Metamorfózy sociálnej práce – od charity k profesii

Dňa 19. a 20. apríla 2023 sa na pôde  Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave konala medzinárodná vedecká konferencia s názvom Metamorfózy sociálnej práce – od charity k profesii. Spoluorganizátormi konferencie boli Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci (SR), Katedra sociální práce, FF UK v Prahe (ČR) a Katedra sociální práce, FSE UJEP v Ústí nad Labem (ČR). Konferencia bola organizovaná v rámci projektu KEGA 009UCM-4/2021 Dejiny slovenskej sociálnej práce, ktorého hlavnou riešiteľkou je prof. PhDr. Mgr. Jana Levická, PhD.

Konferencie sa zúčastnili významní odborníci v oblasti sociálnej práce, sociálnych služieb a sociálnej politiky, ktorí sa dlhodobo venujú tiež problematike histórie sociálnej práce v rámci SR, ČR a Poľska. Konferencia mala vďaka účasti pani doc. PhDr. Tatiane Tökölyovej, PhD. aj medziodborový rozmer. Všetkým účastníkom ďakujeme za odborný prínos ku konferencii prostredníctvom originálnych príspevkov a podnetnej diskusii.

Pozvánka a viac informácii

Harmonogram konferencie

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať