STÁŽ na Stálom zastúpení SR pri EÚ 2024

Vážení študenti,

na základe oznámenia od Ministerstva zahraničných vecí a Európskych záležitostí SR, si vás dovoľujeme informovať o možnosti stáže na Stálom zastúpení SR pri EÚ 2024.

1. Koho hľadáme?

Študentov a študentky vysokých škôl na Slovensku alebo v zahraničí
(bakalársky stupeň od 2. ročníka, magisterský stupeň, doktorandský stupeň).

Absolventi vysokých škôl môžu absolvovať stáž na SZ EÚ Brusel len v rámci programu „Erasmus+ – absolventská stáž“ (do 12 mesiacov od ukončenia vysokej školy).

2. Aké sú hlavné ciele stáží?

1. Ponúknuť možnosť stáže študentom s rôznym akademickým zameraním;

2. Pozitívne ovplyvňovať záujem študentov vrátiť sa po absolvovaní štúdia v zahraničí späť na Slovensko;

3. Formovať tzv. pool of talents (databázu talentovaných ľudí) pre možnú ďalšiu spoluprácu v štátnej správe;

4. Prispieť k šíreniu povedomia o fungovaní EÚ a úlohách štátnej správy vo vzťahu k inštitúciám EÚ;

5. Aktívne pracovať s mladými ľuďmi.

3. Aké sú možnosti trvania stáže?

Stáž na SZ EÚ Brusel trvá minimálne 2 mesiace a maximálne 5 mesiacov – uprednostňovaní budú záujemcovia s možnosťou dlhšie trvajúcej stáže. Termín nástupu a ukončenia stáže je flexibilný podľa dohody medzi stážistom a Stálym zastúpením. Štandardne však využívame tieto časové modely stáží:

5 – mesačné (február-jún alebo marec-júl; september-január)

3 – mesačné (napr. máj – júl alebo september – november)

2 – mesačné (jún-júl)

Pozn. V mesiaci august (vzhľadom na letnú prestávku EÚ inštitúcií) na Stálom zastúpení nie je možné stážovať.

4. Ako sa môžeš prihlásiť do tohto výberového konania?

Do 15. októbra 2023 (nedeľa) 23:59 CET nám elektronicky na adresu staze.permrep@mzv.sk pošli 7 samostatných povinných príloh vo formáte Word alebo pdf:

1. Potvrdenie o štúdiu (stážista musí mať počas celej doby výkonu stáže štatút študenta – od 2. ročníka bakalárskeho stupňa. V prípade „Erasmus+ absolventských stáží“ musí byť v čase podania prihlášky študentom posledného ročníka daného stupňa vysokoškolského štúdia a spĺňať podmienky na získanie tohto štipendia. Skutočnosť o jeho získaní musí dodatočne doložiť pred nástupom na stáž.)

2. Štruktúrovaný životopis

3. Certifikát znalosti anglického jazyka min. na úrovni B2 alebo potvrdenie o zahraničnej skúsenosti v anglickom jazyku (napr. vysokoškolský diplom zo zahraničnej univerzity alebo relevantnej stáže v zahraničí). Uznávame aj vysvedčenie o maturitnej skúške z anglického jazyka na úrovni B2. Znalosť francúzskeho jazyka je výhodou.

4. Odporúčanie na stáž (1x) – referencia z akademického alebo profesionálneho prostredia s uvedením telefonického a emailového kontaktu na odporúčajúceho

5. Súhlas so spracovaním osobných údajov (na stiahnutie v PDF formáte)

6. Osobný dotazník (na stiahnutie v PDF formáte)

7. Motivačný list (v podobe odpovede na 3 otázky):

• Ktorá z politík, ktorej sa Stále zastúpenie venuje, Ťa najviac zaujíma a prečo? (do 150 slov)

• Aký je prienik stáže na Stálom zastúpení s Tvojimi plánmi do budúcnosti? (do 250 slov)

• Čo konkrétne by si si chcel odniesť zo stáže na Stálom zastúpení? (do 250 slov)

8. Osobitné (nepovinné, no zohľadňované pri hodnotení) – stručný opis Tvojich aktivít v každej z nasledujúcich oblastí: (v jednom dokumente taktiež vo formáte Word alebo pdf):

1. Ocenenie alebo vyznamenanie (akademické, športové, umelecké, resp. iné) (do 150 slov)

2. Mimoškolská aktivita (do 150 slov)

3. Dobrovoľnícka aktivita (do 150 slov)

4. Vlastný projekt alebo iniciatíva (do 150 slov)

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať