Habilitačné konanie

Jaroslav Mihálik​

Súbor podkladov a dokladov k habilitačnému konaniu PhDr. Jaroslava Mihálika, PhD. za docenta v študijnom odbore 3.1.7 verejná politika a verejná správa:

2. Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:

6. Prehľad plnenia minimálnych kritérií FSV UCM pre začatie habilitačného konania

Plnenie kritérií – (PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD.)

7. Habilitačná prednáška – téma:Politické líderstvo na úrovni územnej samosprávy na Slovensku

8. Oponenti:                                                   

prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD. (Filozofická fakulta, Trnavská univerzita, Trnava)

posudok oponenta

dr hab  Arkadiusz Modrzejewski, prof. UG (Faculty of Social Sciences, University of Gdańsk, Gdańsk, Poľsko)

posudok oponenta

doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD. (Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica)

posudok oponenta

9. Habilitačná komisia

prof. PhDr. Ľudmila Malíková, CSc. Fakulta sociálnych vied Univerzita sv. Cyrila a  Metoda, Trnava (predsedníčka komisie)

prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc. Filozofická fakulta Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra

doc. PhDr. Peter Čajka, PhD.   Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

10. Návrh habilitačnej komisie:

Návrh habilitačnej komisie

11. Rozhodnutie vedeckej rady

Rozhodnutie vedeckej rady

12. Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá prerokovala návrh na vymenovanie docenta

Prezenčná listina VR FSV

13. Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania
udelenie vedecko-pedagogického titulu docent dňa 12.4.2018 predsedom vedeckej rady UCM v Trnave

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať