorandskom študijnom programe Verejná politika a verejná správa je dosiahnutie 180 kreditov. Z toho je potrebné získať 150 kreditov počas štúdia, formou povinných a povinne voliteľných predmetov, rovnako tiež formou odpublikovania predpísaných výstupov (aspoň 1 výstup kategórie A) a formou splnenia ďalších povinností doktoranda stanovených v Smernici o doktorandskom štúdiu. 30 kreditov získava študent, ak bola dizertačná práca prijatá k obhajobe. Konkrétne náležitosti štúdia sú definované vo Vnútornom predpise UCM 8/2020 Študijný poriadok UCM (https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf): – § 7 Harmonogram štúdia – § 8 Kreditový systém štúdia – § 9 Študijný program a študijný plán – § 10 Predmety študijného programu – § 11 Zápis a absolvovanie predmetov – § 12 Súbor vzdelávacích činností – § 13 Individuálny harmonogram štúdia – § 14 Absolvovanie študijných predmetov – § 15 Hodnotenie výsledkov štúdia – § 16 Kontrolné etapy štúdia – § 17 Záverečná práca – § 18 Štátna skúška – § 19 Celkové hodnotenie štúdia – § 20 Skončenie štúdia – § 22 Prerušenie štúdia – § 23 Zanechanie štúdia Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre: – počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia – 180 kreditov; Uvedené informácie sú obsiahnuté v Prílohe 1 Opis študijného programu a v jednotlivých informačných listoch. – počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia – Uvedené informácie sú obsiahnuté v Prílohe 1 Opis študijného programu a v jednotlivých informačných listoch. – počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia- Uvedené informácie sú obsiahnuté v Prílohe 1 Opis študijného programu. – počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program, – počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia – Uvedené informácie sú obsiahnuté v Prílohe 1 Opis študijného programu a v jednotlivých informačných listoch. – počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia – Uvedené informácie sú obsiahnuté v Prílohe 1 Opis študijného programu a v jednotlivých informačných listoch. – počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za projektovú prácu s uvedením príslušných predmetov v inžinierskych študijných programoch, – počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za umelecké výkony okrem záverečnej práce v umeleckých študijných programoch

Postupy a kritériá hodnotenia http://www.fsvucm.sk/files/zos%C3%BA%C4%BEa%C4%8Fovanie/ILP%20SOSL%20BcD/Priloha_11a_ILP_PhD_VPaVS_D.pdf

Zdroje študijného programu  Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora • • Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská). • • Realizácia študijné programu si z hľadiska jeho zamerania vyžaduje učebne vybavené bežnou technikou používanou pri modernej výučbe na vysokej škole, a to počítač s aktívnym pripojením na internet, dataprojektor a ozvučenie. Pracovisko disponuje takýmto vybavením vo všetkých učebniach, vrátane študovne v Knižnici FSV UCM. • • Fakulta každoročne investuje do materiálneho a technického vybavenia i do priestorov určených na výučbu. Všetky priestory určené na výučbu sú vybavené počítačovou technikou, dataprojektorom, plátnom a ozvučením. • • Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave disponuje vynikajúcim technickým vybavením a zázemím, ktoré študentom prináša komfort počas štúdia. Študenti môžu využívať špecializovanú fakultnú knižnicu, multimediálnu učebňu, veľkú či malú aulu, laboratórium pre výskum marketingu a komunikácie vo verejnej správe, multimediálnu konferenčnú miestnosť, zasadacie miestnosti a špeciálne učebne. Všetky priestory fakulty sú pokryté wifi signálom, prostredníctvom ktorých môže byť študent a zamestnanec pripojený na internet. Počítačovou technikou s pripojením na internet vrátane tlačiarní sú vybavené aj kancelárie zamestnancov. • • Priestorové vybavenie fakulty odzrkadľujú moderné prednáškové miestnosti s dostatočnou kapacitou väčších aj menších skupín študentov. Študenti môžu využívať oddychové zóny, telocvičňu či posilňovňu. • • Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne). • prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov je zabezpečený viacerými spôsobmi, a to najmä prostredníctvom Knižnice na FSV UCM, Univerzitnej knižnice, prostredníctvom individuálnych vyučujúcich a prostredníctvom internetových databáz (v prípade nutnosti registrácie do databázy, študijnú literatúru poskytuje vyučujúci). • • V rámci FSV majú študenti k dispozícii špecializovanú fakultnú knižnicu nachádzajúcej sa priamo v budove fakulty. • • Ku dňu 31.12.2020 tvorilo knižničný fond fakultnej knižnice 9 348 knižničných jednotiek. Z toho bolo kníh a zviazaných periodík 7 136, audiovizuálnych a elektronických dokumentov 82, záverečných prác 2 130. Do nákupu knižničného fondu za rok 2020 fakulta investovala čiastku 1 750,61 EUR. Knižničné jednotky sú priebežne dopĺňané z fakultných prostriedkov, grantových prostriedkov a darov. Členovia akademického pracoviska aktívne prispievajú k tvorbe učebných textov, skrípt a monografií potrebných pre zvyšovanie kvality výučby. Literatúra pokrýva najmä oblasť politológie, verejnej správy a politiky, sociálnych služieb, no obsahuje aj širokú ponuku z ostatných vedných odborov. • • Študenti počas štúdia môžu využívať rôzne online databázy, ktoré im uľahčujú plniť študentské povinnosti pri písaní semestrálnych prác ako aj pri samo- štúdiu. Študenti majú dispozícii zadarmo aj využívanie balíka aplikácii Microsoft Office 365 . • • Fakulta má k dispozícií na webe pre študentov ja virtuálnu knižnicu, ktorá obsahuje E-publikácie k jednotlivým predmetom študijného programu. Link: http://fsvucm.sk/12_133_247/e-publikacie Referentka pre knižničné systémy: Katarína Procházková katrina.prochazkova@ucm.sk Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie. • • Dištančné vzdelávanie sa realizuje v plnom rozsahu v porovnaním s rozsahom prezenčného štúdia a za dodržania všetkých náležitostí študijného programu. • • Dištančné vzdelávanie sa zabezpečuje prostredníctvom univerzitne aplikovanej platformy, ktorá je prístupná všetkým študentom, vyučujúcim a spolupracujúcim partnerom, a to bezplatne a výlučne na študijné účely. Táto platforma slúži i na zdieľanie ťažšie dostupných študijných materiálov a podkladov, na komunikáciu so študentmi ako i na skúšanie ústnou alebo testovou formou. • • Touto formou sa realizujú i všetky podporné a doplnkové aktivity zo strany našich partnerov, a to v rozsahu zodpovedajúcom rozsahu prezenčnej formy. • • Dištančné štúdium na FSV UCM v Trnave upravuje „Smernica o dištančnej metóde výučby“ https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/8_21_distancna_vyucba.pdf. http://fsvucm.sk/files/%C5%A1t%C3%BAdium/dokumenty/Smernica%20o%20distancnej%20forme%20statnych%20skusok%203_2021.docx Usmernenie dekana o zásadách dištančnej výučby na FSV UCM http://fsvucm.sk/files/rozvrhy/2021_2022/Usmernenie%20dekana_%20Z%C3%81SADY%20DI%C5%A0TAN%C4%8CNEJ%20V%C3%9DU%C4%8CBY%20NA%20FSV%20UCM%20(2).pdf • Na úplné dištančné vzdelávanie prešla FSV ešte počas prvej vlny pandémie. Je nutné konštatovať, že prechod na dištančné vzdelávanie bol plynulý a napriek nepripravenosti na takúto situáciu aj relatívne rýchly: • • Celá výuka bola do online systému prenesená v prvých týždňoch v marci 2020 • • V prvých týždňoch bolo umožnené využívať na výuku viaceré platformy. Využívaná bola platforma ZOOM, Google Meet, Moodle • • UCM neskôr prešla aj k využívaniu služby Microsoft 365: https://www.ucm.sk/sk/microsoft365/ a v rámci nej aj službu Microsoft Teams. Inštruktážne videá od Microsoftu sú dostupné: odkaz1, odkaz2, odkaz3 • • Krátko pred prechodom na online výuku sa na úrovni jednotlivých katedier FSV realizovali inštruktážne školenia zamerané na výuku v online priestore Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie. • • OZ Európsky dialóg, Učiaca sa Trnava, GROW WITH GOOGLE, Slovenská asociácia koučov, Zastúpenie SR pri EK, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Národná rada SR, Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, Poľnohospodárska platobná agentúra, Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku • • Partneri sa pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu zapájajú viacerými spôsobmi, a to: • • formou poskytovania krátkodobých odborných stáží pre študentov s dôrazom na aplikáciu získaných teoretických vedomostí a zručností v praxi; • • ďalej sa zapájajú formou prípravy a organizácie odborných diskusií, workshopov a tréningov špecializovaných na rozvoj získaných vedomostí a zručností v rámci zadanej témy previazanej na obsah vzdelávania; • • formou zapojenia študentov do projektovej a osvetovej činnosti, ktorú partneri vykonávajú, čo zahŕňa i možnosť účasti študentov na realizácii ich aktivít doma i v zahraniční, čím umožňujú študentov verifikáciu svojich nadobudnutých vedomostí a zručností, ako i získanie prenositeľných kompetencií v odbore; • • poskytovaní poradenstva a asistencie pri aktivitách pracoviska orientovaných na osobnostný rozvoj študentov v rámci ich prípravy na budúce profesijné zameranie. • • Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia. Fakulta organuje množstvo podujatí v troch hlavných podobách: • • Podujatia nepriamo naviazané na obsah štúdia, a to podujatia sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia, ktorých hlavnou úlohou je upevnenie vzťahu vzdelávacej inštitúcie so študentmi, rozvoj ich soft skills a podpora tímovej práce (napríklad Futbalový turnaj o pohár dekana, Športový deň FSV UCM, Valentínsky volejbalový turnaj, Grilovačka a iné aktivity ako Olympiáda o EÚ 2019 pre študentov stredných škôl – v prípade záujmu majú možnosť participovať pri jej priebehu aj samotní študenti študijného programu) • • Podujatia priamo naviazané na obsah štúdia ale vo forme neformálnej súčasti vzdelávacieho procesu (napr. rôzne diskusie s odborníkmi, filmový klub, tréningy zamerané na verejný prejav ako osobnú značku, kultúru verejného prejavu, pravidlá dobrej prezentácie ako asertivitu z pohľadu komunikačných zručností, a ďalšie) • Podujatia ako reálna a priama súčasť výučby (ako tréningy a workshopy priamo naviazané na tematické zameranie predmetu a priamo prepájajúce získavané vedomosti s ich praktickou aplikáciou, ako napríklad tvorivé workshopy pri tvorbe brandingu SR, pri stanovovaní národnej identity, workshopy o úlohe SR v rámci tzv. green deal-u, tréningy a workshopy zamerané na občiansku participáciu v prostredí EÚ, a pod. zameraných na diskusiu, reflexiu a navrhovanie konkrétnych riešení pre budúcnosť Európy) • • Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania. Možnosti: SAIA, ERASMUS+, OZ Európsky dialóg, Učiaca sa Trnava, Zastúpenie SR pri EK, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Národná rada SR, Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, Poľnohospodárska platobná agentúra, Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku. Podmienky: prihlasovať sa môžu všetci študenti dennej formy štúdia po ukončení aspoň prvého ročníka. Vo výberovom konaní sa zohľadňujú nielen študijné výsledky záujemcu o stáž, ale i jeho účasť na aktivitách realizovaných v rámci i mimo výučbového procesu, jeho jazykové a komunikačné zručnosti. Mimoriadne sa zohľadňuje záujem daného študenta o odbor, na ktorom by prax/stáž vykonával. Pravidlá uznávania tohto vzdelávania: Po dobu praxe pracuje študent v zmysle predchádzajúcej dohody s vyučujúcimi v móde tzv. individuálneho študijného plánu a riadne prechádza skúškovým procesom. Pri zahraničných mobilitách prostredníctvom programov agentúry SAIA alebo programu ERASMUS+ sa vysoká škola riadi všeobecne platnými pravidlami prihlasovania a uznávania kreditov. Pokyny na prihlasovanie: Študenti sa prihlasujú na základe aktuálne vyhlásených platných podmienok na prihlasovanie sa, ktoré pravidelne vyhlasujú samotní partneri. Pracovisko následne tieto podmienky zverejňuje študentom rôznymi komunikačnými spôsobmi. Univerzita má Oddelenie vonkajších vzťahov: https://www.ucm.sk/sk/medzinarodne-vztahy/, https://www.ucm.sk/sk/oddelenie-vonkajsich-vztahov/, Podmienky upravuje Smernica o administrácii Erasmus+: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/24_2021_administracia_erasmus+.pdf Fakulta komunikuje s viacerými partnermi univerzitami, či inštitúciami medzi ktorými prebiehajú vzájomné mobility študentov a pedagógov. Agenda je v kompetencii prodekanky pre zahraničné vzťahy PhDr. Edita Poórová, Ph.D. edita.poorova@ucm.sk http://fsvucm.sk/150_127/prodekanka-pre-zahra , http://fsvucm.sk/150_520/erasmus a taktiež vytvorenú pozíciu fakultného koordinátora Erasmu: kontakt na fakultného koordinátora: PhDr. Dalibor Mikuš dalibor.mikus@ucm.sk Všetky informácie sú dostupné na: http://fsvucm.sk/150/press Pravidelne sa uskutočňuje výberové konanie na mobility, Uznávanie predmetov je v súlade s vnútornými predpismi

Možnosti učenia sa študentov  SP 4.1. Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v študijnom programe umožňujú dosahovanie výstupov vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov a ich potrieb. Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v ŠP, ktoré umožňujú dosahovať výstupy vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov a ich potrieb sú ukotvené v Interných predpisoch UCM a FSV UCM v Trnave. Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM v Trnave: ● Previazanie vzdelávania a tvorivých činností, pričom úroveň a zameranie tvorivej činnosti zodpovedá stupňu vysokoškolského vzdelávania a výstupom vzdelávania, sa zabezpečuje výberom učiteľov zodpovedných za študijný program a učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety s kvalitnými vedeckými výstupmi ● Podpora internacionalizácie vzdelávacích, tvorivých a ďalších súvisiacich činností, aby jej miera zodpovedala poslaniu a strategickým cieľom vysokej školy, cieľom a výstupom vzdelávania a potrebám zainteresovaných strán sa realizuje prostredníctvom angažovania hosťujúcich profesorov zo zahraničia, prostredníctvom programov ERASMUS a iných mobilitných programov, ako aj prostredníctvom stáží učiteľov na zahraničných univerzitách ● Ochrana proti akémukoľvek druhu intolerancie a diskriminácie študentov, zamestnancov a uchádzačov, najmä na základe pohlavia/rodu, rasy, farby pleti, jazyka, veku, sexuálnej orientácie, viery alebo náboženstva, zdravotného znevýhodnenia, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku a pôvodu sa realizuje dodržiavaním smernice o GDPR a Etického kódexu. ● Obsah a úroveň kvalifikácie napĺňa sektorovo-špecifické očakávania zamestnávateľov a iných externých zainteresovaných strán za zabezpečuje prihliadnutím: k názorom, poznatkom a skúsenostiam študentov a absolventov fakulty, k úrovni poznania vo vede a praxi, k vymedzeniu cieľov a výstupov vzdelávania, k rozboru osobnostného rozvoja a tvorivosti, k rozboru uplatniteľnosti absolventa na trhu práce, požiadavkám príslušnej úrovne Národného kvalifikačného rámca, Kvalifikačného rámca európskeho vysokoškolského priestoru a sektorovo-špecifickým očakávaniam, k zaťaženosti v podobe materiálnych a ľudských kapacít ● Študijné programy majú jasne špecifikovaný profil absolventa a v tomto rámci jasne vymedzené a komunikované ciele a výstupy vzdelávania, ktoré sú overiteľné a zodpovedajú poslaniu vysokej školy, príslušnému stupňu kvalifikačného rámca a oblasti poznania podľa príslušného študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov, v ktorých ich absolventi získajú vysokoškolské vzdelanie ● V študijných programoch je jednoznačne previazané vzdelávanie s tvorivými činnosťami, pričom úroveň a zameranie tvorivej činnosti zodpovedá stupňu vysokoškolského vzdelávania a výstupom vzdelávania Študijné programy poskytujú študentom prenositeľné spôsobilosti, ktoré ovplyvňujú osobný rozvoj študentov a môžu byť využité v ich budúcom kariérnom uplatnení a v živote ako aktívnych občanov v demokratických spoločnostiach Učenie sa, vyučovanie a hodnotenie orientované na študenta ● Priebeh štúdia na UCM upravuje Študijný poriadok UCM 15. Umožňuje študentom zvoliť si vlastné tempo štúdia, prináša im flexibilitu vzdelávacieho procesu s prihliadnutím na kreditový systém. Zároveň je Študijný poriadok UCM predmetom administratívneho overovania a kontroly jednotlivých etáp štúdia. Pri zabezpečovaní kvalitného vzdelania študenta má zásadný význam učiteľ, ktorý študentovi umožňuje získať vedomosti, schopnosti a zručnosti. Rôznorodosť študentskej obce a väčší dôraz na výsledky vzdelávania si vyžaduje, aby sa uplatňovalo učenie a vyučovanie orientované na študenta, čím sa mení aj rola učiteľa. Učiteľ študenta motivuje, vedie študenta, ale zároveň mu dáva dostatočný priestor na jeho realizáciu ● Výchovno-vzdelávací proces na UCM poskytuje rôzne formy vzdelávania (denná forma, externá forma) a metódy vzdelávania (prezenčná metóda, dištančná metóda, kombinovaná metóda), vymedzuje vedomosti, schopnosti, kompetencie, ktoré by mal študent ovládať, ak chce vykonávať povolanie, na ktoré sa v rámci štúdia pripravuje. Jednotlivé študijné programy majú v akreditačných spisoch presne kvantifikovateľne vymedzené jadro vedomostí, ktoré vychádza z konkrétneho študijného odboru a sú v súlade s Národným kvalifikačným rámcom SR ● Podmienky pre absolvovanie jednotlivých predmetov definujú Informačné listy predmetov. Tento dokument okrem definovania samostatných podmienok absolvovania predmetu obsahuje aj ciele predmetu, výsledky vzdelávania, harmonogram výučby, literatúru k predmetu a stupnicu hodnotenia k absolvovaniu predmetu ● Pri uskutočňovaní študijných programov je povzbudzovaná aktívna úloha, autonómia, tvorivosť a samostatnosť študentov vo vzdelávaní a v procese učenia sa a tento prístup sa odzrkadľuje aj v hodnotení študentov SP 4.2. Je umožnená flexibilita trajektórií učenia sa a dosahovania výstupov vzdelávania. Študijný program umožňuje zodpovedajúce vzdelávanie sa mimo vysokej školy v domácich a zahraničných inštitúciách, najmä prostredníctvom podpory mobilít. Výsledky tohto vzdelávania sú uznávané vysokou školou Pri uskutočňovaní študijných programov je povzbudzovaná aktívna úloha, autonómia, tvorivosť a samostatnosť študentov vo vzdelávaní a v procese učenia sa a tento prístup sa odzrkadľuje aj v hodnotení študentov ● Pri uskutočňovaní študijných programov je rešpektovaná rozmanitosť študentov a ich potrieb a je umožňovaná flexibilita trajektórií v štúdiu aj s ohľadom na možnosť zosúladenia pracovného/rodinného života so štúdiom na vysokej škole ● Pri uskutočňovaní študijných programov sa pružne využíva spektrum pedagogických metód, foriem a koncepcií, metód hodnotenia a ich aplikácia sa pravidelne hodnotí a zdokonaľuje. Medzi metódy hodnotenia vedomostí a schopností študentov na UCM patria: písomné skúšky, projekty, protokoly z laboratórnych cvičení, prezentácie, eseje, prípadové štúdie, príklady, kombinované skúšky (písomná a ústna forma) a pod. Hodnotenie študentov sa vykonáva v súlade s postupmi definovanými v Študijnom poriadku UCM ● Študentom je poskytované primerané vedenie a podpora zo strany učiteľov a je podporovaný vzájomný rešpekt vo vzťahu študent – učiteľ ● Skúšajúci sú dôkladne oboznámení s existujúcimi metódami verifikácie dosahovania výstupov vzdelávania, metódami testovania, skúšania a posudzovania výkonov študentov a majú podporu vysokej školy na ďalšie zdokonaľovanie svojich vedomostí a zručností v tejto oblasti ● Hodnotenie umožňuje študentom preukázať rozsah a úroveň, do akej sa im podarilo dosiahnuť očakávané výstupy vzdelávania a študentom poskytuje spätnú väzbu, ktorá môže byť v nevyhnutných prípadoch spojená s odporúčaniami a usmerneniami týkajúcimi sa procesu učenia sa ● Hodnotenie je konzistentné a spravodlivo aplikované vo vzťahu k všetkým študentom, vykonávané v súlade s vopred schválenými postupmi a prinášajúce spoľahlivé závery, ktoré v podobných prípadoch nevedú k neodôvodneným rozdielom Pri hodnotení študentov a uchádzačov sa primerane zohľadňujú okolnosti týkajúce sa študentov so špecifickými potrebami (napr. znevýhodnenie v dôsledku imobilnosti, zrakovej slabosti, dyslexie, dysgrafie, dyskalkúlie ● Študenti majú k dispozícii prostriedky nápravy voči výsledkom hodnotenia, pričom je zaručené spravodlivé zaobchádzanie so žiadateľmi o nápravu. Študent má možnosť požiadať o komisionálne skúšanie za účasti aspoň dvoch skúšajúcich učiteľov, ktorých určí vedúci katedry. Pri hodnotení študenta sa má zohľadniť aj jeho aktivita, samostatnosť a prípadne aj kreativita. Pri hodnotení študenta sa v primeranej miere môžu zohľadniť poľahčujúce okolnosti (napr. úraz, choroba, tehotenstvo). Študent má možnosť sťažovať sa v súlade s osobitným vnútorným predpisom. Študenti majú k dispozícii formálne odvolacie konanie, majú zaručenú možnosť participácie na preskúmavaní podnetov a riešení a majú zaručenú spätnú väzbu týkajúcu sa výsledkov ich preskúmavania a prijatých opatrení. V prípade závažných okolností sťažnosti rieši kontrolór univerzity. Študent má možnosť obrátiť sa aj na Etickú komisiu v prípade domnienky o porušení etického kódexu univerzity ● Ako súčasť hodnotiaceho procesu univerzity sa každoročné vypracováva „Správa o výsledkoch vo výchovno-vzdelávacej činnosti,“ ktorá sa predkladá na rokovanie Vedeckej rady UCM ako aj jej fakúlt. V nej sa analyzujú najvýznamnejšie kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele vzdelávacieho procesu v súlade s Dlhodobým zámerom UCM. Podpora mobilít: Rozvoj medzinárodnej spolupráce na Univerzite sv. Cyrila a Metoda sa realizuje predovšetkým formou bilaterálnych a multilaterálnych dohôd zameraných na vzájomnú výmenu študentov, pedagogických a nepedagogických pracovníkov, ako aj prostredníctvom realizácie medzinárodných vedeckých projektov, organizovaní spoločných vedeckých podujatí a prezentácií výsledkov práce vo forme spoločných publikácií. Naši študenti-doktorandi a zamestnanci, ktorí majú záujem o zahraničný pobyt, môžu využiť pestrú ponuku mobilít prostredníctvom programu Erasmus+ alebo môžu absolvovať zahraničný pobyt na základe medzinárodných bilaterálnych dohôd, poprípade využiť možnosti v rámci iných mobilitných a štipendijných schém a programov. Súčasťou podpory rozvoja medzinárodných vzťahov je aj prijímanie zahraničných návštev, delegácii a odborníkov, ktoré obohacujú výučbový proces a prispievajú k internacionalizácii vedy, výskumu a vzdelávania na našej univerzite. Univerzita získala projekt v rámci programu Erasmus+ „Mobility študentov a zamestnancov vysokých škôl medzi krajinami programu a partnerskými krajinami“, tzv. International Credit Mobility (ICM) v rámci programu Erasmus+, Kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov. Tento projekt umožňuje realizáciu mobilít študentov a zamestnancov univerzity v rámci podpísaných inter-inštitucionálnych zmlúv medzi krajinami programu (Slovensko) a partnerskými krajinami, t.j krajinami mimo EU. Mobility študentov mimo program Erasmus: FSV UCM v rámci svojho zapojenia do siete CEEPUS umožňuje svojim študentom a pedagógom taktiež mobility na partnerské univerzity zapojené v tejto sieti. Mobility študentov mimo program Erasmus+ a CEEPUS sa môžu realizovať cez SAIA programy, iné grantové programy (napr. Fulbrightove štipendiá) alebo na základe medziuniverzitnej spolupráce. SAIA programy: Národný štipendijný program, Akcia Rakúsko – Slovensko, CEEPUS, medzivládne dohody. Medziuniverzitná spolupráca: UCM má uzavreté zmluvy o spolupráci s mnohými zahraničnými univerzitami a partnerskými inštitúciami. Výmenné pobyty študentov príp. zamestnancov UCM na základe medziuniverzitnej spolupráce si koordinujú jednotlivé fakulty resp. katedry. Študent si môže takýto pobyt financovať aj tak, že si požiada o grant napr. z Národného štipendijného programu alebo grant poskytovaný na základe medzivládnej dohody.

Povolania úspešného absolventa študijného programu  . Profil absolventa a ciele vzdelávania a) Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania6. Profil absolventa, ciele a výstupy vzdelávania: Absolvent študijného programu Verejná politika a verejná správa na treťom stupni vysokoškolského štúdia získa širokú škálu teoretických poznatkov, a to nielen z daného odboru, ale aj z príbuzných odborov a súvisiacich multidisciplinárnych oblastí. Toto poznanie je nevyhnutným predpokladom pre spôsobilosť absolventa svojim osobným vedeckým prínosom formulovať tendencie ďalšieho rozvíjania verejnej politiky a verejnej správy a ich zložiek (súčastí) v intenciách spoločensko-politického, ekonomického a spoločensko-sociálneho rozvoja Slovenskej republiky, a to pri využití poznatkov a skúseností z iných krajín Európskej únie. Absolvent si osvojí analytické myslenie a naučí sa ovládať vedecké spôsoby získavania a interpretácie najnovších poznatkov vo verejnej politike a verejnej správe a v oblastiach vedných disciplín bezprostredne s nimi súvisiacich: politológia, regionálny rozvoj, sociológia, právo, ekonómia, ekonomika a ich vzájomné súvislosti, dokáže vykonávať ich kritickú analýzu a aplikovať ich v praxi so znalosťou výberu alternatívnych riešení. Absolvent spozná najnovšie teórie a vedecké poznatky z oblasti verejnej politiky a verejnej správy ako aj z vyššie uvádzaných ostatných vedných disciplín a je schopný na základe relevantnej analýzy situácie navrhnúť vlastné riešenia v praxi indikovaných problémov. Na základe získaných poznatkov z riešenia modelových štúdií viažucich sa k aktuálnym problémom a výzvam vo sfére života verejného je absolvent schopný čeliť kritickým, preňho doposiaľ neznámym situáciám a viesť konštruktívny dialóg s odbornou verejnosťou. Absolvent získa vedomosti o zásadách vedeckej práce a aplikácii vedeckých poznatkov do praxe, o spôsobe prezentácie vedeckých poznatkov v kontexte rozvoja verejnej politiky a verejnej správy ako samostatnej vednej disciplíny. Absolvent sa oboznámi s metodológiou vedeckej práce, získa najnovšie poznatky o súčasnom stave vedeckého poznania a samostatnou vedecko-výskumnou prácou prispieva k rozšíreniu aktuálnej úrovne vedeckého poznania v teórii a praxi verejnej politiky a verejnej správy. Teoretické vedomosti Absolvent doktorandského študijného programu Verejná politika a verejná správa ovláda teóriu a dejiny vlastného odboru a študijného programu, ovláda teoretické a metodologické aspekty viažuce sa k verejnej politike a verejnej správe, ako aj k súvisiacim odborom (ekonomika a ekonómia, právo, politológia, sociológia, regionálny rozvoj). Absolvent doktorandského študijného programu Verejná politika a verejná správa je zároveň schopný orientovať sa v širokom spoločensko-vednom základe a má prehľad o súčasných trendoch odborne diskutovaných na domácich, ale aj celosvetových vedeckých fórach, v súvislosti s rozvojom odbornej teórie i vedeckých postupov v kontexte aktuálnych výziev verejnej politiky a verejnej správy. Absolvent na vysokej úrovni ovláda metodologickú stránku spracovania vedeckej práce a je samostatne schopný definovať rešerš najnovších poznatkov v ním vymedzených vedných oblastiach, je zdatný v identifikovaní výskumných problémov, cieľov ako aj vo formovaní a overovaní vedeckých hypotéz, ovláda jednotlivé deskriptívne, analytické, interpretačné a iné súvisiace výskumné metódy využívané v odbore a príbuzných odboroch, ktoré vie adekvátnym spôsobom aplikovať a uplatňovať pri skúmaní danej problematiky, pričom má schopnosť medziodborovo pracovať Praktické schopnosti a zručnosti Absolvent 3. stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu Verejná politika a verejná správa získa východiskové vedomosti a znalosti v rozsahu a úrovni adekvátnej k stupňu štúdia podľa Kvalifikačného rámca v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania. Tento základ u absolventa determinuje pripravenosť k analytickým úlohám v agende vecí verejných a organizácií v tejto sfére pôsobiacich, za garancie poznania politického, právneho, ekonomického, spoločenského i administratívneho priestoru v rámci Slovenskej republiky ako aj Európy. Absolvent je schopný viesť výskumné kolektívy, je spôsobilý vyučovať špecializované predmety na vysokej škole, vie selektovať, tematizovať a pomenovať aktuálne výskumné problémy a nachádzať konštruktívne riešenia. Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti Absolvovaním doktorandského študijného programu Verejná politika a verejná správa študent získa schopnosť tímovej práce a zdokonalí svoje komunikačné techniky, keďže súčasťou študijného programu je aj predpokladaná účasť na odborných študentských podujatiach, vedeckých konferenciách, diskusiách a workshopoch. Absolvent študijného programu je schopný komunikovať na domácich i medzinárodných fórach využitím odborného jazyka na úrovni písomnej i ústnej, pričom rozvíja zároveň svoju schopnosť komunikovať vo svetovo uznávanom jazyku – anglickom, osvojením si pojmoslovia vzťahujúceho sa k obsahu štúdia. Absolvent preukazuje finančnú, ekonomickú a mediálnu gramotnosť. Absolvent je spôsobilý kooperácie a organizácie práce v pracovných skupinách, dokáže spolupracovať a prijímať rozhodnutia, je schopný kreatívne a pružne myslieť, je schopný analyzovať potreby, identifikovať a pomenovať problémy, navrhovať riešenia založené na relevantnej práci s informáciami, dokáže vytvárať, realizovať, monitorovať a vyhodnocovať jednotlivé zložky verejnej politiky, je schopný uskutočňovať empirický výskum a interpretovať jeho výsledky a aplikovať odporúčania výskumu v praxi. Absolvent je pripravený na chápanie interdisciplinárnych súvislostí fungovania moderných systémov verejnej správy a vníma neustálu potrebu rozvoja a dynamiky teórie verejnej politiky vnímanej ako samostatnej modernej vednej disciplíny. Absolvent si počas štúdia osvojil zásady vedeckej práce so schopnosťou aplikovania výsledkov výskumu do praxe, metódy vedeckého formulovania problémov, etické princípy a zásady vedeckej činnosti, schopnosť vedecky tvoriť a prinášať nové myšlienky a zároveň schopnosť prezentovať výsledky vlastnej a kolektívnej bádateľskej činnosti doma ako aj v zahraničí. Ciele vzdelávania Výučba poslucháčov v študijnom programe Verejná politika a verejná správa v 3. stupni štúdia sa zameriava na rozvoj samostatného vedeckého myslenia, ktorého súčasťou je zvládnutie výskumných metód v tomto odbore. Doktorand sa učí vedecky reflektovať nové fenomény verejnej politiky a verejnej správy v multidisciplinárnom kontexte súvisiacich vedných odborov – ekonómie, politológie, ekonomiky, práva, sociológie a pod. Doktorand si hlbšie osvojí a vo vlastnom výskume uplatní poznatkové a metodologické jadro teórie predmetných oblastí a súvisiacich vedných disciplín, zorientuje sa v najnovšej teoretickej a výskumnej problematike, čo mu umožní zúčastniť sa na riešení vedecko-výskumných projektov a prezentovať ním vyvodené závery a inovatívne poznatky odbornej verejnosti. Doktorandské štúdium pozostáva zo študijnej, vedeckej a pedagogickej časti. Doktorand v zmysle metodologickej reflexie: 1. Osvojí si teóriu verejnej politiky a verejnej správy a všetky jej základné oblasti výskumu (výskum inštitúcií, výskum obsahov, výskum účinkov). 2. Získa prehľad o najnovších poznatkoch, hypotézach, konceptoch, problémoch a nevyriešených otázkach v oblasti verejnej politiky a verejnej správy. 3. Bude poznať pozíciu verejnej politiky a verejnej správy v systéme vied, preukáže znalosť problematiky interdisciplinárneho výskumu a oboznámi sa s jednotlivými analytickými, interpretačnými a inými výskumnými metódami svojho odboru a príbuzných odborov, rovnako ako so spôsobom ich využitia. 4. Osvojí si zručnosť kritického myslenia, bude schopný pomenovať a tematizovať aktuálne problémy a sám nachádzať tvorivé riešenia. 5. Naznačený všeobecný cieľ študijného programu

Uplatnenie absolventov študijného programu  Študijný program Verejná politika a verejná správa v treťom stupni vysokoškolského štúdia, teda doktorandský študijný program, sa zameriava na získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého poznania a najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy a techniky. Doktorandský stupeň štúdia v programe Verejná politika a verejná správa má za cieľ pripraviť absolventa v odbornej rovine zmysluplne fungovať v značne diverzifikovanom a rozvetvenom systéme orgánov a inštitúcií verejnej správy so schopnosťou pochopiť v tomto systéme realizované procesy a činnosti. V praktickej rovine absolvent študijného programu Verejná politika a verejná správa nájde uplatnenie v orgánoch štátnej správy, územnej a regionálnej samosprávy, vo verejnoprávnych korporáciách, v subjektoch verejného i súkromného sektora, vo vedeckovýskumných a pedagogických inštitúciách, v nadnárodných inštitúciách, analytických organizáciách, resp. v oblasti tretieho sektora a dobrovoľníctva, a to na rôznych pozíciách. Prax preukazuje, že na trhu práce dopyt po absolventoch predmetného študijného programu narastá a náročnosť úloh súvisiacich s obsahovým zameraním verejnej správy a verejnej politiky vyžaduje stupeň špecializácie, ktorý priamo súvisí s absolvovaním aspoň magisterského stupňa štúdia a schopnosťou uplatniť „naučené“ v praxi. Študijný program ponúka priestor pre vzdelávanie odborníkov pripravených zapojiť sa do verejného života, aktívne sa podieľať na tvorbe verejných politík v jednotlivých sektoroch, iniciovať a implementovať procesné zmeny na úrovni štátnej správy, územnej a regionálnej samosprávy, ale zároveň vnímať potrebu vývoja verejnej správy v súlade s dynamikou potreby zmien plynúcich z jej vnútorných štruktúr ako i vonkajších podnetov. Absolvent tretieho stupňa študijného programu nájde, okrem vyššie uvedeného, uplatnenie aj v oblasti vedy, výskumu, vysokoškolského vzdelávania, ako aj v oblastiach teoretickej analýzy podstaty politických vied, rozvoja teórie verejnej politiky a verejnej správy. Vzhľadom na zameranie študijného programu získa absolvent relevantné predpoklady pre samostatné pôsobenie a uplatnenie sa v oblasti sociálnej, ekonomickej, právnej a politologickej. Prenositeľné kľúčové kompetencie absolventov študijného programu kladené podľa zamestnávateľov na kvalifikovaný výkon uvedených zamestnaní: • • Organizovanie a plánovanie práce • • Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť • Strategické a koncepčné myslenie • • Analytické myslenie • • Kreativita • • Komunikačné kompetencie • • Mediálna, ekonomická a finančná gramotnosť • • Občianske kompetencie • • Digitálna gramotnosť • • Tímová práca • • Analyzovanie a riešenie problémov • • Kultivovaný a odborný písomný i ústny prejav • • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti).

Miera úspešnosti študentov: miera úspešnosti z 1. do 2. ročníka: VPVS 100% miera úspešnosti z 2. do 3. ročníka: VPVS 67% uspešnosť absolventov VPVS 100% priemerná miera úspešnosti /denní/ VPVS 89%

Osoba majúca hlavnú zodpovednosť za zabezpečenie kvality a rozvoja študijného programu ) Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu). • Prof. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD., profesor, ivana.butoracova@ucm.sk

Názov študijného programu Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (viď Príloha 1 Odporúčaný študijný plán študijného programu). • • Prof. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD. ivana.butoracova@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/17833 • • Doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD. andrea.cajkova@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/22212 • • Doc. PhDr. Peter Horváth, PhD. peter.horvath@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14318?do=filterForm-submit&surname=Horv%C3%A1th&sort=surname&employment_state=no&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5 • • Doc. PhDr. Ján Machyniak, PhD. jan.machyniak@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&name=J%C3%A1n&surname=Machyniak&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5 • • Doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD. bystrik.sramel@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14078 Profilové predmety sú priradené v prílohe 1 Odporúčaný študijný plán.

Personálne zabezpečenie študijného programu Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu. VUPCH osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu sú súčasťou žiadosti. • • Prof. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD. http://www.fsvucm.sk/files/veda%20a%20v%C3%BDskum/VUPCH/Butoracova%20Sindleryova%20Ivana.pdf • • Doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD. http://www.fsvucm.sk/files/veda%20a%20v%C3%BDskum/VUPCH/Cajkova%20-%20VUPCH%20FSV%20UCM_n.docx • • Doc. PhDr. Peter Horváth, PhD. http://www.fsvucm.sk/files/veda%20a%20v%C3%BDskum/VUPCH/Horvath%20%20Peter-%20VUPCH%20FSV%20UCM.pdf • • Doc. PhDr. Ján Machyniak, PhD. http://www.fsvucm.sk/files/veda%20a%20v%C3%BDskum/VUPCH/Machyniak%20Jan.pdf • • Doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD. http://www.fsvucm.sk/files/veda%20a%20v%C3%BDskum/VUPCH/Sramel%20Bystrik.pdf

Doplňujúce informácie o študijnom programe napr. úspešní absolventi – známe osobnosti, významný projekt, mobility alebo niečo výnimočné o študijnom programe (prednášateľ, spolupracujúca firma, atď.) Úspešní absolventi študijného programu Verejná politika a verejná správa • • Ing. Eva Čapošová, PhD. – odborná asistentka, Fakulta sociálnych vied UCM • • PhDr. Jozef Ružarovský, PhD. – súdny exekútor, Exekútorský úrad Trnava • • PhDr. Michal Greguška, PhD. – projektový manažér, mesto Černošice (okres Praha2) • • PhDr. Karol Šebík, PhD. – Sola Switzerland EU Ltd • • PhDr. Jakub Feranec, PhD. – Neoreal, Realitná kancelária • • doc. PhDr. Ján Machyniak, PhD. – funkčné miesto docenta, Fakulta sociálnych vied UCM • • PhDr. Martin Švikruha, PhD. – odborný asistent, Fakulta sociálnych vied UCM • • PhDr. Patrik Gabura, PhD. – referát dopravy, mestský úrad Bratislava-Petržalka • • PhDr. León Richvalský, PhD. – odborný asistent, Fakulta sociálnych vied UCM • • Mgr. Miroslava Dujičová, PhD. – hlavný štátny radca, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti • • Mgr. Adrian Gabura, PhD. – člen predstavenstva, Broker Service Group a.s. • • PhDr. Martin Halmo, PhD. – odborný asistent, Fakulta sociálnych vied UCM • • PhDr. Katarína Baničová, PhD. kontrolór, Najvyšší kontrolný úrad SR • • PhDr. Richard Brix, PhD. – odborný asistent, Fakulta sociálnych vied UCM • • PhDr. Michal Imrovič, PhD. – prodekan, Fakulta sociálnych vied UCM • PhDr. Karol Zachar, PhD. – Neoreal, Realitná kancelária • • PhDr. Lukáš Cíbik, PhD. – odborný asistent, Fakulta sociálnych vied UCM • • JUDr. Peter Nemec, PhD. – právnik, Kooperativa Bratislava • • PhDr. Dalibor Mikuš, PhD. – odborný asistent, Fakulta sociálnych vied UCM • • PhDr. Martin Daško, PhD. – odborný asistent, Fakulta sociálnych vied UCM • • Mgr. Michal Garaj, PhD. – odborný asistent, Fakulta sociálnych vied UCM • • Mgr. Peter Lukáč, PhD. generálny riaditeľ NZCI,Bratislava • • PhDr. Vladimír Kováčik, PhD. – odborný asistent, Fakulta sociálnych vied UCM • • PhDr. Matúš Meluš, PhD. – štátny radca, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky • • PhDr. Mgr. Petr Janíček, PhD- riaditeľ, Cosmopolitan Institute of Education, Liberec • • PaedDr. Peter Černý, PhD. – riaditeľ, Gymnázium Janka Matušku Galanta • • Ing. Mária Nováková, PhD., kvestor Prešovská univerzita • • JUDr. Ing. Jitka Mlynarčíková, PhD. LL.M. konateľ , advokátska kancelária, Zvolen • • PhDr. Kristína Melušová, PhD. – referentka pre stratégie, dáta a participáciu, Mestský úrad Hlohovec

Názov študijného programu sociálne služby a poradenstvo

Udeľovaný akademický titul  magister, Mgr.

Forma štúdia denná

Číslo a názov študijného odboru 7761 sociálna práca

Stupeň štúdia  2

Kód programu – číslo študijného programu 100958

Úroveň národného kvalifikačného rámca úroveň 7

Štandardná dĺžka štúdia v rokoch  2

Jazyk poskytovania  slovenský jazyk

Vzdelávacie ciele a výstupy študijného programu . Profil absolventa a ciele vzdelávania a) Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania 6. Študijný program Sociálne služby a poradenstvo pripravuje odborníkov pre výkon profesie sociálna práca. Študijný program je koncipovaný tak, aby poskytoval dostatok príležitostí pre rozvoj teoretického poznania, rozširovanie zručností a kompetencií potrebných pre výkon praxe, k čomu prispieva aj odborná prax realizovaná vo vybraných inštitúciách a organizáciách, doplnené supervíziou. Po absolvovaní študijného programu bude študent disponovať vedomosťami z oblasti teórie, metód a foriem sociálnej práce, poznatkami potrebnými pre prácu s jednotlivými klientskymi skupinami. Študijný program pripravuje absolventov na poznanie a porozumenie interdisciplinárnym súvislostiam profesie sociálna práca a preto na úrovni syntézy absolvent získa poznatky zo základov filozofie, etiky, psychológie, sociológie, pedagogiky a práva a nadobudne zručnosť aplikovať tieto poznatky v rámci praktického výkonu profesie. P o č a s štúdia študent nadobudne tiež poznatky zo základov výskumu v sociálnej práci. Nadobudnuté poznatky uplatní v procese tvorby bakalárskej práce, v ktorej preukáže poznanie nových trendov teórie sociálnej práce, porozumenie sociálnym kontextom profesie, tvorivosť a zručnosť pri plánovaní, realizácii vlastnej výskumnej práce. Ciele vzdelávania – požadované výstupy od absolventa magisterského stupňa štúdia: Absolvent má vedomosti z oblasti teórie a metód a foriem sociálnej práce, má znalosti z teoretických konceptoch sociálnej politiky, rozumie špecifickému vplyvu globálneho aj lokálneho prostredia na výkon profesie. Absolvent magisterského stupňa študijného programu Sociálne služby a poradenstvo disponuje inovatívnym myslením. Štúdiom získa tiež: vedomosti teórie a metód a foriem sociálnej práce rozumie špecifickému vzťahu sociálnej práce a sociálnej politiky,  poznatky z oblasti sociálnej inklúzie a exklúzie v kontexte profesijnej etiky,  vedomosti potrebnú pre priamu sociálnu prácu s jednotlivými cieľovými skupinami ,  vedomosti potrebné pre prácu v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí,  vedomosti z oblasti kompenzácií ťažkého zdravotného postihnutia,  poznatky z oblasti kvality sociálnych služieb, poznatky z oblasti sociálneho zabezpečenia , vedomosti z plánovania, projektovania v sociálnych službách prehĺbi si porozumenie kultúrnym, etnickým a spirituálnym kontextom sociálnej práce,  ovláda metodológiu sociálneho výskumu,  prehĺbi si kritické myslenie  prehĺbi si schopnosť samostatnej, tvorivej práce. Absolvent magisterského stupňa študijného programu Sociálne služby a poradenstvo vie využívať získané poznatky pri analýze sociálnych systémov a sociálnych javov, dokáže generalizovať získané poznatky a vhodne ich aplikovať v praktickom výkone sociálnej práce v rôznych oblasti ach spoločenskej praxe. Na základe štúdia absolvent bude schopný:  samostatne posúdiť životnú situáciu klienta/klientov s ohľadom na špecifiká a potreby príslušnej skupiny,  určiť mieru sociálneho rizika jeho/ich životnej situácie,  naplánovať, zvoliť a použi ť adekvátnu metodiku práce na svoju intervenčnú odbornú činnosť a vyhodnotiť účinnosť poskytnutej pomoci,  aplikovať teoretické poznatky na praktické životné situácie  poskytovať sociálne poradenstvo, špecializované sociálne poradenstvo a sociálnu terapiu,  vytvoriť a realizovať resocializačné programy a sociálno-výchovne programy,  vyhodnotiť účinnosť a efektívnosť sociálnych intervencií,  vypracovať kritickú analýzu zameranú na zadanú oblasť sociálnych služieb riešiť etické dilemy profesie,  motivovať klienta/klientov k spolupráci,  dokáže robiť sociálne expertízy, formulovať odporúčania  dokáže participovať pri tvorbe legislatívnych a strategických dokumentov  dokáže navrhovať a realizovať projekty pre oblasť sociálnej práce a sociálnych služieb,  identifikovať vplyv externého prostredia na životnú situáciu klienta,  dokáže naplánovať a zrealizovať výskum v sociálnej práci  pozná význam supervízie a vie ju využívať pre vlastný profesionálny rast Absolvent získa praktické schopnosti a zručnosti potrebné pre výkon:  poradenskej intervencie  pre výkon advokácie v kontexte sociálnej práce a sociálnych služieb,  sociálnej rehabilitácie  prácu s vybranými cieľovými skupinami,  zručnosti potrebné pre prácu s rodinným systémom,  zručnosti potrebné pre prácu so skupinou a komunitou,  pre vedenie pracovných tímov a pre koordinačnú a riadiacu činnosť,  riadiť sa primeranými praktikami v súlade s profesionálnym, právnym a etickým rámcom disciplíny. Štúdiom magisterského programu Sociálne služby a poradenstvo absolvent získa aj prenositeľné kompetencie ako napr.:  vecne a logicky argumentovať,  kriticky myslieť,  efektívne plánovať a organizovať prácu,  pracovať v tíme,  realizovať kampane,  pracovať s predsudkami  presadzovať a obhajovať záujmy zraniteľných skupín a jednotlivcov.

Požiadavky na uchádzačov o štúdium, spôsob ich výberu a odporúčané osobnostné predpoklady  Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu a) Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium. Podmienky prijímacieho konania sú inkluzívne a zaručujú rovnaké príležitosti každému uchádzačovi, ktorý preukáže potrebné predpoklady na absolvovanie štúdia. UCM môže prijímať uchádzačov len na štúdium akreditovaných študijných programov, ktoré má uvedené v registri študijných programov 1)Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium alebo na štúdium študijného programu podľa § 53 ods. 3 zákona je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Poriadok prijímacieho konania UCM je na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/29_21_Poriadok_prijimacieho_konania_na_UCM.pdf b) Postupy prijímania na štúdium. Podmienky prijatia na bakalárske študijné programy: Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania ukončené maturitnou skúškou. Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, bude smerodajné: známky z predmetov na maturitnej skúške, lekárske potvrdenie (študijný program sociálne služby a poradenstvo) – uchádzači doručia najneskôr v deň zápisu lekárske potvrdenie o schopnosti uchádzača vykonávať odbornú prax počas štúdia. Súčasťou prihlášky na bakalárske vysokoškolské štúdium je životopis, potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, overená kópia maturitného vysvedčenia. Uchádzačom, ktorí maturujú v akademickom roku 2020/2021, potvrdí výsledky štúdia stredná škola. Maturitné vysvedčenie (overenú kópiu) pošlú uchádzači po vykonaní maturitnej skúšky, prípadne doručia na zápis. Uchádzači o štúdium budú zoradení na základe výsledku maturitnej skúšky. Uchádzači o štúdium budú podmienečne prijatí na štúdium s tým, že maturitné vysvedčenie musia dodatočne predložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium.

Pravidlá vyučovania sa a učenia sa Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v ŠP, ktoré umožňujú dosahovať výstupy vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov a ich potrieb sú ukotvené v Interných predpisoch UCM a FSV UCM v Trnave. Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM v Trnave: ● Previazanie vzdelávania a tvorivých činností, pričom úroveň a zameranie tvorivej činnosti zodpovedá stupňu vysokoškolského vzdelávania a výstupom vzdelávania, sa zabezpečuje výberom učiteľov zodpovedných za študijný program a učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety s kvalitnými vedeckými výstupmi ● Podpora internacionalizácie vzdelávacích, tvorivých a ďalších súvisiacich činností, aby jej miera zodpovedala poslaniu a strategickým cieľom vysokej školy, cieľom a výstupom vzdelávania a potrebám zainteresovaných strán sa realizuje prostredníctvom angažovania hosťujúcich profesorov zo zahraničia, prostredníctvom programov ERASMUS a iných mobilitných programov, ako aj prostredníctvom stáží učiteľov na zahraničných univerzitách ● Ochrana proti akémukoľvek druhu intolerancie a diskriminácie študentov, zamestnancov a uchádzačov, najmä na základe pohlavia/rodu, rasy, farby pleti, jazyka, veku, sexuálnej orientácie, viery alebo náboženstva, zdravotného znevýhodnenia, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku a pôvodu sa realizuje dodržiavaním smernice o GDPR a Etického kódexu. ● Obsah a úroveň kvalifikácie napĺňa sektorovo-špecifické očakávania zamestnávateľov a iných externých zainteresovaných strán za zabezpečuje prihliadnutím: k názorom, poznatkom a skúsenostiam študentov a absolventov fakulty, k úrovni poznania vo vede a praxi, k vymedzeniu cieľov a výstupov vzdelávania, k rozboru osobnostného rozvoja a tvorivosti, k rozboru uplatniteľnosti absolventa na trhu práce, požiadavkám príslušnej úrovne Národného kvalifikačného rámca, Kvalifikačného rámca európskeho vysokoškolského priestoru a sektorovo-špecifickým očakávaniam, k zaťaženosti v podobe materiálnych a ľudských kapacít ● Študijné programy majú jasne špecifikovaný profil absolventa a v tomto rámci jasne vymedzené a komunikované ciele a výstupy vzdelávania, ktoré sú overiteľné a zodpovedajú poslaniu vysokej školy, príslušnému stupňu kvalifikačného rámca a oblasti poznania podľa príslušného študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov, v ktorých ich absolventi získajú vysokoškolské vzdelanie ● V študijných programoch je jednoznačne previazané vzdelávanie s tvorivými činnosťami, pričom úroveň a zameranie tvorivej činnosti zodpovedá stupňu vysokoškolského vzdelávania a výstupom vzdelávania ● Študijné programy poskytujú študentom prenositeľné spôsobilosti, ktoré ovplyvňujú osobný rozvoj študentov a môžu byť využité v ich budúcom kariérnom uplatnení a v život ako aktívnych občanov v demokratických spoločnostiach Učenie sa, vyučovanie a hodnotenie orientované na študenta ● Priebeh štúdia na UCM upravuje Študijný poriadok UCM 15. Umožňuje študentom zvoliť si vlastné tempo štúdia, prináša im flexibilitu vzdelávacieho procesu s prihliadnutím na kreditový systém. Zároveň je Študijný poriadok UCM predmetom administratívneho overovania a kontroly jednotlivých etáp štúdia. Pri zabezpečovaní kvalitného vzdelania študenta má zásadný význam učiteľ, ktorý študentovi umožňuje získať vedomosti, schopnosti a zručnosti. Rôznorodosť študentskej obce a väčší dôraz na výsledky vzdelávania si vyžaduje, aby sa uplatňovalo učenie a vyučovanie orientované na študenta, čím sa mení aj rola učiteľa. Učiteľ študenta motivuje, vedie študenta, ale zároveň mu dáva dostatočný priestor na jeho realizáciu Výchovno-vzdelávací proces na UCM poskytuje rôzne formy vzdelávania (denná forma, externá forma) a metódy vzdelávania (prezenčná metóda, dištančná metóda, kombinovaná metóda), vymedzuje vedomosti, schopnosti, kompetencie, ktoré by mal študent ovládať, ak chce vykonávať povolanie, na ktoré sa v rámci štúdia pripravuje. Jednotlivé študijné programy majú v akreditačných spisoch presne kvantifikovateľne vymedzené jadro vedomostí, ktoré vychádza z konkrétneho študijného odboru a sú v súlade s Národným kvalifikačným rámcom SR ● Podmienky pre absolvovanie jednotlivých predmetov definujú Informačné listy predmetov. Tento dokument okrem definovania samostatných podmienok absolvovania predmetu obsahuje aj ciele predmetu, výsledky vzdelávania, harmonogram výučby, literatúru k predmetu a stupnicu hodnotenia k absolvovaniu predmetu ● Pri uskutočňovaní študijných programov je povzbudzovaná aktívna úloha, autonómia, tvorivosť a samostatnosť študentov vo vzdelávaní a v procese učenia sa a tento prístup sa odzrkadľuje aj v hodnotení študentov

Podmienky absolvovania študijného programu  ) Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré mus í študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia. Pre magisterský študijný program je stanovený celkový počet 120 kreditov v nasledovnom pomere: a) počet kreditov za štúdium: 100 b) počet kreditov za obhajobu diplomovej práce: 10 c) počet kreditov za úspešné vykonanie štátnej skúšky: 10 (2 x 5 kreditov za štátnicové predmety ) Pravidlá a podmienky spojené s priebehom štúdia, jeho ukončením, pravidlá na opakovanie, predĺženie a prerušenie štúdia sú stanovené v Študijnom poriadku UCM https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf Ide najmä o: – § 7 Harmonogram štúdia – § 8 Kreditový systém štúdia – § 9 Študijný program a študijný plán – § 10 Predmety študijného programu – § 11 Zápis a absolvovanie predmetov – § 12 Súbor vzdelávacích činností – § 13 Individuálny harmonogram štúdia – § 14 Absolvovanie študijných predmetov – § 15 Hodnotenie výsledkov štúdia – § 16 Kontrolné etapy štúdia – § 17 Záverečná práca – § 18 Štátna skúška – § 19 Celkové hodnotenie štúdia – § 20 Skončenie štúdia – § 22 Prerušenie štúdia – § 23 Zanechanie štúdia e) Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre: – počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia, – počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia, – počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia / ukončenie časti štúdia, – počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program, – počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia, – počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia, – počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za projektovú prácu s uvedením príslušných predmetov v inžinierskych študijných programoch, – počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za umelecké výkony okrem záverečnej práce v umeleckých študijných programoch. V magisterskom ŠP Sociálne služby a poradenstvo je potrebné pre riadne ukončenie štúdia získať 120 kreditov v nasledovnej skladbe: počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia : 113 – z toho 10 kreditov za obhajobu diplomovej práce a 10 kreditov za vykonanie štátnej záverečnej skúšky – počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia : 5 – počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia : 2 Priebeh štúdia na UCM upravuje Študijný poriadok UCM. Umožňuje študentom zvoliť si vlastné tempo štúdia, prináša im flexibilitu vzdelávacieho procesu s prihliadnutím na kreditový systém. Zároveň je Študijný poriadok UCM predmetom administratívneho overovania a kontroly jednotlivých etáp štúdia. Podmienky pre absolvovanie jednotlivých predmetov definujú Informačné listy predmetov, ktoré sú dostupné v AIS univerzity. . Tento dokument okrem definovania samostatných podmienok absolvovania predmetu obsahuje aj ciele predmetu, výsledky vzdelávania, harmonogram výučby, literatúru k predmetu a stupnicu hodnotenia k absolvovaniu predmetu. Povinnosťou učiteľov jednotlivých predmetov je oboznámiť študentov s podmienkami hodnotenia predmetu na začiatku semestra, požiadavky na ukončenie predmetu sa nesmú v priebehu výučby meniť. Informačné listy a dokumenty k predmetu sú zverejnené v AIS. Zároveň učiteľ na začiatku výučby predmetu jasne definuje pravidlá týkajúce sa absencie študentov vo vyučovacom procese. S celkovým výsledkom hodnotenia predmetu sa študent oboznámi prostredníctvom AIS alebo v priamom kontakte s vyučujúcim v deň konania skúšky predmetu. Hodnotenie študentov sa vo väčšine prípadov uskutočňuje jedným vyučujúcim, môžu sa však vyskytnúť prípady skúšania viacerých vyučujúcich na hodine, t. j. priebežné hodnotenie alebo odborná prevádzková prax študentov, na ktorej hodnotení sa môže podieľať aj odborníci z praxe. Hodnotenie študenta viacerými pedagógmi sa realizuje na štátnych skúškach, kedy komisie pre štátne skúšky sú zostavované v sú lade so zákonom. Súčasťou štátnej skúšky je aj obhajoba záverečnej práce, na ktorú vypracováva posudok vedúci práce/školiteľ a oponent, ktorý môže byť aj z externého prostredia. Študent má možnosť požiadať o komisionálne skúšanie za účasti aspoň dvoch skúšajúcich učiteľov, ktorýc h určí vedúci katedry alebo študijný prodekan. Študent má možnosť obrátiť sa na kompetentné osoby (vedúci katedry, prodekan, dekan, kontrolór UCM) so sťažnosťami. Študenti majú k dispozícii formálne odvolacie konanie, majú zaručenú možnosť participácie na preskúmavaní podnetov a riešení a majú zaručenú spätnú väzbu týkajúcu sa výsledkov ich preskúmavania a prijatých opatrení. V prípade závažných okolností sťažnosti rieši kontrolór univerzity. Študent má možnosť obrátiť sa aj na Etickú komisiu v prípade domnienky o porušení etického kódexu univerzity. Podrobné informácie k danej problematike sú dostupné v Študijnom poriadku: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf a vo vnútornom predpise Univerzity: Vnútorný systém zabezpečovania kvality na UCM (dokument dostupný na intranete univerzity).

Postupy a kritériá hodnotenia http://www.fsvucm.sk/files/zos%C3%BA%C4%BEa%C4%8Fovanie/ILP%20SOSL%20BcD/ILP_SOSL_MgD.pdf

Zdroje študijného programu  Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora a) Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno -výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská). FSV UCM realizuje svoj edukačný program takmer výlučne v budove fakulty na Bučianskej ulici 4/A, Trnava. Vo výnimočných prípadoch využíva aj priestory budovy nachádzajúcej sa na sídlisku Družba v bývalej Základnej škole – v JAME, Trnava (hneď za hlavnou b u d o v o u FSV UCM na Bučianskej). V budove na Bučianskej ulici 4/A v Trnave sa nachádzajú okrem štandardných prednáškových a seminárny h miestností aj auly vhodné na organizovanie väčších podujatí (veľká aula) a dve menšie auly. Prehliadku priestorov FSV môžete sledov a ť na: http://www.google.com/maps/d/edit?mid=1DH_sdblFWaElZdEGDpqSddFsWu0&msa=0&ll=48.376934,17.590442&spn=0.011431,0.01929 Fakulta každoročne investuje do materiálneho a technického vybavenia i do priestorov určených na výučbu. Všetky priestory určené na výučbu sú vybavené počítačovou technikou, data projektorom, plátnom a ozvučením. Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave disponuje vynikajúc im technickým vybavením a zázemím, ktoré študentom prináša komfort počas štúdia. Študenti môžu využívať špecializovanú fakultnú knižnicu, multimediálnu učebňu, veľkú či malú aulu, laboratórium pre výskum marketingu a komunikácie vo verejnej správe, multimediálnu konferenčnú miestnosť, zasadacie miestnosti a špeciálne učebne. Všetky priestory fakulty sú pokryté wifi signálom, prostredníctvom ktorých môže byť študent a zamestnanec pripojený na internet. Počítačovou technikou s pripojením na internet vrátane tlačiarní sú vybavené aj kancelárie zamestnancov. Na fakulte je zriadená špeciálna relaxačná miestnosť pre študentov so špecifickými potrebami. Priestorové vybavenie fakulty odzrkadľujú moderné prednáškové miestnosti s dostatočnou kapacitou pre prácu väčších aj menších skupín študentov. Študenti môžu využívať oddychové zóny, telocvičňu či posilňovňu. http://www.fsvucm.sk/11_124/mapka-budov http://www.fsvucm.sk/11_1505/relaxacna-miestnost http://www.fsvucm.sk/11_225_226/informacie http://www.fsvucm.sk/11_203_205/koordinator-pre-zdravotne-postihnutych b) Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne). Tieto úlohy zabezpečuje na UCM Centrum informačných zdrojov (https://www.ucm.sk/sk/centrum-informacnych-zdrojov-ucm-v-trnave), ktoré plní funkciu akademickej knižnice, ktorej hlavným poslaním je získavať, spracovávať, uchovávať a sprostredkovávať informácie, literatúru a ďalšie kultúrne hodnoty. Centrum informačných zdrojov UCM zahŕňa:  Referát knižničných služieb – všetky knižničné jednotky sú spracované v knižničnom informačnom systéme DAWINCI, momentálne knižnica disponuje 56 374 knižnými jednotkami.  Referát informačných služieb na rok 2021 Univerzita CM má prostredníctvom eurofondov a finančných prostriedkov MŠ predplatené nasledujúce databázy: SpringerLink, SpringerNature, ScienceDirect, Scopus, Web of Science.  Referát vydavateľských služieb – edičná činnosť je významnou oblasťou činnosti členov akademickej obce, ktorou sa realizuje sloboda vedeckého bádania a zverejňovanie jeho výsledkov; úlohou edičnej činnosti je zabezpečiť vydávanie študijnej literatúry, vedeckých prác, časopisov a ďalšej literatúry určenej pre potrebu univerzity. VIRTUÁLNA ŠTUDOVŇA – virtuálna študovňa je výsledkom spolupráce medzi CVTI SR v Bratislave a UCM v Trnave. V študovni je online prístup k elektronickým verziám dokumentov z knižničného fondu UCM v Trnave. Bolo spracovaných 393 titulov, čo je 61 487 strán. V rámci FSV majú študenti k dispozícii špecializovanú fakultnú knižnicu nachádzajúcu sa priamo v budove fakulty. Ku dňu 31.12.2020 tvorilo knižničný fond fakultnej knižnice 9 348 knižničných jednotiek. Z toho bolo kníh a zviazaných periodík 7 136, audiovizuálnych a elektronických dokumentov 82, záverečných prác 2 130. Do nákupu knižničného fondu za rok 2020 fakulta investovala čiastku 1 750,61 EUR. Knižničné jednotky sú priebežne dopĺňané z fakultných prostriedkov, grantových prostriedkov a darov. Členovia akademického pracoviska aktívne prispievajú k tvorbe učebných textov, skrípt a monografií potrebných pre zvyšovanie kvality výučby. Literatúra pokrýva najmä oblasť politológie, verejnej správy a politiky, sociálnej práce, sociálnych služieb, no obsahuje aj širokú ponuku z ostatných vedných odborov. Študenti počas štúdia môžu využívať rôzne online databázy, ktoré im uľahčujú plniť študentské povinnosti pri písaní semestrálnych prác ako aj pri samoštúdiu. Študenti majú dispozícii zadarmo aj využívanie balíka aplikácii Microsoft Office 365. Fakulta má k dispozícií na webe pre študentov a j virtuálnu knižnicu, ktorá obsahuje E-publikácie k jednotlivým predmetom študijného programu. Link: http://fsvucm.sk/12_133_247/e-publikacie__ Referentka pre knižničné systémy: Katarína Procházková katrina.prochazkova@ucm.sk d) Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie. Súčasťou študijného programu Sociálne služby a poradenstvo sú aj odborné praxe, ktoré študenti realizujú v organizáciách a inštitúciách, v ktorých je vykonávaná , alebo zabezpečovaná sociálna práca alebo sociálne služby. Naši partneri sa nachádzajú na viacerých miestach Slovenska. Ide napr. o: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska 4, 816 43 Bratislava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava, Jána Bottu 4, 917 01 Trnava Trnavský samosprávny kraj Sociálna poisťovňa – pobočka Trnava, Ul. V. Clementisa 24/A, 917 22 Trnava Záujmové združenie RODINA – Azylový dom Tamara, útulok a zariadenie núdzového bývania pre týrané ženy a matky s deťmi v núdzi Okružná 20, 917 01 Trnava Zariadenie núdzového bývania pre ženy – Jozefínum, Nám. L. van Beethovena 556/9, 919 65 Dolná Krupá OZ VAGUS Račianska 78, 831 02 Bratislava Jednota dôchodcov na Slovensku o.z., Výhonská 1, 831 06 Bratislava Humanus, n.o., Nábrežie A. Hlinku 51, 920 01 Hlohovec Reedukačné centrum Zámok, Zámok 1, 920 29 Hlohovec Reedukačné centrum Trstín, Trstín 335, 919 05 Trstín Trnavská arcidiecézna charita, Hlavná 43, 917 01 Trnava Centrum pre deti a rodiny Sereď, A. Hlinku 1139/11, 926 01 Sereď Centrum pre deti a rodiny Trnava, Botanická 6269 Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Košeca 898, 018 64 Košeca OZ ĎAKUJEM – PAĽIKERAV, Šarišské Bohdanovce Pezinská dielnička, Kollárova 12, 902 01 Pezinok DS Ôsmy svetadiel, Borová 8, 919 61 Borová Zariadenie pre seniorov, Terézie Vansovej 2914/5, Trnava ZSS – Evanjelický Diakonický Domov Dôchodcov, Kalinčiakova 3365/45, 917 01 Trnava Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare Centrum pomoci pre rodinu, Štefánikova 46 Trnava a Združenie STORM, Ivana Krasku 2464/38, 926 01 Sereď Partnerstvo medzi FSV a subjektami z oblasti praxe sa prejavuje aj pri realizácii vedeckých a odborných podujatí, ktoré sú dostupné aj našim študentom, čim sa rozširuje okruh vedomostí získavaných počas ich pregraduálneho šúdia. – http://www.fsvucm.sk/43_286_1540/konferencia Ide o aktivity ako napr. Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov VI. Sekcia Katedry sociálnych služieb a poradenstva: Výzvy demografickej krízy pre sociálnu politiku a sociálnu prácu. 28.októbra 2021 (hybridná forma) Dôsledky pandémie COVID-19 na kvalitu života. 18. máj 2021 (hybridná forma) Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov IV. Sekcia Katedry sociálnych služieb a poradenstva: Sociálna politika v 21. storočí. 30. októbra 2019 Jazyková kompetencia ako súčasť celoživotného vzdelávania II. 08. november 2019 Spoločný priestor – Autizmus, samota, ktorá nebolí 29. apríl 2019 Spoluorganizátormi konferencie boli FSV UCM, TTSK, O. z. Spoločnosť pre zmysluplný život a Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v Trnave „Quovadis FSV UCM ?“ a „Dôstojný život človeka v dimenziách zdravotnej a sociálnej starostlivosti“. 29. november 2018 Trnava: Sociálne vedy z perspektívy mladých pracovníkov III. Sekcia Katedry sociálnych služieb a poradenstva: Súčasné trendy a výzvy pre sociálne služby. Trnava. 6.-7. novembra 2018 Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov II. Sekcia Katedry sociálnych služieb a poradenstva: Supplement sociálnych služieb v teórii a prax. 7.-8. novembra 2017 Migrácia a jej dopad na krajiny V4. 21. apríl 2016 Cyrilo-metodské dni sociálnych služieb II. – Nové výzvy pre sociálne služby a poradenstvo. 4. februára 2016 Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov I. Sekcia Katedry sociálnych služieb a poradenstva: Vybrané dimenzie sociálnej politiky v podmienkach Slovenskej republiky. 8. a 9. novembra 2016 Cyrilo – Metodské dni sociálnych služieb I. Nové výzvy pre sociálne služby a poradenstvo 5.–6. február 2015 Starnutie populácie – celospoločenský problém. 29. marca 2012 Špecifickým partnerom je Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci, ktorá je občianskym združením s celoslovenskou pôsobnosťou. Spoluprácou s ASVP získava naša Katedra sociálnych služieb a poradenstva najnovšie informácie o domácom aj svetom vývoji v sociálnej práci, ako aj podnety k skvalitneniu niektorých oblastí pregraduálnej prípravy sociálnych pracovníkov.

Možnosti učenia sa študentov  SP 4.1. Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v študijnom programe umožňujú dosahovanie výstupov vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov a ich potrieb. Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v ŠP, ktoré umožňujú dosahovať výstupy vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov a ich potrieb sú ukotvené v Interných predpisoch UCM a FSV UCM v Trnave. Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM v Trnave: ● Previazanie vzdelávania a tvorivých činností, pričom úroveň a zameranie tvorivej činnosti zodpovedá stupňu vysokoškolského vzdelávania a výstupom vzdelávania, sa zabezpečuje výberom učiteľov zodpovedných za študijný program a učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety s kvalitnými vedeckými výstupmi ● Podpora internacionalizácie vzdelávacích, tvorivých a ďalších súvisiacich činností, aby jej miera zodpovedala poslaniu a strategickým cieľom vysokej školy, cieľom a výstupom vzdelávania a potrebám zainteresovaných strán sa realizuje prostredníctvom angažovania hosťujúcich profesorov zo zahraničia, prostredníctvom programov ERASMUS a iných mobilitných programov, ako aj prostredníctvom stáží učiteľov na zahraničných univerzitách ● Ochrana proti akémukoľvek druhu intolerancie a diskriminácie študentov, zamestnancov a uchádzačov, najmä na základe pohlavia/rodu, rasy, farby pleti, jazyka, veku, sexuálnej orientácie, viery alebo náboženstva, zdravotného znevýhodnenia, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku a pôvodu sa realizuje dodržiavaním smernice o GDPR a Etického kódexu. ● Obsah a úroveň kvalifikácie napĺňa sektorovo-špecifické očakávania zamestnávateľov a iných externých zainteresovaných strán za zabezpečuje prihliadnutím: k názorom, poznatkom a skúsenostiam študentov a absolventov fakulty, k úrovni poznania vo vede a praxi, k vymedzeniu cieľov a výstupov vzdelávania, k rozboru osobnostného rozvoja a tvorivosti, k rozboru uplatniteľnosti absolventa na trhu práce, požiadavkám príslušnej úrovne Národného kvalifikačného rámca, Kvalifikačného rámca európskeho vysokoškolského priestoru a sektorovo-špecifickým očakávaniam, k zaťaženosti v podobe materiálnych a ľudských kapacít ● Študijné programy majú jasne špecifikovaný profil absolventa a v tomto rámci jasne vymedzené a komunikované ciele a výstupy vzdelávania, ktoré sú overiteľné a zodpovedajú poslaniu vysokej školy, príslušnému stupňu kvalifikačného rámca a oblasti poznania podľa príslušného študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov, v ktorých ich absolventi získajú vysokoškolské vzdelanie ● V študijných programoch je jednoznačne previazané vzdelávanie s tvorivými činnosťami, pričom úroveň a zameranie tvorivej činnosti zodpovedá stupňu vysokoškolského vzdelávania a výstupom vzdelávania ● Študijné programy poskytujú študentom prenositeľné spôsobilosti, ktoré ovplyvňujú osobný rozvoj študentov a môžu byť využité v ich budúcom kariérnom uplatnení a v živote ako aktívnych občanov v demokratických spoločnostiach Učenie sa, vyučovanie a hodnotenie orientované na študenta ● Priebeh štúdia na UCM upravuje Študijný poriadok UCM 15. Umožňuje študentom zvoliť si vlastné tempo štúdia, prináša imflexibilitu vzdelávacieho procesu s prihliadnutím na kreditový systém. Zároveň je Študijný poriadok UCM predmetom administratívneho overovania a kontroly jednotlivých etáp štúdia. Pri zabezpečovaní kvalitného vzdelania študenta má zásadný význam učiteľ, ktorý študentovi umožňuje získať vedomosti, schopnosti a zručnosti. Rôznorodosť študentskej obce a väčší dôraz na výsledky vzdelávania si vyžaduje, aby sa uplatňovalo učenie a vyučovanie orientované na študenta, čím sa mení aj rola učiteľa. Učiteľ študenta motivuje, vedie študenta, ale zároveň mu dáva dostatočný priestor na jeho realizáciu ● Výchovno-vzdelávací proces na UCM poskytuje rôzne formy vzdelávania (denná forma, externá forma) a metódy vzdelávania (prezenčná metóda, dištančná metóda, kombinovaná metóda), vymedzuje vedomosti, schopnosti, kompetencie, ktoré by mal študent ovládať, ak chce vykonávať povolanie, na ktoré sa v rámci štúdia pripravuje. Jednotlivé študijné programy majú v akreditačných spisoch presne kvantifikovateľne vymedzené jadro vedomostí, ktoré vychádza z konkrétneho študijného odboru a sú v súlade s Národným kvalifikačným rámcom SR Podmienky pre absolvovanie jednotlivých predmetov definujú Informačné listy predmetov. Tento dokument okrem definovania samostatných podmienok absolvovania predmetu obsahuje aj ciele predmetu, výsledky vzdelávania, harmonogram výučby, literatúru k predmetu a stupnicu hodnotenia k absolvovaniu predmetu ● Pri uskutočňovaní študijných programov je povzbudzovaná aktívna úloha, autonómia, tvorivosť a samostatnosť študentov vo vzdelávaní a v procese učenia sa a tento prístup sa odzrkadľuje aj v hodnotení študentov SP 4.2. Je umožnená flexibilita trajektórií učenia sa a dosahovania výstupov vzdelávania. Študijný program umožňuje zodpovedajúce vzdelávanie sa mimo vysokej školy v domácich a zahraničných inštitúciách, najmä prostredníctvom podpory mobilít. Výsledky tohto vzdelávania sú uznávané vysokou školou. Pri uskutočňovaní študijných programov je povzbudzovaná aktívna úloha, autonómia, tvorivosť a samostatnosť študentov vo vzdelávaní a v procese učenia sa a tento prístup sa odzrkadľuje aj v hodnotení študentov ● Pri uskutočňovaní študijných programov je rešpektovaná rozmanitosť študentov a ich potrieb a je umožňovaná flexibilita trajektórií v štúdiu aj s ohľadom na možnosť zosúladenia pracovného/rodinného života so štúdiom na vysokej škole ● Pri uskutočňovaní študijných programov sa pružne využíva spektrum pedagogických metód, foriem a koncepcií, metód hodnotenia a ich aplikácia sa pravidelne hodnotí a zdokonaľuje. Medzi metódy hodnotenia vedomostí a schopností študentov na UCM patria: písomné skúšky, projekty, protokoly z laboratórnych cvičení, prezentácie, eseje, prípadové štúdie, príklady, kombinované skúšky (písomná a ústna forma) a pod. Hodnotenie študentov sa vykonáva v súlade s postupmi definovanými v Študijnom poriadku UCM ● Študentom je poskytované primerané vedenie a podpora zo strany učiteľov a je podporovaný vzájomný rešpekt vo vzťahu študent – učiteľ ● Skúšajúci sú dôkladne oboznámení s existujúcimi metódami verifikácie dosahovania výstupov vzdelávania, metódami testovania, skúšania a posudzovania výkonov študentov a majú podporu vysokej školy na ďalšie zdokonaľovanie svojich vedomostí a zručností v tejto oblasti ● Hodnotenie umožňuje študentom preukázať rozsah a úroveň, do akej sa im podarilo dosiahnuť očakávané výstupy vzdelávania a študentom poskytuje spätnú väzbu, ktorá môže byť v nevyhnutných prípadoch spojená s odporúčaniami a usmerneniami týkajúcimi sa procesu učenia sa ● Hodnotenie je konzistentné a spravodlivo aplikované vo vzťahu k všetkým študentom, vykonávané v súlade s vopred schválenými postupmi a prinášajúce spoľahlivé závery, ktoré v podobných prípadoch nevedú k neodôvodneným rozdielom ● Pri hodnotení študentov a uchádzačov sa primerane zohľadňujú okolnosti týkajúce sa študentov so špecifickými potrebami (napr. študent/ka s poruchami mobility, študent/ka so zrakovým, alebo sluchovým postihnutím apod.) Študenti majú k dispozícii prostriedky nápravy voči výsledkom hodnotenia, pričom je zaručené spravodlivé zaobchádzanie so žiadateľmi o nápravu. Študent má možnosť požiadať o komisionálne skúšanie za účasti aspoň dvoch skúšajúcich učiteľov, ktorých určí vedúci katedry. Pri hodnotení študenta sa má zohľadniť aj jeho aktivita, samostatnosť a prípadne aj kreativita. Pri hodnotení študenta sa v primeranej miere môžu zohľadniť poľahčujúce okolnosti (napr. úraz, choroba, tehotenstvo). Študent má možnosť sťažovať sa v súlade s osobitným vnútorným predpisom. Študenti majú k dispozícii formálne odvolacie konanie, majú zaručenú možnosť participácie na preskúmavaní podnetov a riešení a majú zaručenú spätnú väzbu týkajúcu sa výsledkov ich preskúmavania a prijatých opatrení. V prípade závažných okolností sťažnosti rieši kontrolór univerzity. Študent má možnosť obrátiť sa aj na Etickú komisiu v prípade domnienky o porušení etického kódexu univerzity ● Ako súčasť hodnotiaceho procesu univerzity sa každoročné vypracováva „Správa o výsledkoch vo výchovno-vzdelávacej činnosti“ 21, ktorá sa predkladá na rokovanie Vedeckej rady UCM ako aj jej fakúlt. V nej sa analyzujú najvýznamnejšie kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele vzdelávacieho procesu v súlade s Dlhodobým zámerom UCM Podpora mobilít: Rozvoj medzinárodnej spolupráce na Univerzite sv. Cyrila a Metoda sa realizuje predovšetkým formou bilaterálnych a multilaterálnych dohôd zameraných na vzájomnú výmenu študentov pedagogických a nepedagogických pracovníkov, ako aj prostredníctvom realizácie medzinárodných vedeckých projektov, organizovaní spoločných vedeckých podujatí a prezentácií výsledkov práce vo forme spoločných publikácií. Naši študenti a zamestnanci, ktorí majú záujem o zahraničný pobyt, môžu využiť pestrú ponuku mobilít prostredníctvom programu Erasmus+ alebo môžu absolvovať zahraničný pobyt na základe medzinárodných bilaterálnych dohôd, poprípade využiť možnosti v rámci iných mobilitných a štipendijných schém a programov. Súčasťou podpory rozvoja medzinárodných vzťahov je aj prijímanie zahraničných návštev, delegácii a odborníkov, ktoré obohacujú výučbový proces a prispievajú k internacionalizácii vedy, výskumu a vzdelávania na našej univerzite. Univerzita získala projekt v rámci programu Erasmus+ „Mobility študentov a zamestnancov vysokých škôl medzi krajinami programu a partnerskými krajinami“, tzv. International Credit Mobility (ICM) v rámci programu Erasmus+, Kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov . Tento projekt umožňuje realizáciu mobilít študentov a zamestnancov univerzity v rámci podpísaných inter-inštitucionálnych zmlúv medzi krajinami programu (Slovensko) a partnerskými krajinami, t.j krajinami mimo EU. Mobility študentov mimo program Erasmus: FSV UCM v rámci svojho zapojenia do siete CEEPUS umožňuje svojim študentom a pedagógom taktiež mobility na partnerské univerzity zapojené v tejto sieti. Mobility študentov mimo program Erasmus+ a CEEPUS sa môžu realizovať cez SAIA programy, iné grantové programy (napr. Fulbrightove štipendiá) alebo na základe medziuniverzitnej spolupráce. SAIA programy: Národný štipendijný program, Akcia Rakúsko – Slovensko, CEEPUS, medzivládne dohody. Medziuniverzitná spolupráca: UCM má uzavreté zmluvy o spolupráci s mnohými zahraničnými univerzitami a partnerskými inštitúciami. Výmenné pobyty študentov príp. zamestnancov UCM na základe medziuniverzitnej spolupráce si koordinujú jednotlivé fakulty resp. katedry. Študent si môže takýto pobyt financovať aj tak, že si požiada o grant napr. z Národného štipendijného programu alebo grant poskytovaný na základe medzivládnej dohody.

Povolania úspešného absolventa študijného programu  . Profil absolventa a ciele vzdelávania a) Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania 6. Študijný program Sociálne služby a poradenstvo pripravuje odborníkov pre výkon profesie sociálna práca. Študijný program je koncipovaný tak, aby poskytoval dostatok príležitostí pre rozvoj teoretického poznania, rozširovanie zručností a kompetencií potrebných pre výkon praxe, k čomu prispieva aj odborná prax realizovaná vo vybraných inštitúciách a organizáciách, doplnené supervíziou. Po absolvovaní študijného programu bude študent disponovať vedomosťami z oblasti teórie, metód a foriem sociálnej práce, poznatkami potrebnými pre prácu s jednotlivými klientskymi skupinami. Študijný program pripravuje absolventov na poznanie a porozumenie interdisciplinárnym súvislostiam profesie sociálna práca a preto na úrovni syntézy absolvent získa poznatky zo základov filozofie, etiky, psychológie, sociológie, pedagogiky a práva a nadobudne zručnosť aplikovať tieto poznatky v rámci praktického výkonu profesie. P o č a s štúdia študent nadobudne tiež poznatky zo základov výskumu v sociálnej práci. Nadobudnuté poznatky uplatní v procese tvorby bakalárskej práce, v ktorej preukáže poznanie nových trendov teórie sociálnej práce, porozumenie sociálnym kontextom profesie, tvorivosť a zručnosť pri plánovaní, realizácii vlastnej výskumnej práce. Ciele vzdelávania – požadované výstupy od absolventa magisterského stupňa štúdia: Absolvent má vedomosti z oblasti teórie a metód a foriem sociálnej práce, má znalosti z teoretických konceptoch sociálnej politiky, rozumie špecifickému vplyvu globálneho aj lokálneho prostredia na výkon profesie. Absolvent magisterského stupňa študijného programu Sociálne služby a poradenstvo disponuje inovatívnym myslením. Štúdiom získa tiež: vedomosti teórie a metód a foriem sociálnej práce rozumie špecifickému vzťahu sociálnej práce a sociálnej politiky, poznatky z oblasti sociálnej inklúzie a exklúzie v kontexte profesijnej etiky, vedomosti potrebnú pre priamu sociálnu prácu s jednotlivými cieľovými skupinami ,  vedomosti potrebné pre prácu v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí,  vedomosti z oblasti kompenzácií ťažkého zdravotného postihnutia,  poznatky z oblasti kvality sociálnych služieb,  poznatky z oblasti sociálneho zabezpečenia ,  vedomosti z plánovania, projektovania v sociálnych službách  prehĺbi si porozumenie kultúrnym, etnickým a spirituálnym kontextom sociálnej práce,  ovláda metodológiu sociálneho výskumu,  prehĺbi si kritické myslenie  prehĺbi si schopnosť samostatnej, tvorivej práce. Absolvent magisterského stupňa študijného programu Sociálne služby a poradenstvo vie využívať získané poznatky pri analýze sociálnych systémov a sociálnych javov, dokáže generalizovať získané poznatky a vhodne ich aplikovať v praktickom výkone sociálnej práce v rôznych oblasti ach spoločenskej praxe. Na základe štúdia absolvent bude schopný:  samostatne posúdiť životnú situáciu klienta/klientov s ohľadom na špecifiká a potreby príslušnej skupiny,  určiť mieru sociálneho rizika jeho/ich životnej situácie,  naplánovať, zvoliť a použi ť adekvátnu metodiku práce na svoju intervenčnú odbornú činnosť a vyhodnotiť účinnosť poskytnutej pomoci,  aplikovať teoretické poznatky na praktické životné situácie  poskytovať sociálne poradenstvo, špecializované sociálne poradenstvo a sociálnu terapiu,  vytvoriť a realizovať resocializačné programy a sociálno-výchovne programy,  vyhodnotiť účinnosť a efektívnosť sociálnych intervencií,  vypracovať kritickú analýzu zameranú na zadanú oblasť sociálnych služieb riešiť etické dilemy profesie,  motivovať klienta/klientov k spolupráci,  dokáže robiť sociálne expertízy, formulovať odporúčania  dokáže participovať pri tvorbe legislatívnych a strategických dokumentov  dokáže navrhovať a realizovať projekty pre oblasť sociálnej práce a sociálnych služieb,  identifikovať vplyv externého prostredia na životnú situáciu klienta,  dokáže naplánovať a zrealizovať výskum v sociálnej práci  pozná význam supervízie a vie ju využívať pre vlastný profesionálny rast Absolvent získa praktické schopnosti a zručnosti potrebné pre výkon: poradenskej intervencie pre výkon advokácie v kontexte sociálnej práce a sociálnych služieb,  sociálnej rehabilitácie  prácu s vybranými cieľovými skupinami,  zručnosti potrebné pre prácu s rodinným systémom,  zručnosti potrebné pre prácu so skupinou a komunitou,  pre vedenie pracovných tímov a pre koordinačnú a riadiacu činnosť,  riadiť sa primeranými praktikami v súlade s profesionálnym, právnym a etickým rámcom disciplíny. Štúdiom magisterského programu Sociálne služby a poradenstvo absolvent získa aj prenositeľné kompetencie ako napr.:  vecne a logicky argumentovať,  kriticky myslieť,  efektívne plánovať a organizovať prácu,  pracovať v tíme,  realizovať kampane,  pracovať s predsudkami  presadzovať a obhajovať záujmy zraniteľných skupín a jednotlivcov

Uplatnenie absolventov študijného programu  . Uplatniteľnosť a) Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu. Absolventi magisterského štúdia majú široké spektrum pracovných príležitostí. Pracovná pozícia „sociálny pracovník“ sa nachádza v o výkone práce v oblasti štátnej správy a samosprávy, v rezortoch zdravotníctva, v ústavoch pre výkon trestu odňatia slobody, v školstve, v podnikoch, v humanitárnych a charitatívnych organizáciách, v organizáciách červeného kríža a pod. Najširšie uplatnenienachádzajú v oblasti sociálnych služieb a v oblasti výkonov činností sociálnoprávnej ochrany. b) Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu. Medzi úspešných absolventov študijného programu sociálne služby a poradenstvo patria: Mgr. Tomáš Kramár – výkonný riaditeľ ZPS a DSS Humanus, n.o., Hlohovec, riaditel.humanus@gmail.com PhDr. Mgr. Martin Vavruš, PhD. – Domov pomocnej ruky, n.o. – riaditeľ, manažér sociálnych služieb, odborný garant PhDr. Tomáš Bečár, PhD. – ZSS Pod hradom – vedúci úseku sociálnej práce PhDr. Peter Máťoš, PhD. – Mesto Považská Bystrica – 1. zástupca primátora mesta Považská Bystrica PhDr. Eva Vaská, PhD., MPH – Špecializované zariadenie Seniordom Vajnory – štatutárna zástupkyňa Mgr. Zuzana Petričková – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava – oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok – koordinácia rodinných dávok a príspevku na starostlivosť EÚ PhDr. Mgr. Tomáš Habánik, PhD. – Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o. – manažér kvality sociálnych služieb Mgr. Zuzana Sláviková – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dubnica nad Váhom – oddelenie služieb pre občana – štátne sociálne dávky Mgr. Helena Klempa, PhD. – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín – odbor služieb zamestnanosti, oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF – referent AOTP a ESF – NP Prvá pomoc Mgr. Róberta Humenová – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR PhDr. Anna Suchá, PhD. – Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“ v Prešove – riaditeľka PhDr. Michal Molnár – Dom tretieho veku v Bratislave – sociálny pracovník na zdravotnom úseku PhDr. Martin Halaksa, PhD. – starosta obce Košolná Mgr. Michaela Bistáková – riaditeľka komunitného domova ESTHER v Hlohovci – mail: estherobcianskezdruzenie@gmail.com Mgr. Emma Valigurská – interná doktorandka Katedry sociálnych služieb a poradenstva, valigurska1@ucm.sk Mgr. Erika Štangová – interná doktorandka Katedry sociálnych služieb a poradenstva, stangova1@ucm.sk, Mgr. Erika Ochabová – interná doktorandka Katedry sociálnych služieb a poradenstva, ochabova1@ucm.sk, Mgr. Michaela Vaceková – interná doktorandka Katedry sociálnych služieb a poradenstva, vacekova1@ucm.sk. K úspešným absolventom študijného programu patria aj interní pedagógovia Katedry sociálnych služieb a poradenstva: PhDr. Zuzana Draková, PhD., zuzana.drakova@ucm.sk PhDr. Andrej Hrnčárik, PhD., adrej.hrncarik@ucm.sk PhDr. Lenka Stanová, PhD., lenka.stanova@ucm.sk

Miera úspešnosti študentov: Miera úspešnosti – SOSL/MgD 1. rok-ak.rok 2020/2021 do 2.roka 17 13 2.rok absolventi 13 13 priemerná miera úspešnosti SOSL/MgD 76,47% + 100% : 2 = 88,23 %

Osoba majúca hlavnú zodpovednosť za zabezpečenie kvality a rozvoja študijného programu Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu). Prof. PhDr. Mgr. Jana Levická, PhD. – profesorka na Katedre sociálnych služieb a poradenstva, jana.levicka@ucm.sk

Názov študijného programu Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne). Prof. PhDr. Mgr. Jana Levická, PhD., jana.levicka@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8175?do=filterFormsubmit& surname=Levick%C3%A1&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5 Doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD., mim. prof. olga.bocakov@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11014?do=filterFormsubmit& name=O%C4%BEga&surname=Bo%C4%8D%C3%A1kov%C3%A1&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEa da%C5%A5 Doc. ThDr. Juraj Sedláček, PhD. juraj.sedlacek@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18206?do=filterFormsubmit& surname=Sedl%C3%A1%C4%8Dek&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5 PhDr. Darina Kubíčková, PhD.darina.kubickova@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18645?do=filterFormsubmit& surname=Kub%C3%AD%C4%8Dkov%C3%A1&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5 PhDr. Michal Imrovič, PhD. michal.imrovic@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/24648?do=filterFormsubmit& surname=imrovi%C4%8D&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5 Priradenie k predmetu je uvedené v študijnom pláne. Pätica osôb zodpovedných za študijný program je vyberaná takým spôsobom, aby boli spôsobilé pokryť vybrané nosné témy jadra znalostí študijného odboru.

Personálne zabezpečenie študijného programu Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu). Prof. PhDr. Mgr. Jana Levická, PhD. – profesorka na Katedre sociálnych služieb a poradenstva, jana.levicka@ucm.sk b) Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne). Prof. PhDr. Mgr. Jana Levická, PhD., jana.levicka@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8175?do=filterFormsubmit& surname=Levick%C3%A1&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5 Doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD., mim. prof. olga.bocakov@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11014?do=filterFormsubmit& name=O%C4%BEga&surname=Bo%C4%8D%C3%A1kov%C3%A1&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEa da%C5%A5 Doc. ThDr. Juraj Sedláček, PhD. juraj.sedlacek@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18206?do=filterFormsubmit& surname=Sedl%C3%A1%C4%8Dek&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5 PhDr. Darina Kubíčková, PhD.darina.kubickova@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18645?do=filterFormsubmit& surname=Kub%C3%AD%C4%8Dkov%C3%A1&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5 PhDr. Michal Imrovič, PhD. michal.imrovic@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/24648?do=filterFormsubmit& surname=imrovi%C4%8D&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5 Priradenie k predmetu je uvedené v študijnom pláne. Pätica osôb zodpovedných za študijný program je vyberaná takým spôsobom, aby boli spôsobilé pokryť vybrané nosné témy jadra znalostí študijného odboru. Na úrovni magisterského študijného programu osoby zodpovedné za študijný program vyučujú nasledovné profilové predmety, ktoré vyučujú: 1) prof. PhDr. Mgr. Jana Levická, PhD. Vybrané teórie sociálnej práce Kvalita v sociálnych službách Výskum v sociálnej práci Sociálnoprávna ochrana detí 2) doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD., mim.prof.: Sociálne zabezpečenie Sociálna rehabilitácia 3) doc. ThDr. Juraj Sedláček, PhD., DiS. Sociálna práca v paliatívnej starostlivosti Základy sociálneho poradenstva 4) PhDr. Michal Imrovič, PhD. Výskum v sociálnej práci 5) PhDr. Darina Kubíčková, PhD. Metódy práce s vybranými klientskymi skupinami Profesijná etika Sociálna rehabilitácia – Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu. Odkazy na VUPCH osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu sú dostupné v prílohách. http://www.fsvucm.sk/43_70/personalne-obsadenie – Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu). Zoznam učiteľov s priradením k predmetu je súčasťou študijného plánu. Zoznam učiteľov s uvedením kontaktu a prepojením na CRZVŠ je dostupný na tomto li https://ucmtt.sharepoint.com/:x:/t/FSV/EWQMZWoWz91PpvmPRMXgTWQBRdn0oT4SU_YhLbH-y8ulwQ?e=kHMlhy Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov). Zoznam je dostupný v prílohách: https://ucmtt.sharepoint.com/:f:/r/teams/FSV/Zdielane%20dokumenty/Akredit%C3%A1cia%20zos%C3% BAla%C4%8Fovanie/Zoznam%20obh%C3%A1jen%C3%BDch%20z%C3%A1vere%C4%8Dn%C3%BDch%20pr%C3%A1c/ Katedra%20soci%C3%A1lnych%20slu%C5%BEieb%20a%20poradenstva?csf=1&web=1&e=3anaw – Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác. …… http://fsvucm.sk/43_70/personalne-obsadenie Meno a priezvisko študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov v Akademickom senáte FSV UCM v Trnave: Mgr. Kristína Dzureková Kontakt: dzurekova1@ucm.sk Mgr. Markéta Mackuľáková: Kontakt: mackulakova1@ucm.sk Bc. Denic Vengrín. Kontakt: vengrin1@ucm.sk Na univerzitnej úrovni (AS UCM) študentov zastupujú nasledovní študenti: Mgr. Kristína Dzureková Kontakt: dzurekova1@ucm.sk Mgr. Erik Urc Kontakt: urc1@ucm.sk ‚- Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt). – Mgr. Erika Štangová- 3. ročník PhD. stupeň, denná forma, stangova1@ucm.sk – Bc. Štefan Víg – 1. ročník, magisterský stupeň, denná forma, vig1@ucm.sk Mgr. Zuzana Strculová – 3. ročník, magisterský stupeň, externá forma, zuzana.strculova@gmail.com – Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií). Zastupujúci prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť PhDr. Michal Imrovič, PhD. michal.imrovic@ucm.sk, – poskytuje poradenstvo v problematike študijných záležitostí, v otázkach angažovanosti ml adých ľudí v spoločnosti – Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami). – http://fsvucm.sk/11_178/studijne-oddelenie-fsv-ucm – Ing. Zuzana Obúlaná zuzana.obulana@ucm.sk – Mgr. Alena Banárová alena.banarova@ucm.sk – PhDr. Oľga Molárová olga.molnarova@ucm.sk – Koordinátor štúdia Zastupujúci prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť PhDr. Michal Imrovič, PhD. michal.imrovic@ucm.sk – Študijný poradca/koordinátor štúdia pre študentov so špecifickými potrebami: PhDr. Darina Kubíčková, PhD., darina.kubickova@ucm.sk – Na podpore a poradenstve pre študentov so špecifickými potrebami sa podieľa tiež Študijné oddelenie FSV: – http://fsvucm.sk/11_178/studijne-oddelenie-fsv-ucm – Ing. Zuzana Obúlaná zuzana.obulana@ucm.sk – Koordinátor mobilít na fakultnej úrovni: PhDr. Dalibor Mikuš, PhD. dalibor.mikus@ucm.sk – Koordinátor mobilít na univerzitnej úrovni: Oddelenie vonkajších vzťahov UCM: – https://www.ucm.sk/sk/oddelenie-vonkajsich-vztahov/ – – doc. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD. prorektorka pre vonkajšie vzťahy, ildiko.matusikova@ucm.sk – Mgr. Simona Štefíčková simona.stefickova@ucm.sk – Knižnica – kontakt na pracovisko na FSV UCM – http://fsvucm.sk/11_225_226/informacie – meno kontaktnej osoby na FSV UCM: Mgr. Katarína Procházková – katarina.prochazkova@ucm.sk – Knižnica link na UCM – https://www.ucm.sk/sk/univerzitna-kniznica-ucm-v-trnave/ – Technická podpora Oddelenie hospodárskej správy: dalibor.baxa@ucm.sk – Centrum informačno-komunikačných technológií: https://www.ucm.sk/sk/centrum-ikt/, Mgr. Matej Lackovič, MBA – vedúci CIKT matej.lackovic@ucm.sk, Nora Dostálová – preukazy ISIC: nora.dostalova@ucm.sk – Oddelenie vedy a výskumu na FSV UCM: – http://fsvucm.sk/12_1387/referat-vedy-vyskumu-a-kvality – Mgr. Marta Kuhnová, PhD. marta.kuhnova@ucm.sk – Ing. Klaudia Čirčová klaudia.circova@ucm.sk – Ing. Jana Machatová jana.machatova@ucm.sk Na úrovni UCM: Prorektor pre kvalitu a vedu prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD., ladislav.lenovsky@ucm.sk Mgr. Ľubica Valčuhová lubica.valcuhova@ucm.sk / Od 1.1. 2022 Mgr. Lukaš Kurajda, PhD.: lukas.kurajda@ucm.sk PhDr. Miroslava Sviteková miroslava.svitekova@ucm.sk Študentský domov – Mgr. Soňa Krahulcová: sona.krahulcova@ucm.sk, https://www.ucm.sk/sk/studentsky-domov/.

Doplňujúce informácie o študijnom programe napr. úspešní absolventi – známe osobnosti, významný projekt, mobility alebo niečo výnimočné o študijnom programe (prednášateľ, spolupracujúca firma, atď.) Medzi úspešných absolventov študijného programu sociálne služby a poradenstvo patria: Mgr. Tomáš Kramár – výkonný riaditeľ ZPS a DSS Humanus, n.o., Hlohovec, riaditel.humanus@gmail.com PhDr. Mgr. Martin Vavruš, PhD. – Domov pomocnej ruky, n.o. – riaditeľ, manažér sociálnych služieb, odborný garant PhDr. Tomáš Bečár, PhD. – ZSS Pod hradom – vedúci úseku sociálnej práce PhDr. Peter Máťoš, PhD. – Mesto Považská Bystrica – 1. zástupca primátora mesta Považská Bystrica PhDr. Eva Vaská, PhD., MPH – Špecializované zariadenie Seniordom Vajnory – štatutárna zástupkyňa Mgr. Zuzana Petričková – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava – oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok – koordinácia rodinných dávok a príspevku na starostlivosť EÚ PhDr. Mgr. Tomáš Habánik, PhD. – Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o. – manažér kvality sociálnych služieb Mgr. Zuzana Sláviková – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dubnica nad Váhom – oddelenie služieb pre občana – štátne sociálne dávky Mgr. Helena Klempa, PhD. – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín – odbor služieb zamestnanosti, oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF – referent AOTP a ESF – NP Prvá pomoc Mgr. Róberta Humenová – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR PhDr. Anna Suchá, PhD. – Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“ v Prešove – riaditeľka PhDr. Michal Molnár – Dom tretieho veku v Bratislave – sociálny pracovník na zdravotnom úseku PhDr. Martin Halaksa, PhD. – starosta obce Košolná Mgr. Michaela Bistáková – riaditeľka komunitného domova ESTHER v Hlohovci – mail: estherobcianskezdruzenie@gmail.com Mgr. Emma Valigurská – interná doktorandka Katedry sociálnych služieb a poradenstva, valigurska1@ucm.sk Mgr. Erika Štangová – interná doktorandka Katedry sociálnych služieb a poradenstva, stangova1@ucm.sk, Mgr. Erika Ochabová – interná doktorandka Katedry sociálnych služieb a poradenstva, ochabova1@ucm.sk, Mgr. Michaela Vaceková – interná doktorandka Katedry sociálnych služieb a poradenstva, vacekova1@ucm.sk. K úspešným absolventom študijného programu patria aj interní pedagógovia Katedry sociálnych služieb a poradenstva: PhDr. Zuzana Draková, PhD., zuzana.drakova@ucm.sk PhDr. Andrej Hrnčárik, PhD., adrej.hrncarik@ucm.sk PhDr. Lenka Stanová, PhD., lenka.stanova@ucm.sk

Názov študijného programu sociálne služby a poradenstvo

Udeľovaný akademický titul  magister, Mgr.

Forma štúdia externá

Číslo a názov študijného odboru 7761 sociálna práca

Stupeň štúdia  2

Kód programu – číslo študijného programu 100959

Úroveň národného kvalifikačného rámca úroveň 7

Štandardná dĺžka štúdia v rokoch  3

Jazyk poskytovania  slovenský jazyk

Vzdelávacie ciele a výstupy študijného programu Profil absolventa a ciele vzdelávania a) Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania 6. Študijný program Sociálne služby a poradenstvo pripravuje odborníkov pre výkon profesie sociálna práca. Študijný program je koncipovaný tak, aby poskytoval dostatok príležitostí pre rozvoj teoretického poznania, rozširovanie zručností a kompetencií potrebných pre výkon , k čomu prispieva aj odborná prax realizovaná vo vybraných inštitúciách a organizáciách, doplnené supervíziou. Po absolvovaní študijného programu bude študent disponovať vedomosťami z oblasti teórie, metód a foriem sociálnej práce, poznatkami potrebnými pre prácu s jednotlivými klientskymi skupinami. Študijný program pripravuje absolventov na poznanie a porozumenie interdisciplinárnym súvislostiam profesie sociálna práca a preto na úrovni syntézy absolvent získa poznatky zo základov filozofie, etiky, psychológie, sociológie, pedagogiky a práva a nadobudne zručnosť aplikovať tieto poznatky v rámci praktického výkonu profesie. Počas štúdia študent nadobudne tiež poznatky zo základov výskumu v sociálnej práci. Nadobudnuté poznatky uplatní v procese tvorby bakalárskej práce, v ktorej preukáže poznanie nových trendov teórie sociálnej práce, porozumenie sociálnym kontextom profesie, tvorivosť a zručnosť pri plánovaní, realizácii vlastnej výskumnej práce. Ciele vzdelávania – požadované výstupy od absolventa magisterského stupňa štúdia: Absolvent má vedomosti z oblasti teórie a metód a foriem sociálnej práce, má znalosti z teoretických konceptoch sociálnej politiky, rozumie špecifickému vplyvu globálneho aj lokálneho prostredia na výkon profesie. Absolvent magisterského stupňa študijného programu Sociálne služby a poradenstvo disponuje inovatívnym myslením. Štúdiom získa tiež:  vedomosti teórie a metód a foriem sociálnej práce  rozumie špecifickému vzťahu sociálnej práce a sociálnej politiky,  poznatky z oblasti sociálnej inklúzie a exklúzie v kontexte profesijnej etiky,  vedomosti potrebnú pre priamu sociálnu prácu s jednotlivými cieľovými skupinami ,  vedomosti potrebné pre prácu v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí,  vedomosti z oblasti kompenzácií ťažkého zdravotného postihnutia,  poznatky z oblasti kvality sociálnych služieb,  poznatky z oblasti sociálneho zabezpečenia ,  vedomosti z plánovania, projektovania v sociálnych službách  prehĺbi si porozumenie kultúrnym, etnickým a spirituálnym kontextom sociálnej práce,  ovláda metodológiu sociálneho výskumu,  prehĺbi si kritické myslenie  prehĺbi si schopnosť samostatnej, tvorivej práce. Absolvent magisterského stupňa študijného programu Sociálne služby a poradenstvo vie využívať získané poznatky pri analýze sociálnych systémov a sociálnych javov, dokáže generalizovať získané poznatky a vhodne ich aplikovať v praktickom výkone sociálnej práce v rôznych oblasti ach spoločenskej praxe. Na základe štúdia absolvent bude schopný:  samostatne posúdiť životnú situáciu klienta/klientov s ohľadom na špecifiká a potreby príslušnej skupiny,  určiť mieru sociálneho rizika jeho/ich životnej situácie,  naplánovať, zvoliť a použiť adekvátnu metodiku práce na svoju intervenčnú odbornú činnosť a vyhodnotiť účinnosť poskytnutej pomoci,  aplikovať teoretické poznatky na praktické životné situácie  poskytovať sociálne poradenstvo, špecializované sociálne poradenstvo a sociálnu terapiu, vytvoriť a realizovať resocializačné programy a sociálno-výchovne programy, vyhodnotiť účinnosť a efektívnosť sociálnych intervencií, vypracovať kritickú analýzu zameranú na zadanú oblasť sociálnych služieb riešiť etické dilemy profesie,  motivovať klienta/klientov k spolupráci,  dokáže robiť sociálne expertízy, formulovať odporúčania dokáže participovať pri tvorbe legislatívnych a strategických dokumentov dokáže navrhovať a realizovať projekty pre oblasť sociálnej práce a sociálnych služieb, identifikovať vplyv externého prostredia na životnú situáciu klienta, dokáže naplánovať a zrealizovať výskum v sociálnej práci pozná význam supervízie a vie ju využívať pre vlastný profesionálny rast Absolvent získa praktické schopnosti a zručnosti potrebné pre výkon: poradenskej intervencie pre výkon advokácie v kontexte sociálnej práce a sociálnych služieb, sociálnej rehabilitácie prácu s vybranými cieľovými skupinami, zručnosti potrebné pre prácu s rodinným systémom, zručnosti potrebné pre prácu so skupinou a komunitou, pre vedenie pracovných tímov a pre koordinačnú a riadiacu činnosť, riadiť sa primeranými praktikami v súlade s profesionálnym, právnym a etickým rámcom disciplíny. Štúdiom magisterského programu Sociálne služby a poradenstvo absolvent získa aj prenositeľné kompetencie ako napr.: vecne a logicky argumentovať, kriticky myslieť, efektívne plánovať a organizovať prácu, pracovať v tíme, realizovať kampane, pracovať s predsudkami presadzovať a obhajovať záujmy zraniteľných skupín a jednotlivcov.

Požiadavky na uchádzačov o štúdium, spôsob ich výberu a odporúčané osobnostné predpoklady  Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu a. Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium v študijnom programe. Základnou podmienkou pre prijatia na bakalárske štúdium alebo na štúdium študijného programu podľa § 53, ods. 3 zákona je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa podľa § 53 ods. 1 zákona je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, pričom súčet počtu získaných kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu druhého stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov. Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa Základné podmienky na požiadavky pre prijatie uchádzača na štúdium magisterského stupňa upravuje Poriadok prijímacieho konania UCM je na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/29_21_Poriadok_prijimacieho_konania_na_UCM.pdf . Podmienky prijímacieho konania sú inkluzívne a zaručujú rovnaké príležitosti každému uchádzačovi, ktorý preukáže potrebné predpoklady na absolvovanie štúdia. UCM môže prijímať uchádzačov len na štúdium akreditovaných študijných programov, ktoré má uvedené v registri študijných programov . Pre uchádzačov o štúdium podľa študijných programov na fakultách alebo na úrovni UCM, ktorí dosiahli požadované vzdelanie na školách v zahraničí, je podmienkou pre prijatie na štúdium uznanie úspešnej záverečnej skúšky na zodpovedajúcej škole v zahraničí, pokiaľ medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nestanoví inak . b. Postupy prijímania na štúdium Prijímacie konanie na FSV UCM sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho písomnej prihlášky na štúdium. Uskutočňuje sa v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 56 až 58. Proces prijímacieho konania umožní uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného študijného programu. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže by ť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium. Uchádzači doručia najneskôr v deň zápisu lekárske potvrdenie o schopnosti uchádzača vykonávať odbornú prax počas štúdia (platí pre študijný program sociálne služby a poradenstvo). Uchádzači predložia ako povinnú súčasť prihlášky na magisterské vysokoškolské štúdium vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu u absolventov študijných programov, u absolventov študijných odborov doklad o absolvovaných skúškach a zápočtoch (overené kópie), potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie a životopis. Absolventi identických, resp. príbuzných študijných programov, budú prijatí na základe úspešnosti na bakalárskych štátnych skúškach. V odôvodnených prípadoch sa o štúdium môžu uchádzať aj absolventi študijných programov iných študijných odborov, ich prijatie však môže byť viazané na preverenie schopností v rámci prijímacieho konania. http://fsvucm.sk/9/uchadzaci http://chcemnafsv.sk/

Pravidlá vyučovania sa a učenia sa SP 4.1. Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v študijnom programe umožňujú dosahovanie výstupov vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov a ich potrieb. Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v ŠP, ktoré umožňujú dosahovať výstupy vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov a ich potrieb sú ukotvené v Interných predpisoch UCM a FSV UCM v Trnave. Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM v Trnave: ● Previazanie vzdelávania a tvorivých činností, pričom úroveň a zameranie tvorivej činnosti zodpovedá stupňu vysokoškolského vzdelávania a výstupom vzdelávania, sa zabezpečuje výberom učiteľov zodpovedných za študijný program a učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety s kvalitnými vedeckými výstupmi ● Podpora internacionalizácie vzdelávacích, tvorivých a ďalších súvisiacich činností, aby jej miera zodpovedala poslaniu a strategickým cieľom vysokej školy, cieľom a výstupom vzdelávania a potrebám zainteresovaných strán sa realizuje prostredníctvom angažovania hosťujúcich profesorov zo zahraničia, prostredníctvom programov ERASMUS a iných mobilitných programov, ako aj prostredníctvom stáží učiteľov na zahraničných univerzitách ● Ochrana proti akémukoľvek druhu intolerancie a diskriminácie študentov, zamestnancov a uchádzačov, najmä na základe pohlavia/rodu, rasy, farby pleti, jazyka, veku, sexuálnej orientácie, viery alebo náboženstva, zdravotného znevýhodnenia, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku a pôvodu sa realizuje dodržiavaním smernice o GDPR a Etického kódexu. ● Obsah a úroveň kvalifikácie napĺňa sektorovo-špecifické očakávania zamestnávateľov a iných externých zainteresovaných strán za zabezpečuje prihliadnutím: k názorom, poznatkom a skúsenostiam študentov a absolventov fakulty, k úrovni poznania vo vede a praxi, k vymedzeniu cieľov a výstupov vzdelávania, k rozboru osobnostného rozvoja a tvorivosti, k rozboru uplatniteľnosti absolventa na trhu práce, požiadavkám príslušnej úrovne Národného kvalifikačného rámca, Kvalifikačného rámca európskeho vysokoškolského priestoru a sektorovo-špecifickým očakávaniam, k zaťaženosti v podobe materiálnych a ľudských kapacít ● Študijné programy majú jasne špecifikovaný profil absolventa a v tomto rámci jasne vymedzené a komunikované ciele a výstupy vzdelávania, ktoré sú overiteľné a zodpovedajú poslaniu vysokej školy, príslušnému stupňu kvalifikačného rámca a oblasti poznania podľa príslušného študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov, v ktorých ich absolventi získajú vysokoškolské vzdelanie ● V študijných programoch je jednoznačne previazané vzdelávanie s tvorivými činnosťami, pričom úroveň a zameranie tvorivej činnosti zodpovedá stupňu vysokoškolského vzdelávania a výstupom vzdelávania ● Študijné programy poskytujú študentom prenositeľné spôsobilosti, ktoré ovplyvňujú osobný rozvoj študentov a môžu byť využité v ich budúcom kariérnom uplatnení a v živote ako aktívnych občanov v demokratických spoločnostiach Učenie sa, vyučovanie a hodnotenie orientované na študenta ● Priebeh štúdia na UCM upravuje Študijný poriadok UCM 15. Umožňuje študentom zvoliť si vlastné tempo štúdia, prináša im flexibilitu vzdelávacieho procesu s prihliadnutím na kreditový systém. Zároveň je Študijný poriadok UCM predmetom administratívneho overovania a kontroly jednotlivých etáp štúdia. Pri zabezpečovaní kvalitného vzdelania študenta má zásadný význam učiteľ, ktorý študentovi umožňuje získať vedomosti, schopnosti a zručnosti. Rôznorodosť študentskej obce a väčší dôraz na výsledky vzdelávania si vyžaduje, aby sa uplatňovalo učenie a vyučovanie orientované na študenta, čím sa mení aj rola učiteľa. Učiteľ študenta motivuje, vedie študenta, ale zároveň mu dáva dostatočný priestor na jeho realizáciu Výchovno-vzdelávací proces na UCM poskytuje rôzne formy vzdelávania (denná forma, externá forma) a metódy vzdelávania (prezenčná metóda, dištančná metóda, kombinovaná metóda), vymedzuje vedomosti, schopnosti, kompetencie, ktoré by mal študent ovládať, ak chce vykonávať povolanie, na ktoré sa v rámci štúdia pripravuje. Jednotlivé študijné programy majú v akreditačných spisoch presne kvantifikovateľne vymedzené jadro vedomostí, ktoré vychádza z konkrétneho študijného odboru a sú v súlade s Národným kvalifikačným rámcom SR Podmienky pre absolvovanie jednotlivých predmetov definujú Informačné listy predmetov. Tento dokument okrem definovania samostatných podmienok absolvovania predmetu obsahuje aj ciele predmetu, výsledky vzdelávania, harmonogram výučby, literatúru k predmetu a stupnicu hodnotenia k absolvovaniu predmetu ● Pri uskutočňovaní študijných programov je povzbudzovaná aktívna úloha, autonómia, tvorivosť a samostatnosť študentov vo vzdelávaní a v procese učenia sa a tento prístup sa odzrkadľuje aj v hodnotení študentov

Podmienky absolvovania študijného programu  Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia. Pre magisterský študijný program je stanovený celkový počet 120 kreditov v nasledovnom pomere: a) počet kreditov za štúdium: 100 b) počet kreditov za obhajobu diplomovej práce: 10 c) počet kreditov za úspešné vykonanie štátnej skúšky: 10 (2 x 5 kreditov za štátnicové predmety ) Pravidlá a podmienky spojené s priebehom štúdia, jeho ukončením, pravidlá na opakovanie, predĺženie a prerušenie štúdia sú stanovené v Študijnom poriadku UCM https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf Ide najmä o: – § 7 Harmonogram štúdia – § 8 Kreditový systém štúdia – § 9 Študijný program a študijný plán – § 10 Predmety študijného programu – § 11 Zápis a absolvovanie predmetov – § 12 Súbor vzdelávacích činností – § 13 Individuálny harmonogram štúdia – § 14 Absolvovanie študijných predmetov – § 15 Hodnotenie výsledkov štúdia – § 16 Kontrolné etapy štúdia – § 17 Záverečná práca – § 18 Štátna skúška – § 19 Celkové hodnotenie štúdia – § 20 Skončenie štúdia – § 22 Prerušenie štúdia – § 23 Zanechanie štúdia e) Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre: – počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia, – počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia, – počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia / ukončenie časti štúdia, – počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program, – počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia, – počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia, – počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za projektovú prácu s uvedením príslušných predmetov v inžinierskych študijných programoch, – počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za umelecké výkony okrem záverečnej práce v umeleckých študijných programoch. V magisterskom ŠP Sociálne služby a poradenstvo je potrebné pre riadne ukončenie štúdia získať 120 kreditov v nasledovnej skladbe:: – počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia : 113 – z toho 10 kreditov za obhajobu diplomovej práce a 10 kreditov za vykonanie štátnej záverečnej skúšky – počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia : 5 – počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia : 2 Priebeh štúdia na UCM upravuje Študijný poriadok UCM. Umožňuje študentom zvoliť si vlastné tempo štúdia, prináša im flexibilitu vzdelávacieho procesu s prihliadnutím na kreditový systém. Zároveň je Študijný poriadok UCM predmetom administratívneho overovania a kontroly jednotlivých etáp štúdia. Podmienky pre absolvovanie jednotlivých predmetov definujú Informačné listy predmetov, ktoré sú dostupné v AIS univerzity. Tento dokument okrem definovania samostatných podmienok absolvovania predmetu obsahuje aj ciele predmetu, výsledky vzdelávania, harmonogram výučby, literatúru k predmetu a stupnicu hodnotenia k absolvovaniu predmetu. Povinnosťou učiteľov jednotlivých predmetov je oboznámiť študentov s podmienkami hodnotenia predmetu na začiatku semestra, požiadavky na ukončenie predmetu sa nesmú v priebehu výučby meniť. Informačné listy a dokumenty k predmetu sú zverejnené v AIS. Zároveň učiteľ na začiatku výučby predmetu jasne definuje pravidlá týkajúce sa absencie študentov vo vyučovacom procese. S celkovým výsledkom hodnotenia predmetu sa študent oboznámi prostredníctvom AIS alebo v priamom kontakte s vyučujúcim v deň konania skúšky predmetu. Hodnotenie študentov sa vo väčšine prípadov uskutočňuje jedným vyučujúcim, môžu sa však vyskytnúť prípady skúšania viacerých vyučujúcich na hodine, t. j. priebežné hodnotenie alebo odborná prevádzková prax študentov, na ktorej hodnotení sa môže podieľať aj odborníci z praxe. Hodnotenie študenta viacerými pedagógmi sa realizuje na štátnych skúškach, kedy komisie pre štátne skúšky sú zostavované v sú lade so zákonom. Súčasťou štátnej skúšky je aj obhajoba záverečnej práce, na ktorú vypracováva posudok vedúci práce/školiteľ a oponent, ktorý môže byť aj z externého prostredia. Študent má možnosť požiadať o komisionálne skúšanie za účasti aspoň dvoch skúšajúcich učiteľov, ktorých určí vedúci katedry alebo študijný prodekan. Študent má možnosť obrátiť sa na kompetentné osoby (vedúci katedry, prodekan, dekan, kontrolór UCM) so sťažnosťami. Študenti majú k dispozícii formálne odvolacie konanie, majú zaručenú možnosť participácie na preskúmavaní podnetov a riešení a majú zaručenú spätnú väzbu týkajúcu sa výsledkov ich preskúmavania a prijatých opatrení. V prípade závažných okolností sťažnosti rieši kontrolór univerzity. Študent má možnosť obrátiť sa aj na Etickú komisiu v prípade domnienky o porušení etického kódexu univerzity. Podrobné informácie k danej problematike sú dostupné v Študijnom poriadku: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf a vo vnútornom predpise Univerzity: Vnútorný systém zabezpečovania kvality na UCM (dokument dostupný na intranete univerzity).

Postupy a kritériá hodnotenia http://www.fsvucm.sk/files/zos%C3%BA%C4%BEa%C4%8Fovanie/ILP%20SOSL%20BcD/ILP_SOSL_MgE.pdf

Zdroje študijného programu  Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora a) Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno -výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská). FSV UCM realizuje svoj edukačný program takmer výlučne v budove fakulty na Bučianskej ulici 4/A, Trnava. Vo výnimočných prípadoch využíva aj priestory budovy nachádzajúcej sa na sídlisku Družba v bývalej Základnej škole – v JAME, Trnava (hneď za hlavnou budovou FSV UCM na Bučianskej). V budove na Bučianskej ulici 4/A v Trnave sa nachádzajú okrem štandardných prednáškových a seminárnych miestností aj auly vhodné na organizovanie väčších podujatí (veľká aula) a dve menšie auly. Prehliadku priestorov FSV môžete sledovať na: http://www.google.com/maps/d/edit?mid=1DH_sdblFWaElZdEGDpqSddFsWu0&msa=0&ll=48.376934,17.590442&spn=0.011431,0.01929 Fakulta každoročne investuje do materiálneho a technického vybavenia i do priestorov určených na výučbu. Všetky priestory určené na výučbu sú vybavené počítačovou technikou, data projektorom, plátnom a ozvučením. Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave disponuje vynikajúc im technickým vybavením a zázemím, ktoré študentom prináša komfort počas štúdia. Študenti môžu využívať špecializovanú fakultnú knižnicu, multimediálnu učebňu, veľkú či malú aulu, laboratórium pre výskum marketingu a komunikácie vo verejnej správe, multimediálnu konferenčnú miestnosť, zasadacie miestnosti a špeciálne učebne. Všetky priestory fakulty sú pokryté wifi signálom, prostredníctvom ktorých môže byť študent a zamestnanec pripojený na internet. Počítačovou technikou s pripojením na internet vrátane tlačiarní sú vybavené aj kancelárie zamestnancov. Na fakulte je zriadená špeciálna relaxačná miestnosť pre študentov so špecifickými potrebami. Priestorové vybavenie fakulty odzrkadľujú moderné prednáškové miestnosti s dostatočnou kapacitou pre prácu väčších aj menších skupín študentov. Študenti môžu využívať oddychové zóny, telocvičňu či posilňovňu. http://www.fsvucm.sk/11_124/mapka-budov http://www.fsvucm.sk/11_1505/relaxacna-miestnost http://www.fsvucm.sk/11_225_226/informacie http://www.fsvucm.sk/11_203_205/koordinator-pre-zdravotne-postihnutych b) Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne). Tieto úlohy zabezpečuje na UCM Centrum informačných zdrojov (https://www.ucm.sk/sk/centrum-informacnych-zdrojov-ucm-v-trnave), ktoré plní funkciu akademickej knižnice, ktorej hlavným poslaním je získavať, spracovávať, uchovávať a sprostredkovávať informácie, literatúru a ďalšie kultúrne hodnoty. Centrum informačných zdrojov UCM zahŕňa: Referát knižničných služieb – všetky knižničné jednotky sú spracované v knižničnom informačnom systéme DAWINCI, momentálne knižnica disponuje 56 374 knižnými jednotkami. Referát informačných služieb na rok 2021 Univerzita CM má prostredníctvom eurofondov a finančných prostriedkov MŠ predplatené nasledujúce databázy: SpringerLink, SpringerNature, ScienceDirect, Scopus, Web of Science. Referát vydavateľských služieb – edičná činnosť je významnou oblasťou činnosti členov akademickej obce, ktorou sa realizuje sloboda vedeckého bádania a zverejňovanie jeho výsledkov; úlohou edičnej činnosti je zabezpečiť vydávanie študijnej literatúry, vedeckých prác, časopisov a ďalšej literatúry určenej pre potrebu univerzity. VIRTUÁLNA ŠTUDOVŇA – virtuálna študovňa je výsledkom spolupráce medzi CVTI SR v Bratislave a UCM v Trnave. V študovni je online prístup k elektronickým verziám dokumentov z knižničného fondu UCM v Trnave. Bolo spracovaných 393 titulov, čo je 61 487 strán. V rámci FSV majú študenti k dispozícii špecializovanú fakultnú knižnicu nachádzajúcu sa priamo v budove fakulty. Ku dňu 31.12.2020 tvorilo knižničný fond fakultnej knižnice 9 348 knižničných jednotiek. Z toho bolo kníh a zviazaných periodík 7 136, audiovizuálnych a elektronických dokumentov 82, záverečných prác 2 130. Do nákupu knižničného fondu za rok 2020 fakulta investovala čiastku 1 750,61 EUR. Knižničné jednotky sú priebežne dopĺňané z fakultných prostriedkov, grantových a darov. Členovia akademického pracoviska aktívne prispievajú k tvorbe učebných textov, skrípt a monografií potrebných pre zvyšovanie kvality výučby. Literatúra pokrýva najmä oblasť politológie, verejnej správy a politiky, sociálnej práce, sociálnych služieb, no obsahuje aj širokú ponuku ostatných vedných odborov. Študenti počas štúdia môžu využívať rôzne online databázy, ktoré im uľahčujú plniť študentské povinnosti pri písaní semestrálnych prác ako aj pri samoštúdiu. Študenti majú dispozícii zadarmo aj využívanie balíka aplikácii Microsoft Office 365. Fakulta má k dispozícií na webe pre študentov a j virtuálnu knižnicu, ktorá obsahuje E-publikácie k jednotlivým predmetom študijného programu. Link: http://fsvucm.sk/12_133_247/e-publikacie Referentka pre knižničné systémy: Katarína Procházková katrina.prochazkova@ucm.sk d) Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie. študijného programu Sociálne služby a poradenstvo sú aj odborné praxe, ktoré študenti realizujú v organizáciách a inštitúciách, v ktorých je vykonávaná , alebo zabezpečovaná sociálna práca alebo sociálne služby. Naši partneri sa nachádzajú na viacerých miestach Slovenska. Ide napr. o: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska 4, 816 43 Bratislava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava, Jána Bottu 4, 917 01 Trnava Trnavský samosprávny kraj Sociálna poisťovňa – pobočka Trnava, Ul. V. Clementisa 24/A, 917 22 Trnava Záujmové združenie RODINA – Azylový dom Tamara, útulok a zariadenie núdzového bývania pre týrané ženy a matky s deťmi v núdzi Okružná 20, 917 01 Trnava Zariadenie núdzového bývania pre ženy – Jozefínum, Nám. L. van Beethovena 556/9, 919 65 Dolná Krupá OZ VAGUS Račianska 78, 831 02 Bratislava Jednota dôchodcov na Slovensku o.z., Výhonská 1, 831 06 Bratislava Humanus, n.o., Nábrežie A. Hlinku 51, 920 01 Hlohovec Reedukačné centrum Zámok, Zámok 1, 920 29 Hlohovec Reedukačné centrum Trstín, Trstín 335, 919 05 Trstín Trnavská arcidiecézna charita, Hlavná 43, 917 01 Trnava Centrum pre deti a rodiny Sereď, A. Hlinku 1139/11, 926 01 Sereď Centrum pre deti a rodiny Trnava, Botanická 6269 Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Košeca 898, 018 64 Košeca OZ ĎAKUJEM – PAĽIKERAV, Šarišské Bohdanovce Pezinská dielnička, Kollárova 12, 902 01 Pezinok DS Ôsmy svetadiel, Borová 8, 919 61 Borová Zariadenie pre seniorov, Terézie Vansovej 2914/5, Trnava ZSS – Evanjelický Diakonický Domov Dôchodcov, Kalinčiakova 3365/45, 917 01 Trnava Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare Centrum pomoci pre rodinu, Štefánikova 46 Trnava a Združenie STORM, Ivana Krasku 2464/38, 926 01 Sereď Partnerstvo medzi FSV a subjektami z oblasti praxe sa prejavuje aj pri realizácii vedeckých a odborných podujatí, ktoré sú dostupné aj našim , čim sa rozširuje okruh vedomostí získavaných počas ich pregraduálneho šúdia. – http://www.fsvucm.sk/43_286_1540/konferencia Ide o aktivity ako napr. Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov VI. Sekcia Katedry sociálnych služieb a poradenstva: Výzvy demografickej krízy pre sociálnu politiku a sociálnu prácu. 28.októbra 2021 (hybridná forma) Dôsledky pandémie COVID-19 na kvalitu života. 18. máj 2021 (hybridná forma) Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov IV. Sekcia Katedry sociálnych služieb a poradenstva: Sociálna politika v 21. storočí. 30. októbra 2019 Jazyková kompetencia ako súčasť celoživotného vzdelávania II. 08. november 2019 Spoločný priestor – Autizmus, samota, ktorá nebolí 29. apríl 2019 Spoluorganizátormi konferencie boli FSV UCM, TTSK, O. z. Spoločnosť pre zmysluplný život a Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v Trnave „Quovadis FSV UCM ?“ a „Dôstojný život človeka v dimenziách zdravotnej a sociálnej starostlivosti“. 29. november 2018 Trnava: Sociálne vedy z perspektívy mladých pracovníkov III. Sekcia Katedry sociálnych služieb a poradenstva: Súčasné trendy a výzvy pre sociálne služby. Trnava. 6.-7. novembra 2018 Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov II. Sekcia Katedry sociálnych služieb a poradenstva: Supplement sociálnych služieb v teórii a prax. 7.-8. novembra 2017 Migrácia a jej dopad na krajiny V4. 21. apríl 2016 Cyrilo-metodské dni sociálnych služieb II. – Nové výzvy pre sociálne služby a poradenstvo. 4. februára 2016 Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov I. Sekcia Katedry sociálnych služieb a poradenstva: Vybrané dimenzie sociálnej politiky v podmienkach Slovenskej republiky. 8. a 9. novembra 2016 Cyrilo – Metodské dni sociálnych služieb I. Nové výzvy pre sociálne služby a poradenstvo 5.–6. február 2015 Starnutie populácie – celospoločenský problém. 29. marca 2012 Špecifickým partnerom je Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci, ktorá je občianskym združením s celoslovenskou pôsobnosťou. Spoluprácou s ASVP získava naša Katedra sociálnych služieb a poradenstva najnovšie informácie o domácom aj svetom vývoji v sociálnej práci, ako aj podnety k skvalitneniu niektorých oblastí pregraduálnej prípravy sociálnych pracovníkov.

Možnosti učenia sa študentov  SP 4.1. Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v študijnom programe umožňujú dosahovanie výstupov vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov a ich potrieb. Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v ŠP, ktoré umožňujú dosahovať výstupy vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov a ich potrieb sú ukotvené v Interných predpisoch UCM a FSV UCM v Trnave. Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM v Trnave: ● Previazanie vzdelávania a tvorivých činností, pričom úroveň a zameranie tvorivej činnosti zodpovedá stupňu vysokoškolského vzdelávania a výstupom vzdelávania, sa zabezpečuje výberom učiteľov zodpovedných za študijný program a učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety s kvalitnými vedeckými výstupmi ● Podpora internacionalizácie vzdelávacích, tvorivých a ďalších súvisiacich činností, aby jej miera zodpovedala poslaniu a strategickým cieľom vysokej školy, cieľom a výstupom vzdelávania a potrebám zainteresovaných strán sa realizuje prostredníctvom angažovania hosťujúcich profesorov zo zahraničia, prostredníctvom programov ERASMUS a iných mobilitných programov, ako aj prostredníctvom stáží učiteľov na zahraničných univerzitách ● Ochrana proti akémukoľvek druhu intolerancie a diskriminácie študentov, zamestnancov a uchádzačov, najmä na základe pohlavia/rodu, rasy, farby pleti, jazyka, veku, sexuálnej orientácie, viery alebo náboženstva, zdravotného znevýhodnenia, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku a pôvodu sa realizuje dodržiavaním smernice o GDPR a Etického kódexu. ● Obsah a úroveň kvalifikácie napĺňa sektorovo-špecifické očakávania zamestnávateľov a iných externých zainteresovaných strán za zabezpečuje prihliadnutím: k názorom, poznatkom a skúsenostiam študentov a absolventov fakulty, k úrovni poznania vo vede a praxi, k vymedzeniu cieľov a výstupov vzdelávania, k rozboru osobnostného rozvoja a tvorivosti, k rozboru uplatniteľnosti absolventa na trhu práce, požiadavkám príslušnej úrovne Národného kvalifikačného rámca, Kvalifikačného rámca európskeho vysokoškolského priestoru a sektorovo-špecifickým očakávaniam, k zaťaženosti v podobe materiálnych a ľudských kapacít ● Študijné programy majú jasne špecifikovaný profil absolventa a v tomto rámci jasne vymedzené a komunikované ciele a výstupy vzdelávania, ktoré sú overiteľné a zodpovedajú poslaniu vysokej školy, príslušnému stupňu kvalifikačného rámca a oblasti poznania podľa príslušného študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov, v ktorých ich absolventi získajú vysokoškolské vzdelanie ● V študijných programoch je jednoznačne previazané vzdelávanie s tvorivými činnosťami, pričom úroveň a zameranie tvorivej činnosti zodpovedá stupňu vysokoškolského vzdelávania a výstupom vzdelávania ● Študijné programy poskytujú študentom prenositeľné spôsobilosti, ktoré ovplyvňujú osobný rozvoj študentov a môžu byť využité v ich budúcom kariérnom uplatnení a v živote ako aktívnych občanov v demokratických spoločnostiach Učenie sa, vyučovanie a hodnotenie orientované na študenta ● Priebeh štúdia na UCM upravuje Študijný poriadok UCM 15. Umožňuje študentom zvoliť si vlastné tempo štúdia, prináša im flexibilitu vzdelávacieho procesu s prihliadnutím na kreditový systém. Zároveň je Študijný poriadok UCM predmetom administratívneho overovania a kontroly jednotlivých etáp štúdia. Pri zabezpečovaní kvalitného vzdelania študenta má zásadný význam učiteľ, ktorý študentovi umožňuje získať vedomosti, schopnosti a zručnosti. Rôznorodosť študentskej obce a väčší dôraz na výsledky vzdelávania si vyžaduje, aby sa uplatňovalo učenie a vyučovanie orientované na študenta, čím sa mení aj rola učiteľa. Učiteľ študenta motivuje, vedie študenta, ale zároveň mu dáva dostatočný priestor na jeho realizáciu Výchovno-vzdelávací proces na UCM poskytuje rôzne formy vzdelávania (denná forma, externá forma) a metódy vzdelávania (prezenčná metóda, dištančná metóda, kombinovaná metóda), vymedzuje vedomosti, schopnosti, kompetencie, ktoré by mal študent ovládať, ak chce vykonávať povolanie, na ktoré sa v rámci štúdia pripravuje. Jednotlivé študijné programy majú v akreditačných spisoch presne kvantifikovateľné vymedzené jadro vedomostí, ktoré vychádza z konkrétneho študijného odboru a sú v súlade s Národným kvalifikačným rámcom SR ● Podmienky pre absolvovanie jednotlivých predmetov definujú Informačné listy predmetov. Tento dokument okrem definovania samostatných podmienok absolvovania predmetu obsahuje aj ciele predmetu, výsledky vzdelávania, harmonogram výučby, literatúru k predmetu a stupnicu hodnotenia k absolvovaniu predmetu ● Pri uskutočňovaní študijných programov je povzbudzovaná aktívna úloha, autonómia, tvorivosť a samostatnosť študentov vo vzdelávaní a v procese učenia sa a tento prístup sa odzrkadľuje aj v hodnotení študentov SP 4.2. Je umožnená flexibilita trajektórií učenia sa a dosahovania výstupov vzdelávania. Študijný program umožňuje zodpovedajúce vzdelávanie sa mimo vysokej školy v domácich a zahraničných inštitúciách, najmä prostredníctvom podpory mobilít. Výsledky tohto vzdelávania sú uznávané vysokou školou. Pri uskutočňovaní študijných programov je povzbudzovaná aktívna úloha, autonómia, tvorivosť a samostatnosť študentov vo vzdelávaní a v procese učenia sa a tento prístup sa odzrkadľuje aj v hodnotení študentov ● Pri uskutočňovaní študijných programov je rešpektovaná rozmanitosť študentov a ich potrieb a je umožňovaná flexibilita trajektórií v štúdiu aj s ohľadom na možnosť zosúladenia pracovného/rodinného života so štúdiom na vysokej škole ● Pri uskutočňovaní študijných programov sa pružne využíva spektrum pedagogických metód, foriem a koncepcií, metód hodnotenia a ich aplikácia sa pravidelne hodnotí a zdokonaľuje. Medzi metódy hodnotenia vedomostí a schopností študentov na UCM patria: písomné skúšky, projekty, protokoly z laboratórnych cvičení, prezentácie, eseje, prípadové štúdie, príklady, kombinované skúšky (písomná a ústna forma) a pod. Hodnotenie študentov sa vykonáva v súlade s postupmi definovanými v Študijnom poriadku UCM ● Študentom je poskytované primerané vedenie a podpora zo strany učiteľov a je podporovaný vzájomný rešpekt vo vzťahu študent – učiteľ ● Skúšajúci sú dôkladne oboznámení s existujúcimi metódami verifikácie dosahovania výstupov vzdelávania, metódami testovania, skúšania a posudzovania výkonov študentov a majú podporu vysokej školy na ďalšie zdokonaľovanie svojich vedomostí a zručností v tejto oblasti ● Hodnotenie umožňuje študentom preukázať rozsah a úroveň, do akej sa im podarilo dosiahnuť očakávané výstupy vzdelávania a študentom poskytuje spätnú väzbu, ktorá môže byť v nevyhnutných prípadoch spojená s odporúčaniami a usmerneniami týkajúcimi sa procesu učenia sa ● Hodnotenie je konzistentné a spravodlivo aplikované vo vzťahu k všetkým študentom, vykonávané v súlade s vopred schválenými postupmi a prinášajúce spoľahlivé závery, ktoré v podobných prípadoch nevedú k neodôvodneným rozdielom ● Pri hodnotení študentov a uchádzačov sa primerane zohľadňujú okolnosti týkajúce sa študentov so špecifickými potrebami (napr. študent/ka s poruchami mobility, študent/ka so zrakovým, alebo sluchovým postihnutím apod.) ● Študenti majú k dispozícii prostriedky nápravy voči výsledkom hodnotenia, pričom je zaručené spravodlivé zaobchádzanie so žiadateľmi o nápravu. Študent má možnosť požiadať o komisionálne skúšanie za účasti aspoň dvoch skúšajúcich učiteľov, ktorých určí vedúci katedry. Pri hodnotení študenta sa má zohľadniť aj jeho aktivita, samostatnosť aprípadne aj kreativita. Pri hodnotení študenta sa v primeranej miere môžu zohľadniť poľahčujúce okolnosti (napr. úraz, choroba, tehotenstvo). Študent má možnosť sťažovať sa v súlade s osobitným vnútorným predpisom. Študenti majú k dispozícii formálne odvolacie konanie, majú zaručenú možnosť participácie na preskúmavaní podnetov a riešení a majú zaručenú spätnú väzbu týkajúcu sa výsledkov ich preskúmavania a prijatých opatrení. V prípade závažných okolností sťažnosti rieši kontrolór univerzity. Študent má možnosť obrátiť sa aj na Etickú komisiu v prípade domnienky o porušení etického kódexu univerzity ● Ako súčasť hodnotiaceho procesu univerzity sa každoročné vypracováva „Správa o výsledkoch vo výchovno-vzdelávacej činnosti“ 21, ktorá sa predkladá na rokovanie Vedeckej rady UCM ako aj jej fakúlt. V nej sa analyzujú najvýznamnejšie kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele vzdelávacieho procesu v súlade s Dlhodobým zámerom UCM Podpora mobilít: Rozvoj medzinárodnej spolupráce na Univerzite sv. Cyrila a Metoda sa realizuje predovšetkým formou bilaterálnych a multilaterálnych dohôd zameraných na vzájomnú výmenu študentov, pedagogických a nepedagogických pracovníkov, ako aj prostredníctvom realizácie medzinárodných vedeckých projektov, organizovaní spoločných vedeckých podujatí a prezentácií výsledkov práce vo forme spoločných publikácií. Naši študenti a zamestnanci, ktorí majú záujem o zahraničný pobyt, môžu využiť pestrú ponuku mobilít prostredníctvom programu Erasmus+ alebo môžu absolvovať zahraničný pobyt na základe medzinárodných bilaterálnych dohôd, poprípade využiť možnosti v rámci iných mobilitných a štipendijných schém a programov. Súčasťou podpory rozvoja medzinárodných vzťahov je aj prijímanie zahraničných návštev, delegácii a odborníkov, ktoré obohacujú výučbový proces a prispievajú k internacionalizácii vedy, výskumu a vzdelávania na našej univerzite.Univerzita získala projekt v rámci programu Erasmus+ „Mobility študentov a zamestnancov vysokých škôl medzi krajinami programu a partnerskými krajinami“, tzv. International Credit Mobility (ICM) v rámci programu Erasmus+, Kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov . Tento projekt umožňuje realizáciu mobilít študentov a zamestnancov univerzity v rámci podpísaných inter-inštitucionálnych zmlúv medzi krajinami programu (Slovensko) a partnerskými krajinami, t.j krajinami mimo EU. Mobility študentov mimo program Erasmus: FSV UCM v rámci svojho zapojenia do siete CEEPUS umožňuje svojim študentom a pedagógom taktiež mobility na partnerské univerzity zapojené v tejto sieti. Mobility študentov mimo program Erasmus+ a CEEPUS sa môžu realizovať cez SAIA programy, iné grantové programy (napr. Fulbrightove štipendiá) alebo na základe medziuniverzitnej spolupráce. SAIA programy: Národný štipendijný program, Akcia Rakúsko – Slovensko, CEEPUS, medzivládne dohody. Medziuniverzitná spolupráca: UCM má uzavreté zmluvy o spolupráci s mnohými zahraničnými univerzitami a partnerskými inštitúciami. Výmenné pobyty študentov príp. zamestnancov UCM na základe medziuniverzitnej spolupráce si koordinujú jednotlivé fakulty resp. katedry. Študent si môže takýto pobyt financovať aj tak, že si požiada o grant napr. z Národného štipendijného programu alebo grant poskytovaný na základe medzivládnej dohody.

Povolania úspešného absolventa študijného programu  Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania6. Študijný program Sociálne služby a poradenstvo pripravuje odborníkov pre výkon profesie sociálna práca. Študijný program je koncipovaný tak, aby poskytoval dostatok príležitostí pre rozvoj teoretického poznania, rozširovanie zručností a kompetencií potrebných pre výkon praxe, k čomu prispieva aj odborná prax realizovaná vo vybraných inštitúciách a organizáciách, doplnené supervíziou. Po absolvovaní študijného programu bude študent disponovať vedomosťami z oblasti teórie, metód a foriem sociálnej práce, poznatkami potrebnými pre prácu s jednotlivými klientskymi skupinami. Študijný program pripravuje absolventov na poznanie a porozumenie interdisciplinárnym súvislostiam profesie sociálna práca a preto na úrovni syntézy absolvent získa poznatky zo základov filozofie, etiky, psychológie, sociológie, pedagogiky a práva a nadobudne zručnosť aplikovať tieto poznatky v rámci praktického výkonu profesie. Počas štúdia študent nadobudne tiež poznatky zo základov výskumu v sociálnej práci. Nadobudnuté poznatky uplatní v procese tvorby bakalárskej práce, v ktorej preukáže poznanie nových trendov teórie sociálnej práce, porozumenie sociálnym kontextom profesie, tvorivosť a zručnosť pri plánovaní, realizácii vlastnej výskumnej práce. Ciele vzdelávania – požadované výstupy od absolventa magisterského stupňa štúdia: Absolvent má vedomosti z oblasti teórie a metód a foriem sociálnej práce, má znalosti z teoretických konceptoch sociálnej politiky, rozumie špecifickému vplyvu globálneho aj lokálneho prostredia na výkon profesie. Absolvent magisterského stupňa študijného programu Sociálne služby a poradenstvo disponuje inovatívnym myslením. Štúdiom získa tiež: vedomosti teórie a metód a foriem sociálnej práce rozumie špecifickému vzťahu sociálnej práce a sociálnej politiky, poznatky z oblasti sociálnej inklúzie a exklúzie v kontexte profesijnej etiky, vedomosti potrebnú pre priamu sociálnu prácu s jednotlivými cieľovými skupinami , vedomosti potrebné pre prácu v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí, vedomosti z oblasti kompenzácií ťažkého zdravotného postihnuita, poznatky z oblasti kvality sociálnych služieb, poznatky z oblasti sociálneho zabezpečenia , vedomosti z plánovania, projektovania v sociálnych službách prehĺbi si porozumenie kultúrnym, etnickým a spirituálnym kontextom sociálnej práce, ovláda metodológiu sociálneho výskumu, prehĺbi si kritické myslenie prehĺbi si schopnosť samostatnej, tvorivej práce. Absolvent magisterského stupňa študijného programu Sociálne služby a poradenstvo vie využívať získané poznatky pri analýze sociálnych systémov a sociálnych javov, dokáže generalizovať získané poznatky a vhodne ich aplikovať v praktickom výkone sociálnej práce v rôznych oblasti ach spoločenskej praxe. Na základe štúdia absolvent bude schopný: samostatne posúdiť životnú situáciu klienta/klientov s ohľadom na špecifiká a potreby príslušnej skupiny, určiť mieru sociálneho rizika jeho/ich životnej situácie, naplánovať, zvoliť a použiť adekvátnu metodiku práce na svoju intervenčnú odbornú činnosť a vyhodnotiť účinnosť poskytnutej pomoci, aplikovať teoretické poznatky na praktické životné situácie poskytovať sociálne poradenstvo, špecializované sociálne poradenstvo a sociálnu terapiu, vytvoriť a realizovať resocializačné programy a sociálno-výchovne programy, vyhodnotiť účinnosť a efektívnosť sociálnych intervencií, vypracovať kritickú analýzu zameranú na zadanú oblasť sociálnych služieb riešiť etické dilemy profesie, motivovať klienta/klientov k spolupráci, dokáže robiť sociálne expertízy, formulovať odporúčania dokáže participovať pri tvorbe legislatívnych a strategických dokumentov dokáže navrhovať a realizovať projekty pre oblasť sociálnej práce a sociálnych služieb, identifikovať vplyv externého prostredia na životnú situáciu klienta, dokáže naplánovať a zrealizovať výskum v sociálnej práci pozná význam supervízie a vie ju využívať pre vlastný profesionálny rast Absolvent získa praktické schopnosti a zručnosti potrebné pre výkon: poradenskej intervencie pre výkon advokácie v kontexte sociálnej práce a sociálnych služieb, sociálnej rehabilitácie prácu s vybranými cieľovými skupinami, zručnosti potrebné pre prácu s rodinným systémom, zručnosti potrebné pre prácu so skupinou a komunitou, pre vedenie pracovných tímov a pre koordinačnú a riadiacu činnosť, riadiť sa primeranými praktikami v súlade s profesionálnym, právnym a etickým rámcom disciplíny. Štúdiom magisterského programu Sociálne služby a poradenstvo absolvent získa aj prenositeľné kompetencie ako napr.: vecne a logicky argumentovať, kriticky myslieť, efektívne plánovať a organizovať prácu, pracovať v tíme, realizovať kampane, pracovať s predsudkami presadzovať a obhajovať záujmy zraniteľných skupín a jednotlivcov.

Uplatnenie absolventov študijného programu  Uplatniteľnosť a) Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu. Absolventi magisterského štúdia majú široké spektrum pracovných príležitostí. Pracovná pozícia „sociálny pracovník“ sa nachádza vo výkone práce v oblasti štátnej správy a samosprávy, v rezortoch zdravotníctva, v ústavoch pre výkon trestu odňatia slobody, v školstve, v podnikoch, v humanitárnych a charitatívnych organizáciách, v organizáciách červeného kríža a pod. Najširšie uplatnenie nachádzajú v oblasti sociálnych služieb a v oblasti výkonov činností sociálnoprávnej ochrany. b) Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu. Medzi úspešných absolventov študijného programu sociálne služby a poradenstvo patria: Mgr. Tomáš Kramár – výkonný riaditeľ ZPS a DSS Humanus, n.o., Hlohovec, riaditel.humanus@gmail.com PhDr. Mgr. Martin Vavruš, PhD. – Domov pomocnej ruky, n.o. – riaditeľ, manažér sociálnych služieb, odborný garant PhDr. Tomáš Bečár, PhD. – ZSS Pod hradom – vedúci úseku sociálnej práce PhDr. Peter Máťoš, PhD. – Mesto Považská Bystrica – 1. zástupca primátora mesta Považská Bystrica PhDr. Eva Vaská, PhD., MPH – Špecializované zariadenie Seniordom Vajnory – štatutárna zástupkyňa Mgr. Zuzana Petričková – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava – oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok – koordinácia rodinných dávok a príspevku na starostlivosť EÚ PhDr. Mgr. Tomáš Habánik, PhD. – Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o. – manažér kvality sociálnych služieb Mgr. Zuzana Sláviková – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dubnica nad Váhom – oddelenie služieb pre občana – štátne sociálne dávky Mgr. Helena Klempa, PhD. – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín – odbor služieb zamestnanosti, oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF – referent AOTP a ESF – NP Prvá pomoc Mgr. Róberta Humenová – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR PhDr. Anna Suchá, PhD. – Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“ v Prešove – riaditeľka PhDr. Michal Molnár – Dom tretieho veku v Bratislave – sociálny pracovník na zdravotnom úseku PhDr. Martin Halaksa, PhD. – starosta obce Košolná Mgr. Michaela Bistáková – riaditeľka komunitného domova ESTHER v Hlohovci – mail: estherobcianskezdruzenie@gmail.com Mgr. Emma Valigurská – interná doktorandka Katedry sociálnych služieb a poradenstva, valigurska1@ucm.sk Mgr. Erika Štangová – interná doktorandka Katedry sociálnych služieb a poradenstva, stangova1@ucm.sk, Mgr. Erika Ochabová – interná doktorandka Katedry sociálnych služieb a poradenstva, ochabova1@ucm.sk, Mgr. Michaela Vaceková – interná doktorandka Katedry sociálnych služieb a poradenstva, vacekova1@ucm.sk. K úspešným absolventom študijného programu patria aj interní pedagógovia Katedry sociálnych služieb a poradenstva: PhDr. Zuzana Draková, PhD., zuzana.drakova@ucm.sk PhDr. Andrej Hrnčárik, PhD., adrej.hrncarik@ucm.sk PhDr. Lenka Stanová, PhD., lenka.stanova@ucm.sk

Miera úspešnosti študentov: Miera úspešnosti – SOSL/MgE 1. rok-ak.rok 2020/2021do 2.rokamiera úspešnosti v %74 57,14 2.rok do 3.rokamiera úspešnosti1414100,00% 3.rokabsolventimiera úspešnosti v %1414 100,00 priemerná miera úspešnosti SOSL/MgE 57,14 % + 100 % + 100% : 3 = 85,71 %

Osoba majúca hlavnú zodpovednosť za zabezpečenie kvality a rozvoja študijného programu Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu). Prof. PhDr. Mgr. Jana Levická, PhD. – profesorka na Katedre sociálnych služieb a poradenstva, jana.levicka@ucm.sk

Názov študijného programu Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne). Prof. PhDr. Mgr. Jana Levická, PhD., jana.levicka@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8175?do=filterFormsubmit& surname=Levick%C3%A1&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5 Doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD., mim. prof. olga.bocakov@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11014?do=filterFormsubmit& name=O%C4%BEga&surname=Bo%C4%8D%C3%A1kov%C3%A1&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEa da%C5%A5 Doc. ThDr. Juraj Sedláček, PhD. juraj.sedlacek@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18206?do=filterFormsubmit& surname=Sedl%C3%A1%C4%8Dek&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5 PhDr. Darina Kubíčková, PhD.darina.kubickova@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18645?do=filterFormsubmit& surname=Kub%C3%AD%C4%8Dkov%C3%A1&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5 PhDr. Michal Imrovič, PhD. michal.imrovic@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/24648?do=filterFormsubmit& surname=imrovi%C4%8D&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5 Priradenie k predmetu je uvedené v študijnom pláne. Pätica osôb zodpovedných za študijný program je vyberaná takým spôsobom, aby boli spôsobilé pokryť vybrané nosné témy jadra znalostí študijného odboru.

Personálne zabezpečenie študijného programu Personálne zabezpečenie študijného programu a) Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu). Prof. PhDr. Mgr. Jana Levická, PhD. – profesorka na Katedre sociálnych služieb a poradenstva, jana.levicka@ucm.sk b) Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne). Prof. PhDr. Mgr. Jana Levická, PhD., jana.levicka@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8175?do=filterFormsubmit& surname=Levick%C3%A1&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5 Doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD., mim. prof. olga.bocakov@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11014?do=filterFormsubmit& name=O%C4%BEga&surname=Bo%C4%8D%C3%A1kov%C3%A1&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEa da%C5%A5 Doc. ThDr. Juraj Sedláček, PhD. juraj.sedlacek@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18206?do=filterFormsubmit& surname=Sedl%C3%A1%C4%8Dek&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5 PhDr. Darina Kubíčková, PhD.darina.kubickova@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18645?do=filterFormsubmit& surname=Kub%C3%AD%C4%8Dkov%C3%A1&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5 PhDr. Michal Imrovič, PhD. michal.imrovic@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/24648?do=filterFormsubmit& surname=imrovi%C4%8D&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5 Priradenie k predmetu je uvedené v študijnom pláne. Pätica osôb zodpovedných za študijný program je vyberaná takým spôsobom, aby boli spôsobilé pokryť vybrané nosné témy jadra znalostí študijného odboru. Na úrovni magisterského študijného programu osoby zodpovedné za študijný program vyučujú nasledovné profilové predmety, ktoré vyučujú: 1) prof. PhDr. Mgr. Jana Levická, PhD. Vybrané teórie sociálnej práce Kvalita v sociálnych službách Výskum v sociálnej práci Sociálnoprávna ochrana detí 2) doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD., mim.prof.: Sociálne zabezpečenie Sociálna rehabilitácia 3) doc. ThDr. Juraj Sedláček, PhD., DiS. Sociálna práca v paliatívnej starostlivosti Základy sociálneho poradenstva 4) PhDr. Michal Imrovič, PhD. Výskum v sociálnej práci 5) PhDr. Darina Kubíčková, PhD. Metódy práce s vybranými klientskymi skupinami Profesijná etika Sociálna rehabilitácia – Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu. Odkazy na VUPCH osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu sú dostupné v prílohách. http://www.fsvucm.sk/43_70/personalne-obsadenie – Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu). Zoznam učiteľov s priradením k predmetu je súčasťou študijného plánu. Zoznam učiteľov s uvedením kontaktu a prepojením na CRZVŠ je dostupný na tomto li https://ucmtt.sharepoint.com/:x:/t/FSV/EWQMZWoWz91PpvmPRMXgTWQBRdn0oT4SU_YhLbH-y8ulwQ?e=kHMlhy Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov). Zoznam je dostupný v prílohách: https://ucmtt.sharepoint.com/:f:/r/teams/FSV/Zdielane%20dokumenty/Akredit%C3%A1cia%20zos%C3% BAla%C4%8Fovanie/Zoznam%20obh%C3%A1jen%C3%BDch%20z%C3%A1vere%C4%8Dn%C3%BDch%20pr%C3%A1c/ Katedra%20soci%C3%A1lnych%20slu%C5%BEieb%20a%20poradenstva?csf=1&web=1&e=3anaw – Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác. …… http://fsvucm.sk/43_70/personalne-obsadenie Meno a priezvisko študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov v Akademickom senáte FSV UCM v Trnave: Mgr. Kristína Dzureková Kontakt: dzurekova1@ucm.sk Mgr. Markéta Mackuľáková: Kontakt: mackulakova1@ucm.sk Bc. Denic Vengrín. Kontakt: vengrin1@ucm.sk Na univerzitnej úrovni (AS UCM) študentov zastupujú nasledovní študenti: Mgr. Kristína Dzureková Kontakt: dzurekova1@ucm.sk Mgr. Erik Urc Kontakt: urc1@ucm.sk – Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt). – Mgr. Erika Štangová- 3. ročník PhD. stupeň, denná forma, stangova1@ucm.sk – Bc. Štefan Víg – 1. ročník, magisterský stupeň, denná forma, vig1@ucm.sk Mgr. Zuzana Strculová – 3. ročník, magisterský stupeň, externá forma, zuzana.strculova@gmail.com – Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií). Zastupujúci prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť PhDr. Michal Imrovič, PhD. michal.imrovic@ucm.sk, – poskytuje poradenstvo v problematike študijných záležitostí, v otázkach angažovanosti mladých ľudí v spoločnosti – Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami). – http://fsvucm.sk/11_178/studijne-oddelenie-fsv-ucm – Ing. Zuzana Obúlaná zuzana.obulana@ucm.sk – Mgr. Alena Banárová alena.banarova@ucm.sk – PhDr. Oľga Molnárová olga.molnarova@ucm.sk – Koordinátor štúdia Zastupujúci prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť PhDr. Michal Imrovič, PhD. michal.imrovic@ucm.sk – Študijný poradca/koordinátor štúdia pre študentov so špecifickými potrebami: PhDr. Darina Kubíčková, PhD., darina.kubickova@ucm.sk – Na podpore a poradenstve pre študentov so špecifickými potrebami sa podieľa tiež Študijné oddelenie FSV: – http://fsvucm.sk/11_178/studijne-oddelenie-fsv-ucm – Ing. Zuzana Obúlaná zuzana.obulana@ucm.sk – Koordinátor mobilít na fakultnej úrovni: PhDr. Dalibor Mikuš, PhD. dalibor.mikus@ucm.sk – Koordinátor mobilít na univerzitnej úrovni: Oddelenie vonkajších vzťahov UCM: – https://www.ucm.sk/sk/oddelenie-vonkajsich-vztahov/ – – doc. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD. prorektorka pre vonkajšie vzťahy, ildiko.matusikova@ucm.sk – Mgr. Simona Štefíčková simona.stefickova@ucm.sk – Knižnica – kontakt na pracovisko na FSV UCM – http://fsvucm.sk/11_225_226/informacie – meno kontaktnej osoby na FSV UCM: Mgr. Katarína Procházková – katarina.prochazkova@ucm.sk – Knižnica link na UCM – https://www.ucm.sk/sk/univerzitna-kniznica-ucm-v-trnave/ – Technická podpora Oddelenie hospodárskej správy: dalibor.baxa@ucm.sk – Centrum informačno-komunikačných technológií: https://www.ucm.sk/sk/centrum-ikt/, Mgr. Matej Lackovič, MBA – vedúci CIKT matej.lackovic@ucm.sk, Nora Dostálová – preukazy ISIC: nora.dostalova@ucm.sk – Oddelenie vedy a výskumu na FSV UCM: – http://fsvucm.sk/12_1387/referat-vedy-vyskumu-a-kvality – Mgr. Marta Kuhnová, PhD. marta.kuhnova@ucm.sk – Ing. Klaudia Čirčová klaudia.circova@ucm.sk – Ing. Jana Machatová jana.machatova@ucm.sk Na úrovni UCM: Prorektor pre kvalitu a vedu prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD., ladislav.lenovsky@ucm.sk Mgr. Ľubica Valčuhová lubica.valcuhova@ucm.sk / Od 1.1. 2022 Mgr. Lukaš Kurajda, PhD.: lukas.kurajda@ucm.sk PhDr. Miroslava Sviteková miroslava.svitekova@ucm.sk Študentský domov – Mgr. Soňa Krahulcová: sona.krahulcova@ucm.sk, https://www.ucm.sk/sk/studentsky-domov/.

Doplňujúce informácie o študijnom programe napr. úspešní absolventi – známe osobnosti, významný projekt, mobility alebo niečo výnimočné o študijnom programe (prednášateľ, spolupracujúca firma, atď.) Medzi úspešných absolventov študijného programu sociálne služby a poradenstvo patria: Mgr. Tomáš Kramár – výkonný riaditeľ ZPS a DSS Humanus, n.o., Hlohovec, riaditel.humanus@gmail.com PhDr. Mgr. Martin Vavruš, PhD. – Domov pomocnej ruky, n.o. – riaditeľ, manažér sociálnych služieb, odborný garant PhDr. Tomáš Bečár, PhD. – ZSS Pod hradom – vedúci úseku sociálnej práce PhDr. Peter Máťoš, PhD. – Mesto Považská Bystrica – 1. zástupca primátora mesta Považská Bystrica PhDr. Eva Vaská, PhD., MPH – Špecializované zariadenie Seniordom Vajnory – štatutárna zástupkyňa Mgr. Zuzana Petričková – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava – oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok – koordinácia rodinných dávok a príspevku na starostlivosť EÚ PhDr. Mgr. Tomáš Habánik, PhD. – Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o. – manažér kvality sociálnych služieb Mgr. Zuzana Sláviková – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dubnica nad Váhom – oddelenie služieb pre občana – štátne sociálne dávky Mgr. Helena Klempa, PhD. – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín – odbor služieb zamestnanosti, oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF – referent AOTP a ESF – NP Prvá pomoc Mgr. Róberta Humenová – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR PhDr. Anna Suchá, PhD. – Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“ v Prešove – riaditeľka PhDr. Michal Molnár – Dom tretieho veku v Bratislave – sociálny pracovník na zdravotnom úseku PhDr. Martin Halaksa, PhD. – starosta obce Košolná Mgr. Michaela Bistáková – riaditeľka komunitného domova ESTHER v Hlohovci – mail: estherobcianskezdruzenie@gmail.com Mgr. Emma Valigurská – interná doktorandka Katedry sociálnych služieb a poradenstva, valigurska1@ucm.sk Mgr. Erika Štangová – interná doktorandka Katedry sociálnych služieb a poradenstva, stangova1@ucm.sk, Mgr. Erika Ochabová – interná doktorandka Katedry sociálnych služieb a poradenstva, ochabova1@ucm.sk, Mgr. Michaela Vaceková – interná doktorandka Katedry sociálnych služieb a poradenstva, vacekova1@ucm.sk. K úspešným absolventom študijného programu patria aj interní pedagógovia Katedry sociálnych služieb a poradenstva: PhDr. Zuzana Draková, PhD., zuzana.drakova@ucm.sk PhDr. Andrej Hrnčárik, PhD., adrej.hrncarik@ucm.sk PhDr. Lenka Stanová, PhD., lenka.stanova@ucm.sk

Názov študijného programu sociálna politika

Udeľovaný akademický titul  doktor (philosophiae doctor), PhD.

Forma štúdia externá

Číslo a názov študijného odboru 7761 sociálna práca

Stupeň štúdia  3

Kód programu – číslo študijného programu 101022

Úroveň národného kvalifikačného rámca úroveň 8

Štandardná dĺžka štúdia v rokoch  4

Jazyk poskytovania  slovenský jazyk

Vzdelávacie ciele a výstupy študijného programu Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania6. Študijný program Sociálna politika pripravuje odborníkov pre vedu a výskum fokusovanú na oblasť sociálna práca. Študijný program je koncipovaný tak, aby poskytoval dostatok príležitostí pre osvojenie rozvoj vedeckej epistemológie a metodológie prepojených s etickými otázkami vedeckého bádania. Absolvent získa teoretické poznatky, ktoré mu umožňujú podieľať sa na vedeckom výskume zameranom na oblasť sociálnych problémov, ktorým čelia klienti sociálnej práce. Zároveň je cieľom vzdelávania v ŠP Sociálna politika na III. stupni VŠ štúdia pripraviť absolventov tak, aby svoju vedeckú prácu vedeli aplikovať aj pri tvorbe metód a techník sociálnej práce, pri procese štandardizácie metodického konania, pri kritickej reflexii sociálno-politického kontextu, aby sa vedeli zapojiť do aktuálneho vedeckého diskurzu zameraného na úlohy a ciele profesie sociálna práca ako aj na aktuálnosť a vhodnosť paradigmatických modelov sociálnej práce. Absolvent III. stupňa VŠ štúdia v odbore sociálna práca je pripravení spolupracovať v interdisciplinárnych tímoch zameraných na systémové riešenie problémov spojených s problémami každodenného života. Absolventi sú pripravení tiež pre oblasť evaluácie sociálnych služieb, výkonov v oblasti SPODaSK, ako aj pre oblasť hodnotenia kvality poskytovanej starostlivosti a služby. Absolventi získajú tiež zručnosti potrebné pre analytické činnosti a tvorbu koncepčných dokumentov realizovanej na makrorovine sociálnej práce (ministerstvá, UPSVaR, samosprávne kraje a pod.). Nadobudnuté poznatky môžu absolventi uplatniť v edukačnej praxi, ako aj v rámci vedecko-výskumných tímov fokusovaných na oblasť sociálnej práce a sociálnych služieb. Ciele vzdelávania – požadované výstupy od absolventa doktorandského stupňa štúdia: Absolvent si štúdiom na III. stupni VŠ štúdia rozšíri škálu svojich poznatkov a zručností získaných na predchádzajúcich stupňoch o nasledovné vedomosti: Štúdiom získa tiež: vedomosti z oblasti súčasných trendov pri tvorbe modelov sociálnych služieb, rozumie vplyvu globalizácie na oblasť sociálnej práce a sociálnych služieb, poznatky z oblasti sociálnej inklúzie a exklúzie v kontexte antiopresívnych a antidiskriminačných prístupov, vedomosti zo sociálnej práce orientovanej na kritickú paradigmu a jej úloh a cieľov súvisiacich s poradenskou intervenciou, vedomosti z teórie etiky starostlivosti a z oblasti humanistických východísk sociálnej práce, vedomosti potrebné pre prácu v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí, vedomosti z oblasti európskej sociálnej politiky a jej vplyvu na oblasť sociálnej práce v SR, vedomosti zamerané na oblasť sociálnej spravodlivosti vedomosti z oblasti epistemológie, vedomosti z oblasti metodológie zameranej na skúmanie sociálnej reality, prehĺbi si schopnosť samostatnej, tvorivej práce. Absolvent doktorandského stupňa študijného programu Sociálna politika vie využívať získané poznatky pri analýze sociálnych systémov a sociálnych javov, dokáže generalizovať získané poznatky a vhodne ich aplikovať vo vedeckej aj praktickej rovine sociálnej práce a sociálnych služieb. Na základe štúdia absolvent bude schopný: cielene sledovať aktuálny vedecký diskurz, identifikovať aktuálne sociálne problémy za účelom vedeckého skúmania, vypracovať projekt vedeckého výskumu, samostatne realizovať vlastné výskumné bádanie, kooperovať v rámci výskumných tímov, prezentovať výsledky vedeckej práce na rôznych úrovniach, publikovať výsledky vedeckej práce na vedeckých fórach a vo vedeckých časopisoch, participovať na grantových a iných výskumných úlohách, vyhodnotiť účinnosť a efektívnosť sociálnych intervencií, vypracovať kritickú analýzu zameranú na zadanú oblasť sociálnych služieb riešiť etické dilemy profesie, robiť sociálne expertízy, formulovať odporúčania participovať pri tvorbe legislatívnych a strategických dokumentov navrhovať a realizovať projekty pre oblasť sociálnej práce a sociálnych služieb, realizovať analytickú činnosť potrebnú pre plánovanie rozvoja sociálnych služieb a sociálnej práce, vypracovať koncepčné materiály pre rôzne úrovne sociálnej praxe, identifikovať vplyv externého prostredia na životnú situáciu klienta, Absolvent získa a zručnosti a kompetencie ako napr.: systematicky získavať a rozširovať si teoretické poznanie, systematicky sledovať, plánovať a vyhodnocovať vývoj v oblasti sociálnych služieb, systematicky sledovať, plánovať a vyhodnocovať vývoj v oblasti výkonov SPODaSK, kooperovať pri tvorbe strategických dokumentov na rôznych úrovniach praxe aplikovať výskumné zistenia do vedeckých a odborných výstupov prostredníctvom vlastnej publikačnej činnosti, rozvíjať nové metódy a postupy v praxi sociálnej práce, podieľať sa na tvorbe sociálnej legislatívy, vypracovávať metodiky a metodické usmernenia, prinášať nové poznatky a skúsenosti z medzinárodnej praxe do lokálnej sociálnej práce, kriticky analyzovať súčasný stav poznania, participovať na edukačnej praxi. Štúdiom doktorandského programu Sociálna politika absolvent získa aj prenositeľné kompetencie ako napr.: pracovať vo vedeckých tímoch, realizovať výskum fokusovaný na riešenie lokálnych problémov, zapájať sa do medzinárodnej spolupráce, vecne a logicky argumentovať, kriticky myslieť, efektívne plánovať a organizovať prácu, získavať vedeckou cestou argumenty potrebné pre obhajobu záujmov zraniteľných skupín a jednotlivcov.

Požiadavky na uchádzačov o štúdium, spôsob ich výberu a odporúčané osobnostné predpoklady  Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu a. Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium v študijnom programe. Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Bližšie podmienky upravuje Poriadok prijímacieho konania UCM je na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/29_21_Poriadok_prijimacieho_konania_na_UCM.pdf. Podmienky prijímacieho konania sú inkluzívne a zaručujú rovnaké príležitosti každému uchádzačovi, ktorý preukáže potrebné predpoklady na absolvovanie štúdia. UCM môže prijímať uchádzačov len na štúdium akreditovaných študijných programov, ktoré má uvedené v registri študijných programov. Pre uchádzačov o štúdium podľa študijných programov na fakultách alebo na úrovni UCM, ktorí dosiahli požadované vzdelanie na školách v zahraničí, je podmienkou pre prijatie na štúdium uznanie úspešnej záverečnej skúšky na zodpovedajúcej škole v zahraničí, pokiaľ medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nestanoví inak. b. Postupy prijímania na štúdium Prijímacie konanie na FSV UCM sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho písomnej prihlášky na štúdium. Uskutočňuje sa v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 56 až 58. Proces prijímacieho konania umožní uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného študijného programu. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium. Uchádzači predložia ako povinnú súčasť prihlášky na doktorandský stupeň vysokoškolského štúdia vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu , teda dokumenty potvrdzujúce, že je úspešným absolventom II. stupňa VŠ štúdia. Ďalej predloží potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie a životopis. Nevyhnutnou súčasťou prihlášky na III. stupeň VŠ štúdia je aj Projekt dizertačnej práce. http://fsvucm.sk/9/uchadzaci http://chcemnafsv.sk/

Pravidlá vyučovania sa a učenia sa SP 4.1. Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v študijnom programe umožňujú dosahovanie výstupov vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov a ich potrieb. Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v ŠP, ktoré umožňujú dosahovať výstupy vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov a ich potrieb sú ukotvené v Interných predpisoch UCM a FSV UCM v Trnave. Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM v Trnave: ● Previazanie vzdelávania a tvorivých činností, pričom úroveň a zameranie tvorivej činnosti zodpovedá stupňu vysokoškolského vzdelávania a výstupom vzdelávania, sa zabezpečuje výberom učiteľov zodpovedných za študijný program a učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety s kvalitnými vedeckými výstupmi ● Podpora internacionalizácie vzdelávacích, tvorivých a ďalších súvisiacich činností, aby jej miera zodpovedala poslaniu a strategickým cieľom vysokej školy, cieľom a výstupom vzdelávania a potrebám zainteresovaných strán sa realizuje prostredníctvom angažovania hosťujúcich profesorov zo zahraničia, prostredníctvom programov ERASMUS a iných mobilitných programov, ako aj prostredníctvom stáží učiteľov na zahraničných univerzitách ● Ochrana proti akémukoľvek druhu intolerancie a diskriminácie študentov, zamestnancov a uchádzačov, najmä na základe pohlavia/rodu, rasy, farby pleti, jazyka, veku, sexuálnej orientácie, viery alebo náboženstva, zdravotného znevýhodnenia, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku a pôvodu sa realizuje dodržiavaním smernice o GDPR a Etického kódexu. ● Obsah a úroveň kvalifikácie napĺňa sektorovo-špecifické očakávania zamestnávateľov a iných externých zainteresovaných strán za zabezpečuje prihliadnutím: k názorom, poznatkom a skúsenostiam študentov a absolventov fakulty, k úrovni poznania vo vede a praxi, k vymedzeniu cieľov a výstupov vzdelávania, k rozboru osobnostného rozvoja a tvorivosti, k rozboru uplatniteľnosti absolventa na trhu práce, požiadavkám príslušnej úrovne Národného kvalifikačného rámca, Kvalifikačného rámca európskeho vysokoškolského priestoru a sektorovo-špecifickým očakávaniam, k zaťaženosti v podobe materiálnych a ľudských kapacít ● Študijné programy majú jasne špecifikovaný profil absolventa a v tomto rámci jasne vymedzené a komunikované ciele a výstupy vzdelávania, ktoré sú overiteľné a zodpovedajú poslaniu vysokej školy, príslušnému stupňu kvalifikačného rámca a oblasti poznania podľa príslušného študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov, v ktorých ich absolventi získajú vysokoškolské vzdelanie ● V študijných programoch je jednoznačne previazané vzdelávanie s tvorivými činnosťami, pričom úroveň a zameranie tvorivej činnosti zodpovedá stupňu vysokoškolského vzdelávania a výstupom vzdelávania ● Študijné programy poskytujú študentom prenositeľné spôsobilosti, ktoré ovplyvňujú osobný rozvoj študentov a môžu byť využité v ich budúcom kariérnom uplatnení a v živote ako aktívnych občanov v demokratických spoločnostiach Učenie sa, vyučovanie a hodnotenie orientované na študenta ● Priebeh štúdia na UCM upravuje Študijný poriadok UCM 15. Umožňuje študentom zvoliť si vlastné tempo štúdia, prináša im flexibilitu vzdelávacieho procesu s prihliadnutím na kreditový systém. Zároveň je Študijný poriadok UCM predmetom administratívneho overovania a kontroly jednotlivých etáp štúdia. Pri zabezpečovaní kvalitného vzdelania študenta má zásadný význam učiteľ, ktorý študentovi umožňuje získať vedomosti, schopnosti a zručnosti. Rôznorodosť študentskej obce a väčší dôraz na výsledky vzdelávania si vyžaduje, aby sa uplatňovalo učenie a vyučovanie orientované na študenta, čím sa mení aj rola učiteľa. Učiteľ študenta motivuje, vedie študenta, ale zároveň mu dáva dostatočný priestor na jeho realizáciu Výchovno-vzdelávací proces na UCM poskytuje rôzne formy vzdelávania (denná forma, externá forma) a metódy vzdelávania (prezenčná metóda, dištančná metóda, kombinovaná metóda), vymedzuje vedomosti, schopnosti, kompetencie, ktoré by mal študent ovládať, ak chce vykonávať povolanie, na ktoré sa v rámci štúdia pripravuje. Jednotlivé študijné programy majú v akreditačných spisoch presne kvantifikovateľne vymedzené jadro vedomostí, ktoré vychádza z konkrétneho študijného odboru a sú v súlade s Národným kvalifikačným rámcom SR ● Podmienky pre absolvovanie jednotlivých predmetov definujú Informačné listy predmetov. Tento dokument okrem definovania samostatných podmienok absolvovania predmetu obsahuje aj ciele predmetu, výsledky vzdelávania, harmonogram výučby, literatúru k predmetu a stupnicu hodnotenia k absolvovaniu predmetu ● Pri uskutočňovaní študijných programov je povzbudzovaná aktívna úloha, autonómia, tvorivosť a samostatnosť študentov vo vzdelávaní a v procese učenia sa a tento prístup sa odzrkadľuje aj v hodnotení študentov

Podmienky absolvovania študijného programu  Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia. Pre doktorandský študijný program je stanovený celkový počet 180 kreditov v nasledovnom pomere: a) za študijnú časť 40 kreditov b) za pedagogickú časť 40 kreditov c) za vedeckú časť: 50 kreditov d) za dizertačnú skúšku 20 kreditov e) za obhajobu dizertačnej práce 30 kreditov. Pravidlá a podmienky spojené s priebehom štúdia, jeho ukončením, pravidlá na opakovanie, predĺženie a prerušenie štúdia sú stanovené v Študijnom poriadku UCM (dostupný na https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf ) a pre III. stupeň vysokoškolského štúdia tiež v Smernici o doktorandskom štúdiu na UCM v Trnave č.42/2021. fsvucm.sk/files/PHD/dokumenty/Smernica%20o%20doktorandskom%20štúdiu%20Univerzity%20sv.%20Cyrila%20a%20Metoda%20v%20Trnave.pdf Ide najmä o: – § 4 Harmonogram štúdia – § 5 Dochádzka doktorandov a jej evidencia – § 6 Kreditový systém štúdia doktorandského štúdia a hodnotenie študijných výsledkov – §7 Školiteľ – §8 Študijný plán doktoranda – § 9 Ročné hodnotenie doktoranda – § 10 Dizertačná skúška – § 19 Zmena ŠP v študijnom odbore, zmena školiteľa – § 20 Prerušenie a skončenie štúdia – Smernica o doktorandskom štúdiu na UCM č. 42/2021 v 3. časti podrobnej upravuje požiadavky na spracovanie a predloženie dizertačnej práce. Činnosť odborovej komisie je upravená v 5. časti smernice. Tvorivá činnosť doktoranda je upravená v 6. časti Smernice, napr. – § 23 Tvorivá činnosť doktoranda – § 24 Pracovná vedecká štúdia doktoranda e) Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre: – počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia, – počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia, – počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia / ukončenie časti štúdia, – počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program, – počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia, – počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia, – počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za projektovú prácu s uvedením príslušných predmetov v inžinierskych študijných programoch, – počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za umelecké výkony okrem záverečnej práce v umeleckých študijných programoch. V doktorandskom ŠP Sociálna politika je potrebné pre riadne ukončenie štúdia získať 180 kreditov v nasledovnej skladbe: a) za študijnú časť 40 kreditov b) za pedagogickú časť 40 kreditov c) za vedeckú časť: 50 kreditov d) za dizertačnú skúšku 20 kreditov e) za obhajobu dizertačnej práce 30 kreditov Počet kreditov obsiahnutých v odporúčanom študijnom pláne : Počet kreditov za povinné predmety: 30 Počet kreditov za povinne voliteľné predmety: 16 počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia: 6 Priebeh štúdia na UCM upravuje Študijný poriadok UCM. Umožňuje študentom zvoliť si vlastné tempo štúdia, prináša im flexibilitu vzdelávacieho procesu s prihliadnutím na kreditový systém. Zároveň je Študijný poriadok UCM predmetom administratívneho overovania a kontroly jednotlivých etáp štúdia. Podmienky pre absolvovanie jednotlivých predmetov definujú Informačné listy predmetov, ktoré sú dostupné v AIS univerzity. Tento dokument okrem definovania samostatných samostatných podmienok absolvovania predmetu obsahuje aj ciele predmetu, výsledky vzdelávania, harmonogram výučby, literatúru k predmetu a stupnicu hodnotenia k absolvovaniu predmetu S celkovým výsledkom hodnotenia predmetu sa študent oboznámi prostredníctvom AIS alebo v priamom kontakte s vyučujúcim v deň konania skúšky predmetu. Hodnotenie študentov sa vo väčšine prípadov uskutočňuje jedným vyučujúcim, môžu sa však vyskytnúť prípady skúšania viacerých vyučujúcich Hodnotenie študenta viacerými pedagógmi sa realizuje na štátnej skúške spojenej s obhajobou písomnej práce k dizertačnej skúške a tiež pri záverečnej obhajobe dizertačnej práce.. Študent má možnosť požiadať o komisionálne skúšanie za účasti aspoň dvoch skúšajúcich učiteľov, ktorých určí vedúci katedry alebo študijný prodekan. Študent má možnosť obrátiť sa na kompetentné osoby (vedúci katedry, prodekan, dekan, kontrolór UCM) so sťažnosťami. Študenti majú k dispozícii formálne odvolacie konanie, majú zaručenú možnosť participácie na preskúmavaní podnetov a riešení a majú zaručenú spätnú väzbu týkajúcu sa výsledkov ich preskúmavania a prijatých opatrení. V prípade závažných okolností sťažnosti rieši kontrolór univerzity. Študent má možnosť obrátiť sa aj na Etickú komisiu v prípade domnienky o porušení etického kódexu univerzity. Na úrovni doktorandského stupňa štúdia sú tieto náležitosti upravené aj v Smernici o doktorandskom štúdiu na UCM v Trnave, č. 42/2021 http://www.fsvucm.sk/files/PHD/dokumenty/Smernica%20o%20doktorandskom%20štúdiu%20Univerzity%20sv.%20Cyrila%20a%20 Metoda%20v%20Trnave.pdf Podrobné informácie k danej problematike sú dostupné v Študijnom poriadku: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf a vo vnútornom predpise Univerzity: Vnútorný systém zabezpečovania kvality na UCM (dokument dostupný na intranete univerzity).

Postupy a kritériá hodnotenia http://www.fsvucm.sk/files/zos%C3%BA%C4%BEa%C4%8Fovanie/ILP%20SOSL%20BcD/ILP_PhD_SOPO_E_SK.pdf

Zdroje študijného programu  . Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora a) Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská). FSV UCM realizuje svoj edukačný program takmer výlučne v budove fakulty na Bučianskej ulici 4/A, Trnava. Vo výnimočných prípadoch využíva aj priestory budovy nachádzajúcej sa na sídlisku Družba v bývalej Základnej škole – v JAME, Trnava (hneď za hlavnou budovou FSV UCM na Bučianskej). V budove na Bučianskej ulici 4/A v Trnave sa nachádzajú okrem štandardných prednáškových a seminárnych miestností aj auly vhodné na organizovanie väčších podujatí (veľká aula) a dve menšie auly. Prehliadku priestorov FSV môžete sledovať na: http://www.google.com/maps/d/edit?mid=1DH_sdblFWaElZdEGDpqSddFsWu0&msa=0&ll=48.376934,17.590442&spn=0.011431,0.01929 Fakulta každoročne investuje do materiálneho a technického vybavenia i do priestorov určených na výučbu. Všetky priestory určené na výučbu sú vybavené počítačovou technikou, data projektorom, plátnom a ozvučením. Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave disponuje vynikajúcim technickým vybavením a zázemím, ktoré študentom prináša komfort počas štúdia. Študenti môžu využívať špecializovanú fakultnú knižnicu, multimediálnu učebňu, veľkú či malú aulu, laboratórium pre výskum marketingu a komunikácie vo verejnej správe, multimediálnu konferenčnú miestnosť, zasadacie miestnosti a špeciálne učebne. Všetky priestory fakulty sú pokryté wifi signálom, prostredníctvom ktorých môže byť študent a zamestnanec pripojený na internet. Počítačovou technikou s pripojením na internet vrátane tlačiarní sú vybavené aj kancelárie zamestnancov. Na fakulte je zriadená špeciálna relaxačná miestnosť pre študentov so špecifickými potrebami. Priestorové vybavenie fakulty odzrkadľujú moderné prednáškové miestnosti s dostatočnou kapacitou pre prácu väčších aj menších skupín študentov. Študenti môžu využívať oddychové zóny, telocvičňu či posilňovňu. http://www.fsvucm.sk/11_124/mapka-budov http://www.fsvucm.sk/11_1505/relaxacna-miestnost http://www.fsvucm.sk/11_225_226/informacie http://www.fsvucm.sk/11_203_205/koordinator-pre-zdravotne-postihnutych b) Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne). Tieto úlohy zabezpečuje na UCM Centrum informačných zdrojov (https://www.ucm.sk/sk/centrum-informacnych-zdrojov-ucm-v-trnave), ktoré plní funkciu akademickej knižnice, ktorej hlavným poslaním je získavať, spracovávať, uchovávať a sprostredkovávať informácie, literatúru a ďalšie kultúrne hodnoty. Centrum informačných zdrojov UCM zahŕňa: Referát knižničných služieb – všetky knižničné jednotky sú spracované v knižničnom informačnom systéme DAWINCI, momentálne knižnica disponuje 56 374 knižnými jednotkami. Referát informačných služieb na rok 2021 Univerzita CM má prostredníctvom eurofondov a finančných prostriedkov MŠ predplatené nasledujúce databázy: SpringerLink, SpringerNature, ScienceDirect, Scopus, Web of Science. Referát vydavateľských služieb – edičná činnosť je významnou oblasťou činnosti členov akademickej obce, ktorou sa realizuje sloboda vedeckého bádania a zverejňovanie jeho výsledkov; úlohou edičnej činnosti je zabezpečiť vydávanie študijnej literatúry, vedeckých prác, časopisov a ďalšej literatúry určenej pre potrebu univerzity VIRTUÁLNA ŠTUDOVŇA – virtuálna študovňa je výsledkom spolupráce medzi CVTI SR v Bratislave a UCM v Trnave. V študovni je online prístup k elektronickým verziám dokumentov z knižničného fondu UCM v Trnave. Bolo spracovaných 393 titulov, čo je 61 487 strán. V rámci FSV majú študenti k dispozícii špecializovanú fakultnú knižnicu nachádzajúcu sa priamo v budove fakulty. Ku dňu 31.12.2020 tvorilo knižničný fond fakultnej knižnice 9 348 knižničných jednotiek. Z toho bolo kníh a zviazaných periodík 7 136, audiovizuálnych a elektronických dokumentov 82, záverečných prác 2 130. Do nákupu knižničného fondu za rok 2020 fakulta investovala čiastku 1 750,61 EUR. Knižničné jednotky sú priebežne dopĺňané z fakultných prostriedkov, grantových prostriedkov a darov. Členovia akademického pracoviska aktívne prispievajú k tvorbe učebných textov, skrípt a monografií potrebných pre zvyšovanie kvality výučby. Literatúra pokrýva najmä oblasť politológie, verejnej správy a politiky, sociálnej práce, sociálnych služieb, no obsahuje aj širokú ponuku z ostatných vedných odborov. Študenti počas štúdia môžu využívať rôzne online databázy, ktoré im uľahčujú plniť študentské povinnosti pri písaní semestrálnych prác ako aj pri samoštúdiu. Študenti majú dispozícii zadarmo aj využívanie balíka aplikácii Microsoft Office 365. Fakulta má k dispozícií na webe pre študentov aj virtuálnu knižnicu, ktorá obsahuje E-publikácie k jednotlivým predmetom študijného programu. Link: http://fsvucm.sk/12_133_247/e-publikacie Referentka pre knižničné systémy: Katarína Procházková katrina.prochazkova@ucm.sk d) Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie. Katedra sociálnych služieb a poradenstva FSV UCM pri zabezpečovaní vzdelávacích činností spolupracuje s viacerými organizáciami a inštitúciami. Na úrovni I. a II. stupňa štúdia ide najmä o organizácie, ktoré poskytujú študentom našej katedry priestor pre realizáciu odborných praxí. Ide napr. o organizácie ako sú zariadenia sociálnych služieb, domovy sociálnych služieb, zariadenia pre seniorov, centrá pre deti a rodinu, charity a pod. Z pohľadu študentov doktorandského štúdia delíme spoluprácu s týmito organizáciami do nasledovných oblastí. Organizácie a inštitúcie umožňujúce naším študentom II. a III. stupňa absolvovať odbornú stáž zameranú na hlbšie oboznámenie sa s fungovaním danej inštitúcie/organizácie ako je napr.: Národná rada SR, Bratislava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Bratislava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Bratislava Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava Trnavský samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj a pod. Organizácie a inštitúcie, ktoré prichádzajú priamo na FSV, kde prostredníctvom odborných diskusií rozširujú poznatky našich študentov, vrátane doktorandov. Ide o organizácie ako napr.: OZ VAGUS Račianska 78, 831 02 Bratislava Združenie STORM, Ivana Krasku 2464/38, 92§ Centrum pomoci pre rodinu, Štefánikova 46 Trnava Špecifickú spoluprácu máme s Jednotou dôchodcov na Slovensku o.z., Bratislava a jej regionálnou pobočkou v Trnave. S členmi tejto organizácie spolupracujeme na realizácii UTV a Striebornej akadémie, kde na výuke participujú aj naši doktorandi. Partnerstvo medzi FSV a subjektami z oblasti praxe sa prejavuje aj pri realizácii vedeckých a odborných podujatí, ktoré sú dostupné aj našim študentom, čim sa rozširuje okruh vedomostí získavaných počas ich pregraduálneho štúdia. – http://www.fsvucm.sk/43_286_1540/konferencia Ide o aktivity ako napr. Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov VI. Sekcia Katedry sociálnych služieb a poradenstva: Výzvy demografickej krízy pre sociálnu politiku a sociálnu prácu. 28.októbra 2021 (hybridná forma) Dôsledky pandémie COVID-19 na kvalitu života. 18. máj 2021 (hybridná forma) Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov IV. Sekcia Katedry sociálnych služieb a poradenstva: Sociálna politika v 21. storočí. 30. októbra 2019 Spoločný priestor – Autizmus, samota, ktorá nebolí 29. apríl 2019 Spoluorganizátormi konferencie boli FSV UCM, TTSK, O. z. Spoločnosť pre zmysluplný život a Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v Trnave

Možnosti učenia sa študentov  SP 4.1. Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v študijnom programe umožňujú dosahovanie výstupov vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov a ich potrieb. Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v ŠP, ktoré umožňujú dosahovať výstupy vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov a ich potrieb sú ukotvené v Interných predpisoch UCM a FSV UCM v Trnave. Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM v Trnave: ● Previazanie vzdelávania a tvorivých činností, pričom úroveň a zameranie tvorivej činnosti zodpovedá stupňu vysokoškolského vzdelávania a výstupom vzdelávania, sa zabezpečuje výberom učiteľov zodpovedných za študijný program a učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety s kvalitnými vedeckými výstupmi ● Podpora internacionalizácie vzdelávacích, tvorivých a ďalších súvisiacich činností, aby jej miera zodpovedala poslaniu a strategickým cieľom vysokej školy, cieľom a výstupom vzdelávania a potrebám zainteresovaných strán sa realizuje prostredníctvom angažovania hosťujúcich profesorov zo zahraničia, prostredníctvom programov ERASMUS a iných mobilitných programov, ako aj prostredníctvom stáží učiteľov na zahraničných univerzitách ● Ochrana proti akémukoľvek druhu intolerancie a diskriminácie študentov, zamestnancov a uchádzačov, najmä na základe pohlavia/rodu, rasy, farby pleti, jazyka, veku, sexuálnej orientácie, viery alebo náboženstva, zdravotného znevýhodnenia, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku a pôvodu sa realizuje dodržiavaním smernice o GDPR a Etického kódexu. ● Obsah a úroveň kvalifikácie napĺňa sektorovo-špecifické očakávania zamestnávateľov a iných externých zainteresovaných strán za zabezpečuje prihliadnutím: k názorom, poznatkom a skúsenostiam študentov a absolventov fakulty, k úrovni poznania vo vede a praxi, k vymedzeniu cieľov a výstupov vzdelávania, k rozboru osobnostného rozvoja a tvorivosti, k rozboru uplatniteľnosti absolventa na trhu práce, požiadavkám príslušnej úrovne Národného kvalifikačného rámca, Kvalifikačného rámca európskeho vysokoškolského priestoru a sektorovo-špecifickým očakávaniam, k zaťaženosti v podobe materiálnych a ľudských kapacít ● Študijné programy majú jasne špecifikovaný profil absolventa a v tomto rámci jasne vymedzené a komunikované ciele a výstupy vzdelávania, ktoré sú overiteľné a zodpovedajú poslaniu vysokej školy, príslušnému stupňu kvalifikačného rámca a oblasti poznania podľa príslušného študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov, v ktorých ich absolventi získajú vysokoškolské vzdelanie V študijných programoch je jednoznačne previazané vzdelávanie s tvorivými činnosťami, pričom úroveň a zameranie tvorivej činnosti zodpovedá stupňu vysokoškolského vzdelávania a výstupom vzdelávania ● Študijné programy poskytujú študentom prenositeľné spôsobilosti, ktoré ovplyvňujú osobný rozvoj študentov a môžu byť využité v ich budúcom kariérnom uplatnení a v živote ako aktívnych občanov v demokratických spoločnostiach Učenie sa, vyučovanie a hodnotenie orientované na študenta ● Priebeh štúdia na UCM upravuje Študijný poriadok UCM 15. Umožňuje študentom zvoliť si vlastné tempo štúdia, prináša im flexibilitu vzdelávacieho procesu s prihliadnutím na kreditový systém. Zároveň je Študijný poriadok UCM predmetom administratívneho overovania a kontroly jednotlivých etáp štúdia. Pri zabezpečovaní kvalitného vzdelania študenta má zásadný význam učiteľ, ktorý študentovi umožňuje získať vedomosti, schopnosti a zručnosti. Rôznorodosť študentskej obce a väčší dôraz na výsledky vzdelávania si vyžaduje, aby sa uplatňovalo učenie a vyučovanie orientované na študenta, čím sa mení aj rola učiteľa. Učiteľ študenta motivuje, vedie študenta, ale zároveň mu dáva dostatočný priestor na jeho realizáciu ● Výchovno-vzdelávací proces na UCM poskytuje rôzne formy vzdelávania (denná forma, externá forma) a metódy vzdelávania (prezenčná metóda, dištančná metóda, kombinovaná metóda), vymedzuje vedomosti, schopnosti, kompetencie, ktoré by mal študent ovládať, ak chce vykonávať povolanie, na ktoré sa v rámci štúdia pripravuje. Jednotlivé študijné programy majú v akreditačných spisoch presne kvantifikovateľne vymedzené jadro vedomostí, ktoré vychádza z konkrétneho študijného odboru a sú v súlade s Národným kvalifikačným rámcom SR ● Podmienky pre absolvovanie jednotlivých predmetov definujú Informačné listy predmetov. Tento dokument okrem definovania samostatných podmienok absolvovania predmetu obsahuje aj ciele predmetu, výsledky vzdelávania, harmonogram výučby, literatúru k predmetu a stupnicu hodnotenia k absolvovaniu predmetu ● Pri uskutočňovaní študijných programov je povzbudzovaná aktívna úloha, autonómia, tvorivosť a samostatnosť študentov vo vzdelávaní a v procese učenia sa a tento prístup sa odzrkadľuje aj v hodnotení študentov SP 4.2. Je umožnená flexibilita trajektórií učenia sa a dosahovania výstupov vzdelávania. Študijný program umožňuje zodpovedajúce vzdelávanie sa mimo vysokej školy v domácich a zahraničných inštitúciách, najmä prostredníctvom podpory mobilít. Výsledky tohto vzdelávania sú uznávané vysokou školou. Pri uskutočňovaní študijných programov je povzbudzovaná aktívna úloha, autonómia, tvorivosť a samostatnosť študentov vo vzdelávaní a v procese učenia sa a tento prístup sa odzrkadľuje aj v hodnotení študentov ● Pri uskutočňovaní študijných programov je rešpektovaná rozmanitosť študentov a ich potrieb a je umožňovaná flexibilita trajektórií v štúdiu aj s ohľadom na možnosť zosúladenia pracovného/rodinného života so štúdiom na vysokej škole ● Pri uskutočňovaní študijných programov sa pružne využíva spektrum pedagogických metód, foriem a koncepcií, metód hodnotenia a ich aplikácia sa pravidelne hodnotí a zdokonaľuje. Medzi metódy hodnotenia vedomostí a schopností študentov na UCM patria: písomné skúšky, projekty, protokoly z laboratórnych cvičení, prezentácie, eseje, prípadové štúdie, príklady, kombinované skúšky (písomná a ústna forma) a pod. Hodnotenie študentov sa vykonáva v súlade s postupmi definovanými v Študijnom poriadku UCM ● Študentom je poskytované primerané vedenie a podpora zo strany učiteľov a je podporovaný vzájomný rešpekt vo vzťahu študent – učiteľ ● Skúšajúci sú dôkladne oboznámení s existujúcimi metódami verifikácie dosahovania výstupov vzdelávania, metódami testovania, skúšania a posudzovania výkonov študentov a majú podporu vysokej školy na ďalšie zdokonaľovanie svojich vedomostí a zručností v tejto oblasti ● Hodnotenie umožňuje študentom preukázať rozsah a úroveň, do akej sa im podarilo dosiahnuť očakávané výstupy vzdelávania a študentom poskytuje spätnú väzbu, ktorá môže byť v nevyhnutných prípadoch spojená s odporúčaniami a usmerneniami týkajúcimi sa procesu učenia sa ● Hodnotenie je konzistentné a spravodlivo aplikované vo vzťahu k všetkým študentom, vykonávané v súlade s vopred schválenými postupmi a prinášajúce spoľahlivé závery, ktoré v podobných prípadoch nevedú k neodôvodneným rozdielom Pri hodnotení študentov a uchádzačov sa primerane zohľadňujú okolnosti týkajúce sa študentov so špecifickými potrebami (napr. študent/ka s poruchami mobility, študent/ka so zrakovým, alebo sluchovým postihnutím apod.) ● Študenti majú k dispozícii prostriedky nápravy voči výsledkom hodnotenia, pričom je zaručené spravodlivé zaobchádzanie so žiadateľmi o nápravu. Študent má možnosť požiadať o komisionálne skúšanie za účasti aspoň dvoch skúšajúcich učiteľov, ktorých určí vedúci katedry. Pri hodnotení študenta sa má zohľadniť aj jeho aktivita, samostatnosť a prípadne aj kreativita. Pri hodnotení študenta sa v primeranej miere môžu zohľadni ť poľahčujúce okolnosti (napr. úraz, choroba, tehotenstvo). Študent má možnosť sťažovať sa v súlade s osobitným vnútorným predpisom Študenti majú k dispozícii formálne odvolacie konanie, majú zaručenú možnosť participácie na preskúmavaní podnetov a riešení a majú zaručenú spätnú väzbu týkajúcu sa výsledkov ich preskúmavania a prijatých opatrení. V prípade závažných okolností sťažnosti rieši kontrolór univerzity. Študent má možnosť obrátiť sa aj na Etickú komisiu v prípade domnienky o porušení etického kódexu univerzity ● Ako súčasť hodnotiaceho procesu univerzity sa každoročné vypracováva „Správa o výsledkoch vo výchovno-vzdelávacej činnosti“ 21, ktorá sa predkladá na rokovanie Vedeckej rady UCM ako aj jej fakúlt. V nej sa analyzujú najvýznamnejšie kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele vzdelávacieho procesu v súlade s Dlhodobým zámerom UCM Podpora mobilít: Rozvoj medzinárodnej spolupráce na Univerzite sv. Cyrila a Metoda sa realizuje predovšetkým formou bilaterálnych a multilaterálnych dohôd zameraných na vzájomnú výmenu študentov, pedagogických a nepedagogických pracovníkov, ako aj prostredníctvom realizácie medzinárodných vedeckých projektov, organizovaní spoločných vedeckých podujatí a prezentácií výsledkov práce vo forme spoločných publikácií. Naši študenti a zamestnanci, ktorí majú záujem o zahraničný pobyt, môžu využiť pestrú ponuku mobilít prostredníctvom programu Erasmus+ alebo môžu absolvovať zahraničný pobyt na základe medzinárodných bilaterálnych dohôd, poprípade využiť možnosti v rámci iných mobilitných a štipendijných schém a programov. Súčasťou podpory rozvoja medzinárodných vzťahov je aj prijímanie zahraničných návštev, delegácii a odborníkov, ktoré obohacujú výučbový proces a prispievajú k internacionalizácii vedy, výskumu a vzdelávania na našej univerzite. Univerzita získala projekt v rámci programu Erasmus+ „Mobility študentov a zamestnancov vysokých škôl medzi krajinami programu a partnerskými krajinami“, tzv. International Credit Mobility (ICM) v rámci programu Erasmus+, Kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov. Tento projekt umožňuje realizáciu mobilít študentov a zamestnancov univerzity v rámci podpísaných inter-inštitucionálnych zmlúv medzi krajinami programu (Slovensko) a partnerskými krajinami, t.j krajinami mimo EU. Mobility študentov mimo program Erasmus: FSV UCM v rámci svojho zapojenia do siete CEEPUS umožňuje svojim študentom a pedagógom taktiež mobility na partnerské univerzity zapojené v tejto sieti. Mobility študentov mimo program Erasmus+ a CEEPUS sa môžu realizovať cez SAIA programy, iné grantové programy (napr. Fulbrightove štipendiá) alebo na základe medziuniverzitnej spolupráce. SAIA programy: Národný štipendijný program, Akcia Rakúsko – Slovensko, CEEPUS, medzivládne dohody. Medziuniverzitná spolupráca: UCM má uzavreté zmluvy o spolupráci s mnohými zahraničnými univerzitami a partnerskými inštitúciami. Výmenné pobyty študentov príp. zamestnancov UCM na základe medziuniverzitnej spolupráce si koordinujú jednotlivé fakulty resp. katedry. Študent si môže takýto pobyt financovať aj tak, že si požiada o grant napr. z Národného štipendijného programu alebo grant poskytovaný na základe medzivládnej dohody

Povolania úspešného absolventa študijného programu  . Profil absolventa a ciele vzdelávania a) Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania6. Študijný program Sociálna politika pripravuje odborníkov pre vedu a výskum fokusovanú na oblasť sociálna práca. Študijný program je koncipovaný tak, aby poskytoval dostatok príležitostí pre osvojenie rozvoj vedeckej epistemológie a metodológie prepojených s etickými otázkami vedeckého bádania. Absolvent získa teoretické poznatky, ktoré mu umožňujú podieľať sa na vedeckom výskume zameranom na oblasť sociálnych problémov, ktorým čelia klienti sociálnej práce. Zároveň je cieľom vzdelávania v ŠP Sociálna politika na III. stupni VŠ štúdia pripraviť absolventov tak, aby svoju vedeckú prácu vedeli aplikovať aj pri tvorbe metód a techník sociálnej práce, pri procese štandardizácie metodického konania, pri kritickej reflexii sociálno-politického kontextu, aby sa vedeli zapojiť do aktuálneho vedeckého diskurzu zameraného na úlohy a ciele profesie sociálna práca ako aj na aktuálnosť a vhodnosť paradigmatických modelov sociálnej práce. Absolvent III. stupňa VŠ štúdia v odbore sociálna práca je pripravení spolupracovať v interdisciplinárnych tímoch zameraných na systémové riešenie problémov spojených s problémami každodenného života. Absolventi sú pripravení tiež pre oblasť evaluácie sociálnych služieb, výkonov v oblasti SPODaSK, ako aj pre oblasť hodnotenia kvality poskytovanej starostlivosti a služby. Absolventi získajú tiež zručnosti potrebné pre analytické činnosti a tvorbu koncepčných dokumentov realizovanej na makrorovine sociálnej práce (ministerstvá, UPSVaR, samosprávne kraje a pod.). Nadobudnuté poznatky môžu absolventi uplatniť v edukačnej praxi, ako aj v rámci vedecko-výskumných tímov fokusovaných na oblasť sociálnej práce a sociálnych služieb. Ciele vzdelávania – požadované výstupy od absolventa doktorandského stupňa štúdia: Absolvent si štúdiom na III. stupni VŠ štúdia rozšíri škálu svojich poznatkov a zručností získaných na predchádzajúcich stupňoch o nasledovné vedomosti: Štúdiom získa tiež:  vedomosti z oblasti súčasných trendov pri tvorbe modelov sociálnych služieb,  rozumie vplyvu globalizácie na oblasť sociálnej práce a sociálnych služieb,  poznatky z oblasti sociálnej inklúzie a exklúzie v kontexte antiopresívnych a antidiskriminačných prístupov,  vedomosti zo sociálnej práce orientovanej na kritickú paradigmu a jej úloh a cieľov súvisiacich s poradenskou intervenciou,  vedomosti z teórie etiky starostlivosti a z oblasti humanistických východísk sociálnej práce,  vedomosti potrebné pre prácu v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí,  vedomosti z oblasti európskej sociálnej politiky a jej vplyvu na oblasť sociálnej práce v SR,  vedomosti zamerané na oblasť sociálnej spravodlivosti  vedomosti z oblasti epistemológie,  vedomosti z oblasti metodológie zameranej na skúmanie sociálnej reality,  prehĺbi si schopnosť samostatnej, tvorivej práce. Absolvent doktorandského stupňa študijného programu Sociálna politika vie využívať získané poznatky pri analýze sociálnych systémov a sociálnych javov, dokáže generalizovať získané poznatky a vhodne ich aplikovať vo vedeckej aj praktickej rovine sociálnej práce a sociálnych služieb. Na základe štúdia absolvent bude schopný:  cielene sledovať aktuálny vedecký diskurz,  identifikovať aktuálne sociálne problémy za účelom vedeckého skúmania,  vypracovať projekt vedeckého výskumu,  samostatne realizovať vlastné výskumné bádanie,  kooperovať v rámci výskumných tímov,  prezentovať výsledky vedeckej práce na rôznych úrovniach,  publikovať výsledky vedeckej práce na vedeckých fórach a vo vedeckých časopisoch, participovať na grantových a iných výskumných úlohách,  vyhodnotiť účinnosť a efektívnosť sociálnych intervencií,  vypracovať kritickú analýzu zameranú na zadanú oblasť sociálnych služieb  riešiť etické dilemy profesie,  robiť sociálne expertízy, formulovať odporúčania  participovať pri tvorbe legislatívnych a strategických dokumentov  navrhovať a realizovať projekty pre oblasť sociálnej práce a sociálnych služieb,  realizovať analytickú činnosť potrebnú pre plánovanie rozvoja sociálnych služieb a sociálnej práce,  vypracovať koncepčné materiály pre rôzne úrovne sociálnej praxe,  identifikovať vplyv externého prostredia na životnú situáciu klienta, Absolvent získa a zručnosti a kompetencie ako napr.:  systematicky získavať a rozširovať si teoretické poznanie,  systematicky sledovať, plánovať a vyhodnocovať vývoj v oblasti sociálnych služieb,  systematicky sledovať, plánovať a vyhodnocovať vývoj v oblasti výkonov SPODaSK,  kooperovať pri tvorbe strategických dokumentov na rôznych úrovniach praxe  aplikovať výskumné zistenia do vedeckých a odborných výstupov prostredníctvom vlastnej publikačnej činnosti,  rozvíjať nové metódy a postupy v praxi sociálnej práce,  podieľať sa na tvorbe sociálnej legislatívy,  vypracovávať metodiky a metodické usmernenia,  prinášať nové poznatky a skúsenosti z medzinárodnej praxe do lokálnej sociálnej práce,  kriticky analyzovať súčasný stav poznania,  participovať na edukačnej praxi. Štúdiom doktorandského programu Sociálna politika absolvent získa aj prenositeľné kompetencie ako napr.:  pracovať vo vedeckých tímoch,  realizovať výskum fokusovaný na riešenie lokálnych problémov,  zapájať sa do medzinárodnej spolupráce,  vecne a logicky argumentovať,  kriticky myslieť,  efektívne plánovať a organizovať prácu,  získavať vedeckou cestou argumenty potrebné pre obhajobu záujmov zraniteľných skupín a jednotlivcov.

Uplatnenie absolventov študijného programu  Uplatniteľnosť a) Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu. Absolventi doktorandského štúdia majú široké spektrum pracovných príležitostí. Pracovná pozícia „sociálny pracovník“ sa nachádza vo výkone práce v oblasti štátnej správy a samosprávy, v rezortoch zdravotníctva, v ústavoch pre výkon trestu odňatia slobody, v školstve, v podnikoch, v humanitárnych a charitatívnych organizáciách, v organizáciách červeného kríža a pod. Najširšie uplatnenie nachádzajú v oblasti sociálnych služieb a v oblasti výkonov činností sociálnoprávnej ochrany. Vo väčšine týchto organizácií sa uplatňujú na pozíciách stredného manažmentu, alebo ako samostatní odborní/vedeckí pracovníci, či riadiaci pracovníci. b) Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu. Medzi úspešných absolventov študijného programu Sociálna politika patria: PhDr. Mgr. Martin Vavruš, PhD. – Domov pomocnej ruky, n.o. – riaditeľ, manažér sociálnych služieb, odborný garant PhDr. Tomáš Bečár, PhD. – ZSS Pod hradom – vedúci úseku sociálnej práce PhDr. Peter Máťoš, PhD. – Mesto Považská Bystrica – 1. zástupca primátora mesta Považská Bystrica PhDr. Eva Vaská, PhD., MPH – Špecializované zariadenie Senior dom Vajnory – štatutárna zástupkyňa PhDr. Mgr. Tomáš Habánik, PhD. – Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o. – manažér kvality sociálnych služieb Mgr. Helena Klempa, PhD. – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín – odbor služieb zamestnanosti, oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF – referent AOTP a ESF – NP Prvá pomoc PhDr. Anna Suchá, PhD. – Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“ v Prešove – riaditeľka PhDr. Martin Halaksa, PhD. – starosta obce Košolná PhDr. Soňa Svetlíková, PhD. – referentka pre doktorandské štúdium na UCM v Trnave K úspešným absolventom študijného programu patria aj interní pedagógovia Katedry sociálnych služieb a poradenstva: PhDr. Zuzana Draková, PhD., zuzana.drakova@ucm.sk PhDr. Andrej Hrnčárik, PhD., adrej.hrncarik@ucm.sk PhDr. Lenka Stanová, PhD., lenka.stanova@ucm.sk c) Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

Miera úspešnosti študentov: miera úspešnosti z 1. do 2. ročníka: SOPO 100% miera úspešnosti z 2. do 3. ročníka: SOPO 100% úspešnosť absolventov SOPO 100% priemerná miera úspešnosti /denní/ SOPO 100%

Osoba majúca hlavnú zodpovednosť za zabezpečenie kvality a rozvoja študijného programu Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu). Prof. PhDr. Mgr. Jana Levická, PhD. – profesorka na Katedre sociálnych služieb a poradenstva, jana.levicka@ucm.sk

Názov študijného programu Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne). Prof. PhDr. Mgr. Jana Levická, PhD., jana.levicka@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8175?do=filterForm-submit&surname=Levick%C3%A1&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5 Doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD., mim. prof. olga.bocakov@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11014?do=filterForm-submit&name=O%C4%BEga&surname=Bo%C4%8D%C3%A1kov%C3%A1&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5 Doc. ThDr. Juraj Sedláček, PhD. juraj.sedlacek@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18206?do=filterForm-submit&surname=Sedl%C3%A1%C4%8Dek&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5 PhDr. Darina Kubíčková, PhD.darina.kubickova@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18645?do=filterForm-submit&surname=Kub%C3%AD%C4%8Dkov%C3%A1&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5 PhDr. Michal Imrovič, PhD. michal.imrovic@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/24648?do=filterForm-submit&surname=imrovi%C4%8D&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5 Priradenie k predmetu je uvedené v študijnom pláne. Pätica osôb zodpovedných za študijný program je vyberaná takým spôsobom, aby boli spôsobilé pokryť vybrané nosné témy jadra znalostí študijného odboru.

Personálne zabezpečenie študijného programu Personálne zabezpečenie študijného programu a) Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu). Prof. PhDr. Mgr. Jana Levická, PhD. – profesorka na Katedre sociálnych služieb a poradenstva, jana.levicka@ucm.sk b) Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne). Prof. PhDr. Mgr. Jana Levická, PhD., jana.levicka@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8175?do=filterForm-submit&surname=Levick%C3%A1&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5 Doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD., mim. prof. olga.bocakov@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11014?do=filterForm-submit&name=O%C4%BEga&surname=Bo%C4%8D%C3%A1kov%C3%A1&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5 Doc. ThDr. Juraj Sedláček, PhD. juraj.sedlacek@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18206?do=filterForm-submit&surname=Sedl%C3%A1%C4%8Dek&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5 PhDr. Darina Kubíčková, PhD.darina.kubickova@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18645?do=filterForm-submit&surname=Kub%C3%AD%C4%8Dkov%C3%A1&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5 PhDr. Michal Imrovič, PhD. michal.imrovic@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/24648?do=filterForm-submit&surname=imrovi%C4%8D&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5 Priradenie k predmetu je uvedené v študijnom pláne. Pätica osôb zodpovedných za študijný program je vyberaná takým spôsobom, aby boli spôsobilé pokryť vybrané nosné témy jadra znalostí študijného odboru. Na úrovni doktorandského študijného programu osoby zodpovedné za študijný program vyučujú nasledovné profilové predmety: 1) prof. PhDr. Mgr. Jana Levická, PhD. Epistemológia a metodológia vedy Kritická sociálna práca Humanistické východiská poradenstva 2) doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD., mim.prof.: Teoretické modely sociálnych služieb Sociálna politika v globálnom priestore Sociálno-politické kontexty spravodlivosti 3) doc. ThDr. Juraj Sedláček, PhD., DiS. Etika vo vedeckej práci Etika starostlivosti 4) PhDr. Michal Imrovič, PhD. Tvorba analýz a koncepcií, Rozvojová a humanitárna pomoc, Akademická mobilita 5) PhDr. Darina Kubíčková, PhD. Akademická kultúra – Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu. Odkazy na VUPCH osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu sú dostupné v prílohách. http://www.fsvucm.sk/43_70/personalne-obsadenie – Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu). Zoznam učiteľov s priradením k predmetu je súčasťou študijného plánu. Zoznam učiteľov s uvedením kontaktu a prepojením na CRZVŠ je dostupný na tomto linku: https://ucmtt.sharepoint.com/:x:/t/FSV/EWQMZWoWz91PpvmPRMXgTWQBRdn0oT4SU_YhLbH-y8ulwQ?e=kHMlhy – Zoznam školiteľov dizertačných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov) v externej forme štúdia: Meno školiteľa Názov dizertačnej práce Meno doktoranda Doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD., mim. prof. olga.bocakova@usm.sk Vplyv well-beingu na kvalitu života seniorov s poruchami pohybového aparátu v dimenziách komprehenzívnej rehabilitácie PhDr. Jana Stanová jana.stanova@ucm.sk Doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD., mim. prof. olga.bocakova@usm.sk Úlohy a kompetencie samosprávy v oblasti zabezpečenia sociálnej starostlivosti o osoby vyššieho veku vo vybraných okresných mestách Nitrianskeho samosprávneho kraja PhDr. Mgr. Andrej Martoš,MBA andrej.martos@gmail.com Prof. PhDr. Mgr. Jana Levická, PhD. jana.levicka@ucm.sk Sociálny podnik ako nástroj sociálneho začleňovania PhDr. Mgr. Ivana Havránková havrankova1@ucm.sk Prof. PhDr. Mgr. Jana Levická, PhD. jana.levicka@ucm.sk Dopady toxického dedičstva v lokalite Horná Nitra v kontexte sociálnej práce Mgr. et Mgr. Erik Hrabovský hrabovsky3@ucm.sk Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác. http://fsvucm.sk/43_70/personalne-obsadenie Meno a priezvisko študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov v Akademickom senáte FSV UCM v Trnave: Mgr. Kristína Dzureková Kontakt: dzurekova1@ucm.sk Mgr. Markéta Mackuľáková: Kontakt: mackulakova1@ucm.sk Bc. Denic Vengrín. Kontakt: vengrin1@ucm.sk Na univerzitnej úrovni (AS UCM) študentov zastupujú nasledovní študenti: Mgr. Kristína Dzureková Kontakt: dzurekova1@ucm.sk Mgr. Erik Urc Kontakt: urc1@ucm.sk – Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt). – Mgr. Erika Štangová- 3. ročník PhD. stupeň, denná forma, stangova1@ucm.sk – Bc. Štefan Víg – 1. ročník, magisterský stupeň, denná forma, vig1@ucm.sk Mgr. Zuzana Strculová – 3. ročník, magisterský stupeň, externá forma, zuzana.strculova@gmail.com Mgr. Emma Valigurská – 3. ročník, doktorandský stupeň, denná forma, valigurska1@ucm.sk Mgr. Jana Stanová – 2 ročník, doktorandský stupeň, externá forma, jana.stanova@ucm.sk Mgr. et Mgr. Erik Hrabovský, 1. ročník , doktorandský stupeň, externá forma, hrabovsky3@ucm.sk – Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií). Zastupujúci prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť PhDr. Michal Imrovič, PhD. michal.imrovic@ucm.sk, – poskytuje poradenstvo v problematike študijných záležitostí, v otázkach angažovanosti mladých ľudí v spoločnosti – Referentka pre 3. stupeň štúdia: PhDr. Soňa Svetlíková, PhD, sona.svetlikova@ucm.sk – Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami). – http://fsvucm.sk/11_178/studijne-oddelenie-fsv-ucm – Ing. Zuzana Obúlaná zuzana.obulana@ucm.sk – Mgr. Alena Banárová alena.banarova@ucm.sk – PhDr. Oľga Molnárová olga.molnarova@ucm.sk – Koordinátor štúdia Zastupujúci prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť PhDr. Michal Imrovič, PhD. michal.imrovic@ucm.sk – Študijný poradca/koordinátor štúdia pre študentov so špecifickými potrebami: PhDr. Darina Kubíčková, PhD., darina.kubickova@ucm.sk – Na podpore a poradenstve pre študentov so špecifickými potrebami sa podieľa tiež Študijné oddelenie FSV: – http://fsvucm.sk/11_178/studijne-oddelenie-fsv-ucm – Ing. Zuzana Obúlaná zuzana.obulana@ucm.sk – Koordinátor mobilít na fakultnej úrovni: PhDr. Dalibor Mikuš, PhD. dalibor.mikus@ucm.sk – Koordinátor mobilít na univerzitnej úrovni: Oddelenie vonkajších vzťahov UCM: – https://www.ucm.sk/sk/oddelenie-vonkajsich-vztahov/ – – doc. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD. prorektorka pre vonkajšie vzťahy, ildiko.matusikova@ucm.sk – Mgr. Simona Štefíčková simona.stefickova@ucm.sk – Knižnica – kontakt na pracovisko na FSV UCM – http://fsvucm.sk/11_225_226/informacie – meno kontaktnej osoby na FSV UCM: Mgr. Katarína Procházková – katarina.prochazkova@ucm.sk – Knižnica link na UCM – https://www.ucm.sk/sk/univerzitna-kniznica-ucm-v-trnave/ – Technická podpora Oddelenie hospodárskej správy: dalibor.baxa@ucm.sk – Centrum informačno-komunikačných technológií: https://www.ucm.sk/sk/centrum-ikt/, Mgr. Matej Lackovič, MBA – vedúci CIKT matej.lackovic@ucm.sk, Nora Dostálová – preukazy ISIC: nora.dostalova@ucm.sk – Oddelenie vedy a výskumu na FSV UCM: – http://fsvucm.sk/12_1387/referat-vedy-vyskumu-a-kvality – Mgr. Marta Kuhnová, PhD. marta.kuhnova@ucm.sk – Ing. Klaudia Čirčová klaudia.circova@ucm.sk – Ing. Jana Machatová jana.machatova@ucm.sk Na úrovni UCM: Prorektor pre kvalitu a vedu prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD., ladislav.lenovsky@ucm.sk Mgr. Ľubica Valčuhová lubica.valcuhova@ucm.sk / Od 1.1. 2022 Mgr. Lukaš Kurajda, PhD.: lukas.kurajda@ucm.sk PhDr. Miroslava Sviteková miroslava.svitekova@ucm.sk Študentský domov – Mgr. Soňa Krahulcová: sona.krahulcova@ucm.sk, https://www.ucm.sk/sk/s

Doplňujúce informácie o študijnom programe napr. úspešní absolventi – známe osobnosti, významný projekt, mobility alebo niečo výnimočné o študijnom programe (prednášateľ, spolupracujúca firma, atď.) Medzi úspešných absolventov študijného programu Sociálna politika patria: PhDr. Mgr. Martin Vavruš, PhD. – Domov pomocnej ruky, n.o. – riaditeľ, manažér sociálnych služieb, odborný garant PhDr. Tomáš Bečár, PhD. – ZSS Pod hradom – vedúci úseku sociálnej práce PhDr. Peter Máťoš, PhD. – Mesto Považská Bystrica – 1. zástupca primátora mesta Považská Bystrica PhDr. Eva Vaská, PhD., MPH – Špecializované zariadenie Senior dom Vajnory – štatutárna zástupkyňa PhDr. Mgr. Tomáš Habánik, PhD. – Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o. – manažér kvality sociálnych služieb Mgr. Helena Klempa, PhD. – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín – odbor služieb zamestnanosti, oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF – referent AOTP a ESF – NP Prvá pomoc PhDr. Anna Suchá, PhD. – Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“ v Prešove – riaditeľka PhDr. Martin Halaksa, PhD. – starosta obce Košolná PhDr. Soňa Svetlíková, PhD. – referentka pre doktorandské štúdium na UCM v Trnave K úspešným absolventom študijného programu patria aj interní pedagógovia Katedry sociálnych služieb a poradenstva: PhDr. Zuzana Draková, PhD., zuzana.drakova@ucm.sk PhDr. Andrej Hrnčárik, PhD., adrej.hrncarik@ucm.sk PhDr. Lenka Stanová, PhD., lenka.stanova@ucm.sk

Názov študijného programu verejná správa

Udeľovaný akademický titul  magister, Mgr.

Forma štúdia externá

Číslo a názov študijného odboru 6718 politické vedy

Stupeň štúdia  2

Kód programu – číslo študijného programu 106993

Úroveň národného kvalifikačného rámca úroveň 7

Štandardná dĺžka štúdia v rokoch  3

Jazyk poskytovania  slovenský jazyk

Vzdelávacie ciele a výstupy študijného programu Profil absolventa, ciele a výstupy vzdelávania: Študijný program verejná správa v druhom, teda magisterskom stupni vysokoškolského štúdia, je zameraný na poskytnutie komplexného rámca vedomostí, zručností i kompetencií v oblasti verejnej správy a verejnej politiky v adekvátnom rozsahu zodpovedajúcom profilu absolventa vysokoškolského štúdia zodpovedne a adekvátne pripraveného čeliť potrebám praxe a vlastnej sebarealizácii. I napriek tomu, že po absolvovaní magisterského stupňa štúdia sa pred absolventom otvára možnosť pokračovať vo vysokoškolskom vzdelávaní na doktorandskom štúdiu, vnímame v rámci podmienok Slovenskej republiky skôr vôľu absolventov preraziť do praxe, a to niekedy už po absolvovaní bakalárskeho stupňa štúdia a následnom pokračovaní v štúdiu na vyššom stupni v externej forme. Práve z toho dôvodu predkladaný študijný program svojim obsahovým zameraním a doplnkovými aktivitami reaguje na potreby modernej praxe a zároveň reflektuje kľúčový princíp vzdelávacej politiky realizovanej v krajinách Európskej únie, teda rozvoj výmeny informácií a skúseností v otázkach, ktoré sú spoločné vzdelávacím systémom. Realizácia študijného programu je v súlade s princípmi európskeho spoločenstva zameraná na rozvoj európskej dimenzie vo vzdelávaní (napríklad výučbou terminologických pojmov a odborných poznatkov aj v anglickom jazyku), podporu mobility študentov (okrem iného aj podporou akademického uznávania diplomov a započítaním času štúdia), podporu spolupráce medzi vzdelávacími inštitúciami a kooperáciou študentov pri príprave odborno-vedeckých aktivít, rozvoj výmeny informácií a skúseností z praxe (realizáciou pozvaných prednášok odborníkov) a podobne. Cieľom študijného programu je pripraviť absolventa komplexne schopného samostatne pôsobiť vo sfére verejnej. Študijný program je preto vypracovaný i na základe komunikácie s odborníkmi z praxe ako i zamestnávateľmi a doplnený podpornými aktivitami na celkový rozvoj a prípravu lídrov života verejného, ako aj tvorcov a aktérov verejného diania či správy vecí verejných. Výsledky vzdelávacieho procesu sa zameriavajú na prípravu absolventov s komplexnými zručnosťami i kompetenciami s praktickým zameraním, ktorí sú pripravení samostatne analyzovať súčasné princípy verejnej správy ako aj proces fungovania verejnej politiky. Predpokladom na získanie takýchto prenositeľných kompetencií je skutočnosť, že študenti disponujú relevantným množstvom poznatkov z oblastí priamo i nepriamo súvisiacich so sférou verejnou (politológia, právo, sociológia, ekonómia a ekonomika, znalosť vedeckej metodológie, manažment, marketing, práca s informáciami, história). Absolventi študijného programu verejná správa získajú základné i prehĺbené poznatky v zmysle prípravy pre výkon nimi uvažovaných profesií v oblasti verejnej správy na úrovni štátnej správy a územnosprávnej samosprávy, prípadne v štruktúrach verejnoprávnych korporácií, zároveň majú možnosť zužitkovať získaní vedomosti v sektore verejnej politiky a inštitúciách jej zložky riadiacich. Teoretické a praktické vedomosti absolventov Absolvent magisterského stupňa študijného programu verejná správa v procese vzdelávania získava široké spektrum teoretických poznatkov, čo mu umožňuje orientovať sa v procesoch verejnej politiky a riadení verejnej správy. Študent zároveň dokáže uvažovať v interdisciplinárnom kontexte, práve vďaka teoretickému poznaniu získanému štúdiom odborných predmetov súvisiacich vedných disciplín ako aj schopnosťou riešiť vybrané problémy z praxe získanou počas analýzy prípadových štúdií z rôznych oblastí (ako súčasť praktickej formy výučby v rámci jednotlivých predmetov). Študent dokáže identifikovať problémy verejnej správy a verejnej politiky a následne analytickým prístupom uvažuje o možných riešeniach, pričom komplexné získané vedomosti vie prepojiť s praxou, a to aj vďaka možnosti nadobudnúť praktické skúsenosti pre svoju budúcu kariéru už počas štúdia. Teoretické vedomosti a nadobudnuté zručnosti môže študent aplikovať viacerých postoch v rámci odbornej praxe, čím si ich overuje a prehlbuje do formy praktických kompetencií, využívajúc pritom najnovšie vedecko-technické poznatky z praxe verejnej správy a verejnej politiky, a to nielen v slovenských podmienkach Absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia (bakalár) študijného programu verejná správa získa východiskové vedomosti a znalosti v rozsahu a úrovni adekvátnej k stupňu štúdia podľa Kvalifikačného rámca v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania. Tento základ u absolventa determinuje pripravenosť k analytickým úlohám v agende vecí verejných a organizácií v tejto sfére pôsobiacich, za garancie poznania politického, právneho, ekonomického, spoločenského i administratívneho priestoru v rámci Slovenskej republiky ako aj Európy. Doplňujúce schopnosti a zručnosti Absolvovaním študijného programu študent získa schopnosť tímovej práce a zdokonalí svoje komunikačné techniky, keďže súčasťou študijného programu je aj možná účasť na odborných študentských podujatiach, diskusiách a workshopoch. Absolvent študijného programu je schopný komunikovať na domácich i medzinárodných fórach využitím odborného jazyka na úrovni písomnej i ústnej, pričom rozvíja zároveň svoju schopnosť komunikovať v svetovo uznávanom jazyku – anglickom, osvojením si pojmoslovia vzťahujúceho sa k obsahu štúdia. Absolvent preukazuje finančnú, ekonomickú a mediálnu gramotnosť. Absolvent je spôsobilý kooperácie a organizácie práce v pracovných skupinách, dokáže spolupracovať a prijímať rozhodnutia, je schopný kreatívne a pružne myslieť, je schopný analyzovať potreby, identifikovať a pomenovať problémy, navrhovať riešenia založené na relevantnej práci s informáciami, dokáže vytvárať, realizovať, monitorovať a vyhodnocovať jednotlivé zložky verejnej politiky, je schopný uskutočňovať empirický výskum a interpretovať jeho výsledky a aplikovať odporúčania výskumu v praxi. Absolvent je pripravený na chápanie interdisciplinárnych súvislostí fungovania moderných systémov verejnej správy a vníma neustálu potrebu rozvoja a dynamiky. Absolvent v neposlednom rade získava schopnosť vysvetliť a sprístupniť odborné poznatky i laickej verejnosti, čím sa spolupodieľa na rozvoji povedomia o fungovaní „dobrej“ verejnej správy. Rozsah vedomostí a nadobudnuté zručnosti vrátane získaných profesných kompetencií absolventovi umožní pokračovať v treťom stupni štúdia, alebo mu umožní vstúpiť do praktického života (viď nižšie). Kvalifikácie študentov, ktoré znamenajú ukončenie druhého cyklu kvalifikačného rámca Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania, a to: – Študent preukazuje vedomosti a porozumenie, ktoré sú v tomto cykle založené na vedomostiach a porozumení dosiahnutých v prvom cykle, rozširujú a obohacujú ich a poskytujú základ alebo príležitosť pre originálnosť pri rozvíjaní a/alebo uplatňovaní konceptov; – Študent dokáže uplatniť svoje vedomosti a porozumenie ako aj schopnosti tvorivo riešiť problémy v nových alebo neznámych prostrediach, v širších kontextoch súvisiacich so študijným odborom; – Študent vykazuje schopnosť integrovať vedomosti, zvládať zložitosť a formulovať rozhodnutia pri neúplných alebo obmedzených informáciách, zároveň si uvedomuje spoločenskú a etickú zodpovednosť spojenú s uplatňovaním svojich vedomostí a rozhodnutí; – Študent vie jasne a jednoznačne komunikovať závery, ich poznatky a zdôvodnenia odborníkom aj laickým adresátom; – Študent disponuje rozvinutými vzdelávacími zručnosťami , ktoré mu dovoľujú pokračovať v ďalšom štúdiu s vysokým stupňom samostatnosti a autonómie.

Požiadavky na uchádzačov o štúdium, spôsob ich výberu a odporúčané osobnostné predpoklady  Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu a) Podmienky prijímacieho konania sú inkluzívne a zaručujú rovnaké príležitosti každému uchádzačovi, ktorý preukáže potrebné predpoklady na absolvovanie štúdia. UCM môže prijímať uchádzačov len na štúdium akreditovaných študijných programov, ktoré má uvedené v registri študijných programov. 1)Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium alebo na štúdium študijného programu podľa § 53 ods. 3 zákona je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. 2) Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa podľa § 53 ods. 1 zákona je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, pričom súčet počtu získaných kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu druhého stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov. 3) Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. b) Postupy prijímania na štúdium. Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania ukončené maturitnou skúškou. Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program sú smerodajné známky z predmetov na maturitnej skúške. Súčasťou prihlášky na bakalárske vysokoškolské štúdium je životopis, potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, overená kópia maturitného vysvedčenia. Uchádzačom, ktorí maturujú v akademickom roku 2020/2021, potvrdí výsledky štúdia stredná škola. Maturitné vysvedčenie (overenú kópiu) pošlú uchádzači po vykonaní maturitnej skúšky, prípadne doručia na zápis. Uchádzači o štúdium budú zoradení na základe výsledku maturitnej skúšky. Uchádzači o štúdium budú podmienečne prijatí na štúdium s tým, že maturitné vysvedčenie musia dodatočne predložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium.

Pravidlá vyučovania sa a učenia sa SP 4.1. Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v študijnom programe umožňujú dosahovanie výstupov vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov a ich potrieb. Samohodnotenie plnenia Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v ŠP, ktoré umožňujú dosahovať výstupy vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov a ich potrieb sú ukotvené v Interných predpisoch UCM a FSV UCM v Trnave. Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM v Trnave: ● Previazanie vzdelávania a tvorivých činností, pričom úroveň a zameranie tvorivej činnosti zodpovedá stupňu vysokoškolského vzdelávania a výstupom vzdelávania, sa zabezpečuje výberom učiteľov zodpovedných za študijný program a učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety s kvalitnými vedeckými výstupmi ● Podpora internacionalizácie vzdelávacích, tvorivých a ďalších súvisiacich činností, aby jej miera zodpovedala poslaniu a strategickým cieľom vysokej školy, cieľom a výstupom vzdelávania a potrebám zainteresovaných strán sa realizuje prostredníctvom angažovania hosťujúcich profesorov zo zahraničia, prostredníctvom programov ERASMUS a iných mobilitných programov, ako aj prostredníctvom stáží učiteľov na zahraničných univerzitách Ochrana proti akémukoľvek druhu intolerancie a diskriminácie študentov, zamestnancov a uchádzačov, najmä na základe pohlavia/rodu, rasy, farby pleti, jazyka, veku, sexuálnej orientácie, viery alebo náboženstva, zdravotného znevýhodnenia, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku a pôvodu sa realizuje dodržiavaním smernice o GDPR a Etického kódexu. ● Obsah a úroveň kvalifikácie napĺňa sektorovo-špecifické očakávania zamestnávateľov a iných externých zainteresovaných strán za zabezpečuje prihliadnutím: k názorom, poznatkom a skúsenostiam študentov a absolventov fakulty, k úrovni poznania vo vede a praxi, k vymedzeniu cieľov a výstupov vzdelávania, k rozboru osobnostného rozvoja a tvorivosti, k rozboru uplatniteľnosti absolventa na trhu práce, požiadavkám príslušnej úrovne Národného kvalifikačného rámca, Kvalifikačného rámca európskeho vysokoškolského priestoru a sektorovo-špecifickým očakávaniam, k zaťaženosti v podobe materiálnych a ľudských kapacít ● Študijné programy majú jasne špecifikovaný profil absolventa a v tomto rámci jasne vymedzené a komunikované ciele a výstupy vzdelávania, ktoré sú overiteľné a zodpovedajú poslaniu vysokej školy, príslušnému stupňu kvalifikačného rámca a oblasti poznania podľa príslušného študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov, v ktorých ich absolventi získajú vysokoškolské vzdelanie V študijných programoch je jednoznačne previazané vzdelávanie s tvorivými činnosťami, pričom úroveň a zameranie tvorivej činnosti zodpovedá stupňu vysokoškolského vzdelávania a výstupom vzdelávania ● Študijné programy poskytujú študentom prenositeľné spôsobilosti, ktoré ovplyvňujú osobný rozvoj študentov a môžu byť využité v ich budúcom kariérnom uplatnení a v živote ako aktívnych občanov v demokratických spoločnostiach Učenie sa, vyučovanie a hodnotenie orientované na študenta ● Priebeh štúdia na UCM upravuje Študijný poriadok UCM 15. Umožňuje študentom zvoliť si vlastné tempo štúdia, prináša im flexibilitu vzdelávacieho procesu s prihliadnutím na kreditový systém. Zároveň je Študijný poriadok UCM predmetom administratívneho overovania a kontroly jednotlivých etáp štúdia. Pri zabezpečovaní kvalitného vzdelania študenta má zásadný význam učiteľ, ktorý študentovi umožňuje získať vedomosti, schopnosti a zručnosti. Rôznorodosť študentskej obce a väčší dôraz na výsledky vzdelávania si vyžaduje, aby sa uplatňovalo učenie a vyučovanie orientované na študenta, čím sa mení aj rola učiteľa. Učiteľ študenta motivuje, vedie študenta, ale zároveň mu dáva dostatočný priestor na jeho realizáciu ● Výchovno-vzdelávací proces na UCM poskytuje rôzne formy vzdelávania (denná forma, externá forma) a metódy vzdelávania (prezenčná metóda, dištančná metóda, kombinovaná metóda), vymedzuje vedomosti, schopnosti, kompetencie, ktoré by mal študent ovládať, ak chce vykonávať povolanie, na ktoré sa v rámci štúdia pripravuje. Jednotlivé študijné programy majú v akreditačných spisoch presne kvantifikovateľne vymedzené jadro vedomostí, ktoré vychádza z konkrétneho študijného odboru a sú v súlade s Národným kvalifikačným rámcom SR ● Podmienky pre absolvovanie jednotlivých predmetov definujú Informačné listy predmetov. Tento dokument okrem definovania samostatných podmienok absolvovania predmetu obsahuje aj ciele predmetu, výsledky vzdelávania, harmonogram výučby, literatúru k predmetu a stupnicu hodnotenia k absolvovaniu predmetu ● Pri uskutočňovaní študijných programov je povzbudzovaná aktívna úloha, autonómia, tvorivosť a samostatnosť študentov vo vzdelávaní a v procese učenia sa a tento prístup sa odzrkadľuje aj v hodnotení študentov

Podmienky absolvovania študijného programu  Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia. Podmienkou riadneho skončenia štúdia v magisterskom študijnom programe verejná správa je dosiahnutie 180 kreditov. Z toho je potrebné získať 160 kreditov formou povinných, povinne voliteľných, resp. voliteľných predmetov a 20 kreditov získava študent úspešnou obhajobou záverečnej práce (10 kreditov), resp. štátnou skúškou z verejnej správy (5 kreditov) a Štátnou skúškou z verejnej politiky (5 kreditov). Konkrétne náležitosti štúdia sú definované vo Vnútornom predpise UCM 8/2020 Študijný poriadok UCM (https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf): – § 7 Harmonogram štúdia – § 8 Kreditový systém štúdia – § 9 Študijný program a študijný plán – § 10 Predmety študijného programu – § 11 Zápis a absolvovanie predmetov – § 12 Súbor vzdelávacích činností – § 13 Individuálny harmonogram štúdia – § 14 Absolvovanie študijných predmetov – § 15 Hodnotenie výsledkov štúdia – § 16 Kontrolné etapy štúdia § 17 Záverečná práca – § 18 Štátna skúška – § 19 Celkové hodnotenie štúdia – § 20 Skončenie štúdia – § 22 Prerušenie štúdia – § 23 Zanechanie štúdia e) Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre: – počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia – 180 kreditov; Uvedené informácie sú obsiahnuté v Prílohe 1 Opis študijného programu a v jednotlivých informačných listoch. – počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia – Uvedené informácie sú obsiahnuté v Prílohe 1 Opis študijného programu a v jednotlivých informačných listoch. – počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia- Uvedené informácie sú obsiahnuté v Prílohe 1 Opis študijného programu. – počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program, – počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia – Uvedené informácie sú obsiahnuté v Prílohe 1 Opis študijného programu a v jednotlivých informačných listoch. – počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia – Uvedené informácie sú obsiahnuté v Prílohe 1 Opis študijného programu a v jednotlivých informačných listoch. – počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za projektovú prácu s uvedením príslušných predmetov v inžinierskych študijných programoch, – počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za umelecké výkony okrem záverečnej práce v umeleckých študijných programoch

Postupy a kritériá hodnotenia http://www.fsvucm.sk/files/zos%C3%BA%C4%BEa%C4%8Fovanie/ILP%20SOSL%20BcD/Priloha_11a_ILP_Mgr._VS_Ext.pdf

Zdroje študijného programu  . Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora • • Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská). • • Realizácia študijné programu si z hľadiska jeho zamerania vyžaduje učebne vybavené bežnou technikou používanou pri modernej výučbe na vysokej škole, a to počítač s aktívnym pripojením na internet, dataprojektor a ozvučenie. Pracovisko disponuje takýmto vybavením vo všetkých učebniach, vrátane študovne v Knižnici FSV UCM. • • Fakulta každoročne investuje do materiálneho a technického vybavenia i do priestorov určených na výučbu. Všetky priestory určené na výučbu sú vybavené počítačovou technikou, dataprojektorom, plátnom a ozvučením. • Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave disponuje vynikajúcim technickým vybavením a zázemím, ktoré študentom prináša komfort počas štúdia. Študenti môžu využívať špecializovanú fakultnú knižnicu, multimediálnu učebňu, veľkú či malú aulu, laboratórium pre výskum marketingu a komunikácie vo verejnej správe, multimediálnu konferenčnú miestnosť, zasadacie miestnosti a špeciálne učebne. Všetky priestory fakulty sú pokryté wifi signálom, prostredníctvom ktorých môže byť študent a zamestnanec pripojený na internet. Počítačovou technikou s pripojením na internet vrátane tlačiarní sú vybavené aj kancelárie zamestnancov. • • Priestorové vybavenie fakulty odzrkadľujú moderné prednáškové miestnosti s dostatočnou kapacitou väčších aj menších skupín študentov. Študenti môžu využívať oddychové zóny, telocvičňu či posilňovňu. • • Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne). • • prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov je zabezpečený viacerými spôsobmi, a to najmä prostredníctvom Knižnice na FSV UCM, Univerzitnej knižnice, prostredníctvom individuálnych vyučujúcich a prostredníctvom internetových databáz (v prípade nutnosti registrácie do databázy, študijnú literatúru poskytuje vyučujúci). • • V rámci FSV majú študenti k dispozícii špecializovanú fakultnú knižnicu nachádzajúcej sa priamo v budove fakulty. Ku dňu 31.12.2020 tvorilo knižničný fond fakultnej knižnice 9 348 knižničných jednotiek. Z toho bolo kníh a zviazaných periodík 7 136, audiovizuálnych a elektronických dokumentov 82, záverečných prác 2 130. Do nákupu knižničného fondu za rok 2020 fakulta investovala čiastku 1 750,61 EUR. Knižničné jednotky sú priebežne dopĺňané z fakultných prostriedkov, grantových prostriedkov a darov. Členovia akademického pracoviska aktívne prispievajú k tvorbe učebných textov, skrípt a monografií potrebných pre zvyšovanie kvality výučby. Literatúra pokrýva najmä oblasť politológie, verejnej správy a politiky, sociálnych služieb, no obsahuje aj širokú ponuku z ostatných vedných odborov. Študenti počas štúdia môžu využívať rôzne online databázy, ktoré im uľahčujú plniť študentské povinnosti pri písaní semestrálnych prác ako aj pri samo- štúdiu. Študenti majú dispozícii zadarmo aj využívanie balíka aplikácii Microsoft Office 365 . • • Fakulta má k dispozícií na webe pre študentov ja virtuálnu knižnicu, ktorá obsahuje E-publikácie k jednotlivým predmetom študijného programu. Link: http://fsvucm.sk/12_133_247/e-publikacie Referentka pre knižničné systémy: Katarína Procházková katrina.prochazkova@ucm.sk • • Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie. Dištančné vzdelávanie sa realizuje v plnom rozsahu v porovnaním s rozsahom prezenčného štúdia a za dodržania všetkých náležitostí študijného programu. • • Dištančné vzdelávanie sa zabezpečuje prostredníctvom univerzitne aplikovanej platformy, ktorá je prístupná všetkým študentom, vyučujúcim a spolupracujúcim partnerom, a to bezplatne a výlučne na študijné účely. Táto platforma slúži i na zdieľanie ťažšie dostupných študijných materiálov a podkladov, na komunikáciu so študentmi ako i na skúšanie ústnou alebo testovou formou. • Touto formou sa realizujú i všetky podporné a doplnkové aktivity zo strany našich partnerov, a to v rozsahu zodpovedajúcom rozsahu prezenčnej formy. • • Dištančné štúdium na FSV UCM v Trnave upravuje „Smernica o dištančnej metóde výučby“ https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/8_21_distancna_vyucba.pdf. http://fsvucm.sk/files/%C5%A1t%C3%BAdium/dokumenty/Smernica%20o%20distancnej%20forme%20statnych%20skusok%203_2021.docx Usmernenie dekana o zásadách dištančnej výučby na FSV UCM http://fsvucm.sk/files/rozvrhy/2021_2022/Usmernenie%20dekana_%20Z%C3%81SADY%20DI%C5%A0TAN%C4%8CNEJ%20V%C3%9DU%C4%8CBY%20NA%20FSV%20UCM%20(2).pdf • • Na úplné dištančné vzdelávanie prešla FSV ešte počas prvej vlny pandémie. Je nutné konštatovať, že prechod na dištančné vzdelávanie bol plynulý a napriek nepripravenosti na takúto situáciu aj relatívne rýchly: • • Celá výuka bola do online systému prenesená v prvých týždňoch v marci 2020 • • V prvých týždňoch bolo umožnené využívať na výuku viaceré platformy. Využívaná bola platforma ZOOM, Google Meet, Moodle • • UCM neskôr prešla aj k využívaniu služby Microsoft 365: https://www.ucm.sk/sk/microsoft365/ a v rámci nej aj službu Microsoft Teams. Inštruktážne videá od Microsoftu sú dostupné: odkaz1, odkaz2, odkaz3 • • Krátko pred prechodom na online výuku sa na úrovni jednotlivých katedier FSV realizovali inštruktážne školenia zamerané na výuku v online priestore Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie. • • OZ Európsky dialóg, Učiaca sa Trnava, GROW WITH GOOGLE, Slovenská asociácia koučov, Zastúpenie SR pri EK, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Národná rada SR, Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, Poľnohospodárska platobná agentúra, Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku • • Partneri sa pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu zapájajú viacerými spôsobmi, a to: • • formou poskytovania krátkodobých odborných stáží pre študentov s dôrazom na aplikáciu získaných teoretických vedomostí a zručností v praxi; • • ďalej sa zapájajú formou prípravy a organizácie odborných diskusií, workshopov a tréningov špecializovaných na rozvoj získaných vedomostí a zručností v rámci zadanej témy previazanej na obsah vzdelávania; • • formou zapojenia študentov do projektovej a osvetovej činnosti, ktorú partneri vykonávajú, čo zahŕňa i možnosť účasti študentov na realizácii ich aktivít doma i v zahraniční, čím umožňujú študentov verifikáciu svojich nadobudnutých vedomostí a zručností, ako i získanie prenositeľných kompetencií v odbore; • • poskytovaní poradenstva a asistencie pri aktivitách pracoviska orientovaných na osobnostný rozvoj študentov v rámci ich prípravy na budúce profesijné zameranie. • • Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia. Fakulta organuje množstvo podujatí v troch hlavných podobách: • Podujatia nepriamo naviazané na obsah štúdia, a to podujatia sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia, ktorých hlavnou úlohou je upevnenie vzťahu vzdelávacej inštitúcie so študentmi, rozvoj ich soft skills a podpora tímovej práce (napríklad Futbalový turnaj o pohár dekana, Športový deň FSV UCM, Valentínsky volejbalový turnaj, Grilovačka a iné aktivity ako Olympiáda o Olympiáda o EÚ 2019 pre študentov stredných škôl – v prípade záujmu majú možnosť participovať pri jej priebehu aj samotní študenti študijného programu) • • Podujatia priamo naviazané na obsah štúdia ale vo forme neformálnej súčasti vzdelávacieho procesu (napr. rôzne diskusie s odborníkmi, filmový klub, tréningy zamerané na verejný prejav ako osobnú značku, kultúru verejného prejavu, pravidlá dobrej prezentácie ako asertivitu z pohľadu komunikačných zručností, a ďalšie) • • Podujatia ako reálna a priama súčasť výučby (ako tréningy a workshopy priamo naviazané na tematické zameranie predmetu a priamo prepájajúce získavané vedomosti s ich praktickou aplikáciou, ako napríklad tvorivé workshopy pri tvorbe brandingu SR, pri stanovovaní národnej identity, workshopy o úlohe SR v rámci tzv. green deal-u, tréningy a workshopy zamerané na občiansku participáciu v prostredí EÚ, a pod. zameraných na diskusiu, reflexiu a navrhovanie konkrétnych riešení pre budúcnosť Európy) • • Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania. Možnosti: SAIA, ERASMUS+, OZ Európsky dialóg, Učiaca sa Trnava, Zastúpenie SR pri EK, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Národná rada SR, Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, Poľnohospodárska platobná agentúra, Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku. Podmienky: prihlasovať sa môžu všetci študenti dennej formy štúdia po ukončení aspoň prvého ročníka. Vo výberovom konaní sa zohľadňujú nielen študijné výsledky záujemcu o stáž, ale i jeho účasť na aktivitách realizovaných v rámci i mimo výučbového procesu, jeho jazykové a komunikačné zručnosti. Mimoriadne sa zohľadňuje záujem daného študenta o odbor, na ktorom by prax/stáž vykonával. Pravidlá uznávania tohto vzdelávania: Po dobu praxe pracuje študent v zmysle predchádzajúcej dohody s vyučujúcimi v móde tzv. individuálneho študijného plánu a riadne prechádza skúškovým procesom. Pri zahraničných mobilitách prostredníctvom programov agentúry SAIA alebo programu ERASMUS+ sa vysoká škola riadi všeobecne platnými pravidlami prihlasovania a uznávania kreditov. Pokyny na prihlasovanie: Študenti sa prihlasujú na základe aktuálne vyhlásených platných podmienok na prihlasovanie sa, ktoré pravidelne vyhlasujú samotní partneri. Pracovisko následne tieto podmienky zverejňuje študentom rôznymi komunikačnými spôsobmi. Univerzita má Oddelenie vonkajších vzťahov: https://www.ucm.sk/sk/medzinarodne-vztahy/, https://www.ucm.sk/sk/oddelenie-vonkajsich-vztahov/, Podmienky upravuje Smernica o administrácii Erasmus+: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/24_2021_administracia_erasmus+.pdf Fakulta komunikuje s viacerými partnermi univerzitami, či inštitúciami medzi ktorými prebiehajú vzájomné mobility študentov a pedagógov. Agenda je v kompetencii prodekanky pre zahraničné vzťahy PhDr. Edita Poórová, Ph.D. edita.poorova@ucm.sk http://fsvucm.sk/150_127/prodekanka-pre-zahra , http://fsvucm.sk/150_520/erasmus a taktiež vytvorenú pozíciu fakultného koordinátora Erasmu: kontakt na fakultného koordinátora: PhDr. Dalibor Mikuš dalibor.mikus@ucm.sk Všetky informácie sú dostupné na: http://fsvucm.sk/150/press Pravidelne sa uskutočňuje výberové konanie na mobility, Uznávanie predmetov je v súlade s vnútornými predpismi.

Možnosti učenia sa študentov  SP 4.1. Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v študijnom programe umožňujú dosahovanie výstupov vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov a ich potrieb. Samohodnotenie plnenia Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v ŠP, ktoré umožňujú dosahovať výstupy vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov a ich potrieb sú ukotvené v Interných predpisoch UCM a FSV UCM v Trnave. Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM v Trnave: ● Previazanie vzdelávania a tvorivých činností, pričom úroveň a zameranie tvorivej činnosti zodpovedá stupňu vysokoškolského vzdelávania a výstupom vzdelávania, sa zabezpečuje výberom učiteľov zodpovedných za študijný program a učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety s kvalitnými vedeckými výstupmi ● Podpora internacionalizácie vzdelávacích, tvorivých a ďalších súvisiacich činností, aby jej miera zodpovedala poslaniu a strategickým cieľom vysokej školy, cieľom a výstupom vzdelávania a potrebám zainteresovaných strán sa realizuje prostredníctvom angažovania hosťujúcich profesorov zo zahraničia, prostredníctvom programov ERASMUS a iných mobilitných programov, ako aj prostredníctvom stáží učiteľov na zahraničných univerzitách Ochrana proti akémukoľvek druhu intolerancie a diskriminácie študentov, zamestnancov a uchádzačov, najmä na základe pohlavia/rodu, rasy, farby pleti, jazyka, veku, sexuálnej orientácie, viery alebo náboženstva, zdravotného znevýhodnenia, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku a pôvodu sa realizuje dodržiavaním smernice o GDPR a Etického kódexu. ● Obsah a úroveň kvalifikácie napĺňa sektorovo-špecifické očakávania zamestnávateľov a iných externých zainteresovaných strán za zabezpečuje prihliadnutím: k názorom, poznatkom a skúsenostiam študentov a absolventov fakulty, k úrovni poznania vo vede a praxi, k vymedzeniu cieľov a výstupov vzdelávania, k rozboru osobnostného rozvoja a tvorivosti, k rozboru uplatniteľnosti absolventa na trhu práce, požiadavkám príslušnej úrovne Národného kvalifikačného rámca, Kvalifikačného rámca európskeho vysokoškolského priestoru a sektorovo-špecifickým očakávaniam, k zaťaženosti v podobe materiálnych a ľudských kapacít ● Študijné programy majú jasne špecifikovaný profil absolventa a v tomto rámci jasne vymedzené a komunikované ciele a výstupy vzdelávania, ktoré sú overiteľné a zodpovedajú poslaniu vysokej školy, príslušnému stupňu kvalifikačného rámca a oblasti poznania podľa príslušného študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov, v ktorých ich absolventi získajú vysokoškolské vzdelanie ● V študijných programoch je jednoznačne previazané vzdelávanie s tvorivými činnosťami, pričom úroveň a zameranie tvorivej činnosti zodpovedá stupňu vysokoškolského vzdelávania a výstupom vzdelávania ● Študijné programy poskytujú študentom prenositeľné spôsobilosti, ktoré ovplyvňujú osobný rozvoj študentov a môžu byť využité v ich budúcom kariérnom uplatnení a v živote ako aktívnych občanov v demokratických spoločnostiach Učenie sa, vyučovanie a hodnotenie orientované na študenta ● Priebeh štúdia na UCM upravuje Študijný poriadok UCM 15. Umožňuje študentom zvoliť si vlastné tempo štúdia, prináša im flexibilitu vzdelávacieho procesu s prihliadnutím na kreditový systém. Zároveň je Študijný poriadok UCM predmetom administratívneho overovania a kontroly jednotlivých etáp štúdia. Pri zabezpečovaní kvalitného vzdelania študenta má zásadný význam učiteľ, ktorý študentovi umožňuje získať vedomosti, schopnosti a zručnosti. Rôznorodosť študentskej obce a väčší dôraz na výsledky vzdelávania si vyžaduje, aby sa uplatňovalo učenie a vyučovanie orientované na študenta, čím sa mení aj rola učiteľa. Učiteľ študenta motivuje, vedie študenta, ale zároveň mu dáva dostatočný priestor na jeho realizáciu Výchovno-vzdelávací proces na UCM poskytuje rôzne formy vzdelávania (denná forma, externá forma) a metódy vzdelávania (prezenčná metóda, dištančná metóda, kombinovaná metóda), vymedzuje vedomosti, schopnosti, kompetencie, ktoré by mal študent ovládať, ak chce vykonávať povolanie, na ktoré sa v rámci štúdia pripravuje. Jednotlivé študijné programy majú v akreditačných spisoch presne kvantifikovateľne vymedzené jadro vedomostí, ktoré vychádza z konkrétneho študijného odboru a sú v súlade s Národným kvalifikačným rámcom SR ● Podmienky pre absolvovanie jednotlivých predmetov definujú Informačné listy predmetov. Tento dokument okrem definovania samostatných podmienok absolvovania predmetu obsahuje aj ciele predmetu, výsledky vzdelávania, harmonogram výučby, literatúru k predmetu a stupnicu hodnotenia k absolvovaniu predmetu ● Pri uskutočňovaní študijných programov je povzbudzovaná aktívna úloha, autonómia, tvorivosť a samostatnosť študentov vo vzdelávaní a v procese učenia sa a tento prístup sa odzrkadľuje aj v hodnotení študentov SP 4.2. Je umožnená flexibilita trajektórií učenia sa a dosahovania výstupov vzdelávania. Študijný program umožňuje zodpovedajúce vzdelávanie sa mimo vysokej školy v domácich a zahraničných inštitúciách, najmä prostredníctvom podpory mobilít. Výsledky tohto vzdelávania sú uznávané vysokou školou Pri uskutočňovaní študijných programov je povzbudzovaná aktívna úloha, autonómia, tvorivosť a samostatnosť študentov vo vzdelávaní a v procese učenia sa a tento prístup sa odzrkadľuje aj v hodnotení študentov ● Pri uskutočňovaní študijných programov je rešpektovaná rozmanitosť študentov a ich potrieb a je umožňovaná flexibilita trajektórií v štúdiu aj s ohľadom na možnosť zosúladenia pracovného/rodinného života so štúdiom na vysokej škole ● Pri uskutočňovaní študijných programov sa pružne využíva spektrum pedagogických metód, foriem a koncepcií, metód hodnotenia a ich aplikácia sa pravidelne hodnotí a zdokonaľuje. Medzi metódy hodnotenia vedomostí a schopností študentov na UCM patria: písomné skúšky, projekty, protokoly z laboratórnych cvičení, prezentácie, eseje, prípadové štúdie, príklady, kombinované skúšky (písomná a ústna forma) a pod. Hodnotenie študentov sa vykonáva v súlade s postupmi definovanými v Študijnom poriadku UCM ● Študentom je poskytované primerané vedenie a podpora zo strany učiteľov a je podporovaný vzájomný rešpekt vo vzťahu študent – učiteľ ● Skúšajúci sú dôkladne oboznámení s existujúcimi metódami verifikácie dosahovania výstupov vzdelávania, metódami testovania, skúšania a posudzovania výkonov študentov a majú podporu vysokej školy na ďalšie zdokonaľovanie svojich vedomostí a zručností v tejto oblasti ● Hodnotenie umožňuje študentom preukázať rozsah a úroveň, do akej sa im podarilo dosiahnuť očakávané výstupy vzdelávania a študentom poskytuje spätnú väzbu, ktorá môže byť v nevyhnutných prípadoch spojená s odporúčaniami a usmerneniami týkajúcimi sa procesu učenia sa ● Hodnotenie je konzistentné a spravodlivo aplikované vo vzťahu k všetkým študentom, vykonávané v súlade s vopred schválenými postupmi a prinášajúce spoľahlivé závery, ktoré v podobných prípadoch nevedú k neodôvodneným rozdielom ● Pri hodnotení študentov a uchádzačov sa primerane zohľadňujú okolnosti týkajúce sa študentov so špecifickými potrebami (napr. znevýhodnenie v dôsledku imobilnosti, zrakovej slabosti, dyslexie, dysgrafie, dyskalkúlie) Študenti majú k dispozícii prostriedky nápravy voči výsledkom hodnotenia, pričom je zaručené spravodlivé zaobchádzanie so žiadateľmi o nápravu. Študent má možnosť požiadať o komisionálne skúšanie za účasti aspoň dvoch skúšajúcich učiteľov, ktorých určí vedúci katedry. Pri hodnotení študenta sa má zohľadniť aj jeho aktivita, samostatnosť a prípadne aj kreativita. Pri hodnotení študenta sa v primeranej miere môžu zohľadniť poľahčujúce okolnosti (napr. úraz, choroba, tehotenstvo). Študent má možnosť sťažovať sa v súlade s osobitným vnútorným predpisom. Študenti majú k dispozícii formálne odvolacie konanie, majú zaručenú možnosť participácie na preskúmavaní podnetov a riešení a majú zaručenú spätnú väzbu týkajúcu sa výsledkov ich preskúmavania a prijatých opatrení. V prípade závažných okolností sťažnosti rieši kontrolór univerzity. Študent má možnosť obrátiť sa aj na Etickú komisiu v prípade domnienky o porušení etického kódexu univerzity ● Ako súčasť hodnotiaceho procesu univerzity sa každoročné vypracováva „Správa o výsledkoch vo výchovno-vzdelávacej činnosti“ 21, ktorá sa predkladá na rokovanie Vedeckej rady UCM ako aj jej fakúlt. V nej sa analyzujú najvýznamnejšie kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele vzdelávacieho procesu v súlade s Dlhodobým zámerom UCM Podpora mobilít: Rozvoj medzinárodnej spolupráce na Univerzite sv. Cyrila a Metoda sa realizuje predovšetkým formou bilaterálnych a multilaterálnych dohôd zameraných na vzájomnú výmenu študentov, pedagogických a nepedagogických pracovníkov, ako aj prostredníctvom realizácie medzinárodných vedeckých projektov, organizovaní spoločných vedeckých podujatí a prezentácií výsledkov práce vo forme spoločných publikácií.Naši študenti a zamestnanci, ktorí majú záujem o zahraničný pobyt, môžu využiť pestrú ponuku mobilít prostredníctvom programu Erasmus+ alebo môžu absolvovať zahraničný pobyt na základe medzinárodných bilaterálnych dohôd, poprípade využiť možnosti v rámci iných mobilitných a štipendijných schém a programov. Súčasťou podpory rozvoja medzinárodných vzťahov je aj prijímanie zahraničných návštev, delegácii a odborníkov, ktoré obohacujú výučbový proces a prispievajú k internacionalizácii vedy, výskumu a vzdelávania na našej univerzite. Univerzita získala projekt v rámci programu Erasmus+ „Mobility študentov a zamestnancov vysokých škôl medzi krajinami programu a partnerskými krajinami“, tzv. International Credit Mobility (ICM) v rámci programu Erasmus+, Kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov. Tento projekt umožňuje realizáciu mobilít študentov a zamestnancov univerzity v rámci podpísaných inter-inštitucionálnych zmlúv medzi krajinami programu (Slovensko) a partnerskými krajinami, t.j krajinami mimo EU. Mobility študentov mimo program Erasmus: FSV UCM v rámci svojho zapojenia do siete CEEPUS umožňuje svojim študentom a pedagógom taktiež mobility na partnerské univerzity zapojené v tejto sieti. Mobility študentov mimo program Erasmus+ a CEEPUS sa môžu realizovať cez SAIA programy, iné grantové programy (napr. Fulbrightove štipendiá) alebo na základe medziuniverzitnej spolupráce. SAIA programy: Národný štipendijný program, Akcia Rakúsko – Slovensko, CEEPUS, medzivládne dohody. Medziuniverzitná spolupráca: UCM má uzavreté zmluvy o spolupráci s mnohými zahraničnými univerzitami a partnerskými inštitúciami. Výmenné pobyty študentov príp. zamestnancov UCM na základe medziuniverzitnej spolupráce si koordinujú jednotlivé fakulty resp. katedry. Študent si môže takýto pobyt financovať aj tak, že si požiada o grant napr. z Národného štipendijného programu alebo grant poskytovaný na základe medzivládnej dohody

Povolania úspešného absolventa študijného programu  Profil absolventa a ciele vzdelávania a) Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania6. Profil absolventa, ciele a výstupy vzdelávania: Študijný program verejná správa v druhom, teda magisterskom stupni vysokoškolského štúdia, je zameraný na poskytnutie komplexného rámca vedomostí, zručností i kompetencií v oblasti verejnej správy a verejnej politiky v adekvátnom rozsahu zodpovedajúcom profilu absolventa vysokoškolského štúdia zodpovedne a adekvátne pripraveného čeliť potrebám praxe a vlastnej sebarealizácii. I napriek tomu, že po absolvovaní magisterského stupňa štúdia sa pred absolventom otvára možnosť pokračovať vo vysokoškolskom vzdelávaní na doktorandskom štúdiu, vnímame v rámci podmienok Slovenskej republiky skôr vôľu absolventov preraziť do praxe, a to niekedy už po absolvovaní bakalárskeho stupňa štúdia a následnom pokračovaní v štúdiu na vyššom stupni v externej forme. Práve z toho dôvodu predkladaný študijný program svojim obsahovým zameraním a doplnkovými aktivitami reaguje na potreby modernej praxe a zároveň reflektuje kľúčový princíp vzdelávacej politiky realizovanej v krajinách Európskej únie, teda rozvoj výmeny informácií a skúseností v otázkach, ktoré sú spoločné vzdelávacím systémom. Realizácia študijného programu je v súlade s princípmi európskeho spoločenstva zameraná na rozvoj európskej dimenzie vo vzdelávaní (napríklad výučbou terminologických pojmov a odborných poznatkov aj v anglickom jazyku), podporu mobility študentov (okrem iného aj podporou akademického uznávania diplomov a započítaním času štúdia), podporu spolupráce medzi vzdelávacími inštitúciami a kooperáciou študentov pri príprave odborno-vedeckých aktivít, rozvoj výmeny informácií a skúseností z praxe (realizáciou pozvaných prednášok odborníkov) a podobne. Cieľom študijného programu je pripraviť absolventa komplexne schopného samostatne pôsobiť vo sfére verejnej. Študijný program je preto vypracovaný i na základe komunikácie s odborníkmi z praxe ako i zamestnávateľmi a doplnený podpornými aktivitami na celkový rozvoj a prípravu lídrov života verejného, ako aj tvorcov a aktérov verejného diania či správy vecí verejných. Výsledky vzdelávacieho procesu sa zameriavajú na prípravu absolventov s komplexnými zručnosťami i kompetenciami s praktickým zameraním, ktorí sú pripravení samostatne analyzovať súčasné princípy verejnej správy ako aj proces fungovania verejnej politiky. Predpokladom na získanie takýchto prenositeľných kompetencií je skutočnosť, že študenti disponujú relevantným množstvom poznatkov z oblastí priamo i nepriamo súvisiacich so sférou verejnou (politológia, právo, sociológia, ekonómia a ekonomika, znalosť vedeckej metodológie, manažment, marketing, práca s informáciami, história). Absolventi študijného programu verejná správa získajú základné i prehĺbené poznatky v zmysle prípravy pre výkon nimi uvažovaných profesií v oblasti verejnej správy na úrovni štátnej správy a územnosprávnej samosprávy, prípadne v štruktúrach verejnoprávnych korporácií, zároveň majú možnosť zužitkovať získaní vedomosti v sektore verejnej politiky a inštitúciách jej zložky riadiacich. Teoretické a praktické vedomosti absolventov Absolvent magisterského stupňa študijného programu verejná správa v procese vzdelávania získava široké spektrum teoretických poznatkov, čo mu umožňuje orientovať sa v procesoch verejnej politiky a riadení verejnej správy. Študent zároveň dokáže uvažovať v interdisciplinárnom kontexte, práve vďaka teoretickému poznaniu získanému štúdiom odborných predmetov súvisiacich vedných disciplín ako aj schopnosťou riešiť vybrané problémy z praxe získanou počas analýzy prípadových štúdií z rôznych oblastí (ako súčasť praktickej formy výučby v rámci jednotlivých predmetov). Študent dokáže identifikovať problémy verejnej správy a verejnej politiky a následne analytickým prístupom uvažuje o možných riešeniach, pričom komplexné získané vedomosti vie prepojiť s praxou, a to aj vďaka možnosti nadobudnúť praktické skúsenosti pre svoju budúcu kariéru už počas štúdia. Teoretické vedomosti a nadobudnuté zručnosti môže študent aplikovať na viacerých postoch v rámci odbornej praxe, čím si ich overuje a prehlbuje do formy praktických kompetencií, využívajúc pritom najnovšie vedecko-technické poznatky z praxe verejnej správy a verejnej politiky, a to nielen v slovenských podmienkach. Absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia (bakalár) študijného programu verejná správa získa východiskové vedomosti a znalosti v rozsahu a úrovni adekvátnej k stupňu štúdia podľa Kvalifikačného rámca v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania. Tento základ u absolventa determinuje pripravenosť k analytickým úlohám v agende vecí verejných a organizácií v tejto sfére pôsobiacich, za garancie poznania politického, právneho, ekonomického, spoločenského i administratívneho priestoru v rámci Slovenskej republiky ako aj Európy. Doplňujúce schopnosti a zručnosti Absolvovaním študijného programu študent získa schopnosť tímovej práce a zdokonalí svoje komunikačné techniky, keďže súčasťou študijného programu je aj možná účasť na odborných študentských podujatiach, diskusiách a workshopoch. Absolvent študijného programu je schopný komunikovať na domácich i medzinárodných fórach využitím odborného jazyka na úrovni písomnej i ústnej, pričom rozvíja zároveň svoju schopnosť komunikovať v svetovo uznávanom jazyku – anglickom, osvojením si pojmoslovia vzťahujúceho sa k obsahu štúdia. Absolvent preukazuje finančnú, ekonomickú a mediálnu gramotnosť. Absolvent je spôsobilý kooperácie a organizácie práce v pracovných skupinách, dokáže spolupracovať a prijímať rozhodnutia, je schopný kreatívne a pružne myslieť, je schopný analyzovať potreby, identifikovať a pomenovať problémy, navrhovať riešenia založené na relevantnej práci s informáciami, dokáže vytvárať, realizovať, monitorovať a vyhodnocovať jednotlivé zložky verejnej politiky, je schopný uskutočňovať empirický výskum a interpretovať jeho výsledky a aplikovať odporúčania výskumu v praxi. Absolvent je pripravený na chápanie interdisciplinárnych súvislostí fungovania moderných systémov verejnej správy a vníma neustálu potrebu rozvoja a dynamiky. Absolvent v neposlednom rade získava schopnosť vysvetliť a sprístupniť odborné poznatky i laickej verejnosti, čím sa spolupodieľa na rozvoji povedomia o fungovaní „dobrej“ verejnej správy. Rozsah vedomostí a nadobudnuté zručnosti vrátane získaných profesných kompetencií absolventovi umožní pokračovať v treťom stupni štúdia, alebo mu umožní vstúpiť do praktického života (viď nižšie). Kvalifikácie študentov, ktoré znamenajú ukončenie druhého cyklu kvalifikačného rámca Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania, a to: Študent preukazuje vedomosti a porozumenie, ktoré sú v tomto cykle založené na vedomostiach a porozumení dosiahnutých v prvom cykle, rozširujú a obohacujú ich a poskytujú základ alebo príležitosť pre originálnosť pri rozvíjaní a/alebo uplatňovaní konceptov; – Študent dokáže uplatniť svoje vedomosti a porozumenie ako aj schopnosti tvorivo riešiť problémy v nových alebo neznámych prostrediach, v širších kontextoch súvisiacich so študijným odborom; – Študent vykazuje schopnosť integrovať vedomosti, zvládať zložitosť a formulovať rozhodnutia pri neúplných alebo obmedzených informáciách, zároveň si uvedomuje spoločenskú a etickú zodpovednosť spojenú s uplatňovaním svojich vedomostí a rozhodnutí; – Študent vie jasne a jednoznačne komunikovať závery, ich poznatky a zdôvodnenia odborníkom aj laickým adresátom; – Študent disponuje rozvinutými vzdelávacími zručnosťami , ktoré mu dovoľujú pokračovať v ďalšom štúdiu s vysokým stupňom samostatnosti a autonómie

Uplatnenie absolventov študijného programu  . Uplatniteľnosť • • Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu Študijný program druhého stupňa sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy, techniky alebo umenia a na rozvíjanie schopnosti ich tvorivého uplatňovania pri výkone povolania alebo pri pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu podľa doktorandského študijného programu. Magisterský stupeň štúdia v programe verejná správa má za cieľ pripraviť absolventa v odbornej rovine zmysluplne fungovať v značne diverzifikovanom a rozvetvenom systéme orgánov a inštitúcií verejnej správy so schopnosťou pochopiť v tomto systéme realizované procesy a činnosti. V praktickej rovine absolvent študijného programu verejná správa nájde uplatnenie v orgánoch štátnej správy, územnej a regionálnej samosprávy, vo verejnoprávnych korporáciách, v subjektoch verejného i súkromného sektora, vo vedeckovýskumných a pedagogických inštitúciách, v nadnárodných inštitúciách, analytických organizáciách, resp. v oblasti tretieho sektora a dobrovoľníctva, a to na rôznych pozíciách. Prax preukazuje, že na trhu práce dopyt po absolventoch predmetného študijného programu narastá a náročnosť úloh súvisiacich s obsahovým zameraním verejnej správy a verejnej politiky vyžaduje stupeň špecializácie, ktorý priamo súvisí s absolvovaním magisterského stupňa štúdia a uplatnením „naučeného“ v praxi. Magisterské štúdium programu verejná správa je koncipované tak, aby jeho absolvent bol odborne pripravený plniť úlohy teórie a praxe v súlade s aktuálnymi potrebami verejnoprávneho prostredia na Slovensku, ale v rámci celej Európskej únie. Študijný program ponúka priestor pre vzdelávanie odborníkov pripravených zapojiť sa do verejného života, aktívne sa podieľať na tvorbe verejných politík v jednotlivých sektoroch, iniciovať a implementovať procesné zmeny na úrovni štátnej správy, územnej a regionálnej samosprávy, ale zároveň vnímať potrebu vývoja verejnej správy v súlade s dynamikou potreby zmien plynúcich z jej vnútorných štruktúr ako i vonkajších podnetov. Prenositeľné kľúčové kompetencie absolventov študijného programu kladené podľa zamestnávateľov na kvalifikovaný výkon uvedených zamestnaní: • • Organizovanie a plánovanie práce • • Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť • • Strategické a koncepčné myslenie • • Analytické myslenie • • Kreativita • • Komunikačné kompetencie • • Mediálna, ekonomická a finančná gramotnosť • • Občianske kompetencie • • Digitálna gramotnosť • • Tímová práca • • Analyzovanie a riešenie problémov • • Kultivovaný a odborný písomný i ústny prejav • • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti). • • Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu. Študijný odbor vychoval viacero úspešných odborníkov. Úspešní absolventi Bc. a Mgr. stupňa študijného programu Verejná správa • • PhDr. Karol Zachar – starosta obce Dechtice • PhDr. František Klinovský – starosta obce Trakovice • • Mgr. Peter Flamík – starosta obce Prietržka • • Mgr. Marek Marcinkech – referent pre prípravu a implementáciu projektov, Mestský úrad Hlohovec • • PhDr. Róbert Frimmel – Informačná kancelária pre obete trestných činov Okresný úrad Trnava, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky • • Mgr. Miroslava Dujičová, PhD. – hlavný štátny radca, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti • • PhDr. Kristína Melušová, PhD. – referentka pre stratégie, dáta a participáciu, Mestský úrad Hlohovec • • Mgr. Anežka Borošová – Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky • • Mgr. Lukáš Koštial – Ministerstvo financií Slovenskej republiky • • Mgr. Andrea Šprochová, moderátorka súkromnej televízie • • PhDr. Matúš Meluš, PhD. – štátny radca, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky • • Mgr. Dominika Šályová – generálny štátny radca, Ministerstvo vnútra SR • • Mgr. Klaudia Cocuľová – referent UPSVaR Bardejov • • Mgr. Petra Pokorná – sekretariát starostu obce Lehota pod Vtáčnikom • • Mgr. Martina Bohušová – starostka obce Ďurčiná (neviem či tu môže byť, keď už je uvedená medzi zamestnávateľmi) • • Mgr. Lukáš Lorenc – referent na ekonomickom oddelení, mestský úrad Skalica • • Mgr. Peter Šteňko – referent na oddelení dôchodkového poistenia, Sociálna poisťovňa Humenné • • Mgr. Matej Vavrovič – odborný referent na oddelení infraštruktúry, odboru dopravnej politiky na úrade TTSK • • Mgr. Barbora Jurkemíková – referentka na ekonomickom oddelení, mestský úrad Galanta

Miera úspešnosti študentov: 1. rok-ak.rok 2020/2021 do 2.roka miera úspešnosti v % 8 6 75,00 2.rok do 3.roka miera úspešnosti 23 19 82,60 3.rok absolventi miera úspešnosti 19 13 68,42

Osoba majúca hlavnú zodpovednosť za zabezpečenie kvality a rozvoja študijného programu Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu). • Prof. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD., profesor, ivana.butoracova@ucm.sk

Názov študijného programu Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu. VUPCH osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu sú súčasťou žiadosti. • • Prof. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD. http://www.fsvucm.sk/files/veda%20a%20v%C3%BDskum/VUPCH/Butoracova%20Sindleryova%20Ivana.pdf • • Doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD. http://www.fsvucm.sk/files/veda%20a%20v%C3%BDskum/VUPCH/Cajkova%20-%20VUPCH%20FSV%20UCM_n.docx • • Doc. PhDr. Peter Horváth, PhD. http://www.fsvucm.sk/files/veda%20a%20v%C3%BDskum/VUPCH/Horvath%20%20Peter-%20VUPCH%20FSV%20UCM.pdf • • Doc. PhDr. Ján Machyniak, PhD. http://www.fsvucm.sk/files/veda%20a%20v%C3%BDskum/VUPCH/Machyniak%20Jan.pdf • • Doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD. http://www.fsvucm.sk/files/veda%20a%20v%C3%BDskum/VUPCH/Sramel%20Bystrik.pdf

Personálne zabezpečenie študijného programu Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu. VUPCH osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu sú súčasťou žiadosti. • • Prof. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD. http://www.fsvucm.sk/files/veda%20a%20v%C3%BDskum/VUPCH/Butoracova%20Sindleryova%20Ivana.pdf • • Doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD. http://www.fsvucm.sk/files/veda%20a%20v%C3%BDskum/VUPCH/Cajkova%20-%20VUPCH%20FSV%20UCM_n.docx • • Doc. PhDr. Peter Horváth, PhD. http://www.fsvucm.sk/files/veda%20a%20v%C3%BDskum/VUPCH/Horvath%20%20Peter-%20VUPCH%20FSV%20UCM.pdf • • Doc. PhDr. Ján Machyniak, PhD. http://www.fsvucm.sk/files/veda%20a%20v%C3%BDskum/VUPCH/Machyniak%20Jan.pdf • • Doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD. http://www.fsvucm.sk/files/veda%20a%20v%C3%BDskum/VUPCH/Sramel%20Bystrik.pdf Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác. prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. http://www.fsvucm.sk/files/veda%20a%20v%C3%BDskum/VUPCH/Vybihal%20Vaclav.pdf PhDr. Richard Brix, PhD. http://www.fsvucm.sk/files/veda%20a%20v%C3%BDskum/VUPCH/Brix%20Richard.pdf PhDr. Martin Švikruha, PhD. http://www.fsvucm.sk/files/veda%20a%20v%C3%BDskum/VUPCH/Svikruha%20Martin.pdf PhDr. Martin Halmo, PhD. http://www.fsvucm.sk/files/veda%20a%20v%C3%BDskum/VUPCH/Halmo%20Martin.pdf PhDr. Martin Daško, PhD. http://www.fsvucm.sk/files/veda%20a%20v%C3%BDskum/VUPCH/Dasko%20Martin.pdf PhDr. Lukáš Cíbik, PhD. http://www.fsvucm.sk/files/veda%20a%20v%C3%BDskum/VUPCH/Cibik%20Lukas.pdf PhDr. Dalibor Mikuš, PhD. http://www.fsvucm.sk/files/veda%20a%20v%C3%BDskum/VUPCH/Mikus%20Dalibor.pdf Ing. Nikoleta Bednáriková, PhD. http://www.fsvucm.sk/files/veda%20a%20v%C3%BDskum/VUPCH/K%C3%B3pia%20-%20Bednarikova%20Nikoleta.pdf Ing. Eva Čapošová, PhD. http://www.fsvucm.sk/files/veda%20a%20v%C3%BDskum/VUPCH/Caposova%20Eva.pdf doc. PhDr. Peter Horváth, PhD. http://www.fsvucm.sk/files/veda%20a%20v%C3%BDskum/VUPCH/Horvath%20%20Peter-%20VUPCH%20FSV%20UCM.pdf doc. PhDr. Ján Machyniak, PhD. http://www.fsvucm.sk/files/veda%20a%20v%C3%BDskum/VUPCH/Machyniak%20Jan.pdf doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD. http://www.fsvucm.sk/files/veda%20a%20v%C3%BDskum/VUPCH/Sramel%20Bystrik.pdf Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt). Mgr. Kristína Dzureková, 2. PhD. VES, email: dzurekova1@ucm.sk PhDr. Erik Urc, 2. PhD. VES, email: urc1@ucm.sk

Doplňujúce informácie o študijnom programe napr. úspešní absolventi – známe osobnosti, významný projekt, mobility alebo niečo výnimočné o študijnom programe (prednášateľ, spolupracujúca firma, atď.) Úspešní absolventi Bc. a Mgr. stupňa študijného programu Verejná správa • • PhDr. Karol Zachar – starosta obce Dechtice • • PhDr. František Klinovský – starosta obce Trakovice • • Mgr. Peter Flamík – starosta obce Prietržka • • Mgr. Marek Marcinkech – referent pre prípravu a implementáciu projektov, Mestský úrad Hlohovec • • PhDr. Róbert Frimmel – Informačná kancelária pre obete trestných činov Okresný úrad Trnava, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky • • Mgr. Miroslava Dujičová, PhD. – hlavný štátny radca, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti • • PhDr. Kristína Melušová, PhD. – referentka pre stratégie, dáta a participáciu, Mestský úrad Hlohovec • • Mgr. Anežka Borošová – Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky • • Mgr. Lukáš Koštial – Ministerstvo financií Slovenskej republiky • • Mgr. Andrea Šprochová, moderátorka súkromnej televízie • • PhDr. Matúš Meluš, PhD. – štátny radca, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky • • Mgr. Dominika Šályová – generálny štátny radca, Ministerstvo vnútra SR • • Mgr. Klaudia Cocuľová – referent UPSVaR Bardejov • • Mgr. Petra Pokorná – sekretariát starostu obce Lehota pod Vtáčnikom • • Mgr. Martina Bohušová – starostka obce Ďurčiná (neviem či tu môže byť, keď už je uvedená medzi zamestnávateľmi) • • Mgr. Lukáš Lorenc – referent na ekonomickom oddelení, mestský úrad Skalica • • Mgr. Peter Šteňko – referent na oddelení dôchodkového poistenia, Sociálna poisťovňa Humenné • • Mgr. Matej Vavrovič – odborný referent na oddelení infraštruktúry, odboru dopravnej politiky na úrade TTSK • • Mgr. Barbora Jurkemíková – referentka na ekonomickom oddelení, mestský úrad Galanta

Názov študijného programu verejná správa

Udeľovaný akademický titul  bakalár, Bc.

Forma štúdia externá

Číslo a názov študijného odboru 6718 politické vedy

Stupeň štúdia  1

Kód programu – číslo študijného programu 106995

Úroveň národného kvalifikačného rámca úroveň 6

Štandardná dĺžka štúdia v rokoch  4

Jazyk poskytovania  slovenský jazyk

Vzdelávacie ciele a výstupy študijného programu Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania6. Profil absolventa, ciele a výstupy vzdelávania: Študijný program Verejná správa je zameraný na poskytnutie komplexného rámca vedomostí, zručností i kompetencií v oblasti verejnej správy a verejnej politiky v adekvátnom rozsahu I. stupňa vysokoškolského štúdia. Napriek tomu, že vo všeobecnosti je bakalársky stupeň štúdia vnímaný ako príprava na ďalšie štúdium a zároveň ako priestor pre získanie základných teoretických vedomostí pre pochopenie danej vednej či odbornej oblasti, predkladaný študijný program svojim obsahovým zameraním a doplnkovými aktivitami reaguje na potreby modernej praxe, ktorá v čoraz väčšej miere vyžaduje komplexnú prípravu absolventov v oblasti tvorby verejnej politiky, schopných samostatne pôsobiť vo sfére verejnej. Študijný program je preto vypracovaný i na základe komunikácie s odborníkmi z praxe ako i zamestnávateľmi a doplnený aktivitami na celkový rozvoj a prípravu lídrov života verejného, ako aj tvorcov a aktérov verejného diania či správy vecí verejných. Výsledky vzdelávacieho procesu sa zameriavajú na prípravu absolventov s komplexnými zručnosťami i kompetenciami s praktickým zameraním, ktorí sú pripravení samostatne analyzovať súčasné princípy verejnej správy ako aj proces fungovania verejnej politiky. Predpokladom na získanie takýchto prenositeľných kompetencií je skutočnosť, že študenti disponujú relevantným množstvom poznatkov z oblastí priamo i nepriamo súvisiacich so sférou verejnou (politológia, právo, sociológia, ekonómia a ekonomika, znalosť vedeckej metodológie, manažment, marketing, práca s informáciami, história). Študenti v rámci študijného programu verejná správa získajú základné i prehĺbené poznatky v zmysle prípravy pre výkon nimi uvažovaných profesií v oblasti verejnej správy na úrovni štátnej správy a územnosprávnej samosprávy, prípadne v štruktúrach verejnoprávnych korporácií, zároveň majú možnosť zužitkovať získaní vedomosti v sektore verejnej politiky a inštitúciách jej zložky riadiacich. Teoretické a praktické vedomosti absolventov Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu verejná správa v procese vzdelávania získava široké spektrum teoretických poznatkov, čo mu umožňuje orientovať sa v procesoch verejnej politiky a riadení verejnej správy. Študent zároveň dokáže uvažovať v interdisciplinárnom kontexte, práve vďaka teoretickému poznaniu získanému štúdiom odborných predmetov súvisiacich vedných disciplín ako aj schopnosťou riešiť vybrané problémy z praxe získanou počas analýzy prípadových štúdií z rôznych oblastí (ako súčasť praktickej formy výučby v rámci jednotlivých predmetov). Študent dokáže identifikovať problémy verejnej správy a verejnej politiky a následne analytickým prístupom uvažuje o možných riešeniach, pričom komplexné získané vedomosti vie prepojiť s praxou, a to aj vďaka možnosti nadobudnúť praktické skúsenosti pre svoju budúcu kariéru už počas štúdia. Teoretické vedomosti, získané zručnosti môže študent aplikovať na viacerých možnostiach odbornej praxe, čím si ich overuje a prehlbuje do formy praktických kompetencií, využívajúc pritom najnovšie vedecko-technické poznatky z praxe verejnej správy a verejnej politiky, a to nielen v slovenských podmienkach. Absolvent 1. stupňa vysokoškolského štúdia (bakalár) študijného programu verejná správa získa východiskové vedomosti a znalosti v rozsahu a úrovni adekvátnej k stupňu štúdia podľa Kvalifikačného rámca v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania. Tento základ absolventovi determinuje pripravenosť k analytickým úlohám v agende vecí verejných a organizácií v tejto sfére pôsobiacich, za garancie poznania politického, právneho, ekonomického, spoločenského i administratívneho priestoru v rámci Slovenskej republiky ako aj Európy. Doplňujúce schopnosti a zručnosti : Absolvovaním študijného programu študent získa schopnosť tímovej práce a zdokonalí svoje komunikačné techniky, keďže súčasťou študijného programu je aj možná účasť na odborných študentských podujatiach, diskusiách a workshopoch. Absolvent študijného programu je schopný komunikovať na domácich i medzinárodných fórach využitím odborného jazyka na úrovni písomnej i ústnej, pričom rozvíja zároveň svoju schopnosť komunikovať v svetovo uznávanom jazyku – anglickom, osvojením si pojmoslovia vzťahujúceho sa k obsahu štúdia. Absolvent preukazuje finančnú, ekonomickú a mediálnu gramotnosť. Absolvent je spôsobilý kooperácie a organizácie práce v pracovných skupinách, dokáže spolupracovať a prijímať rozhodnutia, je schopný kreatívne a pružne myslieť, je schopný analyzovať potreby, identifikovať a pomenovať problémy, navrhovať riešenia založené na relevantnej práci s informáciami, dokáže vytvárať, realizovať, monitorovať a vyhodnocovať jednotlivé zložky verejnej politiky, je schopný uskutočňovať empirický výskum a interpretovať jeho výsledky a aplikovať odporúčania výskumu v praxi. Absolvent je pripravený na chápanie interdisciplinárnych súvislostí fungovania moderných systémov verejnej správy a vníma neustálu potrebu rozvoja a dynamiky. Absolvent v neposlednom rade získava schopnosť vysvetliť a sprístupniť odborné poznatky i laickej verejnosti, čím sa spolupodieľa na rozvoji povedomia o fungovaní „dobrej“ verejnej správy. Rozsah vedomostí absolventovi umožní pokračovať v druhom stupni štúdia, alebo mu umožní vstúpiť do praktického života (viď nižšie). Kvalifikácie študentov, ktoré znamenajú ukončenie prvého cyklu kvalifikačného rámca Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania, a to: – Študent preukazuje vedomosti a porozumenie v oblasti študijného odboru, ktorý v tomto cykle nadväzuje na jeho všeobecné stredoškolské vzdelanie a následne ho rozvíja a prehlbuje v súlade so zameraním ich študijného odboru; – Študent dokáže uplatniť svoje vedomosti a porozumenie spôsobom, ktorý naznačuje profesionálny prístup k jeho budúcej práci alebo povolaniu, t.j. študent vykazuje kompetencie, ktoré sa zvyčajne prejavujú prostredníctvom prípravy a realizácie odbornej diskusie za použitia relevantnej argumentácie v súlade s pravidlami vedenia slušnej a odbornej diskusie, a to pri riešení problémov v rámci svojho študijného odboru; – Študent vykazuje schopnosť zhromažďovať a interpretovať relevantné údaje a informácie s cieľom vytvorenia si vlastného odborného postoja a úsudku, t.j. disponuje kompetenciami v oblasti relevantných sociálnych, vedeckých alebo etických otázok; – Študent vie adekvátnym spôsobom zdieľať získané informácie, svoje námety a nápady na riešenie problémov, a to odbornej i laickej verejnosti; – Študent disponuje uceleným rámcom vedomostí, osobných i vzdelávacích zručností (vrátane soft-skills) ako i kompetencií, ktoré sú potrebné na to, aby pokračoval v ďalšom štúdiu na II. stupni vzdelávania.

Požiadavky na uchádzačov o štúdium, spôsob ich výberu a odporúčané osobnostné predpoklady  Podmienky prijímacieho konania sú inkluzívne a zaručujú rovnaké príležitosti každému uchádzačovi, ktorý preukáže potrebné predpoklady na absolvovanie štúdia. UCM môže prijímať uchádzačov len na štúdium akreditovaných študijných programov, ktoré má uvedené v registri študijných programov. 1)Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium alebo na štúdium študijného programu podľa § 53 ods. 3 zákona je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. 2) Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa podľa § 53 ods. 1 zákona je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, pričom súčet počtu získaných kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu druhého stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov. 3) Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. b) Postupy prijímania na štúdium. Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania ukončené maturitnou skúškou. Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program sú smerodajné známky z predmetov na maturitnej skúške. Súčasťou prihlášky na bakalárske vysokoškolské štúdium je životopis, potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, overená kópia maturitného vysvedčenia. Uchádzačom, ktorí maturujú v akademickom roku 2020/2021, potvrdí výsledky štúdia stredná škola. Maturitné vysvedčenie (overenú kópiu) pošlú uchádzači po vykonaní maturitnej skúšky, prípadne doručia na zápis. Uchádzači o štúdium budú zoradení na základe výsledku maturitnej skúšky. Uchádzači o štúdium budú podmienečne prijatí na štúdium s tým, že maturitné vysvedčenie musia dodatočne predložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium.

Pravidlá vyučovania sa a učenia sa SP 4.1. Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v študijnom programe umožňujú dosahovanie výstupov vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov a ich potrieb. Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v ŠP, ktoré umožňujú dosahovať výstupy vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov a ich potrieb sú ukotvené v Interných predpisoch UCM a FSV UCM v Trnave. Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM v Trnave: ● Previazanie vzdelávania a tvorivých činností, pričom úroveň a zameranie tvorivej činnosti zodpovedá stupňu vysokoškolského vzdelávania a výstupom vzdelávania, sa zabezpečuje výberom učiteľov zodpovedných za študijný program a učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety s kvalitnými vedeckými výstupmi ● Podpora internacionalizácie vzdelávacích, tvorivých a ďalších súvisiacich činností, aby jej miera zodpovedala poslaniu a strategickým cieľom vysokej školy, cieľom a výstupom vzdelávania a potrebám zainteresovaných strán sa realizuje prostredníctvom angažovania hosťujúcich profesorov zo zahraničia, prostredníctvom programov ERASMUS a iných mobilitných programov, ako aj prostredníctvom stáží učiteľov na zahraničných univerzitách ● Ochrana proti akémukoľvek druhu intolerancie a diskriminácie študentov, zamestnancov a uchádzačov, najmä na základe pohlavia/rodu, rasy, farby pleti, jazyka, veku, sexuálnej orientácie, viery alebo náboženstva, zdravotného znevýhodnenia, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku a pôvodu sa realizuje dodržiavaním smernice o GDPR a Etického kódexu. ● Obsah a úroveň kvalifikácie napĺňa sektorovo-špecifické očakávania zamestnávateľov a iných externých zainteresovaných strán za zabezpečuje prihliadnutím: k názorom, poznatkom a skúsenostiam študentov a absolventov fakulty, k úrovni poznania vo vede a praxi, k vymedzeniu cieľov a výstupov vzdelávania, k rozboru osobnostného rozvoja a tvorivosti, k rozboru uplatniteľnosti absolventa na trhu práce, požiadavkám príslušnej úrovne Národného kvalifikačného rámca, Kvalifikačného rámca európskeho vysokoškolského priestoru a sektorovo-špecifickým očakávaniam, k zaťaženosti v podobe materiálnych a ľudských kapacít ● Študijné programy majú jasne špecifikovaný profil absolventa a v tomto rámci jasne vymedzené a komunikované ciele a výstupy vzdelávania, ktoré sú overiteľné a zodpovedajú poslaniu vysokej školy, príslušnému stupňu kvalifikačného rámca a oblasti poznania podľa príslušného študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov, v ktorých ich absolventi získajú vysokoškolské vzdelanie ● V študijných programoch je jednoznačne previazané vzdelávanie s tvorivými činnosťami, pričom úroveň a zameranie tvorivej činnosti zodpovedá stupňu vysokoškolského vzdelávania a výstupom vzdelávania ● Študijné programy poskytujú študentom prenositeľné spôsobilosti, ktoré ovplyvňujú osobný rozvoj študentov a môžu byť využité v ich budúcom kariérnom uplatnení a v živote ako aktívnych občanov v demokratických spoločnostiach Učenie sa, vyučovanie a hodnotenie orientované na študenta ● Priebeh štúdia na UCM upravuje Študijný poriadok UCM 15. Umožňuje študentom zvoliť si vlastné tempo štúdia, prináša im flexibilitu vzdelávacieho procesu s prihliadnutím na kreditový systém. Zároveň je Študijný poriadok UCM predmetom administratívneho overovania a kontroly jednotlivých etáp štúdia. Pri zabezpečovaní kvalitného vzdelania študenta má zásadný význam učiteľ, ktorý študentovi umožňuje získať vedomosti, schopnosti a zručnosti. Rôznorodosť študentskej obce a väčší dôraz na výsledky vzdelávania si vyžaduje, aby sa uplatňovalo učenie a vyučovanie orientované na študenta, čím sa mení aj rola učiteľa. Učiteľ študenta motivuje, vedie študenta, ale zároveň mu dáva dostatočný priestor na jeho realizáciu Výchovno-vzdelávací proces na UCM poskytuje rôzne formy vzdelávania (denná forma, externá forma) a metódy vzdelávania (prezenčná metóda, dištančná metóda, kombinovaná metóda), vymedzuje vedomosti, schopnosti, kompetencie, ktoré by mal študent ovládať, ak chce vykonávať povolanie, na ktoré sa v rámci štúdia pripravuje. Jednotlivé študijné programy majú v akreditačných spisoch presne kvantifikovateľne vymedzené jadro vedomostí, ktoré vychádza z konkrétneho študijného odboru a sú v súlade s Národným kvalifikačným rámcom SR ● Podmienky pre absolvovanie jednotlivých predmetov definujú Informačné listy predmetov. Tento dokument okrem definovania samostatných podmienok absolvovania predmetu obsahuje aj ciele predmetu, výsledky vzdelávania, harmonogram výučby, literatúru k predmetu a stupnicu hodnotenia k absolvovaniu predmetu ● Pri uskutočňovaní študijných programov je povzbudzovaná aktívna úloha, autonómia, tvorivosť a samostatnosť študentov vo vzdelávaní a v procese učenia sa a tento prístup sa odzrkadľuje aj v hodnotení študentov

Podmienky absolvovania študijného programu  Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia. Podmienkou riadneho skončenia štúdia v bakalárskom študijnom programe Verejná správa je dosiahnutie 180 kreditov. Z toho je potrebné získať 160 kreditov formou povinných, povinne voliteľných, resp. voliteľných predmetov a 20 kreditov získava študent úspešnou obhajobou záverečnej práce (10 kreditov), resp. štátnou skúškou z verejnej správy (5 kreditov) a Štátnou skúškou z verejnej politiky (5 kreditov). Konkrétne náležitosti štúdia sú definované vo Vnútornom predpise UCM 8/2020 Študijný poriadok UCM (https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf): – § 7 Harmonogram štúdia – § 8 Kreditový systém štúdia – § 9 Študijný program a študijný plán – § 10 Predmety študijného programu – § 11 Zápis a absolvovanie predmetov – § 12 Súbor vzdelávacích činností – § 13 Individuálny harmonogram štúdia – § 14 Absolvovanie študijných predmetov – § 15 Hodnotenie výsledkov štúdia – § 16 Kontrolné etapy štúdia – § 17 Záverečná práca – § 18 Štátna skúška – § 19 Celkové hodnotenie štúdia – § 20 Skončenie štúdia – § 22 Prerušenie štúdia – § 23 Zanechanie štúdia e) Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre: – počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia – 180 kreditov; Uvedené informácie sú obsiahnuté v Prílohe 1 Opis študijného programu a v jednotlivých informačných listoch. počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia – Uvedené informácie sú obsiahnuté v Prílohe 1 Opis študijného programu a v jednotlivých informačných listoch. – počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia- Uvedené informácie sú obsiahnuté v Prílohe 1 Opis študijného programu. – počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program, – počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia – Uvedené informácie sú obsiahnuté v Prílohe 1 Opis študijného programu a v jednotlivých informačných listoch. – počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia – Uvedené informácie sú obsiahnuté v Prílohe 1 Opis študijného programu a v jednotlivých informačných listoch. počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za projektovú prácu s uvedením príslušných predmetov v inžinierskych študijných programoch, – počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za umelecké výkony okrem záverečnej práce v umeleckých študijných programoch.

Postupy a kritériá hodnotenia http://www.fsvucm.sk/files/zos%C3%BA%C4%BEa%C4%8Fovanie/ILP%20SOSL%20BcD/Priloha_11a_ILP_Bc._VS_E.pdf

Zdroje študijného programu  . Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora • • Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská). • • Realizácia študijné programu si z hľadiska jeho zamerania vyžaduje učebne vybavené bežnou technikou používanou pri modernej výučbe na vysokej škole, a to počítač s aktívnym pripojením na internet, dataprojektor a ozvučenie. Pracovisko disponuje takýmto vybavením vo všetkých učebniach, vrátane študovne v Knižnici FSV UCM. • • Fakulta každoročne investuje do materiálneho a technického vybavenia i do priestorov určených na výučbu. Všetky priestory určené na výučbu sú vybavené počítačovou technikou, dataprojektorom, plátnom a ozvučením. • • Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave disponuje vynikajúcim technickým vybavením a zázemím, ktoré študentom prináša komfort počas štúdia. Študenti môžu využívať špecializovanú fakultnú knižnicu, multimediálnu učebňu, veľkú či malú aulu, laboratórium pre výskum marketingu a komunikácie vo verejnej správe, multimediálnu konferenčnú miestnosť, zasadacie miestnosti a špeciálne učebne. Všetky • priestory fakulty sú pokryté wifi signálom, prostredníctvom ktorých môže byť študent a zamestnanec pripojený na internet. Počítačovou technikou s pripojením na internet vrátane tlačiarní sú vybavené aj kancelárie zamestnancov. • • Priestorové vybavenie fakulty odzrkadľujú moderné prednáškové miestnosti s dostatočnou kapacitou väčších aj menších skupín študentov. Študenti môžu využívať oddychové zóny, telocvičňu či posilňovňu. • • Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne). • • prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov je zabezpečený viacerými spôsobmi, a to najmä prostredníctvom Knižnice na FSV UCM, Univerzitnej knižnice, prostredníctvom individuálnych vyučujúcich a prostredníctvom internetových databáz (v prípade nutnosti registrácie do databázy, študijnú literatúru poskytuje vyučujúci). • • V rámci FSV majú študenti k dispozícii špecializovanú fakultnú knižnicu nachádzajúcej sa priamo v budove fakulty. • • Ku dňu 31.12.2020 tvorilo knižničný fond fakultnej knižnice 9 348 knižničných jednotiek. Z toho bolo kníh a zviazaných periodík 7 136, audiovizuálnych a elektronických dokumentov 82, záverečných prác 2 130. Do nákupu knižničného fondu za rok 2020 fakulta investovala čiastku 1 750,61 EUR. Knižničné jednotky sú priebežne dopĺňané z fakultných prostriedkov, grantových prostriedkov a darov. Členovia akademického pracoviska aktívne prispievajú k tvorbe učebných textov, skrípt a monografií potrebných pre zvyšovanie kvality výučby. Literatúra pokrýva najmä oblasť politológie, verejnej správy a politiky, sociálnych služieb, no obsahuje aj širokú ponuku z ostatných vedných odborov. • • Študenti počas štúdia môžu využívať rôzne online databázy, ktoré im uľahčujú plniť študentské povinnosti pri písaní semestrálnych prác ako aj pri samo- štúdiu. Študenti majú dispozícii zadarmo aj využívanie balíka aplikácii Microsoft Office 365 . • • Fakulta má k dispozícií na webe pre študentov ja virtuálnu knižnicu, ktorá obsahuje E-publikácie k jednotlivým predmetom študijného programu. Link: http://fsvucm.sk/12_133_247/e-publikacie Referentka pre knižničné systémy: Katarína Procházková katrina.prochazkova@ucm.sk Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie. Dištančné vzdelávanie sa realizuje v plnom rozsahu v porovnaním s rozsahom prezenčného štúdia a za dodržania všetkých náležitostí študijného programu. • • Dištančné vzdelávanie sa zabezpečuje prostredníctvom univerzitne aplikovanej platformy, ktorá je prístupná všetkým študentom, vyučujúcim a spolupracujúcim partnerom, a to bezplatne a výlučne na študijné účely. Táto platforma slúži i na zdieľanie ťažšie dostupných študijných materiálov a podkladov, na komunikáciu so študentmi ako i na skúšanie ústnou alebo testovou formou. • • Touto formou sa realizujú i všetky podporné a doplnkové aktivity zo strany našich partnerov, a to v rozsahu zodpovedajúcom rozsahu prezenčnej formy. • • Dištančné štúdium na FSV UCM v Trnave upravuje „Smernica o dištančnej metóde výučby“ https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/8_21_distancna_vyucba.pdf. http://fsvucm.sk/files/%C5%A1t%C3%BAdium/dokumenty/Smernica%20o%20distancnej%20forme%20statnych%20skusok%203_2021.docx Usmernenie dekana o zásadách dištančnej výučby na FSV UCM http://fsvucm.sk/files/rozvrhy/2021_2022/Usmernenie%20dekana_%20Z%C3%81SADY%20DI%C5%A0TAN%C4%8CNEJ%20V%C3%9DU%C4%8CBY%20NA%20FSV%20UCM%20(2).pdf • • Na úplné dištančné vzdelávanie prešla FSV ešte počas prvej vlny pandémie. Je nutné konštatovať, že prechod na dištančné vzdelávanie bol plynulý a napriek nepripravenosti na takúto situáciu aj relatívne rýchly: • • Celá výuka bola do online systému prenesená v prvých týždňoch v marci 2020 • • V prvých týždňoch bolo umožnené využívať na výuku viaceré platformy. Využívaná bola platforma ZOOM, Google Meet, Moodle • • UCM neskôr prešla aj k využívaniu služby Microsoft 365: https://www.ucm.sk/sk/microsoft365/ a v rámci nej aj službu Microsoft Teams. Inštruktážne videá od Microsoftu sú dostupné: odkaz1, odkaz2, odkaz3 • • Krátko pred prechodom na online výuku sa na úrovni jednotlivých katedier FSV realizovali inštruktážne školenia zamerané na výuku v online priestore Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie. • • OZ Európsky dialóg, Učiaca sa Trnava, GROW WITH GOOGLE, Slovenská asociácia koučov, Zastúpenie SR pri EK, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Národná rada SR, Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, Poľnohospodárska platobná agentúra, Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku • • Partneri sa pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu zapájajú viacerými spôsobmi, a to: • • formou poskytovania krátkodobých odborných stáží pre študentov s dôrazom na aplikáciu získaných teoretických vedomostí a zručností v praxi; • • ďalej sa zapájajú formou prípravy a organizácie odborných diskusií, workshopov a tréningov špecializovaných na rozvoj získaných vedomostí a zručností v rámci zadanej témy previazanej na obsah vzdelávania; • • formou zapojenia študentov do projektovej a osvetovej činnosti, ktorú partneri vykonávajú, čo zahŕňa i možnosť účasti študentov na realizácii ich aktivít doma i v zahraniční, čím umožňujú študentov verifikáciu svojich nadobudnutých vedomostí a zručností, ako i získanie prenositeľných kompetencií v odbore; • • poskytovaní poradenstva a asistencie pri aktivitách pracoviska orientovaných na osobnostný rozvoj študentov v rámci ich prípravy na budúce profesijné zameranie. • • Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia. Fakulta organuje množstvo podujatí v troch hlavných podobách: • • Podujatia nepriamo naviazané na obsah štúdia, a to podujatia sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia, ktorých hlavnou úlohou je upevnenie vzťahu vzdelávacej inštitúcie so študentmi, rozvoj ich soft skills a podpora tímovej práce (napríklad Futbalový turnaj • o pohár dekana, Športový deň FSV UCM, Valentínsky volejbalový turnaj, Grilovačka a iné aktivity ako Olympiáda o EÚ 2019 pre študentov stredných škôl – v prípade záujmu majú možnosť participovať pri jej priebehu aj samotní študenti študijného programu) • • Podujatia priamo naviazané na obsah štúdia ale vo forme neformálnej súčasti vzdelávacieho procesu (napr. rôzne diskusie s odborníkmi, filmový klub, tréningy zamerané na verejný prejav ako osobnú značku, kultúru verejného prejavu, pravidlá dobrej prezentácie ako asertivitu z pohľadu komunikačných zručností, a ďalšie) • • Podujatia ako reálna a priama súčasť výučby (ako tréningy a workshopy priamo naviazané na tematické zameranie predmetu a priamo prepájajúce získavané vedomosti s ich praktickou aplikáciou, ako napríklad tvorivé workshopy pri tvorbe brandingu SR, pri stanovovaní národnej identity, workshopy o úlohe SR v rámci tzv. green deal-u, tréningy a workshopy zamerané na občiansku participáciu v prostredí EÚ, a pod. zameraných na diskusiu, reflexiu a navrhovanie konkrétnych riešení pre budúcnosť Európy) • • Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania. Možnosti: SAIA, ERASMUS+, OZ Európsky dialóg, Učiaca sa Trnava, Zastúpenie SR pri EK, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Národná rada SR, Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, Poľnohospodárska platobná agentúra, Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku. Podmienky: prihlasovať sa môžu všetci študenti dennej formy štúdia po ukončení aspoň prvého ročníka. Vo výberovom konaní sa zohľadňujú nielen študijné výsledky záujemcu o stáž, ale i jeho účasť na aktivitách realizovaných v rámci i mimo výučbového procesu, jeho jazykové a komunikačné zručnosti. Mimoriadne sa zohľadňuje záujem daného študenta o odbor, na ktorom by prax/stáž vykonával. Pravidlá uznávania tohto vzdelávania: Po dobu praxe pracuje študent v zmysle predchádzajúcej dohody s vyučujúcimi v móde tzv. individuálneho študijného plánu a riadne prechádza skúškovým procesom. Pri zahraničných mobilitách prostredníctvom programov agentúry SAIA alebo programu ERASMUS+ sa vysoká škola riadi všeobecne platnými pravidlami prihlasovania a uznávania kreditov. Pokyny na prihlasovanie: Študenti sa prihlasujú na základe aktuálne vyhlásených platných podmienok na prihlasovanie sa, ktoré pravidelne vyhlasujú samotní partneri. Pracovisko následne tieto podmienky zverejňuje študentom rôznymi komunikačnými spôsobmi. Univerzita má Oddelenie vonkajších vzťahov: https://www.ucm.sk/sk/medzinarodne-vztahy/, https://www.ucm.sk/sk/oddelenie-vonkajsich-vztahov/, Podmienky upravuje Smernica o administrácii Erasmus+: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/24_2021_administracia_erasmus+.pdf Fakulta komunikuje s viacerými partnermi univerzitami, či inštitúciami medzi ktorými prebiehajú vzájomné mobility študentov a pedagógov. Agenda je v kompetencii prodekanky pre zahraničné vzťahy PhDr. Edita Poórová, Ph.D. edita.poorova@ucm.sk http://fsvucm.sk/150_127/prodekanka-pre-zahra , http://fsvucm.sk/150_520/erasmus a taktiež vytvorenú pozíciu fakultného koordinátora Erasmu: kontakt na fakultného koordinátora: PhDr. Dalibor Mikuš dalibor.mikus@ucm.sk Všetky informácie sú dostupné na: http://fsvucm.sk/150/press Pravidelne sa uskutočňuje výberové konanie na mobility, Uznávanie predmetov je v súlade s vnútornými predpismi.

Možnosti učenia sa študentov  SP 4.1. Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v študijnom programe umožňujú dosahovanie výstupov vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov a ich potrieb. Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v ŠP, ktoré umožňujú dosahovať výstupy vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov a ich potrieb sú ukotvené v Interných predpisoch UCM a FSV UCM v Trnave. Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM v Trnave: ● Previazanie vzdelávania a tvorivých činností, pričom úroveň a zameranie tvorivej činnosti zodpovedá stupňu vysokoškolského vzdelávania a výstupom vzdelávania, sa zabezpečuje výberom učiteľov zodpovedných za študijný program a učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety s kvalitnými vedeckými výstupmi ● Podpora internacionalizácie vzdelávacích, tvorivých a ďalších súvisiacich činností, aby jej miera zodpovedala poslaniu a strategickým cieľom vysokej školy, cieľom a výstupom vzdelávania a potrebám zainteresovaných strán sa realizuje prostredníctvom angažovania hosťujúcich profesorov zo zahraničia, prostredníctvom programov ERASMUS a iných mobilitných programov, ako aj prostredníctvom stáží učiteľov na zahraničných univerzitách ● Ochrana proti akémukoľvek druhu intolerancie a diskriminácie študentov, zamestnancov a uchádzačov, najmä na základe pohlavia/rodu, rasy, farby pleti, jazyka, veku, sexuálnej orientácie, viery alebo náboženstva, zdravotného znevýhodnenia, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku a pôvodu sa realizuje dodržiavaním smernice o GDPR a Etického kódexu. ● Obsah a úroveň kvalifikácie napĺňa sektorovo-špecifické očakávania zamestnávateľov a iných externých zainteresovaných strán za zabezpečuje prihliadnutím: k názorom, poznatkom a skúsenostiam študentov a absolventov fakulty, k úrovni poznania vo vede a praxi, k vymedzeniu cieľov a výstupov vzdelávania, k rozboru osobnostného rozvoja a tvorivosti, k rozboru uplatniteľnosti absolventa na trhu práce, požiadavkám príslušnej úrovne Národného kvalifikačného rámca, Kvalifikačného rámca európskeho vysokoškolského priestoru a sektorovo-špecifickým očakávaniam, k zaťaženosti v podobe materiálnych a ľudských kapacít ● Študijné programy majú jasne špecifikovaný profil absolventa a v tomto rámci jasne vymedzené a komunikované ciele a výstupy vzdelávania, ktoré sú overiteľné a zodpovedajú poslaniu vysokej školy, príslušnému stupňu kvalifikačného rámca a oblasti poznania podľa príslušného študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov, v ktorých ich absolventi získajú vysokoškolské vzdelanie ● V študijných programoch je jednoznačne previazané vzdelávanie s tvorivými činnosťami, pričom úroveň a zameranie tvorivej činnosti zodpovedá stupňu vysokoškolského vzdelávania a výstupom vzdelávania ● Študijné programy poskytujú študentom prenositeľné spôsobilosti, ktoré ovplyvňujú osobný rozvoj študentov a môžu byť využité v ich budúcom kariérnom uplatnení a v živote ako aktívnych občanov v demokratických spoločnostiach Učenie sa, vyučovanie a hodnotenie orientované na študenta ● Priebeh štúdia na UCM upravuje Študijný poriadok UCM 15. Umožňuje študentom zvoliť si vlastné tempo štúdia, prináša im flexibilitu vzdelávacieho procesu s prihliadnutím na kreditový systém. Zároveň je Študijný poriadok UCM predmetom administratívneho overovania a kontroly jednotlivých etáp štúdia. Pri zabezpečovaní kvalitného vzdelania študenta má zásadný význam učiteľ, ktorý študentovi umožňuje získať vedomosti, schopnosti a zručnosti. Rôznorodosť študentskej obce a väčší dôraz na výsledky vzdelávania si vyžaduje, aby sa uplatňovalo učenie a vyučovanie orientované na študenta, čím sa mení aj rola učiteľa. Učiteľ študenta motivuje, vedie študenta, ale zároveň mu dáva dostatočný priestor na jeho realizáciu ● Výchovno-vzdelávací proces na UCM poskytuje rôzne formy vzdelávania (denná forma, externá forma) a metódy vzdelávania (prezenčná metóda, dištančná metóda, kombinovaná metóda), vymedzuje vedomosti, schopnosti, kompetencie, ktoré by mal študent ovládať, ak chce vykonávať povolanie, na ktoré sa v rámci štúdia pripravuje. Jednotlivé študijné programy majú v akreditačných spisoch presne kvantifikovateľne vymedzené jadro vedomostí, ktoré vychádza z konkrétneho študijného odboru a sú v súlade s Národným kvalifikačným rámcom SR ● Podmienky pre absolvovanie jednotlivých predmetov definujú Informačné listy predmetov. Tento dokument okrem definovania samostatných podmienok absolvovania predmetu obsahuje aj ciele predmetu, výsledky vzdelávania, harmonogram výučby, literatúru k predmetu a stupnicu hodnotenia k absolvovaniu predmetu ● Pri uskutočňovaní študijných programov je povzbudzovaná aktívna úloha, autonómia, tvorivosť a samostatnosť študentov vo vzdelávaní a v procese učenia sa a tento prístup sa odzrkadľuje aj v hodnotení študentov SP 4.2. Je umožnená flexibilita trajektórií učenia sa a dosahovania výstupov vzdelávania. Študijný program umožňuje zodpovedajúce vzdelávanie sa mimo vysokej školy v domácich a zahraničných inštitúciách, najmä prostredníctvom podpory mobilít. Výsledky tohto vzdelávania sú uznávané vysokou školou Pri uskutočňovaní študijných programov je povzbudzovaná aktívna úloha, autonómia, tvorivosť a samostatnosť študentov vo vzdelávaní a v procese učenia sa a tento prístup sa odzrkadľuje aj v hodnotení študentov ● Pri uskutočňovaní študijných programov je rešpektovaná rozmanitosť študentov a ich potrieb a je umožňovaná flexibilita trajektórií v štúdiu aj s ohľadom na možnosť zosúladenia pracovného/rodinného života so štúdiom na vysokej škole ● Pri uskutočňovaní študijných programov sa pružne využíva spektrum pedagogických metód, foriem a koncepcií, metód hodnotenia a ich aplikácia sa pravidelne hodnotí a zdokonaľuje. Medzi metódy hodnotenia vedomostí a schopností študentov na UCM patria: písomné skúšky, projekty, protokoly z laboratórnych cvičení, prezentácie, eseje, prípadové štúdie, príklady, kombinované skúšky (písomná a ústna forma) a pod. Hodnotenie študentov sa vykonáva v súlade s postupmi definovanými v Študijnom poriadku UCM ● Študentom je poskytované primerané vedenie a podpora zo strany učiteľov a je podporovaný vzájomný rešpekt vo vzťahu študent – učiteľ ● Skúšajúci sú dôkladne oboznámení s existujúcimi metódami verifikácie dosahovania výstupov vzdelávania, metódami testovania, skúšania a posudzovania výkonov študentov a majú podporu vysokej školy na ďalšie zdokonaľovanie svojich vedomostí a zručností v tejto oblasti ● Hodnotenie umožňuje študentom preukázať rozsah a úroveň, do akej sa im podarilo dosiahnuť očakávané výstupy vzdelávania a študentom poskytuje spätnú väzbu, ktorá môže byť v nevyhnutných prípadoch spojená s odporúčaniami a usmerneniami týkajúcimi sa procesu učenia sa ● Hodnotenie je konzistentné a spravodlivo aplikované vo vzťahu k všetkým študentom, vykonávané v súlade s vopred schválenými postupmi a prinášajúce spoľahlivé závery, ktoré v podobných prípadoch nevedú k neodôvodneným rozdielom ● Pri hodnotení študentov a uchádzačov sa primerane zohľadňujú okolnosti týkajúce sa študentov so špecifickými potrebami (napr. znevýhodnenie v dôsledku imobilnosti, zrakovej slabosti, dyslexie, dysgrafie, dyskalkúlie) Študenti majú k dispozícii prostriedky nápravy voči výsledkom hodnotenia, pričom je zaručené spravodlivé zaobchádzanie so žiadateľmi o nápravu. Študent má možnosť požiadať o komisionálne skúšanie za účasti aspoň dvoch skúšajúcich učiteľov, ktorých určí vedúci katedry. Pri hodnotení študenta sa má zohľadniť aj jeho aktivita, samostatnosť a prípadne aj kreativita. Pri hodnotení študenta sa v primeranej miere môžu zohľadniť poľahčujúce okolnosti (napr. úraz, choroba, tehotenstvo). Študent má možnosť sťažovať sa v súlade s osobitným vnútorným predpisom. Študenti majú k dispozícii formálne odvolacie konanie, majú zaručenú možnosť participácie na preskúmavaní podnetov a riešení a majú zaručenú spätnú väzbu týkajúcu sa výsledkov ich preskúmavania a prijatých opatrení. V prípade závažných okolností sťažnosti rieši kontrolór univerzity. Študent má možnosť obrátiť sa aj na Etickú komisiu v prípade domnienky o porušení etického kódexu univerzity ● Ako súčasť hodnotiaceho procesu univerzity sa každoročné vypracováva „Správa o výsledkoch vo výchovno-vzdelávacej činnosti“ 21, ktorá sa predkladá na rokovanie Vedeckej rady UCM ako aj jej fakúlt. V nej sa analyzujú najvýznamnejšie kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele vzdelávacieho procesu v súlade s Dlhodobým zámerom UCM Podpora mobilít: Rozvoj medzinárodnej spolupráce na Univerzite sv. Cyrila a Metoda sa realizuje predovšetkým formou bilaterálnych a multilaterálnych dohôd zameraných na vzájomnú výmenu študentov, pedagogických a nepedagogických pracovníkov, ako aj prostredníctvom realizácie medzinárodných vedeckých projektov, organizovaní spoločných vedeckých podujatí a prezentácií výsledkov práce vo forme spoločných publikácií.Naši študenti a zamestnanci, ktorí majú záujem o zahraničný pobyt, môžu využiť pestrú ponuku mobilít prostredníctvom programu Erasmus+ alebo môžu absolvovať zahraničný pobyt na základe medzinárodných bilaterálnych dohôd, poprípade využiť možnosti v rámci iných mobilitných a štipendijných schém a programov. Súčasťou podpory rozvoja medzinárodných vzťahov je aj prijímanie zahraničných návštev, delegácii a odborníkov, ktoré obohacujú výučbový proces a prispievajú k internacionalizácii vedy, výskumu a vzdelávania na našej univerzite. Univerzita získala projekt v rámci programu Erasmus+ „Mobility študentov a zamestnancov vysokých škôl medzi krajinami programu a partnerskými krajinami“, tzv. International Credit Mobility (ICM) v rámci programu Erasmus+, Kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov. Tento projekt umožňuje realizáciu mobilít študentov a zamestnancov univerzity v rámci podpísaných inter-inštitucionálnych zmlúv medzi krajinami programu (Slovensko) a partnerskými krajinami, t.j krajinami mimo EU. Mobility študentov mimo program Erasmus: FSV UCM v rámci svojho zapojenia do siete CEEPUS umožňuje svojim študentom a pedagógom taktiež mobility na partnerské univerzity zapojené v tejto sieti. Mobility študentov mimo program Erasmus+ a CEEPUS sa môžu realizovať cez SAIA programy, iné grantové programy (napr. Fulbrightove štipendiá) alebo na základe medziuniverzitnej spolupráce. SAIA programy: Národný štipendijný program, Akcia Rakúsko – Slovensko, CEEPUS, medzivládne dohody. Medziuniverzitná spolupráca: UCM má uzavreté zmluvy o spolupráci s mnohými zahraničnými univerzitami a partnerskými inštitúciami. Výmenné pobyty študentov príp. zamestnancov UCM na základe medziuniverzitnej spolupráce si koordinujú jednotlivé fakulty resp. katedry. Študent si môže takýto pobyt financovať aj tak, že si požiada o grant napr. z Národného štipendijného programu alebo grant poskytovaný na základe medzivládnej dohody

Povolania úspešného absolventa študijného programu  Profil absolventa a ciele vzdelávania a) Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania6. Profil absolventa, ciele a výstupy vzdelávania: Študijný program Verejná správa je zameraný na poskytnutie komplexného rámca vedomostí, zručností i kompetencií v oblasti verejnej správy a verejnej politiky v adekvátnom rozsahu I. stupňa vysokoškolského štúdia. Napriek tomu, že vo všeobecnosti je bakalársky stupeň štúdia vnímaný ako príprava na gramotnosť. Absolvent je spôsobilý kooperácie a organizácie práce v pracovných skupinách, dokáže spolupracovať a prijímať rozhodnutia, je schopný kreatívne a pružne myslieť, je schopný analyzovať potreby, identifikovať a pomenovať problémy, navrhovať riešenia založené na relevantnej práci s informáciami, dokáže vytvárať, realizovať, monitorovať a vyhodnocovať jednotlivé zložky verejnej politiky, je schopný uskutočňovať empirický výskum a interpretovať jeho výsledky a aplikovať odporúčania výskumu v praxi. Absolvent je pripravený na chápanie interdisciplinárnych súvislostí fungovania moderných systémov verejnej správy a vníma neustálu potrebu rozvoja a dynamiky. Absolvent v neposlednom rade získava schopnosť vysvetliť a sprístupniť odborné poznatky i laickej verejnosti, čím sa spolupodieľa na rozvoji povedomia o fungovaní „dobrej“ verejnej správy. Rozsah vedomostí absolventovi umožní pokračovať v druhom stupni štúdia, alebo mu umožní vstúpiť do praktického života (viď nižšie). Kvalifikácie študentov, ktoré znamenajú ukončenie prvého cyklu kvalifikačného rámca Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania, a to: – Študent preukazuje vedomosti a porozumenie v oblasti študijného odboru, ktorý v tomto cykle nadväzuje na jeho všeobecné stredoškolské vzdelanie a následne ho rozvíja a prehlbuje v súlade so zameraním ich študijného odboru; – Študent dokáže uplatniť svoje vedomosti a porozumenie spôsobom, ktorý naznačuje profesionálny prístup k jeho budúcej práci alebo povolaniu, t.j. študent vykazuje kompetencie, ktoré sa zvyčajne prejavujú prostredníctvom prípravy a realizácie odbornej diskusie za použitia relevantnej argumentácie v súlade s pravidlami vedenia slušnej a odbornej diskusie, a to pri riešení problémov v rámci svojho študijného odboru; – Študent vykazuje schopnosť zhromažďovať a interpretovať relevantné údaje a informácie s cieľom vytvorenia si vlastného odborného postoja a úsudku, t.j. disponuje kompetenciami v oblasti relevantných sociálnych, vedeckých alebo etických otázok; – Študent vie adekvátnym spôsobom zdieľať získané informácie, svoje námety a nápady na riešenie problémov, a to odbornej i laickej verejnosti; – Študent disponuje uceleným rámcom vedomostí, osobných i vzdelávacích zručností (vrátane soft-skills) ako i kompetencií, ktoré sú potrebné na to, aby pokračoval v ďalšom štúdiu na II. stupni vzdelávania.

Uplatnenie absolventov študijného programu  Uplatniteľnosť • • Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu. Bakalársky študijný program ako študijný program prvého stupňa sa zameriava na získanie teoretických poznatkov a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy a zvládnutí použitia týchto poznatkov absolventom programu pri výkone povolania. Bakalársky stupeň štúdia v programe verejná správa má za cieľ pripraviť absolventa v odbornej rovine zmysluplne fungovať v značne diverzifikovanom a rozvetvenom systéme orgánov a inštitúcií verejnej správy so schopnosťou pochopiť v tomto systéme realizované procesy a činnosti. Absolvent študijného programu verejná správa nájde uplatnenie v orgánoch štátnej správy, miestnej a regionálnej samosprávy, vo verejnoprávnych korporáciách, v subjektoch verejného i súkromného sektora, vo vedeckovýskumných a pedagogických inštitúciách, v nadnárodných inštitúciách, analytických organizáciách, resp. v oblasti tretieho sektora a dobrovoľníctva, a to na rôznych pozíciách. Avšak, prax vysokoškolského vzdelávania v podmienkach Slovenskej republiky ako aj realizácia bakalárskeho študijného programu naznačuje trend snahy absolventov bakalárskych študijných programov o pokračovanie štúdia v nadväzujúcom magisterskom stupni. Tiež možnosť uplatnenia sa absolventov bakalárskeho stupňa štúdia v programe verejná správa je proces v realite ovplyvnený mnohými faktormi. Dominantne sa ako indikátory pokračovania vo vyššom stupni štúdia javia aktuálne podmienky trhu práce, osobné preferencie absolventa bakalárskeho programu, externé politické činitele, odbornosť absolventa ako predispozícia pre výkon povolania a viera v svoje schopnosti, cena práce a podobne. Z pohľadu praxe Slovenskej republiky sa ako ideálny model pre študenta vysokej školy javí absolvovanie bakalárskeho aj magisterského stupňa štúdia a následné začlenenie sa do pracovného života, keďže touto formou získava predpoklad pre ním vnímanú vhodnejšiu pozíciu a zároveň nadobúda úplné vysokoškolské vzdelania pre prácu vo zvolenom sektore. Bakalárske štúdium programu verejná správa je koncipované tak, aby jeho absolvent bol odborne pripravený plniť úlohy teórie a praxe nielen v súlade s aktuálnymi potrebami verejnoprávneho prostredia na Slovensku, ale v rámci celej Európskej únie. Študijný program ponúka priestor pre vzdelávania odborníkov pripravených zapojiť sa do verejného života, aktívne sa podieľať na tvorbe verejných politík v jednotlivých sektoroch, iniciovať a implementovať procesné zmeny na úrovni štátnej správy, miestnej a regionálnej samosprávy, ale zároveň vnímať potrebu vývoja verejnej správy v súlade s dynamikou potreby zmien plynúcich z jej vnútorných štruktúr ako i vonkajších podnetov. Prenositeľné kľúčové kompetencie absolventov študijného programu kladené podľa zamestnávateľov na kvalifikovaný výkon uvedených zamestnaní: • • Organizovanie a plánovanie práce • • Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť • • Strategické a koncepčné myslenie • • Analytické myslenie • • Kreativita • • Komunikačné kompetencie • • Mediálna, ekonomická a finančná gramotnosť • • Občianske kompetencie • • Digitálna gramotnosť • • Tímová práca • • Analyzovanie a riešenie problémov • • Kultivovaný a odborný písomný i ústny prejav pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti). Študijný odbor vychoval viacero úspešných odborníkov. Úspešní absolventi Bc. a Mgr. stupňa študijného programu Verejná správa • • Bc. Marcel Štrbo – Okresný úrad Trnava (Doprava a pozemné komunikácie) • • PhDr. Karol Zachar – starosta obce Dechtice • • PhDr. František Klinovský – starosta obce Trakovice • • Mgr. Peter Flamík – starosta obce Prietržka • • Mgr. Marek Marcinkech – referent pre prípravu a implementáciu projektov, Mestský úrad Hlohovec • • PhDr. Róbert Frimmel – Informačná kancelária pre obete trestných činov Okresný úrad Trnava, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mgr. Miroslava Dujičová, PhD. – hlavný štátny radca, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti • • PhDr. Kristína Melušová, PhD. – referentka pre stratégie, dáta a participáciu, Mestský úrad Hlohovec • • Mgr. Anežka Borošová – Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky • • Mgr. Lukáš Koštial – Ministerstvo financií Slovenskej republiky • • Mgr. Andrea Šprochová, moderátorka súkromnej televízie • • PhDr. Matúš Meluš, PhD. – štátny radca, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky • • Mgr. Dominika Šályová – generálny štátny radca, Ministerstvo vnútra SR • • Mgr. Klaudia Cocuľová – referent UPSVaR Bardejov • • Bc. Zuzana Bielichová – referent personalista Mestský úrad Topoľčany • • Mgr. Petra Pokorná – sekretariát starostu obce Lehota pod Vtáčnikom • • Mgr. Martina Bohušová – starostka obce Ďurčiná • • Mgr. Lukáš Lorenc – referent na ekonomickom oddelení, mestský úrad Skalica • • Mgr. Peter Šteňko – referent na oddelení dôchodkového poistenia, Sociálna poisťovňa Humenné • • Mgr. Matej Vavrovič – odborný referent na oddelení infraštruktúry, odboru dopravnej politiky na úrade TTSK • • Mgr. Barbora Jurkemíková – referentka na ekonomickom oddelení, mestský úrad Galanta

Miera úspešnosti študentov: 1. rok-ak.rok 2020/2021 do 2.roka 14 9 2.rok do 3.roka 9 9 3.rok do 4.roka 9 9 4.rok absolventi 9 9 priemerná miera úspešnosti VES/BcE 64,28% + 100% +100%+100% = 91,07%

Osoba majúca hlavnú zodpovednosť za zabezpečenie kvality a rozvoja študijného programu Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu). • Prof. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD., profesor, ivana.butoracova@ucm.sk

Názov študijného programu VUPCH osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu sú súčasťou žiadosti. • • Prof. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD. http://www.fsvucm.sk/files/veda%20a%20v%C3%BDskum/VUPCH/Butoracova%20Sindleryova%20Ivana.pdf • • Doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD. http://www.fsvucm.sk/files/veda%20a%20v%C3%BDskum/VUPCH/Cajkova%20-%20VUPCH%20FSV%20UCM_n.docx • • Doc. PhDr. Peter Horváth, PhD. http://www.fsvucm.sk/files/veda%20a%20v%C3%BDskum/VUPCH/Horvath%20%20Peter-%20VUPCH%20FSV%20UCM.pdf • • Doc. PhDr. Ján Machyniak, PhD. http://www.fsvucm.sk/files/veda%20a%20v%C3%BDskum/VUPCH/Machyniak%20Jan.pdf • • Doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD. http://www.fsvucm.sk/files/veda%20a%20v%C3%BDskum/VUPCH/Sramel%20Bystrik.pdf

Personálne zabezpečenie študijného programu Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu). • Prof. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD., profesor, ivana.butoracova@ucm.sk Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu. VUPCH osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu sú súčasťou žiadosti. • • Prof. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD. http://www.fsvucm.sk/files/veda%20a%20v%C3%BDskum/VUPCH/Butoracova%20Sindleryova%20Ivana.pdf • • Doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD. http://www.fsvucm.sk/files/veda%20a%20v%C3%BDskum/VUPCH/Cajkova%20-%20VUPCH%20FSV%20UCM_n.docx • • Doc. PhDr. Peter Horváth, PhD. http://www.fsvucm.sk/files/veda%20a%20v%C3%BDskum/VUPCH/Horvath%20%20Peter-%20VUPCH%20FSV%20UCM.pdf • • Doc. PhDr. Ján Machyniak, PhD. http://www.fsvucm.sk/files/veda%20a%20v%C3%BDskum/VUPCH/Machyniak%20Jan.pdf • • Doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD. http://www.fsvucm.sk/files/veda%20a%20v%C3%BDskum/VUPCH/Sramel%20Bystrik.pdf PhDr. Richard Brix, PhD. http://www.fsvucm.sk/files/veda%20a%20v%C3%BDskum/VUPCH/Brix%20Richard.pdf PhDr. Martin Švikruha, PhD. http://www.fsvucm.sk/files/veda%20a%20v%C3%BDskum/VUPCH/Svikruha%20Martin.pdf PhDr. Martin Halmo, PhD. http://www.fsvucm.sk/files/veda%20a%20v%C3%BDskum/VUPCH/Halmo%20Martin.pdf PhDr. Martin Daško, PhD. http://www.fsvucm.sk/files/veda%20a%20v%C3%BDskum/VUPCH/Dasko%20Martin.pdf PhDr. Dalibor Mikuš, PhD. http://www.fsvucm.sk/files/veda%20a%20v%C3%BDskum/VUPCH/Mikus%20Dalibor.pdf doc. PhDr. Ján Machyniak, PhD. http://www.fsvucm.sk/files/veda%20a%20v%C3%BDskum/VUPCH/Machyniak%20Jan.pdf doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD. http://www.fsvucm.sk/files/veda%20a%20v%C3%BDskum/VUPCH/Sramel%20Bystrik.pdf

Doplňujúce informácie o študijnom programe napr. úspešní absolventi – známe osobnosti, významný projekt, mobility alebo niečo výnimočné o študijnom programe (prednášateľ, spolupracujúca firma, atď.) Úspešní absolventi Bc. a Mgr. stupňa študijného programu Verejná správa • • Bc. Marcel Štrbo – Okresný úrad Trnava (Doprava a pozemné komunikácie) • • PhDr. Karol Zachar – starosta obce Dechtice • • PhDr. František Klinovský – starosta obce Trakovice • • Mgr. Peter Flamík – starosta obce Prietržka • • Mgr. Marek Marcinkech – referent pre prípravu a implementáciu projektov, Mestský úrad Hlohovec • • PhDr. Róbert Frimmel – Informačná kancelária pre obete trestných činov Okresný úrad Trnava, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky • • Mgr. Miroslava Dujičová, PhD. – hlavný štátny radca, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti • • PhDr. Kristína Melušová, PhD. – referentka pre stratégie, dáta a participáciu, Mestský úrad Hlohovec • • Mgr. Anežka Borošová – Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky • • Mgr. Lukáš Koštial – Ministerstvo financií Slovenskej republiky • • Mgr. Andrea Šprochová, moderátorka súkromnej televízie • • PhDr. Matúš Meluš, PhD. – štátny radca, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky • • Mgr. Dominika Šályová – generálny štátny radca, Ministerstvo vnútra SR • Mgr. Klaudia Cocuľová – referent UPSVaR Bardejov • • Bc. Zuzana Bielichová – referent personalista Mestský úrad Topoľčany • • Mgr. Petra Pokorná – sekretariát starostu obce Lehota pod Vtáčnikom • • Mgr. Martina Bohušová – starostka obce Ďurčiná • • Mgr. Lukáš Lorenc – referent na ekonomickom oddelení, mestský úrad Skalica • • Mgr. Peter Šteňko – referent na oddelení dôchodkového poistenia, Sociálna poisťovňa Humenné • • Mgr. Matej Vavrovič – odborný referent na oddelení infraštruktúry, odboru dopravnej politiky na úrade TTSK • • Mgr. Barbora Jurkemíková – referentka na ekonomickom oddelení, mestský úrad Galanta

Názov študijného programu verejná politika a verejná správa

Udeľovaný akademický titul  doktor (philosophiae doctor), PhD.

Forma štúdia externá

Číslo a názov študijného odboru 6718 politické vedy

Stupeň štúdia  3

Kód programu – číslo študijného programu 106997

Úroveň národného kvalifikačného rámca úroveň 8

Štandardná dĺžka štúdia v rokoch  4

Jazyk poskytovania  slovenský jazyk

Vzdelávacie ciele a výstupy študijného programu Profil absolventa, ciele a výstupy vzdelávania: Absolvent študijného programu Verejná politika a verejná správa na treťom stupni vysokoškolského štúdia získa širokú škálu teoretických poznatkov, a to nielen z daného odboru, ale aj z príbuzných odborov a súvisiacich multidisciplinárnych oblastí. Toto poznanie je nevyhnutným predpokladom pre spôsobilosť absolventa svojim osobným vedeckým prínosom formulovať tendencie ďalšieho rozvíjania verejnej politiky a verejnej správy a ich zložiek (súčastí) v intenciách spoločensko-politického, ekonomického a spoločensko-sociálneho rozvoja Slovenskej republiky, a to pri využití poznatkov a skúseností z iných krajín Európskej únie. Absolvent si osvojí analytické myslenie a naučí sa ovládať vedecké spôsoby získavania a interpretácie najnovších poznatkov vo verejnej politike a verejnej správe a v oblastiach vedných disciplín bezprostredne s nimi súvisiacich: politológia, regionálny rozvoj, sociológia, právo, ekonómia, ekonomika a ich vzájomné súvislosti, dokáže vykonávať ich kritickú analýzu a aplikovať ich v praxi so znalosťou výberu alternatívnych riešení. Absolvent spozná najnovšie teórie a vedecké poznatky z oblasti verejnej politiky a verejnej správy ako aj z vyššie uvádzaných ostatných vedných disciplín a je schopný na základe relevantnej analýzy situácie navrhnúť vlastné riešenia v praxi indikovaných problémov. Na základe získaných poznatkov z riešenia modelových štúdií viažucich sa k aktuálnym problémom a výzvam vo sfére života verejného je absolvent schopný čeliť kritickým, preňho doposiaľ neznámym situáciám a viesť konštruktívny dialóg s odbornou verejnosťou. Absolvent získa vedomosti o zásadách vedeckej práce a aplikácii vedeckých poznatkov do praxe, o spôsobe prezentácie vedeckých poznatkov v kontexte rozvoja verejnej politiky a verejnej správy ako samostatnej vednej disciplíny. Absolvent sa oboznámi s metodológiou vedeckej práce, získa najnovšie poznatky o súčasnom stave vedeckého poznania a samostatnou vedecko-výskumnou prácou prispieva k rozšíreniu aktuálnej úrovne vedeckého poznania v teórii a praxi verejnej politiky a verejnej správy. Teoretické vedomosti Absolvent doktorandského študijného programu Verejná politika a verejná správa ovláda teóriu a dejiny vlastného odboru a študijného programu, ovláda teoretické a metodologické aspekty viažuce sa k verejnej politike a verejnej správe, ako aj k súvisiacim odborom (ekonomika a ekonómia, právo, politológia, sociológia, regionálny rozvoj). Absolvent doktorandského študijného programu Verejná politika a verejná správa je zároveň schopný orientovať sa v širokom spoločensko-vednom základe a má prehľad o súčasných trendoch odborne diskutovaných na domácich, ale aj celosvetových vedeckých fórach, v súvislosti s rozvojom odbornej teórie i vedeckých postupov v kontexte aktuálnych výziev verejnej politiky a verejnej správy. Absolvent na vysokej úrovni ovláda metodologickú stránku spracovania vedeckej práce a je samostatne schopný definovať rešerš najnovších poznatkov v ním vymedzených vedných oblastiach, je zdatný v identifikovaní výskumných problémov, cieľov ako aj vo formovaní a overovaní vedeckých hypotéz, ovláda jednotlivé deskriptívne, analytické, interpretačné a iné súvisiace výskumné metódy využívané v odbore a príbuzných odboroch, ktoré vie adekvátnym spôsobom aplikovať a uplatňovať pri skúmaní danej problematiky, pričom má schopnosť medziodborovo pracovať. Praktické schopnosti a zručnosti Absolvent 3. stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu Verejná politika a verejná správa získa východiskové vedomosti a znalosti v rozsahu a úrovni adekvátnej k stupňu štúdia podľa Kvalifikačného rámca v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania. Tento základ u absolventa determinuje pripravenosť k analytickým úlohám v agende vecí verejných a organizácií v tejto sfére pôsobiacich, za garancie poznania politického, právneho, ekonomického, spoločenského i administratívneho priestoru v rámci Slovenskej republiky ako aj Európy. Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti Absolvovaním doktorandského študijného programu Verejná politika a verejná správa študent získa schopnosť tímovej práce a zdokonalí svoje komunikačné techniky, keďže súčasťou študijného programu je aj predpokladaná účasť na odborných študentských podujatiach, vedeckých konferenciách, diskusiách a workshopoch. Absolvent študijného programu je schopný komunikovať na domácich i medzinárodných fórach využitím odborného jazyka na úrovni písomnej i ústnej, pričom rozvíja zároveň svoju schopnosť komunikovať vo svetovo uznávanom jazyku – anglickom, osvojením si pojmoslovia vzťahujúceho sa k obsahu štúdia. Absolvent preukazuje finančnú, ekonomickú a mediálnu gramotnosť. Absolvent je spôsobilý kooperácie a organizácie práce v pracovných skupinách, dokáže spolupracovať a prijímať rozhodnutia, je schopný kreatívne a pružne myslieť, je schopný analyzovať potreby, identifikovať a pomenovať problémy, navrhovať riešenia založené na relevantnej práci s informáciami, dokáže vytvárať, realizovať, monitorovať a vyhodnocovať jednotlivé zložky verejnej politiky, je schopný uskutočňovať empirický výskum a interpretovať jeho výsledky a aplikovať odporúčania výskumu v praxi. Absolvent je pripravený na chápanie interdisciplinárnych súvislostí fungovania moderných systémov verejnej správy a vníma neustálu potrebu rozvoja a dynamiky teórie verejnej politiky vnímanej ako samostatnej modernej vednej disciplíny. Absolvent si počas štúdia osvojil zásady vedeckej práce so schopnosťou aplikovania výsledkov výskumu do praxe, metódy vedeckého formulovania problémov, etické princípy a zásady vedeckej činnosti, schopnosť vedecky tvoriť a prinášať nové myšlienky a zároveň schopnosť prezentovať výsledky vlastnej a kolektívnej bádateľskej činnosti doma ako aj v zahraničí. Ciele vzdelávania Výučba poslucháčov v študijnom programe Verejná politika a verejná správa v 3. stupni štúdia sa zameriava na rozvoj samostatného vedeckého myslenia, ktorého súčasťou je zvládnutie výskumných metód v tomto odbore. Doktorand sa učí vedecky reflektovať nové fenomény verejnej politiky a verejnej správy v multidisciplinárnom kontexte súvisiacich vedných odborov – ekonómie, politológie, ekonomiky, práva, sociológie a pod. Doktorand si hlbšie osvojí a vo vlastnom výskume uplatní poznatkové a metodologické jadro teórie predmetných oblastí a súvisiacich vedných disciplín, zorientuje sa v najnovšej teoretickej a výskumnej problematike, čo mu umožní zúčastniť sa na riešení vedecko-výskumných projektov a prezentovať ním vyvodené závery a inovatívne poznatky odbornej verejnosti. Doktorandské štúdium pozostáva zo študijnej, vedeckej a pedagogickej časti. Doktorand v zmysle metodologickej reflexie: 1. Osvojí si teóriu verejnej politiky a verejnej správy a všetky jej základné oblasti výskumu (výskum inštitúcií, výskum obsahov, výskum účinkov). 2. Získa prehľad o najnovších poznatkoch, hypotézach, konceptoch, problémoch a nevyriešených otázkach v oblasti verejnej politiky a verejnej správy. 3. Bude poznať pozíciu verejnej politiky a verejnej správy v systéme vied, preukáže znalosť problematiky interdisciplinárneho výskumu a oboznámi sa s jednotlivými analytickými, interpretačnými a inými výskumnými metódami svojho odboru a príbuzných odborov, rovnako ako so spôsobom ich využitia. 4. Osvojí si zručnosť kritického myslenia, bude schopný pomenovať a tematizovať aktuálne problémy a sám nachádzať tvorivé riešenia. 5. Naznačený všeobecný cieľ študijného programu, nadobudnuté poznatky, metódy, metodické a tvorivé zručnosti uplatňuje v procese tvorby dizertačnej práce a s ňou súvisiaceho výskumu a riešení. 6. Stane sa odborníkom na problematiku teórie verejnej politiky a verejnej správy s predpokladom ďalšieho vedeckého rastu v ním preferovanej oblasti skúmania. Kvalifikácie študentov, ktoré znamenajú ukončenie tretieho cyklu kvalifikačného rámca Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania, a to: – Študent preukazuje systematické porozumenie študijného odboru a má osvojené zručnosti a metódy vedeckého výskumu spojené s odborom zodpovedajúce súčasnému stavu poznania v odbore; – Študent preukazuje schopnosť koncipovať, konštruovať, realizovať a upravovať podstatnú časť výskumu s vedeckou integritou; – Študent prispieva pôvodným výskumom k rozšíreniu hraníc vedeckého poznania prostredníctvom realizácie rozsiahleho súboru prác, z ktorých niektoré sú hodné recenzného publikovania na národnej alebo medzinárodnej úrovni; – Študent je schopný kritickej analýzy, hodnotenia a syntézy nových a zložitých konceptov; – Študent dokáže komunikovať s kolegami, širšou vedeckou komunitou aj laickou verejnosťou svoju oblasť expertízy.

Požiadavky na uchádzačov o štúdium, spôsob ich výberu a odporúčané osobnostné predpoklady  Podmienky prijímacieho konania sú inkluzívne a zaručujú rovnaké príležitosti každému uchádzačovi, ktorý preukáže potrebné predpoklady na absolvovanie štúdia. UCM môže prijímať uchádzačov len na štúdium akreditovaných študijných programov, ktoré má uvedené v registri študijných programov. O prijatie na štúdium môžu žiadať absolventi domácich alebo zahraničných vysokých škôl, ak majú ukončené magisterské alebo inžinierske štúdium. Pre doktorandské štúdium je súčasťou prihlášky overený vysokoškolský diplom, vysvedčenie zo štátnej skúšky, stručný životopis spolu so súpisom publikovaných i nepublikovaných prác, doklad o absolvovanej praxi (nie je povinné), potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie a projekt dizertačnej práce. Uchádzači sa prihlasujú na témy vypísané fakultou. b) Postupy prijímania na štúdium. Pri prijímaní na doktorandské štúdium bude prebiehať prijímacie konanie, kde uchádzač prezentuje svoje motívy a predpoklady na štúdium. Základným predpokladom pre prijatie uchádzača na tretí stupeň vysokoškolského štúdia je prezentácia a obhajoba dizertačného projektu, ktorého úspešnosť posúdi komisia pre prijímanie na doktorandské štúdium podľa ustanovení Smernice o doktorandskom štúdiu UCM v Trnave.

Pravidlá vyučovania sa a učenia sa SP 4.1. Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v študijnom programe umožňujú dosahovanie výstupov vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov a ich potrieb. Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v ŠP, ktoré umožňujú dosahovať výstupy vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov a ich potrieb sú ukotvené v Interných predpisoch UCM a FSV UCM v Trnave. Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM v Trnave: ● Previazanie vzdelávania a tvorivých činností, pričom úroveň a zameranie tvorivej činnosti zodpovedá stupňu vysokoškolského vzdelávania a výstupom vzdelávania, sa zabezpečuje výberom učiteľov zodpovedných za študijný program a učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety s kvalitnými vedeckými výstupmi ● Podpora internacionalizácie vzdelávacích, tvorivých a ďalších súvisiacich činností, aby jej miera zodpovedala poslaniu a strategickým cieľom vysokej školy, cieľom a výstupom vzdelávania a potrebám zainteresovaných strán sa realizuje prostredníctvom angažovania hosťujúcich profesorov zo zahraničia, prostredníctvom programov ERASMUS a iných mobilitných programov, ako aj prostredníctvom stáží učiteľov na zahraničných univerzitách ● Ochrana proti akémukoľvek druhu intolerancie a diskriminácie študentov, zamestnancov a uchádzačov, najmä na základe pohlavia/rodu, rasy, farby pleti, jazyka, veku, sexuálnej orientácie, viery alebo náboženstva, zdravotného znevýhodnenia, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku a pôvodu sa realizuje dodržiavaním smernice o GDPR a Etického kódexu. ● Obsah a úroveň kvalifikácie napĺňa sektorovo-špecifické očakávania zamestnávateľov a iných externých zainteresovaných strán za zabezpečuje prihliadnutím: k názorom, poznatkom a skúsenostiam študentov a absolventov fakulty, k úrovni poznania vo vede a praxi, k vymedzeniu cieľov a výstupov vzdelávania, k rozboru osobnostného rozvoja a tvorivosti, k rozboru uplatniteľnosti absolventa na trhu práce, požiadavkám príslušnej úrovne Národného kvalifikačného rámca, Kvalifikačného rámca európskeho vysokoškolského priestoru a sektorovo-špecifickým očakávaniam, k zaťaženosti v podobe materiálnych a ľudských kapacít ● Študijné programy majú jasne špecifikovaný profil absolventa a v tomto rámci jasne vymedzené a komunikované ciele a výstupy vzdelávania, ktoré sú overiteľné a zodpovedajú poslaniu vysokej školy, príslušnému stupňu kvalifikačného rámca a oblasti poznania podľa príslušného študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov, v ktorých ich absolventi získajú vysokoškolské vzdelanie ● V študijných programoch je jednoznačne previazané vzdelávanie s tvorivými činnosťami, pričom úroveň a zameranie tvorivej činnosti zodpovedá stupňu vysokoškolského vzdelávania a výstupom vzdelávania Študijné programy poskytujú študentom prenositeľné spôsobilosti, ktoré ovplyvňujú osobný rozvoj študentov a môžu byť využité v ich budúcom kariérnom uplatnení a v živote ako aktívnych občanov v demokratických spoločnostiach Učenie sa, vyučovanie a hodnotenie orientované na študenta ● Priebeh štúdia na UCM upravuje Študijný poriadok UCM 15. Umožňuje študentom zvoliť si vlastné tempo štúdia, prináša im flexibilitu vzdelávacieho procesu s prihliadnutím na kreditový systém. Zároveň je Študijný poriadok UCM predmetom administratívneho overovania a kontroly jednotlivých etáp štúdia. Pri zabezpečovaní kvalitného vzdelania študenta má zásadný význam učiteľ, ktorý študentovi umožňuje získať vedomosti, schopnosti a zručnosti. Rôznorodosť študentskej obce a väčší dôraz na výsledky vzdelávania si vyžaduje, aby sa uplatňovalo učenie a vyučovanie orientované na študenta, čím sa mení aj rola učiteľa. Učiteľ študenta motivuje, vedie študenta, ale zároveň mu dáva dostatočný priestor na jeho realizáciu ● Výchovno-vzdelávací proces na UCM poskytuje rôzne formy vzdelávania (denná forma, externá forma) a metódy vzdelávania (prezenčná metóda, dištančná metóda, kombinovaná metóda), vymedzuje vedomosti, schopnosti, kompetencie, ktoré by mal študent ovládať, ak chce vykonávať povolanie, na ktoré sa v rámci štúdia pripravuje. Jednotlivé študijné programy majú v akreditačných spisoch presne kvantifikovateľne vymedzené jadro vedomostí, ktoré vychádza z konkrétneho študijného odboru a sú v súlade s Národným kvalifikačným rámcom SR ● Podmienky pre absolvovanie jednotlivých predmetov definujú Informačné listy predmetov. Tento dokument okrem definovania samostatných podmienok absolvovania predmetu obsahuje aj ciele predmetu, výsledky vzdelávania, harmonogram výučby, literatúru k predmetu a stupnicu hodnotenia k absolvovaniu predmetu ● Pri uskutočňovaní študijných programov je povzbudzovaná aktívna úloha, autonómia, tvorivosť a samostatnosť študentov vo vzdelávaní a v procese učenia sa a tento prístup sa odzrkadľuje aj v hodnotení študentov

Podmienky absolvovania študijného programu  Štruktúra a obsah študijného programu8 a) Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe. Pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe stanovuje Vnútorný predpis Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 8/2020 Študijný poriadok UCM, konkrétne Druhá časť – Organizácia štúdia, § 9 Študijný program a študijný plán (https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf): 4) Študijný plán študenta určuje časovú a obsahovú postupnosť predmetov a formy hodnotenia študijných výsledkov. Študijný plán si okrem formy hodnotenia študijných výsledkov zostavuje v rámci určených pravidiel a v súlade s týmto študijným poriadkom študent sám alebo v spolupráci so študijným poradcom. 5) Študent si zostavuje študijný plán sám alebo za pomoci študijného poradcu z ponuky predmetov študijného programu tak, aby splnil pravidlá študijného programu a podmienky tohto poriadku. 6) Študijný plán študenta určuje, ktoré predmety v rámci štúdia študent absolvuje, určuje ich časovú postupnosť a stanovuje formy hodnotenia študijných výsledkov. 7) Súčasťou každého študijného programu je odporúčaný študijný plán, ktorý je zostavený tak, aby študent jeho absolvovaním splnil všetky podmienky študijného programu na úspešné absolvovanie v štandardnej dĺžke štúdia. 8) Odporúčaný študijný plán jednotlivých študijných programov sa zverejňuje v AIS-e UCM. 9) Informácie o štúdiu, študijnom programe, o odporúčanom študijnom pláne, o obsahu jednotlivých jednotiek študijného programu, o spôsobe ich ukončenia a o požiadavkách na ich úspešné absolvovanie sú súčasťou akademického informačného systému (ďalej ,,AIS“). AIS sústreďuje aj informácie o študijných výsledkoch štúdia študentov všetkých súčastí univerzity. b) Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu9. Zostavený odporúčaný študijný plán bakalárskeho študijného programu Verejná politika a verejná správa je súčasťou žiadosti a vychádza z ostatnej platnej akreditácie. Všetky zmeny a úpravy sú dostupné v príslušnej časti žiadosti – Návrh na úpravu študijného programu. c) V študijnom pláne spravidla uvedie: – jednotlivé časti študijného programu (moduly, predmety a iné relevantné školské a mimoškolské činnosti za predpokladu, že prispievajú k dosahovaniu želaných výstupov vzdelávania a prinášajú kredity) v štruktúre povinné, povinne voliteľné a výberové predmety, – v študijnom programe vyznačí profilové predmety príslušnej cesty v štúdiu (špecializácie), – pre každú vzdelávaciu časť/ predmet definuje výstupy vzdelávania a súvisiace kritériá a pravidlá ich hodnotenia tak, aby boli naplnené všetky vzdelávacie ciele študijného programu (môžu byť uvedené len v Informačných listoch predmetov v časti Výsledky vzdelávania a v časti Podmienky absolvovania predmetu), – prerekvizity, korekvizity a odporúčania pri tvorbe študijného plánu (uvedené v informačných listoch predmetov), – pre každú vzdelávaciu časť študijného plánu/predmet stanoví používané vzdelávacie činnosti (prednáška, seminár, cvičenie, záverečná práca, projektová práca, laboratórne práce, stáž, exkurzia, terénne praktikum, odborná prax, štátna skúška a ďalšie, prípadne ich kombinácie) vhodné na dosahovanie výstupov vzdelávania, – metódy, akými sa vzdelávacia činnosť uskutočňuje – prezenčná, dištančná, kombinovaná (v súlade s Informačnými listami predmetov), – osnovu/ sylaby predmetu10, – pracovné zaťaženie študenta („rozsah“ pre jednotlivé predmety a vzdelávacie činnosti samostatne)11, kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia, – osobu zabezpečujúcu predmet (alebo partnerskú organizáciu a osobu12) s uvedením kontaktu, – učiteľov predmetu (alebo podieľajúce sa partnerské organizácie a osoby) (môžu byť uvedené aj v IL predmetov), – miesto uskutočňovania predmetu (ak sa študijný programu uskutočňuje na viacerých pracoviskách. Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia. Podmienkou riadneho skončenia štúdia v doktorandskom študijnom programe Verejná politika a verejná správa je dosiahnutie 180 kreditov. Z toho je potrebné získať 150 kreditov počas štúdia, formou povinných a povinne voliteľných predmetov, rovnako tiež formou odpublikovania predpísaných výstupov (aspoň 1 výstup kategórie A) a formou splnenia ďalších povinností doktoranda stanovených v Smernici o doktorandskom štúdiu. 30 kreditov získava študent, ak bola dizertačná práca prijatá k obhajobe. Konkrétne náležitosti štúdia sú definované vo Vnútornom predpise UCM 8/2020 Študijný poriadok UCM (https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf): – § 7 Harmonogram štúdia – § 8 Kreditový systém štúdia – § 9 Študijný program a študijný plán – § 10 Predmety študijného programu – § 11 Zápis a absolvovanie predmetov – § 12 Súbor vzdelávacích činností – § 13 Individuálny harmonogram štúdia – § 14 Absolvovanie študijných predmetov – § 15 Hodnotenie výsledkov štúdia – § 16 Kontrolné etapy štúdia – § 17 Záverečná práca – § 18 Štátna skúška – § 19 Celkové hodnotenie štúdia – § 20 Skončenie štúdia § 22 Prerušenie štúdia – § 23 Zanechanie štúdia e) Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre: – počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia – 180 kreditov; Uvedené informácie sú obsiahnuté v Prílohe 1 Opis študijného programu a v jednotlivých informačných listoch. – počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia – Uvedené informácie sú obsiahnuté v Prílohe 1 Opis študijného programu a v jednotlivých informačných listoch. – počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia- Uvedené informácie sú obsiahnuté v Prílohe 1 Opis študijného programu. – počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program, – počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia – Uvedené informácie sú obsiahnuté v Prílohe 1 Opis študijného programu a v jednotlivých informačných listoch. – počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia – Uvedené informácie sú obsiahnuté v Prílohe 1 Opis študijného programu a v jednotlivých informačných listoch. – počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za projektovú prácu s uvedením príslušných predmetov v inžinierskych študijných programoch, – počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za umelecké výkony okrem záverečnej práce v umeleckých študijných programoch.

Postupy a kritériá hodnotenia http://www.fsvucm.sk/files/zos%C3%BA%C4%BEa%C4%8Fovanie/ILP%20SOSL%20BcD/Priloha_11a_Informacne_listy_predmetov_VPaVS_PhD_Ext.pdf

Zdroje študijného programu  • Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora • • Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská). • • Realizácia študijné programu si z hľadiska jeho zamerania vyžaduje učebne vybavené bežnou technikou používanou pri modernej výučbe na vysokej škole, a to počítač s aktívnym pripojením na internet, dataprojektor a ozvučenie. Pracovisko disponuje takýmto vybavením vo všetkých učebniach, vrátane študovne v Knižnici FSV UCM. • • Fakulta každoročne investuje do materiálneho a technického vybavenia i do priestorov určených na výučbu. Všetky priestory určené na výučbu sú vybavené počítačovou technikou, dataprojektorom, plátnom a ozvučením. • • Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave disponuje vynikajúcim technickým vybavením a zázemím, ktoré študentom prináša komfort počas štúdia. Študenti môžu využívať špecializovanú fakultnú knižnicu, multimediálnu učebňu, veľkú či malú aulu, laboratórium pre výskum marketingu a komunikácie vo verejnej správe, multimediálnu konferenčnú miestnosť, zasadacie miestnosti a špeciálne učebne. Všetky priestory fakulty sú pokryté wifi signálom, prostredníctvom ktorých môže byť študent a zamestnanec pripojený na internet. Počítačovou technikou s pripojením na internet vrátane tlačiarní sú vybavené aj kancelárie zamestnancov. • Priestorové vybavenie fakulty odzrkadľujú moderné prednáškové miestnosti s dostatočnou kapacitou väčších aj menších skupín študentov. Študenti môžu využívať oddychové zóny, telocvičňu či posilňovňu. • • Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne). • • prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov je zabezpečený viacerými spôsobmi, a to najmä prostredníctvom Knižnice na FSV UCM, Univerzitnej knižnice, prostredníctvom individuálnych vyučujúcich a prostredníctvom internetových databáz (v prípade nutnosti registrácie do databázy, študijnú literatúru poskytuje vyučujúci). • • V rámci FSV majú študenti k dispozícii špecializovanú fakultnú knižnicu nachádzajúcej sa priamo v budove fakulty. • • Ku dňu 31.12.2020 tvorilo knižničný fond fakultnej knižnice 9 348 knižničných jednotiek. Z toho bolo kníh a zviazaných periodík 7 136, audiovizuálnych a elektronických dokumentov 82, záverečných prác 2 130. Do nákupu knižničného fondu za rok 2020 fakulta investovala čiastku 1 750,61 EUR. Knižničné jednotky sú priebežne dopĺňané z fakultných prostriedkov, grantových prostriedkov a darov. Členovia akademického pracoviska aktívne prispievajú k tvorbe učebných textov, skrípt a monografií potrebných pre zvyšovanie kvality výučby. Literatúra pokrýva najmä oblasť politológie, verejnej správy a politiky, sociálnych služieb, no obsahuje aj širokú ponuku z ostatných vedných odborov. • • Študenti počas štúdia môžu využívať rôzne online databázy, ktoré im uľahčujú plniť študentské povinnosti pri písaní semestrálnych prác ako aj pri samo- štúdiu. Študenti majú dispozícii zadarmo aj využívanie balíka aplikácii Microsoft Office 365 . • • Fakulta má k dispozícií na webe pre študentov ja virtuálnu knižnicu, ktorá obsahuje E-publikácie k jednotlivým predmetom študijného programu. Link: http://fsvucm.sk/12_133_247/e-publikacie Referentka pre knižničné systémy: Katarína Procházková katrina.prochazkova@ucm.sk Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie. Dištančné vzdelávanie sa realizuje v plnom rozsahu v porovnaním s rozsahom prezenčného štúdia a za dodržania všetkých náležitostí študijného programu. • • Dištančné vzdelávanie sa zabezpečuje prostredníctvom univerzitne aplikovanej platformy, ktorá je prístupná všetkým študentom, vyučujúcim a spolupracujúcim partnerom, a to bezplatne a výlučne na študijné účely. Táto platforma slúži i na zdieľanie ťažšie dostupných študijných materiálov a podkladov, na komunikáciu so študentmi ako i na skúšanie ústnou alebo testovou formou. • • Touto formou sa realizujú i všetky podporné a doplnkové aktivity zo strany našich partnerov, a to v rozsahu zodpovedajúcom rozsahu prezenčnej formy. • • Dištančné štúdium na FSV UCM v Trnave upravuje „Smernica o dištančnej metóde výučby“ https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/8_21_distancna_vyucba.pdf. http://fsvucm.sk/files/%C5%A1t%C3%BAdium/dokumenty/Smernica%20o%20distancnej%20forme%20statnych%20skusok%203_2021.docx Usmernenie dekana o zásadách dištančnej výučby na FSV UCM http://fsvucm.sk/files/rozvrhy/2021_2022/Usmernenie%20dekana_%20Z%C3%81SADY%20DI%C5%A0TAN%C4%8CNEJ%20V%C3%9DU%C4%8CBY%20NA%20FSV%20UCM%20(2).pdf • • Na úplné dištančné vzdelávanie prešla FSV ešte počas prvej vlny pandémie. Je nutné konštatovať, že prechod na dištančné vzdelávanie bol plynulý a napriek nepripravenosti na takúto situáciu aj relatívne rýchly: • • Celá výuka bola do online systému prenesená v prvých týždňoch v marci 2020 • • V prvých týždňoch bolo umožnené využívať na výuku viaceré platformy. Využívaná bola platforma ZOOM, Google Meet, Moodle • • UCM neskôr prešla aj k využívaniu služby Microsoft 365: https://www.ucm.sk/sk/microsoft365/ a v rámci nej aj službu Microsoft Teams. Inštruktážne videá od Microsoftu sú dostupné: odkaz1, odkaz2, odkaz3 • • Krátko pred prechodom na online výuku sa na úrovni jednotlivých katedier FSV realizovali inštruktážne školenia zamerané na výuku v online priestore Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie. • • OZ Európsky dialóg, Učiaca sa Trnava, GROW WITH GOOGLE, Slovenská asociácia koučov, Zastúpenie SR pri EK, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Národná rada SR, Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, Poľnohospodárska platobná agentúra, Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku • • Partneri sa pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu zapájajú viacerými spôsobmi, a to: • • formou poskytovania krátkodobých odborných stáží pre študentov s dôrazom na aplikáciu získaných teoretických vedomostí a zručností v praxi; • • ďalej sa zapájajú formou prípravy a organizácie odborných diskusií, workshopov a tréningov špecializovaných na rozvoj získaných vedomostí a zručností v rámci zadanej témy previazanej na obsah vzdelávania; • • formou zapojenia študentov do projektovej a osvetovej činnosti, ktorú partneri vykonávajú, čo zahŕňa i možnosť účasti študentov na realizácii ich aktivít doma i v zahraniční, čím umožňujú študentov verifikáciu svojich nadobudnutých vedomostí a zručností, ako i získanie prenositeľných kompetencií v odbore; • • poskytovaní poradenstva a asistencie pri aktivitách pracoviska orientovaných na osobnostný rozvoj študentov v rámci ich prípravy na budúce profesijné zameranie. • • Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia. Fakulta organuje množstvo podujatí v troch hlavných podobách: • • Podujatia nepriamo naviazané na obsah štúdia, a to podujatia sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia, ktorých hlavnou úlohou je upevnenie vzťahu vzdelávacej inštitúcie so študentmi, rozvoj ich soft skills a podpora tímovej práce (napríklad Futbalový turnaj o pohár dekana, Športový deň FSV UCM, Valentínsky volejbalový turnaj, Grilovačka a iné aktivity ako Olympiáda o EÚ 2019 pre študentov stredných škôl – v prípade záujmu majú možnosť participovať pri jej priebehu aj samotní študenti študijného programu) • Podujatia priamo naviazané na obsah štúdia ale vo forme neformálnej súčasti vzdelávacieho procesu (napr. rôzne diskusie s odborníkmi, filmový klub, tréningy zamerané na verejný prejav ako osobnú značku, kultúru verejného prejavu, pravidlá dobrej prezentácie ako asertivitu z pohľadu komunikačných zručností, a ďalšie) • • Podujatia ako reálna a priama súčasť výučby (ako tréningy a workshopy priamo naviazané na tematické zameranie predmetu a priamo prepájajúce získavané vedomosti s ich praktickou aplikáciou, ako napríklad tvorivé workshopy pri tvorbe brandingu SR, pri stanovovaní národnej identity, workshopy o úlohe SR v rámci tzv. green deal-u, tréningy a workshopy zamerané na občiansku participáciu v prostredí EÚ, a pod. zameraných na diskusiu, reflexiu a navrhovanie konkrétnych riešení pre budúcnosť Európy) • • Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania. Možnosti: SAIA, ERASMUS+, OZ Európsky dialóg, Učiaca sa Trnava, Zastúpenie SR pri EK, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Národná rada SR, Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, Poľnohospodárska platobná agentúra, Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku. Podmienky: prihlasovať sa môžu všetci študenti dennej formy štúdia po ukončení aspoň prvého ročníka. Vo výberovom konaní sa zohľadňujú nielen študijné výsledky záujemcu o stáž, ale i jeho účasť na aktivitách realizovaných v rámci i mimo výučbového procesu, jeho jazykové a komunikačné zručnosti. Mimoriadne sa zohľadňuje záujem daného študenta o odbor, na ktorom by prax/stáž vykonával. Pravidlá uznávania tohto vzdelávania: Po dobu praxe pracuje študent v zmysle predchádzajúcej dohody s vyučujúcimi v móde tzv. individuálneho študijného plánu a riadne prechádza skúškovým procesom. Pri zahraničných mobilitách prostredníctvom programov agentúry SAIA alebo programu ERASMUS+ sa vysoká škola riadi všeobecne platnými pravidlami prihlasovania a uznávania kreditov. Pokyny na prihlasovanie: Študenti sa prihlasujú na základe aktuálne vyhlásených platných podmienok na prihlasovanie sa, ktoré pravidelne vyhlasujú samotní partneri. Pracovisko následne tieto podmienky zverejňuje študentom rôznymi komunikačnými spôsobmi. Univerzita má Oddelenie vonkajších vzťahov: https://www.ucm.sk/sk/medzinarodne-vztahy/, https://www.ucm.sk/sk/oddelenie-vonkajsich-vztahov/, Podmienky upravuje Smernica o administrácii Erasmus+: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/24_2021_administracia_erasmus+.pdf Fakulta komunikuje s viacerými partnermi univerzitami, či inštitúciami medzi ktorými prebiehajú vzájomné mobility študentov a pedagógov. Agenda je v kompetencii prodekanky pre zahraničné vzťahy PhDr. Edita Poórová, Ph.D. edita.poorova@ucm.sk http://fsvucm.sk/150_127/prodekanka-pre-zahra , http://fsvucm.sk/150_520/erasmus a taktiež vytvorenú pozíciu fakultného koordinátora Erasmu: kontakt na fakultného koordinátora: PhDr. Dalibor Mikuš dalibor.mikus@ucm.sk Všetky informácie sú dostupné na: http://fsvucm.sk/150/press Pravidelne sa uskutočňuje výberové konanie na mobility, Uznávanie predmetov je v súlade s vnútornými predpismi.

Možnosti učenia sa študentov  SP 4.1. Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v študijnom programe umožňujú dosahovanie výstupov vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov a ich potrieb. formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v ŠP, ktoré umožňujú dosahovať výstupy vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov a ich potrieb sú ukotvené v Interných predpisoch UCM a FSV UCM v Trnave. Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM v Trnave: ● Previazanie vzdelávania a tvorivých činností, pričom úroveň a zameranie tvorivej činnosti zodpovedá stupňu vysokoškolského vzdelávania a výstupom vzdelávania, sa zabezpečuje výberom učiteľov zodpovedných za študijný program a učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety s kvalitnými vedeckými výstupmi ● Podpora internacionalizácie vzdelávacích, tvorivých a ďalších súvisiacich činností, aby jej miera zodpovedala poslaniu a strategickým cieľom vysokej školy, cieľom a výstupom vzdelávania a potrebám zainteresovaných strán sa realizuje prostredníctvom angažovania hosťujúcich profesorov zo zahraničia, prostredníctvom programov ERASMUS a iných mobilitných programov, ako aj prostredníctvom stáží učiteľov na zahraničných univerzitách ● Ochrana proti akémukoľvek druhu intolerancie a diskriminácie študentov, zamestnancov a uchádzačov, najmä na základe pohlavia/rodu, rasy, farby pleti, jazyka, veku, sexuálnej orientácie, viery alebo náboženstva, zdravotného znevýhodnenia, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku a pôvodu sa realizuje dodržiavaním smernice o GDPR a Etického kódexu. ● Obsah a úroveň kvalifikácie napĺňa sektorovo-špecifické očakávania zamestnávateľov a iných externých zainteresovaných strán za zabezpečuje prihliadnutím: k názorom, poznatkom a skúsenostiam študentov a absolventov fakulty, k úrovni poznania vo vede a praxi, k vymedzeniu cieľov a výstupov vzdelávania, k rozboru osobnostného rozvoja a tvorivosti, k rozboru uplatniteľnosti absolventa na trhu práce, požiadavkám príslušnej úrovne Národného kvalifikačného rámca, Kvalifikačného rámca európskeho vysokoškolského priestoru a sektorovo-špecifickým očakávaniam, k zaťaženosti v podobe materiálnych a ľudských kapacít ● Študijné programy majú jasne špecifikovaný profil absolventa a v tomto rámci jasne vymedzené a komunikované ciele a výstupy vzdelávania, ktoré sú overiteľné a zodpovedajú poslaniu vysokej školy, príslušnému stupňu kvalifikačného rámca a oblasti poznania podľa príslušného študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov, v ktorých ich absolventi získajú vysokoškolské vzdelanie ● V študijných programoch je jednoznačne previazané vzdelávanie s tvorivými činnosťami, pričom úroveň a zameranie tvorivej činnosti zodpovedá stupňu vysokoškolského vzdelávania a výstupom vzdelávania Študijné programy poskytujú študentom prenositeľné spôsobilosti, ktoré ovplyvňujú osobný rozvoj študentov a môžu byť využité v ich budúcom kariérnom uplatnení a v živote ako aktívnych občanov v demokratických spoločnostiach Učenie sa, vyučovanie a hodnotenie orientované na študenta ● Priebeh štúdia na UCM upravuje Študijný poriadok UCM 15. Umožňuje študentom zvoliť si vlastné tempo štúdia, prináša im flexibilitu vzdelávacieho procesu s prihliadnutím na kreditový systém. Zároveň je Študijný poriadok UCM predmetom administratívneho overovania a kontroly jednotlivých etáp štúdia. Pri zabezpečovaní kvalitného vzdelania študenta má zásadný význam učiteľ, ktorý študentovi umožňuje získať vedomosti, schopnosti a zručnosti. Rôznorodosť študentskej obce a väčší dôraz na výsledky vzdelávania si vyžaduje, aby sa uplatňovalo učenie a vyučovanie orientované na študenta, čím sa mení aj rola učiteľa. Učiteľ študenta motivuje, vedie študenta, ale zároveň mu dáva dostatočný priestor na jeho realizáciu Výchovno-vzdelávací proces na UCM poskytuje rôzne formy vzdelávania (denná forma, externá forma) a metódy vzdelávania (prezenčná metóda, dištančná metóda, kombinovaná metóda), vymedzuje vedomosti, schopnosti, kompetencie, ktoré by mal študent ovládať, ak chce vykonávať povolanie, na ktoré sa v rámci štúdia pripravuje. Jednotlivé študijné programy majú v akreditačných spisoch presne kvantifikovateľne vymedzené jadro vedomostí, ktoré vychádza z konkrétneho študijného odboru a sú v súlade s Národným kvalifikačným rámcom SR ● Podmienky pre absolvovanie jednotlivých predmetov definujú Informačné listy predmetov. Tento dokument okrem definovania samostatných podmienok absolvovania predmetu obsahuje aj ciele predmetu, výsledky vzdelávania, harmonogram výučby, literatúru k predmetu a stupnicu hodnotenia k absolvovaniu predmetu ● Pri uskutočňovaní študijných programov je povzbudzovaná aktívna úloha, autonómia, tvorivosť a samostatnosť študentov vo vzdelávaní a v procese učenia sa a tento prístup sa odzrkadľuje aj v hodnotení študentov SP 4.2. Je umožnená flexibilita trajektórií učenia sa a dosahovania výstupov vzdelávania. Študijný program umožňuje zodpovedajúce vzdelávanie sa mimo vysokej školy v domácich a zahraničných inštitúciách, najmä prostredníctvom podpory mobilít. Výsledky tohto vzdelávania sú uznávané vysokou školou. Pri uskutočňovaní študijných programov je povzbudzovaná aktívna úloha, autonómia, tvorivosť a samostatnosť študentov vo vzdelávaní a v procese učenia sa a tento prístup sa odzrkadľuje aj v hodnotení študentov ● Pri uskutočňovaní študijných programov je rešpektovaná rozmanitosť študentov a ich potrieb a je umožňovaná flexibilita trajektórií v štúdiu aj s ohľadom na možnosť zosúladenia pracovného/rodinného života so štúdiom na vysokej škole ● Pri uskutočňovaní študijných programov sa pružne využíva spektrum pedagogických metód, foriem a koncepcií, metód hodnotenia a ich aplikácia sa pravidelne hodnotí a zdokonaľuje. Medzi metódy hodnotenia vedomostí a schopností študentov na UCM patria: písomné skúšky, projekty, protokoly z laboratórnych cvičení, prezentácie, eseje, prípadové štúdie, príklady, kombinované skúšky (písomná a ústna forma) a pod. Hodnotenie študentov sa vykonáva v súlade s postupmi definovanými v Študijnom poriadku UCM ● Študentom je poskytované primerané vedenie a podpora zo strany učiteľov a je podporovaný vzájomný rešpekt vo vzťahu študent – učiteľ ● Skúšajúci sú dôkladne oboznámení s existujúcimi metódami verifikácie dosahovania výstupov vzdelávania, metódami testovania, skúšania a posudzovania výkonov študentov a majú podporu vysokej školy na ďalšie zdokonaľovanie svojich vedomostí a zručností v tejto oblasti ● Hodnotenie umožňuje študentom preukázať rozsah a úroveň, do akej sa im podarilo dosiahnuť očakávané výstupy vzdelávania a študentom poskytuje spätnú väzbu, ktorá môže byť v nevyhnutných prípadoch spojená s odporúčaniami a usmerneniami týkajúcimi sa procesu učenia sa ● Hodnotenie je konzistentné a spravodlivo aplikované vo vzťahu k všetkým študentom, vykonávané v súlade s vopred schválenými postupmi a prinášajúce spoľahlivé závery, ktoré v podobných prípadoch nevedú k neodôvodneným rozdielom Pri hodnotení študentov a uchádzačov sa primerane zohľadňujú okolnosti týkajúce sa študentov so špecifickými potrebami (napr. znevýhodnenie v dôsledku imobilnosti, zrakovej slabosti, dyslexie, dysgrafie, dyskalkúlie) Študenti majú k dispozícii prostriedky nápravy voči výsledkom hodnotenia, pričom je zaručené spravodlivé zaobchádzanie so žiadateľmi o nápravu. Študent má možnosť požiadať o komisionálne skúšanie za účasti aspoň dvoch skúšajúcich učiteľov, ktorých určí vedúci katedry. Pri hodnotení študenta sa má zohľadniť aj jeho aktivita, samostatnosť a prípadne aj kreativita. Pri hodnotení študenta sa v primeranej miere môžu zohľadniť poľahčujúce okolnosti (napr. úraz, choroba, tehotenstvo). Študent má možnosť sťažovať sa v súlade s osobitným vnútorným predpisom. Študenti majú k dispozícii formálne odvolacie konanie, majú zaručenú možnosť participácie na preskúmavaní podnetov a riešení a majú zaručenú spätnú väzbu týkajúcu sa výsledkov ich preskúmavania a prijatých opatrení. V prípade závažných okolností sťažnosti rieši kontrolór univerzity. Študent má možnosť obrátiť sa aj na Etickú komisiu v prípade domnienky o porušení etického kódexu univerzity ● Ako súčasť hodnotiaceho procesu univerzity sa každoročné vypracováva „Správa o výsledkoch vo výchovno-vzdelávacej činnosti,“ ktorá sa predkladá na rokovanie Vedeckej rady UCM ako aj jej fakúlt. V nej sa analyzujú najvýznamnejšie kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele vzdelávacieho procesu v súlade s Dlhodobým zámerom UCM. Podpora mobilít: Rozvoj medzinárodnej spolupráce na Univerzite sv. Cyrila a Metoda sa realizuje predovšetkým formou bilaterálnych a multilaterálnych dohôd zameraných na vzájomnú výmenu študentov, pedagogických a nepedagogických pracovníkov, ako aj prostredníctvom realizácie medzinárodných vedeckých projektov, organizovaní spoločných vedeckých podujatí a prezentácií výsledkov práce vo forme spoločných publikácií. Naši študenti-doktorandi a zamestnanci, ktorí majú záujem o zahraničný pobyt, môžu využiť pestrú ponuku mobilít prostredníctvom programu Erasmus+ alebo môžu absolvovať zahraničný pobyt na základe medzinárodných bilaterálnych dohôd, poprípade využiť možnosti v rámci iných mobilitných a štipendijných schém a programov. Súčasťou podpory rozvoja medzinárodných vzťahov je aj prijímanie zahraničných návštev, delegácii a odborníkov, ktoré obohacujú výučbový proces a prispievajú k internacionalizácii vedy, výskumu a vzdelávania na našej univerzite. Univerzita získala projekt v rámci programu Erasmus+ „Mobility študentov a zamestnancov vysokých škôl medzi krajinami programu a partnerskými krajinami“, tzv. International Credit Mobility (ICM) v rámci programu Erasmus+, Kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov. Tento projekt umožňuje realizáciu mobilít študentov a zamestnancov univerzity v rámci podpísaných inter-inštitucionálnych zmlúv medzi krajinami programu (Slovensko) a partnerskými krajinami, t.j krajinami mimo EU. Mobility študentov mimo program Erasmus: FSV UCM v rámci svojho zapojenia do siete CEEPUS umožňuje svojim študentom a pedagógom taktiež mobility na partnerské univerzity zapojené v tejto sieti. Mobility študentov mimo program Erasmus+ a CEEPUS sa môžu realizovať cez SAIA programy, iné grantové programy (napr. Fulbrightove štipendiá) alebo na základe medziuniverzitnej spolupráce. SAIA programy: Národný štipendijný program, Akcia Rakúsko – Slovensko, CEEPUS, medzivládne dohody. Medziuniverzitná spolupráca: UCM má uzavreté zmluvy o spolupráci s mnohými zahraničnými univerzitami a partnerskými inštitúciami. Výmenné pobyty študentov príp. zamestnancov UCM na základe medziuniverzitnej spolupráce si koordinujú jednotlivé fakulty resp. katedry. Študent si môže takýto pobyt financovať aj tak, že si požiada o grant napr. z Národného štipendijného programu alebo grant poskytovaný na základe medzivládnej dohody.

Povolania úspešného absolventa študijného programu  Profil absolventa a ciele vzdelávania a) Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania6. Profil absolventa, ciele a výstupy vzdelávania: Absolvent študijného programu Verejná politika a verejná správa na treťom stupni vysokoškolského štúdia získa širokú škálu teoretických poznatkov, a to nielen z daného odboru, ale aj z príbuzných odborov a súvisiacich multidisciplinárnych oblastí. Toto poznanie je nevyhnutným predpokladom pre spôsobilosť absolventa svojim osobným vedeckým prínosom formulovať tendencie ďalšieho rozvíjania verejnej politiky a verejnej správy a ich zložiek (súčastí) v intenciách spoločensko-politického, ekonomického a spoločensko-sociálneho rozvoja Slovenskej republiky, a to pri využití poznatkov a skúseností z iných krajín Európskej únie. Absolvent si osvojí analytické myslenie a naučí sa ovládať vedecké spôsoby získavania a interpretácie najnovších poznatkov vo verejnej politike a verejnej správe a v oblastiach vedných disciplín bezprostredne s nimi súvisiacich: politológia, regionálny rozvoj, sociológia, právo, ekonómia, ekonomika a ich vzájomné súvislosti, dokáže vykonávať ich kritickú analýzu a aplikovať ich v praxi so znalosťou výberu alternatívnych riešení. Absolvent spozná najnovšie teórie a vedecké poznatky z oblasti verejnej politiky a verejnej správy ako aj z vyššie uvádzaných ostatných vedných disciplín a je schopný na základe relevantnej analýzy situácie navrhnúť vlastné riešenia v praxi indikovaných problémov. Na základe získaných poznatkov z riešenia modelových štúdií viažucich sa k aktuálnym problémom a výzvam vo sfére života verejného je absolvent schopný čeliť kritickým, preňho doposiaľ neznámym situáciám a viesť konštruktívny dialóg s odbornou verejnosťou. Absolvent získa vedomosti o zásadách vedeckej práce a aplikácii vedeckých poznatkov do praxe, o spôsobe prezentácie vedeckých poznatkov v kontexte rozvoja verejnej politiky a verejnej správy ako samostatnej vednej disciplíny. Absolvent sa oboznámi s metodológiou vedeckej práce, získa najnovšie poznatky o súčasnom stave vedeckého poznania a samostatnou vedecko-výskumnou prácou prispieva k rozšíreniu aktuálnej úrovne vedeckého poznania v teórii a praxi verejnej politiky a verejnej správy. Teoretické vedomosti Absolvent doktorandského študijného programu Verejná politika a verejná správa ovláda teóriu a dejiny vlastného odboru a študijného programu, ovláda teoretické a metodologické aspekty viažuce sa k verejnej politike a verejnej správe, ako aj k súvisiacim odborom (ekonomika a ekonómia, právo, politológia, sociológia, regionálny rozvoj). Absolvent doktorandského študijného programu Verejná politika a verejná správa je zároveň schopný orientovať sa v širokom spoločensko-vednom základe a má prehľad o súčasných trendoch odborne diskutovaných na domácich, ale aj celosvetových vedeckých fórach, v súvislosti s rozvojom odbornej teórie i vedeckých postupov v kontexte aktuálnych výziev verejnej politiky a verejnej správy. Absolvent na vysokej úrovni ovláda metodologickú stránku spracovania vedeckej práce a je samostatne schopný definovať rešerš najnovších poznatkov v ním vymedzených vedných oblastiach, je zdatný v identifikovaní výskumných problémov, cieľov ako aj vo formovaní a overovaní vedeckých hypotéz, ovláda jednotlivé deskriptívne, analytické, interpretačné a iné súvisiace výskumné metódy využívané v odbore a príbuzných odboroch, ktoré vie adekvátnym spôsobom aplikovať a uplatňovať pri skúmaní danej problematiky, pričom má schopnosť medziodborovo pracovať. Praktické schopnosti a zručnosti Absolvent 3. stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu Verejná politika a verejná správa získa východiskové vedomosti a znalosti v rozsahu a úrovni adekvátnej k stupňu štúdia podľa Kvalifikačného rámca v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania. Tento základ u absolventa determinuje pripravenosť k analytickým úlohám v agende vecí verejných a organizácií v tejto sfére pôsobiacich, za garancie poznania politického, právneho, ekonomického, spoločenského i administratívneho priestoru v rámci Slovenskej republiky ako aj Európy. Absolvent je schopný viesť výskumné kolektívy, je spôsobilý vyučovať špecializované predmety na vysokej škole, vie selektovať, tematizovať a pomenovať aktuálne výskumné problémy a nachádzať konštruktívne riešenia. Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti Absolvovaním doktorandského študijného programu Verejná politika a verejná správa študent získa schopnosť tímovej práce a zdokonalí svoje komunikačné techniky, keďže súčasťou študijného programu je aj predpokladaná účasť na odborných študentských podujatiach, vedeckých konferenciách, diskusiách a workshopoch. Absolvent študijného programu je schopný komunikovať na domácich i medzinárodných fórach využitím odborného jazyka na úrovni písomnej i ústnej, pričom rozvíja zároveň svoju schopnosť komunikovať vo svetovo uznávanom jazyku – anglickom, osvojením si pojmoslovia vzťahujúceho sa k obsahu štúdia. Absolvent preukazuje finančnú, ekonomickú a mediálnu gramotnosť. Absolvent je spôsobilý kooperácie a organizácie práce v pracovných skupinách, dokáže spolupracovať a prijímať rozhodnutia, je schopný kreatívne a pružne myslieť, je schopný analyzovať potreby, identifikovať a pomenovať problémy, navrhovať riešenia založené na relevantnej práci s informáciami, dokáže vytvárať, realizovať, monitorovať a vyhodnocovať jednotlivé zložky verejnej politiky, je schopný uskutočňovať empirický výskum a interpretovať jeho výsledky a aplikovať odporúčania výskumu v praxi. Absolvent je pripravený na chápanie interdisciplinárnych súvislostí fungovania moderných systémov verejnej správy a vníma neustálu potrebu rozvoja a dynamiky teórie verejnej politiky vnímanej ako samostatnej modernej vednej disciplíny. Absolvent si počas štúdia osvojil zásady vedeckej práce so schopnosťou aplikovania výsledkov výskumu do praxe, metódy vedeckého formulovania problémov, etické princípy a zásady vedeckej činnosti, schopnosť vedecky tvoriť a prinášať nové myšlienky a zároveň schopnosť prezentovať výsledky vlastnej a kolektívnej bádateľskej činnosti doma ako aj v zahraničí. Ciele vzdelávania Výučba poslucháčov v študijnom programe Verejná politika a verejná správa v 3. stupni štúdia sa zameriava na rozvoj samostatného vedeckého myslenia, ktorého súčasťou je zvládnutie výskumných metód v tomto odbore. Doktorand sa učí vedecky reflektovať nové fenomény verejnej politiky a verejnej správy v multidisciplinárnom kontexte súvisiacich vedných odborov – ekonómie, politológie, ekonomiky, práva, sociológie a pod. Doktorand si hlbšie osvojí a vo vlastnom výskume uplatní poznatkové a metodologické jadro teórie predmetných oblastí a súvisiacich vedných disciplín, zorientuje sa v najnovšej teoretickej a výskumnej problematike, čo mu umožní zúčastniť sa na riešení vedecko-výskumných projektov a prezentovať ním vyvodené závery a inovatívne poznatky odbornej verejnosti. Doktorandské štúdium pozostáva zo študijnej, vedeckej a pedagogickej časti. Doktorand v zmysle metodologickej reflexie: 1. Osvojí si teóriu verejnej politiky a verejnej správy a všetky jej základné oblasti výskumu (výskum inštitúcií, výskum obsahov, výskum účinkov). 2. Získa prehľad o najnovších poznatkoch, hypotézach, konceptoch, problémoch a nevyriešených otázkach v oblasti verejnej politiky a verejnej správy. 3. Bude poznať pozíciu verejnej politiky a verejnej správy v systéme vied, preukáže znalosť problematiky interdisciplinárneho výskumu a oboznámi sa s jednotlivými analytickými, interpretačnými a inými výskumnými metódami svojho odboru a príbuzných odborov, rovnako ako so spôsobom ich využitia. 4. Osvojí si zručnosť kritického myslenia, bude schopný pomenovať a tematizovať aktuálne problémy a sám nachádzať tvorivé riešenia.

Uplatnenie absolventov študijného programu  Študijný program Verejná politika a verejná správa v treťom stupni vysokoškolského štúdia, teda doktorandský študijný program, sa zameriava na získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého poznania a najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy a techniky. Doktorandský stupeň štúdia v programe Verejná politika a verejná správa má za cieľ pripraviť absolventa v odbornej rovine zmysluplne fungovať v značne diverzifikovanom a rozvetvenom systéme orgánov a inštitúcií verejnej správy so schopnosťou pochopiť v tomto systéme realizované procesy a činnosti. V praktickej rovine absolvent študijného programu Verejná politika a verejná správa nájde uplatnenie v orgánoch štátnej správy, územnej a regionálnej samosprávy, vo verejnoprávnych korporáciách, v subjektoch verejného i súkromného sektora, vo vedeckovýskumných a pedagogických inštitúciách, v nadnárodných inštitúciách, analytických organizáciách, resp. v oblasti tretieho sektora a dobrovoľníctva, a to na rôznych pozíciách. Prax preukazuje, že na trhu práce dopyt po absolventoch predmetného študijného programu narastá a náročnosť úloh súvisiacich s obsahovým zameraním verejnej správy a verejnej politiky vyžaduje stupeň špecializácie, ktorý priamo súvisí s absolvovaním aspoň magisterského stupňa štúdia a schopnosťou uplatniť „naučené“ v praxi. Študijný program ponúka priestor pre vzdelávanie odborníkov pripravených zapojiť sa do verejného života, aktívne sa podieľať na tvorbe verejných politík v jednotlivých sektoroch, iniciovať a implementovať procesné zmeny na úrovni štátnej správy, územnej a regionálnej samosprávy, ale zároveň vnímať potrebu vývoja verejnej správy v súlade s dynamikou potreby zmien plynúcich z jej vnútorných štruktúr ako i vonkajších podnetov. Absolvent tretieho stupňa študijného programu nájde, okrem vyššie uvedeného, uplatnenie aj v oblasti vedy, výskumu, vysokoškolského vzdelávania, ako aj v oblastiach teoretickej analýzy podstaty politických vied, rozvoja teórie verejnej politiky a verejnej správy. Vzhľadom na zameranie študijného programu získa absolvent relevantné predpoklady pre samostatné pôsobenie a uplatnenie sa v oblasti sociálnej, ekonomickej, právnej a politologickej. Prenositeľné kľúčové kompetencie absolventov študijného programu kladené podľa zamestnávateľov na kvalifikovaný výkon uvedených zamestnaní: • • Organizovanie a plánovanie práce • • Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť • Strategické a koncepčné myslenie • • Analytické myslenie • • Kreativita • • Komunikačné kompetencie • • Mediálna, ekonomická a finančná gramotnosť • • Občianske kompetencie • • Digitálna gramotnosť • • Tímová práca • • Analyzovanie a riešenie problémov • • Kultivovaný a odborný písomný i ústny prejav • • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti).

Miera úspešnosti študentov: úspešnosť z 1. do 2. ročníka VPVS 100% z 2. do 3. ročníka VPVS 100% úspešnosť absolventov VPVS 50% priemerná miera úspešnosti /externí/ VPVS 88%

Osoba majúca hlavnú zodpovednosť za zabezpečenie kvality a rozvoja študijného programu Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu). • • Prof. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD., profesor, ivana.butoracova@ucm.sk

Názov študijného programu Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (viď Príloha 1 Odporúčaný študijný plán študijného programu). • • Prof. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD. ivana.butoracova@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/17833 • • Doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD. andrea.cajkova@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/22212 • • Doc. PhDr. Peter Horváth, PhD. peter.horvath@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14318?do=filterForm-submit&surname=Horv%C3%A1th&sort=surname&employment_state=no&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5 • • doc. PhDr. Ján Machyniak, PhD. jan.machyniak@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&name=J%C3%A1n&surname=Machyniak&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5 • • Doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD. bystrik.sramel@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14078

Personálne zabezpečenie študijného programu • Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu. VUPCH osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu sú súčasťou žiadosti. • • Prof. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD. http://www.fsvucm.sk/files/veda%20a%20v%C3%BDskum/VUPCH/Butoracova%20Sindleryova%20Ivana.pdf • • Doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD. http://www.fsvucm.sk/files/veda%20a%20v%C3%BDskum/VUPCH/Cajkova%20-%20VUPCH%20FSV%20UCM_n.docx • • Doc. PhDr. Peter Horváth, PhD. http://www.fsvucm.sk/files/veda%20a%20v%C3%BDskum/VUPCH/Horvath%20%20Peter-%20VUPCH%20FSV%20UCM.pdf • • Doc. PhDr. Ján Machyniak, PhD. http://www.fsvucm.sk/files/veda%20a%20v%C3%BDskum/VUPCH/Machyniak%20Jan.pdf • • Doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD. http://www.fsvucm.sk/files/veda%20a%20v%C3%BDskum/VUPCH/Sramel%20Bystrik.pdf • • Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov

Doplňujúce informácie o študijnom programe napr. úspešní absolventi – známe osobnosti, významný projekt, mobility alebo niečo výnimočné o študijnom programe (prednášateľ, spolupracujúca firma, atď.) Úspešní absolventi študijného programu Verejná politika a verejná správa • • Ing. Eva Čapošová, PhD. – odborná asistentka, Fakulta sociálnych vied UCM • • PhDr. Jozef Ružarovský, PhD. – súdny exekútor, Exekútorský úrad Trnava • • PhDr. Michal Greguška, PhD. – projektový manažér, mesto Černošice (okres Praha2) • • PhDr. Karol Šebík, PhD. – Sola Switzerland EU Ltd • • PhDr. Jakub Feranec, PhD. – Neoreal, Realitná kancelária • • doc. PhDr. Ján Machyniak, PhD. – funkčné miesto docenta, Fakulta sociálnych vied UCM • • PhDr. Martin Švikruha, PhD. – odborný asistent, Fakulta sociálnych vied UCM • • PhDr. Patrik Gabura, PhD. – referát dopravy, mestský úrad Bratislava-Petržalka • • PhDr. León Richvalský, PhD. – odborný asistent, Fakulta sociálnych vied UCM • • Mgr. Miroslava Dujičová, PhD. – hlavný štátny radca, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti • • Mgr. Adrian Gabura, PhD. – člen predstavenstva, Broker Service Group a.s. • • PhDr. Martin Halmo, PhD. – odborný asistent, Fakulta sociálnych vied UCM • • PhDr. Katarína Baničová, PhD. kontrolór, Najvyšší kontrolný úrad SR • • PhDr. Richard Brix, PhD. – odborný asistent, Fakulta sociálnych vied UCM • • PhDr. Michal Imrovič, PhD. – prodekan, Fakulta sociálnych vied UCM • PhDr. Karol Zachar, PhD. – Neoreal, Realitná kancelária • • PhDr. Lukáš Cíbik, PhD. – odborný asistent, Fakulta sociálnych vied UCM • • JUDr. Peter Nemec, PhD. – právnik, Kooperativa Bratislava • • PhDr. Dalibor Mikuš, PhD. – odborný asistent, Fakulta sociálnych vied UCM • • PhDr. Martin Daško, PhD. – odborný asistent, Fakulta sociálnych vied UCM • • Mgr. Michal Garaj, PhD. – odborný asistent, Fakulta sociálnych vied UCM • • Mgr. Peter Lukáč, PhD. generálny riaditeľ NZCI,Bratislava • • PhDr. Vladimír Kováčik, PhD. – odborný asistent, Fakulta sociálnych vied UCM • • PhDr. Matúš Meluš, PhD. – štátny radca, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky • • PhDr. Mgr. Petr Janíček, PhD- riaditeľ, Cosmopolitan Institute of Education, Liberec • • PaedDr. Peter Černý, PhD. – riaditeľ, Gymnázium Janka Matušku Galanta • • Ing. Mária Nováková, PhD., kvestor Prešovská univerzita • • JUDr. Ing. Jitka Mlynarčíková, PhD. LL.M. konateľ , advokátska kancelária, Zvolen • • PhDr. Kristína Melušová, PhD. – referentka pre stratégie, dáta a participáciu, Mestský úrad Hlohovec

Názov študijného programu sociálne službya poradenstvo

Udeľovaný akademický titul  bakalár, Bc.

Forma štúdia externá

Číslo a názov študijného odboru 7761 sociálna práca

Stupeň štúdia  1

Kód programu – číslo študijného programu 107031

Úroveň národného kvalifikačného rámca úroveň 6

Štandardná dĺžka štúdia v rokoch  4

Jazyk poskytovania  slovenský jazyk

Vzdelávacie ciele a výstupy študijného programu 2. Profil absolventa a ciele vzdelávania a) Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania6. Študijný program Sociálne služby a poradenstvo pripravuje odborníkov pre výkon profesie sociálna práca. Študijný program je koncipovaný tak, aby poskytoval dostatok príležitostí pre rozvoj teoretického poznania, rozširovanie zručností a kompetencií potrebných pre výkon praxe, k čomu prispieva aj odborná prax realizovaná vo vybraných inštitúciách a organizáciách, doplnené supervíziou. Po absolvovaní študijného programu bude študent disponovať vedomosťami z oblasti teórie, metód a foriem sociálnej práce, poznatkami potrebnými pre prácu s jednotlivými klientskymi skupinami. Študijný program pripravuje absolventov na poznanie a porozumenie interdisciplinárnym súvislostiam profesie sociálna práca a preto na úrovni syntézy absolvent získa poznatky zo základov filozofie, etiky, psychológie, sociológie, pedagogiky a práva, a nadobudne zručnosť aplikovať tieto poznatky v rámci praktického výkonu profesie. Počas štúdia študent nadobudne tiež poznatky zo základov výskumu v sociálnej práci. Nadobudnuté poznatky uplatní v procese tvorby bakalárskej práce, v ktorej preukáže poznanie nových trendov teórie sociálnej práce, porozumenie sociálnym kontextom profesie, tvorivosť a zručnosť pri plánovaní, realizácii vlastnej výskumnej práce. Ciele vzdelávania – požadované výstupy od absolventa bakalárskeho stupňa štúdia: Absolvent ovláda základy teórie a praxe sociálnej práce, má znalosti o úlohách štátnej správy, verejnoprávnych inštitúcií, samosprávnych orgánov a neštátnych subjektov v oblasti sociálnej politiky a práce. Štúdiom získa tiež: vedomosti o sociálnej práci vykonávanej v iných rezortoch (napr. školstva, zdravotníctva, justície a pod.), vedomosti zo základov teórie a praxe sociálnej práce s jednotlivými cieľovými skupinami vedomosti z problematiky riešenia sociálnych rizík, vedomosti z oblasti antidiskriminačnej a antiopresívnej praxe, porozumenie sociálnemu fungovaniu jedinca, porozumenie kultúrnym, etnickým a spirituálnym kontextom sociálnej práce, chápu význam zakotvenia sociálnej práce v národnej a medzinárodnej sociálnej politike, základy kritického myslenia, schopnosť samostatnej, tvorivej práce. Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu sociálne služby a poradenstvo vie využiť získané poznatky pri analýze sociálnych systémov a sociálnych javov, dokáže generalizovať získané poznatky a vhodne ich aplikovať v praktickom výkone sociálnej práce v rôznych oblastiach spoločenskej praxe. Na základe štúdia absolvent bude schopný: realizovať depistáž (samostatne vyhľadať jedincov odkázaných na pomoc), posúdiť životnú situáciu klienta/klientov s ohľadom na špecifiká a potreby príslušnej skupiny, určiť mieru sociálneho rizika jeho/ich životnej situácie, naplánovať, zvoliť a použiť adekvátnu metodiku práce na svoju intervenčnú odbornú činnosť a vyhodnotiť účinnosť poskytnutej pomoci, motivovať klienta/klientov k spolupráci, poskytovať bazálne sociálne poradenstvo, orientovať sa v systéme verejnej správy a jej kompetenciách, identifikovať vplyv externého prostredia na životnú situáciu klienta, efektívne zvládať administratívne činnosti súvisiace s výkonom profesie. Absolvent získa praktické schopnosti a zručnosti: schopnosť aplikovať relevantné riešenia sociálnych situácií v súlade so získanými teoretickými a praktickými poznatkami, schopnosť kritického úsudku pri prijímaní riešení sociálnych problémov ľudí v rozličných situáciách, schopnosť využívať moderné metódy a prostriedky, vrátane najnovších IKT, spolupracovať pri navrhovaní, implementovaní a vyhodnocovaní nových čiastkových riešení sociálnych situácií a problémov cieľových skupín, spolupracovať v projektových tímoch na vyvíjaní, zavádzaní, implementovaní a overovaní čiastkových riešení sociálnych problémov, riadiť sa primeranými praktikami v súlade s profesionálnym, právnym a etickým rámcom disciplíny. Štúdiom bakalárskeho programu sociálne služby a poradenstvo absolvent získa aj prenositeľné kompetencie ako napr.:  komunikačné zručnosti,  prezentačné zručnosti,  technologické zručnosti – práca s didaktickou technikou,  zručnosti z oblasti kooperatívneho učenia.

Požiadavky na uchádzačov o štúdium, spôsob ich výberu a odporúčané osobnostné predpoklady  Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu a) Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium. Podmienky prijímacieho konania sú inkluzívne a zaručujú rovnaké príležitosti každému uchádzačovi, ktorý preukáže potrebné predpoklady na absolvovanie štúdia. UCM môže prijímať uchádzačov len na štúdium akreditovaných študijných programov, ktoré má uvedené v registri študijných programov 1)Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium alebo na štúdium študijného programu podľa § 53 ods. 3 zákona je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Poriadok prijímacieho konania UCM je na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/29_21_Poriadok_prijimacieho_konania_na_UCM.pdf b) Postupy prijímania na štúdium. Podmienky prijatia na bakalárske študijné programy: Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania ukončené maturitnou skúškou. Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, bude smerodajné: známky z predmetov na maturitnej skúške, lekárske potvrdenie (študijný program sociálne služby a poradenstvo) – uchádzači doručia najneskôr v deň zápisu lekárske potvrdenie o schopnosti uchádzača vykonávať odbornú prax počas štúdia. Súčasťou prihlášky na bakalárske vysokoškolské štúdium je životopis, potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, overená kópia maturitného vysvedčenia. Uchádzačom, ktorí maturujú v akademickom roku 2020/2021, potvrdí výsledky štúdia stredná škola. Maturitné vysvedčenie (overenú kópiu) pošlú uchádzači po vykonaní maturitnej skúšky, prípadne doručia na zápis. Uchádzači o štúdium budú zoradení na základe výsledku maturitnej skúšky. Uchádzači o štúdium budú podmienečne prijatí na štúdium s tým, že maturitné vysvedčenie musia dodatočne predložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium

Pravidlá vyučovania sa a učenia sa SP 4.1. Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v študijnom programe umožňujú dosahovanie výstupov vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov a ich potrieb. Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v ŠP, ktoré umožňujú dosahovať výstupy vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov a ich potrieb sú ukotvené v Interných predpisoch UCM a FSV UCM v Trnave. Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM v Trnave: ● Previazanie vzdelávania a tvorivých činností, pričom úroveň a zameranie tvorivej činnosti zodpovedá stupňu vysokoškolského vzdelávania a výstupom vzdelávania, sa zabezpečuje výberom učiteľov zodpovedných za študijný program a učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety s kvalitnými vedeckými výstupmi ● Podpora internacionalizácie vzdelávacích, tvorivých a ďalších súvisiacich činností, aby jej miera zodpovedala poslaniu a strategickým cieľom vysokej školy, cieľom a výstupom vzdelávania a potrebám zainteresovaných strán sa realizuje prostredníctvom angažovania hosťujúcich profesorov zo zahraničia, prostredníctvom programov ERASMUS a iných mobilitných programov, ako aj prostredníctvom stáží učiteľov na zahraničných univerzitách ● Ochrana proti akémukoľvek druhu intolerancie a diskriminácie študentov, zamestnancov a uchádzačov, najmä na základe pohlavia/rodu, rasy, farby pleti, jazyka, veku, sexuálnej orientácie, viery alebo náboženstva, zdravotného znevýhodnenia, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku a pôvodu sa realizuje dodržiavaním smernice o GDPR a Etického kódexu. ● Obsah a úroveň kvalifikácie napĺňa sektorovo-špecifické očakávania zamestnávateľov a iných externých zainteresovaných strán za zabezpečuje prihliadnutím: k názorom, poznatkom a skúsenostiam študentov a absolventov fakulty, k úrovni poznania vo vede a praxi, k vymedzeniu cieľov a výstupov vzdelávani a, k rozboru osobnostného rozvoja a tvorivosti, k rozboru uplatniteľnosti absolventa na trhu práce, požiadavkám príslušnej úrovne Národného kvalifikačného rámca, Kvalifikačného rámca európskeho vysokoškolského priestoru a sektorovo-špecifickým očakávaniam, k zaťaženosti v podobe materiálnych a ľudských kapacít ● Študijné programy majú jasne špecifikovaný profil absolventa a v tomto rámci jasne vymedzené a komunikované ciele a výstupy vzdelávania, ktoré sú overiteľné a zodpovedajú poslaniu vysokej školy, príslušnému stupňu kvalifikačného rámca a oblasti poznania podľa príslušného študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov, v ktorých ich absolventi získajú vysokoškolské vzdelanie ● V študijných programoch je jednoznačne previazané vzdelávanie s tvorivými činnosťami, pričom úroveň a zameranie tvorivej činnosti zodpovedá stupňu vysokoškolského vzdelávania a výstupom vzdelávania ● Študijné programy poskytujú študentom prenositeľné spôsobilosti, ktoré ovplyvňujú osobný rozvoj študentov a môžu byť využité v ich budúcom kariérnom uplatnení a v živote ako aktívnych občanov v demokratických spoločnostiach Učenie sa, vyučovanie a hodnotenie orientované na študenta ● Priebeh štúdia na UCM upravuje Študijný poriadok UCM 15. Umožňuje študentom zvoliť si vlastné tempo štúdia, prináša im flexibilitu vzdelávacieho procesu s prihliadnutím na kreditový systém. Zároveň je Študijný poriadok UCM predmetom administratívneho overovania a kontroly jednotlivých etáp štúdia. Pri zabezpečovaní kvalitného vzdelania študenta má zásadný význam učiteľ, ktorý študentovi umožňuje získať vedomosti, schopnosti a zručnosti. Rôznorodosť študentskej obce a väčší dôraz na výsledky vzdelávania si vyžaduje, aby sa uplatňovalo učenie a vyučovanie orientované na študenta, čím sa mení aj rola učiteľa. Učiteľ študenta motivuje, vedie študenta, ale zároveň mu dáva dostatočný priestor na jeho realizáciu ● Výchovno-vzdelávací proces na UCM poskytuje rôzne formy vzdelávania (denná forma, externá forma) a metódy vzdelávania (prezenčná metóda, dištančná metóda, kombinovaná metóda), vymedzuje vedomosti, schopnosti, kompetencie, ktoré by mal študent ovládať, ak chce vykonávať povolanie, na ktoré sa v rámci štúdia pripravuje. Jednotlivé študijné programy majú v akreditačných spisoch presne kvantifikovateľne vymedzené jadro vedomostí, ktoré vychádza z konkrétneho študijného odboru a sú v súlade s Národným kvalifikačným rámcom SR ● Podmienky pre absolvovanie jednotlivých predmetov definujú Informačné listy predmetov. Tento dokument okrem definovania samostatných podmienok absolvovania predmetu obsahuje aj ciele predmetu, výsledky vzdelávania, harmonogram výučby, literatúru k predmetu a stupnicu hodnotenia k absolvovaniu predmetu ● Pri uskutočňovaní študijných programov je povzbudzovaná aktívna úloha, autonómia, tvorivosť a samostatnosť študentov vo vzdelávaní a v procese učenia sa a tento prístup sa odzrkadľuje aj v hodnotení študentov

Podmienky absolvovania študijného programu  Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia. Pre bakalársky študijný program je stanovený celkový počet 180 kreditov v nasledovnom pomere: a) počet kreditov za štúdium: 160 b) počet kreditov za obhajobu záverečnej práce: 10 c) počet kreditov za úspešné vykonanie štátnej skúšky: 10 (2 x 5 kreditov za štátnicové predmety) Pravidlá a podmienky spojené s priebehom štúdia, jeho ukončením, pravidlá na opakovanie, predĺženie a prerušenie štúdia sú stanovené v Študijnom poriadku UCM https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf Ide najmä o: – § 7 Harmonogram štúdia – § 8 Kreditový systém štúdia – § 9 Študijný program a študijný plán – § 10 Predmety študijného programu – § 11 Zápis a absolvovanie predmetov – § 12 Súbor vzdelávacích činností – § 13 Individuálny harmonogram štúdia – § 14 Absolvovanie študijných predmetov – § 15 Hodnotenie výsledkov štúdia – § 16 Kontrolné etapy štúdia – § 17 Záverečná práca – § 18 Štátna skúška – § 19 Celkové hodnotenie štúdia – § 20 Skončenie štúdia – § 22 Prerušenie štúdia – § 23 Zanechanie štúdia e) Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu. – počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia, – počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia , – počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia, – počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program, – počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia, – počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia, – počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za projektovú prácu s uvedením príslušných predmetov v inžinierskych študijných programoch , počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za umelecké výkony okrem záverečnej práce v umeleckých študijných programoch. V bakalárskom študijnom programe sociálne služby a poradenstvo je potrebné pre riadne ukončenie štúdia získať 180 kreditov v nasledovnej skladbe: – počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 161 , – z toho 10 kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce a 10 kreditov za štátnu záverečnú skúšku, – počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia : 17, – počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia : 2 Priebeh štúdia na UCM upravuje Študijný poriadok UCM. Umožňuje študentom zvoliť si vlastné tempo štúdia, prináša im flexibilitu vzdelávacieho procesu s prihliadnutím na kreditový systém. Zároveň je Študijný poriadok UCM predmetom administratívneho overovania a kontroly jednotlivých etáp štúdia. Podmienky pre absolvovanie jednotlivých predmetov definujú Informačné listy predmetov, ktoré sú dostupné v AIS univerzity. Tento dokument okrem definovania samostatných podmienok absolvovania predmetu obsahuje aj ciele predmetu, výsledky vzdelávania, harmonogram výučby, literatúru k predmetu a stupnicu hodnotenia k absolvovaniu predmetu. Povinnosťou učiteľov jednotlivých predmetov je oboznámiť študentov s podmienkami hodnotenia predmetu na začiatku semestra, požiadavky na ukončenie predmetu sa nesmú v priebehu výučby meniť. Informačné listy a dokumenty k predmetu sú zverejnené v AIS. Zároveň učiteľ na začiatku výučby predmetu Hodnotenie študentov sa vo väčšine prípadov uskutočňuje jedným vyučujúcim, môžu sa však vyskytnúť prípady skúšania viacerých vyučujúcich na hodine, t. j. priebežné hodnotenie alebo odborná prevádzková prax študentov, na ktorej hodnotení sa môže podieľať aj odborníci z praxe. Hodnotenie študenta viacerými pedagógmi sa realizuje na štátnych skúškach, kedy komisie pre štátne skúšky sú zostavované v súlade so zákonom. Súčasťou štátnej skúšky je aj obhajoba záverečnej práce, na ktorú vypracováva posudok vedúci práce/školiteľ a oponent, ktorý môže byť aj z externého prostredia. Študent má možnosť požiadať o komisionálne skúšanie za účasti aspoň dvoch skúšajúcich učiteľov, ktorých určí vedúci katedry alebo študijný prodekan. Študent má možnosť obrátiť sa na kompetentné osoby (vedúci katedry, prodekan, dekan, kontrolór UCM) so sťažnosťami. Študenti majú k dispozícii formálne odvolacie konanie, majú zaručenú možnosť participácie na preskúmavaní podnetov a riešení a majú zaručenú spätnú väzbu týkajúcu sa výsledkov ich preskúmavania a prijatých opatrení. V prípade závažných okolností sťažnosti rieši kontrolór univerzity. Študent má možnosť obrátiť sa aj na Etickú komisiu v prípade domnienky o porušení etického kódexu univerzity. Podrobné informácie k danej problematike sú dostupné v Študijnom poriadku: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf a vo vnútornom predpise Univerzity: Vnútorný systém zabezpečovania kvality na UCM (dokument dostupný na intranete univerzity).

Postupy a kritériá hodnotenia http://www.fsvucm.sk/files/zos%C3%BA%C4%BEa%C4%8Fovanie/ILP%20SOSL%20BcD/ILP_SOSL_BcE.pdf

Zdroje študijného programu  Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora a) Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská). FSV UCM realizuje svoj edukačný program takmer výlučne v budove fakulty na Bučianskej ulici 4/A, Trnava. Vo výnimočných prípadoch využíva aj priestory budovy nachádzajúcej sa na sídlisku Družba v bývalej Základnej škole – v JAME, Trnava (hneď za hlavnou budovou FSV UCM na Bučianskej). V budove na Bučianskej ulici 4/A v Trnave sa nachádzajú okrem štandardných prednáškových a seminárnych miestností aj auly vhodné na organizovanie väčších podujatí (veľká aula) a dve menšie auly. Prehliadku priestorov FSV môžete sledovať na: http://www.google.com/maps/d/edit?mid=1DH_sdblFWaElZdEGDpqSddFsWu0&msa=0&ll=48.376934,17.590442&s pn=0.011431,0.01929 Fakulta každoročne investuje do materiálneho a technického vybavenia i do priestorov určených na výučbu. Všetky priestory určené na výučbu sú vybavené počítačovou technikou, data projektorom, plátnom a ozvučením. Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave disponuje vynikajúcim technickým vybavením a zázemím, ktoré študentom prináša komfort počas štúdia. Študenti môžu využívať špecializovanú fakultnú knižnicu, multimediálnu učebňu, veľkú či malú aulu, laboratórium pre výskum marketingu a komunikácie vo verejnej správe, multimediálnu konferenčnú miestnosť, zasadacie miestnosti a špeciálne učebne. Všetky priestory fakulty sú pokryté wifi signálom, prostredníctvom ktorých môže byť študent a zamestnanec pripojený na internet. Počítačovou technikou s pripojením na internet vrátane tlačiarní sú vybavené aj kancelárie zamestnancov. Na fakulte je zriadená špeciálna relaxačná miestnosť pre študentov so špecifickými potrebami. Priestorové vybavenie fakulty odzrkadľujú moderné prednáškové miestnosti s dostatočnou kapacitou pre prácu väčších aj menších skupín študentov. Študenti môžu využívať oddychové zóny, telocvičňu či posilňovňu. http://www.fsvucm.sk/11_124/mapka-budov http://www.fsvucm.sk/11_1505/relaxacna-miestnost http://www.fsvucm.sk/11_225_226/informacie http://www.fsvucm.sk/11_203_205/koordinator-pre-zdravotne-postihnutych b) Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne). Tieto úlohy zabezpečuje na UCM Centrum informačných zdrojov (https://www.ucm.sk/sk/centruminformacnych- zdrojov-ucm-v-trnave), ktoré plní funkciu akademickej knižnice, ktorej hlavným poslaním je získavať, spracovávať, uchovávať a sprostredkovávať informácie, literatúru a ďalšie kultúrne hodnoty. Centrum informačných zdrojov UCM zahŕňa: Referát knižničných služieb – všetky knižničné jednotky sú spracované v knižničnom informačnom systéme DAWINCI, momentálne knižnica disponuje 56 374 knižnými jednotkami. Referát informačných služieb na rok 2021 Univerzita CM má prostredníctvom eurofondov a fin. prostriedkov MŠ predplatené nasledujúce databázy: SpringerLink, SpringerNature, ScienceDirect, Scopus, Web of Science.  Referát vydavateľských služieb – edičná činnosť je významnou oblasťou činnosti členov akademickej obce, ktorou sa realizuje sloboda vedeckého bádania a zverejňovanie jeho výsledkov; úlohou edičnej činnosti je zabezpečiť vydávanie študijnej literatúry, vedeckých prác, časopisov a ďalšej literatúry určenej pre potrebu univerzity.  V IRTUÁLNA ŠTUDOVŇA – virtuálna študovňa je výsledkom spolupráce medzi CVTI SR v Bratislave a UCM v Trnave. V študovni je online prístup k elektronickým verziám dokumentov z knižničného fondu UCM v Trnave. Bolo spracovaných 393 titulov, čo je 61 487 strán. V rámci FSV majú študenti k dispozícii špecializovanú fakultnú knižnicu nachádzajúcej sa priamo v budove fakulty. Ku dňu 31.12.2020 tvorilo knižničný fond fakultnej knižnice 9 348 knižničných jednotiek. Z toho bolo kníh a zviazaných periodík 7 136, audiovizuálnych a elektronických dokumentov 82, záverečných prác 2 130. Do nákupu knižničného fondu za rok 2020 fakulta investovala čiastku 1 750,61 EUR. Knižničné jednotky sú priebežne dopĺňané z fakultných prostriedkov, grantových prostriedkov a darov. Členovia akademického pracoviska aktívne prispievajú k tvorbe učebných textov, skrípt a monografií potrebných pre zvyšovanie kvality výučby. Literatúra pokrýva najmä oblasť politológie, verejnej správy a politiky, sociálnych služieb, no obsahuje aj širokú ponuku z ostatných vedných odborov. Študenti počas štúdia môžu využívať rôzne online databázy, ktoré im uľahčujú plniť študentské povinnosti pri písaní semestrálnych prác ako aj pri samoštúdiu. Študenti majú dispozícii zadarmo aj využívanie balíka aplikácii Microsoft Office 365. Fakulta má k dispozícií na webe pre študentov ja virtuálnu knižnicu, ktorá obsahuje E-publikácie k jednotlivým predmetom študijného programu. Link: http://fsvucm.sk/12_133_247/e-publikacie Referentka pre knižničné systémy: Katarína Procházková katarina.prochazkova@ucm.sk d) Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie. Súčasťou študijného programu Sociálne služby a poradenstvo sú aj odborné praxe, ktoré študenti realizujú v organizáciách a inštitúciách, v ktorých je vykonávaná , alebo zabezpečovaná sociálna práca alebo sociálne služby. Naši partneri sa nachádzajú na viacerých miestach Slovenska. Ide napr. o: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska 4, 816 43 Bratislava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava, Jána Bottu 4, 917 01 Trnava Trnavský samosprávny kraj Sociálna poisťovňa – pobočka Trnava, Ul. V. Clementisa 24/A, 917 22 Trnava Záujmové združenie RODINA – Azylový dom Tamara, útulok a zariadenie núdzového bývania pre týrané ženy a matky s deťmi v núdzi Okružná 20, 917 01 Trnava Zariadenie núdzového bývania pre ženy – Jozefínum, Nám. L. van Beethovena 556/9, 919 65 Dolná Krupá OZ VAGUS Račianska 78, 831 02 Bratislava Jednota dôchodcov na Slovensku o.z., Výhonská 1, 831 06 Bratislava Humanus, n.o., Nábrežie A. Hlinku 51, 920 01 Hlohovec Reedukačné centrum Zámok, Zámok 1, 920 29 Hlohovec Reedukačné centrum Trstín, Trstín 335, 919 05 Trstín Trnavská arcidiecézna charita, Hlavná 43, 917 01 Trnava Centrum pre deti a rodiny Sereď, A. Hlinku 1139/11, 926 01 Sereď Centrum pre deti a rodiny Trnava, Botanická 6269 Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Košeca 898, 018 64 Košeca OZ ĎAKUJEM – PAĽIKERAV, Šarišské Bohdanovce Pezinská dielnička, Kollárova 12, 902 01 Pezinok DS Ôsmy svetadiel, Borová 8, 919 61 Borová Zariadenie pre seniorov, Terézie Vansovej 2914/5, Trnava ZSS – Evanjelický Diakonický Domov Dôchodcov, Kalinčiakova 3365/45, 917 01 Trnava Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare Centrum pomoci pre rodinu, Štefánikova 46 Trnava a Združenie STORM, Ivana Krasku 2464/38, 926 01 Sereď Partnerstvo medzi FSV a subjektami z oblasti praxe sa prejavuje aj pri realizácii vedeckých a odborných podujatí, ktoré sú dostupné aj našim študentom, čím sa rozširuje okruh vedomostí získavaných počas ich pregraduálneho štúdia. Ide o aktivity ako napr.: Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov VI.; Sekcia Katedry sociálnych služieb a poradenstva: Výzvy demografickej krízy pre sociálnu politiku a sociálnu prácu. 28.októbra 2021 (hybridná) Dôsledky pandémie COVID-19 na kvalitu života. 18. máj 2021 (hybridná) Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov IV. Sekcia Katedry sociálnych služieb a poradenstva: Sociálna politika v 21. storočí. 30. októbra 2019 Jazyková kompetencia ako súčasť celoživotného vzdelávania II. 08. november 2019 Spoločný priestor – Autizmus, samota, ktorá nebolí 29. apríl 2019 Spoluorganizátormi konferencie boli FSV UCM, TTSK, O. z. Spoločnosť pre zmysluplný život a Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v Trnave „Quovadis FSV UCM ?“ a „Dôstojný život človeka v dimenziách zdravotnej a sociálnej starostlivosti“. 29. november 2018 Sociálne vedy z perspektívy mladých pracovníkov III. Sekcia Katedry sociálnych služieb a poradenstva: Súčasné trendy a výzvy pre sociálne služby. Trnava. 6.-7. novembra 2018 Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe VII. Medzinárodná vedecká konferencia , 14.-15. júna 2018 K spoluorganizátorom konferencie patrili UCM v Trnave, FSV UCM v Trnave, CercleS, Česko – slovenská asociácia učiteľov cudzích jazykov na vysokých školách Jazyková kompetencia ako súčasť celoživotného vzdelávania I. 14.november 2018 Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov II. Sekcia Katedry sociálnych služieb a poradenstva: Supplement sociálnych služieb v teórii a prax. 7.-8. novembra 2017 Migrácia a jej dopad na krajiny V4. 21. apríl 2016 Cyrilo-metodské dni sociálnych služieb II. – Nové výzvy pre sociálne služby a poradenstvo. 4. februára 2016 Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov I. Sekcia Katedry sociálnych služieb a poradenstva: Vybrané dimenzie sociálnej politiky v podmienkach Slovenskej republiky. 8. a 9. novembra 2016 Cyrilo – Metodské dni sociálnych služieb I. Nové výzvy pre sociálne služby a poradenstvo 5.–6. február 2015 Starnutie populácie – celospoločenský problém. 29. marca 2012 Špecifickým partnerom je Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci, ktorá je občianskym združením s celoslovenskou pôsobnosťou. Spoluprácou s ASVP získava naša Katedra sociálnych služieb a poradenstva najnovšie informácie o domácom aj svetom vývoji v sociálnej práci, ako aj podnety k skvalitneniu niektorých oblastí pregraduálnej prípravy sociálnych pracovníkov.

Možnosti učenia sa študentov  SP 4.1. Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v študijnom programe umožňujú dosahovanie výstupov vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov a ich potrieb. Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v ŠP, ktoré umožňujú dosahovať výstupy vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov a ich potrieb sú ukotvené v Interných predpisoch UCM a FSV UCM v Trnave. Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM v Trnave: ● Previazanie vzdelávania a tvorivých činností, pričom úroveň a zameranie tvorivej činnosti zodpovedá stupňu vysokoškolského vzdelávania a výstupom vzdelávania, sa zabezpečuje výberom učiteľov zodpovedných za študijný program a učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety s kvalitnými vedeckými výstupmi ● Podpora internacionalizácie vzdelávacích, tvorivých a ďalších súvisiacich činností, aby jej miera zodpovedala poslaniu a strategickým cieľom vysokej školy, cieľom a výstupom vzdelávania a potrebám zainteresovaných strán sa realizuje prostredníctvom angažovania hosťujúcich profesorov zo zahraničia, prostredníctvom programov ERASMUS a iných mobilitných programov, ako aj prostredníctvom stáží učiteľov na zahraničných univerzitách ● Ochrana proti akémukoľvek druhu intolerancie a diskriminácie študentov, zamestnancov a uchádzačov, najmä na základe pohlavia/rodu, rasy, farby pleti, jazyka, veku, sexuálnej orientácie, viery alebo náboženstva, zdravotného znevýhodnenia, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku a pôvodu sa realizuje dodržiavaním smernice o GDPR a Etického kódexu. ● Obsah a úroveň kvalifikácie napĺňa sektorovo-špecifické očakávania zamestnávateľov a iných externých zainteresovaných strán za zabezpečuje prihliadnutím: k názorom, poznatkom a skúsenostiam študentov a absolventov fakulty, k úrovni poznania vo vede a praxi, k vymedzeniu cieľov a výstupov vzdelávaní a, k rozboru osobnostného rozvoja a tvorivosti, k rozboru uplatniteľnosti absolventa na trhu práce, požiadavkám príslušnej úrovne Národného kvalifikačného rámca, Kvalifikačného rámca európskeho vysokoškolského priestoru a sektorovo-špecifickým očakávaniam, k zaťaženosti v podobe materiálnych a ľudských kapacít ● Študijné programy majú jasne špecifikovaný profil absolventa a v tomto rámci jasne vymedzené a komunikované ciele a výstupy vzdelávania, ktoré sú overiteľné a zodpovedajú poslaniu vysokej školy, príslušnému stupňu kvalifikačného rámca a oblasti poznania podľa príslušného študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov, v ktorých ich absolventi získajú vysokoškolské vzdelanie ● V študijných programoch je jednoznačne previazané vzdelávanie s tvorivými činnosťami, pričom úroveň a zameranie tvorivej činnosti zodpovedá stupňu vysokoškolského vzdelávania a výstupom vzdelávania ● Študijné programy poskytujú študentom prenositeľné spôsobilosti, ktoré ovplyvňujú osobný rozvoj študentov a môžu byť využité v ich budúcom kariérnom uplatnení a v živote ako aktívnych občanov v demokratických spoločnostiach Učenie sa, vyučovanie a hodnotenie orientované na študenta ● Priebeh štúdia na UCM upravuje Študijný poriadok UCM 15. Umožňuje študentom zvoliť si vlastné tempo štúdia, prináša im flexibilitu vzdelávacieho procesu s prihliadnutím na kreditový systém. Zároveň je Študijný poriadok UCM predmetom administratívneho overovania a kontroly jednotlivých etáp štúdia. Pri zabezpečovaní kvalitného vzdelania študenta má zásadný význam učiteľ, ktorý študentovi umožňuje získať vedomosti, schopnosti a zručnosti. Rôznorodosť študentskej obce a väčší dôraz na výsledky vzdelávania si vyžaduje, aby sa uplatňovalo učenie a vyučovanie orientované na študenta, čím sa mení aj rola učiteľa. Učiteľ študenta motivuje, vedie študenta, ale zároveň mu dáva dostatočný priestor na jeho realizáciu ● Výchovno-vzdelávací proces na UCM poskytuje rôzne formy vzdelávania (denná forma, externá forma) a metódy vzdelávania (prezenčná metóda, dištančná metóda, kombinovaná metóda), vymedzuje vedomosti, schopnosti, kompetencie, ktoré by mal študent ovládať, ak chce vykonávať povolanie, na ktoré sa v rámci štúdia pripravuje. Jednotlivé študijné programy majú v akreditačných spisoch presne kvantifikovateľne vymedzené jadro vedomostí, ktoré vychádza z konkrétneho študijného odboru a sú v súlade s Národným kvalifikačným rámcom SR ● Podmienky pre absolvovanie jednotlivých predmetov definujú Informačné listy predmetov. Tento dokument okrem definovania samostatných podmienok absolvovania predmetu obsahuje aj ciele predmetu, výsledky vzdelávania, harmonogram výučby, literatúru k predmetu a stupnicu hodnotenia k absolvovaniu predmetu ● Pri uskutočňovaní študijných programov je povzbudzovaná aktívna úloha, autonómia, tvorivosť a samostatnosť študentov vo vzdelávaní a v procese učenia sa a tento prístup sa odzrkadľuje aj v hodnotení študentov SP 4.2. Je umožnená flexibilita trajektórií učenia sa a dosahovania výstupov vzdelávania. Študijný program umožňuje zodpovedajúce vzdelávanie sa mimo vysokej školy v domácich a zahraničných inštitúciách, najmä prostredníctvom podpory mobilít. Výsledky tohto vzdelávania sú uznávané vysokou školou. Pri uskutočňovaní študijných programov je povzbudzovaná aktívna úloha, autonómia, tvorivosť a samostatnosť študentov vo vzdelávaní a v procese učenia sa a tento prístup sa odzrkadľuje aj v hodnotení študentov ● Pri uskutočňovaní študijných programov je rešpektovaná rozmanitosť študentov a ich potrieb a je umožňovaná flexibilita trajektórií v štúdiu aj s ohľadom na možnosť zosúladenia pracovného/rodinného života so štúdiom na vysokej škole ● Pri uskutočňovaní študijných programov sa pružne využíva spektrum pedagogických metód, foriem a koncepcií, metód hodnotenia a ich aplikácia sa pravidelne hodnotí a zdokonaľuje. Medzi metódy hodnotenia vedomostí a schopností študentov na UCM patria: písomné skúšky, projekty, protokoly z laboratórnych cvičení, prezentácie, eseje, prípadové štúdie, príklady, kombinované skúšky (písomná a ústna forma) a pod. Hodnotenie študentov sa vykonáva v súlade s postupmi definovanými v Študijnom poriadku UCM ● Študentom je poskytované primerané vedenie a podpora zo strany učiteľov a je podporovaný vzájomný rešpekt vo vzťahu študent – učiteľ ● Skúšajúci sú dôkladne oboznámení s existujúcimi metódami verifikácie dosahovania výstupov vzdelávania, metódami testovania, skúšania a posudzovania výkonov študentov a majú podporu vysokej školy na ďalšie zdokonaľovanie svojich vedomostí a zručností v tejto oblasti ● Hodnotenie umožňuje študentom preukázať rozsah a úroveň, do akej sa im podarilo dosiahnuť očakávané výstupy vzdelávania a študentom poskytuje spätnú väzbu, ktorá môže byť v nevyhnutných prípadoch spojená s odporúčaniami a usmerneniami týkajúcimi sa procesu učenia sa Hodnotenie je konzistentné a spravodlivo aplikované vo vzťahu k všetkým študentom, vykonávané v súlade s vopred schválenými postupmi a prinášajúce spoľahlivé závery, ktoré v podobných prípadoch nevedú k neodôvodneným rozdielom ● Pri hodnotení študentov a uchádzačov sa primerane zohľadňujú okolnosti týkajúce sa študentov so špecifickými potrebami (napr. študent/ka s poruchami mobility, študent/ka so zrakovým, alebo sluchovým postihnutím apod.) ● Študenti majú k dispozícii prostriedky nápravy voči výsledkom hodnotenia, pričom je zaručené spravodlivé zaobchádzanie so žiadateľmi o nápravu. Študent má možnosť požiadať o komisionálne skúšanie za účasti aspoň dvoch skúšajúcich učiteľov, ktorých určí vedúci katedry. Pri hodnotení študenta sa má zohľadniť aj jeho aktivita, samostatnosť a prípadne aj kreativita. Pri hodnotení študenta sa v primeranej miere môžu zohľadniť poľahčujúce okolnosti (napr. úraz, choroba, tehotenstvo). Študent má možnosť sťažovať sa v súlade s osobitným vnútorným predpisom. Študenti majú k dispozícii formálne odvolacie konanie, majú zaručenú možnosť participácie na preskúmavaní podnetov a riešení a majú zaručenú spätnú väzbu týkajúcu sa výsledkov ich preskúmavania a prijatých opatrení. V prípade závažných okolností sťažnosti rieši kontrolór univerzity. Študent má možnosť obrátiť sa aj na Etickú komisiu v prípade domnienky o porušení etického kódexu univerzity ● Ako súčasť hodnotiaceho procesu univerzity sa každoročné vypracováva „Správa o výsledkoch vo výchovno-vzdelávacej činnosti“ 21, ktorá sa predkladá na rokovanie Vedeckej rady UCM ako aj jej fakúlt. V nej sa analyzujú najvýznamnejšie kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele vzdelávacieho procesu v súlade s Dlhodobým zámerom UCM Podpora mobilít: Rozvoj medzinárodnej spolupráce na Univerzite sv. Cyrila a Metoda sa realizuje predovšetkým formou bilaterálnych a multilaterálnych dohôd zameraných na vzájomnú výmenu študentov, pedagogických a nepedagogických pracovníkov, ako aj prostredníctvom realizácie medzinárodných vedeckých projektov, organizovaní spoločných vedeckých podujatí a prezentácií výsledkov práce vo forme spoločných publikácií. Naši študenti a zamestnanci, ktorí majú záujem o zahraničný pobyt, môžu využiť pestrú ponuku mobilít prostredníctvom programu Erasmus+ alebo môžu absolvovať zahraničný pobyt na základe medzinárodných bilaterálnych dohôd, poprípade využiť možnosti v rámci iných mobilitných a štipendijných schém a programov. Súčasťou podpory rozvoja medzinárodných vzťahov je aj prijímanie zahraničných návštev, delegácii a odborníkov, ktoré obohacujú výučbový proces a prispievajú k internacionalizácii vedy, výskumu a vzdelávania na našej univerzite. Univerzita získala projekt v rámci programu Erasmus+ „Mobility študentov a zamestnancov vysokých škôl medzi krajinami programu a partnerskými krajinami“, tzv. International Credit Mobility (ICM) v rámci programu Erasmus+, Kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov. Tento projekt umožňuje realizáciu mobilít študentov a zamestnancov univerzity v rámci podpísaných inter-inštitucionálnych zmlúv medzi krajinami programu (Slovensko) a partnerskými krajinami, t.j krajinami mimo EU. Mobility študentov mimo program Erasmus: FSV UCM v rámci svojho zapojenia do siete CEEPUS umožňuje svojim študentom a pedagógom taktiež mobility na partnerské univerzity zapojené v tejto sieti. Mobility študentov mimo program Erasmus+ a CEEPUS sa môžu realizovať cez SAIA programy, iné grantové programy (napr. Fulbrightove štipendiá) alebo na základe medziuniverzitnej spolupráce. SAIA programy: Národný štipendijný program, Akcia Rakúsko – Slovensko, CEEPUS, medzivládne dohody. Medziuniverzitná spolupráca: UCM má uzavreté zmluvy o spolupráci s mnohými zahraničnými univerzitami a partnerskými inštitúciami. Výmenné pobyty študentov príp. zamestnancov UCM na základe medziuniverzitnej spolupráce si koordinujú jednotlivé fakulty resp. katedry. Študent si môže takýto pobyt financovať aj tak, že si požiada o grant napr. z Národného štipendijného programu alebo grant poskytovaný na základe medzivládnej dohody.

Povolania úspešného absolventa študijného programu  Profil absolventa a ciele vzdelávania a) Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania6. Študijný program Sociálne služby a poradenstvo pripravuje odborníkov pre výkon profesie sociálna práca. Študijný program je koncipovaný tak, aby poskytoval dostatok príležitostí pre rozvoj teoretického poznania, rozširovanie zručností a kompetencií potrebných pre výkon praxe, k čomu prispieva aj odborná prax realizovaná vo vybraných inštitúciách a organizáciách, doplnené supervíziou. Po absolvovaní študijného programu bude študent disponovať vedomosťami z oblasti teórie, metód a foriem sociálnej práce, poznatkami potrebnými pre prácu s jednotlivými klientskymi skupinami. Študijný program pripravuje absolventov na poznanie a porozumenie interdisciplinárnym súvislostiam profesie sociálna práca a preto na úrovni syntézy absolvent získa poznatky zo základov filozofie, etiky, psychológie, sociológie, pedagogiky a práva, a nadobudne zručnosť aplikovať tieto poznatky v rámci praktického výkonu profesie. Počas štúdia študent nadobudne tiež poznatky zo základov výskumu v sociálnej práci. Nadobudnuté poznatky uplatní v procese tvorby bakalárskej práce, v ktorej preukáže poznanie nových trendov teórie sociálnej práce, porozumenie sociálnym kontextom profesie, tvorivosť a zručnosť pri plánovaní, realizácii vlastnej výskumnej práce. Ciele vzdelávania – požadované výstupy od absolventa bakalárskeho stupňa štúdia: Absolvent ovláda základy teórie a praxe sociálnej práce, má znalosti o úlohách štátnej správy, verejnoprávnych inštitúcií, samosprávnych orgánov a neštátnych subjektov v oblasti sociálnej politiky a práce. Štúdiom získa tiež:  vedomosti o sociálnej práci vykonávanej v iných rezortoch (napr. školstva, zdravotníctva, justície a pod.), vedomosti zo základov teórie a praxe sociálnej práce s jednotlivými cieľovými skupinami  vedomosti z problematiky riešenia sociálnych rizík,  vedomosti z oblasti antidiskriminačnej a antiopresívnej praxe,  porozumenie sociálnemu fungovaniu jedinca,  porozumenie kultúrnym, etnickým a spirituálnym kontextom sociálnej práce,  chápu význam zakotvenia sociálnej práce v národnej a medzinárodnej sociálnej politike,  základy kritického myslenia,  schopnosť samostatnej, tvorivej práce. Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu sociálne služby a poradenstvo vie využiť získané poznatky pri analýze sociálnych systémov a sociálnych javov, dokáže generalizovať získané poznatky a vhodne ich aplikovať v praktickom výkone sociálnej práce v rôznych oblastiach spoločenskej praxe. Na základe štúdia absolvent bude schopný:  realizovať depistáž (samostatne vyhľadať jedincov odkázaných na pomoc),  posúdiť životnú situáciu klienta/klientov s ohľadom na špecifiká a potreby príslušnej skupiny,  určiť mieru sociálneho rizika jeho/ich životnej situácie,  naplánovať, zvoliť a použiť adekvátnu metodiku práce na svoju intervenčnú odbornú činnosť a vyhodnotiť účinnosť poskytnutej pomoci,  motivovať klienta/klientov k spolupráci,  poskytovať bazálne sociálne poradenstvo,  orientovať sa v systéme verejnej správy a jej kompetenciách,  identifikovať vplyv externého prostredia na životnú situáciu klienta,  efektívne zvládať administratívne činnosti súvisiace s výkonom profesie. Absolvent získa praktické schopnosti a zručnosti:  schopnosť aplikovať relevantné riešenia sociálnych situácií v súlade so získanými teoretickými a praktickými poznatkami,  schopnosť kritického úsudku pri prijímaní riešení sociálnych problémov ľudí v rozličných situáciách,  schopnosť využívať moderné metódy a prostriedky, vrátane najnovších IKT,  spolupracovať pri navrhovaní, implementovaní a vyhodnocovaní nových čiastkových riešení sociálnych situácií a problémov cieľových skupín,  spolupracovať v projektových tímoch na vyvíjaní, zavádzaní, implementovaní a overovaní čiastkových riešení sociálnych problémov,  riadiť sa primeranými praktikami v súlade s profesionálnym, právnym a etickým rámcom disciplíny. Štúdiom bakalárskeho programu sociálne služby a poradenstvo absolvent získa aj prenositeľné kompetencie ako napr.: komunikačné zručnosti, prezentačné zručnosti, technologické zručnosti – práca s didaktickou technikou, zručnosti z oblasti kooperatívneho učenia.

Uplatnenie absolventov študijného programu  Uplatniteľnosť a) Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu. Absolventi bakalárskeho štúdia vo veľkej miere pokračujú v štúdiu na magisterskom štúdiu v rovnomennom študijnom programe. Podľa údajov Študijného oddelenia až 90 % absolventov bakalárskeho stupňa študijného programu sociálne služby a poradenstvo pokračuje v štúdiu na magisterskom stupni. b) Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu. Medzi úspešných absolventov študijného programu sociálne služby a poradenstvo patria: Mgr. Tomáš Kramár – výkonný riaditeľ ZPS a DSS Humanus, n. o., Hlohovec, riaditel.humanus@gmail.com PhDr. Mgr. Martin Vavruš, PhD. – Domov pomocnej ruky, n.o. – riaditeľ, manažér sociálnych služieb, odborný garant PhDr. Tomáš Bečár, PhD. – ZSS Pod hradom – vedúci úseku sociálnej práce PhDr. Peter Máťoš, PhD. – Mesto Považská Bystrica – 1. zástupca primátora mesta Považská Bystrica PhDr. Eva Vaská, PhD., MPH – Špecializované zariadenie Seniordom Vajnory – štatutárna zástupkyňa Mgr. Zuzana Petričková – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava – oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok – koordinácia rodinných dávok a príspevku na starostlivosť EÚ PhDr. Mgr. Tomáš Habánik, PhD. – Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o. – manažér kvality sociálnych služieb Mgr. Zuzana Sláviková – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dubnica nad Váhom – oddelenie služieb pre občana – štátne sociálne dávky Mgr. Helena Klempa, PhD. – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín – odbor služieb zamestnanosti, oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF – referent AOTP a ESF – NP Prvá pomoc Mgr. Róberta Humenová – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR PhDr. Anna Suchá, PhD. – Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“ v Prešove – riaditeľka PhDr. Michal Molnár – Dom tretieho veku v Bratislave – sociálny pracovník na zdravotnom úseku PhDr. Martin Halaksa, PhD. – starosta obce Košolná Mgr. Michaela Bistáková – riaditeľka komunitného domova ESTHER v Hlohovci, estherobcianskezdruzenie@gmail.com Mgr. Emma Valigurská – interná doktorandka Katedry sociálnych služieb a poradenstva, valigurska1@ucm.sk Mgr. Erika Štangová – interná doktorandka Katedry sociálnych služieb a poradenstva, stangova1@ucm.sk Mgr. Erika Ochabová – interná doktorandka Katedry sociálnych služieb a poradenstva, ochabova1@ucm.sk Mgr. Michaela Vaceková – interná doktorandka Katedry sociálnych služieb a poradenstva, vacekova1@ucm.sk K úspešným absolventom študijného programu patria aj interní pedagógovia Katedry sociálnych služieb a poradenstva: PhDr. Zuzana Draková, PhD., zuzana.drakova@ucm.sk PhDr. Andrej Hrnčárik, PhD., adrej.hrncarik@ucm.sk PhDr. Lenka Stanová, PhD., lenka.stanova@ucm.sk

Miera úspešnosti študentov: 1. rok-ak.rok 2020/2021 do 2.roka miera úspešnosti v % 11 11 100,00 2.rok do 3.roka miera úspešnosti 6 5 83,33% 3.rok do 4.roka miera úspešnosti v % 5 5 100,00 4.rok absolventi miera úspešnosti 5 4 80,00 priemerná miera úspešnosti SOSL/BcE 100% + 83,33% + 100% + 80% : 4 = 90,83%

Osoba majúca hlavnú zodpovednosť za zabezpečenie kvality a rozvoja študijného programu Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu). Doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD., mim. prof., vedúca katedry sociálnych služieb a poradenstva, olga.bocakova@ucm.sk

Názov študijného programu Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne). Doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD., mim. prof., olga.bocakova@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11014?do=filterFormsubmit& name=O%C4%BEga&surname=Bo%C4%8D%C3%A1kov%C3%A1&sort=surname&employment_st ate=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5 Prof. PhDr. Mgr. Jana Levická, PhD., jana.levicka@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8175?do=filterFormsubmit& surname=Levick%C3%A1&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5% A5 Doc. ThDr. Juraj Sedláček, PhD., juraj.sedlacek@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18206?do=filterFormsubmit& surname=Sedl%C3%A1%C4%8Dek&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEa da%C5%A5 PhDr. Darina Kubíčková, PhD., darina.kubickova@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18645?do=filterFormsubmit& surname=Kub%C3%AD%C4%8Dkov%C3%A1&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh %C4%BEada%C5%A5 PhDr. Michal Imrovič, PhD., michal.imrovic@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/24648?do=filterFormsubmit& surname=imrovi%C4%8D&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5% A5 Priradenie k predmetu je uvedené v študijnom pláne. Pätica osôb zodpovedných za študijný program je vyberaná takým spôsobom, aby boli spôsobilé pokryť vybrané nosné témy jadra znalostí študijného odboru

Personálne zabezpečenie študijného programu Personálne zabezpečenie študijného programu a) Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu). Doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD., mim. prof., vedúca katedry sociálnych služieb a poradenstva, olga.bocakova@ucm.sk b) Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne). Doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD., mim. prof., olga.bocakova@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11014?do=filterFormsubmit& name=O%C4%BEga&surname=Bo%C4%8D%C3%A1kov%C3%A1&sort=surname&employment_st ate=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5 Prof. PhDr. Mgr. Jana Levická, PhD., jana.levicka@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8175?do=filterFormsubmit& surname=Levick%C3%A1&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5% A5 Doc. ThDr. Juraj Sedláček, PhD., juraj.sedlacek@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18206?do=filterFormsubmit& surname=Sedl%C3%A1%C4%8Dek&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEa da%C5%A5 PhDr. Darina Kubíčková, PhD., darina.kubickova@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18645?do=filterFormsubmit& surname=Kub%C3%AD%C4%8Dkov%C3%A1&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh %C4%BEada%C5%A5 PhDr. Michal Imrovič, PhD., michal.imrovic@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/24648?do=filterFormsubmit& surname=imrovi%C4%8D&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5% A5 Priradenie k predmetu je uvedené v študijnom pláne. Pätica osôb zodpovedných za študijný program je vyberaná takým spôsobom, aby boli spôsobilé pokryť vybrané nosné témy jadra znalostí študijného odboru. Na úrovni bakalárskeho študijného programu osoby zodpovedné za študijný program vyučujú nasledovné profilové predmety, ktoré vyučujú: 1) doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD., mim. prof.: Sociálna politika Sociálne služby Politika zamestnanosti 2) PhDr. Michal Imrovič, PhD. SP so skupinou a komunitou Manažment pre sociálnych pracovníkov 3) PhDr. Darina Kubíčková, PhD. Úvod do sociálnych služieb Ľudské práva v pomáhajúcich profesiách 4) prof. PhDr. Mgr. Jana Levická, PhD. Úvod do sociálnej práce Metódy a formy sociálnej práce Metodológia sociálneho výskumu 5) doc. ThDr. Juraj Sedláček, PhD., DiS. Základy etiky Základy sociálneho poradenstva – Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu. Odkazy na VUPCH osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu sú dostupné v prílohách. http://www.fsvucm.sk/70/Person%C3%A1lne%20obsadenie – Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu). Zoznam učiteľov s priradením k predmetu je súčasťou študijného plánu. Zoznam učiteľov s uvedením kontaktu a prepojením na CRZVŠ je dostupný na tomto linku: https://ucmtt.sharepoint.com/:x:/t/FSV/EWQMZWoWz91PpvmPRMXgTWQBRdn0oT4SU_YhLbHy8ulwQ? e=kHMlhy – Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov). Zoznam je dostupný v prílohách: https://ucmtt.sharepoint.com/:f:/r/teams/FSV/Zdielane%20dokumenty/Akredit%C3%A1cia%20zos%C3% BAla%C4%8Fovanie/Zoznam%20obh%C3%A1jen%C3%BDch%20z%C3%A1vere%C4%8Dn%C3%BDch%20pr%C 3%A1c/Katedra%20soci%C3%A1lnych%20slu%C5%BEieb%20a%20poradenstva?csf=1&web=1&e=3anaw Na univezitnej úrovni (AS UCM) študentov zastupujú nasledovní študenti: Mgr. Kristína Dzureková Kontakt: dzurekova1@ucm.sk Mgr. Erik Urc Kontakt: urc1@ucm.sk Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt). Bc. Štefan Víg, 1. roč. mgr. stupňa, denná forma, vig1@ucm.sk Mgr. Zuzana Strculová , 3. roč. mgr. stupňa, externá forma, strculová@ucm.sk Mgr. Erika Štangová, 3. ročník PhD. stupňa, denná forma, stangova1@ucm.sk stangova1@ucm.sk Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií). Zastupujúci prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť PhDr. Michal Imrovič, PhD. michal.imrovic@ucm.sk, – poskytuje poradenstvo v problematike študijných záležitostí, v otázkach angažovanosti mladých ľudí v spoločnosti. Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami): http://fsvucm.sk/11_178/studijne-oddelenie-fsv-ucm Ing. Zuzana Obúlaná, zuzana.obulana@ucm.sk Mgr. Alena Banárová alena.banarova@ucm.sk PhDr. Oľga Molnárová, olga.molnarova@ucm.sk Koordinátor štúdia zastupujúci prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť: PhDr. Michal Imrovič, PhD., michal.imrovic@ucm.sk Študijný poradca/koordinátor štúdia pre študentov so špecifickými potrebami: PhDr. Darina Kubíčková, PhD., darina.kubickova@ucm.sk Na podpore a poradenstve pre študentov so špecifickými potrebami sa podieľa tiež Študijné oddelenie FSV: http://fsvucm.sk/11_178/studijne-oddelenie-fsv-ucm Ing. Zuzana Obúlaná, zuzana.obulana@ucm.sk Koordinátor mobilít na fakultnej úrovni: PhDr. Dalibor Mikuš, PhD. dalibor.mikus@ucm.sk Koordinátor mobilít na univerzitnej úrovni: Oddelenie vonkajších vzťahov UCM: https://www.ucm.sk/sk/oddelenie-vonkajsich-vztahov/ – doc. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD. prorektorka pre vonkajšie vzťahy, ildiko.matusikova@ucm.sk – Mgr. Simona Štefíčková simona.stefickova@ucm.sk Knižnica – kontakt na pracovisko na FSV UCM http://fsvucm.sk/11_225_226/informacie meno kontaktnej osoby na FSV UCM: Mgr. Katarína Procházková, katarina.prochazkova@ucm.sk Knižnica link na UCM – https://www.ucm.sk/sk/univerzitna-kniznica-ucm-v-trnave/ Technická podpora Oddelenie hospodárskej správy: dalibor.baxa@ucm.sk Centrum informačno-komunikačných technológií: https://www.ucm.sk/sk/centrum-ikt/, Mgr. Matej Lackovič, MBA – vedúci CIKT matej.lackovic@ucm.sk, Ing. Jozef Kšiňan – preukazy ISIC: jozef.ksinan@ucm.sk Oddelenie vedy a výskumu na FSV UCM: http://fsvucm.sk/12_1387/referat-vedy-vyskumu-a-kvality Mgr. Marta Kuhnová, PhD. marta.kuhnova@ucm.sk Ing. Klaudia Čirčová klaudia.circova@ucm.sk Ing. Jana Machatová jana.machatova@ucm.sk Na úrovni UCM: Prorektor pre kvalitu a vedu prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD., ladislav.lenovsky@ucm.sk Mgr. Ľubica Valčuhová lubica.valcuhova@ucm.sk / od 01.01.2022 Mgr. Lukáš Kurajda, PhD., lukas.kurajda@ucm.sk PhDr. Miroslava Sviteková miroslava.svitekova@ucm.sk Študentský domov – Mgr. Soňa Krahulcová: sona.krahulcova@ucm.sk, https://www.ucm.sk/sk/studentskydomov/

Doplňujúce informácie o študijnom programe napr. úspešní absolventi – známe osobnosti, významný projekt, mobility alebo niečo výnimočné o študijnom programe (prednášateľ, spolupracujúca firma, atď.) Medzi úspešných absolventov študijného programu sociálne služby a poradenstvo patria: Mgr. Tomáš Kramár – výkonný riaditeľ ZPS a DSS Humanus, n. o., Hlohovec, riaditel.humanus@gmail.com PhDr. Mgr. Martin Vavruš, PhD. – Domov pomocnej ruky, n.o. – riaditeľ, manažér sociálnych služieb, odborný garant PhDr. Tomáš Bečár, PhD. – ZSS Pod hradom – vedúci úseku sociálnej práce PhDr. Peter Máťoš, PhD. – Mesto Považská Bystrica – 1. zástupca primátora mesta Považská Bystrica PhDr. Eva Vaská, PhD., MPH – Špecializované zariadenie Seniordom Vajnory – štatutárna zástupkyňa Mgr. Zuzana Petričková – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava – oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok – koordinácia rodinných dávok a príspevku na starostlivosť EÚ PhDr. Mgr. Tomáš Habánik, PhD. – Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o. – manažér kvality sociálnych služieb Mgr. Zuzana Sláviková – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dubnica nad Váhom – oddelenie služieb pre občana – štátne sociálne dávky Mgr. Helena Klempa, PhD. – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín – odbor služieb zamestnanosti, oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF – referent AOTP a ESF – NP Prvá pomoc Mgr. Róberta Humenová – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR PhDr. Anna Suchá, PhD. – Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“ v Prešove – riaditeľka PhDr. Michal Molnár – Dom tretieho veku v Bratislave – sociálny pracovník na zdravotnom úseku PhDr. Martin Halaksa, PhD. – starosta obce Košolná Mgr. Michaela Bistáková – riaditeľka komunitného domova ESTHER v Hlohovci, estherobcianskezdruzenie@gmail.com Mgr. Emma Valigurská – interná doktorandka Katedry sociálnych služieb a poradenstva, valigurska1@ucm.sk Mgr. Erika Štangová – interná doktorandka Katedry sociálnych služieb a poradenstva, stangova1@ucm.sk Mgr. Erika Ochabová – interná doktorandka Katedry sociálnych služieb a poradenstva, ochabova1@ucm.sk Mgr. Michaela Vaceková – interná doktorandka Katedry sociálnych služieb a poradenstva, vacekova1@ucm.sk K úspešným absolventom študijného programu patria aj interní pedagógovia Katedry sociálnych služieb a poradenstva: PhDr. Zuzana Draková, PhD., zuzana.drakova@ucm.sk PhDr. Andrej Hrnčárik, PhD., adrej.hrncarik@ucm.sk PhDr. Lenka Stanová, PhD., lenka.stanova@ucm.sk

Názov študijného programu sociálne služby a poradenstvo

Udeľovaný akademický titul  bakalár, Bc.

Forma štúdia denná

Číslo a názov študijného odboru 7761 sociálna práca

Stupeň štúdia  1

Kód programu – číslo študijného programu 107032

Úroveň národného kvalifikačného rámca úroveň 6

Štandardná dĺžka štúdia v rokoch  3

Jazyk poskytovania  slovenský jazyk

Vzdelávacie ciele a výstupy študijného programu Profil absolventa a ciele vzdelávania a) Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania. Študijný program Sociálne služby a poradenstvo pripravuje odborníkov pre výkon profesie sociálna práca. Študijný program je koncipovaný tak, aby poskytoval dostatok príležitostí pre rozvoj teoretického poznania, rozširovanie zručností a kompetencií potrebných pre výkon praxe, k čomu prispieva aj odborná prax realizovaná vo vybraných inštitúciách a organizáciách, doplnené supervíziou. Po absolvovaní študijného programu bude študent disponovať vedomosťami z oblasti teórie, metód a foriem sociálnej práce, poznatkami potrebnými pre prácu s jednotlivými klientskymi skupinami. Študijný program pripravuje absolventov na poznanie a porozumenie interdisciplinárnym súvislostiam profesie sociálna práca a preto na úrovni syntézy absolvent získa poznatky zo základov filozofie, etiky, psychológie, sociológie, pedagogiky a práva, a nadobudne zručnosť aplikovať tieto poznatky v rámci praktického výkonu profesie. Počas štúdia študent nadobudne tiež poznatky zo základov výskumu v sociálnej práci. Nadobudnuté poznatky uplatní v procese tvorby bakalárskej práce, v ktorej preukáže poznanie nových trendov teórie sociálnej práce, porozumenie sociálnym kontextom profesie, tvorivosť a zručnosť pri plánovaní, realizácii vlastnej výskumnej práce. Ciele vzdelávania – požadované výstupy od absolventa bakalárskeho stupňa štúdia: Absolvent ovláda základy teórie a praxe sociálnej práce, má znalosti o úlohách štátnej správy, verejnoprávnych inštitúcií, samosprávnych orgánov a neštátnych subjektov v oblasti sociálnej politiky a práce. Štúdiom získa tiež:  vedomosti o sociálnej práci vykonávanej v iných rezortoch (napr. školstva, zdravotníctva, justície a pod.),  vedomosti zo základov teórie a praxe sociálnej práce s jednotlivými cieľovými skupinami  vedomosti z problematiky riešenia sociálnych rizík,  vedomosti z oblasti antidiskriminačnej a antiopresívnej praxe,  porozumenie sociálnemu fungovaniu jedinca,  porozumenie kultúrnym, etnickým a spirituálnym kontextom sociálnej práce,  chápu význam zakotvenia sociálnej práce v národnej a medzinárodnej sociálnej politike,  základy kritického myslenia,  schopnosť samostatnej, tvorivej práce. Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu sociálne služby a poradenstvo vie využiť získané poznatky pri analýze sociálnych systémov a sociálnych javov, dokáže generalizovať získané poznatky a vhodne ich aplikovať v praktickom výkone sociálnej práce v rôznych oblastiach spoločenskej praxe. Na základe štúdia absolvent bude schopný:  realizovať depistáž (samostatne vyhľadať jedincov odkázaných na pomoc),  posúdiť životnú situáciu klienta/klientov s ohľadom na špecifiká a potreby príslušnej skupiny,  určiť mieru sociálneho rizika jeho/ich životnej situácie,  naplánovať, zvoliť a použiť adekvátnu metodiku práce na svoju intervenčnú odbornú činnosť a vyhodnotiť účinnosť poskytnutej pomoci,  motivovať klienta/klientov k spolupráci,  poskytovať bazálne sociálne poradenstvo,  orientovať sa v systéme verejnej správy a jej kompetenciách,  identifikovať vplyv externého prostredia na životnú situáciu klienta,  efektívne zvládať administratívne činnosti súvisiace s výkonom profesie. Absolvent získa praktické schopnosti a zručnosti:  schopnosť aplikovať relevantné riešenia sociálnych situácií v súlade so získanými teoretickými a praktickými poznatkami,  schopnosť kritického úsudku pri prijímaní riešení sociálnych problémov ľudí v rozličných situáciách,  schopnosť využívať moderné metódy a prostriedky, vrátane najnovších IKT,  spolupracovať pri navrhovaní, implementovaní a vyhodnocovaní nových čiastkových riešení sociálnych situácií a problémov cieľových skupín,  spolupracovať v projektových tímoch na vyvíjaní, zavádzaní, implementovaní a overovaní čiastkových riešení sociálnych problémov,  riadiť sa primeranými praktikami v súlade s profesionálnym, právnym a etickým rámcom disciplíny. Štúdiom bakalárskeho programu sociálne služby a poradenstvo absolvent získa aj prenositeľné kompetencie ako napr.:  komunikačné zručnosti,  prezentačné zručnosti,  technologické zručnosti – práca s didaktickou technikou,  zručnosti z oblasti kooperatívneho učenia.

Požiadavky na uchádzačov o štúdium, spôsob ich výberu a odporúčané osobnostné predpoklady  9. Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu a) Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium. Podmienky prijímacieho konania sú inkluzívne a zaručujú rovnaké príležitosti každému uchádzačovi, ktorý preukáže potrebné predpoklady na absolvovanie štúdia. UCM môže prijímať uchádzačov len na štúdium akreditovaných študijných programov, ktoré má uvedené v registri študijných programov 1)Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium alebo na štúdium študijného programu podľa § 53 ods. 3 zákona je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Poriadok prijímacieho konania UCM je na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/29_21_Poriadok_prijimacieho_konania_na_UCM.pdf b) Postupy prijímania na štúdium. Podmienky prijatia na bakalárske študijné programy: Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania ukončené maturitnou skúškou. Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, bude smerodajné: známky z predmetov na maturitnej skúške, lekárske potvrdenie (študijný program sociálne služby a poradenstvo) – uchádzači doručia najneskôr v deň zápisu lekárske potvrdenie o schopnosti uchádzača vykonávať odbornú prax počas štúdia. Súčasťou prihlášky na bakalárske vysokoškolské štúdium je životopis, potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, overená kópia maturitného vysvedčenia. Uchádzačom, ktorí maturujú v akademickom roku 2020/2021, potvrdí výsledky štúdia stredná škola. Maturitné vysvedčenie (overenú kópiu) pošlú uchádzači po vykonaní maturitnej skúšky, prípadne doručia na zápis. Uchádzači o štúdium budú zoradení na základe výsledku maturitnej skúšky. Uchádzači o štúdium budú podmienečne prijatí na štúdium s tým, že maturitné vysvedčenie musia dodatočne predložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium

Pravidlá vyučovania sa a učenia sa Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v ŠP, ktoré umožňujú dosahovať výstupy vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov a ich potrieb sú ukotvené v Interných predpisoch UCM a FSV UCM v Trnave. Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM v Trnave: ● Previazanie vzdelávania a tvorivých činností, pričom úroveň a zameranie tvorivej činnosti zodpovedá stupňu vysokoškolského vzdelávania a výstupom vzdelávania, sa zabezpečuje výberom učiteľov zodpovedných za študijný program a učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety s kvalitnými vedeckými výstupmi ● Podpora internacionalizácie vzdelávacích, tvorivých a ďalších súvisiacich činností, aby jej miera zodpovedala poslaniu a strategickým cieľom vysokej školy, cieľom a výstupom vzdelávania a potrebám zainteresovaných strán sa realizuje prostredníctvom angažovania hosťujúcich profesorov zo zahraničia, prostredníctvom programov ERASMUS a iných mobilitných programov, ako aj prostredníctvom stáží učiteľov na zahraničných univerzitách ● Ochrana proti akémukoľvek druhu intolerancie a diskriminácie študentov, zamestnancov a uchádzačov, najmä na základe pohlavia/rodu, rasy, farby pleti, jazyka, veku, sexuálnej orientácie, viery alebo náboženstva, zdravotného znevýhodnenia, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku a pôvodu sa realizuje dodržiavaním smernice o GDPR a Etického kódexu. ● Obsah a úroveň kvalifikácie napĺňa sektorovo-špecifické očakávania zamestnávateľov a iných externých zainteresovaných strán za zabezpečuje prihliadnutím: k názorom, poznatkom a skúsenostiam študentov a absolventov fakulty, k úrovni poznania vo vede a praxi, k vymedzeniu cieľov a výstupov vzdelávania, k rozboru osobnostného rozvoja a tvorivosti, k rozboru uplatniteľnosti absolventa na trhu práce, požiadavkám príslušnej úrovne Národného kvalifikačného rámca, Kvalifikačného rámca európskeho vysokoškolského priestoru a sektorovo-špecifickým očakávaniam, k zaťaženosti v podobe materiálnych a ľudských kapacít ● Študijné programy majú jasne špecifikovaný profil absolventa a v tomto rámci jasne vymedzené a komunikované ciele a výstupy vzdelávania, ktoré sú overiteľné a zodpovedajú poslaniu vysokej školy, príslušnému stupňu kvalifikačného rámca a oblasti poznania podľa príslušného študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov, v ktorých ich absolventi získajú vysokoškolské vzdelanie ● V študijných programoch je jednoznačne previazané vzdelávanie s tvorivými činnosťami, pričom úroveň a zameranie tvorivej činnosti zodpovedá stupňu vysokoškolského vzdelávania a výstupom vzdelávania ● Študijné programy poskytujú študentom prenositeľné spôsobilosti, ktoré ovplyvňujú osobný rozvoj študentov a môžu byť využité v ich budúcom kariérnom uplatnení a v život ako aktívnych občanov v demokratických spoločnostiach Učenie sa, vyučovanie a hodnotenie orientované na študenta ● Priebeh štúdia na UCM upravuje Študijný poriadok UCM 15. Umožňuje študentom zvoliť si vlastné tempo štúdia, prináša im flexibilitu vzdelávacieho procesu s prihliadnutím na kreditový systém. Zároveň je Študijný poriadok UCM predmetom administratívneho overovania a kontroly jednotlivých etáp štúdia. Pri zabezpečovaní kvalitného vzdelania študenta má zásadný význam učiteľ, ktorý študentovi umožňuje získať vedomosti, schopnosti a zručnosti. Rôznorodosť študentskej obce a väčší dôraz na výsledky vzdelávania si vyžaduje, aby sa uplatňovalo učenie a vyučovanie orientované na študenta, čím sa mení aj rola učiteľa. Učiteľ študenta motivuje, vedie študenta, ale zároveň mu dáva dostatočný priestor na jeho realizáciu ● Výchovno-vzdelávací proces na UCM poskytuje rôzne formy vzdelávania (denná forma, externá forma) a metódy vzdelávania (prezenčná metóda, dištančná metóda, kombinovaná metóda), vymedzuje vedomosti, schopnosti, kompetencie, ktoré by mal študent ovládať, ak chce vykonávať povolanie, na ktoré sa v rámci štúdia pripravuje. Jednotlivé študijné programy majú v akreditačných spisoch presne kvantifikovateľne vymedzené jadro vedomostí, ktoré vychádza z konkrétneho študijného odboru a sú v súlade s Národným kvalifikačným rámcom SR ● Podmienky pre absolvovanie jednotlivých predmetov definujú Informačné listy predmetov. Tento dokument okrem definovania samostatných podmienok absolvovania predmetu obsahuje aj ciele predmetu, výsledky vzdelávania, harmonogram výučby, literatúru k predmetu a stupnicu hodnotenia k absolvovaniu predmetu ● Pri uskutočňovaní študijných programov je povzbudzovaná aktívna úloha, autonómia, tvorivosť a samostatnosť študentov vo vzdelávaní a v procese učenia sa a tento prístup sa odzrkadľuje aj v hodnotení študentov

Podmienky absolvovania študijného programu  Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia. Pre bakalársky študijný program je stanovený celkový počet 180 kreditov v nasledovnom pomere: a) počet kreditov za štúdium: 160 b) počet kreditov za obhajobu záverečnej práce: 10 c) počet kreditov za úspešné vykonanie štátnej skúšky: 10 (2 x 5 kreditov za štátnicové predmety) Pravidlá a podmienky spojené s priebehom štúdia, jeho ukončením, pravidlá na opakovanie, predĺženie a prerušenie štúdia sú stanovené v Študijnom poriadku UCM https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf Ide najmä o: – § 7 Harmonogram štúdia – § 8 Kreditový systém štúdia – § 9 Študijný program a študijný plán – § 10 Predmety študijného programu – § 11 Zápis a absolvovanie predmetov – § 12 Súbor vzdelávacích činností – § 13 Individuálny harmonogram štúdia – § 14 Absolvovanie študijných predmetov – § 15 Hodnotenie výsledkov štúdia – § 16 Kontrolné etapy štúdia – § 17 Záverečná práca – § 18 Štátna skúška – § 19 Celkové hodnotenie štúdia – § 20 Skončenie štúdia – § 22 Prerušenie štúdia – § 23 Zanechanie štúdia e) Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu. – počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia, – počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia , – počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia, – počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program, – počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia, – počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia, – počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za projektovú prácu s uvedením príslušných predmetov v inžinierskych študijných programoch , počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za umelecké výkony okrem záverečnej práce v umeleckých študijných programoch. V bakalárskom študijnom programe sociálne služby a poradenstvo je potrebné pre riadne ukončenie štúdia získať 180 kreditov v nasledovnej skladbe: – počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 161 , – z toho 10 kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce a 10 kreditov za štátnu záverečnú skúšku, – počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia : 17, – počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia : 2. Priebeh štúdia na UCM upravuje Študijný poriadok UCM. Umožňuje študentom zvoliť si vlastné tempo štúdia, prináša im flexibilitu vzdelávacieho procesu s prihliadnutím na kreditový systém. Zároveň je Študijný poriadok UCM predmetom administratívneho overovania a kontroly jednotlivých etáp štúdia. Podmienky pre absolvovanie jednotlivých predmetov definujú Informačné listy predmetov, ktoré sú dostupné v AIS univerzity. Tento dokument okrem definovania samostatných podmienok absolvovania predmetu obsahuje aj ciele predmetu, výsledky vzdelávania, harmonogram výučby, literatúru k predmetu a stupnicu hodnotenia k absolvovaniu predmetu. Povinnosťou učiteľov jednotlivých predmetov je oboznámiť študentov s podmienkami hodnotenia predmetu na začiatku semestra, požiadavky na ukončenie predmetu sa nesmú v priebehu výučby meniť. Informačné listy a dokumenty k predmetu sú zverejnené v AIS. Zároveň učiteľ na začiatku výučby predmetu jasne definuje pravidlá týkajúce sa absencie študentov vo vyučovacom procese. S celkovým výsledkom hodnotenia predmetu sa študent oboznámi prostredníctvom AIS alebo v priamom kontakte s vyučujúcim v deň konania skúšky predmetu. Hodnotenie študentov sa vo väčšine prípadov uskutočňuje jedným vyučujúcim, môžu sa však vyskytnúť prípady skúšania viacerých vyučujúcich na hodine, t. j. priebežné hodnotenie alebo odborná prevádzková prax študentov, na ktorej hodnotení sa môže podieľať aj odborníci z praxe. Hodnotenie študenta viacerými pedagógmi sa realizuje na štátnych skúškach, kedy komisie pre štátne skúšky sú zostavované v súlade so zákonom. Súčasťou štátnej skúšky je aj obhajoba záverečnej práce, na ktorú vypracováva posudok vedúci práce/školiteľ a oponent, ktorý môže byť aj z externého prostredia. Študent má možnosť požiadať o komisionálne skúšanie za účasti aspoň dvoch skúšajúcich učiteľov, ktorých určí vedúci katedry alebo študijný prodekan. Študent má možnosť obrátiť sa na kompetentné osoby (vedúci katedry, prodekan, dekan, kontrolór UCM) so sťažnosťami. Študenti majú k dispozícii formálne odvolacie konanie, majú zaručenú možnosť participácie na preskúmavaní podnetov a riešení a majú zaručenú spätnú väzbu týkajúcu sa výsledkov ich preskúmavania a prijatých opatrení. V prípade závažných okolností sťažnosti rieši kontrolór univerzity. Študent má možnosť obrátiť sa aj na Etickú komisiu v prípade domnienky o porušení etického kódexu univerzity. Podrobné informácie k danej problematike sú dostupné v Študijnom poriadku: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf a vo vnútornom predpise Univerzity: Vnútorný systém zabezpečovania kvality na UCM (dokument dostupný na intranete univerzity).

Postupy a kritériá hodnotenia http://www.fsvucm.sk/files/zos%C3%BA%C4%BEa%C4%8Fovanie/ILP%20SOSL%20BcD/ILP_SOSL_BcD.pdf

Zdroje študijného programu  Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora a) Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská). FSV UCM realizuje svoj edukačný program takmer výlučne v budove fakulty na Bučianskej ulici 4/A, Trnava. Vo výnimočných prípadoch využíva aj priestory budovy nachádzajúcej sa na sídlisku Družba v bývalej Základnej škole – v JAME, Trnava (hneď za hlavnou budovou FSV UCM na Bučianskej). V budove na Bučianskej ulici 4/A v Trnave sa nachádzajú okrem štandardných prednáškových a seminárnych miestností aj auly vhodné na organizovanie väčších podujatí (veľká aula) a dve menšie auly. Prehliadku priestorov FSV môžete sledovať na: http://www.google.com/maps/d/edit?mid=1DH_sdblFWaElZdEGDpqSddFsWu0&msa=0&ll=48.376934,17.590442&s pn=0.011431,0.01929 Fakulta každoročne investuje do materiálneho a technického vybavenia i do priestorov určených na výučbu. Všetky priestory určené na výučbu sú vybavené počítačovou technikou, data projektorom, plátnom a ozvučením. Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave disponuje vynikajúcim technickým vybavením a zázemím, ktoré študentom prináša komfort počas štúdia. Študenti môžu využívať špecializovanú fakultnú knižnicu, multimediálnu učebňu, veľkú či malú aulu, laboratórium pre výskum marketingu a komunikácie vo verejnej správe, multimediálnu konferenčnú miestnosť, zasadacie miestnosti a špeciálne učebne. Všetky priestory fakulty sú pokryté wifi signálom, prostredníctvom ktorých môže byť študent a zamestnanec pripojený na internet. Počítačovou technikou s pripojením na internet vrátane tlačiarní sú vybavené aj kancelárie zamestnancov. Na fakulte je zriadená špeciálna relaxačná miestnosť pre študentov so špecifickými potrebami. Priestorové vybavenie fakulty odzrkadľujú moderné prednáškové miestnosti s dostatočnou kapacitou pre prácu väčších aj menších skupín študentov. Študenti môžu využívať oddychové zóny, telocvičňu či posilňovňu. http://www.fsvucm.sk/11_124/mapka-budov http://www.fsvucm.sk/11_1505/relaxacna-miestnost http://www.fsvucm.sk/11_225_226/informacie http://www.fsvucm.sk/11_203_205/koordinator-pre-zdravotne-postihnutych b) Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne). Tieto úlohy zabezpečuje na UCM Centrum informačných zdrojov (https://www.ucm.sk/sk/centruminformacnych- zdrojov-ucm-v-trnave), ktoré plní funkciu akademickej knižnice, ktorej hlavným poslaním je získavať, spracovávať, uchovávať a sprostredkovávať informácie, literatúru a ďalšie kultúrne hodnoty. Centrum informačných zdrojov UCM zahŕňa:  Referát knižničných služieb – všetky knižničné jednotky sú spracované v knižničnom informačnom systéme DAWINCI, momentálne knižnica disponuje 56 374 knižnými jednotkami.  Referát informačných služieb na rok 2021 Univerzita CM má prostredníctvom eurofondov a fin. prostriedkov MŠ predplatené nasledujúce databázy: SpringerLink, SpringerNature, ScienceDirect, Scopus, Web of Science.  Referát vydavateľských služieb – edičná činnosť je významnou oblasťou činnosti členov akademickej obce, ktorou sa realizuje sloboda vedeckého bádania a zverejňovanie jeho výsledkov; úlohou edičnej činnosti je zabezpečiť vydávanie študijnej literatúry, vedeckých prác, časopisov a ďalšej literatúry určenej pre potrebu univerzity. VIRTUÁLNA ŠTUDOVŇA – virtuálna študovňa je výsledkom spolupráce medzi CVTI SR v Bratislave a UCM v Trnave. V študovni je online prístup k elektronickým verziám dokumentov z knižničného fondu UCM v Trnave. Bolo spracovaných 393 titulov, čo je 61 487 strán. V rámci FSV majú študenti k dispozícii špecializovanú fakultnú knižnicu nachádzajúcej sa priamo v budove fakulty. Ku dňu 31.12.2020 tvorilo knižničný fond fakultnej knižnice 9 348 knižničných jednotiek. Z toho bolo kníh a zviazaných periodík 7 136, audiovizuálnych a elektronických dokumentov 82, záverečných prác 2 130. Do nákupu knižničného fondu za rok 2020 fakulta investovala čiastku 1 750,61 EUR. Knižničné jednotky sú priebežne dopĺňané z fakultných prostriedkov, grantových prostriedkov a darov. Členovia akademického pracoviska aktívne prispievajú k tvorbe učebných textov, skrípt a monografií potrebných pre zvyšovanie kvality výučby. Literatúra pokrýva najmä oblasť politológie, verejnej správy a politiky, sociálnych služieb, no obsahuje aj širokú ponuku z ostatných vedných odborov. Študenti počas štúdia môžu využívať rôzne online databázy, ktoré im uľahčujú plniť študentské povinnosti pri písaní semestrálnych prác ako aj pri samoštúdiu. Študenti majú dispozícii zadarmo aj využívanie balíka aplikácii Microsoft Office 365. Fakulta má k dispozícií na webe pre študentov ja virtuálnu knižnicu, ktorá obsahuje E-publikácie k jednotlivým predmetom študijného programu. Link: http://fsvucm.sk/12_133_247/e-publikacie Referentka pre knižničné systémy: Katarína Procházková katarina.prochazkova@ucm.sk d) Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie. Súčasťou študijného programu Sociálne služby a poradenstvo sú aj odborné praxe, ktoré študenti realizujú v organizáciách a inštitúciách, v ktorých je vykonávaná , alebo zabezpečovaná sociálna práca alebo sociálne služby. Naši partneri sa nachádzajú na viacerých miestach Slovenska. Ide napr. o: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska 4, 816 43 Bratislava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava, Jána Bottu 4, 917 01 Trnava Trnavský samosprávny kraj Sociálna poisťovňa – pobočka Trnava, Ul. V. Clementisa 24/A, 917 22 Trnava Záujmové združenie RODINA – Azylový dom Tamara, útulok a zariadenie núdzového bývania pre týrané ženy a matky s deťmi v núdzi Okružná 20, 917 01 Trnava Zariadenie núdzového bývania pre ženy – Jozefínum, Nám. L. van Beethovena 556/9, 919 65 Dolná Krupá OZ VAGUS Račianska 78, 831 02 Bratislava Jednota dôchodcov na Slovensku o.z., Výhonská 1, 831 06 Bratislava Humanus, n.o., Nábrežie A. Hlinku 51, 920 01 Hlohovec Reedukačné centrum Zámok, Zámok 1, 920 29 Hlohovec Reedukačné centrum Trstín, Trstín 335, 919 05 Trstín Trnavská arcidiecézna charita, Hlavná 43, 917 01 Trnava Centrum pre deti a rodiny Sereď, A. Hlinku 1139/11, 926 01 Sereď Centrum pre deti a rodiny Trnava, Botanická 6269 Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Košeca 898, 018 64 Košeca OZ ĎAKUJEM – PAĽIKERAV, Šarišské Bohdanovce Pezinská dielnička, Kollárova 12, 902 01 Pezinok DS Ôsmy svetadiel, Borová 8, 919 61 Borová Zariadenie pre seniorov, Terézie Vansovej 2914/5, Trnava ZSS – Evanjelický Diakonický Domov Dôchodcov, Kalinčiakova 3365/45, 917 01 Trnava Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare Centrum pomoci pre rodinu, Štefánikova 46 Trnava a Združenie STORM, Ivana Krasku 2464/38, 926 01 Sereď Partnerstvo medzi FSV a subjektami z oblasti praxe sa prejavuje aj pri realizácii vedeckých a odborných podujatí, ktoré sú dostupné aj našim študentom, čím sa rozširuje okruh vedomostí získavaných počas ich pregraduálneho šúdia. Ide o aktivity ako napr.: Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov VI.; Sekcia Katedry sociálnych služieb a poradenstva: Výzvy demografickej krízy pre sociálnu politiku a sociálnu prácu. 28.októbra 2021 (hybridná) Dôsledky pandémie COVID-19 na kvalitu života. 18. máj 2021 (hybridná) Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov IV. Sekcia Katedry sociálnych služieb a poradenstva: Sociálna politika v 21. storočí. 30. októbra 2019 Jazyková kompetencia ako súčasť celoživotného vzdelávania II. 08. november 2019 Spoločný priestor – Autizmus, samota, ktorá nebolí 29. apríl 2019 Spoluorganizátormi konferencie boli FSV UCM, TTSK, O. z. Spoločnosť pre zmysluplný život a Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v Trnave „Quovadis FSV UCM ?“ a „Dôstojný život človeka v dimenziách zdravotnej a sociálnej starostlivosti“. 29. november 2018 Sociálne vedy z perspektívy mladých pracovníkov III. Sekcia Katedry sociálnych služieb a poradenstva: Súčasné trendy a výzvy pre sociálne služby. Trnava. 6.-7. novembra 2018 Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe VII. Medzinárodná vedecká konferencia , 14.-15. júna 2018 K spoluorganizátorom konferencie patrili UCM v Trnave, FSV UCM v Trnave, CercleS, Česko – slovenská asociácia učiteľov cudzích jazykov na vysokých školách Jazyková kompetencia ako súčasť celoživotného vzdelávania I. 14.november 2018 Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov II. Sekcia Katedry sociálnych služieb a poradenstva: Supplement sociálnych služieb v teórii a prax. 7.-8. novembra 2017 Migrácia a jej dopad na krajiny V4. 21. apríl 2016 Cyrilo-metodské dni sociálnych služieb II. – Nové výzvy pre sociálne služby a poradenstvo. 4. februára 2016 Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov I. Sekcia Katedry sociálnych služieb a poradenstva: Vybrané dimenzie sociálnej politiky v podmienkach Slovenskej republiky. 8. a 9. novembra 2016 Cyrilo – Metodské dni sociálnych služieb I. Nové výzvy pre sociálne služby a poradenstvo 5.–6. február 2015 Starnutie populácie – celospoločenský problém. 29. marca 2012 Špecifickým partnerom je Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci, ktorá je občianskym združením s celoslovenskou pôsobnosťou. Spoluprácou s ASVP získava naša Katedra sociálnych služieb a poradenstva najnovšie informácie o domácom aj svetom vývoji v sociálnej práci, ako aj podnety k skvalitneniu niektorých oblastí pregraduálnej prípravy sociálnych pracovníkov.

Možnosti učenia sa študentov  Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v ŠP, ktoré umožňujú dosahovať výstupy vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov a ich potrieb sú ukotvené v Interných predpisoch UCM a FSV UCM v Trnave. Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM v Trnave: ● Previazanie vzdelávania a tvorivých činností, pričom úroveň a zameranie tvorivej činnosti zodpovedá stupňu vysokoškolského vzdelávania a výstupom vzdelávania, sa zabezpečuje výberom učiteľov zodpovedných za študijný program a učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety s kvalitnými vedeckými výstupmi ● Podpora internacionalizácie vzdelávacích, tvorivých a ďalších súvisiacich činností, aby jej miera zodpovedala poslaniu a strategickým cieľom vysokej školy, cieľom a výstupom vzdelávania a potrebám zainteresovaných strán sa realizuje prostredníctvom angažovania hosťujúcich profesorov zo zahraničia, prostredníctvom programov ERASMUS a iných mobilitných programov, ako aj prostredníctvom stáží učiteľov na zahraničných univerzitách ● Ochrana proti akémukoľvek druhu intolerancie a diskriminácie študentov, zamestnancov a uchádzačov, najmä na základe pohlavia/rodu, rasy, farby pleti, jazyka, veku, sexuálnej orientácie, viery alebo náboženstva, zdravotného znevýhodnenia, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku a pôvodu sa realizuje dodržiavaním smernice o GDPR a Etického kódexu. ● Obsah a úroveň kvalifikácie napĺňa sektorovo-špecifické očakávania zamestnávateľov a iných externých zainteresovaných strán za zabezpečuje prihliadnutím: k názorom, poznatkom a skúsenostiam študentov a absolventov fakulty, k úrovni poznania vo vede a praxi, k vymedzeniu cieľov a výstupov vzdelávania, k rozboru osobnostného rozvoja a tvorivosti, k rozboru uplatniteľnosti absolventa na trhu práce, požiadavkám príslušnej úrovne Národného kvalifikačného rámca, Kvalifikačného rámca európskeho vysokoškolského priestoru a sektorovo-špecifickým očakávaniam, k zaťaženosti v podobe materiálnych a ľudských kapacít ● Študijné programy majú jasne špecifikovaný profil absolventa a v tomto rámci jasne vymedzené a komunikované ciele a výstupy vzdelávania, ktoré sú overiteľné a zodpovedajú poslaniu vysokej školy, príslušnému stupňu kvalifikačného rámca a oblasti poznania podľa príslušného študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov, v ktorých ich absolventi získajú vysokoškolské vzdelanie ● V študijných programoch je jednoznačne previazané vzdelávanie s tvorivými činnosťami, pričom úroveň a zameranie tvorivej činnosti zodpovedá stupňu vysokoškolského vzdelávania a výstupom vzdelávania ● Študijné programy poskytujú študentom prenositeľné spôsobilosti, ktoré ovplyvňujú osobný rozvoj študentov a môžu byť využité v ich budúcom kariérnom uplatnení a v živote ako aktívnych občanov v demokratických spoločnostiach Učenie sa, vyučovanie a hodnotenie orientované na študenta ● Priebeh štúdia na UCM upravuje Študijný poriadok UCM 15. Umožňuje študentom zvoliť si vlastné tempo štúdia, prináša im flexibilitu vzdelávacieho procesu s prihliadnutím na kreditový systém. Zároveň je Študijný poriadok UCM predmetom administratívneho overovania a kontroly jednotlivých etáp štúdia. Pri zabezpečovaní kvalitného vzdelania študenta má zásadný význam učiteľ, ktorý študentovi umožňuje získať vedomosti, schopnosti a zručnosti. Rôznorodosť študentskej obce a väčší dôraz na výsledky vzdelávania si vyžaduje, aby sa uplatňovalo učenie a vyučovanie orientované na študenta, čím sa mení aj rola učiteľa. Učiteľ študenta motivuje, vedie študenta, ale zároveň mu dáva dostatočný priestor na jeho realizáciu Výchovno-vzdelávací proces na UCM poskytuje rôzne formy vzdelávania (denná forma, externá forma) a metódy vzdelávania (prezenčná metóda, dištančná metóda, kombinovaná metóda), vymedzuje vedomosti, schopnosti, kompetencie, ktoré by mal študent ovládať, ak chce vykonávať povolanie, na ktoré sa v rámci štúdia pripravuje. Jednotlivé študijné programy majú v akreditačných spisoch presne kvantifikovateľne vymedzené jadro vedomostí, ktoré vychádza z konkrétneho študijného odboru a sú v súlade s Národným kvalifikačným rámcom SR ● Podmienky pre absolvovanie jednotlivých predmetov definujú Informačné listy predmetov. Tento dokument okrem definovania samostatných podmienok absolvovania predmetu obsahuje aj ciele predmetu, výsledky vzdelávania, harmonogram výučby, literatúru k predmetu a stupnicu hodnotenia k absolvovaniu predmetu ● Pri uskutočňovaní študijných programov je povzbudzovaná aktívna úloha, autonómia, tvorivosť a samostatnosť študentov vo vzdelávaní a v procese učenia sa a tento prístup sa odzrkadľuje aj v hodnotení študentov SP 4.2. Je umožnená flexibilita trajektórií učenia sa a dosahovania výstupov vzdelávania. Študijný program umožňuje zodpovedajúce vzdelávanie sa mimo vysokej školy v domácich a zahraničných inštitúciách, najmä prostredníctvom podpory mobilít. Výsledky tohto vzdelávania sú uznávané vysokou školou. Pri uskutočňovaní študijných programov je povzbudzovaná aktívna úloha, autonómia, tvorivosť a samostatnosť študentov vo vzdelávaní a v procese učenia sa a tento prístup sa odzrkadľuje aj v hodnotení študentov ● Pri uskutočňovaní študijných programov je rešpektovaná rozmanitosť študentov a ich potrieb a je umožňovaná flexibilita trajektórií v štúdiu aj s ohľadom na možnosť zosúladenia pracovného/rodinného života so štúdiom na vysokej škole ● Pri uskutočňovaní študijných programov sa pružne využíva spektrum pedagogických metód, foriem a koncepcií, metód hodnotenia a ich aplikácia sa pravidelne hodnotí a zdokonaľuje. Medzi metódy hodnotenia vedomostí a schopností študentov na UCM patria: písomné skúšky, projekty, protokoly z laboratórnych cvičení, prezentácie, eseje, prípadové štúdie, príklady, kombinované skúšky (písomná a ústna forma) a pod. Hodnotenie študentov sa vykonáva v súlade s postupmi definovanými v Študijnom poriadku UCM ● Študentom je poskytované primerané vedenie a podpora zo strany učiteľov a je podporovaný vzájomný rešpekt vo vzťahu študent – učiteľ ● Skúšajúci sú dôkladne oboznámení s existujúcimi metódami verifikácie dosahovania výstupov vzdelávania, metódami testovania, skúšania a posudzovania výkonov študentov a majú podporu vysokej školy na ďalšie zdokonaľovanie svojich vedomostí a zručností v tejto oblasti ● Hodnotenie umožňuje študentom preukázať rozsah a úroveň, do akej sa im podarilo dosiahnuť očakávané výstupy vzdelávania a študentom poskytuje spätnú väzbu, ktorá môže byť v nevyhnutných prípadoch spojená s odporúčaniami a usmerneniami týkajúcimi sa procesu učenia sa Hodnotenie je konzistentné a spravodlivo aplikované vo vzťahu k všetkým študentom, vykonávané v súlade s vopred schválenými postupmi a prinášajúce spoľahlivé závery, ktoré v podobných prípadoch nevedú k neodôvodneným rozdielom ● Pri hodnotení študentov a uchádzačov sa primerane zohľadňujú okolnosti týkajúce sa študentov so špecifickými potrebami (napr. študent/ka s poruchami mobility, študent/ka so zrakovým, alebo sluchovým postihnutím apod.) ● Študenti majú k dispozícii prostriedky nápravy voči výsledkom hodnotenia, pričom je zaručené spravodlivé zaobchádzanie so žiadateľmi o nápravu. Študent má možnosť požiadať o komisionálne skúšanie za účasti aspoň dvoch skúšajúcich učiteľov, ktorých určí vedúci katedry. Pri hodnotení študenta sa má zohľadniť aj jeho aktivita, samostatnosť a prípadne aj kreativita. Pri hodnotení študenta sa v primeranej miere môžu zohľadniť poľahčujúce okolnosti (napr. úraz, choroba, tehotenstvo). Študent má možnosť sťažovať sa v súlade s osobitným vnútorným predpisom. Študenti majú k dispozícii formálne odvolacie konanie, majú zaručenú možnosť participácie na preskúmavaní podnetov a riešení a majú zaručenú spätnú väzbu týkajúcu sa výsledkov ich preskúmavania a prijatých opatrení. V prípade závažných okolností sťažnosti rieši kontrolór univerzity. Študent má možnosť obrátiť sa aj na Etickú komisiu v prípade domnienky o porušení etického k kódexu univerzity ● Ako súčasť hodnotiaceho procesu univerzity sa každoročné vypracováva „Správa o výsledkoch vo výchovno-vzdelávacej činnosti“ 21, ktorá sa predkladá na rokovanie Vedeckej rady UCM ako aj jej fakúlt. V nej sa analyzujú najvýznamnejšie kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele vzdelávacieho procesu v súlade s Dlhodobým zámerom UCM Podpora mobilít: Rozvoj medzinárodnej spolupráce na Univerzite sv. Cyrila a Metoda sa realizuje predovšetkým formou bilaterálnych a multilaterálnych dohôd zameraných na vzájomnú výmenu študentov, pedagogických a nepedagogických pracovníkov, ako aj prostredníctvom realizácie medzinárodných vedeckých projektov, organizovaní spoločných vedeckých podujatí a prezentácií výsledkov práce vo forme spoločných publikácií. Naši študenti a zamestnanci, ktorí majú záujem o zahraničný pobyt, môžu využiť pestrú ponuku mobilít prostredníctvom programu Erasmus+ alebo môžu absolvovať zahraničný pobyt na základe medzinárodných bilaterálnych dohôd, poprípade využiť možnosti v rámci iných mobilitných a štipendijných schém a programov. Súčasťou podpory rozvoja medzinárodných vzťahov je aj prijímanie zahraničných návštev, delegácii a odborníkov, ktoré obohacujú výučbový proces a prispievajú k internacionalizácii vedy, výskumu a vzdelávania na našej univerzite. Univerzita získala projekt v rámci programu Erasmus+ „Mobility študentov a zamestnancov vysokých škôl medzi krajinami programu a partnerskými krajinami“, tzv. International Credit Mobility (ICM) v rámci programu Erasmus+, Kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov. Tento projekt umožňuje realizáciu mobilít študentov a zamestnancov univerzity v rámci podpísaných inter-inštitucionálnych zmlúv medzi krajinami programu (Slovensko) a partnerskými krajinami, t.j krajinami mimo EU. Mobility študentov mimo program Erasmus: FSV UCM v rámci svojho zapojenia do siete CEEPUS umožňuje svojim študentom a pedagógom taktiež mobility na partnerské univerzity zapojené v tejto sieti. Mobility študentov mimo program Erasmus+ a CEEPUS sa môžu realizovať cez SAIA programy, iné grantové programy (napr. Fulbrightove štipendiá) alebo na základe medziuniverzitnej spolupráce. SAIA programy: Národný štipendijný program, Akcia Rakúsko – Slovensko, CEEPUS, medzivládne dohody. Medziuniverzitná spolupráca: UCM má uzavreté zmluvy o spolupráci s mnohými zahraničnými univerzitami a partnerskými inštitúciami. Výmenné pobyty študentov príp. zamestnancov UCM na základe medziuniverzitnej spolupráce si koordinujú jednotlivé fakulty resp. katedry. Študent si môže takýto pobyt financovať aj tak, že si požiada o grant napr. z Národného štipendijného programu alebo grant poskytovaný na základe medzivládnej dohody.

Povolania úspešného absolventa študijného programu  Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov. Absolvent bakalárskeho stupňa nájde svoje uplatnenie pri výkone odborných činností v oblasti nemocenských a dôchodkových dávok, príspevkov štátnej sociálnej podpory, sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, pomoci v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu ťaž kého zdravotného postihnutia, posudzovaní odkázanosti na sociálnu službu, v oblasti služieb zamestnanosti, pri realizácii odborných činností v oblasti sociálnej prevencie, sociálno-právnej ochrany. Absolvent bakalárskeho študijného programu sociálne služby a poradenstvo je kompetentný na výkon nasledovných pracovných pozícií:  asistent sociálnej práce,  komunitný pracovník,  poradca,  preventista,  plánovač kvality sociálnych služieb,  kontrolór kvality sociálnych služieb,  profesionálny rodič,  radca – v oblasti verejnej správy,  referent.

Uplatnenie absolventov študijného programu  Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu. Absolventi bakalárskeho štúdia vo veľkej miere pokračujú v štúdiu na magisterskom štúdiu v rovnomennom študijnom programe. Podľa údajov Študijného oddelenia až 90 % absolventov bakalárskeho stupňa študijného programu sociálne služby a poradenstvo pokračuje v štúdiu na magisterskom stupni.

Miera úspešnosti študentov: 1. rok-ak.rok 2020/2021 do 2.roka miera úspešnosti v % 28 18 64,28 2.rok do 3.roka miera úspešnosti 18 15 83,33% 3.rok absolventi miera úspešnosti v % 15 10 66,66 priemerná miera úspešnosti SOSL/BcD 64,28%+83,33%+66,66% : 3 = 71,42 %

Osoba majúca hlavnú zodpovednosť za zabezpečenie kvality a rozvoja študijného programu Doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD., mim. prof., vedúca katedry sociálnych služieb a poradenstva, olga.bocakova@ucm.sk

Názov študijného programu Doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD., mim. prof., olga.bocakova@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11014?do=filterFormsubmit& name=O%C4%BEga&surname=Bo%C4%8D%C3%A1kov%C3%A1&sort=surname&employment_st ate=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5 Prof. PhDr. Mgr. Jana Levická, PhD., jana.levicka@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8175?do=filterFormsubmit& surname=Levick%C3%A1&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5 Doc. ThDr. Juraj Sedláček, PhD., juraj.sedlacek@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18206?do=filterFormsubmit& surname=Sedl%C3%A1%C4%8Dek&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5 PhDr. Darina Kubíčková, PhD., darina.kubickova@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18645?do=filterFormsubmit& surname=Kub%C3%AD%C4%8Dkov%C3%A1&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh %C4%BEada%C5%A5 PhDr. Michal Imrovič, PhD., michal.imrovic@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/24648?do=filterFormsubmit& surname=imrovi%C4%8D&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5

Personálne zabezpečenie študijného programu Personálne zabezpečenie študijného programu a) Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie akontaktu). Doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD., mim. prof., vedúca katedry sociálnych služieb a poradenstva, olga.bocakova@ucm.sk b) Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne). Doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD., mim. prof., olga.bocakova@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11014?do=filterFormsubmit& name=O%C4%BEga&surname=Bo%C4%8D%C3%A1kov%C3%A1&sort=surname&employment_st ate=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5 Prof. PhDr. Mgr. Jana Levická, PhD., jana.levicka@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8175?do=filterFormsubmit& surname=Levick%C3%A1&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5 Doc. ThDr. Juraj Sedláček, PhD., juraj.sedlacek@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18206?do=filterFormsubmit& surname=Sedl%C3%A1%C4%8Dek&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5 PhDr. Darina Kubíčková, PhD., darina.kubickova@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18645?do=filterFormsubmit& surname=Kub%C3%AD%C4%8Dkov%C3%A1&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5 PhDr. Michal Imrovič, PhD., michal.imrovic@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/24648?do=filterFormsubmit& surname=imrovi%C4%8D&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5 Priradenie k predmetu je uvedené v študijnom pláne. Pätica osôb zodpovedných za študijný program je vyberaná takým spôsobom, aby boli spôsobilé pokryť vybrané nosné témy jadra znalostí študijného odboru. Na úrovni bakalárskeho študijného programu osoby zodpovedné za študijný program vyučujú nasledovné profilové predmety, ktoré vyučujú: 1) doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD., mim. prof.: Sociálna politika Sociálne služby Politika zamestnanosti 2) PhDr. Michal Imrovič, PhD. SP so skupinou a komunitou Manažment pre sociálnych pracovníkov 3) PhDr. Darina Kubíčková, PhD. Úvod do sociálnych služieb Ľudské práva v pomáhajúcich profesiách 4) prof. PhDr. Mgr. Jana Levická, PhD. Úvod do sociálnej práce Metódy a formy sociálnej práce Metodológia sociálneho výskumu 5) doc. ThDr. Juraj Sedláček, PhD., DiS. Základy etiky Základy sociálneho poradenstva Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu. Odkazy na VUPCH osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu sú dostupné v prílohách. http://www.fsvucm.sk/70/Person%C3%A1lne%20obsadenie – Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny registerzamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu). Zoznam učiteľov s priradením k predmetu je súčasťou študijného plánu. Zoznam učiteľov s uvedením kontaktu a prepojením na CRZVŠ je dostupný na tomto linku: https://ucmtt.sharepoint.com/:x:/t/FSV/EWQMZWoWz91PpvmPRMXgTWQBRdn0oT4SU_YhLbHy8ulwQ?e=kHMlhy – Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov). Zoznam je dostupný v prílohách: https://ucmtt.sharepoint.com/:f:/r/teams/FSV/Zdielane%20dokumenty/Akredit%C3%A1cia%20zos%C3% BAla%C4%8Fovanie/Zoznam%20obh%C3%A1jen%C3%BDch%20z%C3%A1vere%C4%8Dn%C3%BDch%20pr%C 3%A1c/Katedra%20soci%C3%A1lnych%20slu%C5%BEieb%20a%20poradenstva?csf=1&web=1&e=3anaw Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác. Link na VUPCH pedagogických zamestnancov : http://fsvucm.sk/43_70/personalne-obsadenie Meno a priezvisko študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov v Akademickom senáte FSV UCM v Trnave: Mgr. Kristína Dzureková Kontakt: dzurekova1@ucm.sk Mgr. Markéta Mackuľáková: Kontakt: mackulakova1@ucm.sk Bc. Denic Vengrín. Kontakt: vengrin1@ucm.sk Na univezitnej úrovni (AS UCM) študentov zastupujú nasledovní študenti: Mgr. Kristína Dzureková Kontakt: dzurekova1@ucm.sk Mgr. Erik Urc Kontakt: urc1@ucm.sk Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt). Bc. Štefan Víg, 1. roč. mgr. stupňa, denná forma, vig1@ucm.sk Mgr. Zuzana Strculová , 3. roč. mgr. stupňa, externá forma, strculová@ucm.sk Mgr. Erika Štangová, 3. ročník PhD. stupňa, denná forma, stangova1@ucm.sk Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií). Zastupujúci prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť PhDr. Michal Imrovič, PhD. michal.imrovic@ucm.sk, – poskytuje poradenstvo v problematike študijných záležitostí, v otázkach angažovanosti mladých ľudí v spoločnosti. Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami): http://fsvucm.sk/11_178/studijne-oddelenie-fsv-ucm Ing. Zuzana Obúlaná, zuzana.obulana@ucm.sk Mgr. Alena Banárová alena.banarova@ucm.sk PhDr. Oľga Molnárová, olga.molnarova@ucm.sk Koordinátor štúdia zastupujúci prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť: PhDr. Michal Imrovič, PhD., michal.imrovic@ucm.sk Študijný poradca/koordinátor štúdia pre študentov so špecifickými potrebami: PhDr. Darina Kubíčková, PhD., darina.kubickova@ucm.sk Na podpore a poradenstve pre študentov so špecifickými potrebami sa podieľa tiež Študijné oddelenie FSV: http://fsvucm.sk/11_178/studijne-oddelenie-fsv-ucm Ing. Zuzana Obúlaná, zuzana.obulana@ucm.sk Koordinátor mobilít na fakultnej úrovni: PhDr. Dalibor Mikuš, PhD. dalibor.mikus@ucm.sk Koordinátor mobilít na univerzitnej úrovni: Oddelenie vonkajších vzťahov UCM: https://www.ucm.sk/sk/oddelenie-vonkajsich-vztahov/ – doc. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD. prorektorka pre vonkajšie vzťahy, ildiko.matusikova@ucm.sk – Mgr. Simona Štefíčková simona.stefickova@ucm.sk Knižnica – kontakt na pracovisko na FSV UCM http://fsvucm.sk/11_225_226/informacie meno kontaktnej osoby na FSV UCM: Mgr. Katarína Procházková, katarina.prochazkova@ucm.sk Knižnica link na UCM – https://www.ucm.sk/sk/univerzitna-kniznica-ucm-v-trnave/ Technická podpora Oddelenie hospodárskej správy: dalibor.baxa@ucm.sk Centrum informačno-komunikačných technológií: https://www.ucm.sk/sk/centrum-ikt/, Mgr. Matej Lackovič, MBA – vedúci CIKT matej.lackovic@ucm.sk, Ing. Jozef Kšiňan – preukazy ISIC: jozef.ksinan@ucm.skOddelenie vedy a výskumu na FSV UCM: http://fsvucm.sk/12_1387/referat-vedy-vyskumu-a-kvality Mgr. Marta Kuhnová, PhD. marta.kuhnova@ucm.sk Ing. Klaudia Čirčová klaudia.circova@ucm.sk Ing. Jana Machatová jana.machatova@ucm.sk Na úrovni UCM: Prorektor pre kvalitu a vedu prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD., ladislav.lenovsky@ucm.sk Mgr. Ľubica Valčuhová lubica.valcuhova@ucm.sk / od 01.01.2022 Mgr. Lukáš Kurajda, PhD., lukas.kurajda@ucm.sk PhDr. Miroslava Sviteková miroslava.svitekova@ucm.sk Študentský domov – Mgr. Soňa Krahulcová: sona.krahulcova@ucm.sk, https://www.ucm.sk/sk/studentskydomov/

Doplňujúce informácie o študijnom programe napr. úspešní absolventi – známe osobnosti, významný projekt, mobility alebo niečo výnimočné o študijnom programe (prednášateľ, spolupracujúca firma, atď.) Medzi úspešných absolventov študijného programu sociálne služby a poradenstvo patria: Mgr. Tomáš Kramár – výkonný riaditeľ ZPS a DSS Humanus, n. o., Hlohovec, riaditel.humanus@gmail.com PhDr. Mgr. Martin Vavruš, PhD. – Domov pomocnej ruky, n.o. – riaditeľ, manažér sociálnych služieb, odborný garant PhDr. Tomáš Bečár, PhD. – ZSS Pod hradom – vedúci úseku sociálnej práce PhDr. Peter Máťoš, PhD. – Mesto Považská Bystrica – 1. zástupca primátora mesta Považská Bystrica PhDr. Eva Vaská, PhD., MPH – Špecializované zariadenie Seniordom Vajnory – štatutárna zástupkyňa Mgr. Zuzana Petričková – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava – oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok – koordinácia rodinných dávok a príspevku na starostlivosť EÚ PhDr. Mgr. Tomáš Habánik, PhD. – Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o. – manažér kvality sociálnych služieb Mgr. Zuzana Sláviková – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dubnica nad Váhom – oddelenie služieb pre občana – štátne sociálne dávky Mgr. Helena Klempa, PhD. – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín – odbor služieb zamestnanosti, oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF – referent AOTP a ESF – NP Prvá pomoc Mgr. Róberta Humenová – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR PhDr. Anna Suchá, PhD. – Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“ v Prešove – riaditeľka PhDr. Michal Molnár – Dom tretieho veku v Bratislave – sociálny pracovník na zdravotnom úseku PhDr. Martin Halaksa, PhD. – starosta obce Košolná Mgr. Michaela Bistáková – riaditeľka komunitného domova ESTHER v Hlohovci, estherobcianskezdruzenie@gmail.com Mgr. Emma Valigurská – interná doktorandka Katedry sociálnych služieb a poradenstva, valigurska1@ucm.sk Mgr. Erika Štangová – interná doktorandka Katedry sociálnych služieb a poradenstva, stangova1@ucm.sk Mgr. Erika Ochabová – interná doktorandka Katedry sociálnych služieb a poradenstva, ochabova1@ucm.sk Mgr. Michaela Vaceková – interná doktorandka Katedry sociálnych služieb a poradenstva, vacekova1@ucm.sk K úspešným absolventom študijného programu patria aj interní pedagógovia Katedry sociálnych služieb a poradenstva: PhDr. Zuzana Draková, PhD., zuzana.drakova@ucm.sk PhDr. Andrej Hrnčárik, PhD., adrej.hrncarik@ucm.sk PhDr. Lenka Stanová, PhD., lenka.stanova@ucm.sk

Názov študijného programu európske štúdiá a politiky

Udeľovaný akademický titul  bakalár, Bc.

Forma štúdia externá

Číslo a názov študijného odboru 6718 politické vedy

Stupeň štúdia  1

Kód programu – číslo študijného programu 183644

Úroveň národného kvalifikačného rámca úroveň 6

Štandardná dĺžka štúdia v rokoch  4

Jazyk poskytovania  slovenský jazyk

Vzdelávacie ciele a výstupy študijného programu Profil absolventa a ciele vzdelávania Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania . Profil absolventa, ciele a výstupy vzdelávania: Študijný program Európske štúdiá a politiky je zameraný na poskytnutie komplexného rámca vedomostí, zručností i kompetencií v oblasti národnej i európskej politiky v adekvátnom rozsahu I. stupňa vysokoškolského štúdia. Napriek tomu, že vo všeobecnosti na Slovensku bakalársky stupeň štúdia slúži ako príprava na ďalšie štúdium, predkladaný študijný program svojim obsahovým zameraním a doplnkovými aktivitami reaguje na potreby modernej praxe, ktorá v čoraz väčšej miere vyžaduje komplexnú prípravu absolventov v oblasti tvorby európskej verejnej politiky. Študijný program je preto vypracovaný i na základe komunikácie s odborníkmi z praxe ako i zamestnávateľmi a doplnený aktivitami na celkový rozvoj a prípravu národných a európskych lídrov. Z tohto dôvodu sa reálne výsledky vzdelávacieho procesu zameriavajú na prípravu absolventov s komplexnými zručnosťami i kompetenciami s praktickým zameraním, ktorí sú pripravení na samostatnú analytickú prácu. Predpokladom na získanie takýchto prenositeľných kompetencií je skutočnosť, že študenti disponujú okrem základov politických vied a európskych štúdií dostatočným penzom poznatkov, ktoré sú potrebné pre analýzu politických, sociálnych, ekonomických a medzinárodných aspektov rôznych foriem vládnutia a jednotlivých politík či politických aktérov. Študenti v rámci študijného programu európske štúdiá a politiky tieto zručnosti a kompetencie nadobudnú vďaka jeho interdisciplinárnemu charakteru zameraného na komplex poznatkov z oblastí fungovania štátu a jeho častí, Európskej únie, medzinárodných vzťahov a bezpečnosti, ktoré sú doplnené o vedomosti spojené s politickými a spoločenskými procesmi prebiehajúcimi na jednotlivých úrovniach vládnutia. Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu európske štúdiá a politiky tak v procese vzdelávania získava široké spektrum teoretických poznatkov, čo mu umožňuje orientovať sa v procesoch vnútroštátnej a nadnárodnej politiky . Vie aplikovať jednotlivé medzinárodno-politické teórie k analyzovaniu vybraných procesov prebiehajúcich v rámci štátu alebo aj mimo neho. Získané vedomosti vie prepojiť s praxou a to aj vďaka možnosti nadobudnúť praktické skúsenosti pre svoju budúcu kariéru už počas štúdia. Teoretické vedomosti, získané zručnosti môže študent aplikovať na viacerých možnostiach odbornej praxe, čím si ich overuje a prehlbuje do formy praktických kompetencií. Absolvent 1. stupňa vysokoškolského štúdia (bakalár) študijného programu Európske štúdiá a politiky získa východiskové vedomosti a znalosti z vedeckej bázy politických vied, a to v rozsahu a úrovni adekvátnej k stupňu štúdia podľa Kvalifikačného rámca v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania. Tento základ absolventovi determinuje pripravenosť k analytickým úlohám v agende štátnych a medzinárodných organizácií. Absolvent disponuje odborným základom na riešenie samostatných úloh a dokáže prispieť a podieľať sa na tvorbe rôznych sektorových politík európskeho charakteru. Nakoľko súčasťou študijného programu je aj účasť na viacerých odborných študentských podujatiach, diskusiách a workshopoch, absolvent je schopný komunikovať na domácich i medzinárodných fórach. Absolvent si osvojí odborný jazyk a pojmy vzťahujúce sa na tvorbu a implementácie európskej politiky, ako ich použiť pri tvorbe nových politík tak, aby preukázal pochopenie súvislostí a dôsledkov problému i alternatívnych rozhodnutí pri navrhovaní riešenia. Ďalej sa absolvent naučí porovnávať fungovanie politík v medzinárodnom rámci, špeciálne v Európskej únii a tak dokáže navrhnúť postupy a nástroje na riešenie jednotlivých praktických problémov. Zároveň bude absolvent spôsobilý organizovať prácu v pracovných skupinách, spolupracovať pri príprave verejnej politiky na európskej, národnej i lokálnej úrovni, analyzovať potreby, identifikovať a pomenovať problémy, navrhovať, vytvárať, realizovať, monitorovať a vyhodnocovať politiky, uskutočňovať empirický výskum a interpretovať jeho výsledky a aplikovať odporúčania výskumu v praxi. Absolvent je pripravený na chápanie interdisciplinárnych súvislostí fungovania moderných politických systémov a režimov. A nakoľko je európska dimenzia tvorby politiky založená na synergii a konvergencii, absolventi budú pripravení hľadať riešenia pre modernú Európu. Rozsah vedomostí mu umožní pokračovať v druhom stupni štúdia, alebo mu umožní vstúpiť do praktického života. Absolvent študijného programu Európske štúdiá a politiky nájde uplatnenie v orgánoch štátnej správy, samosprávy, v subjektoch verejného sektora, vo vedeckovýskumných a pedagogických inštitúciách, v nadnárodných inštitúciách, analytických organizáciách, ale aj v súkromných sektore, resp. v oblasti dobrovoľníctva, a to na rôznych pozíciách (viď nižšie). Tento program sa pripája k snahám vytvárať odborníkov pre európsku politiku, ktorí budú zameraní na dosahovanie kvalitatívnych výsledkov na základe hlbších kvantitatívnych štúdií. Noví absolventi by mali mať schopnosti porovnávať a pracovať s jednotlivými európskymi politikami a politickými diskurzmi, alebo disponujú kompetenciami spolupracovať na podkladových a databázových štúdiách, ktoré budú určovať spoločenské priority. Absolventi tak majú predpoklady stať sa nestrannými profesionálmi v oblasti analýzy politiky, európskych štúdií a procesov, ktorí by mohli nájsť zamestnanie v analytických jednotkách, alebo im podobných útvaroch na ministerstvách alebo európskych inštitúciách. Kvalifikácie študentov, ktoré znamenajú ukončenie prvého cyklu kvalifikačného rámca Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania, a to: – Študent preukazuje vedomosti a porozumenie v oblasti študijného odboru, ktorý v tomto cykle nadväzuje na jeho všeobecné stredoškolské vzdelanie a následne ho rozvíja a prehlbuje v súlade so zameraním ich študijného odboru; – Študent dokáže uplatniť svoje vedomosti a porozumenie spôsobom, ktorý naznačuje profesionálny prístup k jeho budúcej práci alebo povolaniu, t.j. študent vykazuje kompetencie, ktoré sa zvyčajne prejavujú prostredníctvom prípravy a realizácie odbornej diskusie za použitia relevantnej argumentácie v súlade s pravidlami vedenia slušnej a odbornej diskusie, a to pri riešení problémov v rámci svojho študijného odboru; – Študent vykazuje schopnosť zhromažďovať a interpretovať relevantné údaje a informácie s cieľom vytvorenia si vlastného odborného postoja a úsudku, t.j. disponuje kompetenciami v oblasti relevantných sociálnych, vedeckých alebo etických otázok; – Študent vie adekvátnym spôsobom zdieľať získané informácie, svoje námety a nápady na riešenie problémov, a to odbornej i laickej verejnosti; Študent disponuje uceleným rámcom vedomostí, osobných i vzdelávacích zručností (vrátane soft-skills) ako i kompetencií, ktoré sú potrebné na to, aby pokračoval v ďalšom štúdiu na II. stupni vzdelávania.

Požiadavky na uchádzačov o štúdium, spôsob ich výberu a odporúčané osobnostné predpoklady  Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu a) Podmienky prijímacieho konania sú inkluzívne a zaručujú rovnaké príležitosti každému uchádzačovi, ktorý preukáže potrebné predpoklady na absolvovanie štúdia. UCM môže prijímať uchádzačov len na štúdium akreditovaných študijných programov, ktoré má uvedené v registri študijných programov. 1)Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium alebo na štúdium študijného programu podľa § 53 ods. 3 zákona je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. 2) Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa podľa § 53 ods. 1 zákona je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, pričom súčet počtu získaných kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu druhého stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov. 3) Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. b) Postupy prijímania na štúdium. Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania ukončené maturitnou skúškou. Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program sú smerodajné známky z predmetov na maturitnej skúške. Súčasťou prihlášky na bakalárske vysokoškolské štúdium je životopis, potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, overená kópia maturitného vysvedčenia. Uchádzačom, ktorí maturujú v akademickom roku 2020/2021, potvrdí výsledky štúdia stredná škola. Maturitné vysvedčenie (overenú kópiu) pošlú uchádzači po vykonaní maturitnej skúšky, prípadne doručia na zápis. Uchádzači o štúdium budú zoradení na základe výsledku maturitnej skúšky. Uchádzači o štúdium budú podmienečne prijatí na štúdium s tým, že maturitné vysvedčenie musia dodatočne predložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium.

Pravidlá vyučovania sa a učenia sa SP 4.1. Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v študijnom programe umožňujú dosahovanie výstupov vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov a ich potrieb Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v ŠP, ktoré umožňujú dosahovať výstupy vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov a ich potrieb sú ukotvené v Interných predpisoch UCM a FSV UCM v Trnave. Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM v Trnave: ● Previazanie vzdelávania a tvorivých činností, pričom úroveň a zameranie tvorivej činnosti zodpovedá stupňu vysokoškolského vzdelávania a výstupom vzdelávania, sa zabezpečuje výberom učiteľov zodpovedných za študijný program a učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety s kvalitnými vedeckými výstupmi ● Podpora internacionalizácie vzdelávacích, tvorivých a ďalších súvisiacich činností, aby jej miera zodpovedala poslaniu a strategickým cieľom vysokej školy, cieľom a výstupom vzdelávania a potrebám zainteresovaných strán sa realizuje prostredníctvom angažovania hosťujúcich profesorov zo zahraničia, prostredníctvom programov ERASMUS a iných mobilitných programov, ako aj prostredníctvom stáží učiteľov na zahraničných univerzitách ● Ochrana proti akémukoľvek druhu intolerancie a diskriminácie študentov, zamestnancov a uchádzačov, najmä na základe pohlavia/rodu, rasy, farby pleti, jazyka, veku, sexuálnej orientácie, viery alebo náboženstva, zdravotného znevýhodnenia, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku a pôvodu sa realizuje dodržiavaním smernice o GDPR a Etického kódexu. ● Obsah a úroveň kvalifikácie napĺňa sektorovo-špecifické očakávania zamestnávateľov a iných externých zainteresovaných strán za zabezpečuje prihliadnutím: k názorom, poznatkom a skúsenostiam študentov a absolventov fakulty, k úrovni poznania vo vede a praxi, k vymedzeniu cieľov a výstupov vzdelávania, k rozboru osobnostného rozvoja a tvorivosti, k rozboru uplatniteľnosti absolventa na trhu práce, požiadavkám príslušnej úrovne Národného kvalifikačného rámca, Kvalifikačného rámca európskeho vysokoškolského priestoru a sektorovo-špecifickým očakávaniam, k zaťaženosti v podobe materiálnych a ľudských kapacít ● Študijné programy majú jasne špecifikovaný profil absolventa a v tomto rámci jasne vymedzené a komunikované ciele a výstupy vzdelávania, ktoré sú overiteľné a zodpovedajú poslaniu vysokej školy, príslušnému stupňu kvalifikačného rámca a oblasti poznania podľa príslušného študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov, v ktorých ich absolventi získajú vysokoškolské vzdelanie ● V študijných programoch je jednoznačne previazané vzdelávanie s tvorivými činnosťami, pričom úroveň a zameranie tvorivej činnosti zodpovedá stupňu vysokoškolského vzdelávania a výstupom vzdelávania ● Študijné programy poskytujú študentom prenositeľné spôsobilosti, ktoré ovplyvňujú osobný rozvoj študentov a môžu byť využité v ich budúcom kariérnom uplatnení a v živote ako aktívnych občanov v demokratických spoločnostiach Učenie sa, vyučovanie a hodnotenie orientované na študenta ● Priebeh štúdia na UCM upravuje Študijný poriadok UCM 15. Umožňuje študentom zvoliť si vlastné tempo štúdia, prináša im flexibilitu vzdelávacieho procesu s prihliadnutím na kreditový systém. Zároveň je Študijný poriadok UCM predmetom administratívneho overovania a kontroly jednotlivých etáp štúdia. Pri zabezpečovaní kvalitného vzdelania študenta má zásadný význam učiteľ, ktorý študentovi umožňuje získať vedomosti, schopnosti a zručnosti. Rôznorodosť študentskej obce a väčší dôraz na výsledky vzdelávania si vyžaduje, aby sa uplatňovalo učenie a vyučovanie orientované na študenta, čím sa mení aj rola učiteľa. Učiteľ študenta motivuje, vedie študenta, ale zároveň mu dáva dostatočný priestor na jeho realizáciu ● Výchovno-vzdelávací proces na UCM poskytuje rôzne formy vzdelávania (denná forma, externá forma) a metódy vzdelávania (prezenčná metóda, dištančná metóda, kombinovaná metóda), vymedzuje vedomosti, schopnosti, kompetencie, ktoré by mal študent ovládať, ak chce vykonávať povolanie, na ktoré sa v rámci štúdia pripravuje. Jednotlivé študijné programy majú v akreditačných spisoch presne kvantifikovateľne vymedzené jadro vedomostí, ktoré vychádza z konkrétneho študijného odboru a sú v súlade s Národným kvalifikačným rámcom SR ● Podmienky pre absolvovanie jednotlivých predmetov definujú Informačné listy predmetov. Tento dokument okrem definovania samostatných podmienok absolvovania predmetu obsahuje aj ciele predmetu, výsledky vzdelávania, harmonogram výučby, literatúru k predmetu a stupnicu hodnotenia k absolvovaniu predmetu Pri uskutočňovaní študijných programov je povzbudzovaná aktívna úloha, autonómia, tvorivosť a samostatnosť študentov vo vzdelávaní a v procese učenia sa a tento prístup sa odzrkadľuje aj v hodnotení študentov

Podmienky absolvovania študijného programu  Štruktúra a obsah študijného programu a) Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe. Pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe stanovuje Vnútorný predpis Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 8/2020 Študijný poriadok UCM, konkrétne Druhá časť – Organizácia štúdia, § 9 Študijný program a študijný plán (https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf): 4) Študijný plán študenta určuje časovú a obsahovú postupnosť predmetov a formy hodnotenia študijných výsledkov. Študijný plán si okrem formy hodnotenia študijných výsledkov zostavuje v rámci určených pravidiel a v súlade s týmto študijným poriadkom študent sám alebo v spolupráci so študijným poradcom. 5) Študent si zostavuje študijný plán sám alebo za pomoci študijného poradcu z ponuky predmetov študijného programu tak, aby splnil pravidlá študijného programu a podmienky tohto poriadku. 6) Študijný plán študenta určuje, ktoré predmety v rámci štúdia študent absolvuje, určuje ich časovú postupnosť a stanovuje formy hodnotenia študijných výsledkov. 7) Súčasťou každého študijného programu je odporúčaný študijný plán, ktorý je zostavený tak, aby študent jeho absolvovaním splnil všetky podmienky študijného programu na úspešné absolvovanie v štandardnej dĺžke štúdia. 8) Odporúčaný študijný plán jednotlivých študijných programov sa zverejňuje v AIS-e UCM. 9) Informácie o štúdiu, študijnom programe, o odporúčanom študijnom pláne, o obsahu jednotlivých jednotiek študijného programu, o spôsobe ich ukončenia a o požiadavkách na ich úspešné absolvovanie sú súčasťou akademického informačného systému (ďalej ,,AIS“). AIS sústreďuje aj informácie o študijných výsledkoch štúdia študentov všetkých súčastí univerzity. Zostavený odporúčaný študijný plán bakalárskeho študijného programu Európske štúdiá a politiky je súčasťou žiadosti a vychádza z ostatnej platnej akreditácie. Všetky zmeny a úpravy sú dostupné v príslušnej časti žiadosti – Návrh na úpravu študijného programu. b) V študijnom pláne spravidla uvedie: – jednotlivé časti študijného programu (moduly, predmety a iné relevantné školské a mimoškolské činnosti za predpokladu, že prispievajú k dosahovaniu želaných výstupov vzdelávania a prinášajú kredity) v štruktúre povinné, povinne voliteľné a výberové predmety, – v študijnom programe vyznačí profilové predmety príslušnej cesty v štúdiu (špecializácie), – pre každú vzdelávaciu časť/ predmet definuje výstupy vzdelávania a súvisiace kritériá a pravidlá ich hodnotenia tak, aby boli naplnené všetky vzdelávacie ciele študijného programu (môžu byť uvedené len v Informačných listoch predmetov v časti Výsledky vzdelávania a v časti Podmienky absolvovania predmetu), – prerekvizity, korekvizity a odporúčania pri tvorbe študijného plánu (uvedené v informačných listoch predmetov), – pre každú vzdelávaciu časť študijného plánu/predmet stanoví používané vzdelávacie činnosti (prednáška, seminár, cvičenie, záverečná práca, projektová práca, laboratórne práce, stáž, exkurzia, terénne praktikum, odborná prax, štátna skúška a ďalšie, prípadne ich kombinácie) vhodné na dosahovanie výstupov vzdelávania, – metódy, akými sa vzdelávacia činnosť uskutočňuje – prezenčná, dištančná, kombinovaná (v súlade s Informačnými listami predmetov), – osnovu/ sylaby predmetu , – pracovné zaťaženie študenta („rozsah“ pre jednotlivé predmety a vzdelávacie činnosti samostatne) , – kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia, – osobu zabezpečujúcu predmet (alebo partnerskú organizáciu a osobu ) s uvedením kontaktu, – učiteľov predmetu (alebo podieľajúce sa partnerské organizácie a osoby) (môžu byť uvedené aj v IL predmetov), – miesto uskutočňovania predmetu (ak sa študijný programu uskutočňuje na viacerých pracoviskách). Viď prílohy Odporúčaný študijný plán ŠP, Ciele a výstupy vzdelávania, Informačné listy predmetov. c) Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia. Podmienkou riadneho skončenia štúdia v bakalárskom študijnom programe Európske štúdiá a politiky je dosiahnutie 180 kreditov. Z toho je potrebné získať 160 kreditov formou povinných, povinne voliteľných, resp. voliteľných predmetov a 20 kreditov získava študent úspešnou obhajobou záverečnej práce (10 kreditov), resp. štátnou skúškou z politológie (5 kreditov) a Štátnou skúškou z európskych štúdií (5 kreditov). Konkrétne náležitosti štúdia sú definované vo Vnútornom predpise UCM 8/2020 Študijný poriadok UCM (https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf): – § 7 Harmonogram štúdia – § 8 Kreditový systém štúdia – § 9 Študijný program a študijný plán – § 10 Predmety študijného programu – § 11 Zápis a absolvovanie predmetov – § 12 Súbor vzdelávacích činností – § 13 Individuálny harmonogram štúdia – § 14 Absolvovanie študijných predmetov – § 15 Hodnotenie výsledkov štúdia – § 16 Kontrolné etapy štúdia – § 17 Záverečná práca – § 18 Štátna skúška – § 19 Celkové hodnotenie štúdia – § 20 Skončenie štúdia – § 22 Prerušenie štúdia – § 23 Zanechanie štúdia d) Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre: – počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia – 180 kreditov; Uvedené informácie sú obsiahnuté v Prílohe 1 Opis študijného programu a v jednotlivých informačných listoch. – počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia – Uvedené informácie sú obsiahnuté v Prílohe 1 Opis študijného programu a v jednotlivých informačných listoch. – počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia- Uvedené informácie sú obsiahnuté v Prílohe 1 Opis študijného programu. – počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program, – počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia – Uvedené informácie sú obsiahnuté v Prílohe 1 Opis študijného programu a v jednotlivých informačných listoch. – počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia – Uvedené informácie sú obsiahnuté v Prílohe 1 Opis študijného programu a v jednotlivých informačných listoch. – počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za projektovú prácu s uvedením príslušných predmetov v inžinierskych študijných programoch, – počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za umelecké výkony okrem záverečnej práce v umeleckých študijných programoch. e) Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu. Konkrétne pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov ako aj možnosti opravných postupov voči hodnoteniu sú uvedené vo Vnútornom predpise UCM 8/2020 Študijný poriadok UCM: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf V súlade so Študijným poriadkom UCM v Trnave hlavnými formami hodnotenia dosiahnutých výsledkov v štúdiu sú priebežná kontrola štúdia počas výučbovej časti štúdia a záverečné hodnotenie po skončení výučbovej časti semestra. Osobitnou formou hodnotenia dosiahnutých výsledkov štúdia je štátna skúška. Pomer medzi priebežnou kontrolou štúdia a záverečnou kontrolou štúdia určuje záväzne informačný list predmetu.

Postupy a kritériá hodnotenia http://www.fsvucm.sk/files/zos%C3%BA%C4%BEa%C4%8Fovanie/ILP%20SOSL%20BcD/ILP_ESPO_BcE.pdf

Zdroje študijného programu  • Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora • Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská). • Realizácia študijné programu si z hľadiska jeho zamerania vyžaduje učebne vybavené bežnou technikou používanou pri modernej výučbe na vysokej škole, a to počítač s aktívnym pripojením na internet, dataprojektor a ozvučenie. Pracovisko disponuje takýmto vybavením vo všetkých učebniach, vrátane študovne v Knižnici FSV UCM Fakulta každoročne investuje do materiálneho a technického vybavenia i do priestorov určených na výučbu. Všetky priestory určené na výučbu sú vybavené počítačovou technikou, dataprojektorom, plátnom a ozvučením. • Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave disponuje vynikajúcim technickým vybavením a zázemím, ktoré študentom prináša komfort počas štúdia. Študenti môžu využívať špecializovanú fakultnú knižnicu, multimediálnu učebňu, veľkú či malú aulu, laboratórium pre výskum marketingu a komunikácie vo verejnej správe, multimediálnu konferenčnú miestnosť, zasadacie miestnosti a špeciálne učebne. Všetky priestory fakulty sú pokryté wifi signálom, prostredníctvom ktorých môže byť študent a zamestnanec pripojený na internet. Počítačovou technikou s pripojením na internet vrátane tlačiarní sú vybavené aj kancelárie zamestnancov. • Priestorové vybavenie fakulty odzrkadľujú moderné prednáškové miestnosti s dostatočnou kapacitou väčších aj menších skupín študentov. Študenti môžu využívať oddychové zóny, telocvičňu či posilňovňu. • Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne). • prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov je zabezpečený viacerými spôsobmi, a to najmä prostredníctvom Knižnice na FSV UCM, Univerzitnej knižnice, prostredníctvom individuálnych vyučujúcich a prostredníctvom internetových databáz (v prípade nutnosti registrácie do databázy, študijnú literatúru poskytuje vyučujúci). • V rámci FSV majú študenti k dispozícii špecializovanú fakultnú knižnicu nachádzajúcej sa priamo v budove fakulty. • Ku dňu 31.12.2020 tvorilo knižničný fond fakultnej knižnice 9 348 knižničných jednotiek. Z toho bolo kníh a zviazaných periodík 7 136, audiovizuálnych a elektronických dokumentov 82, záverečných prác 2 130. Do nákupu knižničného fondu za rok 2020 fakulta investovala čiastku 1 750,61 EUR. Knižničné jednotky sú priebežne dopĺňané z fakultných prostriedkov, grantových prostriedkov a darov. Členovia akademického pracoviska aktívne prispievajú k tvorbe učebných textov, skrípt a monografií potrebných pre zvyšovanie kvality výučby. Literatúra pokrýva najmä oblasť politológie, verejnej správy a politiky, sociálnych služieb, no obsahuje aj širokú ponuku z ostatných vedných odborov. • Študenti počas štúdia môžu využívať rôzne online databázy, ktoré im uľahčujú plniť študentské povinnosti pri písaní semestrálnych prác ako aj pri samo- štúdiu. Študenti majú dispozícii zadarmo aj využívanie balíka aplikácii Microsoft Office 365 . • Fakulta má k dispozícií na webe pre študentov ja virtuálnu knižnicu, ktorá obsahuje E-publikácie k jednotlivým predmetom študijného programu. Link: http://fsvucm.sk/12_133_247/e-publikacie Referentka pre knižničné systémy: Katarína Procházková katrina.prochazkova@ucm.sk • Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie sa realizuje v plnom rozsahu v porovnaním s rozsahom prezenčného štúdia a za dodržania všetkých náležitostí študijného programu. • Dištančné vzdelávanie sa zabezpečuje prostredníctvom univerzitne aplikovanej platformy, ktorá je prístupná všetkým študentom, vyučujúcim a spolupracujúcim partnerom, a to bezplatne a výlučne na študijné účely. Táto platforma slúži i na zdieľanie ťažšie dostupných študijných materiálov a podkladov, na komunikáciu so študentmi ako i na skúšanie ústnou alebo testovou formou. • Touto formou sa realizujú i všetky podporné a doplnkové aktivity zo strany našich partnerov, a to v rozsahu zodpovedajúcom rozsahu prezenčnej formy. • Dištančné štúdium na FSV UCM v Trnave upravuje „Smernica o dištančnej metóde výučby“ https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/8_21_distancna_vyucba.pdf. http://fsvucm.sk/files/%C5%A1t%C3%BAdium/dokumenty/Smernica%20o%20distancnej%20forme%20statnych%20skusok%203_2021.docx Usmernenie dekana o zásadách dištančnej výučby na FSV UCM http://fsvucm.sk/files/rozvrhy/2021_2022/Usmernenie%20dekana_%20Z%C3%81SADY%20DI%C5%A0TAN%C4%8CNEJ%20V%C3%9DU%C4%8CBY%20NA%20FSV%20UCM%20(2).pdf • Na úplné dištančné vzdelávanie prešla FSV ešte počas prvej vlny pandémie. Je nutné konštatovať, že prechod na dištančné vzdelávanie bol plynulý a napriek nepripravenosti na takúto situáciu aj relatívne rýchly: • Celá výuka bola do online systému prenesená v prvých týždňoch v marci 2020 • V prvých týždňoch bolo umožnené využívať na výuku viaceré platformy. Využívaná bola platforma ZOOM, Google Meet, Moodle • UCM neskôr prešla aj k využívaniu služby Microsoft 365: https://www.ucm.sk/sk/microsoft365/ a v rámci nej aj službu Microsoft Teams. Inštruktážne videá od Microsoftu sú dostupné: odkaz1, odkaz2, odkaz3 • Krátko pred prechodom na online výuku sa na úrovni jednotlivých katedier FSV realizovali inštruktážne školenia zamerané na výuku v online priestore Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie. • OZ Európsky dialóg, Učiaca sa Trnava, GROW WITH GOOGLE, Slovenská asociácia koučov, Zastúpenie SR pri EK, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Národná rada SR, Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, Poľnohospodárska platobná agentúra, Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku • Partneri sa pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu zapájajú viacerými spôsobmi, a to: • formou poskytovania krátkodobých odborných stáží pre študentov s dôrazom na aplikáciu získaných teoretických vedomostí a zručností v praxi; • ďalej sa zapájajú formou prípravy a organizácie odborných diskusií, workshopov a tréningov špecializovaných na rozvoj získaných vedomostí a zručností v rámci zadanej témy previazanej na obsah vzdelávania; • formou zapojenia študentov do projektovej a osvetovej činnosti, ktorú partneri vykonávajú, čo zahŕňa i možnosť účasti študentov na realizácii ich aktivít doma i v zahraniční, čím umožňujú študentov verifikáciu svojich nadobudnutých vedomostí a zručností, ako i získanie prenositeľných kompetencií v odbore; poskytovaní poradenstva a asistencie pri aktivitách pracoviska orientovaných na osobnostný rozvoj študentov v rámci ich prípravy na budúce profesijné zameranie. • Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia. Fakulta organizuje množstvo podujatí v troch hlavných podobách: • Podujatia nepriamo naviazané na obsah štúdia, a to podujatia sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia, ktorých hlavnou úlohou je upevnenie vzťahu vzdelávacej inštitúcie so študentmi, rozvoj ich soft skills a podpora tímovej práce (napríklad Futbalový turnaj o pohár dekana, Športový deň FSV UCM, Valentínsky volejbalový turnaj Grilovačka a iné aktivity ako Olympiáda o EÚ 2019 pre študentov stredných škôl – ‚- v prípade záujmu majú možnosť participovať pri jej priebehu aj samotní študenti študijného programu) • Podujatia priamo naviazané na obsah štúdia ale vo forme neformálnej súčasti vzdelávacieho procesu (napr. rôzne diskusie s odborníkmi, filmový klub, tréningy zamerané na verejný prejav ako osobnú značku, kultúru verejného prejavu, pravidlá dobrej prezentácie ako asertivitu z pohľadu komunikačných zručností, a ďalšie) • Podujatia ako reálna a priama súčasť výučby (ako tréningy a workshopy priamo naviazané na tematické zameranie predmetu a priamo prepájajúce získavané vedomosti s ich praktickou aplikáciou, ako napríklad tvorivé workshopy pri tvorbe brandingu SR, pri stanovovaní národnej identity, workshopy o úlohe SR v rámci tzv. green deal-u, tréningy a workshopy zamerané na občiansku participáciu v prostredí EÚ, a pod. zameraných na diskusiu, reflexiu a navrhovanie konkrétnych riešení pre budúcnosť Európy) • Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania. Možnosti: SAIA, ERASMUS+, OZ Európsky dialóg, Učiaca sa Trnava, Zastúpenie SR pri EK, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Národná rada SR, Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, Poľnohospodárska platobná agentúra, Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku. Podmienky: prihlasovať sa môžu všetci študenti dennej formy štúdia po ukončení aspoň prvého ročníka. Vo výberovom konaní sa zohľadňujú nielen študijné výsledky záujemcu o stáž, ale i jeho účasť na aktivitách realizovaných v rámci i mimo výučbového procesu, jeho jazykové a komunikačné zručnosti. Mimoriadne sa zohľadňuje záujem daného študenta o odbor, na ktorom by prax/stáž vykonával. Pravidlá uznávania tohto vzdelávania: Po dobu praxe pracuje študent v zmysle predchádzajúcej dohody s vyučujúcimi v móde tzv. individuálneho študijného plánu a riadne prechádza skúškovým procesom. Pri zahraničných mobilitách prostredníctvom programov agentúry SAIA alebo programu ERASMUS+ sa vysoká škola riadi všeobecne platnými pravidlami prihlasovania a uznávania kreditov. Pokyny na prihlasovanie: Študenti sa prihlasujú na základe aktuálne vyhlásených platných podmienok na prihlasovanie sa, ktoré pravidelne vyhlasujú samotní partneri. Pracovisko následne tieto podmienky zverejňuje študentom rôznymi komunikačnými spôsobmi. Univerzita má Oddelenie vonkajších vzťahov: https://www.ucm.sk/sk/medzinarodne-vztahy/, https://www.ucm.sk/sk/oddelenie-vonkajsich-vztahov/, Podmienky upravuje Smernica o administrácii Erasmus+: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/24_2021_administracia_erasmus+.pdf Fakulta komunikuje s viacerými partnermi univerzitami, či inštitúciami medzi ktorými prebiehajú vzájomné mobility študentov a pedagógov. Agenda je v kompetencii prodekanky pre zahraničné vzťahy PhDr. Edita Poórová, Ph.D. edita.poorova@ucm.sk http://fsvucm.sk/150_127/prodekanka-pre-zahra , http://fsvucm.sk/150_520/erasmus a taktiež vytvorenú pozíciu fakultného koordinátora Erasmu: kontakt na fakultného koordinátora: PhDr. Dalibor Mikuš dalibor.mikus@ucm.sk Všetky informácie sú dostupné na: http://fsvucm.sk/150/press Pravidelne sa uskutočňuje výberové konanie na mobility, Uznávanie predmetov je v súlade s vnútornými predpismi.

Možnosti učenia sa študentov  SP 4.1. Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v študijnom programe umožňujú dosahovanie výstupov vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov a ich potrieb Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v ŠP, ktoré umožňujú dosahovať výstupy vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov a ich potrieb sú ukotvené v Interných predpisoch UCM a FSV UCM v Trnave. Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM v Trnave: ● Previazanie vzdelávania a tvorivých činností, pričom úroveň a zameranie tvorivej činnosti zodpovedá stupňu vysokoškolského vzdelávania a výstupom vzdelávania, sa zabezpečuje výberom učiteľov zodpovedných za študijný program a učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety s kvalitnými vedeckými výstupmi ● Podpora internacionalizácie vzdelávacích, tvorivých a ďalších súvisiacich činností, aby jej miera zodpovedala poslaniu a strategickým cieľom vysokej školy, cieľom a výstupom vzdelávania a potrebám zainteresovaných strán sa realizuje prostredníctvom angažovania hosťujúcich profesorov zo zahraničia, prostredníctvom programov ERASMUS a iných mobilitných programov, ako aj prostredníctvom stáží učiteľov na zahraničných univerzitách ● Ochrana proti akémukoľvek druhu intolerancie a diskriminácie študentov, zamestnancov a uchádzačov, najmä na základe pohlavia/rodu, rasy, farby pleti, jazyka, veku, sexuálnej orientácie, viery alebo náboženstva, zdravotného znevýhodnenia, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku a pôvodu sa realizuje dodržiavaním smernice o GDPR a Etického kódexu. ● Obsah a úroveň kvalifikácie napĺňa sektorovo-špecifické očakávania zamestnávateľov a iných externých zainteresovaných strán za zabezpečuje prihliadnutím: k názorom, poznatkom a skúsenostiam študentov a absolventov fakulty, k úrovni poznania vo vede a praxi, k vymedzeniu cieľov a výstupov vzdelávania, k rozboru osobnostného rozvoja a tvorivosti, k rozboru uplatniteľnosti absolventa na trhu práce, požiadavkám príslušnej úrovne Národného kvalifikačného rámca, Kvalifikačného rámca európskeho vysokoškolského priestoru a sektorovo-špecifickým očakávaniam, k zaťaženosti v podobe materiálnych a ľudských kapacít ● Študijné programy majú jasne špecifikovaný profil absolventa a v tomto rámci jasne vymedzené a komunikované ciele a výstupy vzdelávania, ktoré sú overiteľné a zodpovedajú poslaniu vysokej školy, príslušnému stupňu kvalifikačného rámca a oblasti poznania podľa príslušného študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov, v ktorých ich absolventi získajú vysokoškolské vzdelanie ● V študijných programoch je jednoznačne previazané vzdelávanie s tvorivými činnosťami, pričom úroveň a zameranie tvorivej činnosti zodpovedá stupňu vysokoškolského vzdelávania a výstupom vzdelávania ● Študijné programy poskytujú študentom prenositeľné spôsobilosti, ktoré ovplyvňujú osobný rozvoj študentov a môžu byť využité v ich budúcom kariérnom uplatnení a v živote ako aktívnych občanov v demokratických spoločnostiach Učenie sa, vyučovanie a hodnotenie orientované na študenta ● Priebeh štúdia na UCM upravuje Študijný poriadok UCM 15. Umožňuje študentom zvoliť si vlastné tempo štúdia, prináša im flexibilitu vzdelávacieho procesu s prihliadnutím na kreditový systém. Zároveň je Študijný poriadok UCM predmetom administratívneho overovania a kontroly jednotlivých etáp štúdia. Pri zabezpečovaní kvalitného vzdelania študenta má zásadný význam učiteľ, ktorý študentovi umožňuje získať vedomosti, schopnosti a zručnosti. Rôznorodosť študentskej obce a väčší dôraz na výsledky vzdelávania si vyžaduje, aby sa uplatňovalo učenie a vyučovanie orientované na študenta, čím sa mení aj rola učiteľa. Učiteľ študenta motivuje, vedie študenta, ale zároveň mu dáva dostatočný priestor na jeho realizáciu ● Výchovno-vzdelávací proces na UCM poskytuje rôzne formy vzdelávania denná forma, externá forma) a metódy vzdelávania (prezenčná metóda, dištančná metóda, kombinovaná metóda), vymedzuje vedomosti, schopnosti, kompetencie, ktoré by mal študent ovládať, ak chce vykonávať povolanie, na ktoré sa v rámci štúdia pripravuje. Jednotlivé študijné programy majú v akreditačných spisoch presne kvantifikovateľne vymedzené jadro vedomostí, ktoré vychádza z konkrétneho študijného odboru a sú v súlade s Národným kvalifikačným rámcom SR ● Podmienky pre absolvovanie jednotlivých predmetov definujú Informačné listy predmetov. Tento dokument okrem definovania samostatných podmienok absolvovania predmetu obsahuje aj ciele predmetu, výsledky vzdelávania, harmonogram výučby, literatúru k predmetu a stupnicu hodnotenia k absolvovaniu predmetu ● Pri uskutočňovaní študijných programov je povzbudzovaná aktívna úloha, autonómia, tvorivosť a samostatnosť študentov vo vzdelávaní a v procese učenia sa a tento prístup sa odzrkadľuje aj v hodnotení študentov ● SP 4.2. Je umožnená flexibilita trajektórií učenia sa a dosahovania výstupov vzdelávania. Študijný program umožňuje zodpovedajúce vzdelávanie sa mimo vysokej školy v domácich a zahraničných inštitúciách, najmä prostredníctvom podpory mobilít. Výsledky tohto vzdelávania sú uznávané vysokou školou. Pri uskutočňovaní študijných programov je povzbudzovaná aktívna úloha, autonómia, tvorivosť a samostatnosť študentov vo vzdelávaní a v procese učenia sa a tento prístup sa odzrkadľuje aj v hodnotení študentov ● Pri uskutočňovaní študijných programov je rešpektovaná rozmanitosť študentov a ich potrieb a je umožňovaná flexibilita trajektórií v štúdiu aj s ohľadom na možnosť zosúladenia pracovného/rodinného života so štúdiom na vysokej škole ● Pri uskutočňovaní študijných programov sa pružne využíva spektrum pedagogických metód, foriem a koncepcií, metód hodnotenia a ich aplikácia sa pravidelne hodnotí a zdokonaľuje. Medzi metódy hodnotenia vedomostí a schopností študentov na UCM patria: písomné skúšky, projekty, protokoly z laboratórnych cvičení, prezentácie, eseje, prípadové štúdie, príklady, kombinované skúšky (písomná a ústna forma) a pod. Hodnotenie študentov sa vykonáva v súlade s postupmi definovanými v Študijnom poriadku UCM ● Študentom je poskytované primerané vedenie a podpora zo strany učiteľov a je podporovaný vzájomný rešpekt vo vzťahu študent – učiteľ ● Skúšajúci sú dôkladne oboznámení s existujúcimi metódami verifikácie dosahovania výstupov vzdelávania, metódami testovania, skúšania a posudzovania výkonov študentov a majú podporu vysokej školy na ďalšie zdokonaľovanie svojich vedomostí a zručností v tejto oblasti ● Hodnotenie umožňuje študentom preukázať rozsah a úroveň, do akej sa im podarilo dosiahnuť očakávané výstupy vzdelávania a študentom poskytuje spätnú väzbu, ktorá môže byť v nevyhnutných prípadoch spojená s odporúčaniami a usmerneniami týkajúcimi sa procesu učenia sa ● Hodnotenie je konzistentné a spravodlivo aplikované vo vzťahu k všetkým študentom, vykonávané v súlade s vopred schválenými postupmi a prinášajúce spoľahlivé závery, ktoré v podobných prípadoch nevedú k neodôvodneným rozdielom ● Pri hodnotení študentov a uchádzačov sa primerane zohľadňujú okolnosti týkajúce sa študentov so špecifickými potrebami (napr. znevýhodnenie v dôsledku imobilnosti, zrakovej slabosti, dyslexie, dysgrafie, dyskalkúlie) ● Študenti majú k dispozícii prostriedky nápravy voči výsledkom hodnotenia, pričom je zaručené spravodlivé zaobchádzanie so žiadateľmi o nápravu. Študent má možnosť požiadať o komisionálne skúšanie za účasti aspoň dvoch skúšajúcich učiteľov, ktorých určí vedúci katedry. Pri hodnotení študenta sa má zohľadniť aj jeho aktivita, samostatnosť a prípadne aj kreativita. Pri hodnotení študenta sa v primeranej miere môžu zohľadniť poľahčujúce okolnosti (napr. úraz, choroba, tehotenstvo). Študent má možnosť sťažovať sa v súlade s osobitným vnútorným predpisom. Študenti majú k dispozícii formálne odvolacie konanie, majú zaručenú možnosť participácie na preskúmavaní podnetov a riešení a majú zaručenú spätnú väzbu týkajúcu sa výsledkov ich preskúmavania a prijatých opatrení. V prípade závažných okolností sťažnosti rieši kontrolór univerzity. Študent má možnosť obrátiť sa aj na Etickú komisiu v prípade domnienky o porušení etického kódexu univerzity ● Ako súčasť hodnotiaceho procesu univerzity sa každoročné vypracováva „Správa o výsledkoch vo výchovno-vzdelávacej činnosti“ 21, ktorá sa predkladá na rokovanie Vedeckej rady UCM ako aj jej fakúlt. V nej sa analyzujú najvýznamnejšie kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele vzdelávacieho procesu v súlade s Dlhodobým zámerom UCM Podpora mobilít: Rozvoj medzinárodnej spolupráce na Univerzite sv. Cyrila a Metoda sa realizuje predovšetkým formou bilaterálnych a multilaterálnych dohôd zameraných na vzájomnú výmenu študentov, pedagogických a nepedagogických pracovníkov, ako aj prostredníctvom realizácie medzinárodných vedeckých projektov, organizovaní spoločných vedeckých podujatí a prezentácií výsledkov práce vo forme spoločných publikácií.Naši študenti a zamestnanci, ktorí majú záujem o zahraničný pobyt, môžu využiť pestrú ponuku mobilít prostredníctvom programu Erasmus+ alebo môžu absolvovať zahraničný pobyt na základe medzinárodných bilaterálnych dohôd, poprípade využiť možnosti v rámci iných mobilitných a štipendijných schém a programov. Súčasťou podpory rozvoja medzinárodných vzťahov je aj prijímanie zahraničných návštev, delegácii a odborníkov, ktoré obohacujú výučbový proces a prispievajú k internacionalizácii vedy, výskumu a vzdelávania na našej univerzite. Univerzita získala projekt v rámci programu Erasmus+ „Mobility študentov a zamestnancov vysokých škôl medzi krajinami programu a partnerskými krajinami“, tzv. International Credit Mobility (ICM) v rámci programu Erasmus+, Kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov. Tento projekt umožňuje realizáciu mobilít študentov a zamestnancov univerzity v rámci podpísaných inter-inštitucionálnych zmlúv medzi krajinami programu (Slovensko) a partnerskými krajinami, t.j krajinami mimo EU. Mobility študentov mimo program Erasmus: FSV UCM v rámci svojho zapojenia do siete CEEPUS umožňuje svojim študentom a pedagógom taktiež mobility na partnerské univerzity zapojené v tejto sieti. Mobility študentov mimo program Erasmus+ a CEEPUS sa môžu realizovať cez SAIA programy, iné grantové programy (napr. Fulbrightove štipendiá) alebo na základe medziuniverzitnej spolupráce. SAIA programy: Národný štipendijný program, Akcia Rakúsko – Slovensko, CEEPUS, medzivládne dohody. Medziuniverzitná spolupráca: UCM má uzavreté zmluvy o spolupráci s mnohými zahraničnými univerzitami a partnerskými inštitúciami. Výmenné pobyty študentov príp. zamestnancov UCM na základe medziuniverzitnej spolupráce si koordinujú jednotlivé fakulty resp. katedry. Študent si môže takýto pobyt financovať aj tak, že si požiada o grant napr. z Národného štipendijného programu alebo grant poskytovaný na základe medzivládnej dohody

Povolania úspešného absolventa študijného programu  Profil absolventa, ciele a výstupy vzdelávania: Študijný program Európske štúdiá a politiky je zameraný na poskytnutie komplexného rámca vedomostí, zručností i kompetencií v oblasti národnej i európskej politiky v adekvátnom rozsahu I. stupňa vysokoškolského štúdia. Napriek tomu, že vo všeobecnosti na Slovensku bakalársky stupeň štúdia slúži ako príprava na ďalšie štúdium, predkladaný študijný program svojim obsahovým zameraním a doplnkovými aktivitami reaguje na potreby modernej praxe, ktorá v čoraz väčšej miere vyžaduje komplexnú prípravu absolventov v oblasti tvorby európskej verejnej politiky. Študijný program je preto vypracovaný i na základe komunikácie s odborníkmi z praxe ako i zamestnávateľmi a doplnený aktivitami na celkový rozvoj a prípravu národných a európskych lídrov. Z tohto dôvodu sa reálne výsledky vzdelávacieho procesu zameriavajú na prípravu absolventov s komplexnými zručnosťami i kompetenciami s praktickým zameraním, ktorí sú pripravení na samostatnú analytickú prácu. Predpokladom na získanie takýchto prenositeľných kompetencií je skutočnosť, že študenti disponujú okrem základov politických vied a európskych štúdií dostatočným penzom poznatkov, ktoré sú potrebné pre analýzu politických, sociálnych, ekonomických a medzinárodných aspektov rôznych foriem vládnutia a jednotlivých politík či politických aktérov. Študenti v rámci študijného programu európske štúdiá a politiky tieto zručnosti a kompetencie nadobudnú vďaka jeho interdisciplinárnemu charakteru zameraného na komplex poznatkov z oblastí fungovania štátu a jeho častí, Európskej únie, medzinárodných vzťahov a bezpečnosti, ktoré sú doplnené o vedomosti spojené s politickými a spoločenskými procesmi prebiehajúcimi na jednotlivých úrovniach vládnutia. Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu európske štúdiá a politiky tak v procese vzdelávania získava široké spektrum teoretických poznatkov, čo mu umožňuje orientovať sa v procesoch vnútroštátnej a nadnárodnej politiky . Vie aplikovať jednotlivé medzinárodno-politické teórie k analyzovaniu vybraných procesov prebiehajúcich v rámci štátu alebo aj mimo neho. Získané vedomosti vie prepojiť s praxou a to aj vďaka možnosti nadobudnúť praktické skúsenosti pre svoju budúcu kariéru už počas štúdia. Teoretické vedomosti, získané zručnosti môže študent aplikovať na viacerých možnostiach odbornej praxe, čím si ich overuje a prehlbuje do formy praktických kompetencií. Absolvent 1. stupňa vysokoškolského štúdia (bakalár) študijného programu Európske štúdiá a politiky získa východiskové vedomosti a znalosti z vedeckej bázy politických vied, a to v rozsahu a úrovni adekvátnej k stupňu štúdia podľa Kvalifikačného rámca v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania. Tento základ absolventovi determinuje pripravenosť k analytickým úlohám v agende štátnych a medzinárodných organizácií. Absolvent disponuje odborným základom na riešenie samostatných úloh a dokáže prispieť a podieľať sa na tvorbe rôznych sektorových politík európskeho charakteru. Nakoľko súčasťou študijného programu je aj účasť na viacerých odborných študentských podujatiach, diskusiách a workshopoch, absolvent je schopný komunikovať na domácich i medzinárodných fórach. Absolvent si osvojí odborný jazyk a pojmy vzťahujúce sa na tvorbu a implementácie európskej politiky, ako ich použiť pri tvorbe nových politík tak, aby preukázal pochopenie súvislostí a dôsledkov problému i alternatívnych rozhodnutí pri navrhovaní riešenia. Ďalej sa absolvent naučí porovnávať fungovanie politík v medzinárodnom rámci, špeciálne v Európskej únii a tak dokáže navrhnúť postupy a nástroje na riešenie jednotlivých praktických problémov. Zároveň bude absolvent spôsobilý organizovať prácu v pracovných skupinách, spolupracovať pri príprave verejnej politiky na európskej, národnej i lokálnej úrovni, analyzovať potreby, identifikovať a pomenovať problémy, navrhovať, vytvárať, realizovať, monitorovať a vyhodnocovať politiky, uskutočňovať empirický výskum a interpretovať jeho výsledky a aplikovať odporúčania výskumu v praxi. Absolvent je pripravený na chápanie interdisciplinárnych súvislostí fungovania moderných politických systémov a režimov. A nakoľko je európska dimenzia tvorby politiky založená na synergii a konvergencii, absolventi budú pripravení hľadať riešenia pre modernú Európu Rozsah vedomostí mu umožní pokračovať v druhom stupni štúdia, alebo mu umožní vstúpiť do praktického života. Absolvent študijného programu Európske štúdiá a politiky nájde uplatnenie v orgánoch štátnej správy, samosprávy, v subjektoch verejného sektora, vo vedeckovýskumných a pedagogických inštitúciách, v nadnárodných inštitúciách, analytických organizáciách, ale aj v súkromných sektore, resp. v oblasti dobrovoľníctva, a to na rôznych pozíciách (viď nižšie). Tento program sa pripája k snahám vytvárať odborníkov pre európsku politiku, ktorí budú zameraní na dosahovanie kvalitatívnych výsledkov na základe hlbších kvantitatívnych štúdií. Noví absolventi by mali mať schopnosti porovnávať a pracovať s jednotlivými európskymi politikami a politickými diskurzmi, alebo disponujú kompetenciami spolupracovať na podkladových a databázových štúdiách, ktoré budú určovať spoločenské priority. Absolventi tak majú predpoklady stať sa nestrannými profesionálmi v oblasti analýzy politiky, európskych štúdií a procesov, ktorí by mohli nájsť zamestnanie v analytických jednotkách, alebo im podobných útvaroch na ministerstvách alebo európskych inštitúciách. Kvalifikácie študentov, ktoré znamenajú ukončenie prvého cyklu kvalifikačného rámca Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania, a to: – Študent preukazuje vedomosti a porozumenie v oblasti študijného odboru, ktorý v tomto cykle nadväzuje na jeho všeobecné stredoškolské vzdelanie a následne ho rozvíja a prehlbuje v súlade so zameraním ich študijného odboru; – Študent dokáže uplatniť svoje vedomosti a porozumenie spôsobom, ktorý naznačuje profesionálny prístup k jeho budúcej práci alebo povolaniu, t.j. študent vykazuje kompetencie, ktoré sa zvyčajne prejavujú prostredníctvom prípravy a realizácie odbornej diskusie za použitia relevantnej argumentácie v súlade s pravidlami vedenia slušnej a odbornej diskusie, a to pri riešení problémov v rámci svojho študijného odboru; – Študent vykazuje schopnosť zhromažďovať a interpretovať relevantné údaje a informácie s cieľom vytvorenia si vlastného odborného postoja a úsudku, t.j. disponuje kompetenciami v oblasti relevantných sociálnych, vedeckých alebo etických otázok; – Študent vie adekvátnym spôsobom zdieľať získané informácie, svoje námety a nápady na riešenie problémov, a to odbornej i laickej verejnosti; – Študent disponuje uceleným rámcom vedomostí, osobných i vzdelávacích zručností (vrátane soft-skills) ako i kompetencií, ktoré sú potrebné na to, aby pokračoval v ďalšom štúdiu na II. stupni vzdelávania.

Uplatnenie absolventov študijného programu  • Uplatniteľnosť • Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu. Doterajšia realizácia študijného programu dokazuje, že podstatná časť absolventov bakalárskeho štúdia pokračuje v nadväzujúcom magisterskom stupni štúdia. Je to spôsobené nielen osobnými postojmi súčasnej generácie a podstatou zamestnaneckej a sociálnej politiky v SR, ako aj charakteristikou a praxou pracovného trhu v Slovenskej republike. Ten už z dlhodobého hľadiska nemá vytvorené vhodné podmienky pre začlenenie absolventov I. stupňa vysokoškolského vzdelania na ich aktívny vstup do pracovného cyklu, t.j. v rámci dosiahnutej kvalifikácie a odbornosti absolventom bakalárskeho štúdia. I v prípade úspešného získania pracovnej pozície, absolventi bakalárskeho stupňa pokračujú v štúdiu na II. stupni, a to najmä externou formou. Nakoľko absolventi ešte počas štúdia úspešne vykonávajú stáže najmä v štátnych inštitúciách ako NR SR, Úrad vlády, Zastúpenie EP na Slovensku, resp. v zahraničných inštitúciách, t.j. vo väzbe na získavané vzdelanie, uplatnenie absolventov bakalárskeho štúdia nie je zlyhaním vzdelávacej ustanovizne, ale je dôsledkom nedokonalosti a disproporčnej dimenzia pracovného trhu. Bakalárske štúdium programu Európske štúdiá a politiky je koncipované tak, aby jeho absolvent bol odborne pripravený plniť úlohy teórie a praxe v súlade s aktuálnymi potrebami spoločenského vývoja nielen na Slovensku, ale v rámci celej Európskej únii a jej inštitúciách. Cieľom bakalárskeho študijného programu je poskytnúť absolventovi solídny základ pre využitie schopností určovať priority riešení v oblasti politických vied a európskych štúdií, využívať analytické schopnosti pri riešení úloh v štátnych a medzinárodných organizáciách. Bakalárske štúdium motivuje pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu druhého stupňa, nakoľko absolvent získa dostatočné teoretické, ale aj praktické vedomosti o fungovaní štátov a ich častí, teórií demokracie, základov diplomatického protokolu, praktické jazykové zručnosti a prierezový prehľad v oblasti medzinárodného práva, všeobecnej ekonomickej teórie, geografie a politického myslenia. Študijný program v rámci svojho jadra vychováva odborníkov pripravených zapojiť sa do tvorby politík a procesov na úrovni štátnej správy, medzinárodných organizácií, resp. v súkromnom sektore a pripravuje ich i na pozície moderných lídrov. Prenositeľné kľúčové kompetencie absolventov študijného programu kladené podľa zamestnávateľov na kvalifikovaný výkon uvedených zamestnaní: • Organizovanie a plánovanie práce • Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť • Strategické a koncepčné myslenie • Analytické myslenie • Kreativita Komunikačné kompetencie • Mediálna, ekonomická a finančná gramotnosť • Občianske kompetencie • Digitálna gramotnosť • Tímová práca • Analyzovanie a riešenie problémov • Kultivovaný a odborný písomný i ústny prejav • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti). • Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu. Napriek krátkej implementácii vzdelávacieho procesu v rámci študijného programu (od r. 2018), študijný odbor vychoval viacero úspešných odborníkov. Úspešní absolventi študijného programu Politológia, Európske štúdiá, resp. Európske štúdiá a politiky: • Mgr. Martina Bohušová – starostka obce Ďurčiná • Mgr. Róbert Hlaváč – starosta obce Honce • Mgr. Natália Brovina Mulinová – predsedníčka ŠR VŠ, odborný referent (mládežnícke výmeny, mobilita pracovníkov s mládežou) • Mgr. Denisa Karabová, PhD. – predsedníčka OZ Európsky dialóg • Kpt. Mgr. et Mgr. Marcel Krivošík – Tím pre integráciu síl NATO • PhDr. Monika Práznovská, PhD. – poslankyňa, predsedníčka komisií, Rada školy, obec Šoporňa • Mgr. Stanislava Šteiningerová- referentka OÚ Nová Bystrica, referát pozemkov, výstavby životného prostredia a sociálnych vecí, Local Representative ESN (Erasmus Student Network Trnava do r.2019) • Mgr. Natália Pék – ŽSR, odborná referentka verejného obstarávania, členka tímu volebnej kampane politickej strany SMER-SD v parlamentných voľbách 2020 • Mgr. Nikola Šimuneková, PhD. – hlavný štátny radca, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Ministerstvo dopravy a výstavby SR • Mgr. Matúš Jankoľa- strana Hlas-SD (neviem sa dopátrať k tomu, čo tam presne robí) • Mgr. Martina Gaggi Hudcovičová- Občianske združenie Lifestarter – projektová a komunikačná manažérka • Mgr. Monika Kmeťová- projektová asistentka OZ Európsky dialóg • PhDr. Martina Lopatková- tajomníčka poslaneckého klubu SaS, asistentka poslanca za stranu SaS v NRSR Mariána Viskupiča • Mgr. Veronika Doležalová – Hlavný radca, Organizačný odbor NRSR- Odborná a koordinačno-metodická činnosť pri zabezpečovaní kreačnej a kontrolnej pôsobnosti NRSR Mgr. Ingrid Borárosová, Ph.D – projektová manažérka v Think tanku Bratislava Policy Institut • PhDr. por. Libor Boháček -oddelenie bojovej prípravy 14. pluku logistickej podpory v Pardubiciach

Miera úspešnosti študentov: Miera úspešnosti – ESPO/BcE 1. rok-ak.rok 2020/2021 do 2.roka miera úspešnosti v % 6 1 16,66 2.rok do 3.roka miera úspešnosti 0 0 3.rok absolventi miera úspešnosti 0 0 priemerná miera úspešnosti ESPO/BcE 16,66%

Osoba majúca hlavnú zodpovednosť za zabezpečenie kvality a rozvoja študijného programu a) Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu). • doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. docent, jaroslav.mihalik@ucm.sk

Názov študijného programu Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (viď Príloha 1 Odporúčaný študijný plán študijného programu). • Prof. Valeriu Mosneaga, DrSc. valeriu.mosneaga@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23965 • Doc. Josette Baer-Hill, PhD. josette.baer.hill@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/38607 • Doc. Karen Henderson, PhD. karen.henderson@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/22292 • doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. jaroslav.mihalik@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14522 • Doc. PhDr. Tatiana Tökölyová, PhD. tatiana.tokolyova@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5301

Personálne zabezpečenie študijného programu b) Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu). • doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. docent, jaroslav.mihalik@ucm.sk Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (viď Príloha 1 Odporúčaný študijný plán študijného programu). • Prof. Valeriu Mosneaga, DrSc. valeriu.mosneaga@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23965 • Doc. Josette Baer-Hill, PhD. josette.baer.hill@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/38607 • Doc. Karen Henderson, PhD. karen.henderson@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/22292 • doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. jaroslav.mihalik@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14522 • Doc. PhDr. Tatiana Tökölyová, PhD. tatiana.tokolyova@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5301 Profilové predmety sú priradené v prílohe 1 Odporúčaný študijný plán. c) Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu. VUPCH osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu sú súčasťou žiadosti. d) Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (viď Príloha 1) e) Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov). Zoznam školiteľov záverečných prác je dostupný online: Mihálik, Henderson, Tökölyová, Mosneaga, Bardovič, Garaj, Filipec, Práznovská/ doktorandi: Hynek, Janči, Olejárová, Kmeťová (priložené aj ako samostatná príloha 03b). f) Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác. VUPCH školiteľov záverečných prác sú dostupné online: Mihálik, Henderson, Tökölyová, Mosneaga, Bardovič, Garaj, Filipec, Práznovská/ doktorandi: Hynek, Janči, Olejárová, Kmeťová (priložené aj ako samostatná príloha). g) Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt). Jaroslava Koreňová, 2. Bc. EŠPO, email: korenova1@ucm.sk Kristián Marko, 2. Bc. EŠPO, email: marko4@ucm.sk h) Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií). • PhDr. Michal Imrovič, PhD., prodekan pre študijné záležitosti, michal.imrovic@ucm.sk i) Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami). • Mgr. Alena Banárová, referentka študijného oddelenia, alena.banarova@ucm.sk • Mgr. Michal Garaj, PhD., tajomník katedry, michal.garaj@ucm.sk • PhDr. Dalibor Mikuš, PhD., koordinátor mobility Erasmus+, dalibor.mikus@ucm.sk • Mgr. Soňa Krahulcová, vedúca študentského domova UCM, sona.krahulcova@ucm.sk PhDr. Darina Kubíčková, PhD., koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami, darina.kubickova@ucm.sk

Doplňujúce informácie o študijnom programe napr. úspešní absolventi – známe osobnosti, významný projekt, mobility alebo niečo výnimočné o študijnom programe (prednášateľ, spolupracujúca firma, atď.) Úspešní absolventi študijného programu Politológia, Európske štúdiá, resp. Európske štúdiá a politiky: • Mgr. Martina Bohušová – starostka obce Ďurčiná • Mgr. Róbert Hlaváč – starosta obce Honce • Mgr. Natália Brovina Mulinová – predsedníčka ŠR VŠ, odborný referent (mládežnícke výmeny, mobilita pracovníkov s mládežou) • Mgr. Denisa Karabová, PhD. – predsedníčka OZ Európsky dialóg • Kpt. Mgr. et Mgr. Marcel Krivošík – Tím pre integráciu síl NATO • PhDr. Monika Práznovská, PhD. – poslankyňa, predsedníčka komisií, Rada školy, obec Šoporňa • Mgr. Stanislava Šteiningerová- referentka OÚ Nová Bystrica, referát pozemkov, výstavby životného prostredia a sociálnych vecí, Local Representative ESN (Erasmus Student Network Trnava do r.2019) • Mgr. Natália Pék – ŽSR, odborná referentka verejného obstarávania, členka tímu volebnej kampane politickej strany SMER-SD v parlamentných voľbách 2020 • Mgr. Nikola Šimuneková, PhD. – hlavný štátny radca, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Ministerstvo dopravy a výstavby SR • Mgr. Matúš Jankoľa- strana Hlas-SD (neviem sa dopátrať k tomu, čo tam presne robí) • Mgr. Martina Gaggi Hudcovičová- Občianske združenie Lifestarter – projektová a komunikačná manažérka • Mgr. Monika Kmeťová- projektová asistentka OZ Európsky dialóg • PhDr. Martina Lopatková- tajomníčka poslaneckého klubu SaS, asistentka poslanca za stranu SaS v NRSR Mariána Viskupiča • Mgr. Veronika Doležalová – Hlavný radca, Organizačný odbor NRSR- Odborná a koordinačno-metodická činnosť pri zabezpečovaní kreačnej a kontrolnej pôsobnosti NRSR. • Mgr. Ingrid Borárosová, Ph.D – projektová manažérka v Think tanku Bratislava Policy Institut PhDr. por. Libor Boháček -oddelenie bojovej prípravy 14. pluku logistickej podpory v Pardubiciach

Názov študijného programu európske štúdiá a politiky

Udeľovaný akademický titul  bakalár, Bc.

Forma štúdia denná

Číslo a názov študijného odboru 6718 politické vedy

Stupeň štúdia  1

Kód programu – číslo študijného programu 183645

Úroveň národného kvalifikačného rámca úroveň 6

Štandardná dĺžka štúdia v rokoch  3

Jazyk poskytovania  slovenský jazyk

Vzdelávacie ciele a výstupy študijného programu Profil absolventa a ciele vzdelávania a) Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania . Profil absolventa, ciele a výstupy vzdelávania: Študijný program Európske štúdiá a politiky je zameraný na poskytnutie komplexného rámca vedomostí, zručností i kompetencií v oblasti národnej i európskej politiky v adekvátnom rozsahu I. stupňa vysokoškolského štúdia. Napriek tomu, že vo všeobecnosti na Slovensku bakalársky stupeň štúdia slúži ako príprava na ďalšie štúdium, predkladaný študijný program svojim obsahovým zameraním a doplnkovými aktivitami reaguje na potreby modernej praxe, ktorá v čoraz väčšej miere vyžaduje komplexnú prípravu absolventov v oblasti tvorby európskej verejnej politiky. Študijný program je preto vypracovaný i na základe komunikácie s odborníkmi z praxe ako i zamestnávateľmi a doplnený aktivitami na celkový rozvoj a prípravu národných a európskych lídrov. Z tohto dôvodu sa reálne výsledky vzdelávacieho procesu zameriavajú na prípravu absolventov s komplexnými zručnosťami i kompetenciami s praktickým zameraním, ktorí sú pripravení na samostatnú analytickú prácu. Predpokladom na získanie takýchto prenositeľných kompetencií je skutočnosť, že študenti disponujú okrem základov politických vied a európskych štúdií dostatočným penzom poznatkov, ktoré sú potrebné pre analýzu politických, sociálnych, ekonomických a medzinárodných aspektov rôznych foriem vládnutia a jednotlivých politík či politických aktérov. Študenti v rámci študijného programu európske štúdiá a politiky tieto zručnosti a kompetencie nadobudnú vďaka jeho interdisciplinárnemu charakteru zameraného na komplex poznatkov z oblastí fungovania štátu a jeho častí, Európskej únie, medzinárodných vzťahov a bezpečnosti, ktoré sú doplnené o vedomosti spojené s politickými a spoločenskými procesmi prebiehajúcimi na jednotlivých úrovniach vládnutia. Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu európske štúdiá a politiky tak v procese vzdelávania získava široké spektrum teoretických poznatkov, čo mu umožňuje orientovať sa v procesoch vnútroštátnej a nadnárodnej politiky . Vie aplikovať jednotlivé medzinárodno-politické teórie k analyzovaniu vybraných procesov prebiehajúcich v rámci štátu alebo aj mimo neho. Získané vedomosti vie prepojiť s praxou a to aj vďaka možnosti nadobudnúť praktické skúsenosti pre svoju budúcu kariéru už počas štúdia. Teoretické vedomosti, získané zručnosti môže študent aplikovať na viacerých možnostiach odbornej praxe, čím si ich overuje a prehlbuje do formy praktických kompetencií. Absolvent 1. stupňa vysokoškolského štúdia (bakalár) študijného programu Európske štúdiá a politiky získa východiskové vedomosti a znalosti z vedeckej bázy politických vied, a to v rozsahu a úrovni adekvátnej k stupňu štúdia podľa Kvalifikačného rámca v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania. Tento základ absolventovi determinuje pripravenosť k analytickým úlohám v agende štátnych a medzinárodných organizácií. Absolvent disponuje odborným základom na riešenie samostatných úloh a dokáže prispieť a podieľať sa na tvorbe rôznych sektorových politík európskeho charakteru. Nakoľko súčasťou študijného programu je aj účasť na viacerých odborných študentských podujatiach, diskusiách a workshopoch, absolvent je schopný komunikovať na domácich i medzinárodných fórach. Absolvent si osvojí odborný jazyk a pojmy vzťahujúce sa na tvorbu a implementácie európskej politiky, ako ich použiť pri tvorbe nových politík tak, aby preukázal pochopenie súvislostí a dôsledkov problému i alternatívnych rozhodnutí pri navrhovaní riešenia. Ďalej sa absolvent naučí porovnávať fungovanie politík v medzinárodnom rámci, špeciálne v Európskej únii a tak dokáže navrhnúť postupy a nástroje na riešenie jednotlivých praktických problémov. Zároveň bude absolvent spôsobilý organizovať prácu v pracovných skupinách, spolupracovať pri príprave verejnej politiky na európskej, národnej i lokálnej úrovni, analyzovať potreby, identifikovať a pomenovať problémy, navrhovať, vytvárať, realizovať, monitorovať a vyhodnocovať politiky, uskutočňovať empirický výskum a interpretovať jeho výsledky a aplikovať odporúčania výskumu v praxi. Absolvent je pripravený na chápanie interdisciplinárnych súvislostí fungovania moderných politických systémov a režimov. A nakoľko je európska dimenzia tvorby politiky založená na synergii a konvergencii, absolventi budú pripravení hľadať riešenia pre modernú Európu. Rozsah vedomostí mu umožní pokračovať v druhom stupni štúdia, alebo mu umožní vstúpiť do praktického života. Absolvent študijného programu Európske štúdiá a politiky nájde uplatnenie v orgánoch štátnej správy, samosprávy, v subjektoch verejného sektora, vo vedeckovýskumných a pedagogických inštitúciách, v nadnárodných inštitúciách, analytických organizáciách, ale aj v súkromných sektore, resp. v oblasti dobrovoľníctva, a to na rôznych pozíciách (viď nižšie). Tento program sa pripája k snahám vytvárať odborníkov pre európsku politiku, ktorí budú zameraní na dosahovanie kvalitatívnych výsledkov na základe hlbších kvantitatívnych štúdií. Noví absolventi by mali mať schopnosti porovnávať a pracovať s jednotlivými európskymi politikami a politickými diskurzmi, alebo disponujú kompetenciami spolupracovať na podkladových a databázových štúdiách, ktoré budú určovať spoločenské priority. Absolventi tak majú predpoklady stať sa nestrannými profesionálmi v oblasti analýzy politiky, európskych štúdií a procesov, ktorí by mohli nájsť zamestnanie v analytických jednotkách, alebo im podobných útvaroch na ministerstvách alebo európskych inštitúciách. Kvalifikácie študentov, ktoré znamenajú ukončenie prvého cyklu kvalifikačného rámca Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania, a to: – Študent preukazuje vedomosti a porozumenie v oblasti študijného odboru, ktorý v tomto cykle nadväzuje na jeho všeobecné stredoškolské vzdelanie a následne ho rozvíja a prehlbuje v súlade so zameraním ich študijného odboru; – Študent dokáže uplatniť svoje vedomosti a porozumenie spôsobom, ktorý naznačuje profesionálny prístup k jeho budúcej práci alebo povolaniu, t.j. študent vykazuje kompetencie, ktoré sa zvyčajne prejavujú prostredníctvom prípravy a realizácie odbornej diskusie za použitia relevantnej argumentácie v súlade s pravidlami vedenia slušnej a odbornej diskusie, a to pri riešení problémov v rámci svojho študijného odboru; – Študent vykazuje schopnosť zhromažďovať a interpretovať relevantné údaje a informácie s cieľom vytvorenia si vlastného odborného postoja a úsudku, t.j. disponuje kompetenciami v oblasti relevantných sociálnych, vedeckých alebo etických otázok; – Študent vie adekvátnym spôsobom zdieľať získané informácie, svoje námety a nápady na riešenie problémov, a to odbornej i laickej verejnosti; – Študent disponuje uceleným rámcom vedomostí, osobných i vzdelávacích zručností (vrátane soft-skills) ako i kompetencií, ktoré sú potrebné na to, aby pokračoval v ďalšom štúdiu na II. stupni vzdelávania.

Požiadavky na uchádzačov o štúdium, spôsob ich výberu a odporúčané osobnostné predpoklady  Podmienky prijímacieho konania sú inkluzívne a zaručujú rovnaké príležitosti každému uchádzačovi, ktorý preukáže potrebné predpoklady na absolvovanie štúdia. UCM môže prijímať uchádzačov len na štúdium akreditovaných študijných programov, ktoré má uvedené v registri študijných programov. 1)Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium alebo na štúdium študijného programu podľa § 53 ods. 3 zákona je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. 2) Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa podľa § 53 ods. 1 zákona je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, pričom súčet počtu získaných kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu druhého stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov. 3) Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. b) Postupy prijímania na štúdium. Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania ukončené maturitnou skúškou. Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program sú smerodajné známky z predmetov na maturitnej skúške. Súčasťou prihlášky na bakalárske vysokoškolské štúdium je životopis, potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, overená kópia maturitného vysvedčenia. Uchádzačom, ktorí maturujú v akademickom roku 2020/2021, potvrdí výsledky štúdia stredná škola. Maturitné vysvedčenie (overenú kópiu) pošlú uchádzači po vykonaní maturitnej skúšky, prípadne doručia na zápis. Uchádzači o štúdium budú zoradení na základe výsledku maturitnej skúšky. Uchádzači o štúdium budú podmienečne prijatí na štúdium s tým, že maturitné vysvedčenie musia dodatočne predložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium.

Pravidlá vyučovania sa a učenia sa SP 4.1. Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v študijnom programe umožňujú dosahovanie výstupov vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov a ich potrieb. Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v ŠP, ktoré umožňujú dosahovať výstupy vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov a ich potrieb sú ukotvené v Interných predpisoch UCM a FSV UCM v Trnave. Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM v Trnave: ● Previazanie vzdelávania a tvorivých činností, pričom úroveň a zameranie tvorivej činnosti zodpovedá stupňu vysokoškolského vzdelávania a výstupom vzdelávania, sa zabezpečuje výberom učiteľov zodpovedných za študijný program a učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety s kvalitnými vedeckými výstupmi ● Podpora internacionalizácie vzdelávacích, tvorivých a ďalších súvisiacich činností, aby jej miera zodpovedala poslaniu a strategickým cieľom vysokej školy, cieľom a výstupom vzdelávania a potrebám zainteresovaných strán sa realizuje prostredníctvom angažovania hosťujúcich profesorov zo zahraničia, prostredníctvom programov ERASMUS a iných mobilitných programov, ako aj prostredníctvom stáží učiteľov na zahraničných univerzitách ● Ochrana proti akémukoľvek druhu intolerancie a diskriminácie študentov, zamestnancov a uchádzačov, najmä na základe pohlavia/rodu, rasy, farby pleti, jazyka, veku, sexuálnej orientácie, viery alebo náboženstva, zdravotného znevýhodnenia, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku a pôvodu sa realizuje dodržiavaním smernice o GDPR a Etického kódexu. ● Obsah a úroveň kvalifikácie napĺňa sektorovo-špecifické očakávania zamestnávateľov a iných externých zainteresovaných strán za zabezpečuje prihliadnutím: k názorom, poznatkom a skúsenostiam študentov a absolventov fakulty, k úrovni poznania vo vede a praxi, k vymedzeniu cieľov a výstupov vzdelávania, k rozboru osobnostného rozvoja a tvorivosti, k rozboru uplatniteľnosti absolventa na trhu práce, požiadavkám príslušnej úrovne Národného kvalifikačného rámca, Kvalifikačného rámca európskeho vysokoškolského priestoru a sektorovo-špecifickým očakávaniam, k zaťaženosti v podobe materiálnych a ľudských kapacít ● Študijné programy majú jasne špecifikovaný profil absolventa a v tomto rámci jasne vymedzené a komunikované ciele a výstupy vzdelávania, ktoré sú overiteľné a zodpovedajú poslaniu vysokej školy, príslušnému stupňu kvalifikačného rámca a oblasti poznania podľa príslušného študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov, v ktorých ich absolventi získajú vysokoškolské vzdelanie ● V študijných programoch je jednoznačne previazané vzdelávanie s tvorivými činnosťami, pričom úroveň a zameranie tvorivej činnosti zodpovedá stupňu vysokoškolského vzdelávania a výstupom vzdelávania ● Študijné programy poskytujú študentom prenositeľné spôsobilosti, ktoré ovplyvňujú osobný rozvoj študentov a môžu byť využité v ich budúcom kariérnom uplatnení a v živote ako aktívnych občanov v demokratických spoločnostiach Učenie sa, vyučovanie a hodnotenie orientované na študenta ● Priebeh štúdia na UCM upravuje Študijný poriadok UCM 15. Umožňuje študentom zvoliť si vlastné tempo štúdia, prináša im flexibilitu vzdelávacieho procesu s prihliadnutím na kreditový systém. Zároveň je Študijný poriadok UCM predmetom administratívneho overovania a kontroly jednotlivých etáp štúdia. Pri zabezpečovaní kvalitného vzdelania študenta má zásadný význam učiteľ, ktorý študentovi umožňuje získať vedomosti, schopnosti a zručnosti. Rôznorodosť študentskej obce a väčší dôraz na výsledky vzdelávania si vyžaduje, aby sa uplatňovalo učenie a vyučovanie orientované na študenta, čím sa mení aj rola učiteľa. Učiteľ študenta motivuje, vedie študenta, ale zároveň mu dáva dostatočný priestor na jeho realizáciu ● Výchovno-vzdelávací proces na UCM poskytuje rôzne formy vzdelávania (denná forma, externá forma) a metódy vzdelávania (prezenčná metóda, dištančná metóda, kombinovaná metóda), vymedzuje vedomosti, schopnosti, kompetencie, ktoré by mal študent ovládať, ak chce vykonávať povolanie, na ktoré sa v rámci štúdia pripravuje. Jednotlivé študijné programy majú v akreditačných spisoch presne kvantifikovateľne vymedzené jadro vedomostí, ktoré vychádza z konkrétneho študijného odboru a sú v súlade s Národným kvalifikačným rámcom SR ● Podmienky pre absolvovanie jednotlivých predmetov definujú Informačné listy predmetov. Tento dokument okrem definovania samostatných podmienok absolvovania predmetu obsahuje aj ciele predmetu, výsledky vzdelávania, harmonogram výučby, literatúru k predmetu a stupnicu hodnotenia k absolvovaniu predmetu ● Pri uskutočňovaní študijných programov je povzbudzovaná aktívna úloha, autonómia, tvorivosť a samostatnosť študentov vo vzdelávaní a v procese učenia sa a tento prístup sa odzrkadľuje aj v hodnotení študentov

Podmienky absolvovania študijného programu  Pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe stanovuje Vnútorný predpis Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 8/2020 Študijný poriadok UCM, konkrétne Druhá časť – Organizácia štúdia, § 9 Študijný program a študijný plán (https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf): 4) Študijný plán študenta určuje časovú a obsahovú postupnosť predmetov a formy hodnotenia študijných výsledkov. Študijný plán si okrem formy hodnotenia študijných výsledkov zostavuje v rámci určených pravidiel a v súlade s týmto študijným poriadkom študent sám alebo v spolupráci so študijným poradcom. 5) Študent si zostavuje študijný plán sám alebo za pomoci študijného poradcu z ponuky predmetov študijného programu tak, aby splnil pravidlá študijného programu a podmienky tohto poriadku. 6) Študijný plán študenta určuje, ktoré predmety v rámci štúdia študent absolvuje, určuje ich časovú postupnosť a stanovuje formy hodnotenia študijných výsledkov. 7) Súčasťou každého študijného programu je odporúčaný študijný plán, ktorý je zostavený tak, aby študent jeho absolvovaním splnil všetky podmienky študijného programu na úspešné absolvovanie v štandardnej dĺžke štúdia. 8) Odporúčaný študijný plán jednotlivých študijných programov sa zverejňuje v AIS-e UCM. 9) Informácie o štúdiu, študijnom programe, o odporúčanom študijnom pláne, o obsahu jednotlivých jednotiek študijného programu, o spôsobe ich ukončenia a o požiadavkách na ich úspešné absolvovanie sú súčasťou akademického informačného systému (ďalej ,,AIS“). AIS sústreďuje aj informácie o študijných výsledkoch štúdia študentov všetkých súčastí univerzity. Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu Zostavený odporúčaný študijný plán bakalárskeho študijného programu Európske štúdiá a politiky je súčasťou žiadosti a vychádza z ostatnej platnej akreditácie. Všetky zmeny a úpravy sú dostupné v príslušnej časti žiadosti – Návrh na úpravu študijného programu. b) V študijnom pláne spravidla uvedie: – jednotlivé časti študijného programu (moduly, predmety a iné relevantné školské a mimoškolské činnosti za predpokladu, že prispievajú k dosahovaniu želaných výstupov vzdelávania a prinášajú kredity) v štruktúre povinné, povinne voliteľné a výberové predmety, – v študijnom programe vyznačí profilové predmety príslušnej cesty v štúdiu (špecializácie), – pre každú vzdelávaciu časť/ predmet definuje výstupy vzdelávania a súvisiace kritériá a pravidlá ich hodnotenia tak, aby boli naplnené všetky vzdelávacie ciele študijného programu (môžu byť uvedené len v Informačných listoch predmetov v časti Výsledky vzdelávania a v časti Podmienky absolvovania predmetu), – prerekvizity, korekvizity a odporúčania pri tvorbe študijného plánu (uvedené v informačných listoch predmetov), – pre každú vzdelávaciu časť študijného plánu/predmet stanoví používané vzdelávacie činnosti (prednáška, seminár, cvičenie, záverečná práca, projektová práca, laboratórne práce, stáž, exkurzia, terénne praktikum, odborná prax, štátna skúška a ďalšie, prípadne ich kombinácie) vhodné na dosahovanie výstupov vzdelávania, – metódy, akými sa vzdelávacia činnosť uskutočňuje – prezenčná, dištančná, kombinovaná (v súlade s Informačnými listami predmetov), – osnovu/ sylaby predmetu , – pracovné zaťaženie študenta („rozsah“ pre jednotlivé predmety a vzdelávacie činnosti samostatne) , – kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia, – osobu zabezpečujúcu predmet (alebo partnerskú organizáciu a osobu ) s uvedením kontaktu, – učiteľov predmetu (alebo podieľajúce sa partnerské organizácie a osoby) (môžu byť uvedené aj v IL predmetov), – miesto uskutočňovania predmetu (ak sa študijný programu uskutočňuje na viacerých pracoviskách). Viď prílohy Odporúčaný študijný plán ŠP, Ciele a výstupy vzdelávania, Informačné listy predmetov. c) Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia. Podmienkou riadneho skončenia štúdia v bakalárskom študijnom programe Európske štúdiá a politiky je dosiahnutie 180 kreditov. Z toho je potrebné získať 160 kreditov formou povinných, povinne voliteľných, resp. voliteľných predmetov a 20 kreditov získava študent úspešnou obhajobou záverečnej práce (10 kreditov), resp. štátnou skúškou z politológie (5 kreditov) a Štátnou skúškou z európskych štúdií (5 kreditov). Konkrétne náležitosti štúdia sú definované vo Vnútornom predpise UCM 8/2020 Študijný poriadok UCM (https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf): – § 7 Harmonogram štúdia – § 8 Kreditový systém štúdia – § 9 Študijný program a študijný plán – § 10 Predmety študijného programu – § 11 Zápis a absolvovanie predmetov – § 12 Súbor vzdelávacích činností – § 13 Individuálny harmonogram štúdia – § 14 Absolvovanie študijných predmetov – § 15 Hodnotenie výsledkov štúdia – § 16 Kontrolné etapy štúdia – § 17 Záverečná práca – § 18 Štátna skúška – § 19 Celkové hodnotenie štúdia – § 20 Skončenie štúdia – § 22 Prerušenie štúdia – § 23 Zanechanie štúdia d) Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre: – počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia – 180 kreditov; Uvedené informácie sú obsiahnuté v Prílohe 1 Opis študijného programu a v jednotlivých informačných listoch. – počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia – Uvedené informácie sú obsiahnuté v Prílohe 1 Opis študijného programu a v jednotlivých informačných listoch. – počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia- Uvedené informácie sú obsiahnuté v Prílohe 1 Opis študijného programu. – počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program, – počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia – Uvedené informácie sú obsiahnuté v Prílohe 1 Opis študijného programu a v jednotlivých informačných listoch. – počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia – Uvedené informácie sú obsiahnuté v Prílohe 1 Opis študijného programu a v jednotlivých informačných listoch. – počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za projektovú prácu s uvedením príslušných predmetov v inžinierskych študijných programoch, – počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za umelecké výkony okrem záverečnej práce v umeleckých študijných programoch. e) Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu. Konkrétne pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov ako aj možnosti opravných postupov voči hodnoteniu sú uvedené vo Vnútornom predpise UCM 8/2020 Študijný poriadok UCM: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf V súlade so Študijným poriadkom UCM v Trnave hlavnými formami hodnotenia dosiahnutých výsledkov v štúdiu sú priebežná kontrola štúdia počas výučbovej časti štúdia a záverečné hodnotenie po skončení výučbovej časti semestra. Osobitnou formou hodnotenia dosiahnutých výsledkov štúdia je štátna skúška. Pomer medzi priebežnou kontrolou štúdia a záverečnou kontrolou štúdia určuje záväzne informačný list predmetu.

Postupy a kritériá hodnotenia http://www.fsvucm.sk/files/zos%C3%BA%C4%BEa%C4%8Fovanie/ILP%20SOSL%20BcD/ILP_ESPO_BcD.pdf

Zdroje študijného programu  • Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora • Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská). • Realizácia študijné programu si z hľadiska jeho zamerania vyžaduje učebne vybavené bežnou technikou používanou pri modernej výučbe na vysokej škole, a to počítač s aktívnym pripojením na internet, dataprojektor a ozvučenie. Pracovisko disponuje takýmto vybavením vo všetkých učebniach, vrátane študovne v Knižnici FSV UCM. • Fakulta každoročne investuje do materiálneho a technického vybavenia i do priestorov určených na výučbu. Všetky priestory určené na výučbu sú vybavené počítačovou technikou, dataprojektorom, plátnom a ozvučením. • Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave disponuje vynikajúcim technickým vybavením a zázemím, ktoré študentom prináša komfort počas štúdia. Študenti môžu využívať špecializovanú fakultnú knižnicu, multimediálnu učebňu, veľkú či malú aulu, laboratórium pre výskum marketingu a komunikácie vo verejnej správe, multimediálnu konferenčnú miestnosť, zasadacie miestnosti a špeciálne učebne. Všetky priestory fakulty sú pokryté wifi signálom, prostredníctvom ktorých môže byť študent a zamestnanec pripojený na internet. Počítačovou technikou s pripojením na internet vrátane tlačiarní sú vybavené aj kancelárie zamestnancov. • Priestorové vybavenie fakulty odzrkadľujú moderné prednáškové miestnosti s dostatočnou kapacitou väčších aj menších skupín študentov. Študenti môžu využívať oddychové zóny, telocvičňu či posilňovňu. • Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne). • prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov je zabezpečený viacerými spôsobmi, a to najmä prostredníctvom Knižnice na FSV UCM, Univerzitnej knižnice, prostredníctvom individuálnych vyučujúcich a prostredníctvom internetových databáz (v prípade nutnosti registrácie do databázy, študijnú literatúru poskytuje vyučujúci). • V rámci FSV majú študenti k dispozícii špecializovanú fakultnú knižnicu nachádzajúcej sa priamo v budove fakulty. • Ku dňu 31.12.2020 tvorilo knižničný fond fakultnej knižnice 9 348 knižničných jednotiek. Z toho bolo kníh a zviazaných periodík 7 136, audiovizuálnych a elektronických dokumentov 82, záverečných prác 2 130. Do nákupu knižničného fondu za rok 2020 fakulta investovala čiastku 1 750,61 EUR. Knižničné jednotky sú priebežne dopĺňané z fakultných prostriedkov, grantových prostriedkov a darov. Členovia akademického pracoviska aktívne prispievajú k tvorbe učebných textov, skrípt a monografií potrebných pre zvyšovanie kvality výučby. Literatúra pokrýva najmä oblasť politológie, verejnej správy a politiky, sociálnych služieb, no obsahuje aj širokú ponuku z ostatných vedných odborov. • Študenti počas štúdia môžu využívať rôzne online databázy, ktoré im uľahčujú plniť študentské povinnosti pri písaní semestrálnych prác ako aj pri samo- štúdiu. Študenti majú dispozícii zadarmo aj využívanie balíka aplikácii Microsoft Office 365 . • Fakulta má k dispozícií na webe pre študentov ja virtuálnu knižnicu, ktorá obsahuje E-publikácie k jednotlivým predmetom študijného programu. Link: http://fsvucm.sk/12_133_247/e-publikacie Referentka pre knižničné systémy: Katarína Procházková katrina.prochazkova@ucm.sk • Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie. • Dištančné vzdelávanie sa realizuje v plnom rozsahu v porovnaním s rozsahom prezenčného štúdia a za dodržania všetkých náležitostí študijného programu. • Dištančné vzdelávanie sa zabezpečuje prostredníctvom univerzitne aplikovanej platformy, ktorá je prístupná všetkým študentom, vyučujúcim a spolupracujúcim partnerom, a to bezplatne a výlučne na študijné účely. Táto platforma slúži i na zdieľanie ťažšie dostupných študijných materiálov a podkladov, na komunikáciu so študentmi ako i na skúšanie ústnou alebo testovou formou Touto formou sa realizujú i všetky podporné a doplnkové aktivity zo strany našich partnerov, a to v rozsahu zodpovedajúcom rozsahu prezenčnej formy. • Dištančné štúdium na FSV UCM v Trnave upravuje „Smernica o dištančnej metóde výučby“ https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/8_21_distancna_vyucba.pdf. http://fsvucm.sk/files/%C5%A1t%C3%BAdium/dokumenty/Smernica%20o%20distancnej%20forme%20statnych%20skusok%203_2021.docx Usmernenie dekana o zásadách dištančnej výučby na FSV UCM http://fsvucm.sk/files/rozvrhy/2021_2022/Usmernenie%20dekana_%20Z%C3%81SADY%20DI%C5%A0TAN%C4%8CNEJ%20V%C3%9DU%C4%8CBY%20NA%20FSV%20UCM%20(2).pdf • Na úplné dištančné vzdelávanie prešla FSV ešte počas prvej vlny pandémie. Je nutné konštatovať, že prechod na dištančné vzdelávanie bol plynulý a napriek nepripravenosti na takúto situáciu aj relatívne rýchly: • Celá výuka bola do online systému prenesená v prvých týždňoch v marci 2020 • V prvých týždňoch bolo umožnené využívať na výuku viaceré platformy. Využívaná bola platforma ZOOM, Google Meet, Moodle • UCM neskôr prešla aj k využívaniu služby Microsoft 365: https://www.ucm.sk/sk/microsoft365/ a v rámci nej aj službu Microsoft Teams. Inštruktážne videá od Microsoftu sú dostupné: odkaz1, odkaz2, odkaz3 • Krátko pred prechodom na online výuku sa na úrovni jednotlivých katedier FSV realizovali inštruktážne školenia zamerané na výuku v online priestore Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie. • OZ Európsky dialóg, Učiaca sa Trnava, GROW WITH GOOGLE, Slovenská asociácia koučov, Zastúpenie SR pri EK, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Národná rada SR, Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, Poľnohospodárska platobná agentúra, Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku • Partneri sa pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu zapájajú viacerými spôsobmi, a to: • formou poskytovania krátkodobých odborných stáží pre študentov s dôrazom na aplikáciu získaných teoretických vedomostí a zručností v praxi; • ďalej sa zapájajú formou prípravy a organizácie odborných diskusií, workshopov a tréningov špecializovaných na rozvoj získaných vedomostí a zručností v rámci zadanej témy previazanej na obsah vzdelávania; • formou zapojenia študentov do projektovej a osvetovej činnosti, ktorú partneri vykonávajú, čo zahŕňa i možnosť účasti študentov na realizácii ich aktivít doma i v zahraniční, čím umožňujú študentov verifikáciu svojich nadobudnutých vedomostí a zručností, ako i získanie prenositeľných kompetencií v odbore; • poskytovaní poradenstva a asistencie pri aktivitách pracoviska orientovaných na osobnostný rozvoj študentov v rámci ich prípravy na budúce profesijné zameranie. • Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia. Fakulta organizuje množstvo podujatí v troch hlavných podobách: • Podujatia nepriamo naviazané na obsah štúdia, a to podujatia sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia, ktorých hlavnou úlohou je upevnenie vzťahu vzdelávacej inštitúcie so študentmi, rozvoj ich soft skills a podpora tímovej práce (napríklad Futbalový turnaj o pohár dekana, Športový deň FSV UCM, Valentínsky volejbalový turnaj, Grilovačka a iné aktivity ako Olympiáda o EÚ 2019 pre študentov stredných škôl – v prípade záujmu majú možnosť participovať pri jej priebehu aj samotní študenti študijného programu) • Podujatia priamo naviazané na obsah štúdia ale vo forme neformálnej súčasti vzdelávacieho procesu (napr. rôzne diskusie s odborníkmi, filmový klub, tréningy zamerané na verejný prejav ako osobnú značku, kultúru verejného prejavu, pravidlá dobrej prezentácie ako asertivitu z pohľadu komunikačných zručností, a ďalšie) • Podujatia ako reálna a priama súčasť výučby (ako tréningy a workshopy priamo naviazané na tematické zameranie predmetu a priamo prepájajúce získavané vedomosti s ich praktickou aplikáciou, ako napríklad tvorivé workshopy pri tvorbe brandingu SR, pri stanovovaní národnej identity, workshopy o úlohe SR v rámci tzv. green deal-u, tréningy a workshopy zamerané na občiansku participáciu v prostredí EÚ, a pod. zameraných na diskusiu, reflexiu a navrhovanie konkrétnych riešení pre budúcnosť Európy) • Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania. Možnosti: SAIA, ERASMUS+, OZ Európsky dialóg, Učiaca sa Trnava, Zastúpenie SR pri EK, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Národná rada SR, Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, Poľnohospodárska platobná agentúra, Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku. Podmienky: prihlasovať sa môžu všetci študenti dennej formy štúdia po ukončení aspoň prvého ročníka. Vo výberovom konaní sa zohľadňujú nielen študijné výsledky záujemcu o stáž, ale i jeho účasť na aktivitách realizovaných v rámci i mimo výučbového procesu, jeho jazykové a komunikačné zručnosti. Mimoriadne sa zohľadňuje záujem daného študenta o odbor, na ktorom by prax/stáž vykonával. Pravidlá uznávania tohto vzdelávania: Po dobu praxe pracuje študent v zmysle predchádzajúcej dohody s vyučujúcimi v móde tzv. individuálneho študijného plánu a riadne prechádza skúškovým procesom. Pri zahraničných mobilitách prostredníctvom programov agentúry SAIA alebo programu ERASMUS+ sa vysoká škola riadi všeobecne platnými pravidlami prihlasovania a uznávania kreditov. Pokyny na prihlasovanie: Študenti sa prihlasujú na základe aktuálne vyhlásených platných podmienok na prihlasovanie sa, ktoré pravidelne vyhlasujú samotní partneri. Pracovisko následne tieto podmienky zverejňuje študentom rôznymi komunikačnými spôsobmi. Univerzita má Oddelenie vonkajších vzťahov: https://www.ucm.sk/sk/medzinarodne-vztahy/, https://www.ucm.sk/sk/oddelenie-vonkajsich-vztahov/, Podmienky upravuje Smernica o administrácii Erasmus+: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/24_2021_administracia_erasmus+.pdf Fakulta komunikuje s viacerými partnermi univerzitami, či inštitúciami medzi ktorými prebiehajú vzájomné mobility študentov a pedagógov. Agenda je v kompetencii prodekanky pre zahraničné vzťahy PhDr. Edita Poórová, Ph.D. edita.poorova@ucm.sk http://fsvucm.sk/150_127/prodekanka-pre-zahra , http://fsvucm.sk/150_520/erasmus a taktiež vytvorenú pozíciu fakultného koordinátora Erasmu: kontakt na fakultného koordinátora: PhDr. Dalibor Mikuš dalibor.mikus@ucm.sk Všetky informácie sú dostupné na: http://fsvucm.sk/150/press Pravidelne sa uskutočňuje výberové konanie na mobility, Uznávanie predmetov je v súlade s vnútornými predpismi.

Možnosti učenia sa študentov  SP 4.1. Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v študijnom programe umožňujú dosahovanie výstupov vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov a ich potrieb. Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v ŠP, ktoré umožňujú dosahovať výstupy vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov a ich potrieb sú ukotvené v Interných predpisoch UCM a FSV UCM v Trnave. Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM v Trnave: ● Previazanie vzdelávania a tvorivých činností, pričom úroveň a zameranie tvorivej činnosti zodpovedá stupňu vysokoškolského vzdelávania a výstupom vzdelávania, sa zabezpečuje výberom učiteľov zodpovedných za študijný program a učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety s kvalitnými vedeckými výstupmi ● Podpora internacionalizácie vzdelávacích, tvorivých a ďalších súvisiacich činností, aby jej miera zodpovedala poslaniu a strategickým cieľom vysokej školy, cieľom a výstupom vzdelávania a potrebám zainteresovaných strán sa realizuje prostredníctvom angažovania hosťujúcich profesorov zo zahraničia, prostredníctvom programov ERASMUS a iných mobilitných programov, ako aj prostredníctvom stáží učiteľov na zahraničných univerzitách ● Ochrana proti akémukoľvek druhu intolerancie a diskriminácie študentov, zamestnancov a uchádzačov, najmä na základe pohlavia/rodu, rasy, farby pleti, jazyka, veku, sexuálnej orientácie, viery alebo náboženstva, zdravotného znevýhodnenia, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku a pôvodu sa realizuje dodržiavaním smernice o GDPR a Etického kódexu. ● Obsah a úroveň kvalifikácie napĺňa sektorovo-špecifické očakávania zamestnávateľov a iných externých zainteresovaných strán za zabezpečuje prihliadnutím: k názorom, poznatkom a skúsenostiam študentov a absolventov fakulty, k úrovni poznania vo vede a praxi, k vymedzeniu cieľov a výstupov vzdelávania, k rozboru osobnostného rozvoja a tvorivosti, k rozboru uplatniteľnosti absolventa na trhu práce, požiadavkám príslušnej úrovne Národného kvalifikačného rámca, Kvalifikačného rámca európskeho vysokoškolského priestoru a sektorovo-špecifickým očakávaniam, k zaťaženosti v podobe materiálnych a ľudských kapacít ● Študijné programy majú jasne špecifikovaný profil absolventa a v tomto rámci jasne vymedzené a komunikované ciele a výstupy vzdelávania, ktoré sú overiteľné a zodpovedajú poslaniu vysokej školy, príslušnému stupňu kvalifikačného rámca a oblasti poznania podľa príslušného študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov, v ktorých ich absolventi získajú vysokoškolské vzdelanie ● V študijných programoch je jednoznačne previazané vzdelávanie s tvorivými činnosťami, pričom úroveň a zameranie tvorivej činnosti zodpovedá stupňu vysokoškolského vzdelávania a výstupom vzdelávania ● Študijné programy poskytujú študentom prenositeľné spôsobilosti, ktoré ovplyvňujú osobný rozvoj študentov a môžu byť využité v ich budúcom kariérnom uplatnení a v živote ako aktívnych občanov v demokratických spoločnostiach Učenie sa, vyučovanie a hodnotenie orientované na študenta ● Priebeh štúdia na UCM upravuje Študijný poriadok UCM 15. Umožňuje študentom zvoliť si vlastné tempo štúdia, prináša im flexibilitu vzdelávacieho procesu s prihliadnutím na kreditový systém. Zároveň je Študijný poriadok UCM predmetom administratívneho overovania a kontroly jednotlivých etáp štúdia. Pri zabezpečovaní kvalitného vzdelania študenta má zásadný význam učiteľ, ktorý študentovi umožňuje získať vedomosti, schopnosti a zručnosti. Rôznorodosť študentskej obce a väčší dôraz na výsledky vzdelávania si vyžaduje, aby sa uplatňovalo učenie a vyučovanie orientované na študenta, čím sa mení aj rola učiteľa. Učiteľ študenta motivuje, vedie študenta, ale zároveň mu dáva dostatočný priestor na jeho realizáciu ● Výchovno-vzdelávací proces na UCM poskytuje rôzne formy vzdelávania (denná forma, externá forma) a metódy vzdelávania (prezenčná metóda, dištančná metóda, kombinovaná metóda), vymedzuje vedomosti, schopnosti, kompetencie, ktoré by mal študent ovládať, ak chce vykonávať povolanie, na ktoré sa v rámci štúdia pripravuje. Jednotlivé študijné programy majú v akreditačných spisoch presne kvantifikovateľne vymedzené jadro vedomostí, ktoré vychádza z konkrétneho študijného odboru a sú v súlade s Národným kvalifikačným rámcom SR ● Podmienky pre absolvovanie jednotlivých predmetov definujú Informačné listy predmetov. Tento dokument okrem definovania samostatných podmienok absolvovania predmetu obsahuje aj ciele predmetu, výsledky vzdelávania, harmonogram výučby, literatúru k predmetu a stupnicu hodnotenia k absolvovaniu predmetu ● Pri uskutočňovaní študijných programov je povzbudzovaná aktívna úloha, autonómia, tvorivosť a samostatnosť študentov vo vzdelávaní a v procese učenia sa a tento prístup sa odzrkadľuje aj v hodnotení študentov ● SP 4.2. Je umožnená flexibilita trajektórií učenia sa a dosahovania výstupov vzdelávania. Študijný program umožňuje zodpovedajúce vzdelávanie sa mimo vysokej školy v domácich a zahraničných inštitúciách, najmä prostredníctvom podpory mobilít. Výsledky tohto vzdelávania sú uznávané vysokou školou. ● Pri uskutočňovaní študijných programov je povzbudzovaná aktívna úloha, autonómia, tvorivosť a samostatnosť študentov vo vzdelávaní a v procese učenia sa a tento prístup sa odzrkadľuje aj v hodnotení študentov ● Pri uskutočňovaní študijných programov je rešpektovaná rozmanitosť študentov a ich potrieb a je umožňovaná flexibilita trajektórií v štúdiu aj s ohľadom na možnosť zosúladenia pracovného/rodinného života so štúdiom na vysokej škole ● Pri uskutočňovaní študijných programov sa pružne využíva spektrum pedagogických metód, foriem a koncepcií, metód hodnotenia a ich aplikácia sa pravidelne hodnotí a zdokonaľuje. Medzi metódy hodnotenia vedomostí a schopností študentov na UCM patria: písomné skúšky, projekty, protokoly z laboratórnych cvičení, prezentácie, eseje, prípadové štúdie, príklady, kombinované skúšky (písomná a ústna forma) a pod. Hodnotenie študentov sa vykonáva v súlade s postupmi definovanými v Študijnom poriadku UCM ● Študentom je poskytované primerané vedenie a podpora zo strany učiteľov a je podporovaný vzájomný rešpekt vo vzťahu študent – učiteľ ● Skúšajúci sú dôkladne oboznámení s existujúcimi metódami verifikácie dosahovania výstupov vzdelávania, metódami testovania, skúšania a posudzovania výkonov študentov a majú podporu vysokej školy na ďalšie zdokonaľovanie svojich vedomostí a zručností v tejto oblasti ● Hodnotenie umožňuje študentom preukázať rozsah a úroveň, do akej sa im podarilo dosiahnuť očakávané výstupy vzdelávania a študentom poskytuje spätnú väzbu, ktorá môže byť v nevyhnutných prípadoch spojená s odporúčaniami a usmerneniami týkajúcimi sa procesu učenia sa ● Hodnotenie je konzistentné a spravodlivo aplikované vo vzťahu k všetkým študentom, vykonávané v súlade s vopred schválenými postupmi a prinášajúce spoľahlivé závery, ktoré v podobných prípadoch nevedú k neodôvodneným rozdielom ● Pri hodnotení študentov a uchádzačov sa primerane zohľadňujú okolnosti týkajúce sa študentov so špecifickými potrebami (napr. znevýhodnenie v dôsledku imobilnosti, zrakovej slabosti, dyslexie, dysgrafie, dyskalkúlie) ● Študenti majú k dispozícii prostriedky nápravy voči výsledkom hodnotenia, pričom je zaručené spravodlivé zaobchádzanie so žiadateľmi o nápravu. Študent má možnosť požiadať o komisionálne skúšanie za účasti aspoň dvoch skúšajúcich učiteľov, ktorých určí vedúci katedry. Pri hodnotení študenta sa má zohľadniť aj jeho aktivita, samostatnosť a prípadne aj kreativita. Pri hodnotení študenta sa v primeranej miere môžu zohľadniť poľahčujúce okolnosti (napr. úraz, choroba, tehotenstvo). Študent má možnosť sťažovať sa v súlade s osobitným vnútorným predpisom. Študenti majú k dispozícii formálne odvolacie konanie, majú zaručenú možnosť participácie na preskúmavaní podnetov a riešení a majú zaručenú spätnú väzbu týkajúcu sa výsledkov ich preskúmavania a prijatých opatrení. V prípade závažných okolností sťažnosti rieši kontrolór univerzity. Študent má možnosť obrátiť sa aj na Etickú komisiu v prípade domnienky o porušení etického kódexu univerzity ● Ako súčasť hodnotiaceho procesu univerzity sa každoročné vypracováva „Správa o výsledkoch vo výchovno-vzdelávacej činnosti“ 21, ktorá sa predkladá na rokovanie Vedeckej rady UCM ako aj jej fakúlt. V nej sa analyzujú najvýznamnejšie kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele vzdelávacieho procesu v súlade s Dlhodobým zámerom UCM Podpora mobilít: Rozvoj medzinárodnej spolupráce na Univerzite sv. Cyrila a Metoda sa realizuje predovšetkým formou bilaterálnych a multilaterálnych dohôd zameraných na vzájomnú výmenu študentov, pedagogických a nepedagogických pracovníkov, ako aj prostredníctvom realizácie medzinárodných vedeckých projektov, organizovaní spoločných vedeckých podujatí a prezentácií výsledkov práce vo forme spoločných publikácií. Naši študenti a zamestnanci, ktorí majú záujem o zahraničný pobyt, môžu využiť pestrú ponuku mobilít prostredníctvom programu Erasmus+ alebo môžu absolvovať zahraničný pobyt na základe medzinárodných bilaterálnych dohôd, poprípade využiť možnosti v rámci iných mobilitných a štipendijných schém a programov. Súčasťou podpory rozvoja medzinárodných vzťahov je aj prijímanie zahraničných návštev, delegácii a odborníkov, ktoré obohacujú výučbový proces a prispievajú k internacionalizácii vedy, výskumu a vzdelávania na našej univerzite. Univerzita získala projekt v rámci programu Erasmus+ „Mobility študentov a zamestnancov vysokých š kôl medzi krajinami programu a partnerskými krajinami“, tzv. International Credit Mobility (ICM) v rámci programu Erasmus+, Kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov. Tento projekt umožňuje realizáciu mobilít študentov a zamestnancov univerzity v rámci podpísaných inter-inštitucionálnych zmlúv medzi krajinami programu (Slovensko) a partnerskými krajinami, t.j krajinami mimo EU. Mobility študentov mimo program Erasmus: FSV UCM v rámci svojho zapojenia do siete CEEPUS umožňuje svojim študentom a pedagógom taktiež mobility na partnerské univerzity zapojené v tejto sieti. Mobility študentov mimo program Erasmus+ a CEEPUS sa môžu realizovať cez SAIA programy, iné grantové programy (napr. Fulbrightove štipendiá) alebo na základe medziuniverzitnej spolupráce. SAIA programy: Národný štipendijný program, Akcia Rakúsko – Slovensko, CEEPUS, medzivládne dohody. Medziuniverzitná spolupráca: UCM má uzavreté zmluvy o spolupráci s mnohými zahraničnými univerzitami a partnerskými inštitúciami. Výmenné pobyty študentov príp. zamestnancov UCM na základe medziuniverzitnej spolupráce si koordinujú jednotlivé fakulty resp. katedry. Študent si môže takýto pobyt financovať aj tak, že si požiada o grant napr. z Národného štipendijného programu alebo grant poskytovaný na základe medzivládnej dohody.

Povolania úspešného absolventa študijného programu  Profil absolventa a ciele vzdelávania b) Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania . Profil absolventa, ciele a výstupy vzdelávania: Študijný program Európske štúdiá a politiky je zameraný na poskytnutie komplexného rámca vedomostí, zručností i kompetencií v oblasti národnej i európskej politiky v adekvátnom rozsahu I. stupňa vysokoškolského štúdia. Napriek tomu, že vo všeobecnosti na Slovensku bakalársky stupeň štúdia slúži ako príprava na ďalšie štúdium, predkladaný študijný program svojim obsahovým zameraním a doplnkovými aktivitami reaguje na potreby modernej praxe, ktorá v čoraz väčšej miere vyžaduje komplexnú prípravu absolventov v oblasti tvorby európskej verejnej politiky. Študijný program je preto vypracovaný i na základe komunikácie s odborníkmi z praxe ako i zamestnávateľmi a doplnený aktivitami na celkový rozvoj a prípravu národných a európskych lídrov. Z tohto dôvodu sa reálne výsledky vzdelávacieho procesu zameriavajú na prípravu absolventov s komplexnými zručnosťami i kompetenciami s praktickým zameraním, ktorí sú pripravení na samostatnú analytickú prácu. Predpokladom na získanie takýchto prenositeľných kompetencií je skutočnosť, že študenti disponujú okrem základov politických vied a európskych štúdií dostatočným penzom poznatkov, ktoré sú potrebné pre analýzu politických, sociálnych, ekonomických a medzinárodných aspektov rôznych foriem vládnutia a jednotlivých politík či politických aktérov. Študenti v rámci študijného programu európske štúdiá a politiky tieto zručnosti a kompetencie nadobudnú vďaka jeho interdisciplinárnemu charakteru zameraného na komplex poznatkov z oblastí fungovania štátu a jeho častí, Európskej únie, medzinárodných vzťahov a bezpečnosti, ktoré sú doplnené o vedomosti spojené s politickými a spoločenskými procesmi prebiehajúcimi na jednotlivých úrovniach vládnutia. Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu európske štúdiá a politiky tak v procese vzdelávania získava široké spektrum teoretických poznatkov, čo mu umožňuje orientovať sa v procesoch vnútroštátnej a nadnárodnej politiky . Vie aplikovať jednotlivé medzinárodno-politické teórie k analyzovaniu vybraných procesov prebiehajúcich v rámci štátu alebo aj mimo neho. Získané vedomosti vie prepojiť s praxou a to aj vďaka možnosti nadobudnúť praktické skúsenosti pre svoju budúcu kariéru už počas štúdia. Teoretické vedomosti, získané zručnosti môže študent aplikovať na viacerých možnostiach odbornej praxe, čím si ich overuje a prehlbuje do formy praktických kompetencií. Absolvent 1. stupňa vysokoškolského štúdia (bakalár) študijného programu Európske štúdiá a politiky získa východiskové vedomosti a znalosti z vedeckej bázy politických vied, a to v rozsahu a úrovni adekvátnej k stupňu štúdia podľa Kvalifikačného rámca v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania. Tento základ absolventovi determinuje pripravenosť k analytickým úlohám v agende štátnych a medzinárodných organizácií. Absolvent disponuje odborným základom na riešenie samostatných úloh a dokáže prispieť a podieľať sa na tvorbe rôznych sektorových politík európskeho charakteru. Nakoľko súčasťou študijného programu je aj účasť na viacerých odborných študentských podujatiach, diskusiách a workshopoch, absolvent je schopný komunikovať na domácich i medzinárodných fórach. Absolvent si osvojí odborný jazyk a pojmy vzťahujúce sa na tvorbu a implementácie európskej politiky, ako ich použiť pri tvorbe nových politík tak, aby preukázal pochopenie súvislostí a dôsledkov problému i alternatívnych rozhodnutí pri navrhovaní riešenia. Ďalej sa absolvent naučí porovnávať fungovanie politík v medzinárodnom rámci, špeciálne v Európskej únii a tak dokáže navrhnúť postupy a nástroje na riešenie jednotlivých praktických problémov. Zároveň bude absolvent spôsobilý organizovať prácu v pracovných skupinách, spolupracovať pri príprave verejnej politiky na európskej, národnej i lokálnej úrovni, analyzovať potreby, identifikovať a pomenovať problémy, navrhovať, vytvárať, realizovať, monitorovať a vyhodnocovať politiky, uskutočňovať empirický výskum a interpretovať jeho výsledky a aplikovať odporúčania výskumu v praxi. Absolvent je pripravený na chápanie interdisciplinárnych súvislostí fungovania moderných politických systémov a režimov. A nakoľko je európska dimenzia tvorby politiky založená na synergii a konvergencii, absolventi budú pripravení hľadať riešenia pre modernú Európu. Rozsah vedomostí mu umožní pokračovať v druhom stupni štúdia, alebo mu umožní vstúpiť do praktického života. Absolvent študijného programu Európske štúdiá a politiky nájde uplatnenie v orgánoch štátnej správy, samosprávy, v subjektoch verejného sektora, vo vedeckovýskumných a pedagogických inštitúciách, v nadnárodných inštitúciách, analytických organizáciách, ale aj v súkromných sektore, resp. v oblasti dobrovoľníctva, a to na rôznych pozíciách (viď nižšie). Tento program sa pripája k snahám vytvárať odborníkov pre európsku politiku, ktorí budú zameraní na dosahovanie kvalitatívnych výsledkov na základe hlbších kvantitatívnych štúdií. Noví absolventi by mali mať schopnosti porovnávať a pracovať s jednotlivými európskymi politikami a politickými diskurzmi, alebo disponujú kompetenciami spolupracovať na podkladových a databázových štúdiách, ktoré budú určovať spoločenské priority. Absolventi tak majú predpoklady stať sa nestrannými profesionálmi v oblasti analýzy politiky, európskych štúdií a procesov, ktorí by mohli nájsť zamestnanie v analytických jednotkách, alebo im podobných útvaroch na ministerstvách alebo európskych inštitúciách. Kvalifikácie študentov, ktoré znamenajú ukončenie prvého cyklu kvalifikačného rámca Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania, a to: – Študent preukazuje vedomosti a porozumenie v oblasti študijného odboru, ktorý v tomto cykle nadväzuje na jeho všeobecné stredoškolské vzdelanie a následne ho rozvíja a prehlbuje v súlade so zameraním ich študijného odboru; – Študent dokáže uplatniť svoje vedomosti a porozumenie spôsobom, ktorý naznačuje profesionálny prístup k jeho budúcej práci alebo povolaniu, t.j. študent vykazuje kompetencie, ktoré sa zvyčajne prejavujú prostredníctvom prípravy a realizácie odbornej diskusie za použitia relevantnej argumentácie v súlade s pravidlami vedenia slušnej a odbornej diskusie, a to pri riešení problémov v rámci svojho študijného odboru; – Študent vykazuje schopnosť zhromažďovať a interpretovať relevantné údaje a informácie s cieľom vytvorenia si vlastného odborného postoja a úsudku, t.j. disponuje kompetenciami v oblasti relevantných sociálnych, vedeckých alebo etických otázok; – Študent vie adekvátnym spôsobom zdieľať získané informácie, svoje námety a nápady na riešenie problémov, a to odbornej i laickej verejnosti; – Študent disponuje uceleným rámcom vedomostí, osobných i vzdelávacích zručností (vrátane soft-skills) ako i kompetencií, ktoré sú potrebné na to, aby pokračoval v ďalšom štúdiu na II. stupni vzdelávania.

Uplatnenie absolventov študijného programu  • Uplatniteľnosť • Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu. Doterajšia realizácia študijného programu dokazuje, že podstatná časť absolventov bakalárskeho štúdia pokračuje v nadväzujúcom magisterskom stupni štúdia. Je to spôsobené nielen osobnými postojmi súčasnej generácie a podstatou zamestnaneckej a sociálnej politiky v SR, ako aj charakteristikou a praxou pracovného trhu v Slovenskej republike. Ten už z dlhodobého hľadiska nemá vytvorené vhodné podmienky pre začlenenie absolventov I. stupňa vysokoškolského vzdelania na ich aktívny vstup do pracovného cyklu, t.j. v rámci dosiahnutej kvalifikácie a odbornosti absolventom bakalárskeho štúdia. I v prípade úspešného získania pracovnej pozície, absolventi bakalárskeho stupňa pokračujú v štúdiu na II. stupni, a to najmä externou formou. Nakoľko absolventi ešte počas štúdia úspešne vykonávajú stáže najmä v štátnych inštitúciách ako NR SR, Úrad vlády, Zastúpenie EP na Slovensku, resp. v zahraničných inštitúciách, t.j. vo väzbe na získavané vzdelanie, uplatnenie absolventov bakalárskeho štúdia nie je zlyhaním vzdelávacej ustanovizne, ale je dôsledkom nedokonalosti a disproporčnej dimenzia pracovného trhu. Bakalárske štúdium programu Európske štúdiá a politiky je koncipované tak, aby jeho absolvent bol odborne pripravený plniť úlohy teórie a praxe v súlade s aktuálnymi potrebami spoločenského vývoja nielen na Slovensku, ale v rámci celej Európskej únii a jej inštitúciách. Cieľom bakalárskeho študijného programu je poskytnúť absolventovi solídny základ pre využitie schopností určovať priority riešení v oblasti politických vied a európskych štúdií, využívať analytické schopnosti pri riešení úloh v štátnych a medzinárodných organizáciách. Bakalárske štúdium motivuje pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu druhého stupňa, nakoľko absolvent získa dostatočné teoretické, ale aj praktické vedomosti o fungovaní štátov a ich častí, teórií demokracie, základov diplomatického protokolu, praktické jazykové zručnosti a prierezový prehľad v oblasti medzinárodného práva, všeobecnej ekonomickej teórie, geografie a politického myslenia. Študijný program v rámci svojho jadra vychováva odborníkov pripravených zapojiť sa do tvorby politík a procesov na úrovni štátnej správy, medzinárodných organizácií, resp. v súkromnom sektore a pripravuje ich i na pozície moderných lídrov. Prenositeľné kľúčové kompetencie absolventov študijného programu kladené podľa zamestnávateľov na kvalifikovaný výkon uvedených zamestnaní: • Organizovanie a plánovanie práce • Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť • Strategické a koncepčné myslenie • Analytické myslenie • Kreativita Komunikačné kompetencie • Mediálna, ekonomická a finančná gramotnosť • Občianske kompetencie • Digitálna gramotnosť • Tímová práca • Analyzovanie a riešenie problémov • Kultivovaný a odborný písomný i ústny prejav • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti). • Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu. Napriek krátkej implementácii vzdelávacieho procesu v rámci študijného programu (od r. 2018), študijný odbor vychoval viacero úspešných odborníkov. Úspešní absolventi študijného programu Politológia, Európske štúdiá, resp. Európske štúdiá a politiky: • Mgr. Martina Bohušová – starostka obce Ďurčiná • Mgr. Róbert Hlaváč – starosta obce Honce • Mgr. Natália Brovina Mulinová – predsedníčka ŠR VŠ, odborný referent (mládežnícke výmeny, mobilita pracovníkov s mládežou) • Mgr. Denisa Karabová, PhD. – predsedníčka OZ Európsky dialóg • Kpt. Mgr. et Mgr. Marcel Krivošík – Tím pre integráciu síl NATO • PhDr. Monika Práznovská, PhD. – poslankyňa, predsedníčka komisií, Rada školy, obec Šoporňa • Mgr. Stanislava Šteiningerová- referentka OÚ Nová Bystrica, referát pozemkov, výstavby životného prostredia a sociálnych vecí, Local Representative ESN (Erasmus Student Network Trnava do r.2019) • Mgr. Natália Pék – ŽSR, odborná referentka verejného obstarávania, členka tímu volebnej kampane politickej strany SMER-SD v parlamentných voľbách 2020 • Mgr. Nikola Šimuneková, PhD. – hlavný štátny radca, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Ministerstvo dopravy a výstavby SR • Mgr. Matúš Jankoľa- strana Hlas-SD (neviem sa dopátrať k tomu, čo tam presne robí) • Mgr. Martina Gaggi Hudcovičová- Občianske združenie Lifestarter – projektová a komunikačná manažérka • Mgr. Monika Kmeťová- projektová asistentka OZ Európsky dialóg • PhDr. Martina Lopatková- tajomníčka poslaneckého klubu SaS, asistentka poslanca za stranu SaS v NRSR Mariána Viskupiča • Mgr. Veronika Doležalová – Hlavný radca, Organizačný odbor NRSR- Odborná a koordinačno-metodická činnosť pri zabezpečovaní kreačnej a kontrolnej pôsobnosti NRSR Mgr. Ingrid Borárosová, Ph.D – projektová manažérka v Think tanku Bratislava Policy Institut • PhDr. por. Libor Boháček -oddelenie bojovej prípravy 14. pluku logistickej podpory v Pardubiciach

Miera úspešnosti študentov: Miera úspešnosti – ESPO/BcD 1. rok-ak.rok 2020/2021 do 2.roka miera úspešnosti v % 16 15 93,75 2.rok do 3.roka miera úspešnosti 10 9 90,00 3.rok absolventi miera úspešnosti 9 5 55,50 priemerná miera úspešnosti ESPO/BcD 93,75%+90%+55,5% : 3 = 79,75 %

Osoba majúca hlavnú zodpovednosť za zabezpečenie kvality a rozvoja študijného programu a) Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu). • doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. docent, jaroslav.mihalik@ucm.sk

Názov študijného programu • Prof. Valeriu Mosneaga, DrSc. valeriu.mosneaga@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23965 • Doc. Josette Baer-Hill, PhD. josette.baer.hill@ucm.sk, • Doc. Karen Henderson, PhD. karen.henderson@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/22292 • doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. jaroslav.mihalik@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14522 • Doc. PhDr. Tatiana Tökölyová, PhD. tatiana.tokolyova@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5301

Personálne zabezpečenie študijného programu a) Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu). • doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. docent, jaroslav.mihalik@ucm.sk Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu (uviesť odkaz na VUPCH) (Priloha_15a_Opis_studijneho_programu bod 7. b)) • Prof. Valeriu Mosneaga, DrSc. valeriu.mosneaga@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23965 • Doc. Josette Baer-Hill, PhD. josette.baer.hill@ucm.sk, • Doc. Karen Henderson, PhD. karen.henderson@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/22292 • doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. jaroslav.mihalik@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14522 • Doc. PhDr. Tatiana Tökölyová, PhD. tatiana.tokolyova@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5301 b) Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu. VUPCH osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu sú súčasťou žiadosti. c) Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (viď Príloha 1) Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov). Zoznam školiteľov záverečných prác je dostupný online: Mihálik, Henderson, Tökölyová, Mosneaga, Bardovič, Garaj, Filipec, Práznovská/ doktorandi: Hynek, Janči, Olejárová, Kmeťová (priložené aj ako samostatná príloha 03b). d) Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác. VUPCH školiteľov záverečných prác sú dostupné online: Mihálik, Henderson, Tökölyová, Mosneaga, Bardovič, Garaj, Filipec, Práznovská/ doktorandi: Hynek, Janči, Olejárová, Kmeťová (priložené aj ako samostatná príloha). e) Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt). Jaroslava Koreňová, 2. Bc. EŠPO, email: korenova1@ucm.sk Kristián Marko, 2. Bc. EŠPO, email: marko4@ucm.sk f) Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií). • PhDr. Michal Imrovič, PhD., prodekan pre študijné záležitosti, michal.imrovic@ucm.sk g) Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami). • Mgr. Alena Banárová, referentka študijného oddelenia, alena.banarova@ucm.sk • Mgr. Michal Garaj, PhD., tajomník katedry, michal.garaj@ucm.sk • PhDr. Dalibor Mikuš, PhD., koordinátor mobility Erasmus+, dalibor.mikus@ucm.sk • Mgr. Soňa Krahulcová, vedúca študentského domova UCM, sona.krahulcova@ucm.sk PhDr. Darina Kubíčková, PhD., koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami, darina.kubickova@ucm.sk

Doplňujúce informácie o študijnom programe napr. úspešní absolventi – známe osobnosti, významný projekt, mobility alebo niečo výnimočné o študijnom programe (prednášateľ, spolupracujúca firma, atď.) • Mgr. Martina Bohušová – starostka obce Ďurčiná • Mgr. Róbert Hlaváč – starosta obce Honce • Mgr. Natália Brovina Mulinová – predsedníčka ŠR VŠ, odborný referent (mládežnícke výmeny, mobilita pracovníkov s mládežou) • Mgr. Denisa Karabová, PhD. – predsedníčka OZ Európsky dialóg • Kpt. Mgr. et Mgr. Marcel Krivošík – Tím pre integráciu síl NATO • PhDr. Monika Práznovská, PhD. – poslankyňa, predsedníčka komisií, Rada školy, obec Šoporňa • Mgr. Stanislava Šteiningerová- referentka OÚ Nová Bystrica, referát pozemkov, výstavby životného prostredia a sociálnych vecí, Local Representative ESN (Erasmus Student Network Trnava do r.2019) • Mgr. Natália Pék – ŽSR, odborná referentka verejného obstarávania, členka tímu volebnej kampane politickej strany SMER-SD v parlamentných voľbách 2020 • Mgr. Nikola Šimuneková, PhD. – hlavný štátny radca, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Ministerstvo dopravy a výstavby SR • Mgr. Matúš Jankoľa- strana Hlas-SD (neviem sa dopátrať k tomu, čo tam presne robí) • Mgr. Martina Gaggi Hudcovičová- Občianske združenie Lifestarter – projektová a komunikačná manažérka • Mgr. Monika Kmeťová- projektová asistentka OZ Európsky dialóg • PhDr. Martina Lopatková- tajomníčka poslaneckého klubu SaS, asistentka poslanca za stranu SaS v NRSR Mariána Viskupiča • Mgr. Veronika Doležalová – Hlavný radca, Organizačný odbor NRSR- Odborná a koordinačno-metodická činnosť pri zabezpečovaní kreačnej a kontrolnej pôsobnosti NRSR Mgr. Ingrid Borárosová, Ph.D – projektová manažérka v Think tanku Bratislava Policy Institut • PhDr. por. Libor Boháček -oddelenie bojovej prípravy 14. pluku logistickej podpory v Pardubiciach

Názov študijného programu európske štúdiá a politiky

Udeľovaný akademický titul  doktor (philosophiae doctor), PhD.

Forma štúdia externá

Číslo a názov študijného odboru 6718 politické vedy

Stupeň štúdia  3

Kód programu – číslo študijného programu 183705

Úroveň národného kvalifikačného rámca úroveň 8

Štandardná dĺžka štúdia v rokoch  4

Jazyk poskytovania  slovenský jazyk

Vzdelávacie ciele a výstupy študijného programu Profil absolventa, ciele a výstupy vzdelávania: Študijný program Európske štúdiá a politiky je zameraný na poskytnutie komplexného rámca vedomostí, zručností i kompetencií v oblasti národnej i európskej politiky v adekvátnom rozsahu III. stupňa vysokoškolského štúdia. Predkladaný študijný program svojim obsahovým zameraním a doplnkovými aktivitami (viď nižšie) reaguje na potreby modernej praxe, ktorá v čoraz väčšej miere vyžaduje komplexnú prípravu absolventov – doktorov v oblasti tvorby európskej verejnej politiky. Študijný program je preto vypracovaný i na základe komunikácie s odborníkmi z praxe ako i zamestnávateľmi a doplnený aktivitami na celkový rozvoj a prípravu národných a európskych lídrov. Z tohto dôvodu sa reálne výsledky vzdelávacieho procesu zameriavajú na prípravu absolventov na úrovni PhD. s komplexnými zručnosťami i kompetenciami s praktickým zameraním, ktorí sú pripravení na samostatnú analytickú, vedeckú a výskumnú prácu. Predpokladom na získanie takýchto prenositeľných kompetencií je skutočnosť, že PhD. študenti disponujú súborom znalostí, zručností a kompetencií z oblasti politických vied a európskych štúdií, t.j. dostatočným penzom poznatkov, ktoré sú potrebné pre analýzu politických, sociálnych, ekonomických a medzinárodných aspektov rôznych foriem vládnutia a jednotlivých politík či politických aktérov. Študenti v rámci študijného programu európske štúdiá a politiky tieto zručnosti a kompetencie nadobudnú vďaka jeho interdisciplinárnemu charakteru zameraného na komplex poznatkov z oblastí fungovania štátu a jeho častí, Európskej únie, medzinárodných vzťahov, rodových otázok a bezpečnosti, ktoré sú doplnené o vysoko odborné vedomosti spojené s politickými a spoločenskými procesmi prebiehajúcimi na jednotlivých úrovniach vládnutia. Absolvent tretieho stupňa študijného programu európske štúdiá a politiky tak v procese vzdelávania získava vysokú odbornosť, ale navyše vo vzdelávacom procese využíva získané široké spektrum teoretických poznatkov, čo mu umožňuje orientovať sa v procesoch vnútroštátnej a nadnárodnej politiky, realizovať špecializované vzdelávanie a školenia ako i pracovať vo vede a výskume. Vďaka realizovanej výskumnej praxe, vie aplikovať jednotlivé medzinárodno-politické teórie k analyzovaniu vybraných procesov prebiehajúcich v rámci štátu alebo aj mimo neho. V rámci svojho štúdia ako i praxe získanej na pracovisku, študenti PhD štúdia môžu získané vedomosti prepojiť s praxou, a to aj vďaka možnosti nadobudnúť praktické skúsenosti pre svoju budúcu kariéru už počas štúdia. Teoretické vedomosti, získané zručnosti môže študent priamo aplikovať počas jednotlivých aktivít výučby (viď nižšie), ako i aplikovať na viacerých možnostiach odbornej praxe doma i v zahraničí, čím si ich overuje a prehlbuje do formy praktických kompetencií. Absolvent 3. stupňa vysokoškolského štúdia (PhD) študijného programu Európske štúdiá a politiky prehlbuje svoje východiskové vedomosti a znalosti z predchádzajúceho magisterského štúdia z vedeckej bázy politických vied, a to v rozsahu a úrovni adekvátnej k stupňu štúdia podľa Kvalifikačného rámca v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania. Tento rozsah absolventovi poskytuje pripravenosť k analytickým úlohám v agende štátnych a medzinárodných organizácií. Absolvent disponuje rozšíreným a prehĺbeným odborným a vedeckým základom nevyhnutným na riešenie samostatných úloh a vďaka prakticky zameranej výučbe a realizovanej praxi dokáže prispieť a podieľať sa na tvorbe rôznych sektorových politík európskeho charakteru. Nakoľko súčasťou študijného programu je aj účasť na viacerých odborných študentských podujatiach, diskusiách a workshopoch, absolvent je schopný komunikovať na domácich i medzinárodných fórach. Absolvent si prehĺbi osvojený odborný a vedecký jazyk, zručnosti a kompetencie potrebné na tvorbu a implementácie európskej politiky, ako ich použiť pri tvorbe nových politík tak, aby preukázal pochopenie súvislostí a dôsledkov problému i alternatívnych rozhodnutí pri navrhovaní riešenia. Ďalej absolvent disponuje prehĺbenými znalosťami a kompetenciami dôležitými pre porovnávanie fungovania politík v medzinárodnom rámci, špeciálne v Európskej únii a tak dokáže navrhnúť postupy a nástroje na riešenie jednotlivých praktických problémov. Absolvent je schopný aktívne charakterizovať na základe dát a predchádzajúcich výskumov existujúce spoločensko-politické problémy a pomenovať atribúty, ktoré sa na ne viažu, je schopný aplikovať získané zručnosti orientované na dekompozíciu javu, keďže získanie tejto zručnosti je prenositeľné na akýkoľvek iný výskum / prieskum. Vo svojej výskumnej práci je absolvent tohto študijného programu, vďaka nadobudnutej praxi v rámci svojej výskumnej a publikačnej činnosti, schopný získať relevantné a korektné dáta s ohľadom na vlastnú predchádzajúcu operacionalizácu konštruktov. Z celkového pohľadu, je absolvent doktorandského štúdia schopný v praktickom profesijnom živote vystupovať ako odborník, ktorý pristupuje k aktuálnym spoločensko-politickým javom a fenoménom s kritickým myslením, so schopnosťou identifikovať, pomenovať, analyzovať vedecký problém, následne na základe relevantných dát a s ohľadom na aktuálne poznanie realizovať výskum / prieskum určeného javu. Vďaka nastaveniu štúdia a pracovných aktivít počas neho, absolvent je spôsobilý organizovať prácu v pracovných skupinách, spolupracovať pri príprave verejnej politiky na európskej, národnej i lokálnej úrovni, analyzovať potreby, identifikovať a pomenovať problémy, navrhovať, vytvárať, realizovať, monitorovať a vyhodnocovať politiky, uskutočňovať empirický výskum a interpretovať jeho výsledky a aplikovať odporúčania výskumu v praxi. Absolvent je pripravený na chápanie interdisciplinárnych súvislostí fungovania moderných politických systémov a režimov. A nakoľko je európska dimenzia tvorby politiky založená na synergii a konvergencii, absolventi sú pripravení hľadať riešenia pre modernú Európu, k čomu slúži viacero prakticky zameraných aktivít realizovaných priamo v procese výučby. Doktorandské štúdium pripraví absolventov na širokú škálu pracovných miest nielen v akademickej, ale i mimo akademickej, politickej a inej odbornej sfére. Absolvent získa rozsiahly súbor zručností, ktoré možno uplatniť v rôznych situáciách a zamestnaniach (viď nižšie). Napriek tomu, že sa vo všeobecnosti predpokladá, že absolventi doktorandského štúdia budú pokračovať v akademickej/výskumnej kariére, zručnosti osvojované doktorandom nie sú prezentované výlučne v akademickom kontexte. Stále sú však použiteľné pre širokú škálu pracovných pozícií a úloh v oblasti politiky, európskych inštitúcií, samosprávy alebo mimovládneho sektora. Rozsah vedomostí umožní absolventovi umožní vstúpiť do praktického života, alebo pokračovať v akademickej a výskumnej kariére.Absolvent študijného programu Európske štúdiá a politiky nájde uplatnenie v orgánoch štátnej správy, samosprávy, v subjektoch verejného sektora, vo vedeckovýskumných a pedagogických inštitúciách, v nadnárodných inštitúciách, analytických organizáciách, ale aj v súkromných sektore, resp. v oblasti dobrovoľníctva, a to na rôznych pozíciách (viď nižšie). Balík vedomostí, zručností a kompetencií (viď prílohy) sa dotýkajú viacerých oblastí, ako práca v kolektíve, time management, výskumné zručnosti v rámci daného študijného programu, práca s odbornými zdrojmi a relevantnými informáciami, zručnosti v oblasti prípravy odborného textu a s tým spojené prezentačné zručnosti. V rámci prezentovania výsledkov svojho výskumu na rôznych domácich a zahraničných podujatiach disponujú vysokou úrovňou komunikačných zručností a schopnosťou vedenia kvalitnej odbornej diskusie. Time management je cibrený počas štúdia, nakoľko samotné štúdiu je rozdelené medzi viacero časových limitov (napríklad na dokončenie výskumného alebo dizertačného projektu) projektu s rôznymi termínmi, takže time manažment je dôležitou zručnosťou pre budúcu prax absolvenra. Počas štúdia študenti rozvíjajú svoje zručnosti v oblasti písania odborných textov ako i grantov, čím získavajú potrebné zručnosti pre uplantnenie v praxi v budúcnosti. Nakoľko doktorandi samostatne (pod dohľadom svojich školiteľov a starších kolegov) pracujú na samostatných vedeckých a grantových úlohách, štúdium prináša i rozvoj i zručností a kompetencií v oblasti analýzy dát, samostatného rozhodovania, riešenia problémov a hľadanie odpovedí. Študenti vyšších ročníkov doktorandského štúdia sú zapojení do programu mentoringu pre študentov Bc/MA štúdia, vďaka čomu prichádza i k rozvoju ich vodcovských schopností. Tento program sa pripája k snahám vytvárať odborníkov pre európsku politiku, ktorí budú zameraní na dosahovanie kvalitatívnych výsledkov na základe hlbších kvantitatívnych štúdií. Nakoľko sa predkladaný ŠP zaoberá riešením problémov ľudskej spoločnosti v súčasnosti, obsahová náplň jednotlivých predmetov preto reflektuje aktuálne dianie. Z tohto dôvodu sú študenti počas svojho štúdia motivovaní a vyzývaní prostredníctvom viacerých aktivít k riešeniu otázok v krízových situáciách spoločnosti, ako je v súčasnosti pandémia COVID-19, t.j. napríklad ako sú štátne politiky zamerané na dosiahnutie hospodárskej stability a rastu, riadenie kvality životného prostredia alebo prebiehajúce sociálne a politické zmeny. Vo všeobecnosti je tak cieľom doktorandského stupňa štúdia daného ŠP pripraviť absolventa na riešenie týchto problémov systematicky a súčasne nastoľovať širšie teoretické súvislosti. Absolventi a ich schopnosti porovnávať a pracovať s jednotlivými európskymi politikami a politickými diskurzmi sú prehĺbené a disponujú kompetenciami spolupracovať na podkladových a databázových štúdiách, ktoré budú určovať spoločenské priority. Absolventi tak majú predpoklady stať sa nestrannými profesionálmi v oblasti analýzy politiky, európskych štúdií a procesov, ktorí by mohli nájsť zamestnanie v analytických jednotkách, alebo im podobných útvaroch na ministerstvách alebo európskych inštitúciách. Kvalifikácie študentov, ktoré znamenajú ukončenie tretieho cyklu kvalifikačného rámca Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania (stupňa 8.), sú nasledovné: Študent preukazuje vedomosti na najvyššej úrovni v danej oblasti práce alebo danom odbore štúdia, ako aj na hranici medzi jednotlivými oblasťami/odbormi; – Študent preukazuje najširšie a maximálne špecializované zručnosti a techniky vrátane schopnosti syntézy a hodnotenia, požadované na riešenie zásadných problémov výskumu a/alebo inovácií a na rozšírenie a nové definovanie existujúcich vedomostí alebo odborných postupov; – Študent tak preukazuje schopnosť koncipovať, konštruovať, realizovať a upravovať podstatnú časť výskumu s vedeckou integritou a za dodržiavania akademickej etiky; – Študent preukazuje schopnosť prejavovať dostatočnú autoritu, inováciu, samostatnosť, vedeckú a odbornú integritu a trvalý záväzok rozvíjať nové myšlienky alebo postupy, ktoré sú v popredí daného pracovného alebo študijného prostredia, vrátane výskumu; – Študent vie adekvátnym spôsobom zdieľať získané informácie, svoje námety a nápady na riešenie problémov, a to odbornej i laickej verejnosti; – Vo všeobecnosti, absolvent preukazuje systematické porozumenie daného študijného odboru a osvojil si zručnosti a metódy vedeckého výskumu spojené s daným odborom zodpovedajúcim súčasnému stavu poznania v odbore

Požiadavky na uchádzačov o štúdium, spôsob ich výberu a odporúčané osobnostné predpoklady  Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu a) Podmienky prijímacieho konania sú inkluzívne a zaručujú rovnaké príležitosti každému uchádzačovi, ktorý preukáže potrebné predpoklady na absolvovanie štúdia. UCM môže prijímať uchádzačov len na štúdium akreditovaných študijných programov, ktoré má uvedené v registri študijných programov. 1)Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium alebo na štúdium študijného programu podľa § 53 ods. 3 zákona je získanie úplného vysokoškolského vzdelania II. stupňa v odbore alebo príbuznom odbore. 2) Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu tretieho stupňa podľa § 53 ods. 1 zákona je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, pričom súčet počtu získaných kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu tretieho stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov. 3) Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. b) Postupy prijímania na štúdium. Admission procedures. Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je úspešné absolvovanie magisterského študijného programu. Uchádzači predložia ako povinnú súčasť prihlášky na doktorandské vysokoškolské štúdium vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu u absolventov študijných programov, u absolventov študijných odborov doklad o absolvovaných skúškach a zápočtoch (overené kópie), potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie a životopis. V odôvodnených prípadoch sa o štúdium môžu uchádzať aj absolventi študijných programov iných študijných odborov, ich prijatie však môže byť viazané na preverenie schopností v rámci prijímacieho konania.

Pravidlá vyučovania sa a učenia sa SP 4.1. Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v študijnom programe umožňujú dosahovanie výstupov vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov a ich potrieb Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v ŠP, ktoré umožňujú dosahovať výstupy vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov a ich potrieb sú ukotvené v Interných predpisoch UCM a FSV UCM v Trnave. Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM v Trnave: ● Previazanie vzdelávania a tvorivých činností, pričom úroveň a zameranie tvorivej činnosti zodpovedá stupňu vysokoškolského vzdelávania a výstupom vzdelávania, sa zabezpečuje výberom učiteľov zodpovedných za študijný program a učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety s kvalitnými vedeckými výstupmi ● Podpora internacionalizácie vzdelávacích, tvorivých a ďalších súvisiacich činností, aby jej miera zodpovedala poslaniu a strategickým cieľom vysokej školy, cieľom a výstupom vzdelávania a potrebám zainteresovaných strán sa realizuje prostredníctvom angažovania hosťujúcich profesorov zo zahraničia, prostredníctvom programov ERASMUS a iných mobilitných programov, ako aj prostredníctvom stáží učiteľov na zahraničných univerzitách ● Ochrana proti akémukoľvek druhu intolerancie a diskriminácie študentov, zamestnancov a uchádzačov, najmä na základe pohlavia/rodu, rasy, farby pleti, jazyka, veku, sexuálnej orientácie, viery alebo náboženstva, zdravotného znevýhodnenia, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku a pôvodu sa realizuje dodržiavaním smernice o GDPR a Etického kódexu. ● Obsah a úroveň kvalifikácie napĺňa sektorovo-špecifické očakávania zamestnávateľov a iných externých zainteresovaných strán za zabezpečuje prihliadnutím: k názorom, poznatkom a skúsenostiam študentov a absolventov fakulty, k úrovni poznania vo vede a praxi, k vymedzeniu cieľov a výstupov vzdelávania, k rozboru osobnostného rozvoja a tvorivosti, k rozboru uplatniteľnosti absolventa na trhu práce, požiadavkám príslušnej úrovne Národného kvalifikačného rámca, Kvalifikačného rámca európskeho vysokoškolského priestoru a sektorovo-špecifickým očakávaniam, k zaťaženosti v podobe materiálnych a ľudských kapacít ● Študijné programy majú jasne špecifikovaný profil absolventa a v tomto rámci jasne vymedzené a komunikované ciele a výstupy vzdelávania, ktoré sú overiteľné a zodpovedajú poslaniu vysokej školy, príslušnému stupňu kvalifikačného rámca a oblasti poznania podľa príslušného študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov, v ktorých ich absolventi získajú vysokoškolské vzdelanie ● V študijných programoch je jednoznačne previazané vzdelávanie s tvorivými činnosťami, pričom úroveň a zameranie tvorivej činnosti zodpovedá stupňu vysokoškolského vzdelávania a výstupom vzdelávania ● Študijné programy poskytujú študentom prenositeľné spôsobilosti, ktoré ovplyvňujú osobný rozvoj študentov a môžu byť využité v ich budúcom kariérnom uplatnení a v živote ako aktívnych občanov v demokratických spoločnostiach Učenie sa, vyučovanie a hodnotenie orientované na študenta ● Priebeh štúdia na UCM upravuje Študijný poriadok UCM 15. Umožňuje študentom zvoliť si vlastné tempo štúdia, prináša im flexibilitu vzdelávacieho procesu s prihliadnutím na kreditový systém. Zároveň je Študijný poriadok UCM predmetom administratívneho overovania a kontroly jednotlivých etáp štúdia. Pri zabezpečovaní kvalitného vzdelania študenta má zásadný význam učiteľ, ktorý študentovi umožňuje získať vedomosti, schopnosti a zručnosti. Rôznorodosť študentskej obce a väčší dôraz na výsledky vzdelávania si vyžaduje, aby sa uplatňovalo učenie a vyučovanie orientované na študenta, čím sa mení aj rola učiteľa. Učiteľ študenta motivuje, vedie študenta, ale zároveň mu dáva dostatočný priestor na jeho realizáciu ● Výchovno-vzdelávací proces na UCM poskytuje rôzne formy vzdelávania (denná forma, externá forma) a metódy vzdelávania (prezenčná metóda, dištančná metóda, kombinovaná metóda), vymedzuje vedomosti, schopnosti, kompetencie, ktoré by mal študent ovládať, ak chce vykonávať povolanie, na ktoré sa v rámci štúdia pripravuje. Jednotlivé študijné programy majú v akreditačných spisoch presne kvantifikovateľne vymedzené jadro vedomostí, ktoré vychádza z konkrétneho študijného odboru a sú v súlade s Národným kvalifikačným rámcom SR ● Podmienky pre absolvovanie jednotlivých predmetov definujú Informačné listy predmetov. Tento dokument okrem definovania samostatných podmienok absolvovania predmetu obsahuje aj ciele predmetu, výsledky vzdelávania, harmonogram výučby, literatúru k predmetu a stupnicu hodnotenia k absolvovaniu predmetu ● Pri uskutočňovaní študijných programov je povzbudzovaná aktívna úloha, autonómia, tvorivosť a samostatnosť študentov vo vzdelávaní a v procese učenia sa a tento prístup sa odzrkadľuje aj v hodnotení študentov

Podmienky absolvovania študijného programu  Štruktúra a obsah študijného programu a) Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe. Pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe stanovuje Vnútorný predpis Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 8/2020 Študijný poriadok UCM, konkrétne Druhá časť – Organizácia štúdia, § 9 Študijný program a študijný plán (https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf): 4)Študijný plán študenta určuje časovú a obsahovú postupnosť predmetov a formy hodnotenia študijných výsledkov. Študijný plán si okrem formy hodnotenia študijných výsledkov zostavuje v rámci určených pravidiel a v súlade s týmto študijným poriadkom študent sám alebo v spolupráci so študijným poradcom. 5) Študent si zostavuje študijný plán sám alebo za pomoci študijného poradcu z ponuky predmetov študijného programu tak, aby splnil pravidlá študijného programu a podmienky tohto poriadku. 6) Študijný plán študenta určuje, ktoré predmety v rámci štúdia študent absolvuje, určuje ich časovú postupnosť a stanovuje formy hodnotenia študijných výsledkov. 7) Súčasťou každého študijného programu je odporúčaný študijný plán, ktorý je zostavený tak, aby študent jeho absolvovaním splnil všetky podmienky študijného programu na úspešné absolvovanie v štandardnej dĺžke štúdia. 8) Odporúčaný študijný plán jednotlivých študijných programov sa zverejňuje v AIS-e UCM. 9) Informácie o štúdiu, študijnom programe, o odporúčanom študijnom pláne, o obsahu jednotlivých jednotiek študijného programu, o spôsobe ich ukončenia a o požiadavkách na ich úspešné absolvovanie sú súčasťou akademického informačného systému (ďalej ,,AIS“). AIS sústreďuje aj informácie o študijných výsledkoch štúdia študentov všetkých súčastí univerzity. b) Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu . Zostavený odporúčaný študijný plán doktorandského študijného programu Európske štúdiá a politiky je súčasťou žiadosti a vychádza z ostatnej platnej akreditácie. Všetky zmeny a úpravy sú dostupné v príslušnej časti žiadosti – Návrh na úpravu študijného programu. c) V študijnom pláne spravidla uvedie: – jednotlivé časti študijného programu (moduly, predmety a iné relevantné školské a mimoškolské činnosti za predpokladu, že prispievajú k dosahovaniu želaných výstupov vzdelávania a prinášajú kredity) v štruktúre povinné, povinne voliteľné a výberové predmety, – v študijnom programe vyznačí profilové predmety príslušnej cesty v štúdiu (špecializácie), – pre každú vzdelávaciu časť/ predmet definuje výstupy vzdelávania a súvisiace kritériá a pravidlá ich hodnotenia tak, aby boli naplnené všetky vzdelávacie ciele študijného programu (môžu byť uvedené len v Informačných listoch predmetov v časti Výsledky vzdelávania a v časti Podmienky absolvovania predmetu), – prerekvizity, korekvizity a odporúčania pri tvorbe študijného plánu (uvedené v informačných listoch predmetov), – pre každú vzdelávaciu časť študijného plánu/predmet stanoví používané vzdelávacie činnosti (prednáška, seminár, cvičenie, záverečná práca, projektová práca, laboratórne práce, stáž, exkurzia, terénne praktikum, odborná prax, štátna skúška a ďalšie, prípadne ich kombinácie) vhodné na dosahovanie výstupov vzdelávania, – metódy, akými sa vzdelávacia činnosť uskutočňuje – prezenčná, dištančná, kombinovaná (v súlade s Informačnými listami predmetov), – osnovu/ sylaby predmetu , – pracovné zaťaženie študenta („rozsah“ pre jednotlivé predmety a vzdelávacie činnosti samostatne) , – kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia, – osobu zabezpečujúcu predmet (alebo partnerskú organizáciu a osobu ) s uvedením kontaktu, – učiteľov predmetu (alebo podieľajúce sa partnerské organizácie a osoby) (môžu byť uvedené aj v IL predmetov), – miesto uskutočňovania predmetu (ak sa študijný programu uskutočňuje na viacerých pracoviskách). d) Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia. Podmienkou riadneho skončenia štúdia v bakalárskom študijnom programe Európske štúdiá a politiky je dosiahnutie 180 kreditov. Z toho je potrebné získať 80 kreditov formou povinných, povinne voliteľných, resp. voliteľných predmetov a 20 kreditov získava študent úspešnou obhajobou záverečnej práce (10 kreditov), resp. štátnou skúškou z politológie (5 kreditov) a Štátnou skúškou z európskych štúdií (5 kreditov). Konkrétne náležitosti štúdia sú definované vo Vnútornom predpise UCM 8/2020 Študijný poriadok UCM (https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf): – § 7 Harmonogram štúdia – § 8 Kreditový systém štúdia – § 9 Študijný program a študijný plán – § 10 Predmety študijného programu – § 11 Zápis a absolvovanie predmetov – § 12 Súbor vzdelávacích činností – § 13 Individuálny harmonogram štúdia – § 14 Absolvovanie študijných predmetov – § 15 Hodnotenie výsledkov štúdia – § 16 Kontrolné etapy štúdia – § 17 Záverečná práca – § 18 Štátna skúška – § 19 Celkové hodnotenie štúdia – § 20 Skončenie štúdia – § 22 Prerušenie štúdia – § 23 Zanechanie štúdia e) Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre: – počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia – 100 kreditov; Uvedené informácie sú obsiahnuté v Prílohe 15 Opis študijného programu a v jednotlivých informačných listoch. – počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia – Uvedené informácie sú obsiahnuté v Prílohe 15 Opis študijného programu a v jednotlivých informačných listoch. – počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia- Uvedené informácie sú obsiahnuté v Prílohe 15 Opis študijného programu. – počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program, – počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia – Uvedené informácie sú obsiahnuté v Prílohe 15 Opis študijného programu a v jednotlivých informačných listoch. Konkrétne pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov ako aj možnosti opravných postupov voči hodnoteniu sú uvedené vo Vnútornom predpise UCM 8/2020 Študijný poriadok UCM: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf Doktorandské štúdiu ďalej upravuje Smernica o doktorandskom štúdiu UCM (Vnútorný predpis Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 42/2021; Microsoft Word – AS06 29-06-21 Bod 4 SmernicaPhD-upravene.doc (fsvucm.sk) i Kritériá na určovanie úrovne výstupov tvorivej činnosti na FSV UCM podľa štandardov SAAVŠhttp://fsvucm.sk/files/HIK/predpisy%202021/Krit%C3%A9ri%C3%A1%20na%20ur%C4%8Dovanie%20%C3%BArovne%20v%C3%BDstupov%20tvorivej%20%C4%8Dinnosti%20na%20FSV%20pod%C4%BEa%20%C5%A1tandardov%20SAAV%C5%A0.docx

Postupy a kritériá hodnotenia http://www.fsvucm.sk/files/zos%C3%BA%C4%BEa%C4%8Fovanie/ILP%20SOSL%20BcD/ILP_PhD_ESPO_E_SK.pdf

Zdroje študijného programu  Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská). • Realizácia študijného programu si z hľadiska jeho zamerania vyžaduje učebne vybavené bežnou technikou používanou pri modernej výučbe na vysokej škole, a to počítač s aktívnym pripojením na internet, dataprojektor a ozvučenie. Pracovisko disponuje takýmto vybavením vo všetkých učebniach, vrátane študovne v Knižnici FSV UCM. • Fakulta každoročne investuje do materiálneho a technického vybavenia i do priestorov určených na výučbu. Všetky priestory určené na výučbu sú vybavené počítačovou technikou, dataprojektorom, plátnom a ozvučením. • Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave disponuje vynikajúcim technickým vybavením a zázemím, ktoré študentom prináša komfort počas štúdia. Študenti môžu využívať špecializovanú fakultnú knižnicu, multimediálnu učebňu, veľkú či malú aulu, laboratórium pre výskum marketingu a komunikácie vo verejnej správe, multimediálnu konferenčnú miestnosť, zasadacie miestnosti a špeciálne učebne. Všetky priestory fakulty sú pokryté wifi signálom, prostredníctvom ktorých môže byť študent a zamestnanec pripojený na internet. Počítačovou technikou s pripojením na internet vrátane tlačiarní sú vybavené aj kancelárie zamestnancov. • Priestorové vybavenie fakulty odzrkadľujú moderné prednáškové miestnosti s dostatočnou kapacitou väčších aj menších skupín študentov. Študenti môžu využívať oddychové zóny, telocvičňu či posilňovňu. Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne). • prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov je zabezpečený viacerými spôsobmi, a to najmä prostredníctvom Knižnice na FSV UCM, Univerzitnej knižnice, prostredníctvom individuálnych vyučujúcich a prostredníctvom internetových databáz (v prípade nutnosti registrácie do databázy, študijnú literatúru poskytuje vyučujúci). • V rámci FSV majú študenti k dispozícii špecializovanú fakultnú knižnicu nachádzajúcej sa priamo v budove fakulty. • Ku dňu 31.12.2020 tvorilo knižničný fond fakultnej knižnice 9 348 knižničných jednotiek. Z toho bolo kníh a zviazaných periodík 7 136, audiovizuálnych a elektronických dokumentov 82, záverečných prác 2 130. Do nákupu knižničného fondu za rok 2020 fakulta investovala čiastku 1 750,61 EUR. Knižničné jednotky sú priebežne dopĺňané z fakultných prostriedkov, grantových prostriedkov a darov. Členovia akademického pracoviska aktívne prispievajú k tvorbe učebných textov, skrípt a monografií potrebných pre zvyšovanie kvality výučby. Literatúra pokrýva najmä oblasť politológie, verejnej správy a politiky, sociálnych služieb, no obsahuje aj širokú ponuku z ostatných vedných odborov. • Študenti počas štúdia môžu využívať rôzne online databázy, ktoré im uľahčujú plniť študentské povinnosti pri písaní semestrálnych prác ako aj pri samo- štúdiu. Študenti majú dispozícii zadarmo aj využívanie balíka aplikácii Microsoft Office 365. • Fakulta má k dispozícií na webe pre študentov ja virtuálnu knižnicu, ktorá obsahuje E-publikácie k jednotlivým predmetom študijného programu. Link: http://fsvucm.sk/12_133_247/e-publikacie Referentka pre knižničné systémy: Katarína Procházková katrina.prochazkova@ucm.sk Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie. • Dištančné vzdelávanie sa realizuje v plnom rozsahu v porovnaním s rozsahom prezenčného štúdia a za dodržania všetkých náležitostí študijného programu. • Dištančné vzdelávanie sa zabezpečuje prostredníctvom univerzitne aplikovanej platformy, ktorá je prístupná všetkým študentom, vyučujúcim a spolupracujúcim partnerom, a to bezplatne a výlučne na študijné účely. Táto platforma slúži i na zdieľanie ťažšie dostupných študijných materiálov a podkladov, na komunikáciu so študentmi ako i na skúšanie ústnou alebo testovou formou. • Touto formou sa realizujú i všetky podporné a doplnkové aktivity zo strany našich partnerov, a to v rozsahu zodpovedajúcom rozsahu prezenčnej formy. • Dištančné štúdium na FSV UCM v Trnave upravuje „Smernica o dištančnej metóde výučby“ https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/8_21_distancna_vyucba.pdf. http://fsvucm.sk/files/%C5%A1t%C3%BAdium/dokumenty/Smernica%20o%20distancnej%20forme%20statnych%20skusok%203_2021.docx Usmernenie dekana o zásadách dištančnej výučby na FSV UCM http://fsvucm.sk/files/rozvrhy/2021_2022/Usmernenie%20dekana_%20Z%C3%81SADY%20DI%C5%A0TAN%C4%8CNEJ%20V%C3%9DU%C4%8CBY%20NA%20FSV%20UCM%20(2).pdf • Na úplné dištančné vzdelávanie prešla FSV ešte počas prvej vlny pandémie. Je nutné konštatovať, že prechod na dištančné vzdelávanie bol plynulý a napriek nepripravenosti na takúto situáciu aj relatívne rýchly: • Celá výuka bola do online systému prenesená v prvých týždňoch v marci 2020 • V prvých týždňoch bolo umožnené využívať na výuku viaceré platformy. Využívaná bola platforma ZOOM, Google Meet, Moodle • UCM neskôr prešla aj k využívaniu služby Microsoft 365: https://www.ucm.sk/sk/microsoft365/ a v rámci nej aj službu Microsoft Teams. Inštruktážne videá od Microsoftu sú dostupné: odkaz1, odkaz2, odkaz3 • Krátko pred prechodom na online výuku sa na úrovni jednotlivých katedier FSV realizovali inštruktážne školenia zamerané na výuku v online priestore Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie. University partners in providing educational activities for the study program and the characteristics of their participation. • OZ Európsky dialóg, Učiaca sa Trnava, GROW WITH GOOGLE, Slovenská asociácia koučov, Zastúpenie SR pri EK, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Národná rada SR, Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, Poľnohospodárska platobná agentúra, Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku • Partneri sa pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu zapájajú viacerými spôsobmi, a to: • formou poskytovania krátkodobých odborných stáží pre doktorandov s dôrazom na aplikáciu získaných teoretických vedomostí a zručností v praxi; • ďalej sa zapájajú formou prípravy a organizácie odborných diskusií, workshopov a tréningov špecializovaných na rozvoj získaných vedomostí a zručností v rámci zadanej témy previazanej na obsah vzdelávania; • formou zapojenia doktorandov do projektovej a osvetovej činnosti, ktorú partneri vykonávajú, čo zahŕňa i možnosť účasti študentov na realizácii ich aktivít doma i v zahraniční, čím umožňujú študentov verifikáciu svojich nadobudnutých vedomostí a zručností, ako i získanie prenositeľných kompetencií v odbore; • poskytovaní poradenstva a asistencie pri aktivitách pracoviska orientovaných na osobnostný rozvoj doktorandov v rámci ich prípravy na budúce profesijné zameranie. Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia. Fakulta organuje množstvo podujatí v troch hlavných podobách: • Podujatia nepriamo naviazané na obsah štúdia, a to podujatia sociálneho, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia. Fakulta organuje množstvo podujatí v troch hlavných podobách: • Podujatia nepriamo naviazané na obsah štúdia, a to podujatia sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia, ktorých hlavnou úlohou je upevnenie vzťahu vzdelávacej inštitúcie so študentmi, rozvoj ich soft skills a podpora tímovej práce (napríklad Futbalový turnaj o pohár dekana, Športový deň FSV UCM, Valentínsky volejbalový turnaj, Grilovačka a iné aktivity ako Olympiáda o EÚ 2019 pre študentov stredných škôl – v prípade záujmu majú možnosť participovať pri jej priebehu aj samotní študenti študijného programu) • Podujatia priamo naviazané na obsah štúdia ale vo forme neformálnej súčasti vzdelávacieho procesu (napr. rôzne diskusie s odborníkmi, filmový klub, tréningy zamerané na verejný prejav ako osobnú značku, kultúru verejného prejavu, pravidlá dobrej prezentácie ako asertivitu z pohľadu komunikačných zručností, a ďalšie) • Podujatia ako reálna a priama súčasť výučby (ako tréningy a workshopy priamo naviazané na tematické zameranie predmetu a priamo prepájajúce získavané vedomosti s ich praktickou aplikáciou, ako napríklad tvorivé workshopy pri tvorbe brandingu SR, pri stanovovaní národnej identity, workshopy o úlohe SR v rámci tzv. green deal-u, tréningy a workshopy zamerané na občiansku participáciu v prostredí EÚ, a pod. zameraných na diskusiu, reflexiu a navrhovanie konkrétnych riešení pre budúcnosť Európy) Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania. Študenti doktorandského štúdia sa aktívne a pravidelné zúčastňujú množstva vzdelávacích, tréningových a iných aktivít zvyšujúcich ich zručnosti a kompetencie v odbore ich profilácie, ako napríklad: – školenie pre pracovníkov s mládežou v oblasti inkluzívnych projektov; – mládežnícka výmena – predchádzanie radikalizácii a boj proti extrémizmu (názov Say No to Extremism); – strategické partnerstvo v oblasti Gamifikácie a práce s mládežou v oblasti mediálnej gramotnosti (projekt GaMEfy); – strategické partnerstvo – projekt Youth Inspires Politics – povedomie o možnostiach mládežníckej participácie na úrovni verejného života; – strategické partnerstvo projekt DIGI YOUTH – digitalizácia a práca s mládežou; – strategické partnerstvo projekt EUR VOICE – aktívne občianstvo a participácia mládeže; – tréning pre pracovníkov s mládežou v oblasti mediálnej gramotnosti Peer2Peer; tréning pre pracovníkov s mládežou v oblasti mediálnej gramotnosti Faces of Diversity; – Projekt Učiaca sa Trnava – súčasť strategického, networkingového, PR&Eventového tímu (projekt v rámci platformy UNESCO – Learning cities); – Spolupráca s OZ Nenápadní hrdinovia – prinášanie príbehov obetí komunizmu a hrdinov minulého režimu, t.j. tréningy a školenia, ktoré realizovali doktorandi katedry v pozícii expertov a trénerov v spolupráci s partnerskými organizáciami doma i v zahraničí Aktivity pripravuje katedra samostatne alebo v spolupráci so svojimi partnermi, medzi ktoré patria najmä SAIA, ERASMUS+, OZ Európsky dialóg, Učiaca sa Trnava, Zastúpenie SR pri EK, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Národná rada SR, Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, Poľnohospodárska platobná agentúra, Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku. Katedra politických vied vytvára aktívne podmienky nielen pre svojich študentov, aby už počas svojho štúdia mohli nadobudnúť viaceré praktické zručnosti v rôznych inštitúciách a organizáciách a tak prepojiť získané teoretické poznatky s praxou. Katedra politických vied pokračuje v aktívnej spolupráci v rámci priamej výučby i výskumnej/projektovej činnosti s nasledovnými inštitúciami: Národná rada SR, Ministerstvá (zahraničných vecí a európskych záležitostí; práce, sociálnych vecí a rodiny.

Možnosti učenia sa študentov  SP 4.1. Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v študijnom programe umožňujú dosahovanie výstupov vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov a ich potrieb. Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v ŠP, ktoré umožňujú dosahovať výstupy vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov a ich potrieb sú ukotvené v Interných predpisoch UCM a FSV UCM v Trnave. Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM v Trnave: ● Previazanie vzdelávania a tvorivých činností, pričom úroveň a zameranie tvorivej činnosti zodpovedá stupňu vysokoškolského vzdelávania a výstupom vzdelávania, sa zabezpečuje výberom učiteľov zodpovedných za študijný program a učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety s kvalitnými vedeckými výstupmi ● Podpora internacionalizácie vzdelávacích, tvorivých a ďalších súvisiacich činností, aby jej miera zodpovedala poslaniu a strategickým cieľom vysokej školy, cieľom a výstupom vzdelávania a potrebám zainteresovaných strán sa realizuje prostredníctvom angažovania hosťujúcich profesorov zo zahraničia, prostredníctvom programov ERASMUS a iných mobilitných programov, ako aj prostredníctvom stáží učiteľov na zahraničných univerzitách ● Ochrana proti akémukoľvek druhu intolerancie a diskriminácie študentov, zamestnancov a uchádzačov, najmä na základe pohlavia/rodu, rasy, farby pleti, jazyka, veku, sexuálnej orientácie, viery alebo náboženstva, zdravotného znevýhodnenia, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku a pôvodu sa realizuje dodržiavaním smernice o GDPR a Etického kódexu. ● Obsah a úroveň kvalifikácie napĺňa sektorovo-špecifické očakávania zamestnávateľov a iných externých zainteresovaných strán za zabezpečuje prihliadnutím: k názorom, poznatkom a skúsenostiam študentov a absolventov fakulty, k úrovni poznania vo vede a praxi, k vymedzeniu cieľov a výstupov vzdelávania, k rozboru osobnostného rozvoja a tvorivosti, k rozboru uplatniteľnosti absolventa na trhu práce, požiadavkám príslušnej úrovne Národného kvalifikačného rámca, Kvalifikačného rámca európskeho vysokoškolského priestoru a sektorovo-špecifickým očakávaniam, k zaťaženosti v podobe materiálnych a ľudských kapacít ● Študijné programy majú jasne špecifikovaný profil absolventa a v tomto rámci jasne vymedzené a komunikované ciele a výstupy vzdelávania, ktoré sú overiteľné a zodpovedajú poslaniu vysokej školy, príslušnému stupňu kvalifikačného rámca a oblasti poznania podľa príslušného študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov, v ktorých ich absolventi získajú vysokoškolské vzdelanie ● V študijných programoch je jednoznačne previazané vzdelávanie s tvorivými činnosťami, pričom úroveň a zameranie tvorivej činnosti zodpovedá stupňu vysokoškolského vzdelávania a výstupom vzdelávania ● Študijné programy poskytujú študentom prenositeľné spôsobilosti, ktoré ovplyvňujú osobný rozvoj študentov a môžu byť využité v ich budúcom kariérnom uplatnení a v živote ako aktívnych občanov v demokratických spoločnostiach Učenie sa, vyučovanie a hodnotenie orientované na študenta ● Priebeh štúdia na UCM upravuje Študijný poriadok UCM 15. Umožňuje študentom zvoliť si vlastné tempo štúdia, prináša im flexibilitu vzdelávacieho procesu s prihliadnutím na kreditový systém. Zároveň je Študijný poriadok UCM predmetom administratívneho overovania a kontroly jednotlivých etáp štúdia. Pri zabezpečovaní kvalitného vzdelania študenta má zásadný význam učiteľ, ktorý študentovi umožňuje získať vedomosti, schopnosti a zručnosti. Rôznorodosť študentskej obce a väčší dôraz na výsledky vzdelávania si vyžaduje, aby sa uplatňovalo učenie a vyučovanie orientované na študenta, čím sa mení aj rola učiteľa. Učiteľ študenta motivuje, vedie študenta, ale zároveň mu dáva dostatočný priestor na jeho realizáciu ● Výchovno-vzdelávací proces na UCM poskytuje rôzne formy vzdelávania (denná forma, externá forma) a metódy vzdelávania (prezenčná metóda, dištančná metóda, kombinovaná metóda), vymedzuje vedomosti, schopnosti, kompetencie, ktoré by mal študent ovládať, ak chce vykonávať povolanie, na ktoré sa v rámci štúdia pripravuje. Jednotlivé študijné programy majú v akreditačných spisoch presne kvantifikovateľne vymedzené jadro vedomostí, ktoré vychádza z konkrétneho študijného odboru a sú v súlade s Národným kvalifikačným rámcom SR ● Podmienky pre absolvovanie jednotlivých predmetov definujú Informačné listy predmetov. Tento dokument okrem definovania samostatných podmienok absolvovania predmetu obsahuje aj ciele predmetu, výsledky vzdelávania, harmonogram výučby, literatúru k predmetu a stupnicu hodnotenia k absolvovaniu predmetu ● Pri uskutočňovaní študijných programov je povzbudzovaná aktívna úloha, autonómia, tvorivosť a samostatnosť študentov vo vzdelávaní a v procese učenia sa a tento prístup sa odzrkadľuje aj v hodnotení študentov ● SP 4.2. Je umožnená flexibilita trajektórií učenia sa a dosahovania výstupov vzdelávania. Študijný program umožňuje zodpovedajúce vzdelávanie sa mimo vysokej školy v domácich a zahraničných inštitúciách, najmä prostredníctvom podpory mobilít. Výsledky tohto vzdelávania sú uznávané vysokou školou. ● Pri uskutočňovaní študijných programov je povzbudzovaná aktívna úloha, autonómia, tvorivosť a samostatnosť študentov vo vzdelávaní a v procese učenia sa a tento prístup sa odzrkadľuje aj v hodnotení študentov ● Pri uskutočňovaní študijných programov je rešpektovaná rozmanitosť študentov a ich potrieb a je umožňovaná flexibilita trajektórií v štúdiu aj s ohľadom na možnosť zosúladenia pracovného/rodinného života so štúdiom na vysokej škole ● Pri uskutočňovaní študijných programov sa pružne využíva spektrum pedagogických metód, foriem a koncepcií, metód hodnotenia a ich aplikácia sa pravidelne hodnotí a zdokonaľuje. Medzi metódy hodnotenia vedomostí a schopností študentov na UCM patria: písomné skúšky, projekty, protokoly z laboratórnych cvičení, prezentácie, eseje, prípadové štúdie, príklady, kombinované skúšky (písomná a ústna forma) a pod. Hodnotenie študentov sa vykonáva v súlade s postupmi definovanými v Študijnom poriadku UCM ● Študentom je poskytované primerané vedenie a podpora zo strany učiteľov a je podporovaný vzájomný rešpekt vo vzťahu študent – učiteľ ● Skúšajúci sú dôkladne oboznámení s existujúcimi metódami verifikácie dosahovania výstupov vzdelávania, metódami testovania, skúšania a posudzovania výkonov študentov a majú podporu vysokej školy na ďalšie zdokonaľovanie svojich vedomostí a zručností v tejto oblasti ● Hodnotenie umožňuje študentom preukázať rozsah a úroveň, do akej sa im podarilo dosiahnuť očakávané výstupy vzdelávania a študentom poskytuje spätnú väzbu, ktorá môže byť v nevyhnutných prípadoch spojená s odporúčaniami a usmerneniami týkajúcimi sa procesu učenia sa ● Hodnotenie je konzistentné a spravodlivo aplikované vo vzťahu k všetkým študentom, vykonávané v súlade s vopred schválenými postupmi a prinášajúce spoľahlivé závery, ktoré v podobných prípadoch nevedú k neodôvodneným rozdielom ● Pri hodnotení študentov a uchádzačov sa primerane zohľadňujú okolnosti týkajúce sa študentov so špecifickými potrebami (napr. znevýhodnenie v dôsledku imobilnosti, zrakovej slabosti, dyslexie, dysgrafie, dyskalkúlie) ● Študenti majú k dispozícii prostriedky nápravy voči výsledkom hodnotenia, pričom je zaručené spravodlivé zaobchádzanie so žiadateľmi o nápravu. Študent má možnosť požiadať o komisionálne skúšanie za účasti aspoň dvoch skúšajúcich učiteľov, ktorých určí vedúci katedry. Pri hodnotení študenta sa má zohľadniť aj jeho aktivita, samostatnosť a prípadne aj kreativita. Pri hodnotení študenta sa v primeranej miere môžu zohľadniť poľahčujúce okolnosti (napr. úraz, choroba, tehotenstvo). Študent má možnosť sťažovať sa v súlade s osobitným vnútorným predpisom. Študenti majú k dispozícii formálne odvolacie konanie, majú zaručenú možnosť participácie na preskúmavaní podnetov a riešení a majú zaručenú spätnú väzbu týkajúcu sa výsledkov ich preskúmavania a prijatých opatrení. V prípade závažných okolností sťažnosti rieši kontrolór univerzity. Študent má možnosť obrátiť sa aj na Etickú komisiu v prípade domnienky o porušení etického kódexu univerzity ● Ako súčasť hodnotiaceho procesu univerzity sa každoročné vypracováva „Správa o výsledkoch vo výchovno-vzdelávacej činnosti,“ ktorá sa predkladá na rokovanie Vedeckej rady UCM ako aj jej fakúlt. V nej sa analyzujú najvýznamnejšie kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele vzdelávacieho procesu v súlade s Dlhodobým zámerom UCM. Podpora mobilít: Rozvoj medzinárodnej spolupráce na Univerzite sv. Cyrila a Metoda sa realizuje predovšetkým formou bilaterálnych a multilaterálnych dohôd zameraných na vzájomnú výmenu študentov, pedagogických a nepedagogických pracovníkov, ako aj prostredníctvom realizácie medzinárodných vedeckých projektov, organizovaní spoločných vedeckých podujatí a prezentácií výsledkov práce vo forme spoločných publikácií. Naši študenti-doktorandi a zamestnanci, ktorí majú záujem o zahraničný pobyt, môžu využiť pestrú ponuku mobilít prostredníctvom programu Erasmus+ alebo môžu absolvovať zahraničný pobyt na základe medzinárodných bilaterálnych dohôd, poprípade využiť možnosti v rámci iných mobilitných a štipendijných schém a programov. Súčasťou podpory rozvoja medzinárodných vzťahov je aj prijímanie zahraničných návštev, delegácii a odborníkov, ktoré obohacujú výučbový proces a prispievajú k internacionalizácii vedy, výskumu a vzdelávania na našej univerzite. Univerzita získala projekt v rámci programu Erasmus+ „Mobility študentov a zamestnancov vysokých škôl medzi krajinami programu a partnerskými krajinami“, tzv. International Credit Mobility (ICM) v rámci programu Erasmus+, Kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov. Tento projekt umožňuje realizáciu mobilít študentov a zamestnancov univerzity v rámci podpísaných inter-inštitucionálnych zmlúv medzi krajinami programu (Slovensko) a partnerskými krajinami, t.j krajinami mimo EU. Mobility študentov mimo program Erasmus: FSV UCM v rámci svojho zapojenia do siete CEEPUS umožňuje svojim študentom a pedagógom taktiež mobility na partnerské univerzity zapojené v tejto sieti. Mobility študentov mimo program Erasmus+ a CEEPUS sa môžu realizovať cez SAIA programy, iné grantové programy (napr. Fulbrightove štipendiá) alebo na základe medziuniverzitnej spolupráce. SAIA programy: Národný štipendijný program, Akcia Rakúsko – Slovensko, CEEPUS, medzivládne dohody. Medziuniverzitná spolupráca: UCM má uzavreté zmluvy o spolupráci s mnohými zahraničnými univerzitami a partnerskými inštitúciami. Výmenné pobyty študentov príp. zamestnancov UCM na základe medziuniverzitnej spolupráce si koordinujú jednotlivé fakulty resp. katedry. Študent si môže takýto pobyt financovať aj tak, že si požiada o grant napr. z Národného štipendijného programu alebo grant poskytovaný na základe medzivládnej dohody.

Povolania úspešného absolventa študijného programu  Profil absolventa, ciele a výstupy vzdelávania: Študijný program Európske štúdiá a politiky je zameraný na poskytnutie komplexného rámca vedomostí, zručností i kompetencií v oblasti národnej i európskej politiky v adekvátnom rozsahu III. stupňa vysokoškolského štúdia. Predkladaný študijný program svojim obsahovým zameraním a doplnkovými aktivitami (viď nižšie) reaguje na potreby modernej praxe, ktorá v čoraz väčšej miere vyžaduje komplexnú prípravu absolventov – doktorov v oblasti tvorby európskej verejnej politiky. Študijný program je preto vypracovaný i na základe komunikácie s odborníkmi z praxe ako i zamestnávateľmi a doplnený aktivitami na celkový rozvoj a prípravu národných a európskych lídrov. Z tohto dôvodu sa reálne výsledky vzdelávacieho procesu zameriavajú na prípravu absolventov na úrovni PhD. s komplexnými zručnosťami i kompetenciami s praktickým zameraním, ktorí sú pripravení na samostatnú analytickú, vedeckú a výskumnú prácu. Predpokladom na získanie takýchto prenositeľných kompetencií je skutočnosť, že PhD. študenti disponujú súborom znalostí, zručností a kompetencií z oblasti politických vied a európskych štúdií, t.j. dostatočným penzom poznatkov, ktoré sú potrebné pre analýzu politických, sociálnych, ekonomických a medzinárodných aspektov rôznych foriem vládnutia a jednotlivých politík či politických aktérov. Študenti v rámci študijného programu európske štúdiá a politiky tieto zručnosti a kompetencie nadobudnú vďaka jeho interdisciplinárnemu charakteru zameraného na komplex poznatkov z oblastí fungovania štátu a jeho častí, Európskej únie, medzinárodných vzťahov, rodových otázok a bezpečnosti, ktoré sú doplnené o vysoko odborné vedomosti spojené s politickými a spoločenskými procesmi prebiehajúcimi na jednotlivých úrovniach vládnutia. Absolvent tretieho stupňa študijného programu európske štúdiá a politiky tak v procese vzdelávania získava vysokú odbornosť, ale navyše vo vzdelávacom procese využíva získané široké spektrum teoretických poznatkov, čo mu umožňuje orientovať sa v procesoch vnútroštátnej a nadnárodnej politiky, realizovať špecializované vzdelávanie a školenia ako i pracovať vo vede a výskume. Vďaka realizovanej výskumnej praxe, vie aplikovať jednotlivé medzinárodno-politické teórie k analyzovaniu vybraných procesov prebiehajúcich v rámci štátu alebo aj mimo neho. V rámci svojho štúdia ako i praxe získanej na pracovisku, študenti PhD štúdia môžu získané vedomosti prepojiť s praxou, a to aj vďaka možnosti nadobudnúť praktické skúsenosti pre svoju budúcu kariéru už počas štúdia. Teoretické vedomosti, získané zručnosti môže študent priamo aplikovať počas jednotlivých aktivít výučby (viď nižšie), ako i aplikovať na viacerých možnostiach odbornej praxe doma i v zahraničí, čím si ich overuje a prehlbuje do formy praktických kompetencií. Absolvent 3. stupňa vysokoškolského štúdia (PhD) študijného programu Európske štúdiá a politiky prehlbuje svoje východiskové vedomosti a znalosti z predchádzajúceho magisterského štúdia z vedeckej bázy politických vied, a to v rozsahu a úrovni adekvátnej k stupňu štúdia podľa Kvalifikačného rámca v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania. Tento rozsah absolventovi poskytuje pripravenosť k analytickým úlohám v agende štátnych a medzinárodných organizácií. Absolvent disponuje rozšíreným a prehĺbeným odborným a vedeckým základom nevyhnutným na riešenie samostatných úloh a vďaka prakticky zameranej výučbe a realizovanej praxi dokáže prispieť a podieľať sa na tvorbe rôznych sektorových politík európskeho charakteru. Nakoľko súčasťou študijného programu je aj účasť na viacerých odborných študentských podujatiach, diskusiách a workshopoch, absolvent je schopný komunikovať na domácich i medzinárodných fórach. Absolvent si prehĺbi osvojený odborný a vedecký jazyk, zručnosti a kompetencie potrebné na tvorbu a implementácie európskej politiky, ako ich použiť pri tvorbe nových politík tak, aby preukázal pochopenie súvislostí a dôsledkov problému i alternatívnych rozhodnutí pri navrhovaní riešenia. Ďalej absolvent disponuje prehĺbenými znalosťami a kompetenciami dôležitými pre porovnávanie fungovania politík v medzinárodnom rámci, špeciálne v Európskej únii a tak dokáže navrhnúť postupy a nástroje na riešenie jednotlivých praktických problémov. Absolvent je schopný aktívne charakterizovať na základe dát a predchádzajúcich výskumov existujúce spoločensko-politické problémy a pomenovať atribúty, ktoré sa na ne viažu, je schopný aplikovať získané zručnosti orientované na dekompozíciu javu, keďže získanie tejto zručnosti je prenositeľné na akýkoľvek iný výskum / prieskum. Vo svojej výskumnej práci je absolvent tohto študijného programu, vďaka nadobudnutej praxi v rámci svojej výskumnej a publikačnej činnosti, schopný získať relevantné a korektné dáta s ohľadom na vlastnú predchádzajúcu operacionalizácu konštruktov. Z celkového pohľadu, je absolvent doktorandského štúdia schopný v praktickom profesijnom živote vystupovať ako odborník, ktorý pristupuje k aktuálnym spoločensko-politickým javom a fenoménom s kritickým myslením, so schopnosťou identifikovať, pomenovať, analyzovať vedecký problém, následne na základe relevantných dát a s ohľadom na aktuálne poznanie realizovať výskum / prieskum určeného javu. Vďaka nastaveniu štúdia a pracovných aktivít počas neho, absolvent je spôsobilý organizovať prácu v pracovných skupinách, spolupracovať pri príprave verejnej politiky na európskej, národnej i lokálnej úrovni, analyzovať potreby, identifikovať a pomenovať problémy, navrhovať, vytvárať, realizovať, monitorovať a vyhodnocovať politiky, uskutočňovať empirický výskum a interpretovať jeho výsledky a aplikovať odporúčania výskumu v praxi. Absolvent je pripravený na chápanie interdisciplinárnych súvislostí fungovania moderných politických systémov a režimov. A nakoľko je európska dimenzia tvorby politiky založená na synergii a konvergencii, absolventi sú pripravení hľadať riešenia pre modernú Európu, k čomu slúži viacero prakticky zameraných aktivít realizovaných priamo v procese výučby. Doktorandské štúdium pripraví absolventov na širokú škálu pracovných miest nielen v akademickej, ale i mimo akademickej, politickej a inej odbornej sfére. Absolvent získa rozsiahly súbor zručností, ktoré možno uplatniť v rôznych situáciách a zamestnaniach (viď nižšie). Napriek tomu, že sa vo všeobecnosti predpokladá, že absolventi doktorandského štúdia budú pokračovať v akademickej/výskumnej kariére, zručnosti osvojované doktorandom nie sú prezentované výlučne v akademickom kontexte. Stále sú však použiteľné pre širokú škálu pracovných pozícií a úloh v oblasti politiky, európskych inštitúcií, samosprávy alebo mimovládneho sektora. Rozsah vedomostí umožní absolventovi umožní vstúpiť do praktického života, alebo pokračovať v akademickej a výskumnej kariére. Absolvent študijného programu Európske štúdiá a politiky nájde uplatnenie v orgánoch štátnej správy, samosprávy, v subjektoch verejného sektora, vo vedeckovýskumných a pedagogických inštitúciách, v nadnárodných inštitúciách, analytických organizáciách, ale aj v súkromných sektore, resp. v oblasti dobrovoľníctva, a to na rôznych pozíciách (viď nižšie). Balík vedomostí, zručností a kompetencií (viď prílohy) sa dotýkajú viacerých oblastí, ako práca v kolektíve, time management, výskumné zručnosti v rámci daného študijného programu, práca s odbornými zdrojmi a relevantnými informáciami, zručnosti v oblasti prípravy odborného textu a s tým spojené prezentačné zručnosti. V rámci prezentovania výsledkov svojho výskumu na rôznych domácich a zahraničných podujatiach disponujú vysokou úrovňou komunikačných zručností a schopnosťou vedenia kvalitnej odbornej diskusie Time management je cibrený počas štúdia, nakoľko samotné štúdiu je rozdelené medzi viacero časových limitov (napríklad na dokončenie výskumného alebo dizertačného projektu) projektu s rôznymi termínmi, takže time manažment je dôležitou zručnosťou pre budúcu prax absolventa.

Uplatnenie absolventov študijného programu  Uplatniteľnosť • Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu. Doterajšia realizácia študijného programu dokazuje, že podstatná časť absolventov doktorandského štúdia sa začlenila aktívne do pracovného cyklu, t.j. v rámci dosiahnutej kvalifikácie a odbornosti absolventa, nakoľko absolventi ešte počas štúdia úspešne vykonávajú stáže najmä v štátnych inštitúciách ako NR SR, Úrad vlády, Zastúpenie EP na Slovensku, resp. v zahraničných inštitúciách, t.j. vo väzbe na získavané vzdelanie, uplatnenie absolventov doktorandského štúdia je pomerne rozsiahle (viď vyššie). Uvedené dokazuje, že doktorandské štúdium programu Európske štúdiá a politiky je koncipované tak, aby jeho absolvent bol odborne pripravený plniť úlohy teórie a praxe v súlade s aktuálnymi potrebami spoločenského vývoja nielen na Slovensku, ale v rámci celej Európskej únii a jej inštitúciách a z toho dôvodu absolvent doktorandského štúdia má predpoklady vykonávať metodickú a analytickú prácu a schopnosť aktívnej, koncepčnej, tvorivej činnosti, napr. analýza metód, projektovanie a organizovanie výskumu, riadiaca práca v štátnej správe a samospráve. Študijný program v rámci svojho jadra vychováva odborníkov pripravených zapojiť sa do tvorby politík a procesov na úrovni štátnej správy, medzinárodných organizácií, resp. v súkromnom sektore a pripravuje ich i na pozície moderných lídrov. Absolvent získa dostatočný základ teoretických poznatkov z odborných politologických disciplín, predovšetkým európskych policies a teórií europeizácie a histórie integračných trendov Európskej únie a jazykovú výbavu na to, aby mohol vstúpiť a odborne sa uplatniť vo viacerých oblastiach života spoločnosti (pedagogická činnosť, verejná správa, občianske združenia, masmédia, medzinárodné organizácie apod.). Absolvent je pripravený na to, aby mohol samostatne, tvorivo a efektívne riešiť problémy, predkladať alternatívy a efektívne komunikovať s partnermi doma i v zahraničí. Ďalšou možnosťou uplatnenia bude profesionálna práca v oblasti politického poradenstva, vedeckého výskumu, politického života, v pedagogickej a novinárskej práci. Významnou sférou uplatnenia absolventov odboru Európske štúdiá a politiky sú štruktúry štátu a verejnej správy (štátne a samosprávne inštitúcie celoslovenskej, regionálnej i lokálnej úrovne), ako aj subjekty tretieho sektoru, občianske združenia a nadácie. I z tohto dôvodu sú doktorandi zapájaní do vedecko-výskumných aktivít Katedry a podieľali na napríklad i na riešení nasledovných projektových úloh: • VEGA 1/0339/17: Komparácia dynamiky inštitucionálnej konsolidácie krajne pravicových strán a hnutí v Českej republike a na Slovensku, doba riešenia: 2017-2019, vedúci projektu: doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. • Erasmus+ Jean Monnet Chair: Migration – the Challenge of European States, doba riešenia: 2016-2019, vedúci projektu: prof. Valeriu Mosneaga, DrSc., Mgr. et Mgr. Ondřej Filipec, Ph.D. • Visegrad Fund: Practical Aspects of Civic Participation and Referendum in the Visegrad Group Countries after 1989, doba riešenia: 2017-2018, vedúci projektu: doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. • FP7 MyPlace: Memory, Youth, Political Legacy and Civic Engagement, doba riešenia: 2011-2015, vedúci projektu: prof. Mgr. Ladislav Macháček, CSc. • FP7 MyWeb: Measuring Youth Well-Being, doba riešenia: 2014-2016, vedúci projektu: doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. • H2020: European Cohort Development Project, doba riešenia: 2018-2019, vedúci projektu: doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. Absolventi doktorandského štúdia Európske štúdiá a politiky budú pripravení aj na profesionálnu kariéru vysokoškolských učiteľov a vstup do doktorandského štúdia. Absolventi doktorandského štúdia sú pripravení vstúpiť do praxe a zároveň majú všetky predpoklady pokračovať na v ich akademickej alebo výskumnej kariére na renomovaných univerzitách v Európe i vo svete. Uvedený profil absolventa vymedzuje aj najdôležitejšie vedomosti, schopnosti a zručnosti, ktoré absolvent študijného programu získava v treťom stupni vysokoškolského vzdelávania. Okrem základných poznatkov ktoré získajú študenti absolvovaním jadra predmetov študijného programu, majú možnosť dotvárať si svoj profil štúdiom povinne voliteľných predmetov, absolvovaním viacerých odborných a špecializačných kurzov, vzdelávaní ako i učiteľských a výskumných mobilít. Tým rozširujú okruh svojich vedomostí v súlade s individuálnymi záujmami, resp. svojím profesionálnym uplatnením. Študenti absolvujú aj potrebnú jazykovú prípravu, ktorá nevyhnutná na realizáciu medzinárodne uznávaného výskumu. Svoje jazykové vedomosti a zručnosti študenti prehlbujú aj formou absolvovania odborných stáží na zahraničných inštitúciách a na základe absolvovania výmenných študijných pobytov Erasmus+ na európskych univerzitách. Absolventi doktorandského štúdia získajú široké vedomosti nielen z odboru Európske štúdiá a politiky, ale aj základy v niektorých príbuzných vedných disciplínach, ktoré bude môcť v odbornej praxi použiť, v prípade potreby ich naďalej prehlbovať. V dôsledku toho sú optimálne pripravení na pôsobenie v inštitúciách Európskej únie, resp. iných medzinárodných organizácií, v štátnych orgánoch, vo verejnej správe, v politických stranách, občianskych združeniach ako aj masmédiách. Nakoľko obsah vzdelávania nadväzuje na odborovo špecifické očakávania v zmysle vedomostí, zručnosti a kompetencií z pohľadu pracovného trhu, tak pracovisko nastavuje ciele a výstupy i na základe informácii o uplatnení svojich absolventov na trhu práce najmä z pohľadu ich nastúpenej pracovnej pozície v prepojení na zameranie samotného štúdia. Takto nastavené procesy umožňujú pracovisku získavať informácie o potrebách trhu práce v oblasti, v ktorej pripravuje odborníkov, a tak aktualizovať a inovovať súbor kompetencií absolventov. Uvedené prispieva k sflexibilneniu obsahu výučby a tým i k modulovaniu vzdelávacieho programu, k neoddeliteľnosti dosiahnutých výsledkov neformálneho učenia od teoretickej prípravy a tak prispieva k segmentovaniu kvalifikácií a uznávania i v rámci uvádzaného Európskeho rámca. V zmysle uvedeného je pri realizácii jednotlivých stupňov vzdelávania nutné reflektovať a prispôsobovať želané kvalifikačné požiadavky jednotlivým stupňom poskytovaného vzdelávania. I z tohto dôvodu pracovisko zabezpečujúce realizáciu študijného programu zabezpečuje, aby študenti (absolventi) okrem certifikácie nadobudnutia stupňa vzdelania zo strany VŠ, získali aj viacero ďalších certifikácií o absolvovaní rôznych foriem vzdelávania v rôznych oblastiach rozvoja ich kompetencií, čím sa zabezpečí, že absolvent disponuje viacerými certifikáciami o nadobudnutí kvalifikácie, ktoré zvyšujú jeho atraktivitu na pracovnom trhu. Takto nastavené procesy zároveň nastavujú študentov na proces ich celoživotného vzdelávania. V súlade so znením Európskeho kvalifikačného rámca a Národného kvalifikačného rámca Slovenskej republiky stanovené nosné kompetencie, ktorými absolvent disponuje po absolvovaní tohto študijného programu, zabezpečujú, že dokáže riešiť problémy, koordinovať postupy v tímoch a samostatne a zodpovedne sa rozhodovať v meniacom sa prostredí a je pripravený niesť zodpovednosť za svoju činnosť a rozhodnutia s prihliadnutím na širšie spoločenské dôsledky, vie formulovať informácie o postupe a výsledkoch riešenia úloh, ako i komunikovať o odborných názoroch s odborníkmi. Prenositeľné kľúčové kompetencie absolventov študijného programu kladené podľa zamestnávateľov na kvalifikovaný výkon zamestnaní uvedených v časti 2b): • Organizovanie a plánovanie práce • Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť • Strategické a koncepčné myslenie • Analytické myslenie • Kreativita • Komunikačné kompetencie • Mediálna, ekonomická a finančná gramotnosť • Občianske a vodcovské kompetencie • Digitálna gramotnosť • Tímová práca • Analyzovanie a riešenie problémov • Kultivovaný a odborný písomný i ústny prejav • Pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti).

Miera úspešnosti študentov: úspešnosť z 1. do 2. ročníka ESPO 50% z 2. do 3. ročníka ESPO 100% úspešnosť absolventov ESPO 0% priemerná miera úspešnosti /externí/ ESPO 50%

Osoba majúca hlavnú zodpovednosť za zabezpečenie kvality a rozvoja študijného programu Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu). • Prof. Valeriu Mosneaga, DrSc., funkčné miesto profesora v odbore Politické vedy, valeriu.mosneaga@ucm.sk

Názov študijného programu Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (viď Príloha 1 Odporúčaný študijný plán študijného programu). • Prof. Valeriu Mosneaga, DrSc. valeriu.mosneaga@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23965 • Doc. Josette Baer-Hill, PhD. josette.baer.hill@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/38607 • Doc. Karen Henderson, PhD. karen.henderson@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/22292 • doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. jaroslav.mihalik@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14522 • Doc. PhDr. Tatiana Tökölyová, PhD. tatiana.tokolyova@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5301

Personálne zabezpečenie študijného programu Personálne zabezpečenie študijného programu Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu). • Prof. Valeriu Mosneaga, DrSc., funkčné miesto profesora v odbore Politické vedy, valeriu.mosneaga@ucm.sk a) Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (viď Príloha 1 Odporúčaný študijný plán študijného programu). • Prof. Valeriu Mosneaga, DrSc. valeriu.mosneaga@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23965 • Doc. Josette Baer-Hill, PhD. josette.baer.hill@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/38607 • Doc. Karen Henderson, PhD. karen.henderson@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/22292 • doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. jaroslav.mihalik@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14522 • Doc. PhDr. Tatiana Tökölyová, PhD. tatiana.tokolyova@ucm.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5301 Profilové predmety sú priradené v prílohe 12 Odporúčaný študijný plán. b) Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu. VUPCH osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu sú súčasťou žiadosti. c) Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (viď Príloha 12) d) Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov). Zoznam školiteľov záverečných prác je dostupný online: Mihálik, Henderson, Tökölyová, Mosneaga, Juza, (priložené aj ako samostatná príloha 03b). e) Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác. VUPCH školiteľov záverečných prác sú dostupné online: http://www.fsvucm.sk/42_46/personalne-obsadenie f) Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt). Mgr. Monika Kmeťová, kmetova3@ucm.sk Mgr. Tomáš Janči, janci1@ucm.sk Mgr. Stela Olejárová, olejarova1@ucm.sk g) Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií). • PhDr. Michal Imrovič, PhD., prodekan pre študijné záležitosti, michal.imrovic@ucm.sk h) Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami). • PhDr. Soňa Svetlíková, PhD., referentka pre doktorandské štúdium na UCM, sona.svetlikova@ucm.sk • Mgr. Michal Garaj, PhD., tajomník katedry, michal.garaj@ucm.sk • PhDr. Dalibor Mikuš, PhD., koordinátor mobility Erasmus+, dalibor.mikus@ucm.sk • Mgr. Soňa Krahulcová, vedúca študentského domova UCM, sona.krahulcova@ucm.sk • PhDr. Darina Kubíčková, PhD., koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami, darina.kubickova@ucm.sk

Doplňujúce informácie o študijnom programe napr. úspešní absolventi – známe osobnosti, významný projekt, mobility alebo niečo výnimočné o študijnom programe (prednášateľ, spolupracujúca firma, atď.) Úspešní absolventi III. stupňa študijného programu Európske štúdiá a politiky: • Mgr. Denisa Karabová, PhD. – predsedníčka OZ Európsky dialóg • PhDr. Monika Práznovská, PhD. – poslankyňa, predsedníčka komisií, Rada školy, obec Šoporňa • Mgr. Nikola Šimuneková, PhD. – hlavný štátny radca, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Ministerstvo dopravy a výstavby SR • Mgr. Ingrid Borárosová, PhD – projektová manažérka v Think tanku Bratislava Policy Institute • Mgr. Boris Kolman, PhD. – odborný referent pre Erasmus+, IUVENTA, Národná agentúra • PhDr. Alexandra Matejková, PhD., Sociologický ústav SAV

Názov študijného programu European Studies and Policies

Udeľovaný akademický titul  doktor (philosophiae doctor), PhD.

Forma štúdia denná

Číslo a názov študijného odboru 6718 politické vedy

Stupeň štúdia  3

Kód programu – číslo študijného programu 183706

Úroveň národného kvalifikačného rámca úroveň 8

Štandardná dĺžka štúdia v rokoch  3

Jazyk poskytovania  anglický jazyk

Vzdelávacie ciele a výstupy študijného programu 2.) Graduate profile and learning objectives The institution defines the learning objectives of the study programme such as student’s abilities at the time of completion of the programme and the main learning outcomes . The study program European Studies and Policies aims to provide a comprehensive framework of knowledge, skills and competences in the field of national and European policy to an adequate extent of the III. degree. With its content focus and additional activities (see below), the presented study program responds to the needs of modern practice, which increasingly requires comprehensive training of PhD. graduates in the field of European public policy-making. The study program is therefore developed on the basis of communication with experts from practice as well as employers, and is enriched by activities for the overall development and training of national and European leaders. For this reason, the real results of the educational process focus on the preparation of PhD. graduates with complexity of their skills and competencies with a practical focus, who are ready for independent analytical, academic and research work. A prerequisite for acquiring such transferable competencies is the fact that PhD. students already have a set of knowledge, skills and competences in the field of political science and European studies, i.e. sufficient knowledge needed to analyse the political, social, economic and international aspects of different forms of governance and of individual policies or political actors. PhD students will acquire these skills and competences within the European Studies and Policies study program thanks to its interdisciplinary nature focused on the complex knowledge in the areas of the government and its institutions, the European Union, international relations, gender issues and security, supplemented by knowledge – expertise related to political and social processes at different levels of government. The graduates of the PhD degree program in European Studies and Policies thus gain an expertise but moreover, practise their wide range of theoretical knowledge in the educational process, which enables them to get expertise in the processes of national and supranational politics, education and training processes and research activities. Within their research activities, they can apply individual international political theories to analyse selected processes taking place within or outside the state. Within their study and expert practise with the Department, they are able to interconnect the acquired knowledge with practice, also thanks to the possibility of gaining practical experience for their future career already during the study. The student can directly apply theoretical knowledge and acquired skills during individual teaching activities (see below), as well as apply to several possibilities of professional practice at home and abroad, thus verifying them and deepening them into a form of practical competencies. A graduate of the 3rd degree (PhD) of the European Studies and Policies study program deepens his / her knowledge and skills gained from a previous MA study in political science, to an extent and level adequate to the level of study according to the Qualifications Framework in the European Higher Education Area. This scope provides the graduates with extended readiness for analytical tasks in the agenda of national and international organizations. The graduate has an extended and deepened professional and scientific basis necessary for solving individual tasks and, thanks to practically focused teaching and research practise (see below), is able to contribute and participate in the creation of various sectoral policies of a European nature As the PhD study program also includes participation in several expert PhD conferences, discussions and workshops, the graduate is able to communicate in domestic and international forums. The graduate deepens the acquired professional and and scientific language, skills and competencies necessary for the creation and implementation of European policies, how to use them in creating new policies so as to demonstrate an understanding of the context and consequences of the problem and alternative decisions in designing solutions. Furthermore, the graduate has in-depth knowledge and competencies important for comparing the functioning of policies in an international framework, especially in the European Union, and thus is able to design procedures and tools for solving individual practical problems. The graduate is able to actively characterize the existing socio-political problems based on data and previous research and specify the attributes that are related to them, is able to apply the acquired skills oriented to the decomposition of the phenomenon, as the acquisition of this skill is transferable to any other research. In a research work, the graduate of this study program is, thanks to the acquired experience within the research and publishing activities, able to obtain relevant and correct data with regard to own previous operationalization of constructs. From the overall point of view, the doctoral graduate is able to act in practical professional life as an expert who approaches current socio-political phenomena and challenges with critical thinking, with the ability to identify, name, analyse a scientific problem, then on the basis of relevant data and with regard to current knowledge to carry out research of a specified phenomenon. Due to the setting of the PhD study and related research/teaching activities taken within it, the graduate is able to organize work in working teams, cooperate in the preparation of public policy at European, national and local levels, analyse needs, identify and name problems, design, create, implement, monitor and evaluate policies, conduct empirical research and interpret its results and apply research recommendations in practice. The graduate is prepared to understand the interdisciplinary context of the functioning of modern political systems and regimes. And, as the European dimension of policy-making is based on synergy and convergence, graduates are prepared to look for solutions for modern Europe, which is served by a number of practical activities carried out directly in the teaching process. The doctoral study prepares graduates for a wide range of jobs not only in the academic, but also outside the academic, i.e. in political, research, non-governmental and other professional spheres. The graduate acquires an extensive set of skills that can be applied in different situations and occupations (see below). Although doctoral graduates are generally expected to pursue academic / research careers, the skills acquired by doctoral students are not presented exclusively in an academic context. However, they are still applicable to a wide range of positions and tasks in the national politics, European ins