Pri príležitosti osláv svetového dňa sociálnej práce (ktorý sa koná každoročne 3. marcový utorok) pripravila Katedra sociálnej práce FSV UCM Týždeň sociálnej práce, ktorý prebiehal v dňoch 20. až 24. marca 2023.

V rámci tohto týždňa sa uskutočnilo viacero podujatí:

V pondelok 20. marca 2023 bola otvorená výstava „Veselo i vážne o sociálnej práci“, na príprave a realizácii ktorej participovali aj študenti 1. a 2. ročníka Bc. stupňa študijného programu Sociálne služby a poradenstvo. 

V utorok 21. marca 2023 sa uskutočnilo online stretnutie s názvom „World Coffee – Diversity is normal“, ktorého cieľom bolo vytvoriť priestor na diskusiu a výmenu poznatkov a skúseností medzi doktorandmi a mladými vedeckými pracovníkmi. Účastníci podujatia zhodnotili aktuálny stav sociálnej práce, súčasné výzvy a problémy sociálnej práce v prostredí SR a ČR s dôrazom na tohtoročnú tému Svetového dňa sociálnej práce a navzájom predniesli svoje výskumy. Záverom stretnutia bolo nadviazanie ďalšej spolupráce.

Vo štvrtok 23. marca 2023 prebiehal workshop „Na čom nám záleží…“, na ktorom sa zúčastnili reprezentanti poskytovateľov sociálnych služieb (verejní aj neverejní) a organizácií vykonávajúcich činnosti v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele. Cieľom workshopu bolo otvoriť diskusiu o kríze v sociálnych službách a pomenovať najzávažnejšie problémy z tejto oblasti. Účastníci workshopu sa dohodli na potrebe spoločného postupu, smerujúceho k zlepšeniu podmienok v oblasti sociálnych služieb a sociálnej práce. Najdôležitejším výstupom z workshopu je formulácia otvoreného listu, ktorý bude odoslaný na MPSVR SR – poverenému ministrovi p. Krajniakovi, v ktorom účastníci poukazujú na súčasnú situáciu v sociálnych službách.

V piatok 24. marca 2023 sa uskutočnilo stretnutie sociálnych pracovníkov a pracovníčok, ktorí sa zoberali problémom narastajúcej chudoby na Slovensku.

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať