Vymenúvacie konanie

Peter Horváth

Súbor podkladov k vymenúvaciemu konaniu doc. PhDr. Petra Horvátha, PhD. za profesora v študijnom odbore Verejná politika a verejná správa:

2. Dátum, od ktorého je vymenúvacie konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:

6. Prehľad plnenia minimálnych kritérií FSV UCM pre začatie vymenúvacieho konania

Plnenie kritérií  (doc. PhDr. Peter Horváth, PhD.)

7. Inauguračná prednáška- téma: Formy priamej demokracie na lokálnej úrovni

9. Inauguračná komisia:

prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc., FSV UCM Trnava (verejná politika, verejná správa), predseda komisie

prof. PhDr. Ján Liďák, CSc., ARC Kutná Hora, ČR (politológia)    

prof. JUDr. Karel Klíma, CSc. dr. Hab., KPD a VS Metropolitní univerzita Praha (ústavné právo)

prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc., Fakulta verejnej správy UPJŠ Košice (verejná správa)

prof. JUDr. Jozef Králik, CSc. MBA, VŠ Danubius Sládkovičovo (finančné právo), náhradný člen komisie

10. Návrh inauguračnej komisie

Návrh inauguračnej komisie

11. Rozhodnutie vedeckej rady

Rozhodnutie vedeckej rady

12. Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá prerokovala návrh na vymenovanie profesora

Prezenčná listina

13. Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

23.10.2019 späťvzatie žiadosti

 

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať