Voľby do zamestnaneckej časti AS FSV UCM

Akademický senát FSV UCM v Trnave na 2. zasadnutí, dňa 31. októbra 2023 vyhlásil voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu FSV (AS FSV) na funkčné obdobie 01.01.2024 – 31.12.2027.

Voľby sa uskutočnia dňa 14. decembra 2023 v čase od 08,3013,30 hod. v hornej zasadacej miestnosti FSV UCM 402 (4. posch.).

Volebná komisia bude pracovať v zložení:

  1. prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.
  2. Mgr. art. Kristína Marečková, ArtD., Dis. Art.
  3. Ing. Jana Machatová
  4. PhDr. Darina Kubíčková, PhD. – náhradník
  5. Ing. Sylvia Kloknerová – náhradník

Návrhy na kandidátov je možné podávať výhradne na podateľni UCM, na Nám. J. Herdu 2, Trnava od 13. novembra 2023 do 27. novembra 2023 do 12,00 hod. v zalepenej obálke na meno tajomníka AS FSV UCM Mgr. Simona Galfyová. Návrh musí obsahovať podpis navrhovateľa a vyjadrenie súhlasu navrhovaného kandidáta, ktorý svojim podpisom berie kandidatúru na vedomie. Na nominačný list uvádza jeden navrhovateľ jedného navrhovaného. Nominačný list je súčasťou prílohy oznamu.

Podrobné informácie o voľbách do zamestnaneckej časti Akademického senátu FSV UCM uvádzame v prílohách:

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať