Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Rada pre kvalitu

Dekanom FSV UCM bola vymenovaná Rada pre kvalitu FSV UCM, ktorá je permanentným poradným orgánom dekana.  Rada pre kvalitu najmä pripravuje, kontroluje, hodnotí a koordinuje tvorbu, implementáciu a používanie vnútorného systému kvality vzdelávania, koordinuje zavedenie, používanie, funkčnosť a implementáciu systému manažérstva kvality, čo vyplýva z poslania Národného programu kvality ako programu podpory rozvoja kvality práce, kvality produkcie, služieb a propagácie pre trvalo udržateľnú kvalitu života a konkurencieschopnosti vo všetkých oblastiach spoločnosti na Slovensku.

 

Predseda Rady pre kvalitu:

PaedDr. Monika Orlíková, PhD.

 

Členovia Rady pre kvalitu:

doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD.
PhDr. Michal Lukáč, PhD.
Mgr. Marta Kuhnová, PhD.
JUDr. Bystrík Šramel, PhD.
PhDr. Ján Machyniak, PhD.
Ing. Ľudovíta Dobáková
Ing. Jana Machatová