Prednáška predsedu Úradu pre verejné obstarávanie

Dňa 8.3.2023 sme mali na Fakulte sociálnych vied mimoriadnu návštevu z Úradu pre verejné obstarávanie. Pri jednom stole sa stretlo vedenie FSV, na čele s dekanom doc. Petrom Horváthom, PhD., s predsedom ÚVO JUDr. Petrom Kubovičom, riaditeľkou kancelárie predsedu ÚVO JUDr. Danielou Paulovičovou a riaditeľom tlačového oddelenia JUDr. Jozefom Gabíkom, PhD., aby si vymenili nie len skúsenosti s fungovaním verejných inštitúcií, ale najmä spoločne podpísali memorandum o spolupráci.

Pán dekan sa s predsedom ÚVO dohodol na spolupráci v oblasti vedy a výskumu, metodickej činnosti, vzdelávania a prípravy absolventov na poslanie, zvyšovanie právneho vedomia študentov a zamestnancov a ďalšieho vzdelávania osôb v praxi v zmysle poslania Fakulty sociálnych vied UCM a pôsobnosti Úradu pre verejné obstarávanie a podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. Z dôvodu spoločného záujmu a vôle rozvíjať hodnotovú orientáciu, profesijnú etiku a vzdelanosť prostredníctvom vzájomnej spolupráce sa obe strany dohodli na kooperácii a prejavili ambíciu napĺňať jednotlivé body memoranda nie len v teoretickej, ale i v praktickej rovine.

Predseda ÚVO pozval vedenie FSV na návštevu svojho úradu s cieľom hľadania nových možností spolupráce a pomoci pri identifikovaní a výskume najproblematickejších otázok v oblasti verejného obstarávania a umožnenia výskumnej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti študentom Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave.

Po podpise memoranda sa uskutočnila nesmierne zaujímavá prednáška predsedu ÚVO, ktorý našim študentom predstavil úrad a na praktických príkladoch prezentoval dôležitosť a špecifickosť fungovania tohto nezávislého ústredného orgánu štátnej správy. Ďakujeme za všetky cenné informácie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

 

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať