PUBLICY konferencia

Katedra politických vied Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave každoročne pripravuje medzinárodnú konferenciu s názvom PUBLICY.

Uhradenie konferenčného poplatku (zborník, obed, občerstvenie) pre účastníkov konferencie:

Číslo účtu: SK 87 8180 0000 0070 0007 1900
SWIFT: SPSRSKBA
Variabilný symbol: 14102021


Konferenčné príspevky prejdú recenzným konaním, na základe ktorého budú publikované v konferenčnom zborníku. Autori príspevkov musia rešpektovať stanovené citačné kritériá a formálne úpravy textu.

Vybraní účastníci konferencie  budú mať možnosť publikovať príspevok v recenzovanom vedeckom časopise Slovak Journal of Public Policy and Public Administration.

 

Kontaktná osoba:  doc. PhDr. Ján Machyniak, PhD. (jan.machyniak@ucm.sk)

Jednotlivé ročníky

Konferencia PUBLICY 2022

Dňa 30. novembra 2022 sa na pôde FSV UCM V Trnave uskutočnilo medzinárodné vedecké podujatie s názvom PUBLICY 2022. Ústrednou témou tohto …

Čítať článok

Ročníky 2020 - 2021