Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Rada pre kvalitu

Dekanom FSV UCM bola vymenovaná Rada pre kvalitu FSV UCM, ktorá je permanentným poradným orgánom dekana.  Rada pre kvalitu najmä pripravuje, kontroluje, hodnotí a koordinuje tvorbu, implementáciu a používanie vnútorného systému kvality vzdelávania, koordinuje zavedenie, používanie, funkčnosť a implementáciu systému manažérstva kvality, čo vyplýva z poslania Národného programu kvality ako programu podpory rozvoja kvality práce, kvality produkcie, služieb a propagácie pre trvalo udržateľnú kvalitu života a konkurencieschopnosti vo všetkých oblastiach spoločnosti na Slovensku.

 

Predseda Rady pre kvalitu:

PaedDr. Monika Orlíková, PhD.

 

Členovia Rady pre kvalitu:

doc. PhDr. Peter Slovák, PhD.
PhDr. Mária Igazová, PhD.
PhDr. Michal Lukáč, PhD.
PhDr. Viera Žúborová, PhD.
Mgr. Marta Kuhnová, PhD.
PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD.
JUDr. Bystrík Šramel, PhD.
PhDr. Ján Machyniak, PhD.
Ing. Ľudovíta Dobáková
Ing. Jana Machatová